Zmena nastavenia webovej časti Výsledky hľadania

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Webová časť Výsledky hľadania zobrazuje výsledky vyhľadávania pre dotaz zadaný vo webovej časti Pole Hľadať.

Na základe predvoleného nastavenia webovej časti Výsledky hľadania sa používa na všetky predvolené vyhľadávanie zvislé strany. Vertikálneho vyhľadávania sú prispôsobené pre konkrétny obsah, ako je napríklad (všetko, ľudia, konverzácie a videá ), vyhľadávanie a sa zobrazia výsledky vyhľadávania, ktoré sú filtrované a vo formáte pre konkrétny typ obsahu alebo triedy. Webová časť výsledky hľadania zobrazuje výsledky vyhľadávania a tiež pošle výsledky hľadania do webovej časti Spresnenie a do webovej časti Navigácia vyhľadávania.

Poznámka: V téme Konfigurácia webovej časti vyhľadávania obsahu v SharePointe pridať webová časť obsah vyhľadávania (CSWP) na stránku a konfigurácia jednoduchý a rozšírený výsledky.

Webová časť Výsledky hľadania používa dotaz zadaný vo webovej časti na zobrazovanie výsledkov vyhľadávania. Ak ste správcom SharePointu Online, môžete zmeniť dotaz alebo ďalšie nastavenie zobrazovania výsledkov vyhľadávania.

Pridanie a konfigurácia webovej časti Výsledky hľadania na stránke nájdete v téme Konfigurácia webovej časti Výsledky hľadania. Môžete nájsť aj ďalšie informácie nájdete v téme Konfigurácia vlastností webovej časti výsledkov vyhľadávania na serveri SharePoint Server.

Čo vás zaujíma?

Zmena dotazu vo webovej časti Výsledky hľadania

Definovanie dotazu pomocou jazyka Keyword Query Language (KQL) v rozšírenom režime

Pridanie spresnení vyhľadávania

Definovanie zoradenia

Pridanie ďalších nastavení

Testovanie dotazu

Definovanie dotazu pomocou preddefinovaných hodnôt v rýchlom režime

Zmena nastavenia šablóny zobrazenia

Zmena nastavenia výsledkov a nastavenia ovládacieho prvku výsledkov

Zmena dotazu vo webovej časti Výsledky hľadania

Webová časť výsledky hľadania sa používa dotaz, ktorý je zadaný vo webovej časti na zobrazenie výsledkov vyhľadávania. Na základe predvoleného nastavenia používa tento dotaz premenných dotazu {searchboxquery}. Premenná dotazu predstavuje hodnotu, čo znamená, keď spustíte dotaz, hodnotu nahradí zástupný symbol. Napríklad, keď používateľ zadá žltý hľadaného výrazu do vyhľadávacieho poľa, {searchboxquery} premennej vo webovej časti Výsledky hľadania vyhľadá všetky položky, ktoré obsahujú frázu žltý.

Zmenou dotazu vo webovej časti Výsledky hľadania môžete:

 • zmeniť zdroj výsledkov tak, že určíte obsah, ktorý sa má prehľadávať. V predvolenom nastavení sú pre rôzne stránky s vertikálnym vyhľadávaním nastavené tieto zdroje výsledkov:

 • Všetko (results.aspx): lokálne výsledky SharePointu (System),

 • Ľudia (peopleresults.aspx): lokálne výsledky hľadania osôb (System),

 • Konverzácie (conversationresults.aspx): konverzácie (System),

 • Videá (videoresults.aspx): lokálne výsledky hľadania videí (System),

 • pridaním premenných dotazu alebo filtrov vlastnosti prispôsobiť výsledky vyhľadávania pre rôznych používateľov alebo skupiny používateľov,

 • zvýšiť alebo znížiť úroveň položiek alebo stránok v rámci výsledkov vyhľadávania,

 • zmeniť zoradenie výsledkov vyhľadávania.

