Zmena typu obsahu lokality

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Čo vás zaujíma?

Priradenie šablóny dokumentu k typu obsahu lokality

Pridanie pracovného postupu k typu obsahu lokality

Odstránenie pracovného postupu z typu obsahu

Pridanie existujúceho stĺpca do typu obsahu lokality

Pridanie nového stĺpca do typu obsahu lokality

Zmena poradia stĺpcov pre typ obsahu lokality

Zmeniť nastavenie informačného panela dokumentu

Pridanie politiky správy informácií

Správa konverzií dokumentov

Typ obsahu lokality popisuje atribúty dokumentu, priečinka alebo položky zoznamu. Každý typ obsahu lokality môže určovať nasledovné:

 • Skupinu vlastností.

 • Formuláre na úpravu a zobrazovanie vlastností.

 • Toky činností, ktoré majú byť dostupné pre dokumenty alebo položky zoznamu.

 • Používanú šablónu dokumentu.

Členovia skupiny vlastníkov lokality názov môžete zmeniť typy obsahu lokality. Na základe predvoleného nastavenia sa aktualizujú všetky typy obsahu, ktoré dedia z typu obsahu, ktoré môžete zmeniť aj so zmenami.

Priradenie šablóny dokumentu k typu obsahu lokality

Poznámka: Šablóny dokumentov možno priradiť iba k typom obsahu Dokument, nie k priečinkom, zoznamom alebo diskusným panelom.

 1. Na domovskej stránke kolekcie lokality v ponuke Akcie lokality ukážte na položku Nastavenia lokality a potom kliknite na príkaz Upraviť všetky nastavenia lokality.

 2. V časti Galérie kliknite na položku Typy obsahu lokality.

 3. Na stránke Galéria typov obsahu lokality kliknite na prepojenie pre typ obsahu lokality, ktoré chcete konfigurovať.

 4. V časti Nastavenia kliknite na položku Rozšírené nastavenia.

 5. V časti Šablóna dokumentu zadajte URL adresu existujúcej šablóny dokumentu alebo nahrajte novú šablónu dokumentu. Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam typov URL adries môžete použiť. Príklady sú založené na priečinok zdroja typ obsahu lokality (čiže priečinok, ktorý obsahuje súbory pre typy obsahu lokality) http://contoso/_cts/ContentTypeName/ a názovdokumentu.doc šablóny dokumentu.

  Poznámka: Na koreňovej úrovni každej lokalite existuje zdroja priečinok vo forme _cts/ContentTypeName (kde ContentTypeName je názov typu obsahu lokality).

Názov adresy URL

Príklad

Relatívna adresa vzhľadom na server

/_cts/ContentTypeName/docname.doc

Absolútna adresa

http://contoso/_cts/ContentTypeName/docname.doc

Relatívna adresa vzhľadom na zdrojový priečinok

docname.doc

Relatívna adresa vzhľadom na lokalitu

~/site/LibraryName/docname.doc

 1. V časti Iba na čítanie zvoľte, či bude tento typ obsahu možné upravovať alebo bude iba na čítanie.

 2. V časti Aktualizovať lokality a zoznamy zadajte, či typy obsahu, ktoré dedia od tohto typu obsahu, budú aktualizované zároveň so zmenami.

  Ak vyberiete možnosť Áno, ostatné typy obsahu, ktoré dedia od tohto typu obsahu (nazývané podriadené typy obsahu), budú dediť uskutočnené zmeny.

Na začiatok stránky

Pridanie toku činností do typu obsahu lokality

Pridanie toku činností k typu obsahu umožňuje koncovým používateľom spustiť tok činností pre všetky inštancie typu obsahu v rámci zoznamu alebo knižnice. Toky činností možno pridať ku všetkým typom obsahu, vrátane skrytého a vlastného typu obsahu. Keď sa typ obsahu pridá k zoznamu alebo knižnici, do daného zoznamu sa skopírujú aj všetky priradenia tokov činností k typu obsahu a priradia sa položkám tohto typu obsahu.

