Zjednodušenie ovládania v programe Microsoft Project

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Spoločnosť Microsoft sa zaviazala vyrábať svoje produkty a služby pre každého na použitie jednoduchšie. Mnohé funkcie zjednodušenia ovládania sú zabudované priamo do projektu. Tieto funkcie sú dostupné pre všetkých bez nutnosti ďalších nástroje na zjednodušenie ovládania.

Obsah tohto článku

Prispôsobenie programu Project potrebám používateľov

Pracujte efektívnejšie

Obmedzenia zjednodušenia ovládania v programe Project

Získajte informácie o ďalších produktov a služieb od spoločnosti Microsoft

Prispôsobenie programu Project potrebám používateľov

Ak chcete prispôsobiť program Project tak, aby lepšie vyhovoval vašim potrebám, zvážte nasledovné možnosti.

 • Zmena zväčšenia a farby textu     Zväčšením textu v projekte budú informácie na obrazovke ľahšie čitateľné. Môžete použiť zmenu mierky zobrazení a zostáv, zmenu časovej osi alebo priblíženie zobrazenia na obrazovke. Môžete tiež zväčšiť tlačidlá na páse s nástrojmi, aby ich bolo lepšie vidieť a jednoduchšie používať. Ak používate ukazovacie zariadenie Microsoft IntelliMouse, môžete dokumenty posúvať alebo zväčšovať myšou namiesto klikania na tlačidlá na obrazovke. Takisto môžete vytvárať vlastné farebné palety a používať len farby, ktoré si zadefinujete.

 • Zmena vzhľadu zobrazení     Môžete zmeniť zobrazenia pruhov, polí, čiar prepojení a textu v zobrazení. Môžete napríklad použiť formátovanie priamo do ľubovoľnej vybratej zobrazenia Ganttovho grafu vyzerať jednoducho tak, že budete chcieť urobiť. Môžete zmeniť vzhľad pruh Ganttovho grafu jednoducho dvojitým kliknutím na paneli a vybratím vzhľadu, napríklad zmeniť písmo alebo zväčšuje veľkosť textu na pruhy.

 • Prispôsobenie panelov s nástrojmi a ponúk     Ak používate len podmnožinu tlačidiel a príkazov, tlačidlá môžete pridať do panela s nástrojmi Rýchly prístup umiestneného nad pásom s nástrojmi.

Na začiatok stránky

Pracujte efektívnejšie

Program Project obsahuje funkcie, ktoré pomáhajú automatizovať opakujúce sa úlohy a pracovať efektívnejšie.

 • Použite kontrolu pravopisu.     Program Project dokáže opraviť bežné pravopisné chyby a preklepy pri práci, a ak zadáte niekoľko identifikačných znakov, môže automaticky dokončiť opakujúce sa položky v rámci stĺpca.

 • Zautomatizujte často používané úlohy     Na automatizáciu zložitých úloh môžete používať makro, ktoré znižujú počet krokov požadovaných na dokončenie často vykonávanej úlohy. K makru môžete priradiť klávesovú skratku, pomocou ktorej bude používanie makra praktické ako štandardný príkaz programu Project.

  Poznámka k zabezpečeniu: Pri spúšťaní spustiteľných súborov alebo kódu v makrách alebo aplikáciách buďte opatrní. Spustiteľné súbory alebo kód možno použiť na vykonanie akcií, ktoré by mohli ohroziť zabezpečenie počítača a údajov.

Na začiatok stránky

Obmedzenia zjednodušenia ovládania v programe Project

Program Project podporuje zjednodušenia ovládania s výnimkami uvedenými v tabuľke.

Problém

Výnimky

Zjednodušenie ovládania klávesnice

Základné funkcie v programe Project sú dostupné pomocou klávesnice. Prístup pomocou klávesnice k iným funkciám je povolený s nasledovnými výnimkami:

 • Pre text v dialógových oknách Poznámky k úlohe, Poznámky k prostriedkom a Poznámky o priradení nemožno použiť formát RTF (ako napríklad tučné písmo alebo kurzíva) bez použitia myši.

 • Niektoré dialógové okná v programe Project obsahujú mriežky s dlhými zoznamami položiek. Na presun na položku v rámci mriežky použite klávesy ŠÍPKA NADOL a ŠÍPKA NAHOR alebo klávesy PAGE DOWN a PAGE UP.

 • Zoskupené úlohy v zobrazení sieťového diagramu možno zbaliť pomocou klávesnice, ale zbalené skupiny sa dajú rozbaliť len pomocou myši.

