Zdroje na vytvorenie lokalít so zjednodušeným ovládaním v SharePointe Online

Zdroje na vytvorenie lokalít so zjednodušeným ovládaním v SharePointe Online

V SharePointe Online môžete jednoducho vytvárať lokality pomocou štandardných šablón (napríklad blog, tímová lokalita, projektová lokalita, atď). Pomocou štandardných šablón umiestnite obsah na stránky svojej lokality, pri ktorej navrhovaní sa zohľadňovalo zjednodušenie ovládania webu.

Tento článok je určený pre osoby, ktoré uvažujú o prispôsobení lokality potom, čo ju vytvorili, a chcú ľuďom s postihnutím poskytnúť prispôsobenú lokalitu so zjednodušeným ovládaním. Článok obsahuje základné informácie, ktoré treba zvážiť pred prispôsobením lokality, vrátane potrieb cieľovej skupiny a pokynov na zjednodušenie ovládania. Poskytuje tiež odkazy na zdroje, ktoré vám pomôžu vykonať základné prispôsobenia lokality a zároveň uchovať zjednodušené ovládanie lokality.

Poznámky: 

 • Ďalšie informácie o typoch lokalít, ktoré môžete vytvoriť v SharePointe Online, a o ich použití sa dozviete v téme Použitie šablóny na vytvorenie rôznych lokalít SharePoint.

 • Tento článok popisuje niektoré základné a bežné prispôsobenia lokalít, ktoré môže prostredníctvom používateľského rozhrania SharePointu Online v prehliadači vykonať ktokoľvek bez znalostí kódovania základných stránok. Prispôsobenie kódu lokality, akým je napríklad HTML, CSS alebo JavaScript, či rozsiahlejšie prispôsobenie, nie je súčasťou tohto článku. Informácie o zjednodušení ovládania v tomto článku sa však vzťahujú na všetky prispôsobenia lokalít, bez ohľadu na rozsah.

Obsah tohto článku

Ciele lokalít so zjednodušeným ovládaním

Mnohí ľudia si na zjednodušenie ovládania v SharePoint spomenú oneskorene. Myslia si, že ide o postup, ktorý weboví vývojári použijú na kód lokality po jej vytvorení (napríklad ladenie kódu HTML, CSS alebo JavaScript).

Zjednodušenie ovládania by však malo byť súčasťou procesu navrhovania a mali by ste ho mali zvážiť ešte pred začatím práce na všetkých lokalitách. Je potrebné posúdiť, akým spôsobom môže prispôsobenie lokality vytvorenej v SharePointe Online ovplyvniť zjednodušenie ovládania, a to ešte pred prispôsobovaním lokality. Vytvorenie lokality so zjednodušeným ovládaním znamená predovšetkým:

 • Použiteľnosť pre všetkých používateľov:

  Zjednodušenie ovládania znamená, že lokalita sa vytvorí tak, aby ju mohli používať všetci používatelia, teda ľudia s postihnutím, ale aj ľudia bez postihnutia. Použiteľnosť je najdôležitejšia. Ak sa vo vlastnej lokalite nedokážete zorientovať a dostať sa k požadovaným informáciám alebo zrealizovať potrebné úkony, ako to môžu urobiť ostatní používatelia?

 • Použiteľnosť pre používateľov s postihnutím:

  Zjednodušenie ovládania znamená, že beriete ohľad na všetkých a že nezabúdate na žiadnu časť svojej cieľovej skupiny. Cieľom je naplniť potreby používateľov s postihnutím v procese vytvárania lokality tak, aby umožňovala zjednodušené ovládanie. Koniec koncov, ide o používateľov vašej lokality, ktorí sa nelíšia od iných používateľov vašej organizácie.

Navrhovanie lokalít so zjednodušeným ovládaním znamená, že vaše lokality sú:

 • Ľahko dostupné, a to bez ohľadu na zariadenie alebo metódu vstupu, ktorú si používateľ vyberie (napríklad prehliadač v počítači, hlasový prehliadač, prehliadač v mobilnom telefóne, počítač v automobile atď.).