Microsoft Office SharePoint Server 2007 obsahuje niekoľko šablóny pracovného postupu, ktoré sa týkajú obchodných procesov. Tri pracovné postupy sa automaticky priradia k typu obsahu dokumentu: schválenia, zhromažďovania pripomienok a zhromažďovania podpisov. Správcovia systému môžete tiež vytvoriť vlastné pracovné postupy.

Poznámka: Pred tým, než budete môcť pridať tok činností do typu obsahu lokality, tok činností musí byť nasadený v kolekcii lokality. Ak tok činností, ktorý chcete pridať, nie je dostupný, obráťte sa na svojho správcu servera.

 1. Na domovskej stránke kolekcie lokality v ponuke Akcie lokality ukážte na položku Nastavenia lokality a potom kliknite na príkaz Upraviť všetky nastavenia lokality.

 2. V časti galérie kliknite na položku typy obsahu lokality a potom vyberte typ obsahu, ku ktorému chcete pridať pracovný postup.

 3. Na stránke Typ obsahu lokality kliknite v časti nastavenia kliknite na položku Nastavenie pracovného postupu.

 4. Na stránke Zmeniť nastavenia toku činností kliknite na položku Pridať tok činností.

 5. Na stránke pridať pracovný postup, vyberte šablónu pracovného postupu na používanie a potom zadajte názov, ktorý odlišuje pracovný postup pre daný typ obsahu.

  Tento názov sa zobrazí používateľom pri spustení toku činností a pri zobrazení stavu toku činností, preto sa odporúča použiť krátky názov popisujúci pracovný proces.

 6. Postupujte podľa pokynov v téme Zmena nastavenia toku činností pre typ obsahu lokality, ak chcete nakonfigurovať nastavenia toku činností.

 7. Ak pridávate pracovný postup obsahuje stránku Prispôsobenie pracovného postupu, kliknite na tlačidlo ďalej prejdite na stránku Prispôsobenie toku činností, vyberte požadované nastavenia a kliknite na tlačidlo OK.

  Ak chcete pridať pracovný postup Prispôsobenie pracovného postupu stránky, kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Odstránenie toku činností z typu obsahu

Odstránením toku činností z typu obsahu sa ukončia všetky spustené inštancie toku činností a odstráni sa ich história a úlohy. Máte tiež možnosť povoliť, aby sa práve spustené inštancie toku činností dokončili, ale zabrániť, aby sa nové inštancie spustili.

Keď odstránite priradenie toku činností k typu obsahu, z ktorého iné (podriadené) typy obsahu dedia nastavenia, nielenže sa odstráni tok činností z týchto podriadených typov obsahu, ale okamžite sa ukončia aj všetky inštancie toku činností z tohto priradenia, ktoré práve prebiehajú a ich história a úlohy sa tiež odstránia.

 1. Na domovskej stránke kolekcie lokality v ponuke Akcie lokality ukážte na položku Nastavenia lokality a potom kliknite na príkaz Upraviť všetky nastavenia lokality.

 2. V časti galérie kliknite na položku typy obsahu lokality a potom vyberte typ obsahu, ku ktorému chcete pridať pracovný postup.

 3. Na stránke Typ obsahu lokality kliknite v časti nastavenia kliknite na položku Nastavenie pracovného postupu.

 4. Na stránke Zmeniť nastavenia toku činností kliknite na položku odstrániť pracovného postupu.

 5. Na stránke Odstránenie pracovných postupov nájsť pracovného postupu, ktorý chcete odstrániť, a potom vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete odstrániť tok činností a ukončiť všetky práve spustené inštancie toku činností, kliknite na tlačidlo Odstrániť vedľa tohto toku činností.

  • Ak chcete umožniť ukončenie spustených inštancií toku činností, ale zabrániť spusteniu nových inštancií, kliknite na tlačidlo Žiadne nové inštancie vedľa tohto toku činností.

