Zjednodušenie ovládania poznámkových blokov vo OneNote

Zjednodušenie ovládania poznámkových blokov vo OneNote

Táto téma obsahuje podrobný návod, ako vytvoriť poznámkové bloky vo OneNote so zjednodušeným ovládaním pre ľudí s postihnutím.

Onenotový poznámkový blok so stranou projektu Contoso, na ktorej sa zobrazuje zoznam úloh a stĺpcový graf s prehľadom mesačných výdavkov.

Nevidiaci alebo slabozrakí porozumejú vašim poznámkam jednoduchšie, ak svoje poznámkové bloky vo OneNote vytvoríte so zreteľom na zjednodušené ovládanie.

Nasledujúca tabuľka obsahuje hlavné postupy pri vytváraní poznámkových blokov vo OneNote 2016 so zjednodušeným ovládaním pre ľudí s postihnutím.

Čo zmeniť

Prečo to zmeniť

Ako to zmeniť

Pridajte k všetkým obrázkom a vloženým súborom alternatívny text.

Alternatívny text popisujúci obrázky a iné objekty je dôležitý pre ľudí, ktorí nevidia obrazovku. Alternatívny text čítajú nahlas čítačky obrazovky, takže pre niektorých ľudí predstavuje jediné informácie, ktoré budú mať o obrázkoch a objektoch. Zabezpečte, aby bol alternatívny text zmysluplný.

Nepoužívajte obrázky ako jediný spôsob uvádzania textu, pretože navigácia pomocou čítačky obrazovky v dlhom alternatívnom texte je ťažkopádna.

Pridajte alternatívny text s popisom obrázka alebo objektu pre ľudí, ktorí ho nevidia. Text by mal byť stručný, no mal by obsahovať popis toho, čo je na obrázku dôležité.

Ak musíte použiť obrázok s krátkym textom, zopakujte tento text v základnom texte.

Pri vkladaní výtlačku súboru ponechajte pôvodný súbor na strane ako alternatívny zdroj informácií.

Pridanie alternatívneho textu k obrázkom

Pridanie alternatívneho textu k vloženým súborom

Použite zmysluplný text hypertextového prepojenia.

Používatelia čítačiek obrazovky si niekedy prezerajú zoznam prepojení. Prepojenia by mali poskytovať jasné a presné informácie o cieli. Namiesto toho, aby ako prepojenie slúžil text Kliknite sem, uveďte napríklad úplný názov cieľovej stránky.

Použitie zmysluplného textu hypertextového prepojenia

Zadajte skupinám sekcií, sekciám a stranám jedinečné názvy a odstráňte prázdne položky.

Poznámkové bloky s popisnými názvami obsahu uľahčujú hľadanie konkrétnych informácií v poznámkach. Ľuďom používajúcim čítačku obrazovky to tiež pomôže zistiť obsah sekcie, skupiny sekcií alebo strany bez toho, aby ich otvorili.

Premenovanie sekcií

Odstránenie sekcií

Premenovanie skupín sekcií

Odstránenie skupín sekcií

Pridanie názvu alebo premenovanie strany

Odstránenie strany

Uistite sa, že farba nie je jediný prvok, ktorým sprostredkúvate informácie.

Slabozrakí, nevidiaci alebo farboslepí ľudia môžu prísť o význam vyjadrený určitými farbami.

Uistite sa, že pri vyjadrení významu nepoužívate iba farby. Vytvorte text, ktorý bude vyjadrovať význam konkrétnej farby alebo iných senzorických vlastností.

Vyhnúť sa tomu môžete tak, že použijete aj iný spôsob sprostredkovania informácií, ako je napríklad tvar alebo označenie. Namiesto zeleného a červeného podfarbenia zvážte napríklad použitie zeleného znaku začiarknutia na označenie úspešnej akcie a červeného znaku X na označenie zlyhania.

Používanie formátu textu na zjednodušenie ovládania

Použite dostatočne kontrastné farby textu a pozadia.

Text v poznámkových blokoch by sa mal dať čítať v režime s vysokým kontrastom, aby bol dobre viditeľný pre každého, aj ľudí so zrakovým postihnutím.

Používajte napríklad jasné farby alebo farebné schémy s vysokým kontrastom z opačného konca farebného spektra. Čierno-biele schémy umožňujú slabozrakým ľuďom jednoduchšie rozlíšiť text a tvary.

Používanie farby textu na zjednodušenie ovládania

Používajte písmo s väčšou veľkosťou (minimálne 18 bodov), písma sans serif a vhodné množstvo prázdneho priestoru.

Ľudia s dyslexiou vnímajú text spôsobom, ktorý môže komplikovať rozlišovanie písmen a slov. Môžu napríklad vnímať riadok textu tak, že bude splývať s riadkom pod ním, alebo sa im môže zdať, že susediace písmená sa zlučujú.

Viacero prázdnych riadkov alebo za sebou idúcich medzier môže spomaliť navigáciu pomocou klávesnice a sťažiť používanie čítačky obrazovky.

Ak chcete znížiť zaťaženie pri čítaní, môžete napríklad:

 • Používať známe bezpätkové písma, akými sú napríklad Arial alebo Calibri.

 • Nepoužívať iba veľké písmená a nadmerné množstvo kurzívy alebo podčiarknutia.

 • Použiť dostatočný prázdny priestor medzi riadkami a odsekmi, no nepoužívať viac ako dve medzery medzi slovami a dva prázdne riadky medzi odsekmi.

 • odseky zarovnať doľava namiesto zarovnania podľa okrajov – vyhnete sa vďaka tomu nerovnomerným medzerám medzi slovami, ktoré môžu vytvoriť vizuálny efekt rieky bielych medzier pretekajúcej daným odsekom.

Používanie formátu textu na zjednodušenie ovládania

Používanie vhodného riadkovania textu

Používajte vstavané nadpisy a štýly.

Softvér čítačky obrazovky rozpozná vstavané štýly nadpisov ako nadpisy a môže poslucháčovi oznámiť, že ide o nadpisy. Softvér čítačky obrazovky tiež umožňuje ľuďom presúvať sa podľa nadpisu. Použite logické poradie nadpisov a vstavané nástroje na formátovanie vo OneNote, aby ste uľahčili čítačke obrazovky čítanie poznámok.

Pre ľudí s poruchami čítania, ako je napríklad dyslexia, sú zároveň dôležité nadpisy. Pomôžu im štruktúrovať informácie a rozdeliť ich do menších blokov, ktoré sa dajú ľahšie spracovať.

Ľahšiu navigáciu môžete dosiahnuť tak, že usporiadate nadpisy v predpísanom logickom poradí. Namiesto poradia Použite poradie Nadpis 3, Nadpis 1 a Nadpis 2 použite radšej Nadpis 1, Nadpis 2 a Nadpis 3.

Pomocou nadpisov usporiadajte informácie v poznámkach do malých blokov. V ideálnom prípade by mal každý nadpis obsahovať len niekoľko odsekov.

Používanie vstavaných štýlov nadpisov

Používanie zoznamov s odrážkami

Používanie zoradených zoznamov

Ak chcete vyhľadať nadpisy, ktoré nie sú v logickom poradí, použite Kontrolu zjednodušenia ovládania.

Ponechajte informácie v jednom kontajneri na poznámky.

Vo OneNote môžete kliknutím a pridaním obsahu pridať poznámky kdekoľvek na stranu. Tým sa vytvorí nový kontajner na poznámky.

Keď sú všetky poznámky na strane v jednom kontajneri, používateľom čítačky obrazovky to umožní čítať na jednom mieste bez toho, aby museli prechádzať na viaceré miesta na strane.

Pokúste sa premiestniť všetky informácie na strane do jedného kontajnera na poznámky. Ak je kontajner na poznámky príliš veľký, môžete ho rozdeliť na viacero strán alebo pridať popisné hlavičky. (Čítačky obrazovky označujú kontajnery na poznámky ako bloky s obsahom.)

Použite jednoduchú štruktúru tabuľky a zadajte hlavičky stĺpcov.

Čítačky obrazovky sledujú svoju pozíciu v tabuľke počítaním buniek tabuľky. Ak je tabuľka vnorená do inej tabuľky alebo je bunka zlúčená alebo rozdelená, čítačka obrazovky sa pri počítaní stratí a od daného okamihu prestane poskytovať užitočné informácie o tabuľke. Prázdne bunky v tabuľke môžu používateľa čítačky obrazovky pomýliť. Môže si totiž myslieť, že v tabuľke už nič nie je. Čítačky obrazovky tiež používajú informácie z hlavičky na identifikáciu riadkov a stĺpcov.

Pridanie hlavičky tabuľky

Pomocou funkcie Kontrola zjednodušenia ovládania skontrolujte, či tabuľky neobsahujú vnorené tabuľky.

Vytvorte zvuk alebo video so zjednodušením ovládania pre zrakovo alebo sluchovo postihnutých používateľov.

Titulky zvyčajne obsahujú prepis (alebo preklad) dialógu.

Skryté titulky zvyčajne opisujú aj zvukovú stopu, napríklad hudbu alebo zvukové efekty, ktoré sa vyskytujú mimo obrazovky.

Popis videa je zvukový komentár kľúčových vizuálnych prvkov videa. Tieto popisy sú vložené do prirodzených prestávok v dialógoch programu. Popis videa zjednodušuje ovládanie videa nevidiacim alebo zrakovo postihnutým osobám.

Ak je to možné, pred vkladaním zvukových súborov a videosúborov do programu OneNote skontrolujte, či majú zjednodušené ovládanie.

Prípadne vložte do poznámkového bloku ďalší súbor, ktorý poskytuje podporné titulky, popisy alebo popis videa.

Pridanie alternatívneho textu k obrázkom

Pridajte alternatívny text k obrázkom, ako sú fotografie, grafika, obrázky ClipArt a snímky obrazovky, aby čítačky obrazovky mohli prečítať popis obrázka.

Tip: Vyplňte polia Názov aj Popis, nakoľko rôzne čítačky obrazovky môžu tieto informácie čítať odlišným spôsobom. Prí písaní textov buďte struční a začnite s najdôležitejšou informáciou s cieľom poskytnúť obsah a funkcie obrázka.

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na obrázok v poznámkovom bloku a vyberte položku Alternatívny text....

 2. Zadajte názov a popis obrázka.

  V závislosti od verzie OneNote už môže pole Popis obsahovať strojovo generovaný alternatívny text. Ak chcete použiť tento text, zavrite dialógové okno Alternatívny text.

  Snímka obrazovky dialógového okna Alternatívny text vo OneNote so vzorovým textom v poliach Názov a Popis.

 3. Keď budete pripravení, vyberte tlačidlo OK.

Pridanie alternatívneho textu k vloženým súborom

Pridajte alternatívny text k vloženým súborom, ako sú podporné materiály, popisy úloh alebo šablóny zostáv, aby čítačky obrazovky mohli prečítať popis súboru.

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na vložený súbor a vyberte položku Alternatívny text….

 2. Zadajte názov a popis vloženého súboru.

  Dialógové okno pridania alternatívneho textu k výtlačku súboru

  V závislosti od verzie OneNote už môže pole Popis obsahovať strojovo generovaný alternatívny text. Ak chcete použiť tento text, zavrite dialógové okno Alternatívny text.

 3. Keď budete pripravení, vyberte tlačidlo OK.

Vytvorenie hypertextových prepojení a textu so zjednodušeným ovládaním

Nasledujúce postupy popisujú, ako v poznámkových blokoch vo OneNote vytvoriť hypertextové prepojenia a texty so zjednodušeným ovládaním.

Použitie zmysluplného textu hypertextového prepojenia

Pridajte zmysluplný text k hypertextovému prepojeniu, aby používatelia vedeli, čo sa skrýva za prepojením.

 1. Vyberte časť textu, ktorému chcete pridať hypertextové prepojenie, a kliknite pravým tlačidlom myši.

 2. Vyberte položku Prepojenie...

 3. Vybratý text sa zobrazí v poli Zobrazovaný text. Toto je text hypertextového prepojenia. Môžete ho zmeniť v prípade potreby.

  Tip: Nepoužívajte text „kliknite sem“ ani podobné nepopisné výrazy. Text prepojenia by mal popisovať cieľovú stránku presne, ale stručne.

 4. Pridajte hypertextové prepojenie URL do poľa Adresa.

  Môžete skopírovať a prilepiť adresu, použiť tlačidlá Prehľadávať Web alebo Hľadať súbor alebo vybrať umiestnenie vo OneNote a nájsť cieľovú stránku, súbor alebo položku programu OneNote.

  Snímka obrazovky dialógového okna prepojenia vo OneNote. Obsahuje dve polia na vyplnenie: Zobrazovaný text a Adresa.
 5. Kliknite na tlačidlo OK.

Premenovanie sekcií

Popisné a presne pomenované sekcie pomáhajú používateľom vyhľadať správnu sekciu.

 1. V poznámkovom bloku kliknite pravým tlačidlom myši na názov sekcie, ktorý chcete upraviť, a vyberte položku Premenovať.

 2. Zadajte nový názov a stlačte kláves Enter.

  Snímka obrazovky s kontextovou ponukou a vybratou možnosťou Premenovať.

Odstránenie sekcií

Čítačkám obrazoviek a používateľom môžete pomôcť rýchlo vyhľadať relevantné informácie tým, že odstránite všetky nepoužívané sekcie, ktoré neobsahujú žiadne informácie.

