Zmena prepočítania, iterácie, alebo presnosti vzorca

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Ak chcete efektívne využívať vzorce, mali by ste porozumieť týmto trom dôležitým veciam:

Výpočet     je proces spracovania vzorcov a následného zobrazenia výsledkov ako hodnôt v bunkách obsahujúcich príslušné vzorce. Aby sa program Microsoft Excel vyhol zbytočným výpočtom, ktoré môžu míňať váš čas a spomaľovať počítač, automaticky prepočíta vzorec len vtedy, ak sa zmení obsah buniek, od ktorých daný vzorec závisí. Keď po prvýkrát otvoríte zošit alebo ho upravujete, takéto správanie máte predvolené. Môžete však riadiť čas a spôsob prepočítania vzorcov.

Iterácia     je opakované prepočítavanie pracovného hárka, až pokiaľ nie je splnená zadaná číselná podmienka. Excel nevie automaticky vypočítať vzorec, ktorý – priamo alebo nepriamo – obsahuje odkaz na bunku, ktorá obsahuje tento vzorec. Toto sa nazýva zacyklený odkaz. Ak vzorec obsahuje odkaz na jednu zo svojich vlastných buniek, treba určiť, koľkokrát sa má vzorec prepočítať. Zacyklené odkazy môžu iterovať neobmedzenú dobu. Môžete však riadiť maximálny počet iterácií a veľkosť prípustnej odchýlky.

Presnosť     je mierou stupňa exaktnosti výpočtu. Program Excel ukladá a počíta s presnosťou na 15 platných číslic. Presnosť výpočtov však môžete zmeniť a určiť, aby program Excel použil pri prepočte vzorca zobrazenú hodnotu namiesto uloženej hodnoty.

Počas výpočtu môžete vybrať príkazy alebo vykonať akcie, ako je napríklad zadávanie čísel alebo vzorcov. Excel výpočet dočasne preruší, vykoná dané príkazy alebo akcie a potom vo výpočte pokračuje. Čas trvania výpočtu môže byť dlhší, ak zošit obsahuje veľké množstvo vzorcov, alebo ak hárky obsahujú tabuľky údajov alebo funkcie, ktoré vykonávajú automatické prepočty pri každom prepočítaní zošita. Výpočet tiež môže trvať dlhšie, ak hárky obsahujú prepojenia na iné hárky alebo zošity. Čas výpočtu je možné riadiť pomocou jeho zmeny na manuálny výpočet.

Dôležité: Zmena každej z týchto možnosti sa prejaví vo všetkých otvorených zošitoch.

 1. Kliknite na kartu Súbor, Možnosti a potom kliknite na kategóriu Vzorce.

  V programe Excel 2007, kliknite na Tlačidlo Microsoft Office Vzhľad tlačidla Office , kliknite na položku Možnosti programu Excel a potom kliknite na kategóriu vzorce

 2. Vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete prepočítať všetky závislé vzorce po každej zmene hodnoty, vzorca, alebo názvu, v časti Výpočet zošita vyberte položku Možnosti výpočtov a potom kliknite na položku Automaticky. Toto je predvolené nastavenie pre výpočet.

  • Ak chcete prepočítať všetky závislé vzorce (okrem údajových tabuliek) po každej zmene hodnoty, vzorca alebo názvu, v časti Možnosti výpočtu v časti Výpočet zošita kliknite na položku Automaticky okrem údajových tabuliek.

  • Ak chcete vypnúť automatické prepočítanie a prepočítať otvorené zošity iba vtedy, keď ich chcete prepočítať (stlačením klávesu F9), v časti Možnosti výpočtu v časti Výpočet zošita kliknite na položku Manuálne.

   Poznámka:  Keď kliknete na políčko Manuálne, Excel automaticky začiarkne políčko Prepočítať zošit pred uložením. Ak ukladanie zošita trvá príliš dlho, zrušením začiarknutia políčka Prepočítať zošit pred uložením môžete dobu ukladania skrátiť.

  • Ak chcete ručne prepočítať všetky otvorené pracovné hárky vrátane údajových tabuliek a aktualizovať všetky otvorené hárky s grafom, kliknite na tlačidlo Prepočítaťv skupine Výpočet na karte Vzorce.

   Skupina Výpočet

  • Ak chcete ručne prepočítať aktívny pracovný hárok a všetky grafy a hárky s grafom prepojené s týmto pracovným hárkom, kliknite na tlačidlo Prepočítať hárokv skupine Výpočet na karte Vzorce.

Tip: Mnohé z týchto možností môžete zmeniť mimo dialógového okna Excel – možnosti. Na karte Vzorce v skupine Výpočet kliknite na položku Možnosti výpočtov a potom kliknite na položku Automaticky.