 6. Kliknite na tlačidlo OK.

  Vo výzve na uplatnenie zmien pre všetky typy obsahu, ktoré dedia z tohto typu obsahu, použite niektorú z nasledovných možností:

  • Ak chcete odstrániť tok činností z tohto typu obsahu, ale nie z typov obsahu, ktoré z neho dedia (podriadené typy obsahu), kliknite na tlačilo Zrušiť. Tok činností bude aj naďalej dostupný pre podriadené typy obsahu.

  • Ak chcete odstrániť toto priradenie toku činností zo všetkých podriadených typov obsahu a odstrániť všetky prebiehajúce toky činností založené na tomto priradení toku činností, kliknite na tlačidlo OK. Táto operácia môže trvať dlhšiu dobu, čo závisí od veľkosti kolekcie lokality a počtu prebiehajúcich tokov činností.

Na začiatok stránky

Pridanie existujúceho stĺpca do typu obsahu lokality

Ak chcete pridať stĺpec, ktorý je už na vašej lokalite alebo na jej nadradenej lokalite zadefinovaný ako typ obsahu lokality, postupujte nasledovne:

 1. Na domovskej stránke kolekcie lokality v ponuke Akcie lokality ukážte na položku Nastavenia lokality a potom kliknite na príkaz Upraviť všetky nastavenia lokality.

 2. Na stránke Nastavenie lokality kliknite v časti galérie kliknite na položku typy obsahu lokality.

 3. V časti Galérie kliknite na položku Typy obsahu lokality.

 4. Na stránke Galéria typov obsahu lokality kliknite na typ obsahu lokality, ktoré chcete konfigurovať.

 5. Na stránke Typ obsahu lokality v časti stĺpce kliknite na položku Pridať z existujúcich stĺpcov lokality.

  Zobrazí sa stránka Pridať stĺpce do typu obsahu lokality.

 6. V časti Vybrať stĺpce vyberte skupinu, ktorú chcete filtrovať zo zoznamu Vyberte stĺpce z.

  Nasledovná tabuľka popisuje skupiny a typy stĺpcov, ktoré sú k predvolene k dispozícii.

Vybratá položka

Zobrazené položky

Všetky skupiny

Všetky stĺpce, ktoré sú dostupné všetkým skupinám.

Základné stĺpce

Stĺpce, ktoré sú užitočné v mnohých typoch zoznamov alebo knižníc.

Stĺpce jadra kontaktu a kalendára

Stĺpce, ktoré sú užitočné v zoznamoch kontaktov a kalendára. Tieto stĺpce sa zvyčajne používajú na synchronizáciu metaúdajov z klientskych programov kontaktov a kalendárov, napríklad Microsoft Office Outlook 2007.

Základné stĺpce dokumentu

Štandardné stĺpce dokumentu z množiny metaúdajov jadra Dublin. Mnohé z týchto stĺpcov sú súčasťou množiny vlastností jadra Microsoft Office.

Základné úlohy a problém stĺpcov

Stĺpce, ktoré sú užitočné v zoznamoch úloh a problémov. Tieto stĺpce sa zvyčajne používajú na synchronizáciu metaúdajov z klientskych programov úloh a problém, ako je napríklad Office Outlook 2007.

Rozšírené stĺpce

Množina stĺpcov s osobitným zameraním.

 1. Zo zoznamu Dostupné stĺpce vyberte stĺpec, ktorý chcete pridať a kliknite na príkaz Pridať.

  Tip: Ak chcete rýchlo pridať viaceré typy stĺpcov, podržte stlačený kláves CTRL a klikajte na jednotlivé dostupné stĺpce, ktoré chcete pridať.

 2. V časti Aktualizovať typy obsahu zoznamov a lokalít zadajte, či typy obsahu podriadenej lokality, ktoré dedia od tohto typu obsahu lokality, budú aktualizované zároveň so zmenami.

