Zjednodušenie ovládania tabuľkových hárkov v Exceli

Zjednodušenie ovládania tabuľkových hárkov v Exceli

Táto stránka vám poskytne podrobný návod ako zjednodušiť ľuďom s postihnutím ovládanie excelových tabuľkových hárkov.

Excelový tabuľkový hárok, ktorý obsahuje výkaz o príjme a pruhový graf

Nevidiaci alebo slabozrakí porozumejú vašim údajom jednoduchšie, ak vytvoríte excelové zošity a grafy so zreteľom na zjednodušené ovládanie.

Windows: Najvhodnejšie postupy na vytvorenie excelového tabuľkového hárka so zjednodušeným ovládaním

Nasledujúca tabuľka obsahuje kľúčové najvhodnejšie postupy pri vytváraní excelových tabuľkových hárkov so zjednodušeným ovládaním pre ľudí s postihnutím.

Čo zmeniť

Ako to nájsť

Prečo to zmeniť

Ako to zmeniť

Pridajte k všetkým vizuálnym prvkom a tabuľkám alternatívny text.

Vizuálny obsah zahŕňa obrázky, obrázky ClipArt, grafické prvky SmartArt, tvary, skupiny, grafy, vložené objekty, písanie rukou a videá.

Na vyhľadanie všetkých prípadov chýbajúceho alternatívneho textu v tabuľkovom hárku použite kontrolu zjednodušenia ovládania.

Alternatívny text umožňuje ľuďom, ktorí obrazovku nevidia, pochopiť, čo je na obrázkoch a iných vizuálnych prvkoch dôležité.

Nepoužívajte na sprostredkovanie dôležitých informácií len text v obrázkoch. Ak musíte použiť obrázok s textom, zopakujte tento text v dokumente. V alternatívnom texte stručne popíšte obrázok. Spomeňte aj text a jeho účel.

Pridanie alternatívneho textu k obrázkom

Pridanie alternatívneho textu ku grafickým prvkom SmartArt

Pridanie alternatívneho textu k tvarom

Pridanie alternatívneho textu ku kontingenčným grafom

Pridanie alternatívneho textu k tabuľkám

Pridajte zmysluplný text hypertextového prepojenia a obrazovkové komentáre.

Ak chcete zistiť, či je text hypertextového prepojenia zrozumiteľný ako samostatná informácia a či z neho čitateľ získa presné informácie o cieľovom umiestnení, prezrite si zošit.

Používatelia čítačiek obrazovky si niekedy prezerajú zoznam prepojení. Prepojenia by mali poskytovať jasné a presné informácie o cieli. Namiesto toho, aby ako prepojenie slúžil text Kliknite sem, uveďte napríklad úplný názov cieľovej stránky.

Tip : Môžete tiež pridať obrazovkové komentáre, ktoré sa zobrazia, keď kurzorom myši ukážete na bunku s hypertextovým prepojením.

Pridanie textu hypertextového prepojenia a obrazovkových komentárov

Použite jedinečné názvy pre všetky ušká hárkov a odstráňte prázdne hárky.

Pomocou kontroly zjednodušenia ovládania zistíte, či majú všetky hárky s obsahom v zošite popisné názvy a či sa v zošite nachádzajú prázdne hárky.

Čítačky obrazovky čítajú názvy hárkov, ktoré poskytujú informácie o obsahu hárka, čím zjednodušujú pochopenie obsahu zošita a navigáciu v ňom.

Premenovanie ušiek hárkov

Odstránenie ušiek hárkov

Použite jednoduchú štruktúru tabuľky a zadajte informácie do hlavičiek stĺpcov.

Ak chcete skontrolovať, či tabuľky neobsahujú rozdelené bunky, zlúčené bunky, vnorené tabuľky alebo úplne prázdne riadky alebo stĺpce, použite kontrolu zjednodušenia ovládania.

Čítačky obrazovky sledujú svoju pozíciu v tabuľke prostredníctvom počítania buniek tabuľky. Ak je tabuľka vnorená do inej tabuľky alebo je bunka zlúčená alebo rozdelená, čítačka obrazovky sa pri počítaní stratí a od daného okamihu prestane poskytovať užitočné informácie o tabuľke. Prázdne bunky v tabuľke môžu používateľa čítačky obrazovky pomýliť. Môže si totiž myslieť, že v tabuľke už nič nie je.

Čítačky obrazovky používajú na identifikáciu riadkov a stĺpcov aj informácie z hlavičiek.

Pridanie hlavičiek do novej tabuľky

Používanie hlavičiek v existujúcej tabuľke

Pridanie alternatívneho textu k vizuálnym prvkom a tabuľkám

Nasledujúci postup popisuje, ako pridať alternatívny text k vizuálnym prvkom a tabuľkám v tabuľkových hárkoch programu Excel.