 1. V poznámkovom bloku kliknite pravým tlačidlom myši na sekciu, ktorú chcete odstrániť, a vyberte položku Odstrániť.

  Snímka obrazovky s kontextovou ponukou na odstránenie sekcie
 2. V dialógovom okne potvrdenia kliknite na položku Áno.

Premenovanie skupín sekcií

Popisné a presne pomenované skupiny sekcií pomáhajú používateľom vyhľadať správnu skupinu sekcií.

 1. V poznámkovom bloku kliknite pravým tlačidlom myši na názov skupiny sekcií, ktorý chcete upraviť, a vyberte položku Premenovať.

  Dialógové okno premenovania skupiny sekcií vo OneNote pre Windows
 2. Zadajte nový názov a stlačte kláves Enter.

Odstránenie skupín sekcií

Čítačkám obrazoviek a používateľom môžete pomôcť rýchlo vyhľadať relevantné informácie tým, že odstránite všetky nepoužívané skupiny sekcií, ktoré neobsahujú žiadne informácie.

 1. V poznámkovom bloku kliknite pravým tlačidlom myši na skupinu sekcií, ktorú chcete odstrániť, a vyberte položku Odstrániť.

  Dialógové okno odstránenia skupiny sekcií vo OneNote pre Windows
 2. V dialógovom okne potvrdenia vyberte položku Áno.

Pridanie názvu alebo premenovanie strany

Popisné a presne pomenované strany pomáhajú používateľom vyhľadať správnu stranu.

 1. V zozname strán kliknite pravým tlačidlom myši na stranu, ktorú chcete pomenovať alebo premenovať, a vyberte položku Premenovať.

  Dialógové okno premenovania strany vo OneNote pre Windows
 2. Zadajte názov strany.

Odstránenie strany

Čítačkám obrazoviek a používateľom môžete pomôcť rýchlo vyhľadať relevantné informácie tým, že odstránite všetky nepoužívané strany, ktoré neobsahujú žiadne informácie.

 1. V zozname strán kliknite pravým tlačidlom myši na stranu, ktorú chcete odstrániť, a vyberte položku Odstrániť.

  Dialógové okno odstránenia strany vo OneNote pre Windows

Používanie formátu textu so zjednodušeným ovládaním

Ak chcete zlepšiť formátovanie textu, vyberte obyčajné bezpätkové písmo, použite väčšiu veľkosť písma, zarovnajte text zľava a vyhnite sa nadmernému využívaniu veľkých tlačených písmen alebo kurzívy.

 1. Vyberte časť textu, ktorú chcete formátovať.

 2. Na karte Domov môžete vybrať napríklad väčšiu veľkosť písma a písmo typu sans-serif. Môžete použiť aj iné možnosti formátovania, napríklad tučné písmo na zvýraznenie.

Používanie farby textu pre zjednodušené ovládanie

Ak chcete zabezpečiť, aby sa text zobrazil správne v režime vysokého kontrastu, použite Automatické nastavenie farby písma.

 1. Vyberte text.

 2. Na karte Domov kliknite na šípku nadol vedľa tlačidla Farba písma a kliknite na položku Automaticky.

  Snímka obrazovky s možnosťou farby písma v ponuke Domov.

Používanie vstavaných štýlov nadpisov

Pomocou vstavaných štýlov nadpisov vytvorte prehľad stránok poznámkového bloku pre čítačky obrazovky. Čítačky obrazovky neinterpretujú časť textu s veľkým a tučným písmom ako nadpis, ak nie sú použité vstavané štýly.

 1. Vyberte text nadpisu.

 2. Na karte Domov vyberte štýl nadpisu, ako je napríklad Nadpis 2.

  Snímka obrazovky s výberom štýlu nadpisu v ponuke Domov.

Používanie zoznamov s odrážkami

Ak je to možné, rozdeľte text do odrážok na zlepšenie čitateľnosti a navigácie.

 1. Umiestnite kurzor na miesto v poznámkovom bloku, kam chcete pridať zoznam, alebo vyberte časť textu, ktorá má byť zahrnutá v zozname.

 2. Na karte Domov kliknite na tlačidlo Odrážky.

 3. Ak chcete zmeniť štýl odrážok, kliknite na šípku nadol vedľa tlačidla Odrážky.

  Snímka obrazovky s výberom položky zoznamu s odrážkami v ponuke Domov.
 4. V prípade potreby zadajte zoznam položiek.

  Tip: Na konci každej položky zoznamu používajte bodku alebo čiarku, pri ktorých urobí čítačka obrazovky prestávku.

Používanie zoradených zoznamov

Ak je to možné, používajte číslované zoznamy, nakoľko sa ľahšie sledujú v porovnaní so súvislým blokom textu.

 1. Umiestnite kurzor na miesto v poznámkovom bloku, kam chcete pridať zoznam, alebo vyberte časť textu, ktorá má byť zahrnutá v zozname.

 2. Na karte Domov kliknite na tlačidlo Číslovanie.

 3. Ak chcete zmeniť štýl číslovania, kliknite na šípku nadol vedľa tlačidla Číslovanie.

  Snímka obrazovky s možnosťou číslovaného zoznamu v ponuke Domov.
 4. V prípade potreby zadajte zoznam položiek.

Používanie vhodného riadkovania textu

Medzi vetami a odsekmi zväčšite alebo zmenšite prázdny priestor na zlepšenie čitateľnosti.

 1. Vyberte časť textu, ktorá sa má upraviť.

 2. Na karte Domov kliknite na tlačidlo Zarovnanie odseku.

 3. Kliknite na položku Možnosti rozstupov medzi odsekmi... a zadajte požadované rozstupy.

  Poznámka: Hodnoty rozstupov medzi odsekmi vo OneNote sa riadia inou logikou ako napríklad hodnoty pre Word. Vo OneNote musíte zadať celkový počet (bodov) aktuálnej veľkosti písma, ako aj požadovaného riadkovania. Ak chcete použiť napríklad dvojité riadkovanie písma Calibri s veľkosťou 11, do poľa Minimálne riadkovanie zadajte hodnotu 27.

 4. Snímka obrazovky s možnosťou Medzery medzi odsekmi v ponuke Domov.

Pridanie hlavičky tabuľky

Pridajte do tabuľky hlavičku a pomôžte čítačkám obrazovky udržať si prehľad o stĺpcoch a riadkoch tabuľky.

Všetky tabuľky vytvorené vo OneNote automaticky obsahujú riadok hlavičky. Vlastnosť hlavičky riadka je možné odstrániť alebo pridať pomocou aplikácie OneNote pre počítač s Windowsom. Ak používate poznámkový blok, ktorý má vypnutý riadok hlavičky, tento problém môžete vyriešiť pomocou aplikácie pre počítač s Windowsom.

 1. Umiestnite kurzor v tabuľke na nejaké miesto v prvom riadku.

 2. Na karte Nástroje tabuliek kliknite na položku Vložiť nad.

 3. Kliknite pravým tlačidlom myši na vložený riadok v tabuľke a vyberte položku Tabuľka. Skontrolujte, či je vybratá položka Riadok hlavičky.

 4. Prejdite späť do tabuľky a zadajte záhlavia stĺpcov.

Pozrite tiež

Zjednodušenie ovládania dokumentov vo Worde

Zjednodušenie ovládania tabuľkových hárkov v Exceli

Zjednodušenie ovládania prezentácií v PowerPointe

Zjednodušenie ovládania e-mailov v Outlooku

Nasledujúca tabuľka obsahuje hlavné postupy pri vytváraní poznámkových blokov vo OneNote pre Mac so zjednodušeným ovládaním pre ľudí s postihnutím.

Čo zmeniť

Prečo to zmeniť

Ako to zmeniť

Pridajte k všetkým obrázkom a vloženým súborom alternatívny text.

Alternatívny text popisujúci obrázky a iné objekty je dôležitý pre ľudí, ktorí nevidia obrazovku. Alternatívny text čítajú nahlas čítačky obrazovky, takže pre niektorých ľudí predstavuje jediné informácie, ktoré budú mať o obrázkoch a objektoch. Zabezpečte, aby bol alternatívny text zmysluplný.

Nepoužívajte obrázky ako jediný spôsob uvádzania textu, pretože navigácia pomocou čítačky obrazovky v dlhom alternatívnom texte je ťažkopádna.

Pridajte alternatívny text s popisom obrázka alebo objektu pre ľudí, ktorí ho nevidia. Text by mal byť stručný, no mal by obsahovať popis toho, čo je na obrázku dôležité.

Ak musíte použiť obrázok s krátkym textom, zopakujte tento text v základnom texte.

Pri vkladaní výtlačku súboru ponechajte pôvodný súbor na strane ako alternatívny zdroj informácií.

Pridanie alternatívneho textu k obrázkom

Pridanie alternatívneho textu k vloženým súborom

Použite zmysluplný text hypertextového prepojenia.

Používatelia čítačiek obrazovky si niekedy prezerajú zoznam prepojení. Prepojenia by mali poskytovať jasné a presné informácie o cieli. Namiesto toho, aby ako prepojenie slúžil text Kliknite sem, uveďte napríklad úplný názov cieľovej stránky.

Použitie zmysluplného textu hypertextového prepojenia

Zadajte skupinám sekcií, sekciám a stranám jedinečné názvy a odstráňte prázdne položky.

Poznámkové bloky s popisnými názvami obsahu uľahčujú hľadanie konkrétnych informácií v poznámkach. Ľuďom používajúcim čítačku obrazovky to tiež pomôže zistiť obsah sekcie, skupiny sekcií alebo strany bez toho, aby ich otvorili.

Premenovanie sekcií

Odstránenie sekcií

Premenovanie skupín sekcií

Odstránenie skupín sekcií

Pridanie názvu alebo premenovanie strany

Odstránenie strany

Uistite sa, že farba nie je jediný prvok, ktorým sprostredkúvate informácie.

Slabozrakí, nevidiaci alebo farboslepí ľudia môžu prísť o význam vyjadrený určitými farbami.

Uistite sa, že pri vyjadrení významu nepoužívate iba farby. Vytvorte text, ktorý bude vyjadrovať význam konkrétnej farby alebo iných senzorických vlastností.

Vyhnúť sa tomu môžete tak, že použijete aj iný spôsob sprostredkovania informácií, ako je napríklad tvar alebo označenie. Namiesto zeleného a červeného podfarbenia zvážte napríklad použitie zeleného znaku začiarknutia na označenie úspešnej akcie a červeného znaku X na označenie zlyhania.

Používanie formátu textu na zjednodušenie ovládania

Použite dostatočne kontrastné farby textu a pozadia.

Text v poznámkových blokoch by sa mal dať čítať v režime s vysokým kontrastom, aby bol dobre viditeľný pre každého, aj ľudí so zrakovým postihnutím.

Používajte napríklad jasné farby alebo farebné schémy s vysokým kontrastom z opačného konca farebného spektra. Čierno-biele schémy umožňujú slabozrakým ľuďom jednoduchšie rozlíšiť text a tvary.

Používanie farby textu na zjednodušenie ovládania

Používajte písmo s väčšou veľkosťou (minimálne 18 bodov), písma sans serif a vhodné množstvo prázdneho priestoru.

Ľudia s dyslexiou vnímajú text spôsobom, ktorý môže komplikovať rozlišovanie písmen a slov. Môžu napríklad vnímať riadok textu tak, že bude splývať s riadkom pod ním, alebo sa im môže zdať, že susediace písmená sa zlučujú.

Viacero prázdnych riadkov alebo za sebou idúcich medzier môže spomaliť navigáciu pomocou klávesnice a sťažiť používanie čítačky obrazovky.

Ak chcete znížiť zaťaženie pri čítaní, môžete napríklad:

 • Používať známe bezpätkové písma, akými sú napríklad Arial alebo Calibri.

 • Nepoužívať iba veľké písmená a nadmerné množstvo kurzívy alebo podčiarknutia.

 • Použiť dostatočný prázdny priestor medzi riadkami a odsekmi, no nepoužívať viac ako dve medzery medzi slovami a dva prázdne riadky medzi odsekmi.

 • Odseky zarovnať doľava namiesto zarovnania podľa okrajov – vyhnete sa vďaka tomu nerovnomerným medzerám medzi slovami, ktoré môžu vytvoriť vizuálny efekt rieky bielych medzier pretekajúcej daným odsekom.

Používanie formátu textu na zjednodušenie ovládania

Používanie vhodného riadkovania textu

Používajte vstavané nadpisy a štýly.

Softvér čítačky obrazovky rozpozná vstavané štýly nadpisov ako nadpisy a môže poslucháčovi oznámiť, že ide o nadpisy. Softvér čítačky obrazovky tiež umožňuje ľuďom presúvať sa podľa nadpisu. Použite logické poradie nadpisov a vstavané nástroje na formátovanie vo OneNote, aby ste uľahčili čítačke obrazovky čítanie poznámok.

Pre ľudí s poruchami čítania, ako je napríklad dyslexia, sú zároveň dôležité nadpisy. Pomôžu im štruktúrovať informácie a rozdeliť ich do menších blokov, ktoré sa dajú ľahšie spracovať.

Ľahšiu navigáciu môžete dosiahnuť tak, že usporiadate nadpisy v predpísanom logickom poradí. Namiesto poradia Nadpis 3, Nadpis 1 a Nadpis 2 použite radšej poradie Nadpis 1, Nadpis 2 a Nadpis 3.

Pomocou nadpisov usporiadajte informácie v poznámkach do malých blokov. V ideálnom prípade by mal každý nadpis obsahovať len niekoľko odsekov.