 • Ľahko dostupné, a to bez ohľadu na obmedzenia, ktoré používateľ pociťuje (napríklad hlučné prostredie, miestnosti s rôznym stupňom osvetlenia, hands-free jazdné prostredie , atď.).

 • Predvídateľné – lokality je dôležité inovovať, no netreba zabúdať na predvídateľnosť. Ak je navigácia na vašej lokalite ľahko pochopiteľná a predvídateľná, bude pre každého dostupnejšia.

Zdroje informácií

Čo je zjednodušenie ovládania webu?

Školenie o zjednodušení ovládania od spoločnosti Microsoft: úvod do zjednodušenia ovládania

Príručka pre podniky a vládne organizácie, ktoré vytvárajú obsah so zjednodušeným ovládaním pre ľudí s postihnutím

Príručka pre vzdelávacie inštitúcie, ktoré vytvárajú obsah so zjednodušeným ovládaním pre ľudí s postihnutím

Blog spoločnosti Microsoft o zjednodušení ovládania

Informácie o cieľovej skupine – osoby s postihnutím a ich potreby

Pojem „osoby s postihnutím“ zahŕňa milióny ľudí so širokou škálou potrieb. Každá podskupina má však špecifické charakteristické potreby. V nasledujúcej tabuľke sa nachádza zoznam najčastejších postihnutí a im zodpovedajúce potreby. Pri prispôsobovaní lokality vytvorenej v SharePointe Online je dôležité pochopiť dopad ich prispôsobenia na jednotlivé cieľové podskupiny.

Poznámka:  Pomocné technológie pre ľudí s postihnutím zahŕňajú skupiny technológií, ktoré sú určené pre potreby používateľov s postihnutím. V nasledujúcej tabuľke sa nachádzajú niektoré z týchto technológií, napríklad čítačky obrazovky. Ak sa chcete dozvedieť viac o rôznych typoch pomocných technológií pre ľudí s postihnutím, prejdite na tému Vyskúšanie pomocných technológií pre ľudí s postihnutím, ktoré používa cieľová skupina.

Niektoré z najčastejších postihnutí a zodpovedajúce potreby týkajúce sa zjednodušenia ovládania:

Zdravotné postihnutie

Štandardné potreby ľudí s postihnutím

Slepota alebo slabozrakosť

 • Klávesové skratky (bez použitia myši).

 • Predvídateľné poradie prvkov a orientačné body na webovej stránke (vrátane všetkých dialógových okien) umožňujúce cieľovej skupine vytvoriť si v mysli model stránky, vďaka čomu používatelia zostanú zorientovaní a nestratia prehľad o tom, kde sa na stránke nachádzajú.

 • Zvuková spätná väzba čítačiek obrazovky – jeden z typov pomocných technológií pre ľudí s postihnutím.

 • Alternatívy k vizuálnym efektom (obrázky, ikony atď.) a popisný text pre všetky obrázky (aj tie, ktoré sú len dekoratívne), napríklad formou alternatívneho textu.

 • Zvukové prepisy videí a nastavenia prehrávačov videa, napríklad možnosť vypnutia automatického prehrávania, aby sa zvuk videa a zvuková odozva čítačky obrazovky neprelínali.

 • Zrozumiteľný a inkluzívny jazyk, v ktorom sa neodkazuje na istý prvok vo forme „pozrite si.“ Namiesto „Pozrite si xyz“ radšej povedzte „Xyz je zahrnuté.“ Namiesto „Pozrite si video,“ môžete radšej povedať: „Pozrite si video alebo si vypočujte prepis videa.“

 • Väčšie rezy písma na uľahčenie čítania a použitie čierneho alebo vysokokontrastného textu.

Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, akým spôsobom sa spoločnosť Microsoft snaží naplniť potreby tejto podskupiny, prečítajte si Príručku spoločnosti Microsoft pre nevidiacich alebo slabozrakých.

Farbosleposť

Farbosleposť sa prejavuje dvojakým spôsobom: ťažkosťami s rozlíšením červenej a zelenej a ťažkosťami s rozlíšením modrej a žltej. Pri prispôsobovaní lokality zvážte tieto faktory:

 • Dôležité informácie môžete sprostredkovať aj inak ako len farbou. Uistite sa, že farba nie je jediný prvok, ktorým na vašej lokalite sprostredkúvate informácie. Skontrolujte napríklad, či je hypertextové prepojenie zvýraznené farbou aj podčiarknuté. Osoba trpiaca farbosleposťou tak bude vedieť, že ide o prepojenie napriek tomu, že farbu nevidí.

 • Jasné farby alebo vysoký kontrast farebných schém z opačného konca farebného spektra. Osobám trpiacim farbosleposťou môžu napríklad čierno-biele schémy pomôcť pri rozlišovaní medzi farbami.

 • Jednoduché pozadie bez vzorov za textom na webovej stránke.

Ďalšie informácie nájdete v téme Zrakové postihnutia: farbosleposť

Obmedzená pohyblivosť alebo problémy s motorikou

 • Klávesové skratky (bez použitia, prípadne s obmedzeným použitím myši).

 • Možnosť zrušiť hlavné činnosti. Pri odstraňovaní kanála na videoportáli môžete napríklad poskytnúť tlačidlo Zrušiť, čím sa uistíte, že používateľ má možnosť opraviť chyby, ktoré pomohol vykonať pomocou vstupného zariadenia.

 • Možnosti vynechania dlhých zoznamov (napríklad prepojenia, ktoré umožňujú používateľom prejsť do hornej, koncovej alebo ďalšej časti stránky na lokalite).

 • Prepojenia, ktoré obsahujú väčší počet slov, aby sa na ne dalo ľahšie kliknúť. Namiesto „kliknite sem“ môžete napríklad zahrnúť celý názov prepojenia, ktorý je pravdepodobne dlhší.

Hluchota alebo nedoslýchavosť

 • Titulky a textové prepisy videí. • Textové prepisy zvukových súborov.

 • Alternatívne zvukové upozornenia.

 • Zrozumiteľný a inkluzívny jazyk, v ktorom sa neodkazuje na istý prvok vo forme „vypočujte si.“ Namiesto „Vypočujte si zvykový súbor“ môžete napríklad povedať „Vypočujte si zvykový súbor alebo si prečítajte textový prepis.“

Poruchy učenia, napríklad dyslexia, alebo poruchy pozornosti

Ľuďom s dyslexiou sa text na stránke zlieva. Riadok v texte sa napríklad prešmykne do riadku pod ním. Text sa im takisto môže spájať dokopy alebo rozdeľovať. Dyslektici majú podobné potreby ako slabozraké osoby. Dôležité je znížiť množstvo textu, ktorý treba prečítať. Lepšie sa im číta text s použitím písem Sans Serif, ako napríklad Arial alebo Calibri. Nepoužívajte kurzívu, len veľké písmená a podčiarknutie.

Osoby s poruchami pozornosti sa ťažko sústredia na vety, úlohy, atď. Vďaka jednoduchému návrhu lokality sa im ľahšie sústredí. Ťažko spracúvajú informácie zo stránok, ktoré sú preplnené prvkami. V rozložení stránky sa pokúste efektívne využívať prázdny priestor. Text zarovnajte doľava, nie na stred alebo podľa okraja.