Poznámka : Odporúčame vložiť text iba do poľa popisu a názov nechať prázdny. Najrozšírenejšie čítačky obrazovky vrátane Moderátora tak poskytnú najlepšie výsledky. K zvukovému obsahu a videoobsahu môžete okrem alternatívneho textu pridať aj titulkovanie pre nepočujúcich alebo nedoslýchavých ľudí.

Pridanie alternatívneho textu k obrázkom

Pridajte alternatívny text k obrázkom, obrázkom ClipArt a snímkam obrazovky, aby čítačky obrazovky mohli prečítať popis obrázka používateľom, ktorí obrázok nevidia.

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na obrázok.

 2. Vyberte položky Formátovať obrázok > Veľkosť a vlastnosti.

 3. Vyberte položku Alternatívny text.

 4. Zadajte popis a názov.

  Tip : Najdôležitejšie informácie uveďte v prvom riadku a snažte sa byť čo najstručnejší.

Snímka obrazovky oblasti alternatívneho textu tably Formátovať obrázok s popisom vybratého obrázka

Pridanie alternatívneho textu ku grafickým prvkom SmartArt

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na grafický prvok SmartArt.

 2. Vyberte položky Formátovať tvar > Možnosti tvaru > Veľkosť a vlastnosti.

 3. Vyberte položku Alternatívny text.

 4. Zadajte popis a názov.

  Tip : Najdôležitejšie informácie uveďte v prvom riadku a snažte sa byť čo najstručnejší.

Snímka obrazovky oblasti alternatívneho textu tably Formátovať tvar s popisom vybratého grafického prvku SmartArt

Pridanie alternatívneho textu k tvarom

Pridajte alternatívny text k tvarom vrátane tvarov v grafickom prvku SmartArt.

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na tvar.

 2. Vyberte položky Formátovať tvar > Možnosti tvaru > Veľkosť a vlastnosti.

 3. Vyberte položku Alternatívny text.

 4. Zadajte popis a názov.

  Tip : Najdôležitejšie informácie uveďte v prvom riadku a snažte sa byť čo najstručnejší.

Snímka obrazovky oblasti alternatívneho textu tably Formátovať tvar s popisom vybratého tvaru

Pridanie alternatívneho textu ku kontingenčným grafom

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na kontingenčný graf.

 2. Vyberte položky Formátovať oblasť grafu > Možnosti grafu > Veľkosť a vlastnosti.

 3. Vyberte položku Alternatívny text.

 4. Zadajte popis a názov.

  Tip : Najdôležitejšie informácie uveďte v prvom riadku a snažte sa byť čo najstručnejší.

Snímka obrazovky oblasti alternatívneho textu tably Formátovať oblasť grafu s popisom vybratej kontingenčnej tabuľky

Pridanie alternatívneho textu k tabuľkám

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na tabuľku.

 2. Vyberte položky Tabuľka > Alternatívny text.

 3. Zadajte popis a názov.

  Tip : Najdôležitejšie informácie uveďte v prvom riadku a snažte sa byť čo najstručnejší.

Snímka obrazovky s dialógovým oknom Alternatívny text

Vytvorenie hypertextových prepojení, tabuliek a ušiek hárkov so zjednodušeným ovládaním

Nasledujúca časť opisuje, ako vytvoriť hypertextové prepojenia, tabuľky a ušká hárkov v tabuľkovom hárku programu Excel so zjednodušeným ovládaním.

Pridanie textu hypertextového prepojenia a obrazovkových komentárov

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na bunku.

 2. Vyberte položku Hypertextové prepojenie.

 3. Do poľa Zobrazovaný text zadajte text hypertextového prepojenia.

 4. Do poľa Adresa zadajte cieľovú adresu hypertextového prepojenia.

 5. Vyberte tlačidlo Obrazovkový komentár a do poľa Text obrazovkového komentára napíšte obrazovkový komentár.

Tip : Ak názov cieľovej stránky hypertextového prepojenia presne opisuje obsah stránky, použite ho ako text hypertextového prepojenia. Tento text hypertextového prepojenia sa napríklad zhoduje s názvom cieľovej stránky: Šablóny a motívy pre Office Online.

Snímka obrazovky s dialógovým oknom Vloženie hypertextového prepojenia

Používanie hlavičiek v existujúcej tabuľke

Označte riadok hlavičky v bloku buniek označenom ako tabuľka.

 1. Umiestnite kurzor na ľubovoľné miesto v tabuľke.

 2. Na karte Nástroje tabuliek – Návrh začiarknite v skupine Možnosti štýlov tabuľky políčko Riadok hlavičky.

 3. Zadajte záhlavia stĺpcov.

Snímka obrazovky skupiny Možnosti štýlov tabuľky so začiarknutými políčkami

Pridanie hlavičiek do novej tabuľky

Označte riadok hlavičky v novom bloku buniek, ktorý označujete ako tabuľku.

