Zmena typu obsahu v zozname alebo knižnici

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Všetky zmeny typ obsahu pre zoznam alebo knižnicu sa použijú len pre inštanciu daného typu obsahu, ktorý sa pridal do zoznamu alebo knižnice. Typ obsahu nadradenej lokality, z ktorého sa typ obsahu vytvoril, sa zmenami neaktualizuje.

Na zmenu typov obsahu pre zoznam alebo knižnicu musíte mať povolenie aspoň na úrovni návrhu.

Čo vás zaujíma?

Pridanie šablóny dokumentu k typu obsahu

Pridanie stĺpca do typu obsahu

Zmena poradia stĺpcov pre typ obsahu

Nastavenie stĺpca ako požadovaného typu obsahu

Pridanie pracovného postupu k typu obsahu

Určenie typu obsahu iba na čítanie

Zadanie politiky správy informácií pre typ obsahu

Zmena nastavenia informačného panela dokumentu pre typ obsahu

Pridanie šablóny dokumentu k typu obsahu

Šablónu dokumentu možno priradiť len k typu obsahu dokumentu (akýkoľvek typ obsahu, ktorý je odvodený od typu obsahu nadradenej lokality dokumentu). Priradením šablóny dokumentu k typu obsahu pomôžete zabezpečiť, aby boli všetky novovytvorené dokumenty tohto typu obsahu založené na zhodnej šablóne.

Vaša organizácia môže napríklad používať určitú šablónu dokumentu pre právne zmluvy. Ak túto šablónu dokumentu priradíte k typu obsahu, ktorý organizácia používa pre právne zmluvy, všetky nové právne zmluvy vytvorené pomocou tohto typu obsahu budú založené na tejto šablóne dokumentu právnej zmluvy.

 1. Ak knižnica nie je otvorená, kliknite na jej názov na paneli pre rýchle spustenie.

  Ak sa názov knižnice nezobrazuje, kliknite na možnosť Zobraziť obsah celej lokality a potom kliknite na názov knižnice.

  1. V ponuke Nastavenie Settings menu kliknite na nastavenie typu knižnice, ktorú otvárate.

   Napríklad v knižnici dokumentov kliknite na ponuku Nastavenie knižnice dokumentov.

 2. V časti Typy obsahu kliknite na názov typy obsahu, ktorý chcete zmeniť.

  Ak knižnica dokumentov nebola nastavená na povolenie viacerých typov obsahu, časť Typy obsahu sa nebude zobrazovať na stránke Prispôsobenie pre danú knižnicu.

 3. V časti Nastavenie kliknite na položku Rozšírené nastavenie.

 4. Ak chcete pre existujúcu šablónu dokumentu poskytnúť adresu URL, v sekcii Šablóna dokumentu kliknite na položku Zadajte adresu URL existujúcej šablóny dokumentu a potom zadajte adresu URL pre umiestnenie šablóny dokumentu, ktorú chcete použiť.

  Absolútna URL adresa alebo URL adresu, ktorá je vzhľadom na miesto na serveri, lokalít alebo zdrojov priečinok môžete použiť. Nasledujúca tabuľka obsahuje príklady typov URL adresy, ktoré môžete použiť. Príklady predpokladať existenciu priečinka typu obsahu (priečinok, ktorý obsahuje súbory pre typy obsahu lokality), ktorý sa nachádza na http://contoso/_cts/ContentTypeName/, a či šablóna dokumentu s názvom Docname.doc.

  Priečinok zdroj, ktorý je označený ako _cts/ContentTypeName, kde ContentTypeName je názov typu obsahu lokality, existuje na koreňovej úrovni na každej stránke.

Typ adresy URL

Príklad

Absolútna adresa

http://contoso/_cts/Názov typu obsahu/Docname.doc

Relatívna adresa vzhľadom k lokalite

~lokalita/Názov knižnice/Docname.doc

Relatívna adresa vzhľadom k serveru

_cts/Názov typu obsahu/Docname.doc

Relatívny zdrojový priečinok

Docname.doc

 1. Ak chcete odovzdať šablónu dokumentu, ktorú chcete používať, v časti Šablóny dokumentov kliknite na položku Odovzdať novú šablónu dokumentu a potom kliknite na tlačidlo Prehľadávať. V dialógovom okne Výber súboru prejdite na umiestnenie súboru, ktorý chcete použiť, kliknutím ho vyberte a potom kliknite na tlačidlo Otvoriť.