Vysoký kontrast a atribúty zobrazenia

Program Project až na výnimky podporuje nastavenie zjednodušenia ovládania hostiteľského operačného systému.

Niektoré oblasti produktu sa v režime vysokého kontrastu nezobrazujú, ako by sa mali, alebo sa nezobrazujú vôbec.

 • Ak je zmena zvýraznenia zapnutá, režim vysokého kontrastu výrazne zníži viditeľnosť textu v zvýraznených bunkách.

 • Tlačidlá formátovania RTF v dialógovom okne Poznámky k úlohe, Poznámky k prostriedkom a Poznámky o priradení sa nezobrazujú správne v režime vysokého kontrastu.

 • Ikony indikátora sa v režime vysokého kontrastu nezobrazujú správne. Ak sa chcete dostať k informáciám vyjadreným indikátormi, dvakrát kliknite na indikátor, čím sa otvorí dialógové okno alebo zobrazí umiestnenie zaznamenaných údajov.

 • Grafy, ktoré zobrazujú dostupnosť a rozdelenie prostriedkov, nie sú čitateľné v režime vysokého kontrastu. Na získanie týchto informácií použite tabuľky v zobrazení Používanie prostriedkov.

 • Pri spustení Sprievodcu zjednodušením ovládania v systémoch Windows XP alebo Windows Vista sa prvky používateľského rozhrania nezobrazujú správne. Ak to chcete opraviť, zapnite režim vysokého kontrastu v ovládacom paneli (Zjednodušenie ovládania v systéme Windows XP alebo Centrum zjednodušenia prístupu v systéme Windows Vista).

Ak používate príliš veľké písmo, v niektorých dialógových oknách programu Project sa časť textu nezobrazí.

Vystavenie informácií

Na vystavenie informácií program Project používa aktívne zjednodušenie ovládania (MSAA) s nasledovnými výnimkami:

 • Nasledovné dialógové okná nevystavujú informácie podľa pokynov MSAA: Zmeniť pracovný čas, Zostavy, Doplnky COM, Zmeniť usporiadanie príkazov, Vložiť hypertextové prepojenie a Možnosti služby.

 • Niektoré ovládacie prvky v dialógovom okne Čiary priebehu nevystavujú svoje názvy v prípade použitia vlastnosti názvu MSAA.

 • Doplnky COM nevystavujú informácie podľa pokynov MSAA.

 • Stavový riadok zobrazený v spodnej časti projektového okna nevystavuje informácie podľa pokynov MSAA.

 • V dialógovom okne Nastavenie strany pri prepínaní kariet sa podriadené objekty pri použití hierarchie objektov MSAA nevystavujú správne. Čítače obrazovky však môžu používať alternatívne metódy na načítanie týchto objektov.

 • Nástroj MSAA nie je podporovaný v grafických zobrazeniach napríklad v časti grafu zobrazenia Ganttovho diagramu. Všetky informácie v grafických zobrazeniach sú však dostupné v tabuľkovom formáte (ako je ľavá strana zobrazenia Ganttovho diagramu), ktorý podporuje MSAA.

 • Metóda MSAA pre výber (accSelect) je v rozbaľovacích poliach nefunkčná. Rozbaľovacie polia vystavia zároveň nesprávnu hodnotu pre vlastnosť funkcie MSAA.

 • Ak použijete vlastnosť Názov MSAA, panel zobrazenia nezobrazí svoj názov správne.

 • Súčasti kontroly pravopisu nevystavia informácie v súlade s pokynmi MSAA.

 • Položky nie sú verbalizované v zoznamoch, ktoré obsahujú začiarkavacie políčka vľavo od jednotlivých položiek.

 • Výber určitých položiek v Sprievodcovi nahradením prostriedkov zapríčiní zmenu automatického zamerania na ďalší ovládací prvok dialógového okna.

Animácia

Program Project používa animáciu vtedy, ak je animovaný Asistent balíka Office zapnutý. Animáciu je možné podľa potreby vypnúť. Všetky informácie budú takisto dostupné v režime bez animácie.

