Zmena nastavenia webovej časti Výsledky hľadania

Webová časť Výsledky hľadania zobrazuje výsledky hľadania pre dotaz zadaný vo webovej časti Pole Hľadať.

Na základe predvoleného nastavenia sa webová časť výsledky klasickej vyhľadávania používa na všetkých predvolených zvislých stránkach vyhľadávania v klasickom centre vyhľadávania. Získajte informácie o klasických a modernýchfunkciách vyhľadávania. Zvislé vyhľadávanie je prispôsobené na prehľadávanie konkrétneho obsahu, ako napríklad (všetko, ľudia, konverzáciea videá), a zobrazujú sa výsledky vyhľadávania, ktoré sú filtrované a formátované pre konkrétny typ obsahu alebo učebné. Webová časť výsledky hľadania zobrazuje výsledky vyhľadávania a odošle aj výsledky vyhľadávania do webovej časti Spresnenie a do webovej časti Navigácia vyhľadávania.

Poznámka: Ďalšie informácie nájdete v téme Konfigurácia webovej časti vyhľadávanie obsahu v SharePointe na pridanie webovej časti vyhľadávania obsahu (CSWP) na stránku a jej konfiguráciu na jednoduché a rozšírené výsledky.

Webová časť výsledky hľadania používa dotaz, ktorý je zadaný vo webovej časti na zobrazenie výsledkov vyhľadávania. Ako správca SharePointu Online môžete zmeniť dotaz alebo iné nastavenia zobrazovania výsledkov vyhľadávania.

Ak chcete na stránke Pridať a nakonfigurovať webovú časť výsledky hľadania, prečítajte si tému Konfigurácia webovej časti Výsledky hľadania. Ďalšie informácie nájdete v téme Konfigurácia vlastností webovej časti výsledky vyhľadávania na serveri SharePoint Server.

Čo vás zaujíma?

Zmena dotazu vo webovej časti Výsledky hľadania

Zmena nastavenia šablóny zobrazenia

Zmena nastavenia výsledkov a nastavenia ovládacieho prvku výsledkov

Zmena obsahu OneDrivu na zobrazenie výsledkov z

Zmena dotazu vo webovej časti Výsledky hľadania

Webová časť výsledky hľadania používa dotaz, ktorý je zadaný vo webovej časti na zobrazenie výsledkov vyhľadávania. Tento dotaz na základe predvoleného nastavenia používa {searchboxquery}premennej dotazu. Premenná dotazu je zástupný symbol pre hodnotu, čo znamená, že pri spustení dotazu hodnota nahradí zástupný symbol. Ak napríklad používateľ zadá hľadaný výraz žltou farbou do vyhľadávacieho poľa, {searchboxquery} premenná vo webovej časti Výsledky hľadania vyhľadá všetky položky, ktoré obsahujú slovné spojenie Yellow.

Zmenou dotazu vo webovej časti Výsledky hľadania môžete:

 • Zmeňte zdroj výsledkov na určenie obsahu, ktorý sa má prehľadávať. 

 • Pridanie premenných dotazu alebo filtrov vlastností na prispôsobenie výsledkov vyhľadávania pre rôznych používateľov alebo skupiny používateľov.

 • Zvýšenie alebo zníženie úrovne položiek alebo stránok vo výsledkoch vyhľadávania.

 • Zmeňte zoradenie výsledkov vyhľadávania.

Existujú dva hlavné spôsoby zmeny dotazu:

Definovanie dotazu pomocou jazyka keyword Query Language (KQL) v rozšírenom režime

 1. Na stránke výsledky vyhľadávania kliknite na položku Nastaveniea potom na položku Upraviť stránku. Stránka s výsledkami hľadania sa otvorí v režime úprav.

 2. Vo webovej časti Výsledky hľadania premiestnite ukazovateľ napravo od názvu webovej časti, kliknite na šípku a potom v ponuke kliknite na položku upraviť webovú časť . Na páse s nástrojmi v pravom hornom rohu stránky sa otvorí tabla s nástrojmi webovej časti Výsledky hľadania.