 1. Vyberte bunky, ktoré chcete zahrnúť do tabuľky.

 2. Na karte Vložiť vyberte v skupine Tabuľky položku Tabuľka.

 3. Začiarknite políčko Tabuľka obsahuje hlavičky.

 4. Vyberte položku OK.
  Excel vytvorí riadok hlavičky s predvolenými názvami Stĺpec1, Stĺpec2 a tak ďalej.

 5. Zadajte nové popisné názvy pre každý stĺpec v tabuľke.

Snímka obrazovky dialógového okna Vytvorenie tabuľky so začiarknutým políčkom Tabuľka obsahuje hlavičky

Premenovanie ušiek hárkov

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na uško hárka a vyberte položku Premenovať.

 2. Zadajte stručný a jedinečný názov hárka.

Snímka obrazovky položky ponuky Premenovať

Odstránenie ušiek hárkov

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na uško hárka.

 2. Vyberte položku Odstrániť.

Snímka obrazovky položky ponuky Odstrániť

Pozrite tiež

Mac: Najvhodnejšie postupy na vytvorenie excelového tabuľkového hárka so zjednodušeným ovládaním

Nasledujúca tabuľka obsahuje kľúčové najvhodnejšie postupy pri vytváraní excelových tabuľkových hárkov so zjednodušeným ovládaním pre ľudí s postihnutím.

Čo zmeniť

Ako to nájsť

Prečo to zmeniť

Ako to zmeniť

Pridajte k všetkým vizuálnym prvkom a tabuľkám alternatívny text.

Vizuálny obsah zahŕňa obrázky, obrázky ClipArt, grafické prvky SmartArt, tvary, skupiny, grafy, vložené objekty, písanie rukou a videá.

Na vyhľadanie všetkých prípadov chýbajúceho alternatívneho textu v tabuľkovom hárku použite kontrolu zjednodušenia ovládania.

Alternatívny text umožňuje ľuďom, ktorí obrazovku nevidia, pochopiť, čo je na obrázkoch a iných vizuálnych prvkoch dôležité.

Nepoužívajte na sprostredkovanie dôležitých informácií len text v obrázkoch. Ak musíte použiť obrázok s textom, zopakujte tento text v dokumente. V alternatívnom texte stručne popíšte obrázok. Spomeňte aj text a jeho účel.

Pridanie alternatívneho textu k obrázkom

Pridanie alternatívneho textu ku grafickým prvkom SmartArt

Pridanie alternatívneho textu k tvarom

Pridanie alternatívneho textu ku kontingenčným grafom

Pridanie alternatívneho textu k tabuľkám

Pridajte zmysluplný text hypertextového prepojenia a obrazovkové komentáre.

Ak chcete zistiť, či je text hypertextového prepojenia zrozumiteľný ako samostatná informácia a či z neho čitateľ získa presné informácie o cieľovom umiestnení, prezrite si hárky v zošite.

Používatelia čítačiek obrazovky si niekedy prezerajú zoznam prepojení. Prepojenia by mali poskytovať jasné a presné informácie o cieli. Namiesto toho, aby ako prepojenie slúžil text Kliknite sem, uveďte napríklad úplný názov cieľovej stránky.

Tip : Môžete tiež pridať obrazovkové komentáre, ktoré sa zobrazia, keď kurzorom myši ukážete na bunku s hypertextovým prepojením.

Pridanie textu hypertextového prepojenia a obrazovkových komentárov

Použite jedinečné názvy pre všetky ušká hárkov a odstráňte prázdne hárky.

Pomocou kontroly zjednodušenia ovládania zistíte, či majú všetky hárky s obsahom v zošite popisné názvy a či sa v zošite nachádzajú prázdne hárky.

Čítačky obrazovky čítajú názvy hárkov, ktoré poskytujú informácie o obsahu hárka, čím zjednodušujú pochopenie obsahu zošita a navigáciu v ňom.

Premenovanie ušiek hárkov

Odstránenie uška hárka

Použite jednoduchú štruktúru tabuľky a zadajte informácie do hlavičiek stĺpcov.

Ak chcete skontrolovať, či tabuľky neobsahujú rozdelené bunky, zlúčené bunky, vnorené tabuľky alebo úplne prázdne riadky alebo stĺpce, použite kontrolu zjednodušenia ovládania.

Čítačky obrazovky sledujú svoju pozíciu v tabuľke prostredníctvom počítania buniek tabuľky. Ak je tabuľka vnorená do inej tabuľky alebo je bunka zlúčená alebo rozdelená, čítačka obrazovky sa pri počítaní stratí a od daného okamihu prestane poskytovať užitočné informácie o tabuľke. Prázdne bunky v tabuľke môžu používateľa čítačky obrazovky pomýliť. Môže si totiž myslieť, že v tabuľke už nič nie je.

Čítačky obrazovky používajú na identifikáciu riadkov a stĺpcov aj informácie z hlavičiek.