Zdroje informácií

Príbehy používateľov webu: ako osoby s postihnutím používajú web

Príručky spoločnosti Microsoft pre rôzne typy postihnutí a tipy na ich aplikáciu

Identifikácia opatrení, požiadaviek a pokynov spoločnosti týkajúcich sa zjednodušenia ovládania

Pri vytváraní obsahu pre web alebo intranetovú lokalitu spoločnosti je potrebné dodržiavať určité pravidlá na zjednodušenie ovládania, ak sa spoločnosť zaviazala sprístupniť ich osobám s postihnutím. Pri zmene štandardných šablón, pomocou ktorých sa v SharePointe Online vytvárajú lokality, nesmiete v závislosti od rozsahu prispôsobenia zabudnúť vykonať minimálne tieto kroky:

 • Identifikujte platné zásady a požiadavky zjednodušenia ovládania vo vašej spoločnosti, ktorým sa musíte prispôsobiť pri vytváraní lokalít. Patria sem aj prispôsobené lokalít v SharePointe Online.

 • Skontaktujte sa s kontaktnou osobou zodpovedajúcou sa zjednodušenie ovládania vo vašej spoločnosti. Prediskutujte spolu dôsledky prispôsobovania lokality. Tiež ju požiadajte o zoznam odporúčaných nástrojov, pomocou ktorých možno otestovať niektoré aspekty zjednodušenia ovládania na vašej lokalite.

 • S kontaktnou osobou zodpovedajúcou sa zjednodušenie ovládania môžete zdieľať plánovaný obsah. Dajte jej možnosť pravidelne ho vyhodnocovať a vyhodnocovať aj priebeh prispôsobovania lokality, aby ste sa vyhli potenciálnym prekážkam týkajúcim sa zjednodušenia ovládania.

 • Skúste sa porozprávať so zamestnancami s postihnutím. Požiadajte ich o poskytnutie názoru ohľadom plánovaného prispôsobenia lokality v SharePointe Online. Môžu vám pomôcť pochopiť každodenné výzvy, ktorým čelia ako používatelia webových lokalít vo všeobecnosti, ako aj špecifické problémy, s ktorými sa stretávajú pri používaní intranetových lokalít. Takýto pohľad vás môže presvedčiť, aby ste prehodnotili plány prispôsobenia alebo aby ste si určili realistické ciele.

Zdroje informácií

Webová lokalita Microsoft Developer Network (MSDN) venovaná zjednodušenému ovládaniu

Informácie o súčasných, široko akceptovaných zásadách zjednodušenia ovládania všetkých typov webových lokalít

Lokality vytvorené v SharePointe Online sú predovšetkým webové lokality ako všetky ostatné. Všeobecné pokyny, ktoré používate na vytváranie obsahu ľubovoľnej webovej lokality so zjednodušeným ovládaním, sa preto vzťahujú aj na lokality vytvorené alebo prispôsobené v SharePointe Online. Tieto pokyny sú komplexné a podrobné.

Zdroje informácií

Pokyny na zjednodušenie ovládania webových obsahov (Web content accessibility guidelines) vypracované organizáciou World Wide Web Consortium (W3C): W3C je medzinárodnou komunitou používateľov, ktorí spoločne vyvíjajú webové štandardy vrátane pokynov na zjednodušenie ovládania webu. Pokyny WCAG sú jedny z najkomplexnejších pokynov týkajúcich sa zjednodušenia ovládania webových lokalít. Zároveň sú základom nariadení zjednodušenia ovládania v mnohých krajinách. Pri vývoji modernej webovej alebo intranetovej lokality by teda tieto pokyny mali byť úplným štandardom.

WebAIM je zdrojom referenčných príručiek a príručiek na tvorbu návrhov. WebAIM je uznávanou autoritou na zjednodušenie ovládania webu a poskytuje komplexné služby týkajúce sa zjednodušenia ovládania. Poslanie WebAIM je umožniť organizáciám ľahšie sprístupniť webový obsah ľuďom s postihnutím.

Okrem toho, osoby, ktoré pracujú na oddelení alebo v agentúre vlády Spojených štátov amerických musia spĺňať federálne pravidlá verejného obstarávania. Ďalšie informácie nájdete v téme Sekcia 508: Štandardy pre webové intranetové a internetové informácie a aplikácie.