 2. Kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Pridanie stĺpca do typu obsahu

Vlastnosti alebo metaúdaje, ktoré chcete zozbierať pre položku špecifického typu obsahu, môžete určiť tak, že pridáte stĺpce k tomuto typu obsahu. Organizácia môže napríklad chcieť sledovať určitú množinu metaúdajov pre všetky nákupné objednávky, ako je číslo účtu, číslo projektu a manažér projektu. Ak k typu obsahu nákupnej objednávky pridáte stĺpce pre číslo účtu, číslo projektu a manažéra projektu, používateľom sa zobrazí výzva na poskytnutie týchto metaúdajov pre položky daného typu obsahu.

Ak máte zoznam alebo knižnicu, ktorá obsahuje položky viacerých typov obsahu, môžete zhromaždiť jednoznačné metaúdaje pre položky každého typu obsahu tak, že pridáte stĺpce priamo k príslušnému typu obsahu namiesto do samotného zoznamu alebo knižnice.

 1. Ak zoznam alebo knižnica ešte nie je otvorená, kliknite na daný názov na paneli Rýchle spustenie.

  Ak sa nezobrazuje názov zoznamu alebo knižnice, kliknite na príkaz Zobraziť celý obsah lokality a potom kliknite na názov zoznamu alebo knižnice.

  1. Na Nastavenie ponuky Settings menu , kliknite na položku Nastavenia zoznamu alebo kliknite na položku nastavenie pre typ knižnice, ktorý otvárate.

   Napríklad v knižnici dokumentov kliknite na položku Nastavenia knižnice dokumentov.

 2. V časti Typy obsahu kliknite na názov typy obsahu, ktorý chcete zmeniť.

  Ak zoznam alebo knižnica nebola nastavená na povolenie viacerých typov obsahu, časť Typy obsahu sa nebude zobrazovať na stránke Prispôsobenie pre daný zoznam alebo knižnicu.

 3. V časti Stĺpce kliknite na položku Pridať zo stĺpcov existujúcej lokality alebo zoznamu.

 4. V sekcii Vyberte stĺpce v časti Vybrať stĺpce z kliknutím na šípku vyberte skupinu, z ktorej chcete pridať stĺpec.

 5. V časti Dostupné stĺpce kliknite na stĺpec, ktorý chcete pridať a potom kliknutím na položku Pridať premiestnite stĺpec do zoznamu Stĺpce, ktoré chcete pridať.

 6. Ak chcete pridať ďalšie stĺpce, zopakujte kroky 5 a 6.

Na začiatok stránky

Zmena poradia stĺpcov pre typ obsahu

 1. Ak zoznam alebo knižnica ešte nie je otvorená, kliknite na daný názov na paneli Rýchle spustenie.

  Ak sa nezobrazuje názov zoznamu alebo knižnice, kliknite na príkaz Zobraziť celý obsah lokality a potom kliknite na názov zoznamu alebo knižnice.

  1. Na Nastavenie ponuky Settings menu , kliknite na položku Nastavenia zoznamu alebo kliknite na položku nastavenie pre typ knižnice, ktorý otvárate.

   Napríklad v knižnici dokumentov kliknite na položku Nastavenia knižnice dokumentov.

 2. V časti Typy obsahu kliknite na názov typy obsahu, ktorý chcete zmeniť.

  Ak knižnica dokumentov nebola nastavená na povolenie viacerých typov obsahu, časť Typy obsahu sa nebude zobrazovať na stránke Prispôsobenie pre danú knižnicu.

 3. V časti Stĺpce kliknite na položku Poradie stĺpcov.

 4. V časti Poradie stĺpcov kliknite na šípku vedľa stĺpca, ktorého poradie chcete zmeniť v stĺpci Umiestnenie zhora a potom vyberte požadované poradové číslo.

Na začiatok stránky

Nastavenie stĺpca ako povinného pre typ obsahu

Ak stĺpce nastavíte ako povinné pre určitý typ obsahu, pri vytváraní nových položiek tohto typu obsahu sa používateľom zobrazí výzva na poskytnutie metaúdajov (hodnôt stĺpcov).

 1. Ak zoznam alebo knižnica ešte nie je otvorená, kliknite na daný názov na paneli Rýchle spustenie.

  Ak sa nezobrazuje názov zoznamu alebo knižnice, kliknite na príkaz Zobraziť celý obsah lokality a potom kliknite na názov zoznamu alebo knižnice.