 3. Na table s nástrojmi webovej časti kliknite v časti kritériá vyhľadávania na položku zmeniť dotaz. Dialógové okno zostavenie dotazu sa otvorí v rozšírenom režime.

 4. Na karte základy vyberte v časti Výber dotazu zdroj výsledkov, čím určíte, aký obsah sa má prehľadávať.

 5. Teraz môžete zmeniť text dotazu. Na základe predvoleného nastavenia je definovaná premenná dotazu {searchboxquery} . Zmeňte text dotazu pomocou jazyka kľúčových slov dotazu (KQL) alebo použite zoznamy filter kľúčových slov a Filter vlastností na zostavenie dotazu:

  • Dotaz kľúčových slov môže pozostávať z kľúčových slov s ľubovoľným textom, filtrov vlastností alebo operátorov. Premenné dotazu uvádzajte v zložených zátvorkách. Premenné dotazu sa nahradia hodnotou pri spustení dotazu. Maximálna dĺžka dotazov kľúčových slov je 2 048 znakov. Ďalšie informácie o KQL nájdete v téme syntax jazyka keyword Query Language (KQL).

  • Na pridanie premenných dotazu do dotazu použite filtre kľúčových slov. V zozname vyberte preddefinované premenné dotazu a potom ich pridajte do dotazu kliknutím na položku Pridať filter kľúčových slov. Zoznam dostupných premenných dotazu nájdete v téme premenné dotazu v SharePoint serveri 2013.

  • Pomocou filtrov vlastností môžete Dotazovať na obsah spravovaných vlastností, ktoré sú v schéme vyhľadávania nastavené na možnosť Dotazovať. Vyberte položku spravované vlastnosti zo zoznamov vlastností filtra . Ak chcete pridať filter do dotazu, kliknite na položku Pridať filter vlastností .

   Poznámka: Vlastné spravované vlastnosti sa nezobrazujú v zozname Filter vlastností . Ak chcete do dotazu pridať vlastnú spravovanú vlastnosť, zadajte do textového poľa dotaz názov vlastnej spravovanej vlastnosti, za ktorou nasleduje Podmienka dotazu, napríklad MyCustomColorProperty: Green

 6. Kliknutím na položku skúšobný dotaz zobrazíte ukážku výsledkov vyhľadávania.

 7. Do dotazu môžete pridať aj ďalšie podrobnosti:

 8. Kliknutím na tlačidlo OK uložte dotaz a vráťte sa na tablu s nástrojmi webovej časti.

Pridanie spresnení

Na karte spresnenia sa môžete rozhodnúť obmedziť vrátené výsledky pridaním predvybratých spresnení do dotazu.

Môžete určiť, že výsledky vyhľadávania vrátené vo webovej časti Výsledky hľadania by sa mali obmedziť na jednu alebo viac hodnôt z rafinérií. Zoznam zobrazuje všetky spravované vlastnosti, ktoré sú v schéme vyhľadávania povolené ako rafinérie.

 • Ak chcete do dotazu pridať rafinériu, v zozname vyberte rafinériu a potom kliknite na položku Pridať.

Môžete určiť, aby sa výsledky vyhľadávania zoskupili na základe jednej alebo viacerých spravovaných vlastností. Je to užitočné, ak pre danú položku existuje niekoľko variantov a chcete ich zoskupiť pod jedným výsledkom.

 • Ak chcete definovať zoskupenie výsledkov, kliknite na položku Zobraziť viac a zobrazí sa sekcia výsledky skupiny .

Definovanie zoradenia

Na určenie spôsobu zoradenia výsledkov vyhľadávania použite kartu zoradenie. Môžete definovať viacero úrovní zoradenia, vybrať model hodnotenia, ktorý sa má použiť, a pridať pravidlá dynamického objednania.

V zozname Zoradiť podľa sa zobrazia všetky spravované vlastnosti, ktoré sú v schéme vyhľadávania nastavené ako semienka.