Pridanie hlavičiek do novej tabuľky

Používanie hlavičiek v existujúcej tabuľke

Pridanie alternatívneho textu k vizuálnym prvkom a tabuľkám

Nasledujúci postup popisuje, ako pridať alternatívny text k vizuálnym prvkom a tabuľkám v tabuľkových hárkoch programu Excel.

Poznámka :  K zvukovému obsahu a videoobsahu môžete okrem alternatívneho textu pridať aj titulkovanie pre nepočujúcich alebo nedoslýchavých ľudí.

Pridanie alternatívneho textu k obrázkom

Pridajte alternatívny text k obrázkom, obrázkom ClipArt a snímkam obrazovky, aby čítačky obrazovky mohli prečítať popis obrázka používateľom, ktorí obrázok nevidia.

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na obrázok.

 2. Vyberte položky Formátovať obrázok > Veľkosť a vlastnosti.

 3. Vyberte položku Alternatívny text.

 4. Zadajte popis a názov.

  Tip : Najdôležitejšie informácie uveďte v prvom riadku a snažte sa byť čo najstručnejší.

Snímka obrazovky oblasti alternatívneho textu tably Formátovať obrázok s popisom vybratého obrázka

Pridanie alternatívneho textu ku grafickým prvkom SmartArt

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na grafický prvok SmartArt.

 2. Vyberte položky Formátovať tvar > Možnosti tvaru > Veľkosť a vlastnosti.

 3. Vyberte položku Alternatívny text.

 4. Zadajte popis a názov.

  Tip : Najdôležitejšie informácie uveďte v prvom riadku a snažte sa byť čo najstručnejší.

Snímka obrazovky oblasti alternatívneho textu tably Formátovať tvar s popisom vybratého grafického prvku SmartArt

Pridanie alternatívneho textu k tvarom

Pridajte alternatívny text k tvarom vrátane tvarov v grafickom prvku SmartArt.

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na tvar.

 2. Vyberte položky Formátovať tvar > Možnosti tvaru > Veľkosť a vlastnosti.

 3. Vyberte položku Alternatívny text.

 4. Zadajte popis a názov.

  Tip : Najdôležitejšie informácie uveďte v prvom riadku a snažte sa byť čo najstručnejší.

Snímka obrazovky oblasti alternatívneho textu tably Formátovať tvar s popisom vybratého tvaru

Pridanie alternatívneho textu ku kontingenčným grafom

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na kontingenčný graf.

 2. Vyberte položky Formátovať oblasť grafu > Možnosti grafu > Veľkosť a vlastnosti.

 3. Vyberte položku Alternatívny text.

 4. Zadajte popis a názov.

  Tip : Najdôležitejšie informácie uveďte v prvom riadku a snažte sa byť čo najstručnejší.

Snímka obrazovky oblasti alternatívneho textu tably Formátovať oblasť grafu s popisom vybratej kontingenčnej tabuľky

Pridanie alternatívneho textu k tabuľkám

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na tabuľku.

 2. Vyberte položky Tabuľka > Alternatívny text.

 3. Zadajte popis a názov.

  Tip : Najdôležitejšie informácie uveďte v prvom riadku a snažte sa byť čo najstručnejší.

Snímka obrazovky dialógového okna Alternatívny text

Vytvorenie hypertextových prepojení, tabuliek a ušiek hárkov so zjednodušeným ovládaním

Nasledujúca časť opisuje, ako vytvoriť hypertextové prepojenia, tabuľky a ušká hárkov v tabuľkovom hárku programu Excel so zjednodušeným ovládaním.

Pridanie textu hypertextového prepojenia a obrazovkových komentárov

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na bunku.

 2. Vyberte položku Hypertextové prepojenie.

 3. Do poľa Zobrazovaný text zadajte text hypertextového prepojenia.

 4. Do poľa Adresa zadajte cieľovú URL adresu.

 5. Vyberte tlačidlo Obrazovkový komentár a do poľa Text obrazovkového komentára napíšte obrazovkový komentár.

Tip : Ak názov cieľovej stránky hypertextového prepojenia presne popisuje obsah stránky, použite ho ako text hypertextového prepojenia. Tento text hypertextového prepojenia sa napríklad zhoduje s názvom cieľovej stránky: Šablóny a motívy pre Office Online.

Snímka obrazovky s dialógovým oknom Vloženie hypertextového prepojenia

Používanie hlavičiek v existujúcej tabuľke

Označte riadok hlavičky v bloku buniek označenom ako tabuľka.

 1. Umiestnite kurzor na ľubovoľné miesto v tabuľke.

 2. Na karte Tabuľka začiarknite políčko Riadok hlavičky.

 3. Zadajte záhlavia stĺpcov.

Snímka obrazovky s položkou Štýl tabuľky – možnosti na karte Tabuľka so začiarknutými políčkami

Pridanie hlavičiek do novej tabuľky

Označte riadok hlavičky v novom bloku buniek, ktorý označujete ako tabuľku.