Používanie vstavaných štýlov nadpisov

Používanie zoznamov s odrážkami

Používanie zoradených zoznamov

Ak chcete vyhľadať nadpisy, ktoré nie sú v logickom poradí, použite Kontrolu zjednodušenia ovládania.

Ponechajte informácie v jednom kontajneri na poznámky.

Vo OneNote môžete kliknutím a pridaním obsahu pridať poznámky kdekoľvek na stranu. Tým sa vytvorí nový kontajner na poznámky.

Keď sú všetky poznámky na strane v jednom kontajneri, používateľom čítačky obrazovky to umožní čítať na jednom mieste bez toho, aby museli prechádzať na viaceré miesta na strane.

Pokúste sa premiestniť všetky informácie na strane do jedného kontajnera na poznámky. Ak je kontajner na poznámky príliš veľký, môžete ho rozdeliť na viacero strán alebo pridať popisné hlavičky. (Čítačky obrazovky označujú kontajnery na poznámky ako bloky s obsahom.)

Používajte jednoduchú štruktúru tabuľky.

Čítačky obrazovky sledujú svoju pozíciu v tabuľke prostredníctvom počítania buniek tabuľky. Ak je tabuľka vnorená do inej tabuľky alebo je bunka zlúčená alebo rozdelená, čítačka obrazovky sa pri počítaní stratí a od daného okamihu prestane poskytovať užitočné informácie o tabuľke. Prázdne bunky v tabuľke môžu používateľa čítačky obrazovky pomýliť. Môže si totiž myslieť, že v tabuľke už nič nie je.

Čítačky obrazovky používajú na identifikáciu riadkov a stĺpcov aj informácie z hlavičiek.

Všetky tabuľky vytvorené vo OneNote pre Mac sa predvolene vytvoria s riadkom hlavičky. Ak chcete pridať hlavičku tabuľky, ktorá sa predtým odstránila, na pridanie hlavičiek tabuliek je potrebné použiť aplikáciu pre počítač s Windowsom.

Pomocou funkcie Kontrola zjednodušenia ovládania skontrolujte, či tabuľky neobsahujú vnorené tabuľky.

Vytvorte zvuk alebo video so zjednodušením ovládania pre zrakovo alebo sluchovo postihnutých používateľov.

Titulky zvyčajne obsahujú prepis (alebo preklad) dialógu.

Skryté titulky zvyčajne opisujú aj zvukovú stopu, napríklad hudbu alebo zvukové efekty, ktoré sa vyskytujú mimo obrazovky.

Popis videa je zvukový komentár kľúčových vizuálnych prvkov videa. Tieto popisy sú vložené do prirodzených prestávok v dialógoch programu. Popis videa zjednodušuje ovládanie videa nevidiacim alebo zrakovo postihnutým osobám.

Ak je to možné, pred vkladaním zvukových súborov a videosúborov do programu OneNote skontrolujte, či majú zjednodušené ovládanie.

Prípadne vložte do poznámkového bloku ďalší súbor, ktorý poskytuje podporné titulky, popisy alebo popis videa.

Pridanie alternatívneho textu k obrázkom

Pridajte alternatívny text k obrázkom, ako sú fotografie, grafické prvky, obrázky ClipArt a snímky obrazovky, aby čítačky obrazovky mohli prečítať popis obrázka.

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na obrázok v poznámkovom bloku a vyberte položku Alternatívny text....

 2. Zadajte názov a popis v poliach. Veľmi sa nerozpisujte a začnite s najdôležitejšou informáciou s cieľom poskytnúť obsah a funkcie obrázka. Keď ste pripravení, kliknite na tlačidlo OK.

  Tip: Vyplňte polia Názov aj Popis, nakoľko rôzne čítačky obrazovky môžu tieto informácie čítať odlišným spôsobom.

  Dialógové okno textového Atl pre Mac Sierra.

Pridanie alternatívneho textu k vloženým súborom

Pridajte alternatívny text k vloženým súborom, ako sú podporné materiály, popisy úloh alebo šablóny zostáv, aby čítačky obrazovky mohli prečítať popis súboru.

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na súbor v poznámkovom bloku a vyberte položku Alternatívny text....

 2. Zadajte názov a popis súboru.

  Pridanie alternatívneho textu k vloženým súborom vo OneNote pre Mac
 3. Po dokončení vyberte položku OK.

Vytvorenie hypertextových prepojení a textu so zjednodušeným ovládaním

Nasledujúce postupy popisujú, ako v poznámkových blokoch vo OneNote vytvoriť hypertextové prepojenia a texty so zjednodušeným ovládaním.

Použitie zmysluplného textu hypertextového prepojenia

Pridajte zmysluplný text k hypertextovému prepojeniu, aby používatelia vedeli, čo sa skrýva za prepojením.

 1. Vyberte časť textu, ktorej chcete pridať hypertextové prepojenie.

 2. Na karte Vložiť kliknite na položku Prepojenie na páse s nástrojmi.

 3. Vybratý text sa zobrazí v poli Zobrazovaný text. Toto je text hypertextového prepojenia. Môžete ho zmeniť v prípade potreby.

  Tip: Nepoužívajte text „kliknite sem“ ani podobné nepopisné výrazy. Text prepojenia by mal popisovať cieľovú stránku presne, ale stručne.

 4. Pridajte hypertextové prepojenie URL do poľa Adresa. Môžete skopírovať a prilepiť adresu z pôvodného umiestnenia.

  Dialógové okno hypertextového pripojenia v Macu.

 5. Kliknite na tlačidlo OK.

Premenovanie sekcií

Popisné a presne pomenované sekcie pomáhajú používateľom vyhľadať správnu sekciu.

 1. V zozname sekcií kliknite pravým tlačidlom myši na kartu sekcie, ktorú chcete upraviť, a vyberte položku Premenovať.

 2. Zadajte nový názov.

  Kontextová ponuka sekcie so zvýraznenou časťou Premenovať sekciu.

Odstránenie sekcií

Čítačkám obrazoviek a používateľom môžete pomôcť rýchlo vyhľadať relevantné informácie tým, že odstránite všetky nepoužívané sekcie, ktoré neobsahujú žiadne informácie.

 1. V zozname sekcií kliknite pravým tlačidlom myši na kartu sekcie, ktorú chcete odstrániť, a vyberte položku Odstrániť sekciu.

  Kontextová ponuka sekcie v Macu so zvýraznenou časťou Odstrániť sekciu.

 2. V dialógovom okne potvrdenia kliknite na položku Áno.

Premenovanie skupín sekcií

Popisné a presne pomenované skupiny sekcií pomáhajú používateľom vyhľadať správnu skupinu sekcií.

 1. V zozname sekcií kliknite pravým tlačidlom myši na skupinu sekcií, ktorú chcete premenovať.

 2. Vyberte položku Premenovať.

  Premenovanie skupiny sekcií vo OneNote pre Mac
 3. Zadajte nový názov skupiny sekcií a stlačte kláves Enter.

Odstránenie skupín sekcií

Čítačkám obrazoviek a používateľom môžete pomôcť rýchlo vyhľadať relevantné informácie tým, že odstránite všetky nepoužívané skupiny sekcií, ktoré neobsahujú žiadne informácie.

 1. V zozname sekcií kliknite pravým tlačidlom myši na skupinu sekcií, ktorú chcete odstrániť.

 2. Vyberte položku Odstrániť.

  Odstránenie skupiny sekcií vo OneNote pre Mac
 3. V dialógovom okne potvrdenia vyberte položku Áno.

Pridanie názvu alebo premenovanie strany

Popisné a presne pomenované strany pomáhajú používateľom vyhľadať správnu stranu.

 1. V zozname strán kliknite pravým tlačidlom myši na stranu, ktorú chcete pomenovať alebo premenovať.

 2. Vyberte položku Premenovať.

  Premenovanie strany vo OneNote pre Mac
 3. Zadajte názov strany.

Odstránenie strany

Čítačkám obrazoviek a používateľom môžete pomôcť rýchlo vyhľadať relevantné informácie tým, že odstránite všetky nepoužívané strany, ktoré neobsahujú žiadne informácie.

 1. V zozname strán kliknite pravým tlačidlom myši na stranu, ktorú chcete odstrániť.

  Odstránenie strany vo OneNote pre Mac
 2. Vyberte položku Odstrániť.

Používanie formátu textu so zjednodušeným ovládaním

Ak chcete zlepšiť formátovanie textu, vyberte obyčajné bezpätkové písmo, použite väčšiu veľkosť písma, zarovnajte text zľava a vyhnite sa nadmernému využívaniu veľkých tlačených písmen alebo kurzívy.

 1. Vyberte časť textu, ktorú chcete formátovať.

 2. Na karte Domov môžete vybrať napríklad väčšiu veľkosť písma a písmo typu sans-serif. Môžete použiť aj iné možnosti formátovania, napríklad tučné písmo na zvýraznenie.

Používanie farby textu pre zjednodušené ovládanie

Ak chcete zabezpečiť, aby sa text zobrazil správne v režime vysokého kontrastu, použite Automatické nastavenie farby písma.

 1. Vyberte text.

 2. Na karte Domov kliknite na šípku nadol vedľa tlačidla Farba písma a kliknite na položku Automaticky.

  Rozbaľovacia ponuka s farbou písma vo OneNote pre Mac.

Používanie vstavaných štýlov nadpisov

Pomocou vstavaných štýlov nadpisov vytvorte prehľad stránok poznámkového bloku pre čítačky obrazovky. Čítačky obrazovky neinterpretujú časť textu s veľkým a tučným písmom ako nadpis, ak nie sú použité vstavané štýly.

 1. Vyberte text nadpisu.

 2. Na karte Domov vyberte štýl nadpisu, ako je napríklad Nadpis 2.

  Ponuka štýlov nadpisu vo OneNote pre Mac,

Používanie zoznamov s odrážkami

Ak je to možné, rozdeľte text do odrážok na zlepšenie čitateľnosti a navigácie.

 1. Umiestnite kurzor na miesto v poznámkovom bloku, kam chcete pridať zoznam, alebo vyberte časť textu, ktorá má byť zahrnutá v zozname.

 2. Na karte Domov kliknite na tlačidlo Odrážky.

 3. Ak chcete zmeniť štýl odrážok, kliknite na šípku nadol vedľa tlačidla Odrážky.

 4. V prípade potreby zadajte zoznam položiek.

  Rozbaľovacia ponuka so zoznamom s odrážkami v Macu.

  Tip: Na konci každej položky zoznamu používajte bodku alebo čiarku, pri ktorých urobí čítačka obrazovky prestávku.

Používanie zoradených zoznamov

Ak je to možné, používajte číslované zoznamy, nakoľko sa ľahšie sledujú v porovnaní so súvislým blokom textu.

 1. Umiestnite kurzor na miesto v poznámkovom bloku, kam chcete pridať zoznam, alebo vyberte časť textu, ktorá má byť zahrnutá v zozname.

 2. Na karte Domov kliknite na tlačidlo Číslovanie.

 3. Ak chcete zmeniť štýl číslovania, kliknite na šípku nadol vedľa tlačidla Číslovanie.

  Rozbaľovacia ponuka s číslovaným zoznamom v Macu.
 4. V prípade potreby zadajte zoznam položiek.

Používanie vhodného riadkovania textu

Medzi vetami a odsekmi zväčšite alebo zmenšite prázdny priestor na zlepšenie čitateľnosti.

 1. Vyberte časť textu, ktorá sa má upraviť.

 2. Na karte Domov kliknite na tlačidlo Zarovnanie odseku.

 3. Kliknite na požadované zarovnanie.

  Rozbaľovacia ponuka so zarovnaním odseku v Macu.

Pozrite tiež

Zjednodušenie ovládania dokumentov vo Worde

Zjednodušenie ovládania tabuľkových hárkov v Exceli

Zjednodušenie ovládania prezentácií v PowerPointe

Zjednodušenie ovládania e-mailu v Outlooku

Poznámka: V tejto téme sa predpokladá, že používate iPhone. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade iPadu líšiť.

Nasledujúca tabuľka obsahuje hlavné postupy pri vytváraní poznámkových blokov vo OneNote pre iOS so zjednodušeným ovládaním pre všetkých ľudí.

Čo zmeniť

Prečo to zmeniť

Ako to zmeniť

Pridajte k všetkým obrázkom a vloženým súborom alternatívny text.

Alternatívny text popisujúci obrázky a iné objekty je dôležitý pre ľudí, ktorí nevidia obrazovku. Alternatívny text čítajú nahlas čítačky obrazovky, takže pre niektorých ľudí predstavuje jediné informácie, ktoré budú mať o obrázkoch a objektoch. Zabezpečte, aby bol alternatívny text zmysluplný.

Nepoužívajte obrázky ako jediný spôsob uvádzania textu, pretože navigácia pomocou čítačky obrazovky v dlhom alternatívnom texte je ťažkopádna.

Pridajte alternatívny text s popisom obrázka alebo objektu pre ľudí, ktorí ho nevidia. Text by mal byť stručný, no mal by obsahovať popis toho, čo je na obrázku dôležité.

Ak musíte použiť obrázok s krátkym textom, zopakujte tento text v základnom texte.

Pri vkladaní výtlačku súboru ponechajte pôvodný súbor na strane ako alternatívny zdroj informácií.

Pridanie alternatívneho textu k obrázkom

Pridanie alternatívneho textu k vloženým súborom

Použite zmysluplný text hypertextového prepojenia.