Dotaz je možné zmeniť dvomi hlavnými spôsobmi:

Definovanie dotazu pomocou jazyka Keyword Query Language (KQL) v rozšírenom režime

 1. Na stránke výsledkov vyhľadávania kliknite na položku Nastavenie a potom na položku Upraviť stránku. Stránka výsledkov vyhľadávania sa otvorí v režime úprav.

 2. Vo webovej časti Výsledky hľadania posuňte ukazovateľ doprava od názvu webovej časti, kliknite na šípku a potom na položku Upraviť webovú časť v ponuke. Pod pásom s nástrojmi v pravom hornom rohu stránky sa otvorí tabla s nástrojmi webovej časti Výsledky hľadania.

 3. Na table s nástrojmi webovej časti kliknite v časti Kritériá vyhľadávania na položku Zmeniť dotaz. Otvorí sa dialógové okno Zostavenie vlastného dotazu v rozšírenom režime.

 4. Na karte ZÁKLADY vyberte v časti Výber dotazu zdroj výsledkov, čím určíte obsah, ktorý sa má prehľadávať.

 5. K dispozícii je možnosť zmeniť text dotazu. Predvolene je definovaná premenná dotazu {searchboxquery}. Text dotazu môžete zmeniť pomocou jazyka Keyword Query Language (KQL) alebo môžete na zostavenie dotazu použiť zoznamy Filter kľúčových slov a Filter vlastností:

  • Kľúčové slovo dotaz môže obsahovať voľného textu kľúčové slová, filtre vlastností alebo operátory. Uzavretie premenné dotazu pomocou zátvoriek. Premenné dotazu sa nahradí s hodnotou pri spustení dotazu. Slovo dotazov mať dĺžku maximálne 2 048 znakov. Ďalšie informácie o KQL nájdete v téme referenčná príručka syntaxe dotazového Keyword Query Language (KQL).

  • Pomocou filtrov kľúčového slova k dotazu pridať premenné dotazu. Preddefinované premenné dotazu vyberte zo zoznamu, a potom ich pridajte do dotazu kliknutím na položku Pridať filter kľúčových slov. Zoznam premenné k dispozícii dotazu nájdete v téme premenné dotazu v programe SharePoint Server 2013.

  • Pomocou filtrov vlastností môžete dotazovať obsah spravovaných vlastností, ktoré sú v schéme vyhľadávania nastavené ako dotazovateľné. Vyberte spravované vlastnosti zo zoznamov Filter vlastností. Kliknutím na položku Pridať filter vlastností pridajte filter k dotazu.

   Poznámka: Vlastné spravovanej vlastnosti nie sú uvedené v zozname filter vlastností. Pridať vlastné spravovanej vlastnosti na vašu otázku do poľa text dotazu zadajte názov vašej vlastnej spravovanú vlastnosť nasleduje Podmienka dotazu, ako je napríklad MyCustomColorProperty:Green

 6. Ak chcete zobraziť ukážku výsledkov vyhľadávania, kliknite na položku Testovať dotaz.

 7. K dotazu tiež môžete pridať ďalšie podrobnosti:

 8. Kliknutím na tlačidlo OK dotaz uložíte a vráťte sa na tablu s nástrojmi webovej časti.

Pridanie spresnení vyhľadávania

Na karte SPRESNENIA VYHĽADÁVANIA môžete vrátené výsledky obmedziť pridaním vopred vybratých spresnení vyhľadávania k dotazu.

Môžete určiť, že výsledky vyhľadávania vrátené vo webovej časti Výsledky hľadania sa majú obmedziť na jednu alebo viac hodnôt spomedzi spresnení vyhľadávania. Zoznam obsahuje všetky spravované vlastnosti, ktoré sú povolené ako spresnenia vyhľadávania v schéme vyhľadávania.

 • Ak chcete k dotazu pridať spresnenie, vyberte spresnenie v zozname a kliknite na tlačidlo Pridať.