  1. Na Nastavenie ponuky Settings menu , kliknite na položku Nastavenia zoznamu alebo kliknite na položku nastavenie pre typ knižnice, ktorý otvárate.

   Napríklad v knižnici dokumentov kliknite na položku Nastavenia knižnice dokumentov.

 2. V časti Typy obsahu kliknite na názov typy obsahu, ktorý chcete zmeniť.

  Ak knižnica dokumentov nebola nastavená na povolenie viacerých typov obsahu, časť Typy obsahu sa nebude zobrazovať na stránke Prispôsobenie pre danú knižnicu.

 3. V časti Stĺpce kliknite na názov stĺpca, ktorý chcete nastaviť ako povinný.

 4. V sekcii Nastavenie stĺpca kliknite na položku Povinný.

Na začiatok stránky

Pridanie toku činnosti do typu obsahu

Pracovné postupy umožňujú zadať obchodný proces pre položky a dokumenty na lokalite. Organizácie môžu používať pracovné postupy na automatizáciu a správu niektorých bežných pracovných procesov, ako je napríklad schvaľovanie dokumentov alebo kontrola. Pridaním pracovného postupu k typu obsahu môžete pomôcť zabezpečiť konzistentné a podobným obchodným procesom všetky položky daného typu obsahu. Ak pracovný postup pridaný do typu obsahu, tento pracovný postup môže spustiť pre jednotlivé položky daného typu obsahu.

Poznámka: Tok činností možno pridať k typu obsahu pre zoznam alebo knižnicu iba v prípade, že bol nasadený pre lokalitu alebo pracovný priestor. Ak sa toky činností zobrazujú ako nedostupné, obráťte sa na centrálneho správcu.

 1. Ak zoznam alebo knižnica ešte nie je otvorená, kliknite na daný názov na paneli Rýchle spustenie.

  Ak sa nezobrazuje názov zoznamu alebo knižnice, kliknite na príkaz Zobraziť celý obsah lokality a potom kliknite na názov zoznamu alebo knižnice.

  1. Na Nastavenie ponuky Settings menu , kliknite na položku Nastavenia zoznamu alebo kliknite na položku nastavenie pre typ knižnice, ktorý otvárate.

   Napríklad v knižnici dokumentov kliknite na položku Nastavenia knižnice dokumentov.

 2. V časti Typy obsahu kliknite na názov typu obsahu, ku ktorému chcete pridať tok činností.

  Ak zoznam alebo knižnica neboli nastavené na povolenie viacerých typov obsahu, časť Typy obsahu sa nebude zobrazovať na stránke Prispôsobenie pre daný zoznam alebo knižnicu.

 3. V časti Nastavenie kliknite na položku Nastavenie toku činností.

 4. Na stránke Zmeniť nastavenia toku činností kliknite na položku Pridať tok činností.

 5. Na stránke Pridať tok činností v časti Tok činností kliknite na šablónu toku činností, ktorú chcete použiť.

 6. V časti Názov zadajte jedinečný názov toku činností.

 7. Vo časti Zoznam úloh zadajte zoznam úloh, ktorý chcete použiť s týmto tokom činností.

  • Použiť možno predvolený zoznam úloh alebo si môžete vytvoriť nový. Ak použijete predvolený zoznam úloh, účastníci toku činností budú môcť jednoducho vyhľadávať a zobrazovať svoje úlohy toku činností pomocou zobrazenia Moje úlohy zoznamu úloh.

  • Ak úlohy pre tento tok činností zahŕňajú alebo odhaľujú citlivé alebo dôverné údaje, ktoré chcete udržať oddelené od všeobecného zoznamu úloh, vytvorte nový zoznam úloh.

  • Ak má organizácia množstvo tokov činností alebo ak toky činností zahŕňajú početné úlohy, vytvorte nový zoznam úloh. V tomto prípade môžete vytvoriť zoznamy úloh pre každý tok činností.

 8. V časti Zoznam histórie vyberte zoznam histórie, ktorý chcete používať s týmto tokom činností. Zoznam histórie zobrazuje všetky udalosti, ktoré sa vyskytli počas každej inštancie toku činností.

  Môžete použiť predvolený zoznam História, alebo môžete vytvoriť nový. Ak sa vo vašej organizácii používa viacero tokov činností, môžete pre každý tok činností vytvoriť samostatný zoznam histórie.

