Zmena súhrnnej funkcie alebo vlastného výpočtu pre pole v zostave kontingenčnej tabuľky

Údaje v oblasti Hodnoty sumarizujú základné zdrojové údaje (nie hodnotu, ktorá sa zobrazuje) v zostave kontingenčnej tabuľky nasledujúcim spôsobom: číselné hodnoty používajú funkciu SUM a textové hodnoty funkciu COUNT. Súhrnnú funkciu však môžete zmeniť. V prípade potreby môžete vytvoriť vlastný výpočet.

 1. V oblasti Hodnoty vyberte pole, pre ktoré chcete zmeniť súhrnnú funkciu zostavy kontingenčnej tabuľky.

 2. Na karte Analýza v skupine Aktívne pole kliknite na položku Aktívne pole, a potom na položku Nastavenia poľa.

  Zobrazí sa dialógové okno Nastavenie poľa hodnoty.

  Názov zdroja je názov poľa v zdroji údajov.

  Pole Vlastný názov zobrazuje aktuálny názov v zozname kontingenčnej tabuľky. Ak nie je zadaný žiaden vlastný názov, obsahuje názov zdroja. Ak chcete zmeniť položku Vlastný názov, kliknite na text v poli a upravte ho.

 3. Kliknite na kartu Súhrn hodnôt podľa.

 4. V zozname Súhrn hodnôt podľa kliknite na súhrnnú funkciu, ktorú chcete použiť.

  Súhrnné funkcie, ktoré môžete použiť

  Funkcia

  Vytvára súhrn

  Súčet

  Súčet hodnôt. Táto funkcia je predvolene nastavená pre číselné hodnoty.

  Count

  Počet hodnôt. Funkcia súhrnu Count (Počet) funguje rovnako ako funkcia hárka COUNTA. Je to predvolená funkcia pre hodnoty, ktoré nie sú číselnými údajmi.

  Priemer

  Priemer hodnôt.

  Max

  Najväčšia hodnota.

  Min

  Najmenšia hodnota.

  Product

  Súčin hodnôt.

  Count Numbers

  Počet hodnôt, ktoré predstavujú číselné údaje. Funkcia súhrnu Count Numbers (Počet čísel) funguje rovnako ako funkcia hárka COUNT.

  StDev

  Odhad smerodajnej odchýlky základného súboru, kde vzorka je podmnožinou celého súboru.

  StDevp

  Smerodajná odchýlka základného súboru, pričom základný súbor predstavuje všetky hodnoty, ktoré sa majú sumarizovať.

  Var

  Odhad rozptylu základného súboru, kde vzorka je podmnožinou celého súboru.

  Varp

  Rozptyl základného súboru, pričom základný súbor predstavuje všetky hodnoty, ktoré sa majú sumarizovať.

  Poznámka: Pre niektoré typy zdrojových údajov (napríklad pre údaje OLAP) a pre vypočítavané polia a polia s vypočítanými položkami súhrnnú funkciu nie je možné meniť.

 5. V prípade potreby môžete použiť vlastný výpočet. Použite nasledujúce kroky:

  1. Kliknite na kartu Zobraziť hodnoty ako.

  2. Kliknite na výpočet, ktorý chcete zadať do poľa Zobraziť hodnoty ako.

   Použite tento výpočet

   Akcia

   Žiadny výpočet

   Vypne sa vlastný výpočet.

   % z celkového súčtu

   Zobrazí percentuálnu hodnotu celkového súčtu všetkých hodnôt alebo údajových bodov v zostave.

   % zo súčtu stĺpca

   Zobrazí percentuálnu hodnotu každého stĺpca alebo radu z celkovej hodnoty stĺpcov alebo radov.

   % zo súčtu riadka

   Zobrazí percentuálnu hodnotu každého riadka alebo kategórie z celkovej hodnoty riadkov alebo kategórií.

   % z

   Zobrazí percentuálnu hodnotu základnej položkyzákladnom poli.

   % súčtu nadradeného riadka

   Vypočíta (hodnota položky)/(hodnota nadradenej položky v riadkoch).

   % súčtu nadradeného stĺpca

   Vypočíta (hodnota položky)/(hodnota nadradenej položky v stĺpcoch).

   % súčtu nadradenej položky

   Vypočíta (hodnota položky)/(hodnota nadradenej položky vybratého základného poľa).