 1. Vyberte bunky, ktoré chcete zahrnúť do tabuľky.

 2. Na karte Vložiť vyberte položku Tabuľka.

 3. Začiarknite políčko Tabuľka obsahuje hlavičky.

 4. Vyberte položku OK.
  Excel vytvorí riadok hlavičky s predvolenými názvami Stĺpec1, Stĺpec2 a tak ďalej.

 5. Zadajte nové popisné názvy pre každý stĺpec v tabuľke.

Snímka obrazovky dialógového okna Vytvorenie tabuľky so začiarknutým políčkom Tabuľka obsahuje hlavičky

Premenovanie ušiek hárkov

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na uško hárka a vyberte položku Premenovať.

 2. Zadajte stručný a jedinečný názov hárka.

Snímka obrazovky položky ponuky Premenovať

Odstránenie uška hárka

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na uško hárka.

 2. Vyberte položku Odstrániť.

Snímka obrazovky položky ponuky Odstrániť

Pozrite tiež

iOS: Najvhodnejšie postupy na vytvorenie excelového tabuľkového hárka so zjednodušeným ovládaním

Nasledujúca tabuľka obsahuje kľúčové najvhodnejšie postupy pri vytváraní excelových tabuľkových hárkov so zjednodušeným ovládaním pre ľudí s postihnutím.

Čo zmeniť

Prečo to zmeniť

Ako to zmeniť

Použite jedinečné názvy pre všetky ušká hárkov.

Čítačky obrazovky čítajú názvy hárkov, ktoré poskytujú informácie o obsahu hárka, čím zjednodušujú pochopenie obsahu zošita a navigáciu v ňom.

Premenovanie ušiek hárkov

Použite jednoduchú štruktúru tabuľky a zadajte informácie do hlavičiek stĺpcov.

Čítačky obrazovky sledujú svoju pozíciu v tabuľke prostredníctvom počítania buniek tabuľky. Ak je tabuľka vnorená do inej tabuľky alebo je bunka zlúčená alebo rozdelená, čítačka obrazovky sa pri počítaní stratí a od daného okamihu prestane poskytovať užitočné informácie o tabuľke. Prázdne bunky v tabuľke môžu používateľa čítačky obrazovky pomýliť. Môže si totiž myslieť, že v tabuľke už nič nie je.

Čítačky obrazovky používajú na identifikáciu riadkov a stĺpcov aj informácie z hlavičiek.

Používanie hlavičiek v existujúcich tabuľkách

Vytvorenie tabuliek a ušiek hárkov so zjednodušeným ovládaním

Nasledujúca časť opisuje, ako vytvoriť tabuľky a ušká hárkov v excelových tabuľkových hárkoch so zjednodušeným ovládaním.

Používanie hlavičiek v existujúcej tabuľke

Označte riadok hlavičky v bloku buniek označenom ako tabuľka.

 1. Umiestnite kurzor na ľubovoľné miesto v tabuľke.

 2. Ťuknutím na ikonu Viac na konci panela s nástrojmi v dolnej časti obrazovky otvorte kartu Tabuľka.

 3. Ťuknutím vyberte možnosť Riadok hlavičky.

 4. V tabuľke zadajte záhlavia stĺpcov.

Príkaz Možnosti štýlov s vybratou možnosťou Riadok hlavičky

Premenovanie ušiek hárkov

 1. Dvakrát ťuknite na uško hárka.

 2. Ak chcete nahradiť názor vybratého hárka, zadajte stručný a jedinečný názov hárka.

Vybraté uško hárka so zobrazenými možnosťami premenovania

Pozrite tiež

Android: Najvhodnejšie postupy na vytvorenie excelového tabuľkového hárka so zjednodušeným ovládaním

Nasledujúca tabuľka obsahuje kľúčové najvhodnejšie postupy pri vytváraní excelových tabuľkových hárkov so zjednodušeným ovládaním pre ľudí s postihnutím.

Čo zmeniť

Prečo to zmeniť

Ako to zmeniť

Pridajte k všetkým vizuálnym prvkom a tabuľkám alternatívny text.

Vizuálny obsah zahŕňa obrázky, obrázky ClipArt, grafické prvky SmartArt, tvary, skupiny, grafy, vložené objekty, písanie rukou a videá.

Alternatívny text umožňuje ľuďom, ktorí obrazovku nevidia, pochopiť, čo je na obrázkoch a iných vizuálnych prvkoch dôležité.

Nepoužívajte na sprostredkovanie dôležitých informácií len text v obrázkoch. Ak musíte použiť obrázok s textom, zopakujte tento text v dokumente. V alternatívnom texte stručne popíšte obrázok. Spomeňte aj text a jeho účel.

Pridanie alternatívneho textu k obrázkom

Pridanie alternatívneho textu k tvarom

Pridanie alternatívneho textu ku grafom

Použite jedinečné názvy pre všetky ušká hárkov.