Dajte to dokopy: sprístupnenie štandardných prispôsobení na lokalitách vytvorených v SharePointe Online

Teraz viete, že zjednodušenie ovládania je súčasťou návrhu a zároveň poznáte dôsledky zmien v štandardných šablónach, ktoré sú súčasťou SharePointu Online. Vašu lokalitu tak môžete prispôsobovať a zároveň uchovať jej zjednodušené ovládanie.

Tu je niekoľko navrhovaných článkov:

V službe SharePoint môžete jednoducho vytvárať lokality pomocou štandardných šablón okamžite pripravených na použitie (napríklad Blog, Tímová lokalita, Projektová lokalita atď.). Pomocou týchto štandardných šablón pri navrhovaní ktorých sa zohľadňovalo zjednodušenie ovládania môžete umiestniť obsah na stránky.

Tento článok je určený pre osoby, ktoré uvažujú o prispôsobení lokality potom, čo ju vytvorili, a chcú ľuďom s postihnutím poskytnúť prispôsobenú lokalitu so zjednodušeným ovládaním. Článok obsahuje základné informácie, ktoré treba zvážiť pred prispôsobením lokality, vrátane potrieb cieľovej skupiny a pokynov na zjednodušenie ovládania. Poskytuje tiež odkazy na zdroje, ktoré vám pomôžu vykonať základné prispôsobenia lokality a zároveň uchovať zjednodušené ovládanie lokality.

Poznámky: 

 • Ďalšie informácie o typoch lokalít, ktoré môžete vytvoriť v službe SharePoint, a o ich použití nájdete v téme Použitie šablóny na vytvorenie rôznych lokalít SharePoint.

 • V tomto článku sa popisujú niektoré základné a bežné prispôsobenia lokalít, ktoré môže prostredníctvom používateľského rozhrania služby SharePoint v prehliadači vykonať ktokoľvek bez znalostí základného kódu. Prispôsobenie kódu lokality, akým je napríklad HTML, CSS alebo JavaScript, či rozsiahlejšie prispôsobenie, nie je súčasťou tohto článku. Informácie o zjednodušení ovládania v tomto článku sa však vzťahujú na všetky prispôsobenia lokalít bez ohľadu na rozsah.

Obsah tejto témy

Ciele lokalít so zjednodušeným ovládaním

Mnohí ľudia si na zjednodušenie ovládania v službe SharePoint spomenú oneskorene. Myslia si, že ide o postup, ktorý weboví vývojári použijú na kód lokality po jej vytvorení (napríklad ladenie kódu HTML, CSS alebo JavaScript).

Zjednodušenie ovládania by však malo byť súčasťou procesu navrhovania a mali by ste ho mali zvážiť ešte pred začatím práce na akejkoľvek lokalite. Je potrebné posúdiť, akým spôsobom môže prispôsobenie lokality vytvorenej v službe SharePoint ovplyvniť zjednodušenie ovládania, a to ešte pred prispôsobovaním lokality. Vytvorenie lokality so zjednodušeným ovládaním znamená predovšetkým:

 • Použiteľnosť pre všetkých používateľov:

  Zjednodušenie ovládania znamená, že lokalita sa vytvorí tak, aby ju mohli používať všetci používatelia, teda ľudia s postihnutím, ale aj ľudia bez postihnutia. Použiteľnosť je najdôležitejšia. Ak sa vo vlastnej lokalite nedokážete zorientovať a dostať sa k požadovaným informáciám alebo zrealizovať potrebné úkony, ako to môžu urobiť ostatní používatelia?

 • Použiteľnosť pre používateľov s postihnutím:

  Zjednodušenie ovládania znamená, že beriete ohľad na všetkých a že nezabúdate na žiadnu časť svojej cieľovej skupiny. Cieľom je naplniť potreby používateľov s postihnutím v procese vytvárania lokality tak, aby umožňovala zjednodušené ovládanie. Koniec koncov, ide o používateľov vašej lokality, ktorí sa nelíšia od iných používateľov vašej organizácie.