Používatelia čítačiek obrazovky si niekedy prezerajú zoznam prepojení. Prepojenia by mali poskytovať jasné a presné informácie o cieli. Namiesto toho, aby ako prepojenie slúžil text Kliknite sem, uveďte napríklad úplný názov cieľovej stránky.

Použitie zmysluplného textu hypertextového prepojenia

Zadajte skupinám sekcií, sekciám a stranám jedinečné názvy a odstráňte prázdne položky.

Poznámkové bloky s popisnými názvami obsahu uľahčujú hľadanie konkrétnych informácií v poznámkach. Ľuďom používajúcim čítačku obrazovky to tiež pomôže zistiť obsah sekcie, skupiny sekcií alebo strany bez toho, aby ich otvorili.

Premenovanie sekcií

Odstránenie sekcií

Premenovanie skupín sekcií

Odstránenie skupín sekcií

Pridanie názvu alebo premenovanie strany

Odstránenie strany

Uistite sa, že farba nie je jediný prvok, ktorým sprostredkúvate informácie.

Slabozrakí, nevidiaci alebo farboslepí ľudia môžu prísť o význam vyjadrený určitými farbami.

Uistite sa, že pri vyjadrení významu nepoužívate iba farby. Vytvorte text, ktorý bude vyjadrovať význam konkrétnej farby alebo iných senzorických vlastností.

Vyhnúť sa tomu môžete tak, že použijete aj iný spôsob sprostredkovania informácií, ako je napríklad tvar alebo označenie. Namiesto zeleného a červeného podfarbenia zvážte napríklad použitie zeleného znaku začiarknutia na označenie úspešnej akcie a červeného znaku X na označenie zlyhania.

Používanie formátu textu na zjednodušenie ovládania

Použite dostatočne kontrastné farby textu a pozadia.

Text v poznámkových blokoch by sa mal dať čítať v režime s vysokým kontrastom, aby bol dobre viditeľný pre každého, aj ľudí so zrakovým postihnutím.

Používajte napríklad jasné farby alebo farebné schémy s vysokým kontrastom z opačného konca farebného spektra. Čierno-biele schémy umožňujú slabozrakým ľuďom jednoduchšie rozlíšiť text a tvary.

Farby textu je možné zmeniť v počítačových a online verziách aplikácie OneNote, ako aj v aplikácii pre Windows 10. Upravené farby budú viditeľné pri otvorení poznámkového bloku vo verzii pre iOS. Pokyny na použitie farieb textu na zjednodušenie ovládania vo OneNote pre Windows, Mac, aplikácii pre Windows 10 alebo online verzii nájdete v príslušných častiach tohto článku.

Používajte písmo s väčšou veľkosťou (minimálne 18 bodov), písma sans serif a vhodné množstvo prázdneho priestoru.

Ľudia s dyslexiou vnímajú text spôsobom, ktorý môže komplikovať rozlišovanie písmen a slov. Môžu napríklad vnímať riadok textu tak, že bude splývať s riadkom pod ním, alebo sa im môže zdať, že susediace písmená sa zlučujú.

Viacero prázdnych riadkov alebo za sebou idúcich medzier môže spomaliť navigáciu pomocou klávesnice a sťažiť používanie čítačky obrazovky.

Ak chcete znížiť zaťaženie pri čítaní, môžete napríklad:

 • Používať známe bezpätkové písma, akými sú napríklad Arial alebo Calibri.

 • Nepoužívať iba veľké písmená a nadmerné množstvo kurzívy alebo podčiarknutia.

 • Použiť dostatočný prázdny priestor medzi riadkami a odsekmi, no nepoužívať viac ako dve medzery medzi slovami a dva prázdne riadky medzi odsekmi.

 • Odseky zarovnať doľava namiesto zarovnania podľa okrajov – vyhnete sa vďaka tomu nerovnomerným medzerám medzi slovami, ktoré môžu vytvoriť vizuálny efekt rieky bielych medzier pretekajúcej daným odsekom.

Používanie formátu textu na zjednodušenie ovládania

Používanie vhodného riadkovania textu

Ponechajte informácie v jednom kontajneri na poznámky.

Vo OneNote môžete kliknutím a pridaním obsahu pridať poznámky kdekoľvek na stranu. Tým sa vytvorí nový kontajner na poznámky.

Keď sú všetky poznámky na strane v jednom kontajneri, používateľom čítačky obrazovky to umožní čítať na jednom mieste bez toho, aby museli prechádzať na viaceré miesta na strane.

Pokúste sa premiestniť všetky informácie na strane do jedného kontajnera na poznámky. Ak je kontajner na poznámky príliš veľký, môžete ho rozdeliť na viacero strán alebo pridať popisné hlavičky. (Čítačky obrazovky označujú kontajnery na poznámky ako bloky s obsahom.)

Používajte jednoduchú štruktúru tabuľky.

Čítačky obrazovky sledujú svoju pozíciu v tabuľke prostredníctvom počítania buniek tabuľky. Ak je tabuľka vnorená do inej tabuľky alebo je bunka zlúčená alebo rozdelená, čítačka obrazovky sa pri počítaní stratí a od daného okamihu prestane poskytovať užitočné informácie o tabuľke. Prázdne bunky v tabuľke môžu používateľa čítačky obrazovky pomýliť. Môže si totiž myslieť, že v tabuľke už nič nie je.

Čítačky obrazovky používajú na identifikáciu riadkov a stĺpcov aj informácie z hlavičiek.

Všetky tabuľky vytvorené vo OneNote pre iOS sa predvolene vytvoria s riadkom hlavičky. Ak chcete pridať hlavičku tabuľky, ktorá sa predtým odstránila, na pridanie hlavičiek tabuliek je potrebné použiť aplikáciu pre počítač s Windowsom.

Vizuálnou kontrolou tabuliek vo OneNote pre iOS alebo pomocou funkcie Kontrola zjednodušenia ovládania v počítačových a online verziách aplikácie OneNote alebo aplikácii pre Windows 10 skontrolujte, či tabuľky neobsahujú vnorené tabuľky.

Vytvorte zvuk alebo video so zjednodušením ovládania pre zrakovo alebo sluchovo postihnutých používateľov.

Titulky zvyčajne obsahujú prepis (alebo preklad) dialógu.

Skryté titulky zvyčajne opisujú aj zvukovú stopu, napríklad hudbu alebo zvukové efekty, ktoré sa vyskytujú mimo obrazovky.

Popis videa je zvukový komentár kľúčových vizuálnych prvkov videa. Tieto popisy sú vložené do prirodzených prestávok v dialógoch programu. Popis videa zjednodušuje ovládanie videa nevidiacim alebo zrakovo postihnutým osobám.

Ak je to možné, pred vkladaním zvukových súborov a videosúborov do programu OneNote skontrolujte, či majú zjednodušené ovládanie.

Prípadne vložte do poznámkového bloku ďalší súbor, ktorý poskytuje podporné titulky, popisy alebo popis videa.

Pridanie alternatívneho textu k obrázkom

Pridajte alternatívny text k obrázkom, ako sú fotografie, grafika, obrázky ClipArt a snímky obrazovky, aby čítačky obrazovky mohli prečítať popis obrázka.

 1. Ťuknite a podržte obrázok v poznámkovom bloku a v kontextovej ponuke potiahnite prstom doľava a následne ťuknite na Alternatívny text.

 2. Zadajte názov a popis v poliach. Veľmi sa nerozpisujte a začnite s najdôležitejšou informáciou, s cieľom poskytnúť obsah a funkcie obrázka. Keď budete pripravení, ťuknite na položku Hotovo.

  Tip: Vyplňte polia NÁZOV aj POPIS, nakoľko rôzne čítačky obrazovky môžu tieto informácie čítať odlišným spôsobom.

  Dialógové okno alternatívneho textu v iPhone.

Pridanie alternatívneho textu k vloženým súborom

Pridajte alternatívny text k vloženým súborom, ako sú podporné materiály, popisy úloh alebo šablóny zostáv, aby čítačky obrazovky mohli prečítať popis súboru.

 1. Ťuknite na súbor na strane v poznámkovom bloku a podržte na ňom prst.

 2. V kontextovej ponuke potiahnite prstom doľava a ťuknite na položku Alternatívny text.

 3. Zadajte názov a popis súboru.

  Pridanie alternatívneho textu k vloženému súboru vo OneNote pre iOS
 4. Po dokončení ťuknite na položku Hotovo.

Vytvorenie hypertextových prepojení a textu so zjednodušeným ovládaním

Nasledujúce postupy popisujú, ako v poznámkových blokoch vo OneNote pre iOS vytvoriť hypertextové prepojenia a texty so zjednodušeným ovládaním.

Použitie zmysluplného textu hypertextového prepojenia

Pridajte zmysluplný text k hypertextovému prepojeniu, aby používatelia vedeli, čo sa skrýva za prepojením.

 1. Vyberte časť textu, ktorej chcete pridať hypertextové prepojenie.

 2. Na paneli s ponukami potiahnite prstom doľava a ťuknite na tlačidlo Vložiť prepojenie.

  Tlačidlo prepojenia na paneli s ponukami v iPhone.
 3. Vybratý text sa zobrazí v poli ZOBRAZOVANÝ TEXT. Toto je text hypertextového prepojenia. Môžete ho zmeniť, ak je to potrebné.

  Tip: Nepoužívajte text „kliknite sem“ ani podobné nepopisné výrazy. Text prepojenia by mal popisovať cieľovú stránku presne, ale stručne.

 4. Zadajte hypertextové prepojenie URL do poľa ADRESA.

  Poznámka: Adresu môžete tiež skopírovať a prilepiť.

 5. Ťuknite na položku Hotovo.

  Dialógové okno hypertextového pripojenia v iPhone.

Premenovanie sekcií

Popisné a presne pomenované sekcie pomáhajú používateľom vyhľadať správnu sekciu.

 1. V poznámkovom bloku ťuknite a podržte kartu sekcie, ktorú chcete premenovať, a na paneli s ponukami ťuknite na tlačidlo Premenovať.

  Tlačidlo premenovania sekcie na paneli s ponukami v iPhone.

 2. Zadajte nový názov a ťuknite na položku Hotovo.

Odstránenie sekcií

Čítačkám obrazoviek a používateľom môžete pomôcť rýchlo vyhľadať relevantné informácie tým, že odstránite všetky nepoužívané sekcie, ktoré neobsahujú žiadne informácie.

 1. V poznámkovom bloku ťuknite a podržte kartu sekcie, ktorú chcete odstrániť, a na paneli s ponukami ťuknite na tlačidlo Odstrániť.

  Tlačidlo odstránenia sekcie na paneli s ponukami v iPhone.

 2. V dialógovom okne potvrdenia kliknite na položku Odstrániť.

Premenovanie skupín sekcií

Popisné a presne pomenované skupiny sekcií pomáhajú používateľom vyhľadať správnu skupinu sekcií.

 1. V zozname SEKCIE ťuknite a podržte skupinu sekcií, ktorú chcete premenovať.

 2. Na paneli s ponukami ťuknite na tlačidlo Premenovať Tlačidlo premenovania sekcie alebo skupiny sekcií vo OneNote pre iOS .

  Premenovanie skupiny sekcií vo OneNote pre iOS
 3. Zadajte nový názov skupiny sekcií a ťuknite na položku Hotovo.

Odstránenie skupín sekcií

Čítačkám obrazoviek a používateľom môžete pomôcť rýchlo vyhľadať relevantné informácie tým, že odstránite všetky nepoužívané skupiny sekcií, ktoré neobsahujú žiadne informácie.

 1. V zozname SEKCIE ťuknite a podržte skupinu sekcií, ktorú chcete odstrániť.

 2. Na paneli s ponukami ťuknite na tlačidlo Odstrániť Tlačidlo odstránenia strany, sekcie alebo skupiny sekcií vo OneNote pre iOS .

  Odstránenie skupiny sekcií vo OneNote pre iOS
 3. V dialógovom okne potvrdenia vyberte položku Odstrániť.

Pridanie názvu alebo premenovanie strany

Popisné a presne pomenované strany pomáhajú používateľom vyhľadať správnu stranu.

 1. V zozname STRANY ťuknite na stranu, ktorú chcete pomenovať alebo premenovať.

 2. Zadajte názov do riadka názvu strany nad časom a dátumom.

  Premenovanie strany vo OneNote pre iOS

Odstránenie strany

Čítačkám obrazoviek a používateľom môžete pomôcť rýchlo vyhľadať relevantné informácie tým, že odstránite všetky nepoužívané strany, ktoré neobsahujú žiadne informácie.

 1. V zozname STRANY ťuknite a podržte stranu, ktorú chcete odstrániť.

 2. V kontextovej ponuke ťuknite na tlačidlo Odstrániť Tlačidlo odstránenia strany, sekcie alebo skupiny sekcií vo OneNote pre iOS .

  Odstránenie strany vo OneNote pre iOS

Používanie formátu textu so zjednodušeným ovládaním

Ak chcete zlepšiť formátovanie textu, vyberte obyčajné bezpätkové písmo, použite väčšiu veľkosť písma, zarovnajte text zľava a vyhnite sa nadmernému využívaniu veľkých tlačených písmen alebo kurzívy.

Použitie formátovania textu

 1. Vyberte časť textu, ktorú chcete formátovať.

 2. Na paneli s ponukami môžete vybrať napríklad tučné písmo, kurzívu alebo podčiarknutie na zvýraznenie. Ťuknite na možnosť, ktorú by ste chceli vybrať.

  Tlačidlo tučného písma na paneli s ponukami v iPhone.