Čítačky obrazovky čítajú názvy hárkov, ktoré poskytujú informácie o obsahu hárka, čím zjednodušujú pochopenie obsahu zošita a navigáciu v ňom.

Premenovanie ušiek hárkov

Použite jednoduchú štruktúru tabuľky a zadajte informácie do hlavičiek stĺpcov.

Čítačky obrazovky sledujú svoju pozíciu v tabuľke prostredníctvom počítania buniek tabuľky. Ak je tabuľka vnorená do inej tabuľky alebo je bunka zlúčená alebo rozdelená, čítačka obrazovky sa pri počítaní stratí a od daného okamihu prestane poskytovať užitočné informácie o tabuľke. Prázdne bunky v tabuľke môžu používateľa čítačky obrazovky pomýliť. Môže si totiž myslieť, že v tabuľke už nič nie je.

Čítačky obrazovky používajú na identifikáciu riadkov a stĺpcov aj informácie z hlavičiek.

Pridanie hlavičiek do nových tabuliek

Používanie hlavičiek v existujúcich tabuľkách

Pridanie alternatívneho textu ku grafickým prvkom

Nasledujúci postup popisuje, ako pridať alternatívny text k vizuálnym prvkom v excelových tabuľkových hárkoch.

Poznámka :  K zvukovému obsahu a videoobsahu môžete okrem alternatívneho textu pridať aj titulkovanie pre nepočujúcich alebo nedoslýchavých ľudí.

Pridanie alternatívneho textu k obrázkom

Pridajte alternatívny text k obrázkom, obrázkom ClipArt a snímkam obrazovky, aby čítačky obrazovky mohli prečítať popis obrázka používateľom, ktorí obrázok nevidia.

 1. Vyberte obrázok.

 2. Ťuknutím na šípku nahor na konci panela s nástrojmi v dolnej časti obrazovky otvorte kartu Obrázok.

 3. Posuňte sa nadol na príkaz Alternatívny text a ťuknite naň.

 4. Zadajte popis a názov. Zmeny sa ukladajú automaticky.

  Tip : Najdôležitejšie informácie uveďte v prvom riadku a snažte sa byť čo najstručnejší.

Príkaz Alternatívny text na karte Obrázok

Pridanie alternatívneho textu k tvarom

Pridajte alternatívny text k tvarom vrátane tvarov v grafickom prvku SmartArt.

 1. Vyberte tvar.

 2. Ťuknutím na šípku nahor na konci panela s nástrojmi v dolnej časti obrazovky otvorte kartu Tvar.

 3. Posuňte sa nadol na príkaz Alternatívny text a ťuknite naň.

 4. Zadajte popis a názov. Zmeny sa ukladajú automaticky.

  Tip : Najdôležitejšie informácie uveďte v prvom riadku a snažte sa byť čo najstručnejší.

Príkaz Alternatívny text na karte Tvar

Pridanie alternatívneho textu ku grafom

 1. Vyberte graf.

 2. Ťuknutím na šípku nahor na konci panela s nástrojmi v dolnej časti obrazovky otvorte kartu Graf.

 3. Posuňte sa nadol na príkaz Alternatívny text a ťuknite naň.

 4. Zadajte popis a názov. Zmeny sa ukladajú automaticky.

  Tip : Najdôležitejšie informácie uveďte v prvom riadku a snažte sa byť čo najstručnejší.

Príkaz Alternatívny text na karte Graf

Vytvorenie tabuliek a ušiek hárkov so zjednodušeným ovládaním

Nasledujúca časť opisuje, ako vytvoriť tabuľky a ušká hárkov v excelových tabuľkových hárkoch so zjednodušeným ovládaním.

Používanie hlavičiek v existujúcej tabuľke

Označte riadok hlavičky v bloku buniek označenom ako tabuľka.

 1. Umiestnite kurzor na ľubovoľné miesto v tabuľke.

 2. Ťuknutím na šípku nadol na konci panela s nástrojmi v dolnej časti obrazovky otvorte kartu Tabuľka.

 3. Ťuknutím vyberte možnosť Riadok hlavičky.

  Tip : Vybratá možnosť bude sivá.

 4. V tabuľke zadajte záhlavia stĺpcov.

Karta Tabuľka s vybratou možnosťou Riadok hlavičky

Pridanie hlavičiek do nových tabuliek

Označte riadok hlavičky v novom bloku buniek, ktorý označujete ako tabuľku.

 1. Zvýraznite bunky, ktoré chcete zhrnúť do tabuľky.

 2. Ťuknutím na šípku nahor na konci panela s nástrojmi v dolnej časti obrazovky otvorte kartu Domov.

 3. Ťuknite na položky Domov > Vložiť.

 4. Ťuknite na príkaz Tabuľka.

 5. Začiarknite políčko Tabuľka obsahuje hlavičky.

Tabuľka so začiarknutým políčkom Tabuľka obsahuje hlavičky

Premenovanie ušiek hárkov

 1. Ťuknite a podržte uško hárka a vyberte položku Premenovať.