 • Zoradenie výsledkov na základe spravovaných vlastností:

  1. V zozname Zoradiť podľa vyberte spravovanú vlastnosť a potom vyberte položku zostupne alebo vzostupne .

  2. Ak chcete pridať ďalšie úrovne zoradenia, kliknite na položku Pridať úroveňzoradenia.

 • Ak chcete zoradiť výsledky podľa kategórie relevantnosti:

  1. V zozname Zoradiť podľa vyberte položku Poradie.

  2. Voliteľné V zozname Poradie modelov vyberte model poradia, ktorý sa má použiť.

  3. Voliteľné V časti dynamické objednávaniemôžete zadať ďalšie poradie pridaním pravidiel, ktoré zmenia poradie výsledkov, keď sa uplatnia určité podmienky. Kliknite na položku pridať pravidlo dynamickéhoobjednania a potom zadajte podmienené pravidlá.

Pridanie ďalších nastavení

Ak chcete vybrať ďalšie nastavenia dotazu, použite kartu Settings ( nastavenia ). Môžete sa rozhodnúť použiť pravidlá dotazu, použiť prepisovanie URL adresy a určiť, či sa majú odstrániť duplicitné výsledky alebo nie.

Otestujte dotaz

Na karte test sa zobrazuje posledný text dotazu na základe toho, čo ste vybrali na iných kartách. Alternatívne dotazy môžete otestovať priamo úpravou textu dotazu. Kliknutím na položku Zobraziť viacmôžete otestovať aj iné možnosti dotazu.

Poznámka: Všetky zmeny, ktoré vykonáte v dotaze na karte test , sa neuložia.

Časť

Popis

Text dotazu

Zobrazuje posledný dotaz, ktorý sa spustí pomocou webovej časti Výsledky hľadania. Výsledný text dotazu je založený na pôvodnej šablóne dotazu, kde sa dynamické premenné nahradia aktuálnymi hodnotami. Ďalšie zmeny v dotaze sa môžu vykonať ako súčasť pravidla dotazu.

Ak chcete zobraziť ďalšie informácie, kliknite na položku Zobraziť viac .

Šablóna dotazu

Obsah šablóny dotazu, ktorá sa použije na dotaz.

Vyhľadávanie spresnené podľa

Rafinérie, ktoré sa použijú v dotaze, ako je to definované na karte spresnenia.

Zoskupené podľa

Spravovaná vlastnosť, na ktorej by sa mali výsledky vyhľadávania zoskupiť, ako je definovaná na karte spresnenia.

Použité pravidlá pre dotazy

Zobrazuje pravidlá pre dotazy, ktoré sa použijú na dotaz.

Premenné šablóny dotazu

Premenné dotazu, ktoré sa použijú na dotaz a hodnoty premenných, ktoré sa vzťahujú na aktuálnu stranu. Zadajte iné hodnoty na otestovanie efektu, ktorý budú mať v dotaze.

Podmienky segmentu používateľa

Otestujte, ako dotaz funguje pre rôzne podmienky segmentu používateľa. Kliknutím na položku Pridať výraz segment používateľa pridáte výrazy do dotazu.

Testovací dotaz

Kliknutím na tlačidlo test Query zobrazíte ukážku výsledkov vyhľadávania.

Na začiatok stránky

Definovanie dotazu pomocou preddefinovaných hodnôt v rýchlom režime

 1. Na karte základy Skontrolujte, či sa nachádzate v rozšírenom režime. Ak používate rozšírený režim, v pravom hornom rohu kliknite na položku Prepnúť do rýchleho režimu .

 2. V časti Výber dotazu vyberte zdroj výsledkov, čím určíte, ktorý obsah sa má prehľadávať.

 3. V časti obmedziť podľa aplikácie vyberte zo zoznamu možnosť obmedziť výsledky na konkrétnu lokalitu, knižnicu, zoznam alebo URL adresu.

 4. Ak chcete obmedziť výsledky na obsah označený výrazom z množiny výrazov, vyberte položku Možnosti v časti obmedziť podľa značky :

 5. Neobmedzovať podľa žiadnej značky: výsledky vyhľadávania nebudú obmedzené na základe značiek (predvolené).

 6. Obmedziť podľa obdobia navigácie aktuálnej strany: výsledky vyhľadávania budú obmedzené na obsah, ktorý je označený výrazom aktuálnej strany. Aktuálna značka sa zobrazuje ako Posledná časť priateľské URL adresy. Táto voľba má zmysel len vtedy, ak vaša lokalita používa spravovanú navigáciu.