Zmena písma a jeho veľkosti

 1. V zobrazení Poznámkové bloky ťuknite na tlačidlo Nastavenia.

  Tlačidlo nastavenia v poznámkových blokoch v iPhone.
 2. V sekcii Nastavenia ťuknite na položku Úprava a zobrazenie.

 3. Vyberte väčšie a bezpätkové písmo.

  Možnosti zmeny typu a veľkosti písma v nastaveniach v iPhone.

Používanie zoznamov s odrážkami

Ak je to možné, rozdeľte súvislý text do odrážok na zlepšenie čitateľnosti a navigácie.

 1. Umiestnite kurzor na miesto v poznámkovom bloku, kam chcete pridať zoznam, alebo vyberte časť textu, ktorá má byť zahrnutá v zozname.

 2. Na paneli s ponukami ťuknite na tlačidlo Odrážky.

  Tlačidlo zoznamu s odrážkami na paneli s ponukami v iPhone.

 3. V prípade potreby zadajte zoznam položiek.

  Tip: Na konci každej položky zoznamu používajte bodku alebo čiarku, pri ktorých urobí čítačka obrazovky prestávku.

Používanie zoradených zoznamov

Na vyjadrenie postupnosti používajte číslované zoznamy, nakoľko sa ľahšie sledujú v porovnaní so súvislým blokom textu.

 1. Umiestnite kurzor na miesto v poznámkovom bloku, kam chcete pridať zoznam, alebo vyberte časť textu, ktorá má byť zahrnutá v zozname.

 2. Na paneli s ponukami ťuknite na tlačidlo Číslovanie.

  Tlačidlo usporiadaného zoznamu na paneli s ponukami v iPhone.

 3. V prípade potreby zadajte zoznam položiek.

Používanie vhodného riadkovania textu

Zarovnajte odseky doľava, aby ste sa vyhli nerovnomerným medzerám medzi slovami.

 1. Vyberte časť textu, ktorá sa má upraviť.

 2. Na paneli s ponukami ťuknite na tlačidlo Zmenšiť zarážku.

  Tlačidlo zarovnania doľava na paneli s ponukami v iPhone.

Pozrite tiež

Zjednodušenie ovládania dokumentov vo Worde

Zjednodušenie ovládania tabuľkových hárkov v Exceli

Zjednodušenie ovládania prezentácií v PowerPointe

Zjednodušenie ovládania e-mailu v Outlooku

Poznámka: Táto téma predpokladá, že používate telefón s Androidom. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu s Androidom líšiť.

Nasledujúca tabuľka obsahuje hlavné postupy pri vytváraní poznámkových blokov vo OneNote pre Android so zjednodušeným ovládaním pre všetkých ľudí.

Čo zmeniť

Prečo to zmeniť

Ako to zmeniť

Pridajte k všetkým obrázkom a vloženým súborom alternatívny text.

Alternatívny text popisujúci obrázky a iné objekty je dôležitý pre ľudí, ktorí nevidia obrazovku. Alternatívny text čítajú nahlas čítačky obrazovky, takže pre niektorých ľudí predstavuje jediné informácie, ktoré budú mať o obrázkoch a objektoch. Zabezpečte, aby bol alternatívny text zmysluplný.

Nepoužívajte obrázky ako jediný spôsob uvádzania textu, pretože navigácia pomocou čítačky obrazovky v dlhom alternatívnom texte je ťažkopádna.

Pridajte alternatívny text s popisom obrázka alebo objektu pre ľudí, ktorí ho nevidia. Text by mal byť stručný, no mal by obsahovať popis toho, čo je na obrázku dôležité.

Ak musíte použiť obrázok s krátkym textom, zopakujte tento text v základnom texte.

Pridanie alternatívneho textu k obrázkom

Alternatívny text k vloženým obrázkom môžete pridať v počítačových a online verziách aplikácie OneNote, ako aj v aplikácii pre Windows 10. Pokyny na pridanie alternatívneho textu k vloženým súborom vo OneNote pre Windows, Mac, aplikácii pre Windows 10 alebo online verzii nájdete v príslušných častiach tohto článku.

Použite zmysluplný text hypertextového prepojenia.

Používatelia čítačiek obrazovky si niekedy prezerajú zoznam prepojení. Prepojenia by mali poskytovať jasné a presné informácie o cieli. Namiesto toho, aby ako prepojenie slúžil text Kliknite sem, uveďte napríklad úplný názov cieľovej stránky.

Použitie zmysluplného textu hypertextového prepojenia

Zadajte skupinám sekcií, sekciám a stranám jedinečné názvy a odstráňte prázdne položky.

Poznámkové bloky s popisnými názvami obsahu uľahčujú hľadanie konkrétnych informácií v poznámkach. Ľuďom používajúcim čítačku obrazovky to tiež pomôže zistiť obsah sekcie, skupiny sekcií alebo strany bez toho, aby ich otvorili.

Premenovanie sekcií

Odstránenie sekcií

Pridanie názvu alebo premenovanie strany

Odstránenie strany

Premenovať a odstrániť skupiny sekcií môžete v počítačových verziách aplikácie OneNote a aplikácii pre Windows 10. Pokyny na premenovanie alebo odstránenie skupín sekcií vo OneNote pre Windows, Mac alebo aplikácii pre Windows 10 nájdete v príslušných častiach tohto článku.

Uistite sa, že farba nie je jediný prvok, ktorým sprostredkúvate informácie.

Slabozrakí, nevidiaci alebo farboslepí ľudia môžu prísť o význam vyjadrený určitými farbami.

Uistite sa, že pri vyjadrení významu nepoužívate iba farby. Vytvorte text, ktorý bude vyjadrovať význam konkrétnej farby alebo iných senzorických vlastností.

Vyhnúť sa tomu môžete tak, že použijete aj iný spôsob sprostredkovania informácií, ako je napríklad tvar alebo označenie. Namiesto zeleného a červeného podfarbenia zvážte napríklad použitie zeleného znaku začiarknutia na označenie úspešnej akcie a červeného znaku X na označenie zlyhania.

Používanie formátu textu na zjednodušenie ovládania

Použite dostatočne kontrastné farby textu a pozadia.

Text v poznámkových blokoch by sa mal dať čítať v režime s vysokým kontrastom, aby bol dobre viditeľný pre každého, aj ľudí so zrakovým postihnutím.

Používajte napríklad jasné farby alebo farebné schémy s vysokým kontrastom z opačného konca farebného spektra. Čierno-biele schémy umožňujú slabozrakým ľuďom jednoduchšie rozlíšiť text a tvary.

Farby textu je možné zmeniť v počítačových a online verziách aplikácie OneNote, ako aj v aplikácii pre Windows 10. Upravené farby budú viditeľné pri otvorení poznámkového bloku vo verzii pre Android. Pokyny na použitie farieb textu na zjednodušenie ovládania vo OneNote pre Windows, Mac, aplikácii pre Windows 10 alebo online verzii nájdete v príslušných častiach tohto článku.

Používajte písmo s väčšou veľkosťou (minimálne 18 bodov), písma sans serif a vhodné množstvo prázdneho priestoru.

Ľudia s dyslexiou vnímajú text spôsobom, ktorý môže komplikovať rozlišovanie písmen a slov. Môžu napríklad vnímať riadok textu tak, že bude splývať s riadkom pod ním, alebo sa im môže zdať, že susediace písmená sa zlučujú.

Viacero prázdnych riadkov alebo za sebou idúcich medzier môže spomaliť navigáciu pomocou klávesnice a sťažiť používanie čítačky obrazovky.

Ak chcete znížiť zaťaženie pri čítaní, môžete napríklad:

 • Používať známe bezpätkové písma, akými sú napríklad Arial alebo Calibri.

 • Nepoužívať iba veľké písmená a nadmerné množstvo kurzívy alebo podčiarknutia.

 • Použiť dostatočný prázdny priestor medzi riadkami a odsekmi, no nepoužívať viac ako dve medzery medzi slovami a dva prázdne riadky medzi odsekmi.

 • Odseky zarovnať doľava namiesto zarovnania podľa okrajov – vyhnete sa vďaka tomu nerovnomerným medzerám medzi slovami, ktoré môžu vytvoriť vizuálny efekt rieky bielych medzier pretekajúcej daným odsekom.

Používanie formátu textu na zjednodušenie ovládania

Používanie vhodného riadkovania textu

Typ písma a jeho veľkosť je možné zmeniť v počítačových a online verziách aplikácie OneNote, ako aj v aplikácii pre Windows 10. Pokyny na zmenu typu písma a jeho veľkosti vo OneNote pre Windows, Mac, aplikácii pre Windows 10 alebo online verzii nájdete v príslušných častiach tohto článku.

Ponechajte informácie v jednom kontajneri na poznámky.

Vo OneNote môžete kliknutím a pridaním obsahu pridať poznámky kdekoľvek na stranu. Tým sa vytvorí nový kontajner na poznámky.

Keď sú všetky poznámky na strane v jednom kontajneri, používateľom čítačky obrazovky to umožní čítať na jednom mieste bez toho, aby museli prechádzať na viaceré miesta na strane.

Pokúste sa premiestniť všetky informácie na strane do jedného kontajnera na poznámky. Ak je kontajner na poznámky príliš veľký, môžete ho rozdeliť na viacero strán alebo pridať popisné hlavičky. (Čítačky obrazovky označujú kontajnery na poznámky ako bloky s obsahom.)

Používajte jednoduchú štruktúru tabuľky.

Čítačky obrazovky sledujú svoju pozíciu v tabuľke prostredníctvom počítania buniek tabuľky. Ak je tabuľka vnorená do inej tabuľky alebo je bunka zlúčená alebo rozdelená, čítačka obrazovky sa pri počítaní stratí a od daného okamihu prestane poskytovať užitočné informácie o tabuľke. Prázdne bunky v tabuľke môžu používateľa čítačky obrazovky pomýliť. Môže si totiž myslieť, že v tabuľke už nič nie je.

Čítačky obrazovky používajú na identifikáciu riadkov a stĺpcov aj informácie z hlavičiek.

Všetky tabuľky vytvorené vo OneNote pre Android sa predvolene vytvoria s riadkom hlavičky. Ak chcete pridať hlavičku tabuľky, ktorá sa predtým odstránila, na pridanie hlavičiek tabuliek je potrebné použiť aplikáciu pre počítač s Windowsom.

Vizuálnou kontrolou tabuliek vo OneNote pre Android alebo pomocou funkcie Kontrola zjednodušenia ovládania v počítačových a online verziách aplikácie OneNote alebo aplikácii pre Windows 10 skontrolujte, či tabuľky neobsahujú vnorené tabuľky.

Vytvorte zvuk alebo video so zjednodušením ovládania pre zrakovo alebo sluchovo postihnutých používateľov.

Titulky zvyčajne obsahujú prepis (alebo preklad) dialógu.

Skryté titulky zvyčajne opisujú aj zvukovú stopu, napríklad hudbu alebo zvukové efekty, ktoré sa vyskytujú mimo obrazovky.

Popis videa je zvukový komentár kľúčových vizuálnych prvkov videa. Tieto popisy sú vložené do prirodzených prestávok v dialógoch programu. Popis videa zjednodušuje ovládanie videa nevidiacim alebo zrakovo postihnutým osobám.

Ak je to možné, pred vkladaním zvukových súborov a videosúborov do programu OneNote skontrolujte, či majú zjednodušené ovládanie.

Prípadne vložte do poznámkového bloku ďalší súbor, ktorý poskytuje podporné titulky, popisy alebo popis videa.

Pridanie alternatívneho textu k obrázkom

Pridajte alternatívny text k obrázkom, ako sú fotografie, grafika, obrázky ClipArt a snímky obrazovky, aby čítačky obrazovky mohli prečítať popis obrázka.

 1. Ťuknite na obrázok v poznámkovom bloku a podržte na ňom prst.

 2. V kontextovej ponuke ťuknite na tlačidlo Ďalšie možnosti Tlačidlo ďalších možností v kontextovej ponuke vo OneNote pre Android a potom vyberte položku ALTERNATÍVNY TEXT.

 3. Zadajte názov a popis obrázka. Veľmi sa nerozpisujte a začnite s najdôležitejšou informáciou s cieľom poskytnúť obsah a funkcie obrázka. Keď budete pripravení, ťuknite na položku HOTOVO.

  Tip: Vyplňte polia Názov aj Popis, nakoľko rôzne čítačky obrazovky môžu tieto informácie čítať odlišným spôsobom.

  Pridanie alternatívneho textu k obrázkom vo OneNote pre Android

Vytvorenie hypertextových prepojení a textu so zjednodušeným ovládaním

Nasledujúce postupy popisujú, ako v poznámkových blokoch vo OneNote pre Android vytvoriť hypertextové prepojenia a texty so zjednodušeným ovládaním.

Použitie zmysluplného textu hypertextového prepojenia

Pridajte zmysluplný text k hypertextovému prepojeniu, aby používatelia vedeli, čo sa skrýva za prepojením.

 1. Vyberte časť textu, ktorej chcete pridať hypertextové prepojenie.

 2. Na paneli s ponukami potiahnite prstom doľava a ťuknite na tlačidlo Vložiť hypertextové prepojenie Tlačidlo Pridať hypertextové prepojenie vo OneNote pre Android .

 3. Vybratý text sa zobrazí v poli Zobrazovaný text. Toto je text hypertextového prepojenia. Môžete ho zmeniť v prípade potreby.

  Tip: Nepoužívajte text „kliknite sem“ ani podobné nepopisné výrazy. Text prepojenia by mal popisovať cieľovú stránku presne, ale stručne.