 3. Po dokončení pridávania stĺpcov kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Pridanie nového stĺpca do typu obsahu lokality

Ak chcete definovať nový stĺpec a pridať ho do typu obsahu lokality, použite nasledujúci postup. Nezabudnite, že nový vytvorený stĺpec bude dostupný pre lokalitu, na ktorej bol vytvorený a pre jej podriadené lokality. Keď vytvoríte nový stĺpec, môžete ho pridať do ostatných typov obsahu a tiež do zoznamov a knižníc. Ak nechcete, aby váš nový stĺpec používali ostatní používatelia, môžete ho skryť do novej skupiny, ktorú pomenujete "_Hidden".

 1. Na domovskej stránke kolekcie lokality v ponuke Akcie lokality ukážte na položku Nastavenia lokality a potom kliknite na príkaz Upraviť všetky nastavenia lokality.

 2. Na stránke Nastavenie lokality kliknite v časti galérie kliknite na položku typy obsahu lokality.

 3. Na stránke Galéria typov obsahu lokality kliknite na typ obsahu lokality, ktoré chcete konfigurovať.

  Zobrazí sa stránka konfigurácie pre vybratý typ obsahu lokality.

 4. V časti Stĺpce kliknite na položku Pridať zo stĺpca novej lokality.

 5. Na stránke Nový stĺpec lokality v časti názov a typ zadajte názov nového stĺpca typu a potom vyberte typ informácií, ktoré môžu byť uložené v tomto stĺpci.

  Tip: Názvy stĺpcov nerozlišujú malé a veľké písmená. Ak je napríklad názov stĺpca Popis už v kolekcii lokalít definovaný, nemôžete vytvoriť nový stĺpec s názvom popis.

 6. V časti Skupina buď vyberte existujúcu skupinu alebo zadajte názov novej skupiny, do ktorej sa uloží tento nový stĺpec.

 7. V časti Ďalšie nastavenie stĺpcov zadajte všetky ostatné požadované nastavenia stĺpca. Môžete zadať napríklad popis stĺpca, určiť, či je pre tento stĺpec potrebná informácia, maximálny počet znakov, ktoré je možné uložiť v stĺpci a predvolenú hodnotu pre stĺpec.

 8. V časti Aktualizovať typy obsahu zoznamov a lokalít zadajte, či typy obsahu podriadenej lokality, ktoré dedia od tohto typu obsahu lokality, budú aktualizované zároveň so zmenami.

 9. Po dokončení pridávania stĺpcov kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Zmena poradia stĺpcov pre typ obsahu lokality

 1. Na domovskej stránke kolekcie lokality v ponuke Akcie lokality ukážte na položku Nastavenia lokality a potom kliknite na príkaz Upraviť všetky nastavenia lokality.

 2. Na stránke Nastavenie lokality kliknite v časti galérie kliknite na položku typy obsahu lokality.

 3. Na stránke Galéria typov obsahu lokality kliknite na prepojenie pre typ obsahu lokality, ktoré chcete konfigurovať.

  Zobrazí sa stránka konfigurácie pre vybratý typ obsahu lokality.

 4. V časti Stĺpce kliknite na položku Poradie stĺpcov.

 5. Na zmenu usporiadania stĺpcov podľa potreby použite rozbaľovacie zoznamy v stĺpci Umiestnenie zhora.

 6. V časti Aktualizovať lokality a zoznamy zadajte, či typy obsahu podriadenej lokality, ktoré dedia od tohto typu obsahu lokality, budú aktualizované zároveň so zmenami.

Na začiatok stránky

Zmena nastavenia na informačnom paneli dokumentu

Informačný Panel dokumentu umožňuje koncovým používateľom zobraziť a zmeniť vlastnosti typu obsahu priamo v rámci dokumentu systém Microsoft Office 2007. Napríklad, ak k typu obsahu dokumentu pre kolekciu lokality obsahuje stĺpec stav, koncoví používatelia môžete zobraziť vlastnosť stav na informačnom paneli dokumentu a zmeniť stav z návrh na finálnu verziu. Keď je dokument uložený na serveri, zmena sa aktualizuje v stĺpci stav.