Môžete určiť, že výsledky vyhľadávania sa majú zoskupiť na základe jednej alebo viacerých spravovaných vlastností. To je užitočné v prípade, že existuje niekoľko variantov danej položky, ktoré chcete zoskupiť v rámci jedného výsledku.

 • Ak chcete definovať zoskupenie výsledkov, kliknutím na položku Zobraziť viac zobrazte časť Zoskupiť výsledky.

Definovanie zoradenia

Pomocou karty ZORADENIE môžete určiť spôsob zoradenia výsledkov vyhľadávania. Môžete definovať viac úrovní zoradenia, vybrať model vytvorenia poradia, ktorý sa má použiť, a pridať pravidlá dynamického zoraďovania.

Zoznam Zoradiť podľa obsahuje všetky spravované vlastnosti, ktoré sú v schéme vyhľadávania nastavené ako zoraditeľné.

 • Ak chcete zoradiť výsledky podľa spravovaných vlastností:

  1. V zozname Zoradiť podľa vyberte spravovanú vlastnosť a potom vyberte možnosť Zostupne alebo Vzostupne.

  2. Ak chcete pridať viac úrovní zoradenia, kliknite na položku Pridať úroveň zoradenia.

 • Ak chcete zoradiť výsledky podľa relevancie:

  1. V zozname Zoradiť podľa kliknite na položku Poradie.

  2. (Voliteľné) V zozname Model vytvorenia poradia vyberte model vytvorenia poradia, ktorý sa má použiť.

  3. (Voliteľné) V časti Dynamické vytváranie poradia môžete zadať ďalšie poradie pridaním pravidiel, ktoré zmenia poradie výsledkov v prípade, že platia konkrétne podmienky. Kliknite na položku Pridať pravidlo dynamického zoraďovania a zadajte podmienené pravidlá.

Pridanie ďalších nastavení

Karta nastavenia vyberte ďalšie nastavenia dotazu. Môžete použiť pravidlá dotazu, pomocou prepisovanie URL adresy a zadajte, či chcete odstrániť duplicitné výsledky alebo nie.

Testovanie dotazu

Na karte Testovanie sa zobrazuje text konečného dotazu na základe hodnôt vybratých na ostatných kartách. K dispozícii je možnosť testovania alternatívnych dotazov priamou úpravou textu dotazu. Po kliknutí na položku Zobraziť viac môžete testovať aj rôzne možnosti dotazov.

Poznámka:  Žiadne zmeny dotazu vykonané na karte Testovanie sa neuložia.

Sekcia

Opis

Text dotazu

Zobrazuje konečný dotaz, ktorý sa uskutoční prostredníctvom webovej časti Výsledky hľadania. Text konečného dotazu je založený na pôvodnej šablóne dotazu, pričom dynamické premenné sa nahradia aktuálnymi hodnotami. Ďalšie zmeny dotazu je možné uskutočniť prostredníctvom pravidla pre dotaz.

Ak chcete zobraziť ďalšie informácie, kliknite na položku Zobraziť viac.

Šablóna dotazu

Obsah šablóny dotazu, ktorá sa použije na dotaz.

Vyhľadávanie spresnené podľa

Spresnenia vyhľadávania, ktoré sa použijú na dotaz, podľa definície na karte SPRESNENIA VYHĽADÁVANIA.

Zoskupené podľa

Spravovaná vlastnosť, ktorá sa má použiť na zoskupenie výsledkov vyhľadávania, podľa definície na karte SPRESNENIA VYHĽADÁVANIA.

Použité pravidlá pre dotazy

Zobrazuje pravidlá pre dotazy, ktoré sa použijú na dotaz.

Premenné šablóny dotazu

Premenné dotazu, ktoré sa použijú na dotaz, a hodnoty premenných, ktoré sa použijú na aktuálnu stránku. Zadaním iných hodnôt môžete testovať ich účinok na dotaz.

Výrazy používateľského segmentu

Testujú, ako dotaz funguje s rôznymi výrazmi používateľského segmentu. Ak chcete k dotazu pridať výrazy, kliknite na položku Pridať výraz používateľského segmentu.