 4. Zadajte hypertextové prepojenie URL do poľa Adresa.

  Poznámka: Adresu môžete tiež skopírovať a prilepiť.

 5. Ťuknite na položku HOTOVO.

  Dialógové okno pridania hypertextového prepojenia vo OneNote pre Android

Premenovanie sekcií

Popisné a presne pomenované sekcie pomáhajú používateľom vyhľadať správnu sekciu.

 1. V zozname SEKCIE ťuknite a podržte sekciu, ktorú chcete premenovať.

 2. V kontextovej ponuke ťuknite na položku Premenovať sekciu.

  Premenovanie sekcie vo OneNote pre Android
 3. Zadajte nový názov a ťuknite na položku PREMENOVAŤ.

Odstránenie sekcií

Čítačkám obrazoviek a používateľom môžete pomôcť rýchlo vyhľadať relevantné informácie tým, že odstránite všetky nepoužívané sekcie, ktoré neobsahujú žiadne informácie.

 1. V zozname SEKCIE ťuknite a podržte sekciu, ktorú chcete odstrániť.

 2. V kontextovej ponuke ťuknite na položku Odstrániť sekciu.

  Odstránenie sekcie vo OneNote pre Android
 3. V dialógovom okne potvrdenia kliknite na položku ODSTRÁNIŤ.

Pridanie názvu alebo premenovanie strany

Popisné a presne pomenované strany pomáhajú používateľom vyhľadať správne strany.

 1. V zozname strán ťuknite na stranu, ktorú chcete pomenovať alebo premenovať.

 2. Zadajte nový názov strany do riadka názvu strany nad časom a dátumom.

  Premenovanie strany vo OneNote pre Android

Odstránenie strany

Čítačkám obrazoviek a používateľom môžete pomôcť rýchlo vyhľadať relevantné informácie tým, že odstránite všetky nepoužívané strany, ktoré neobsahujú žiadne informácie.

 1. V zozname strán ťuknite a podržte stranu, ktorú chcete odstrániť.

 2. V kontextovej ponuke vyberte položku Odstrániť stranu.

  Odstránenie strany v dlhej kontextovej ponuke vo OneNote pre Android
 3. V dialógovom okne potvrdenia vyberte položku ODSTRÁNIŤ.

Používanie formátu textu na zjednodušenie ovládania

Formátovanie textu môžete zlepšiť napríklad tak, že použijete tučné písmo, zarovnáte text doľava a vyhnete sa nadmernému využívaniu veľkých tlačených písmen alebo kurzívy.

 1. Ak chcete použiť formátovanie textu, vyberte časť textu, ktorú chcete formátovať.

 2. Na paneli s ponukami môžete vybrať napríklad tučné písmo alebo podčiarknutie na zvýraznenie. Ťuknite na požadovanú možnosť.

  Tlačidlá formátovania textu na paneli s nástrojmi vo OneNote pre Android

Používanie zoznamov s odrážkami

Ak je to možné, rozdeľte súvislý text do odrážok na zlepšenie čitateľnosti a navigácie.

 1. Umiestnite kurzor na miesto v poznámkovom bloku, kam chcete pridať zoznam, alebo vyberte časť textu, ktorá má byť zahrnutá v zozname.

 2. Na paneli s ponukami ťuknite na tlačidlo Odrážky Tlačidlo zoznamu s odrážkami vo OneNote pre Android .

 3. V prípade potreby zadajte zoznam položiek.

  Tip: Na konci každej položky zoznamu používajte bodku alebo čiarku, pri ktorých urobí čítačka obrazovky prestávku.

Používanie zoradených zoznamov

Na vyjadrenie postupnosti používajte číslované zoznamy, nakoľko sa ľahšie sledujú v porovnaní so súvislým blokom textu.

 1. Umiestnite kurzor na miesto v poznámkovom bloku, kam chcete pridať zoznam, alebo vyberte časť textu, ktorá má byť zahrnutá v zozname.

 2. Na paneli s ponukami ťuknite na tlačidlo Číslovanie Tlačidlo Pridať číslovaný zoznam vo OneNote pre Android .

 3. V prípade potreby zadajte zoznam položiek.

Používanie vhodného zarovnania textu

Zarovnajte odseky doľava, aby ste sa vyhli nerovnomerným medzerám medzi slovami.

 1. Vyberte časť textu, ktorá sa má upraviť.

 2. Na paneli s ponukami ťuknite na tlačidlo Zmenšiť zarážku Tlačidlo zarovnania doľava vo OneNote pre Android .

Pozrite tiež

Zjednodušenie ovládania dokumentov vo Worde

Zjednodušenie ovládania tabuľkových hárkov v Exceli

Zjednodušenie ovládania prezentácií v PowerPointe

Zjednodušenie ovládania e-mailu v Outlooku

Nasledujúca tabuľka obsahuje hlavné postupy pri vytváraní poznámkových blokov vo OneNote pre Windows 10 so zjednodušeným ovládaním pre všetkých ľudí.

Čo zmeniť

Prečo to zmeniť

Ako to zmeniť

Pridajte k všetkým obrázkom a vloženým súborom alternatívny text.

Alternatívny text popisujúci obrázky a iné objekty je dôležitý pre ľudí, ktorí nevidia obrazovku. Alternatívny text čítajú nahlas čítačky obrazovky, takže pre niektorých ľudí predstavuje jediné informácie, ktoré budú mať o obrázkoch a objektoch. Zabezpečte, aby bol alternatívny text zmysluplný.

Nepoužívajte obrázky ako jediný spôsob uvádzania textu, pretože navigácia pomocou čítačky obrazovky v dlhom alternatívnom texte je ťažkopádna.

Pridajte alternatívny text s popisom obrázka alebo objektu pre ľudí, ktorí ho nevidia. Text by mal byť stručný, no mal by obsahovať popis toho, čo je na obrázku dôležité.

Ak musíte použiť obrázok s krátkym textom, zopakujte tento text v základnom texte.

Pri vkladaní výtlačku súboru ponechajte pôvodný súbor na strane ako alternatívny zdroj informácií.

Pridanie alternatívneho textu k obrázkom

Pridanie alternatívneho textu k vloženým súborom

Použite zmysluplný text hypertextového prepojenia.

Používatelia čítačiek obrazovky si niekedy prezerajú zoznam prepojení. Prepojenia by mali poskytovať jasné a presné informácie o cieli. Namiesto toho, aby ako prepojenie slúžil text Kliknite sem, uveďte napríklad úplný názov cieľovej stránky.

Použitie zmysluplného textu hypertextového prepojenia

Zadajte skupinám sekcií, sekciám a stranám jedinečné názvy a odstráňte prázdne položky.

Poznámkové bloky s popisnými názvami obsahu uľahčujú hľadanie konkrétnych informácií v poznámkach. Ľuďom používajúcim čítačku obrazovky to tiež pomôže zistiť obsah sekcie, skupiny sekcií alebo strany bez toho, aby ich otvorili.

Premenovanie sekcií

Odstránenie sekcií

Premenovanie skupín sekcií

Odstránenie skupín sekcií

Pridanie názvu alebo premenovanie strany

Odstránenie strany

Uistite sa, že farba nie je jediný prvok, ktorým sprostredkúvate informácie.

Slabozrakí, nevidiaci alebo farboslepí ľudia môžu prísť o význam vyjadrený určitými farbami.

Uistite sa, že pri vyjadrení významu nepoužívate iba farby. Vytvorte text, ktorý bude vyjadrovať význam konkrétnej farby alebo iných senzorických vlastností.

Vyhnúť sa tomu môžete tak, že použijete aj iný spôsob sprostredkovania informácií, ako je napríklad tvar alebo označenie. Namiesto zeleného a červeného podfarbenia zvážte napríklad použitie zeleného znaku začiarknutia na označenie úspešnej akcie a červeného znaku X na označenie zlyhania.

Používanie formátu textu na zjednodušenie ovládania

Použite dostatočne kontrastné farby textu a pozadia.

Text v poznámkových blokoch by sa mal dať čítať v režime s vysokým kontrastom, aby bol dobre viditeľný pre každého, aj ľudí so zrakovým postihnutím.

Používajte napríklad jasné farby alebo farebné schémy s vysokým kontrastom z opačného konca farebného spektra. Čierno-biele schémy umožňujú slabozrakým ľuďom jednoduchšie rozlíšiť text a tvary.

Používanie farby textu na zjednodušenie ovládania

Používajte písmo s väčšou veľkosťou (minimálne 18 bodov), písma sans serif a vhodné množstvo prázdneho priestoru.

Ľudia s dyslexiou vnímajú text spôsobom, ktorý môže komplikovať rozlišovanie písmen a slov. Môžu napríklad vnímať riadok textu tak, že bude splývať s riadkom pod ním, alebo sa im môže zdať, že susediace písmená sa zlučujú.

Viacero prázdnych riadkov alebo za sebou idúcich medzier môže spomaliť navigáciu pomocou klávesnice a sťažiť používanie čítačky obrazovky.

Ak chcete znížiť zaťaženie pri čítaní, môžete napríklad:

 • Používať známe bezpätkové písma, akými sú napríklad Arial alebo Calibri.

 • Nepoužívať iba veľké písmená a nadmerné množstvo kurzívy alebo podčiarknutia.

 • Použiť dostatočný prázdny priestor medzi riadkami a odsekmi, no nepoužívať viac ako dve medzery medzi slovami a dva prázdne riadky medzi odsekmi.

 • Odseky zarovnať doľava namiesto zarovnania podľa okrajov – vyhnete sa vďaka tomu nerovnomerným medzerám medzi slovami, ktoré môžu vytvoriť vizuálny efekt rieky bielych medzier pretekajúcej daným odsekom.

Používanie formátu textu na zjednodušenie ovládania

Používanie vhodného zarovnania textu

Používajte vstavané nadpisy a štýly.

Softvér čítačky obrazovky rozpozná vstavané štýly nadpisov ako nadpisy a môže poslucháčovi oznámiť, že ide o nadpisy. Softvér čítačky obrazovky tiež umožňuje ľuďom presúvať sa podľa nadpisu. Použite logické poradie nadpisov a vstavané nástroje na formátovanie vo OneNote, aby ste uľahčili čítačke obrazovky čítanie poznámok.

Pre ľudí s poruchami čítania, ako je napríklad dyslexia, sú zároveň dôležité nadpisy. Pomôžu im štruktúrovať informácie a rozdeliť ich do menších blokov, ktoré sa dajú ľahšie spracovať.

Ľahšiu navigáciu môžete dosiahnuť tak, že usporiadate nadpisy v predpísanom logickom poradí. Namiesto poradia Nadpis 3, Nadpis 1 a Nadpis 2 použite radšej poradie Nadpis 1, Nadpis 2 a Nadpis 3.

Pomocou nadpisov usporiadajte informácie v poznámkach do malých blokov. V ideálnom prípade by mal každý nadpis obsahovať len niekoľko odsekov.

Používanie vstavaných štýlov nadpisov

Používanie zoznamov s odrážkami

Používanie zoradených zoznamov

Ak chcete vyhľadať nadpisy, ktoré nie sú v logickom poradí, použite funkciu Kontrola zjednodušenia ovládania.

Ponechajte informácie v jednom kontajneri na poznámky.

Vo OneNote môžete kliknutím a pridaním obsahu pridať poznámky kdekoľvek na stranu. Tým sa vytvorí nový kontajner na poznámky.

Keď sú všetky poznámky na strane v jednom kontajneri, používateľom čítačky obrazovky to umožní čítať na jednom mieste bez toho, aby museli prechádzať na viaceré miesta na strane.

Pokúste sa premiestniť všetky informácie na strane do jedného kontajnera na poznámky. Ak je kontajner na poznámky príliš veľký, môžete ho rozdeliť na viacero strán alebo pridať popisné hlavičky. (Čítačky obrazovky označujú kontajnery na poznámky ako bloky s obsahom.)

Používajte jednoduchú štruktúru tabuľky.

Čítačky obrazovky sledujú svoju pozíciu v tabuľke prostredníctvom počítania buniek tabuľky. Ak je tabuľka vnorená do inej tabuľky alebo je bunka zlúčená alebo rozdelená, čítačka obrazovky sa pri počítaní stratí a od daného okamihu prestane poskytovať užitočné informácie o tabuľke. Prázdne bunky v tabuľke môžu používateľa čítačky obrazovky pomýliť. Môže si totiž myslieť, že v tabuľke už nič nie je.

Čítačky obrazovky používajú na identifikáciu riadkov a stĺpcov aj informácie z hlavičiek.

Všetky tabuľky vytvorené vo OneNote pre Windows 10 sa predvolene vytvoria s riadkom hlavičky. Ak chcete pridať hlavičku tabuľky, ktorá sa predtým odstránila, na pridanie hlavičiek tabuliek je potrebné použiť aplikáciu pre počítač s Windowsom.

Pomocou funkcie Kontrola zjednodušenia ovládania skontrolujte, či tabuľky neobsahujú vnorené tabuľky.

Vytvorte zvuk alebo video so zjednodušením ovládania pre zrakovo alebo sluchovo postihnutých používateľov.

Titulky zvyčajne obsahujú prepis (alebo preklad) dialógu.

Skryté titulky zvyčajne opisujú aj zvukovú stopu, napríklad hudbu alebo zvukové efekty, ktoré sa vyskytujú mimo obrazovky.