   Rozdiel medzi

   Zobrazí hodnotu ako rozdiel od hodnoty základnej položky v základnom poli.

   % rozdielu medzi

   Zobrazí hodnotu ako percentuálny rozdiel od hodnoty základnej položky v základnom poli.

   Medzisúčet v

   Zobrazí medzisúčet za sebou idúcich položiek v základnom poli.

   % medzisúčtu

   Zobrazí percentuálnu hodnotu medzisúčtu za sebou idúcich položiek v základnom poli.

   Zobraziť od najmenšej hodnoty po najväčšiu

   Zobrazí poradie vybratých hodnôt v konkrétnom poli, pričom ako pole 1 bude v zozname položka s najmenšou hodnotou a nasledovať budú väčšie hodnoty.

   Zobraziť od najväčšej hodnoty po najmenšiu

   Zobrazí poradie vybratých hodnôt v konkrétnom poli, pričom ako pole 1 bude v zozname položka s najväčšou hodnotou a nasledovať budú menšie hodnoty.

   Index

   Vypočíta hodnoty nasledovne:

   ((hodnota v bunke) × (celkový súčet celkových súčtov)) / ((celkový súčet riadka) × (celkový súčet stĺpca)).

  3. Ak sú tieto hodnoty dostupné pre výpočet, ktorý ste vybrali, vyberte základné pole a základnú hodnotu.

   Poznámka: Základné pole by nemalo byť rovnaké ako pole, ktoré ste vybrali v kroku 1.

 6. Ak chcete zmeniť formát čísel, kliknite na položku Formát čísla a na karte Číslo dialógového ona Formát buniek vyberte formát čísla a kliknite na položku OK.

 7. Ak zostava obsahuje viacero hodnotových polí, opakujte predchádzajúce kroky pre každé pole, ktoré chcete zmeniť.

Poznámka: Ak chcete použiť viac ako jednu súhrnnú funkciu pre jedno pole, pridajte pole znovu zo zoznamu polí kontingenčnej tabuľky a zopakujte kroky výberom inej požadovanej funkcie.

 1. V oblasti Hodnoty vyberte pole, pre ktoré chcete zmeniť súhrnnú funkciu zoznamu kontingenčnej tabuľky.

 2. Na karte Možnosti v skupine Aktívne pole kliknite na položku Aktívne pole, a potom na položku Nastavenia poľa.

  Zobrazí sa dialógové okno Nastavenie poľa hodnoty.

  Názov zdroja je názov poľa v zdroji údajov.

  Pole Vlastný názov zobrazuje aktuálny názov v zozname kontingenčnej tabuľky. Ak nie je zadaný žiaden vlastný názov, obsahuje názov zdroja. Ak chcete zmeniť položku Vlastný názov, kliknite na text v poli a upravte ho.

 3. Kliknite na kartu Súhrn hodnôt podľa.

 4. V zozname Súhrn hodnôt podľa kliknite na súhrnnú funkciu, ktorú chcete použiť.

  Funkcia

  Vytvára súhrn

  Súčet

  Súčet hodnôt. Táto funkcia je predvolene nastavená pre číselné hodnoty.

  Count

  Počet hodnôt. Funkcia súhrnu Count (Počet) funguje rovnako ako funkcia hárka COUNTA. Je to predvolená funkcia pre hodnoty, ktoré nie sú číselnými údajmi.

  Priemer

  Priemer hodnôt.

  Max

  Najväčšia hodnota.

  Min

  Najmenšia hodnota.

  Product

  Súčin hodnôt.

  Count Numbers

  Počet hodnôt, ktoré predstavujú číselné údaje. Funkcia súhrnu Count Numbers (Počet čísel) funguje rovnako ako funkcia hárka COUNT.

  StDev

  Odhad smerodajnej odchýlky základného súboru, kde vzorka je podmnožinou celého súboru.

  StDevp

  Smerodajná odchýlka základného súboru, pričom základný súbor predstavuje všetky hodnoty, ktoré sa majú sumarizovať.

  Var

  Odhad rozptylu základného súboru, kde vzorka je podmnožinou celého súboru.

  Varp

  Rozptyl základného súboru, pričom základný súbor predstavuje všetky hodnoty, ktoré sa majú sumarizovať.