 9. V časti Možnosti spustenia zadajte spôsob, čas a osobu, ktorá môže spustiť tok činností.

  Poznámky: 

  • Niektoré možnosti nemusia byť dostupné, ak ich nepodporuje vybratá šablóna toku činností.

  • Možnosť Spustiť tento tok činností na schválenie publikovania hlavnej verzie položky je dostupná, len ak je pre knižnicu zapnutá podpora pre riadenie hlavných a vedľajších verzií, a ak sa vybratá šablóna toku činností môže použiť na schválenie obsahu.

 10. Kliknite na položku Ďalej.

 11. Na strane Prispôsobenie toku činností vyberte ďalšie požadované možnosti a potom kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Nastavenie typu obsahu len na čítanie

Ak chcete iným používateľom zabrániť robiť zmeny v type obsahu, ktorý sa pridal do zoznamu alebo knižnice, môžete typ obsahu zoznamu nastaviť len na čítanie. Ak typ obsahu zoznamu nastavíte len na čítanie, zamedzíte tak, aby typ obsahu dedil zmeny, ktoré sa urobia v type obsahu nadradenej lokality.

 1. Ak zoznam alebo knižnica, pre ktoré chcete zmeniť typ obsahu, ešte nie je otvorená, kliknite na názov pod položkami Zoznamy alebo Dokumenty, ktoré sa nachádzajú na paneli rýchleho spustenia.

 2. Na ponuku nastavenia Settings menu , vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak pracujete v zozname, kliknite na položku Nastavenie zoznamu.

  • Ak pracujete v knižnici dokumentov kliknite na položku Nastavenie knižnice dokumentov.

 3. V časti Typy obsahu kliknite na názov typy obsahu, ktorý chcete nastaviť len na čítanie.

  Ak zoznam alebo knižnica neboli nastavené na povolenie viacerých typov obsahu, časť Typy obsahu sa nebude zobrazovať na stránke Prispôsobenie pre daný zoznam alebo knižnicu.

 4. V časti Nastavenie kliknite na položku Rozšírené nastavenie.

 5. V sekcii Iba na čítanie v časti Má byť tento typ obsahu iba na čítanie? kliknite na tlačidlo Áno.

Na začiatok stránky

Zadanie politiky správy informácií pre typ obsahu

Existujúcu politiku kolekcie lokality možno použiť pre typ obsahu zoznamu alebo knižnice. Môžete tiež definovať politiku správy informácií, ktorá sa bude vzťahovať iba na konkrétny typ obsahu zoznamu.

Použitie politiky kolekcie lokality pre zoznam, knižnicu alebo typ obsahu zoznamu

Ak už boli pre vašu lokalitu vytvorené politiky spravovania informácií ako politiky kolekcie lokality, môžete použiť jednu z týchto politík kolekcie lokality pre zoznam alebo knižnicu. Ak zoznam alebo knižnica podporuje spravovanie viacerých typov obsahu, nie je možné zadať politiku správy informácií, ktorá sa bude vzťahovať na celý zoznam alebo knižnicu. Namiesto toho je potrebné definovať politiku správy informácií pre jednotlivé typy obsahu zoznamu priradené k danému zoznamu alebo knižnici. (Inštancie typu obsahu, ktoré sú priradené ku konkrétnemu zoznamu alebo knižnici, sú nazývané aj typy obsahu zoznamu.) Ak chcete zmeniť nastavenie politiky správy informácií pre zoznam alebo knižnicu, musíte mať aspoň povolenie na návrh.

 1. Otvorte zoznam alebo knižnicu, pre ktorú chcete určiť politiku správy.

  1. Na Nastavenie ponuky Settings menu , kliknite na položku Nastavenia zoznamu alebo kliknite na položku nastavenie pre typ knižnice, ktorý otvárate.

   Napríklad v knižnici dokumentov kliknite na položku Nastavenia knižnice dokumentov.

 2. V časti Povolenia a správa kliknite na položku Nastavenie politiky správy informácií.

  Ak zoznam alebo knižnica podporuje spravovanie viacerých typov obsahu, vyberte typ obsahu, pre ktorý chcete nastaviť politiku správy informácií a potom kliknite na tlačidlo OK.

 3. V časti Zadanie politiky kliknite na položku Použiť politiku kolekcie lokality a potom kliknite na politiku, ktorú chcete pre zoznam použiť.