Navrhovanie lokalít so zjednodušeným ovládaním znamená, že vaše lokality sú:

 • Ľahko dostupné, a to bez ohľadu na zariadenie alebo metódu vstupu, ktorú si používateľ vyberie (napríklad prehliadač v počítači, hlasový prehliadač, prehliadač v mobilnom telefóne, počítač v automobile atď.).

 • Ľahko dostupné, a to bez ohľadu na obmedzenia, ktoré používateľ pociťuje (napríklad hlučné prostredie, miestnosti s rôznym stupňom osvetlenia, hands-free jazdné prostredie , atď.).

 • Predvídateľné – lokality je dôležité inovovať, no netreba zabúdať na predvídateľnosť. Ak je navigácia na vašej lokalite ľahko pochopiteľná a predvídateľná, bude pre každého dostupnejšia.

Zdroje informácií

Čo je zjednodušenie ovládania webu?

Školenie o zjednodušení ovládania od spoločnosti Microsoft: úvod do zjednodušenia ovládania

Príručka pre podniky a vládne organizácie, ktoré vytvárajú obsah so zjednodušeným ovládaním pre ľudí s postihnutím

Príručka pre vzdelávacie inštitúcie, ktoré vytvárajú obsah so zjednodušeným ovládaním pre ľudí s postihnutím

Blog spoločnosti Microsoft o zjednodušení ovládania

Informácie o cieľovej skupine – osoby s postihnutím a ich potreby

Pojem „osoby s postihnutím“ zahŕňa milióny ľudí so širokou škálou potrieb. Každá podskupina má však špecifické charakteristické potreby. V nasledujúcej tabuľke sa nachádza zoznam najčastejších postihnutí a im zodpovedajúce potreby. Pri prispôsobovaní lokality vytvorenej v SharePointe je dôležité pochopiť vplyv ich prispôsobenia na jednotlivé cieľové podskupiny.

Poznámka:  Pomocné technológie pre ľudí s postihnutím zahŕňajú skupiny technológií, ktoré sú určené pre potreby používateľov s postihnutím. V nasledujúcej tabuľke sa nachádzajú niektoré z týchto technológií, napríklad čítačky obrazovky. Ak sa chcete dozvedieť viac o rôznych typoch pomocných technológií pre ľudí s postihnutím, prejdite na tému Vyskúšanie pomocných technológií pre ľudí s postihnutím, ktoré používa cieľová skupina.

Niektoré z najčastejších postihnutí a zodpovedajúce potreby týkajúce sa zjednodušenia ovládania:

Zdravotné postihnutie

Štandardné potreby ľudí s postihnutím

Slepota alebo slabozrakosť

 • Klávesové skratky (bez použitia myši).

 • Predvídateľné poradie prvkov a orientačné body na webovej stránke (vrátane všetkých dialógových okien) umožňujúce cieľovej skupine vytvoriť si v mysli model stránky, vďaka čomu používatelia zostanú zorientovaní a nestratia prehľad o tom, kde sa na stránke nachádzajú.

 • Zvuková spätná väzba čítačiek obrazovky – jeden z typov pomocných technológií pre ľudí s postihnutím.

 • Alternatívy k vizuálnym efektom (obrázky, ikony atď.) a popisný text pre všetky obrázky (aj tie, ktoré sú len dekoratívne), napríklad formou alternatívneho textu.

 • Zvukové prepisy videí a nastavenia prehrávačov videa, napríklad možnosť vypnutia automatického prehrávania, aby sa zvuk videa a zvuková odozva čítačky obrazovky neprelínali.