  Poznámka: Pre niektoré typy zdrojových údajov (napríklad pre údaje OLAP) a pre vypočítavané polia a polia s vypočítanými položkami súhrnnú funkciu nie je možné meniť.

 5. V prípade potreby môžete použiť vlastný výpočet. Použite nasledujúce kroky:

  1. Kliknite na kartu Zobraziť hodnoty ako.

  2. Kliknite na výpočet, ktorý chcete zadať do poľa Zobraziť hodnoty ako.

   Použite tento výpočet

   Akcia

   Žiadny výpočet

   Vypne sa vlastný výpočet.

   % z celkového súčtu

   Zobrazí percentuálnu hodnotu celkového súčtu všetkých hodnôt alebo údajových bodov v zostave.

   % zo súčtu stĺpca

   Zobrazí percentuálnu hodnotu každého stĺpca alebo radu z celkovej hodnoty stĺpcov alebo radov.

   % zo súčtu riadka

   Zobrazí percentuálnu hodnotu každého riadka alebo kategórie z celkovej hodnoty riadkov alebo kategórií.

   % z

   Zobrazí percentuálnu hodnotu základnej položkyzákladnom poli.

   % súčtu nadradeného riadka

   Vypočíta (hodnota položky)/(hodnota nadradenej položky v riadkoch).

   % súčtu nadradeného stĺpca

   Vypočíta (hodnota položky)/(hodnota nadradenej položky v stĺpcoch).

   % súčtu nadradenej položky

   Vypočíta (hodnota položky)/(hodnota nadradenej položky vybratého základného poľa).

   Rozdiel medzi

   Zobrazí hodnotu ako rozdiel od hodnoty základnej položky v základnom poli.

   % rozdielu medzi

   Zobrazí hodnotu ako percentuálny rozdiel od hodnoty základnej položky v základnom poli.

   Medzisúčet v

   Zobrazí medzisúčet za sebou idúcich položiek v základnom poli.

   % medzisúčtu

   Zobrazí percentuálnu hodnotu medzisúčtu za sebou idúcich položiek v základnom poli.

   Zobraziť od najmenšej hodnoty po najväčšiu

   Zobrazí poradie vybratých hodnôt v konkrétnom poli, pričom ako pole 1 bude v zozname položka s najmenšou hodnotou a nasledovať budú väčšie hodnoty.

   Zobraziť od najväčšej hodnoty po najmenšiu

   Zobrazí poradie vybratých hodnôt v konkrétnom poli, pričom ako pole 1 bude v zozname položka s najväčšou hodnotou a nasledovať budú menšie hodnoty.

   Index

   Vypočíta hodnoty nasledovne:

   ((hodnota v bunke) × (celkový súčet celkových súčtov)) / ((celkový súčet riadka) × (celkový súčet stĺpca)).

  3. Ak sú tieto hodnoty dostupné pre výpočet, ktorý ste vybrali, vyberte základné pole a základnú hodnotu.

   Poznámka: Základné pole by nemalo byť rovnaké ako pole, ktoré ste vybrali v kroku 1.

 6. Ak chcete zmeniť formát čísel, kliknite na položku Formát čísla a na karte Číslo dialógového ona Formát buniek vyberte formát čísla a kliknite na položku OK.

 7. Ak zostava obsahuje viacero hodnotových polí, opakujte predchádzajúce kroky pre každé pole, ktoré chcete zmeniť.

Poznámka: Ak chcete použiť viac ako jednu súhrnnú funkciu pre jedno pole, pridajte pole znovu zo zoznamu polí kontingenčnej tabuľky a zopakujte kroky výberom inej požadovanej funkcie.

 1. V oblasti Hodnoty vyberte pole, pre ktoré chcete zmeniť súhrnnú funkciu zoznamu kontingenčnej tabuľky.

 2. Na karte Možnosti v skupine Aktívne pole kliknite na položku Aktívne pole, a potom na položku Nastavenia poľa.

  Zobrazí sa dialógové okno Nastavenie poľa hodnoty.

  Názov zdroja je názov poľa v zdroji údajov.

  Pole Vlastný názov zobrazuje aktuálny názov v zozname kontingenčnej tabuľky. Ak nie je zadaný žiaden vlastný názov, obsahuje názov zdroja. Ak chcete zmeniť položku Vlastný názov, kliknite na text v poli a upravte ho.