 7. Obmedziť podľa aktuálnej a podriadenej navigácie: výsledky vyhľadávania budú obmedzené na obsah, ktorý je označený výrazom aktuálnej strany (zobrazuje sa ako Posledná časť priateľské URL adresy), a obsah, ktorý je označený pododsekmi aktuálnej strany. Relevantné iba v prípade, že vaša lokalita používa spravovanú navigáciu.

 8. Obmedziť na túto značku: výsledky vyhľadávania budú obmedzené na obsah označený značkou, ktorú zadáte do poľa.

 9. Do dotazu môžete pridať aj ďalšie podrobnosti:

 10. Kliknutím na tlačidlo OK uložte dotaz a vráťte sa na tablu s nástrojmi webovej časti.

Na začiatok stránky

Zmena nastavenia šablóny zobrazenia

 1. Na stránke výsledky vyhľadávania kliknite na položku Nastaveniea potom na položku Upraviť stránku. Stránka s výsledkami hľadania sa otvorí v režime úprav.

 2. Vo webovej časti Výsledky hľadania premiestnite ukazovateľ napravo od názvu webovej časti, kliknite na šípku a potom v ponuke kliknite na položku upraviť webovú časť . Na páse s nástrojmi v pravom hornom rohu stránky sa otvorí tabla s nástrojmi webovej časti Výsledky hľadania.

 3. Na table s nástrojmi webovej časti v časti zobrazenie šablón v zozname šablón zobrazenia ovládacích prvkov môžete vybrať šablónu zobrazenia na ovládanie celkového vzhľadu webovej časti.

 4. V ostatných zoznamoch v tejto časti vyberiete šablónu zobrazenia pre jednotlivé výsledky:

  • Predvolený výber sa používa na zobrazenie položiek pomocou typov výsledkov. Tento výber bude používať rôzne šablóny zobrazenia v závislosti od typu výsledku vyhľadávania. Ak je napríklad výsledkom typu výsledku vyhľadávania súbor PDF, použije sa položka Šablóna zobrazenia PDF . Ak je výsledkom typ výsledku vyhľadávania obrázok, použije sa Šablóna zobrazenia položky obrázka .

  • Ak chcete použiť jednu šablónu zobrazenia na všetky typy výsledkov vo výsledkoch hľadania, vyberte položku použiť jednu šablónu na zobrazenie položieka potom vyberte šablónu zobrazenia, ktorú chcete použiť.

Ďalšie informácie nájdete v téme Zmena vzhľadu výsledkov vyhľadávania pomocou typov výsledkov a šablón zobrazenia .

Na začiatok stránky

Zmena nastavenia výsledkov a nastavenia ovládacieho prvku výsledkov

 1. Na stránke výsledky vyhľadávania kliknite na položku Nastaveniea potom na položku Upraviť stránku. Stránka s výsledkami hľadania sa otvorí v režime úprav.

 2. Vo webovej časti Výsledky hľadania premiestnite ukazovateľ napravo od názvu webovej časti, kliknite na šípku a potom v ponuke kliknite na položku upraviť webovú časť . Na páse s nástrojmi v pravom hornom rohu stránky sa otvorí tabla s nástrojmi webovej časti Výsledky hľadania.

 3. Na table s nástrojmi webovej časti v časti Nastavenie zmeňte nastavenia výsledkov tak, aby ste určili, ako sa zobrazujú výsledky:

Výber

Potom sa webová časť zobrazí

Vybratá na základe predvoleného nastavenia

Počet výsledkov na stranu

Maximálny počet zobrazených výsledkov vyhľadávania na jednej strane.

Zobraziť hodnotené výsledky

Hodnotené výsledky.