 • Zrozumiteľný a inkluzívny jazyk, v ktorom sa neodkazuje na istý prvok vo forme „pozrite si.“ Namiesto „Pozrite si xyz“ radšej povedzte „Xyz je zahrnuté.“ Namiesto „Pozrite si video,“ môžete radšej povedať: „Pozrite si video alebo si vypočujte prepis videa.“

 • Väčšie rezy písma na uľahčenie čítania a použitie čierneho alebo vysokokontrastného textu.

Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, akým spôsobom sa spoločnosť Microsoft snaží naplniť potreby tejto podskupiny, prečítajte si Príručku spoločnosti Microsoft pre nevidiacich alebo slabozrakých.

Farbosleposť

Farbosleposť sa prejavuje dvojakým spôsobom: ťažkosťami s rozlíšením červenej a zelenej a ťažkosťami s rozlíšením modrej a žltej. Pri prispôsobovaní lokality zvážte tieto faktory:

 • Dôležité informácie môžete sprostredkovať aj inak ako len farbou. Uistite sa, že farba nie je jediný prvok, ktorým na vašej lokalite sprostredkúvate informácie. Skontrolujte napríklad, či je hypertextové prepojenie zvýraznené farbou aj podčiarknuté. Osoba trpiaca farbosleposťou tak bude vedieť, že ide o prepojenie napriek tomu, že farbu nevidí.

 • Jasné farby alebo vysoký kontrast farebných schém z opačného konca farebného spektra. Osobám trpiacim farbosleposťou môžu napríklad čierno-biele schémy pomôcť pri rozlišovaní medzi farbami.

 • Jednoduché pozadie bez vzorov za textom na webovej stránke.

Ďalšie informácie nájdete v téme Zrakové postihnutia: farbosleposť

Obmedzená pohyblivosť alebo problémy s motorikou

 • Klávesové skratky (bez použitia, prípadne s obmedzeným použitím myši).

 • Možnosť zrušiť hlavné činnosti. Pri odstraňovaní kanála na videoportáli môžete napríklad poskytnúť tlačidlo Zrušiť, čím sa uistíte, že používateľ má možnosť opraviť chyby, ktoré pomohol vykonať pomocou vstupného zariadenia.

 • Možnosti vynechania dlhých zoznamov (napríklad prepojenia, ktoré umožňujú používateľom prejsť do hornej, koncovej alebo ďalšej časti stránky na lokalite).

 • Prepojenia, ktoré obsahujú väčší počet slov, aby sa na ne dalo ľahšie kliknúť. Namiesto „kliknite sem“ môžete napríklad zahrnúť celý názov prepojenia, ktorý je pravdepodobne dlhší.

Hluchota alebo nedoslýchavosť

 • Titulky a textové prepisy videí.

 • Textové prepisy zvukových súborov.

 • Alternatívne zvukové upozornenia.

 • Zrozumiteľný a inkluzívny jazyk, v ktorom sa neodkazuje na istý prvok vo forme „vypočujte si.“ Namiesto „Vypočujte si zvykový súbor“ môžete napríklad povedať „Vypočujte si zvykový súbor alebo si prečítajte textový prepis.“

Poruchy učenia, napríklad dyslexia, alebo poruchy pozornosti

Ľuďom s dyslexiou sa text na stránke zlieva. Riadok v texte sa napríklad prešmykne do riadku pod ním. Text sa im takisto môže spájať dokopy alebo rozdeľovať. Dyslektici majú podobné potreby ako slabozraké osoby. Dôležité je znížiť množstvo textu, ktorý treba prečítať. Lepšie sa im číta text s použitím písem Sans Serif, ako napríklad Arial alebo Calibri. Nepoužívajte kurzívu, len veľké písmená a podčiarknutie.

Osoby s poruchami pozornosti sa ťažko sústredia na vety, úlohy, atď. Vďaka jednoduchému návrhu lokality sa im ľahšie sústredí. Ťažko spracúvajú informácie zo stránok, ktoré sú preplnené prvkami. V rozložení stránky sa pokúste efektívne využívať prázdny priestor. Text zarovnajte doľava, nie na stred alebo podľa okraja.