  Ak možnosť Použiť politiku kolekcie lokality nie je k dispozícii, neboli pre kolekciu lokality definované žiadne politiky kolekcie lokality.

 4. Kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Vytvorenie novej politiky správy informácií pre typ obsahu

Môžete definovať politiku správy informácií, ktorá sa bude používať iba pre určitý zoznam alebo knižnicu. Ak vytvoríte politiku správy informácií týmto spôsobom, nebudete môcť túto politiku opätovne použiť pre iné zoznamy, knižnice alebo lokality. Ak zoznam alebo knižnica podporuje spravovanie viacerých typov obsahu, nie je možné definovať politiku spravovania informácií, ktorá sa vzťahuje na celý zoznam alebo knižnicu. Namiesto toho je potrebné definovať politiku správy informácií pre jednotlivé typy obsahu zoznamu, ktoré sú priradené k danému zoznamu alebo knižnici. (Inštancie typu obsahu lokality, ktoré sú priradené ku konkrétnemu zoznamu alebo knižnici, sa nazývajú aj typy obsahu zoznamu.) Ak chcete zmeniť nastavenie politiky správy informácií pre zoznam alebo knižnicu, musíte mať minimálne povolenie na spravovanie zoznamov.

 1. Otvorte zoznam alebo knižnicu, pre ktorú chcete zadať politiku správy informácií.

  1. Na Nastavenie ponuky Settings menu , kliknite na položku Nastavenia zoznamu alebo kliknite na položku nastavenie pre typ knižnice, ktorý otvárate.

   Napríklad v knižnici dokumentov kliknite na položku Nastavenia knižnice dokumentov.

 2. V časti Povolenia a správa kliknite na položku Nastavenie politiky správy informácií.

 3. Vyberte typ obsahu, pre ktorý chcete zadať politiku správy informácií a potom kliknite na tlačidlo OK.

 4. V časti Zadanie politiky kliknite na položku Definovať politiku.

 5. Kliknite na tlačidlo OK.

 6. Na stránke Úprava politiky v časti Názov a administratívny popis zadajte stručný popis vytváranej politiky.

  Poznámka: Názvy je možné zadávať iba pre politiky správy informácií, ktoré sú definované v zozname politík kolekcie lokality.

 7. V časti Prehlásenie o politike zadajte popisné prehlásenie, ktoré vysvetľuje účel politiky pre používateľov. Toto prehlásenie sa zobrazí, keď používatelia otvoria dokumenty alebo položky, na ktoré sa vzťahuje daná politika. Prehlásenie by malo vysvetľovať, aké funkcie politiky sa vzťahujú na daný obsah, alebo či obsah vyžaduje špeciálne zaobchádzanie. Prehlásenie o politike môže mať najviac 512 znakov.

 8. V nasledujúcich častiach vyberte jednotlivé funkcie politiky, ktoré chcete pridať k vlastnej politike spravovania informácií.

 9. Ak chcete, aby mali dokumenty, ktoré sú predmetom tejto politiky povinne menovky, kliknite na položku Povoliť menovky a potom zadajte požadované nastavenia pre menovky.

  Ako?

  1. Ak chcete, aby používatelia povinne pridávali menovku k dokumentu, začiarknite políčko Pred uložením alebo vytlačením zobraziť výzvu na vloženie menovky.

   Ak chcete, aby bolo pridávanie menoviek voliteľné, nezačiarkujte toto políčko.

  2. Ak chcete menovku po jej vložení uzamknúť, aby ju nebolo možné meniť, začiarknite políčko Zabrániť zmenám menoviek po ich pridaní.

   Poznámka: Ak chcete, aby sa menovky aktualizovali po aktualizácii vlastností dokumentu alebo položky, toto políčko nezačiarkujte.

  3. Do poľa Formát menovky zadajte text menovky, tak ako sa má zobraziť. Menovky môžu obsahovať maximálne desať odkazov na stĺpce, z toho každý môže obsahovať maximálne 255 znakov. Ak chcete formátovať menovku, použite nasledujúci postup:

   • Zadajte názvy stĺpcov, ktoré chcete zahrnúť do menovky v poradí, v akom sa majú zobraziť. Názvy stĺpcov uzavrite do zložených zátvoriek ({}) tak, ako je to uvedené v príklade na stránke Úprava politiky.

   • Zadajte slová, ktoré majú identifikovať stĺpce mimo zátvoriek tak, ako je to uvedené v príklade na stránke Úprava politiky.