 2. Zadajte stručný a jedinečný názov hárka.

Vybraté uško hárka so zobrazeným príkazom Premenovať

Pozrite tiež

Office Online: Najvhodnejšie postupy na vytvorenie tabuľkových hárkov so zjednodušeným ovládaním v službe Office Online

Nasledujúca tabuľka obsahuje hlavné najvhodnejšie postupy pri vytváraní tabuľkových hárkov Excel Online so zjednodušeným ovládaním pre ľudí s postihnutím.

Čo zmeniť

Ako to nájsť

Prečo to zmeniť

Ako to zmeniť

Pridajte k všetkým vizuálnym prvkom a tabuľkám alternatívny text.

Na vyhľadanie prípadov chýbajúceho alternatívneho textu v tabuľkovom hárku použite v Exceli Online funkciu Kontrola zjednodušenia ovládania.

Alternatívny text umožňuje ľuďom, ktorí obrazovku nevidia, pochopiť, čo je v tabuľkách dôležité.

Nepoužívajte text v tabuľkách ako jediný nástroj na sprostredkovanie dôležitých informácií. V alternatívnom texte stručne popíšte obsah tabuľky a jej účel.

Pridanie alternatívneho textu k obrázkom

Pridanie alternatívneho textu ku grafom

Použite zmysluplný text hypertextového prepojenia.

Ak chcete zistiť, či je text hypertextového prepojenia zrozumiteľný ako samostatná informácia a či z neho čitateľ získa presné informácie o cieľovom umiestnení, prezrite si zošit.

Používatelia čítačiek obrazovky si niekedy prezerajú zoznam prepojení. Prepojenia by mali poskytovať jasné a presné informácie o cieli. Namiesto toho, aby ako prepojenie slúžil text Kliknite sem, uveďte napríklad úplný názov cieľovej stránky.

Pridanie textu hypertextového prepojenia

Použite jedinečné názvy pre všetky ušká hárkov a odstráňte prázdne hárky.

Prečítajte si názvy ušiek hárkov v zošite a uistite sa, že v každom hárku je obsah.

Čítačky obrazovky čítajú názvy hárkov, ktoré poskytujú informácie o obsahu hárka, čím zjednodušujú pochopenie obsahu zošita a navigáciu v ňom.

Dajte zošitu zmysluplný názov

Premenovanie ušiek hárkov

Odstránenie ušiek hárkov

Použite jednoduchú štruktúru tabuľky a zadajte informácie do hlavičiek stĺpcov.

Ak chcete skontrolovať, či tabuľky neobsahujú rozdelené bunky, zlúčené bunky, vnorené tabuľky alebo úplne prázdne riadky alebo stĺpce, použite v Exceli Online funkciu Kontrola zjednodušenia ovládania.

Čítačky obrazovky sledujú svoju pozíciu v tabuľke prostredníctvom počítania buniek tabuľky. Ak je tabuľka vnorená do inej tabuľky alebo je bunka zlúčená alebo rozdelená, čítačka obrazovky sa pri počítaní stratí a od daného okamihu prestane poskytovať užitočné informácie o tabuľke. Prázdne riadky a stĺpce v tabuľke môžu používateľa čítačky obrazovky pomýliť. Môže si totiž myslieť, že v tabuľke už nič nie je.

Čítačky obrazovky používajú na identifikáciu riadkov a stĺpcov aj informácie z hlavičiek.

Použitie hlavičiek v tabuľke

Pridanie alternatívneho textu k obrázkom a grafom

Nasledujúci postup popisuje, ako pridať alternatívny text k obrázkom a grafom v tabuľkových hárkoch v službe Excel Online. Na pridanie alternatívneho textu k tabuľkám použite počítačovú verziu Excelu.

Poznámka : Odporúčame vložiť text iba do poľa popisu a názov nechať prázdny. Najrozšírenejšie čítačky obrazovky vrátane Moderátora tak poskytnú najlepšie výsledky.

Pridanie alternatívneho textu k obrázkom

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na obrázok a výberom položky Alternatívny text otvorte dialógové okno Alternatívny text.

 2. Upravte text v textovom poli Popis.

 3. Vyberte tlačidlo OK.

Snímka obrazovky dialógového okna Alternatívny text s poľami Názov a Popis.

Pridanie alternatívneho textu ku grafom

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na graf a výberom položky Alternatívny text otvorte dialógové okno Alternatívny text.

 2. Pridajte text do textového poľa Popis.

 3. Vyberte tlačidlo OK.

Vytvorenie hypertextových prepojení, tabuliek a ušiek hárkov so zjednodušeným ovládaním

Nasledujúci postup popisuje, ako vytvoriť hypertextové prepojenia, tabuľky a ušká hárkov so zjednodušeným ovládaním v tabuľkovom hárku služby Excel Online.