 3. Kliknite na kartu Súhrn podľa.

 4. V zozname Súhrn podľa kliknite na súhrnnú funkciu, ktorú chcete použiť.

  Súhrnné funkcie, ktoré môžete použiť

  Funkcia

  Vytvára súhrn

  Súčet

  Súčet hodnôt. Táto funkcia je predvolene nastavená pre číselné hodnoty.

  Count

  Počet hodnôt. Funkcia súhrnu Count (Počet) funguje rovnako ako funkcia hárka COUNTA. Je to predvolená funkcia pre hodnoty, ktoré nie sú číselnými údajmi.

  Priemer

  Priemer hodnôt.

  Max

  Najväčšia hodnota.

  Min

  Najmenšia hodnota.

  Product

  Súčin hodnôt.

  Count Nums

  Počet hodnôt, ktoré predstavujú číselné údaje. Funkcia súhrnu Count Numbers (Počet čísel) funguje rovnako ako funkcia hárka COUNT.

  StDev

  Odhad smerodajnej odchýlky základného súboru, kde vzorka je podmnožinou celého súboru.

  StDevp

  Smerodajná odchýlka základného súboru, pričom základný súbor predstavuje všetky hodnoty, ktoré sa majú sumarizovať.

  Var

  Odhad rozptylu základného súboru, kde vzorka je podmnožinou celého súboru.

  Varp

  Rozptyl základného súboru, pričom základný súbor predstavuje všetky hodnoty, ktoré sa majú sumarizovať.

  Poznámka: Pre niektoré typy zdrojových údajov (napríklad pre údaje OLAP) a pre vypočítavané polia a polia s vypočítanými položkami súhrnnú funkciu nie je možné meniť.

 5. V prípade potreby môžete použiť vlastný výpočet. Použite nasledujúce kroky:

  1. Kliknite na kartu Zobraziť hodnoty ako.

  2. Kliknite na výpočet, ktorý chcete zadať do poľa Zobraziť hodnoty ako.

   Použite túto funkciu

   Akcia

   Normálne

   Vypne sa vlastný výpočet.

   Rozdiel medzi

   Zobrazí hodnotu ako rozdiel od hodnoty základnej položky v základnom poli.

   % z

   Zobrazí percentuálnu hodnotu základnej položkyzákladnom poli.

   % rozdielu medzi

   Zobrazí hodnotu ako percentuálny rozdiel od hodnoty základnej položky v základnom poli.

   Medzisúčet v

   Zobrazí medzisúčet za sebou idúcich položiek v základnom poli.

   % riadka

   Zobrazí percentuálnu hodnotu každého riadka alebo kategórie z celkovej hodnoty riadkov alebo kategórií.

   % stĺpca

   Zobrazí percentuálnu hodnotu každého stĺpca alebo radu z celkovej hodnoty stĺpcov alebo radov.

   % z celkového súčtu

   Zobrazí percentuálnu hodnotu celkového súčtu všetkých hodnôt alebo údajových bodov v zostave.

   Index

   Vypočíta hodnoty nasledovne:

   ((hodnota v bunke) × (celkový súčet celkových súčtov)) / ((celkový súčet riadka) × (celkový súčet stĺpca)).

  3. Ak sú tieto hodnoty dostupné pre výpočet, ktorý ste vybrali, vyberte základné pole a základnú hodnotu.

   Poznámka: Základné pole by nemalo byť rovnaké ako pole, ktoré ste vybrali v kroku 1.

 6. Ak chcete zmeniť formát čísel, kliknite na položku Formát čísla a na karte Číslo dialógového ona Formát buniek vyberte formát čísla a kliknite na položku OK.

 7. Ak zostava obsahuje viacero hodnotových polí, opakujte predchádzajúce kroky pre každé pole, ktoré chcete zmeniť.

Poznámka: Ak chcete použiť viac ako jednu súhrnnú funkciu pre jedno pole, pridajte pole znovu zo zoznamu polí kontingenčnej tabuľky a zopakujte kroky výberom inej požadovanej funkcie.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Vždy sa môžete opýtať odborníka v komunite technikov pre Excel, získať podporu v rámci komunity lokality Answers alebo navrhnúť novú funkciu či vylepšenie na lokalite Excel User Voice.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×