Poznámka: Ak pracovný hárok obsahuje vzorec prepojený s pracovným hárkom, ktorý sa ešte neprepočítal, a pokúsite sa aktualizovať toto prepojenie, program Microsoft Excel zobrazí hlásenie s informáciou, že zdrojový pracovný hárok ešte nie je úplne prepočítaný. Ak chcete prepojenie aktualizovať s použitím aktuálnej hodnoty uloženej v zdrojovom pracovnom hárku, hoci táto hodnota nemusí byť správna, kliknite na tlačidlo OK. Ak chcete zrušiť aktualizáciu prepojenia a použiť predchádzajúcu hodnotu zo zdrojového hárka, kliknite na tlačidlo Zrušiť.

Akcia

Klávesy

Prepočítať vzorce, ktoré sa od posledného výpočtu zmenili, ako aj vzorce na nich závislé, vo všetkých otvorených zošitoch. Ak je v zošite nastavený automatický prepočet, na uskutočnenie prepočtu nie je nutné použiť kláves F9.

F9

Prepočítať vzorce, ktoré sa od posledného výpočtu zmenili, ako aj vzorce na nich závislé, v aktívnom hárku.

Shift + F9 

Prepočítať všetky vzorce vo všetkých otvorených zošitoch bez ohľadu na to, či boli alebo neboli od posledného výpočtu zmenené.

Ctrl + Alt + A 

Skontrolovať závislé vzorce a potom prepočítať všetky vzorce vo všetkých otvorených zošitoch bez ohľadu na to, či boli alebo neboli od posledného výpočtu zmenené.

Ctrl + Shift + Alt + F9 

 1. Kliknite na kartu Súbor, Možnosti a potom kliknite na kategóriu Vzorce.

  V programe Excel 2007, kliknite na Tlačidlo Microsoft Office Vzhľad tlačidla Office , kliknite na položku Možnosti programu Excel a potom kliknite na kategóriu vzorce

 2. V časti Možnosti výpočtov začiarknite políčko Povoliť iteračný výpočet.

 3. Ak chcete nastaviť maximálny počet opakovaní výpočtu programom Excel, zadajte počet iterácií do poľa Maximum iterácií. Čím je počet iterácií vyšší, tým dlhší čas potrebuje program Excel na prepočet pracovného hárka.

 4. Ak chcete nastaviť maximálny prijateľný rozdiel medzi dvoma opakovaniami prepočtu, zadajte ho do poľa Maximálna zmena. Čím menšie číslo zadáte, tým bude výsledok presnejší, a tým dlhšie bude Excelu trvať prepočet.

Poznámka: Riešiteľ a Hľadanie riešenia sú súčasťou skupiny príkazov, ktoré sa nazývajú tiež nástroje na citlivostná analýza. Oba príkazy používajú na dosiahnutie želaných výsledkov riadenú iteráciu. Ak potrebujete nájsť pre určitú bunku optimálnu hodnotu pomocou zmeny hodnôt iných buniek, alebo ak chcete na niektoré hodnoty vo výpočte použiť špeciálne obmedzenia, môžete použiť Riešiteľa. Keď poznáte želaný výsledok jednoduchého vzorca, ale nepoznáte vstupnú hodnotu, ktorú vzorec potrebuje k určeniu výsledku, môžete použiť príkaz Hľadanie riešenia.

Pred zmenou presnosti výpočtov si uvedomte nasledujúce dôležité body:

Excel počíta predvolene s uloženými, nie zobrazenými hodnotami.   

Zobrazená a vytlačená hodnota závisí od toho, aký formát a spôsob zobrazenia uloženej hodnoty si zvolíte. Napríklad bunka obsahujúca dátum 22/6/2008 zároveň obsahuje poradové číslo, ktoré je uloženou hodnotou dátumu v bunke. Formát zobrazenia dátumu môžete zmeniť (napríklad na 22.6.2008), ale zmena zobrazenia hodnoty v hárku neovplyvní uloženú hodnotu.

Pri zmene presnosti výpočtov buďte opatrní   

Pri výpočte vzorca Excel zvyčajne počíta hodnoty uložené v bunkách, na ktoré odkazuje vzorec. Napríklad, ak dve bunky obsahujú rovnakú hodnotu 10,005 a obe bunky zobrazujú túto hodnotu vo formáte meny, v oboch bunkách sa zobrazí hodnota 10,01 EUR. Ak tieto dve bunky spočítate, výsledok bude hodnota 20,01 EUR, pretože program Excel spočíta uložené hodnoty 10,005 a 10,005, nie zobrazené hodnoty.

Keď zmeníte presnosť výpočtov v zošite pomocou zobrazených (formátovaných) hodnôt, program Microsoft Excel natrvalo zmení hodnoty uložené v bunkách z úplnej presnosti (na 15 číslic) na formát zobrazených hodnôt, vrátane zobrazených desatinných miest. Ak sa neskôr rozhodnete uskutočniť výpočty s úplnou presnosťou, pôvodné hodnoty používané pri výpočtoch nemožno obnoviť.