Testovanie dotazu

Kliknutím na tlačidlo Testovať dotaz zobrazíte ukážku výsledkov vyhľadávania.

Na začiatok stránky

Definovanie dotazu pomocou preddefinovaných hodnôt v rýchlom režime

 1. Na karte ZÁKLADY sa uistite, že sa nachádzate v rozšírenom režime. Ak sa nachádzate v rozšírenom režime, kliknite na položku Prepnúť do rýchleho režimu v pravom hornom rohu.

 2. V časti Výber dotazu vyberte zdroj výsledkov, čím určíte obsah, ktorý sa má prehľadávať.

 3. V časti obmedzenie podľa aplikácie vyberte možnosť v zozname, čím obmedzíte výsledky na konkrétnu lokalitu, knižnicu, zoznam alebo URL.

 4. Výberom možností v časti Obmedziť podľa značky môžete obmedziť výsledky na obsah označený výrazom z množiny výrazov:

 5. Neobmedzovať podľa žiadnej značky: Výsledky vyhľadávania nebudú obmedzené podľa značiek (predvolené nastavenie).

 6. Obmedziť podľa výrazov navigácie aktuálnej stránky: Výsledky vyhľadávania budú obmedzené na obsah označený výrazom aktuálnej stránky. Aktuálna značka sa zobrazuje ako posledná časť priateľského URL. Táto voľba je užitočná iba v prípade, že lokalita používa spravovanú navigáciu.

 7. Obmedziť podľa aktuálnej a podriadenej navigácie: Výsledky vyhľadávania budú obmedzené na obsah označený výrazom aktuálnej stránky (zobrazuje sa ako posledná časť priateľského URL) a obsah označený vedľajšími výrazmi aktuálnej stránky. Nastavenie je relevantné iba v prípade, že lokalita používa spravovanú navigáciu.

 8. Obmedziť na túto značku: Výsledky vyhľadávania budú obmedzené na obsah označený značkou zadanou v poli.

 9. K dotazu tiež môžete pridať ďalšie podrobnosti:

 10. Kliknutím na tlačidlo OK dotaz uložíte a vrátite sa na tablu s nástrojmi webovej časti.

Na začiatok stránky

Zmena nastavenia šablóny zobrazenia

 1. Na stránke výsledkov vyhľadávania kliknite na položku Nastavenie a potom na položku Upraviť stránku. Stránka výsledkov vyhľadávania sa otvorí v režime úprav.

 2. Vo webovej časti Výsledky hľadania posuňte ukazovateľ doprava od názvu webovej časti, kliknite na šípku a potom na položku Upraviť webovú časť v ponuke. Pod pásom s nástrojmi v pravom hornom rohu stránky sa otvorí tabla s nástrojmi webovej časti Výsledky hľadania.

 3. Na table s nástrojmi webovej časti môžete v časti Šablóny zobrazenia v zozname Šablóna zobrazenia ovládacieho prvku výsledkov vybrať šablónu zobrazenia, a tak určiť celkový vzhľad webovej časti.

 4. V ostatných zoznamoch v tejto časti môžete vybrať šablónu zobrazenia jednotlivých výsledkov:

  • Predvolene je vybratá možnosť Použiť typy výsledkov na zobrazenie položiek. Tento výber použije rôzne šablóny zobrazenia podľa typu výsledku vyhľadávania. Ak je napríklad typ výsledku vyhľadávania súbor PDF, použije sa šablóna zobrazenia Položka PDF. Ak je typ výsledku vyhľadávania obrázok, použije sa šablóna zobrazenia Položka Obrázok.

  • Ak chcete použiť na všetky typy výsledkov vyhľadávania jednu šablónu zobrazenia, kliknite na položku Použiť samostatnú šablónu na zobrazenie položiek a vyberte šablónu zobrazenia, ktorú chcete použiť.

Ďalšie informácie v téme Zmena ako výsledky hľadania vzhľad pomocou typov výsledku a šablón zobrazenia .