Informačný panel dokumentu je formulár programu Microsoft Office InfoPath, ktorý sa automaticky vytvára v dokumente programu balíka Office, verzia 2007 a obsahuje upraviteľné vlastnosti dokumentu na serveri. Keď konfigurujete typ obsahu, môžete vygenerovať formulár programu InfoPath na základe vlastností typu obsahu. Potom môžete formulár prispôsobiť a nasadiť rovnako ako ktorýkoľvek iný formulár programu InfoPath. Dokument potom odkazuje na prispôsobený formulár. Koncoví používatelia môžu jednoducho zobraziť a upraviť vlastnosti dokumentu na informačnom paneli dokumentu, ktorý sa zobrazuje v hornej časti dokumentu programu balíka Office.

 1. Na domovskej stránke kolekcie lokality kliknite na ponuku Akcie lokality, ukážte na položku Nastavenie lokality a potom kliknite na položku Upraviť všetky nastavenia lokality.

 2. Na stránke Nastavenie lokality kliknite v časti galérie kliknite na položku typy obsahu lokality.

 3. Na stránke Galéria typov obsahu lokality kliknite na prepojenie pre typ obsahu lokality, ku ktorej je priradený informačného panela dokumentu.

 4. Na stránke Typ obsahu lokality kliknite v časti nastavenia kliknite na položku Nastavenie informačného panela dokumentu.

 5. Na stránke Nastavenie informačného panela dokumentu zadajte, ktorú šablónu, ktorý chcete použiť pre informačný Panel dokumentu.

  • Ak ešte nemáte vlastnú šablónu, môžete ju vytvoriť v programe InfoPath kliknutím na položku Vytvoriť novú vlastnú šablónu.

  • Ak chcete použiť vlastnú šablónu, ktorú máte, môžete ju odovzdať kliknutím na položku Prehľadávať alebo môžete na túto šablónu odkázať v zdieľanej lokalite, napríklad cestou UNC. Cesta sa umiestni v dokumente a následne sa na túto cestu odkáže, aby sa zobrazil informačný panel dokumentu pri otvorení dokumentu.

  • Ak chcete pokračovať s použitím predvolenej šablóny, ktorý sa vytvára automaticky, alebo sa chcete k nej vrátiť, vyberte položku Používať predvolenú šablónu pre aplikácie balíka Microsoft Office.

   Predvolená šablóna balíka programov Microsoft Office obsahuje stĺpce, ktoré boli definované pre tento typ obsahu.

 6. V časti Zobraziť vždy začiarknite políčko Zobraziť informačný Panel dokumentu pre každý dokument vytvorený s typom obsahu.

  Toto nastavenie zabezpečuje, že informačný panel dokumentu sa zobrazí, keď sa existujúci dokument tohto typu obsahu otvorí a keď sa prvýkrát uloží. Informačný panel dokumentu sa predvolene vždy zobrazí, keď sa nový dokument vytvorí v kolekcii lokality alebo keď sa dokument premenuje a uloží v tej istej lokalite.

 7. Ak chcete povoliť zmeny na informačnom paneli dokumentu, kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Pridanie politiky správy informácií

Pridaním politiky správy informácií do typu obsahu sa zjednoduší priraďovanie funkcií politiky viacerým zoznamom alebo knižniciam. Môžete si vybrať, či pridáte existujúcu politiku správy informácií do typu obsahu alebo vytvoríte jedinečnú politiku pre daný typ obsahu.

Poznámka: Môžete tiež pridať politiku správy informácií do typu obsahu, ktorý je presne určený pre zoznamy. Výsledkom je, že politika sa aplikuje len na položky daného zoznamu, ktoré používajú tento typ obsahu.

 1. Na domovskej stránke kolekcie lokality kliknite na ponuku Akcie lokality, ukážte na položku Nastavenie lokality a potom kliknite na položku Upraviť všetky nastavenia lokality.