 1. Kliknite na kartu Súbor, Možnosti a potom kliknite na kategóriu Spresnenie.

  V programe Excel 2007, kliknite na Tlačidlo Microsoft Office Vzhľad tlačidla Office , kliknite na položku Možnosti programu Excel a potom kliknite na kategóriu Rozšírené

 2. V časti Pri výpočte tohto zošita vyberte požadovaný zošit a potom začiarknite políčko Nastaviť presnosť podľa zobrazenia.

Hoci program Excel obmedzuje presnosť na 15 cifier, neznamená to, že 15 cifier je limit pre veľkosť čísla, ktoré môžete v programe Excel uložiť. Limit je 9,99999999999999E+307 pre kladné čísla a -9,99999999999999E+307 pre záporné čísla, čo približne zodpovedá číslu, v ktorom po cifre 1 alebo -1 nasleduje 308 núl.

Presnosť v programe Excel znamená, že každé číslo presahujúce limit 15 cifier sa uloží a zobrazí iba s presnosťou 15 cifier. Tieto cifry sa môžu vyskytovať v ľubovoľnej kombinácii pred alebo za desatinnou čiarkou. Všetky cifry napravo od pätnástej cifry budú nuly. Napríklad číslo 1234567,890123456 obsahuje 16 cifier (7 cifier pred a 9 cifier za desatinnou čiarkou). V programe Excel sa uloží a zobrazí 1234567,89012345 (to sa zobrazí v riadku vzorcov a v bunke). Ak bunku nastavíte na formát čísla tak, aby sa zobrazili všetky cifry (oproti vedeckému formátu, napríklad 1,23457E+06), zobrazí sa 1234567,890123450. Cifra 6 na konci (16. cifra) sa vynechá a nahradí ju 0. Presnosť sa končí 15. cifrou, teda všetky nasledujúce cifry sú nuly.

Počítač môže mať viac než jeden procesor (obsahuje viac fyzických procesorov) alebo môže byť s mnohonásobnou postupnosťou (obsahuje viac logických procesorov). Na týchto počítačoch môžete skracovať a riadiť čas potrebný na prepočítanie zošitov obsahujúcich mnoho vzorcov pomocou nastavenia počtu procesorov, ktoré sa majú k prepočtu použiť. V mnohých prípadoch môžu časti prepočtov prebiehať súčasne. Rozdelenie pracovnej záťaže na viaceré procesory môže znížiť celkový čas potrebný k ukončeniu prepočtu.

 1. Kliknite na kartu Súbor, Možnosti a potom kliknite na kategóriu Spresnenie.

  V programe Excel 2007, kliknite na Tlačidlo Microsoft Office Vzhľad tlačidla Office , kliknite na položku Možnosti programu Excel a potom kliknite na kategóriu Rozšírené.

 2. Ak chcete počas výpočtu zapnúť alebo vypnúť použitie viacerých procesorov, v časti Vzorce začiarknite alebo zrušte začiarknutie políčka Povoliť výpočet s viacnásobnou postupnosťou.

  Poznámka:    V predvolenom nastavení je toto políčko začiarknuté a počas výpočtu sa používajú všetky procesory. Počet procesorov v počítači sa zistí automaticky a zobrazí sa vedľa možnosti Použiť všetky procesory tohto počítača.

 3. Keď začiarknete políčko Povoliť výpočet s viacnásobnou postupnosťou, môžete riadiť počet procesorov, ktoré má počítač použiť. Mohli by ste napríklad chcieť obmedziť počet procesorov použitých počas prepočtu, ak na počítači máte spustené aj iné programy vyžadujúce určený čas spracovania.

 4. Ak chcete ovládať počet procesorov, v časti Počet výpočtových postupností kliknite na položku Manuálne. Zadajte počet procesorov, ktoré chcete použiť (maximálny počet je 1 024).

Na zabezpečenie správneho výpočtu starších zošitov sa program Excel správa pri prvom otvorení zošita uloženého v staršej verzii programu Excel inak ako pri otvorení zošita vytvoreného v aktuálnej verzii.

 • Pri otvorení zošita vytvoreného v aktuálnej verzii program Excel prepočítava len vzorce závislé od zmenených buniek.

 • Ak otvoríte zošit vytvorený v staršej verzii programu Excel, prepočítajú sa všetky vzorce v zošite (vzorce závislé od zmenených buniek aj vzorce, ktoré od nich nezávisia). Tým sa zabezpečí úplná optimalizácia zošita pre aktuálnu verziu programu Excel. Výnimka nastáva v prípade, keď je zošit v inom režime výpočtu, napríklad v režime Manuálne.

 • Keďže úplné prepočítanie môže trvať dlhšie ako čiastočné prepočítanie, otvorenie zošita, ktorý predtým nebol uložený v aktuálnej verzii programu Excel, môže trvať dlhšie ako zvyčajne. Po uložení zošita v aktuálnej verzii programu Excel sa zošit v budúcnosti otvorí rýchlejšie.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Vždy sa môžete opýtať odborníka v komunite technikov pre Excel, získať podporu v rámci komunity lokality Answers alebo navrhnúť novú funkciu či vylepšenie na lokalite Excel User Voice.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×