Pridanie textu hypertextového prepojenia

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na bunku.

 2. Vyberte položku Hypertextové prepojenie.

 3. Do poľa Zobrazovaný Text zadajte text, na ktorý používatelia kliknú. Potom v závislosti od typu prepojenia, ktoré chcete použiť, vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Do poľa URL adresa zadajte alebo prilepte adresu.

  • Do poľa Miesto v tomto dokumente zadajte umiestnenie bunky, na ktorú chcete vytvoriť prepojenie. Napríklad A6.

  • Do poľa E-mailová adresa zadajte e-mailovú adresu vo formáte meno@example.com.

 4. Kliknite na tlačidlo OK.

Tip : Ak názov cieľovej stránky hypertextového prepojenia presne popisuje obsah stránky, použite ho ako text hypertextového prepojenia. Tento text hypertextového prepojenia sa napríklad zhoduje s názvom cieľovej stránky: Šablóny a motívy pre Office Online.

Snímka obrazovky zobrazujúca dialógové okno Vloženie hypertextového prepojenia, kde môžete zadať informácie o zobrazovanom texte, URL adresu, určiť miesto v dokumente alebo špecifikovať e-mailovú adresu.

Použitie hlavičiek v tabuľke

 1. Vyberte bunky, ktoré chcete zahrnúť do tabuľky.

 2. Na karte Vložiť vyberte v skupine Tabuľky položku Tabuľka.

 3. Začiarknite políčko Tabuľka obsahuje hlavičky.

 4. Vyberte položku OK.
  Excel Online vytvorí riadok hlavičky s predvolenými názvami Stĺpec1, Stĺpec2 a tak ďalej.

 5. Zadajte nové popisné názvy pre každý stĺpec v tabuľke.

Poznámka : Vykonaním týchto istých krokov pridáte hlavičku aj do buniek v existujúcej tabuľke.

Snímka obrazovky zobrazujúca dialógové okno Vytvorenie tabuľky so začiarknutým políčkom pre možnosť Tabuľka obsahuje hlavičky.

Zadanie zrozumiteľného názvu zošita

 1. Vyberte položky Súbor > Uložiť ako.

 2. Vyberte položku Uložiť ako a zadajte názov súboru. Zadajte taký názov, ktorý rýchlo napovie, aký typ údajov súbor obsahuje. Ak je to možné, zahrňte do názvu aj dátum.

 3. (Voliteľné) Začiarknite začiarkavacie políčko Nahradiť existujúci súbor.

 4. Vyberte tlačidlo OK.

Poznámka : Ak chcete súbor premenovať, vyberte položku Premenovať, zadajte nový názov súboru a vyberte tlačidlo OK.

Snímka obrazovky zobrazujúca dialógové okno Uložiť ako, kde môžete zadať názov súboru a nahradiť existujúci súbor.

Premenovanie ušiek hárkov

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na uško hárka a vyberte položku Premenovať.

 2. Zadajte stručný a jedinečný názov karty, ktorý vystihne jej obsah.

 3. Vyberte tlačidlo OK.

Snímka obrazovky s ponukou, ktorá sa zobrazí po kliknutí pravým tlačidlom myši na kartu hárka a obsahuje možnosti Vložiť, Odstrániť, Premenovať, Premiestniť, Skryť alebo Odkryť hárok.

Odstránenie ušiek hárkov

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na uško hárka.

 2. Vyberte položku Odstrániť.

 3. Vyberte tlačidlo OK.

Používanie funkcie Kontrola zjednodušenia ovládania v Exceli Online

 1. Vyberte kartu Revízia.

 2. Vyberte možnosť Kontrola zjednodušenia ovládania.

 3. Skontrolujte výsledky v okne Kontrola zjednodušenia ovládania. Výsledky sú zoradené podľa závažnosti nájdených problémov v takomto poradí:

  • Chyby. Zahŕňajú obsah, ktorý je pre ľudí s postihnutím len veľmi ťažko zrozumiteľný alebo úplne nezrozumiteľný.

  • Upozornenia. Obsah je pre ľudí s postihnutím ťažko zrozumiteľný.

  • Tipy. Tipy znamenajú, že hoci je obsah pre ľudí s postihnutím zrozumiteľný, uľahčilo by im prácu, keby bol lepšie usporiadaný alebo prezentovaný.

 4. Problémy vyriešte.

Poznámka : Kontrola zjednodušenia ovládania vyhľadáva v dokumente všetky problémy, ktoré je možné opraviť v prehliadači. Ak chcete vykonať úplnú kontrolu, otvorte dokument v počítačovej aplikácii a použite počítačovú verziu Kontroly zjednodušenia ovládania pre Windows alebo Mac.

Snímka obrazovky zobrazujúca kartu Revízia s kurzorom ukazujúcim na možnosť Kontrola zjednodušenia ovládania.

Pozrite tiež

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×