Na začiatok stránky

Zmena nastavenia výsledkov a nastavenia ovládacieho prvku výsledkov

 1. Na stránke výsledkov vyhľadávania kliknite na položku Nastavenie a potom na položku Upraviť stránku. Stránka výsledkov vyhľadávania sa otvorí v režime úprav.

 2. Vo webovej časti výsledkov vyhľadávania posuňte ukazovateľ doprava od názvu webovej časti, kliknite na šípku a potom na položku Upraviť webovú časť v ponuke. Pod pásom s nástrojmi v pravom hornom rohu stránky sa otvorí tabla s nástrojmi webovej časti Výsledky hľadania.

 3. Na table s nástrojmi webovej časti zmeňte v časti Nastavenienastavenie výsledkov tak, že zadáte spôsob zobrazovania výsledkov:

Výber

Zobrazenie prostredníctvom webovej časti

Predvolený výber

Počet výsledkov na stránku

Maximálny počet výsledkov vyhľadávania zobrazených na každej stránke.

Zobraziť hodnotené výsledky

Hodnotené výsledky.

Zrušením začiarknutia zobrazíte iba povýšené bloky (napríklad povýšené výsledky alebo osobné obľúbené položky) alebo ovládacie prvky výsledkov (napríklad počet výsledkov).

Áno

Zobraziť povýšené výsledky

Výsledky vyhľadávania povýšené prostredníctvom pravidiel pre dotaz.

Áno

Zobraziť Mali ste na mysli?

Dotazovanie opráv pravopisu prostredníctvom návrhov Mali ste na mysli.

Áno

Zobraziť osobné obľúbené položky

Osobné obľúbené položky používateľov. Ide o výsledky, na ktoré používateľ v minulosti klikol.

Áno

Zobraziť prepojenie Zobraziť duplicity

Prepojenie Zobraziť duplicity, po kliknutí na ktoré sa používateľom zobrazia výsledky klasifikované ako duplicity.

Nie

Zobrazenie prepojenia k centru vyhľadávania

Prepojenie na centrum vyhľadávania.

Nie

4. v table s nástrojmi webovej časti, v časti nastavenia zmeniť Nastavenie ovládania výsledkov môžete zadať ďalšie možnosti zobrazovania vo webovej časti výsledkov vyhľadávania:

Výber

Zobrazenie prostredníctvom webovej časti

Predvolený výber:

Zobraziť rozšírené prepojenie

Prepojenie na stránku Rozšírené vyhľadávanie.

Áno

Zobrazenie počtu výsledkov

Počet nájdených výsledkov.

Áno

Zobraziť rozbaľovací zoznam jazykov

Rozbaľovací zoznam jazykov. Používateľom umožňuje prepínanie jazyka dotazu. Rozbaľovací zoznam sa zobrazí iba v prípade, že používateľ na stránke predvolieb používateľa vyhľadávania vybral aspoň dva jazyky.

Áno

Zobraziť rozbaľovací zoznam zoradenia

Rozbaľovací zoznam zoradenia. Používateľom umožňuje zmeniť poradie zoradenia výsledkov.

Nie

Zobraziť stránkovanie

Ovládací prvok stránkovania pod výsledkami vyhľadávania.

Áno

Zobrazenie prepojenia preferencií

Prepojenie na stránku predvolieb používateľa vyhľadávania.

Áno

Zobraziť prepojenie Upozorniť

Prepojenie na stránku Upozorniť.

Áno

Tiež zobraziť výsledky z

Ďalší blok s výsledkami z súkromné služby OneDrive for Business obsahu. Súkromná OneDrive for Business obsahu je len vlastník má prístup k obsahu.

Ak najprv nevyberiete túto možnosť, na stránku s výsledkami iba zobrazuje výsledky z zdieľané služby OneDrive for Business a SharePoint obsahu, nie súkromné služby OneDrive for Business obsahu.

Nie

Na začiatok stránky

Pozrite tiež:

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×