Popis videa je zvukový komentár kľúčových vizuálnych prvkov videa. Tieto popisy sú vložené do prirodzených prestávok v dialógoch programu. Popis videa zjednodušuje ovládanie videa nevidiacim alebo zrakovo postihnutým osobám.

Ak je to možné, pred vkladaním zvukových súborov a videosúborov do programu OneNote skontrolujte, či majú zjednodušené ovládanie.

Prípadne vložte do poznámkového bloku ďalší súbor, ktorý poskytuje podporné titulky, popisy alebo popis videa.

Pridanie alternatívneho textu k obrázkom

Pridajte alternatívny text k obrázkom, ako sú fotografie, grafika, obrázky ClipArt a snímky obrazovky, aby čítačky obrazovky mohli prečítať popis obrázka.

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na obrázok v poznámkovom bloku a vyberte položky Obrázok > Alternatívny text.

 2. Zadajte názov a popis v poliach. Veľmi sa nerozpisujte a začnite s najdôležitejšou informáciou s cieľom poskytnúť obsah a funkcie obrázka. Keď budete pripravení, vyberte položku Hotovo.

  Tip: Vyplňte polia Názov aj Popis, nakoľko rôzne čítačky obrazovky môžu tieto informácie čítať odlišným spôsobom.

  Dialógové okno Alternatívny text na pridanie alternatívneho textu vo OneNote pre Windows 10.

Pridanie alternatívneho textu k vloženým súborom

Pridajte alternatívny text k vloženým súborom, ako sú podporné materiály, popisy úloh alebo šablóny zostáv, aby čítačky obrazovky mohli prečítať popis súboru.

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na súbor na strane.

 2. Vyberte položky Súbor > Alternatívny text.

 3. Zadajte názov a popis súboru.

  Pridanie alternatívneho textu k vloženým súborom v aplikácii OneNote pre Windows 10
 4. Vyberte položku Hotovo.

Vytvorenie hypertextových prepojení a textu so zjednodušeným ovládaním

Nasledujúce postupy popisujú, ako v poznámkových blokoch vo OneNote vytvoriť hypertextové prepojenia a texty so zjednodušeným ovládaním.

Použitie zmysluplného textu hypertextového prepojenia

Pridajte zmysluplný text k hypertextovému prepojeniu, aby používatelia vedeli, čo sa skrýva za prepojením.

 1. Vyberte časť textu, ktorej chcete pridať hypertextové prepojenie.

 2. Na karte Vložiť vyberte položku Prepojenie.

 3. Vybratý text sa zobrazí v poli Zobrazovaný text. Toto je text hypertextového prepojenia. Môžete ho zmeniť v prípade potreby.

  Tip: Nepoužívajte text „kliknite sem“ ani podobné nepopisné výrazy. Text prepojenia by mal popisovať cieľovú stránku presne, ale stručne.

 4. Zadajte hypertextové prepojenie URL do poľa Adresa.

  Tip: Adresu môžete tiež skopírovať a prilepiť.

 5. Vyberte položku Vložiť.

  Snímka obrazovky s dialógovým oknom na pridanie hypertextového prepojenia vo OneNote pre Windows 10.

Premenovanie sekcií

Popisné a presne pomenované sekcie pomáhajú používateľom vyhľadať správnu sekciu.

 1. V poznámkovom bloku kliknite pravým tlačidlom myši na kartu sekcie, ktorú chcete upraviť, a vyberte položku Premenovať sekciu.

  Snímka obrazovky s kontextovou ponukou na premenovanie karty sekcie vo OneNote pre Windows 10.

 2. Zadajte nový názov a stlačte kláves ENTER.

Odstránenie sekcií

Čítačkám obrazoviek a používateľom môžete pomôcť rýchlo vyhľadať relevantné informácie tým, že odstránite všetky nepoužívané sekcie, ktoré neobsahujú žiadne informácie.

 1. V poznámkovom bloku kliknite pravým tlačidlom myši na kartu sekcie, ktorú chcete odstrániť, a vyberte položku Odstrániť sekciu.

  Snímka obrazovky s kontextovou ponukou slúžiacou na odstránenie karty sekcie vo OneNote pre Windows 10.

 2. V dialógovom okne potvrdenia vyberte položku Odstrániť sekciu.

Premenovanie skupín sekcií

Popisné a presne pomenované skupiny sekcií pomáhajú používateľom vyhľadať správnu skupinu sekcií.

 1. V zozname sekcií kliknite pravým tlačidlom myši na skupinu sekcií, ktorú chcete premenovať, a vyberte položku Premenovať skupinu sekcií.

  Premenovanie skupín sekcií v aplikácii OneNote pre Windows 10
 2. Zadajte nový názov a stlačte kláves Enter.

Odstránenie skupín sekcií

Čítačkám obrazoviek a používateľom môžete pomôcť rýchlo vyhľadať relevantné informácie tým, že odstránite všetky nepoužívané skupiny sekcií, ktoré neobsahujú žiadne informácie.

 1. V zozname sekcií kliknite pravým tlačidlom myši na skupinu sekcií, ktorú chcete odstrániť, a vyberte položku Odstrániť skupinu sekcií.

  Odstránenie skupín sekcií v aplikácii OneNote pre Windows 10
 2. V dialógovom okne potvrdenia vyberte položku Odstrániť.

Pridanie názvu alebo premenovanie strany

Popisné a presne pomenované strany pomáhajú používateľom vyhľadať správnu stranu.

 1. V zozname strán kliknite pravým tlačidlom myši na stranu, ktorú chcete pomenovať alebo premenovať.

 2. Vyberte položku Premenovať stranu.

  Premenovanie strán v aplikácii OneNote pre Windows 10
 3. Zadajte názov strany.

Odstránenie strany

Čítačkám obrazoviek a používateľom môžete pomôcť rýchlo vyhľadať relevantné informácie tým, že odstránite všetky nepoužívané strany, ktoré neobsahujú žiadne informácie.

 1. V zozname strán kliknite pravým tlačidlom myši na stranu, ktorú chcete odstrániť.

 2. Vyberte položku Odstrániť stranu.

  Odstránenie strany v aplikácii OneNote pre Windows 10

Používanie formátu textu so zjednodušeným ovládaním

Ak chcete zlepšiť formátovanie textu, vyberte obyčajné bezpätkové písmo, použite väčšiu veľkosť písma, zarovnajte text zľava a vyhnite sa nadmernému využívaniu veľkých tlačených písmen alebo kurzívy.

 1. Vyberte časť textu, ktorú chcete formátovať.

 2. Na karte Domov môžete vybrať napríklad väčšiu veľkosť písma a písmo typu sans-serif. Môžete použiť aj iné možnosti formátovania, napríklad tučné písmo na zvýraznenie.

  Tlačidlá formátovania textu na páse s nástrojmi ponuky Domov vo OneNote pre Windows 10.

Používanie farby textu pre zjednodušené ovládanie

Ak chcete zabezpečiť, aby sa text zobrazil správne v režime vysokého kontrastu, použite Automatické nastavenie farby písma.

 1. Vyberte text.

 2. Na karte Domov kliknite na šípku nadol vedľa tlačidla Farba písma Tlačidlo Písmo v aplikácii OneNote pre Windows 10 .

 3. Vyberte položku Automaticky.

  Ponuka farby textu v aplikácii OneNote pre Windows 10

Používanie vhodného zarovnania textu

Zarovnajte odseky doľava, aby ste sa vyhli nerovnomerným medzerám medzi slovami.

 1. Vyberte časť textu, ktorú chcete upraviť.

 2. Na karte Domov kliknite na tlačidlo Formátovanie odseku Tlačidlo formátovania odseku v aplikácii OneNote pre Windows 10 .

 3. Vyberte položku Zarovnať doľava Tlačidlo zarovnania doľava v aplikácii OneNote pre Windows 10 .

  Zarovnanie odsekov doľava v aplikácii OneNote pre Windows 10

Používanie vstavaných štýlov nadpisov

Pomocou vstavaných štýlov nadpisov vytvorte prehľad stránok poznámkového bloku pre čítačky obrazovky. Čítačky obrazovky neinterpretujú časť textu s veľkým a tučným písmom ako nadpis, ak nie sú použité vstavané štýly.

 1. Vyberte text nadpisu.

 2. Na karte Domov kliknite na tlačidlo Štýly Tlačidlo formátovania odseku v aplikácii OneNote pre Windows 10 .

  Ponuka štýlov v aplikácii OneNote pre Windows 10
 3. Vyberte štýl nadpisu, napríklad Nadpis 2.

  Zoznam nadpisov v aplikácii OneNote pre Windows 10

Používanie zoznamov s odrážkami

Ak je to možné, rozdeľte súvislý text do odrážok na zlepšenie čitateľnosti a navigácie.

 1. Umiestnite kurzor na miesto v poznámkovom bloku, kam chcete pridať zoznam, alebo vyberte časť textu, ktorá má byť zahrnutá v zozname.

 2. Na karte Domov kliknite na tlačidlo Zoznam s odrážkami.

  Tlačidlo zoznamu s odrážkami vybraté na páse s nástrojmi ponuky Domov vo OneNote pre Windows 10.

 3. V prípade potreby zadajte zoznam položiek.

  Tip: Na konci každej položky zoznamu používajte bodku alebo čiarku, pri ktorých urobí čítačka obrazovky prestávku.

Používanie zoradených zoznamov

Na vyjadrenie postupnosti používajte číslované zoznamy, nakoľko sa ľahšie sledujú v porovnaní so súvislým blokom textu.

 1. Umiestnite kurzor na miesto v poznámkovom bloku, kam chcete pridať zoznam, alebo vyberte časť textu, ktorá má byť zahrnutá v zozname.

 2. Na karte Domov kliknite na tlačidlo Číslovanie a vyberte štýl.

  Tlačidlá číslovaného zoznamu na páse s nástrojmi ponuky Domov vo OneNote pre Windows 10.

 3. V prípade potreby napíšte celý zoznam položiek.

Pozrite tiež

Zjednodušenie ovládania dokumentov vo Worde

Zjednodušenie ovládania e-mailu v Outlooku

Nasledujúca tabuľka obsahuje hlavné postupy pri vytváraní poznámkových blokov vo OneNote Online so zjednodušeným ovládaním pre ľudí s postihnutím.

Čo zmeniť

Prečo to zmeniť

Ako to zmeniť

Pridajte k všetkým obrázkom a vloženým súborom alternatívny text.

Alternatívny text popisujúci obrázky a iné objekty je dôležitý pre ľudí, ktorí nevidia obrazovku. Alternatívny text čítajú nahlas čítačky obrazovky, takže pre niektorých ľudí predstavuje jediné informácie, ktoré budú mať o obrázkoch a objektoch. Zabezpečte, aby bol alternatívny text zmysluplný.

Nepoužívajte obrázky ako jediný spôsob uvádzania textu, pretože navigácia pomocou čítačky obrazovky v dlhom alternatívnom texte je ťažkopádna.

Pridajte alternatívny text s popisom obrázka alebo objektu pre ľudí, ktorí ho nevidia. Text by mal byť stručný, no mal by obsahovať popis toho, čo je na obrázku dôležité.

Ak musíte použiť obrázok s krátkym textom, zopakujte tento text v základnom texte.

Pri vkladaní výtlačku súboru ponechajte pôvodný súbor na strane ako alternatívny zdroj informácií.

Pridanie alternatívneho textu k obrázkom

Pridanie alternatívneho textu k vloženým súborom

Použite zmysluplný text hypertextového prepojenia.

Používatelia čítačiek obrazovky si niekedy prezerajú zoznam prepojení. Prepojenia by mali poskytovať jasné a presné informácie o cieli. Namiesto toho, aby ako prepojenie slúžil text Kliknite sem, uveďte napríklad úplný názov cieľovej stránky.

Použitie zmysluplného textu hypertextového prepojenia

Zadajte skupinám sekcií, sekciám a stranám jedinečné názvy a odstráňte prázdne položky.

Poznámkové bloky s popisnými názvami obsahu uľahčujú hľadanie konkrétnych informácií v poznámkach. Ľuďom používajúcim čítačku obrazovky to tiež pomôže zistiť obsah sekcie, skupiny sekcií alebo strany bez toho, aby ich otvorili.

Premenovanie sekcií

Odstránenie sekcií

Pridanie názvu alebo premenovanie strany

Odstránenie strany

Premenovať alebo odstrániť skupiny sekcií môžete v počítačových verziách aplikácie OneNote a aplikácii pre Windows 10. Pokyny na premenovanie alebo odstránenie skupín sekcií vo verzii pre počítač s Windowsom alebo aplikácii pre Windows 10 nájdete v príslušných častiach tejto témy.

Uistite sa, že farba nie je jediný prvok, ktorým sprostredkúvate informácie.

Slabozrakí, nevidiaci alebo farboslepí ľudia môžu prísť o význam vyjadrený určitými farbami.

Uistite sa, že pri vyjadrení významu nepoužívate iba farby. Vytvorte text, ktorý bude vyjadrovať význam konkrétnej farby alebo iných senzorických vlastností.

Vyhnúť sa tomu môžete tak, že použijete aj iný spôsob sprostredkovania informácií, ako je napríklad tvar alebo označenie. Namiesto zeleného a červeného podfarbenia zvážte napríklad použitie zeleného znaku začiarknutia na označenie úspešnej akcie a červeného znaku X na označenie zlyhania.

Používanie formátu textu na zjednodušenie ovládania

Použite dostatočne kontrastné farby textu a pozadia.