Zrušte začiarknutie, ak chcete zobraziť iba podporované bloky (napríklad povýšené výsledky alebo osobné obľúbené položky) alebo ovládacie prvky výsledkov (napríklad počet výsledkov).

Áno

Zobrazenie povýšených výsledkov

Výsledky hľadania, ktoré sú podporované pomocou pravidiel dotazu.

Áno

Zobraziť "mali ste na mysli?"

Opravy pravopisu v dotazoch, ako to myslíš návrhy.

Áno

Zobraziť osobné obľúbené položky

Osobnými obľúbenými používateľmi, ktoré sú výsledkom predchádzajúceho kliknutia používateľa.

Áno

Prepojenie Zobraziť duplicitné položky

Prepojenie Zobraziť duplicity, ktoré môžu používatelia kliknúť, ak chcete zobraziť výsledky, ktoré boli klasifikované ako duplikáty.

Nie

Zobraziť prepojenie na centrum vyhľadávania

Prepojenie na centrum vyhľadávania.

Nie

4. na table s nástrojmi webovej časti v časti Nastavenie zmeňte Nastavenie ovládacieho prvku výsledky a zadajte ďalšie možnosti zobrazenia vo webovej časti Výsledky hľadania:

Výber

Potom sa webová časť zobrazí

Vybratá na základe predvoleného nastavenia:

Zobraziť rozšírené prepojenie

Prepojenie na stránku Rozšírené vyhľadávanie.

Áno

Zobraziť počet výsledkov

Počet nájdených výsledkov.

Áno

Zobraziť rozbaľovací zoznam jazykov

Rozbaľovací zoznam jazykov. Umožňuje používateľom spôsob, ako zmeniť jazyk dotazu. Rozbaľovací zoznam sa zobrazí len v prípade, že používateľ vyberie dva alebo viaceré jazyky zo stránky predvoľby používateľa vyhľadávania.

Áno

Zobraziť rozbaľovací zoznam zoradiť

Rozbaľovací zoznam zoradiť. Umožňuje používateľom spôsob, ako zmeniť poradie zoradenia výsledkov.

Nie

Zobraziť stránkovanie

Ovládací prvok stránkovania pod výsledkami vyhľadávania.

Áno

Prepojenie Zobraziť predvoľby

Prepojenie na stránku Predvoľby používateľa vyhľadávania.

Áno

Zobraziť prepojenie na upozorniť

Prepojenie na stránku upozorniť.

Áno

Zmena spôsobu zobrazovania výsledkov z vlastného obsahu služby OneDrive používateľov

Predvolene sa používateľom zobrazujú výsledky zo zdieľaného obsahu vo OneDrive a SharePointe, nie zo súkromného obsahu služby OneDrive for Business. Súkromný obsah vo OneDrive je vlastným obsahom, ku ktorému majú prístup len oni.

Výsledky hľadania môžete nastaviť tak, aby zobrazovali samostatný blok obsahujúci výsledky zo súkromného obsahu vo OneDrive používateľa.

 1. Na stránke výsledky vyhľadávania kliknite na položku Nastaveniea potom na položku Upraviť stránku. Stránka s výsledkami hľadania sa otvorí v režime úprav.

 2. Vo webovej časti Výsledky hľadania premiestnite ukazovateľ napravo od názvu webovej časti, kliknite na šípku a potom v ponuke kliknite na položku upraviť webovú časť . Na páse s nástrojmi v pravom hornom rohu stránky sa otvorí tabla s nástrojmi webovej časti Výsledky hľadania.

 3. Na table s nástrojmi webovej časti v časti Nastavenie prejdite na položku Zobraziť výsledky z a vyberte možnosť vlastné OneDrive.

Výber

Potom sa webová časť zobrazí

Vybratá na základe predvoleného nastavenia

Vlastné OneDrive

Samostatný blok s výsledkami z vlastného OneDrivu používateľa vrátane obsahu, ku ktorému má prístup iba vlastník.

Nie

Na začiatok stránky

Pozrite tiež:

Poznámka:  Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Môžete nám dať vedieť, či boli tieto informácie pre vás užitočné? Tu nájdete anglický článok ako referenciu.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×