   • Ak chcete pridať zlom riadka, zadajte \n , kde sa má Zobraziť zlomy riadkov.

  4. V časti Vzhľad vyberte požadovanú veľkosť a štýl písma a zadajte, či má byť menovka umiestnená vľavo, v strede alebo v pravej časti dokumentu. Vyberte písmo a štýl, ktoré sú k dispozícii na počítačoch používateľov. Veľkosť písma ovplyvňuje množstvo textu, ktoré je možné na menovke zobraziť.

  5. V časti Veľkosť menovky zadajte výšku a šírku menovky. Výška menovky sa môže pohybovať od 0,25 do 20 palcov a šírka menovky môže byť tiež od 0,25 do 20 palcov. Text menovky je vždy zarovnaný zvislo na stred menovky.

  6. Ak chcete zobraziť ukážku obsahu menovky, kliknite na tlačidlo Obnoviť.

 10. Ak chcete povoliť auditovanie dokumentov a položiek, ktoré sú predmetom tejto politiky, kliknite na položku Povoliť auditovanie a potom určite udalosti, ktoré chcete auditovať.

  Funkcia politiky auditovania umožňuje organizáciám vytvoriť a analyzovať kontrolný záznam pre dokumenty a položky zoznamu, ako sú napríklad zoznamy úloh, zoznamy problémov, diskusné skupiny alebo kalendáre. Táto funkcia politiky poskytuje denník auditu, ktorý zaznamenáva udalosti, napríklad dátum zobrazenia, upravenia alebo odstránenia obsahu. Ak je auditovanie povolené ako súčasť politiky správy informácií, správcovia môžu zobrazovať údaje auditu v zostavách použitia politiky fungujúcich v programe Microsoft Excel, ktoré sumarizujú aktuálne používanie. Správcovia môžu tieto zoznamy využiť na určenie toho, ako sa informácie používajú v rámci organizácie. Tieto zostavy môžu organizáciám pomôcť pri overovaní a dokumentovaní dodržiavania súladu s nariadeniami, alebo pri skúmaní potenciálnych problémov.

  Denník auditu obsahuje tieto informácie: názov udalosti, dátum a čas udalosti, názov systému používateľa, ktorý akciu vykonal.

 11. Ak chcete stanoviť obdobie uchovávania dokumentov a položiek, ktoré sú predmetom tejto politiky, kliknite na položku Povoliť ukončenie platnosti a potom zadajte obdobie uchovávania a akcie, ktoré majú nasledovať po uplynutí platnosti položiek.

  Ako?

  1. Ak chcete určiť, kedy uplynie platnosť dokumentov alebo položiek, vyberte si možnosť obdobia uchovávania. Vyberte niektorú z nasledovných možností:

   • Ak chcete nastaviť dátum uplynutia platnosti na základe vlastnosti dátumu, kliknite na položku Časové obdobie odvodené od vlastností položky a potom vyberte akciu dokumentu alebo položky (napríklad Vytvorené alebo Upravené) a časový prírastok po tejto akcii (napríklad počet dní, mesiacov alebo rokov), kedy má uplynúť platnosť položky.

   • Ak chcete na určenie doby uplynutia platnosti použiť tok činností alebo vlastný vzorec uchovávania, kliknite na položku Nastavené kódom programu.

  2. V časti Po uplynutí platnosti položky špecifikujte, čo sa má stať s dokumentom alebo položkou po uplynutí platnosti. Vyberte niektorú z nasledovných možností:

   • Ak chcete povoliť vykonanie konkrétnej akcie pre dokument alebo položku (napríklad odstránenie), kliknite na položku Vykonať túto akciu a potom vyberte akciu zo zoznamu.

   • Ak chcete spustiť tok činností na dokumente alebo položke, kliknite na položku Spustiť tento tok činností a potom vyberte názov požadovaného toku činností.

    Táto možnosť je k dispozícii iba v prípade, že definujete politiku pre zoznam, knižnicu alebo typ obsahu, ku ktorému je už priradený tok činností.

 12. Ak chcete, aby mali dokumenty alebo položky, ktoré sú predmetom tejto politiky povinne čiarové kódy, kliknite na položku Povoliť čiarové kódy a potom začiarknite políčko Pred uložením alebo vytlačením zobraziť výzvu na vloženie čiarového kódu, aby boli používatelia vyzvaní na vloženie čiarových kódov.