Text v poznámkových blokoch by sa mal dať čítať v režime s vysokým kontrastom, aby bol dobre viditeľný pre každého, aj ľudí so zrakovým postihnutím.

Používajte napríklad jasné farby alebo farebné schémy s vysokým kontrastom z opačného konca farebného spektra. Čierno-biele schémy umožňujú slabozrakým ľuďom jednoduchšie rozlíšiť text a tvary.

Používanie farby textu na zjednodušenie ovládania

Používajte písmo s väčšou veľkosťou (minimálne 18 bodov), písma sans serif a vhodné množstvo prázdneho priestoru.

Ľudia s dyslexiou vnímajú text spôsobom, ktorý môže komplikovať rozlišovanie písmen a slov. Môžu napríklad vnímať riadok textu tak, že bude splývať s riadkom pod ním, alebo sa im môže zdať, že susediace písmená sa zlučujú.

Viacero prázdnych riadkov alebo za sebou idúcich medzier môže spomaliť navigáciu pomocou klávesnice a sťažiť používanie čítačky obrazovky.

Ak chcete znížiť zaťaženie pri čítaní, môžete napríklad:

 • Používať známe bezpätkové písma, akými sú napríklad Arial alebo Calibri.

 • Nepoužívať iba veľké písmená a nadmerné množstvo kurzívy alebo podčiarknutia.

 • Použiť dostatočný prázdny priestor medzi riadkami a odsekmi, no nepoužívať viac ako dve medzery medzi slovami a dva prázdne riadky medzi odsekmi.

 • Odseky zarovnať doľava namiesto zarovnania podľa okrajov – vyhnete sa vďaka tomu nerovnomerným medzerám medzi slovami, ktoré môžu vytvoriť vizuálny efekt rieky bielych medzier pretekajúcej daným odsekom.

Používanie formátu textu na zjednodušenie ovládania

Používanie vhodného riadkovania textu

Používajte vstavané nadpisy a štýly.

Softvér čítačky obrazovky rozpozná vstavané štýly nadpisov ako nadpisy a môže poslucháčovi oznámiť, že ide o nadpisy. Softvér čítačky obrazovky tiež umožňuje ľuďom presúvať sa podľa nadpisu. Použite logické poradie nadpisov a vstavané nástroje na formátovanie vo OneNote Online, aby ste uľahčili čítačke obrazovky čítanie poznámok.

Pre ľudí s poruchami čítania, ako je napríklad dyslexia, sú zároveň dôležité nadpisy. Pomôžu im štruktúrovať informácie a rozdeliť ich do menších blokov, ktoré sa dajú ľahšie spracovať.

Ľahšiu navigáciu môžete dosiahnuť tak, že usporiadate nadpisy v predpísanom logickom poradí. Namiesto poradia Použite poradie Nadpis 3, Nadpis 1 a Nadpis 2 použite radšej Nadpis 1, Nadpis 2 a Nadpis 3.

Pomocou nadpisov usporiadajte informácie v poznámkach do malých blokov. V ideálnom prípade by mal každý nadpis obsahovať len niekoľko odsekov.

Používanie vstavaných štýlov nadpisov

Používanie zoznamov s odrážkami

Používanie zoradených zoznamov

Ak chcete vyhľadať nadpisy, ktoré nie sú v logickom poradí, použite Kontrolu zjednodušenia ovládania.

Ponechajte informácie v jednom kontajneri na poznámky.

Vo OneNote môžete kliknutím a pridaním obsahu pridať poznámky kdekoľvek na stranu. Tým sa vytvorí nový kontajner na poznámky.

Keď sú všetky poznámky na strane v jednom kontajneri, používateľom čítačky obrazovky to umožní čítať na jednom mieste bez toho, aby museli prechádzať na viaceré miesta na strane.

Pokúste sa premiestniť všetky informácie na strane do jedného kontajnera na poznámky. Ak je kontajner na poznámky príliš veľký, môžete ho rozdeliť na viacero strán alebo pridať popisné hlavičky. (Čítačky obrazovky označujú kontajnery na poznámky ako bloky s obsahom.)

Používajte jednoduchú štruktúru tabuľky.

Čítačky obrazovky sledujú svoju pozíciu v tabuľke prostredníctvom počítania buniek tabuľky. Ak je tabuľka vnorená do inej tabuľky alebo je bunka zlúčená alebo rozdelená, čítačka obrazovky sa pri počítaní stratí a od daného okamihu prestane poskytovať užitočné informácie o tabuľke. Prázdne bunky v tabuľke môžu používateľa čítačky obrazovky pomýliť. Môže si totiž myslieť, že v tabuľke už nič nie je.

Čítačky obrazovky používajú na identifikáciu riadkov a stĺpcov aj informácie z hlavičiek.

Všetky tabuľky vytvorené vo OneNote Online sa predvolene vytvoria s riadkom hlavičky. Ak chcete pridať hlavičku tabuľky, ktorá sa predtým odstránila, na pridanie hlavičiek tabuliek je potrebné použiť aplikáciu pre počítač s Windowsom.

Pomocou funkcie Kontrola zjednodušenia ovládania skontrolujte, či tabuľky neobsahujú vnorené tabuľky.

Vytvorte zvuk alebo video so zjednodušením ovládania pre zrakovo alebo sluchovo postihnutých používateľov.

Titulky zvyčajne obsahujú prepis (alebo preklad) dialógu.

Skryté titulky zvyčajne opisujú aj zvukovú stopu, napríklad hudbu alebo zvukové efekty, ktoré sa vyskytujú mimo obrazovky.

Popis videa je zvukový komentár kľúčových vizuálnych prvkov videa. Tieto popisy sú vložené do prirodzených prestávok v dialógoch programu. Popis videa zjednodušuje ovládanie videa nevidiacim alebo zrakovo postihnutým osobám.

Ak je to možné, pred vkladaním zvukových súborov a videosúborov do programu OneNote skontrolujte, či majú zjednodušené ovládanie.

Prípadne vložte do poznámkového bloku ďalší súbor, ktorý poskytuje podporné titulky, popisy alebo popis videa.

Pridanie alternatívneho textu k obrázkom

Pridajte alternatívny text k obrázkom, ako sú fotografie, grafika, obrázky ClipArt a snímky obrazovky, aby čítačky obrazovky mohli prečítať popis obrázka.

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na obrázok v poznámkovom bloku a vyberte položku Upraviť alternatívny text....

 2. Zadajte do poľa popis. Veľmi sa nerozpisujte a začnite s najdôležitejšou informáciou s cieľom poskytnúť obsah a funkcie obrázka. Keď ste pripravení, kliknite na tlačidlo OK.

  Dialógové okno alternatívneho textu pre OneNote Online.

Pridanie alternatívneho textu k vloženým súborom

Pridajte alternatívny text k vloženým súborom, ako sú podporné materiály, popisy úloh alebo šablóny zostáv, aby čítačky obrazovky mohli prečítať popis súboru.

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na súbor v poznámkovom bloku a vyberte položku Upraviť alternatívny text....

 2. Zadajte popis súboru.

  Pridanie alternatívneho textu k vloženým súborom vo OneNote Online
 3. Keď budete pripravení, vyberte tlačidlo OK.

Vytvorenie hypertextových prepojení a textu so zjednodušeným ovládaním

Nasledujúce postupy popisujú, ako v poznámkových blokoch vo OneNote Online vytvoriť hypertextové prepojenia a texty so zjednodušeným ovládaním.

Použitie zmysluplného textu hypertextového prepojenia

Pridajte zmysluplný text k hypertextovému prepojeniu, aby používatelia vedeli, čo sa skrýva za prepojením.

 1. Vyberte časť textu, ktorej chcete pridať hypertextové prepojenie.

 2. Na karte Vložiť kliknite na položku Prepojenie na páse s nástrojmi.

 3. Vybratý text sa zobrazí v poli Zobrazovaný text. Toto je text hypertextového prepojenia. Môžete ho zmeniť, ak je to potrebné.

  Tip: Nepoužívajte text „kliknite sem“ ani podobné nepopisné výrazy. Text prepojenia by mal popisovať cieľovú stránku presne, ale stručne.

 4. Pridajte hypertextové prepojenie URL do poľa Adresa.

  Dialógové okno hypertextového prepojenia pre OneNote Online.

 5. Kliknite na príkaz Vložiť.

Premenovanie sekcií

Popisné a presne pomenované sekcie pomáhajú používateľom vyhľadať správnu sekciu.

 1. V poznámkovom bloku kliknite pravým tlačidlom myši na kartu sekcie, ktorú chcete upraviť, a vyberte položku Premenovať....

 2. Zadajte nový názov.

  Možnosť premenovania sekcie vo OneNote Online.

Odstránenie sekcií

Čítačkám obrazoviek a používateľom môžete pomôcť rýchlo vyhľadať relevantné informácie tým, že odstránite všetky nepoužívané sekcie, ktoré neobsahujú žiadne informácie.

 1. V poznámkovom bloku kliknite pravým tlačidlom myši na kartu sekcie, ktorú chcete odstrániť, a vyberte položku Odstrániť....

  Možnosť ponuky odstránenia sekcie vo OneNote Online.

 2. V dialógovom okne potvrdenia kliknite na položku Áno.

Pridanie názvu alebo premenovanie strany

Popisné a presne pomenované strany pomáhajú používateľom vyhľadať správnu stranu.

 1. V poznámkovom bloku vyberte stranu, ktorú chcete pomenovať alebo premenovať.

 2. Zadajte názov do riadka názvu strany nad časom a dátumom.

  Premenovanie strany vo OneNote Online

Odstránenie strany

Čítačkám obrazoviek a používateľom môžete pomôcť rýchlo vyhľadať relevantné informácie tým, že odstránite všetky nepoužívané strany, ktoré neobsahujú žiadne informácie.

 1. V poznámkovom bloku kliknite pravým tlačidlom myši na kartu strany, ktorú chcete odstrániť.

 2. Vyberte položku Odstrániť.

  Odstránenie strany vo OneNote Online

Používanie formátu textu so zjednodušeným ovládaním

Ak chcete zlepšiť formátovanie textu, vyberte obyčajné bezpätkové písmo, použite väčšiu veľkosť písma, zarovnajte text zľava a vyhnite sa nadmernému využívaniu veľkých tlačených písmen alebo kurzívy.

 1. Vyberte časť textu, ktorú chcete formátovať.

 2. Na karte Domov môžete vybrať napríklad väčšiu veľkosť písma a písmo typu sans-serif. Môžete použiť aj iné možnosti formátovania, napríklad tučné písmo na zvýraznenie.

Používanie farby textu pre zjednodušené ovládanie

Ak chcete zabezpečiť, aby sa text zobrazil správne v režime vysokého kontrastu, použite Automatické nastavenie farby písma.

 1. Vyberte text.

 2. Na karte Domov kliknite na šípku nadol vedľa tlačidla Farba písma a kliknite na položku Automaticky.

  Možnosti ponuky s farbou písma vo OneNote Online.

Používanie vstavaných štýlov nadpisov

Pomocou vstavaných štýlov nadpisov vytvorte prehľad stránok poznámkového bloku pre čítačky obrazovky. Čítačky obrazovky neinterpretujú časť textu s veľkým a tučným písmom ako nadpis, ak nie sú použité vstavané štýly.

 1. Vyberte text nadpisu.

 2. Na karte Domov vyberte štýl nadpisu, ako je napríklad Nadpis 2.

  Možnosti štýlov nadpisu vo OneNote Online.

Používanie zoznamov s odrážkami

Ak je to možné, rozdeľte text do odrážok na zlepšenie čitateľnosti a navigácie.

 1. Umiestnite kurzor na miesto v poznámkovom bloku, kam chcete pridať zoznam, alebo vyberte časť textu, ktorá má byť zahrnutá v zozname.

 2. Na karte Domov kliknite na tlačidlo Odrážky.

 3. Ak chcete zmeniť štýl odrážok, kliknite na šípku nadol vedľa tlačidla Odrážky.

  Ponuka zoznamu s odrážkami vo OneNote Online.

 4. V prípade potreby zadajte zoznam položiek.

  Tip: Na konci každej položky zoznamu používajte bodku alebo čiarku, pri ktorých urobí čítačka obrazovky prestávku.

Používanie zoradených zoznamov

Ak je to možné, používajte číslované zoznamy, nakoľko sa ľahšie sledujú v porovnaní so súvislým blokom textu.

 1. Umiestnite kurzor na miesto v poznámkovom bloku, kam chcete pridať zoznam, alebo vyberte časť textu, ktorá má byť zahrnutá v zozname.

 2. Na karte Domov kliknite na tlačidlo Číslovanie.

 3. Ak chcete zmeniť štýl číslovania, kliknite na šípku nadol vedľa tlačidla Číslovanie.

  Možnosti ponuky číslovaného zoznamu vo OneNote Online.

 4. V prípade potreby zadajte zoznam položiek.

Používanie vhodného riadkovania textu

Medzi vetami a odsekmi zväčšite alebo zmenšite prázdny priestor na zlepšenie čitateľnosti.

 1. Vyberte časť textu, ktorá sa má upraviť.

 2. Na karte Domov kliknite na tlačidlo Zarovnanie odseku.

 3. Vyberte požadovanú možnosť.

  Ponuka s možnosťami zarovnania odseku vo OneNote Online.

Pozrite tiež

Zjednodušenie ovládania dokumentov vo Worde

Zjednodušenie ovládania tabuľkových hárkov v Exceli

Zjednodušenie ovládania prezentácií v PowerPointe

Zjednodušenie ovládania e-mailu v Outlooku

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×