Na začiatok stránky

Získajte ďalšie informácie o produktoch a službách zjednodušenia ovládania od spoločnosti Microsoft

Nasledujúce sekcie poskytujú informácie o funkciách, produktoch a službách, ktoré zjednodušujú ovládanie systému Microsoft Windows pre osoby s postihnutím:

 • Funkcie zjednodušenia ovládania v systéme Windows

 • Dokumentácia v alternatívnych formátoch

 • Služby zákazníkom pre osoby s poruchami sluchu

Poznámka: Tieto informácie môžu platiť len pre používateľov, ktorí získavajú licencie na produkty spoločnosti Microsoft v Spojených štátoch. Ak ste získali tento produkt mimo USA, môžete použiť Pobočková karta s informáciami o dodaných s balíkom softvéru alebo navštívte blog o Microsoft zjednodušenie ovládania webu zoznam Microsoft technickej podpory služieb telefónne čísla a adresy. Môžete kontaktovať miestnu pobočku a zistiť, či typ produktov a služieb, ktoré sú uvedené v tejto časti sú k dispozícii vo vašej oblasti. Informácie o zjednodušení ovládania je k dispozícii v iných jazykoch, vrátane japončiny a francúzštiny.

Funkcie zjednodušenia ovládania v systéme Windows

Operačný systém Windows obsahuje mnoho vstavané zjednodušené ovládanie funkcií, ktoré sú užitočné pre ľudí, ktorí majú problémy so zadaním alebo pomocou myši, nevidiacich alebo slabozrakých, alebo nepočujúcich alebo sluchu. Funkcie sú nainštalované počas inštalácie. Ďalšie informácie o týchto funkciách nájdete v Pomocníkovi programu Windows a lokalita Microsoft Accessibility Web.

 • Voľne dostupné podrobné kurzy     Spoločnosť Microsoft ponúka sériu podrobných kurzov s informáciami, ako postupovať pri úprave možností zjednodušenia ovládania a nastavenia počítača. Tieto informácie sú prezentované vo formáte vedľa seba, aby sa používatelia mohli naučiť, ako sa používa myš, klávesnica alebo kombinácia oboch.

  Podrobné kurzy o produktoch spoločnosti Microsoft nájdete webovej lokalite.

 • Produkty pomocných technológií pre Windows     Široká škála produkty pomocných technológií sú k dispozícii na zjednodušenie počítačov pre osoby so zdravotným postihnutím. Môžete vyhľadávať Katalóg produktov s technológie pre ľudí s postihnutím, so systémom Windows na webovej lokalite.

  Ak používate technológie pre ľudí s postihnutím, pred inováciou softvéru alebo hardvéru sa obráťte na dodávateľa technológií pre ľudí s postihnutím, aby ste sa vyhli prípadným problémom s kompatibilitou.

Dokumentácia v alternatívnych formátoch

Ak máte prácu s výtlačkov, môžete získať dokumentácia pre mnohé produkty spoločnosti Microsoft vo formátoch jednoduchšieho prístupu. Index so zjednodušeným ovládaním dokumentácii môžete zobraziť na webovej lokalite.

Okrem toho ďalšie publikácie spoločnosti Microsoft poskytuje organizácia Recording for the Blind & Dyslexic, Inc (RFB&D). Organizácia RFB&D distribuuje tieto dokumenty registrovaným a oprávneným členom ich distribučnej služby. Ak chcete získať informácie o dostupnosti dokumentácie k produktom spoločnosti Microsoft a o knihách vydavateľstva Microsoft Press, kontaktujte:

Recording for the Blind & Dyslexic, Inc.
20 Roszel Road
Princeton, NJ 08540

Telefónne číslo pre Spojené štáty: (800) 221-4792
Telefónne číslo pre ostatné krajiny okrem Spojených štátov a Kanady: (609) 452-0606
Fax: (609) 987-8116

Služby zákazníkom pre osoby s poruchami sluchu

Ak máte poruchy sluchu, úplný prístup k produktom spoločnosti Microsoft a k službám zákazníkom je možný prostredníctvom služby textového telefónu (TTY/TDD):

 • Ak sa chcete obrátiť na služby zákazníkom, kontaktujte Informačné centrum predaja produktov spoločnosti Microsoft na čísle (800) 892-5234 medzi 6:30 a 17:30 tichomorského času, pondelok až piatok, okrem sviatkov.

 • Ak sa chcete obrátiť na technickú pomoc na území Spojených štátov, obráťte sa na Službu technickej podpory spoločnosti Microsoft na čísle (800) 892-5234 medzi 6:00 a 18:00 tichomorského času, pondelok až piatok, okrem sviatkov. V Kanade volajte na číslo (905) 568-9641 medzi 8:00 a 20:00 východného času, pondelok až piatok, okrem sviatkov.

Služby technickej podpory spoločnosti Microsoft podliehajú cenám a podmienkam na mieste v čase používania služieb.

Na začiatok stránky

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×