 13. Keď dokončíte výber možností pre jednotlivé funkcie politiky, ktoré chcete pridať k tejto politike správy informácií, kliknite na tlačidlo OK, aby sa funkcie politiky použili.

Na začiatok stránky

Zmena nastavenia informačného panela dokumentu pre typ obsahu

Informačný panel dokumentu, ktorý sa zobrazuje v nasledovných programoch systému produktov systém Microsoft Office 2007: Word, Excel a PowerPoint, umožňuje používateľom zobrazovať a meniť vlastnosti typu obsahu pre dokument uložený na serveri správy dokumentov priamo v programe balíka Office, ktorý používajú na prácu s dokumentom. Ak má napríklad typ obsahu dokumentu pre určitú knižnicu stĺpec stavu, používatelia môžu pri úprave dokumentu v programe Word zobraziť vlastnosť Stav na informačnom paneli dokumentu. Informačný panel dokumentu možno použiť aj na zmenu hodnoty vlastnosti Stav z hodnoty Koncept na hodnotu Finálna verzia. Po uložení dokumentu sa táto vlastnosť automaticky aktualizuje v stĺpci stavu pre danú knižnicu.

Informačný panel dokumentu je formulár programu Microsoft Office InfoPath, ktorý je hosťovaný a zobrazený v rámci programov balíka Office, verzia 2007. Informačný panel dokumentu zobrazuje vlastnosti aktívneho dokumentu, ktoré možno upravovať. Po nakonfigurovaní typu obsahu môžete pre daný typ obsahu vygenerovať vlastný informačný panel dokumentu na základe vlastností daného typu obsahu. Po nasadení tohto prispôsobeného informačného panela dokumentu bude dokument odkazovať na tento panel a používatelia ho budú môcť používať v rámci programov balíka Office, verzia 2007 na zobrazovanie alebo úpravu vlastností dokumentu.

 1. Ak knižnica nie je otvorená, kliknite na jej názov na paneli pre rýchle spustenie.

  Ak sa názov knižnice nezobrazuje, kliknite na možnosť Zobraziť obsah celej lokality a potom kliknite na názov knižnice.

  1. V ponuke Nastavenie Settings menu kliknite na nastavenie typu knižnice, ktorú otvárate.

   Napríklad v knižnici dokumentov kliknite na ponuku Nastavenie knižnice dokumentov.

 2. V časti Typy obsahu kliknite na názov typu obsahu, ktorý chcete zmeniť.

  Ak zoznam alebo knižnica neboli nastavené na povolenie viacerých typov obsahu, časť Typy obsahu sa nebude zobrazovať na stránke Prispôsobenie pre daný zoznam alebo knižnicu.

 3. V časti nastavenia kliknite na položku Nastavenie informačného panela dokumentu.

 4. V časti Šablóna informačného panela dokumentov vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete použiť predvolenú šablónu, ktorá zobrazuje vlastnosti (stĺpce) definované pre daný typ obsahu, kliknite na položku Používať predvolenú šablónu pre aplikácie balíka Microsoft Office.

  • Ak chcete použiť existujúcu vlastnú šablónu, kliknite na položku Použiť existujúcu vlastnú šablónu (URL, UNC alebo URN) a potom zadajte cestu k umiestneniu šablóny.

  • Ak chcete odovzdať existujúcu vlastnú šablónu (XSN), kliknite na položku Odovzdať existujúcu vlastnú šablónu (XSN) na používanie a potom kliknutím na tlačidlo Prehľadávať vyhľadajte šablónu, ktorú chcete používať.

   Poznámka: Ak plánujete odovzdať šablónu týmto spôsobom, musíte pred publikovaním a odovzdaním určitej šablóny odstrániť adresu URL pre publikovanie zo šablóny v programe InfoPath.

  • Ak chcete vytvoriť vlastný panel v programe InfoPath, kliknite na položku Vytvoriť novú vlastnú šablónu.

   Ak vyberiete túto možnosť, program InfoPath spustí a zobrazí predvolenú šablónu, ktorú môžete prispôsobiť na vytvorenie vlastného panela.

 5. V časti Zobraziť vždy zadajte, či sa má tento informačný panel dokumentu automaticky zobraziť pri prvom otvorení alebo uložení dokumentov s týmto typom obsahu v určitom programe balíka Office, verzia 2007.

 6. Kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×