 2. Na stránke Nastavenie lokality kliknite v časti galérie kliknite na položku typy obsahu lokality.

 3. Na stránke Galéria typov obsahu lokality vyberte typ obsahu, ktorý chcete pridať do politiky.

 4. Na stránke Typ obsahu lokality kliknite v časti nastavenia kliknite na položku Nastavenie politiky správy informácií.

 5. Na stránke Nastavenie politiky správy informácií zadajte politiky, ktorý chcete použiť:

  • Ak chcete použiť existujúcu politiku pre typ obsahu, vyberte Použiť politiku kolekcie lokality, vyberte názov politiky zo zoznamu a kliknite na tlačidlo OK.

  • Ak chcete vytvoriť jedinečnú politiku pre typ obsahu, postupujte nasledovne:

   1. Vyberte položkuDefinovať politiku a kliknite na tlačidlo OK.

   2. Na stránke Úprava politiky zadajte názov a Popis politiky a napíšte krátke prehlásenie o politike s vysvetlením používateľom, čo je pre politiku. Prehlásenia politiky môže byť až 512 znakov.

   3. Použite informácie v téme Konfigurácia funkcií politiky správy informácií, nastaviť funkcie, ktoré chcete priradiť politiku.

Na začiatok stránky

Správa konverzií dokumentov

Správcovia lokality môžu povoliť konverziu dokumentov, aby koncoví používatelia mohli konvertovať dokumenty jedného typu súborov na iný formát. Konverzia dokumentov pre typy obsahu lokalít tiež umožňuje správcom lokality konfigurovať typy obsahu na ukladanie nastavení, ktoré definujú, ktoré konvertory sú k dispozícii a ako tieto konvertory pracujú s dokumentmi takého typu obsahu. V programe Office SharePoint Server 2007 sa nachádza mnoho konvertorov dokumentov a organizácia môže mať ešte ďalšie vlastné konvertory. Keď je konverzia dokumentov povolená v centrálnej správe, konvertory sú predvolene k dispozícii pre všetky typy obsahu lokality, ktoré sa používajú v knižnici dokumentov. Patria tam nasledovné typy obsahu:

 • typy obsahu Dokument, napríklad základná stránka, dokument, formulár a obrázok,

 • typy obsahu rozloženia strany, napríklad stránka s článkami, stránka presmerovania a uvítacia stránka.

Konvertory, ktoré boli povolené, sú koncovým používateľom k dispozícii, keď vyberú dokument daného typu obsahu a v kontextovej ponuke kliknú na príkaz Konvertovať dokument. V zozname sú uvedené len konvertory špecifické pre príslušný typ súboru dokumentu (napríklad .docx).

Ak pre niektorý typ súboru existuje viac konvertorov, napríklad pre XML, pravdepodobne budete chcieť upraviť zoznam konvertorov, aby sa používateľom zobrazili len konvertory pre dokumenty daného typu obsahu. Pravdepodobne tiež budete chcieť zmeniť možnosti konfigurácie konvertora. V ktorejkoľvek z týchto dvoch situácií môžete zmenu konvertorov dokumentu vykonať nasledujúcim postupom:

 1. Na domovskej stránke kolekcie lokality v ponuke Akcie lokality ukážte na položku Nastavenia lokality a potom kliknite na príkaz Upraviť všetky nastavenia lokality.

 2. Na stránke Nastavenie lokality kliknite v časti galérie kliknite na položku typy obsahu lokality.

 3. Na stránke Galéria typov obsahu lokality vyberte typ obsahu, pre ktorý chcete spravovať konverzie dokumentov.

 4. Na stránke Typ obsahu lokality kliknite v časti nastavenia kliknite na položku Spravovať konverzie dokumentov pre tento typ obsahu.

  Poznámka: Konvertory dokumentov sú k dispozícii len pre typy obsahu dokumentu.

 5. Zrušte začiarknutie políčok pre všetky konvertory, ktoré nechcete, aby sa zobrazovali koncovým používateľom. Uistite sa, že sú začiarknuté všetky konvertory, ktoré chcete, aby sa používali a kliknite na tlačidlo Použiť.

 6. Ak má konvertor, ktorý chcete, aby sa používal, vedľa seba tlačidlo Konfigurovať, môžete na toto tlačidlo kliknúť a definovať nové nastavenie konverzie.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×