Zdroje informácií

Príbehy používateľov webu: ako osoby s postihnutím používajú web

Príručky spoločnosti Microsoft pre rôzne typy postihnutí a tipy na ich aplikáciu

Identifikácia opatrení, požiadaviek a pokynov spoločnosti týkajúcich sa zjednodušenia ovládania

Pri vytváraní obsahu pre web alebo intranetovú lokalitu spoločnosti je potrebné dodržiavať určité pravidlá na zjednodušenie ovládania, ak sa spoločnosť zaviazala sprístupniť ich osobám s postihnutím. Pri zmene štandardných šablón pripravených na okamžité použitie, pomocou ktorých sa v službe SharePoint vytvárajú lokality, nesmiete v závislosti od rozsahu prispôsobenia zabudnúť vykonať minimálne tieto kroky:

 • Identifikujte platné zásady a požiadavky na zjednodušenie ovládania vo vašej spoločnosti, ktorým sa musíte pri vytváraní lokalít prispôsobiť. Patria sem aj prispôsobené lokality v SharePointe.

 • Skontaktujte sa s kontaktnou osobou zodpovedajúcou sa zjednodušenie ovládania vo vašej spoločnosti. Prediskutujte spolu dôsledky prispôsobovania lokality. Tiež ju požiadajte o zoznam odporúčaných nástrojov, pomocou ktorých možno otestovať niektoré aspekty zjednodušenia ovládania na vašej lokalite.

 • S kontaktnou osobou zodpovedajúcou sa zjednodušenie ovládania môžete zdieľať plánovaný obsah. Dajte jej možnosť pravidelne ho vyhodnocovať a vyhodnocovať aj priebeh prispôsobovania lokality, aby ste sa vyhli potenciálnym prekážkam týkajúcim sa zjednodušenia ovládania.

 • Skúste sa porozprávať so zamestnancami s postihnutím. Požiadajte ich o názor v súvislosti s plánovaným prispôsobením lokality v SharePointe. Môžu vám pomôcť pochopiť každodenné výzvy, ktorým čelia ako používatelia webových lokalít vo všeobecnosti, ako aj špecifické problémy, s ktorými sa stretávajú pri používaní intranetových lokalít. Takýto pohľad vás môže presvedčiť, aby ste prehodnotili plány prispôsobenia alebo aby ste si určili realistické ciele.

Zdroje informácií

Webová lokalita Microsoft Developer Network (MSDN) venovaná zjednodušenému ovládaniu

Informácie o súčasných, široko akceptovaných zásadách zjednodušenia ovládania všetkých typov webových lokalít

Lokality vytvorené v službe SharePoint sú webové lokality ako všetky ostatné. Všeobecné pokyny, ktoré používate na vytváranie obsahu ľubovoľnej webovej lokality so zjednodušeným ovládaním, sa preto vzťahujú aj na lokality vytvorené alebo prispôsobené v službe SharePoint. Tieto pokyny sú komplexné a podrobné.

Pokyny na zjednodušenie ovládania webových obsahov (Web content accessibility guidelines) vypracované organizáciou World Wide Web Consortium (W3C): W3C je medzinárodnou komunitou používateľov, ktorí spoločne vyvíjajú webové štandardy vrátane pokynov na zjednodušenie ovládania webu. Pokyny WCAG sú jedny z najkomplexnejších pokynov týkajúcich sa zjednodušenia ovládania webových lokalít. Zároveň sú základom nariadení zjednodušenia ovládania v mnohých krajinách. Pri vývoji modernej webovej alebo intranetovej lokality by teda tieto pokyny mali byť úplným štandardom.

WebAIM je zdrojom referenčných príručiek a príručiek na tvorbu návrhov. WebAIM je uznávanou autoritou na zjednodušenie ovládania webu a poskytuje komplexné služby týkajúce sa zjednodušenia ovládania. Poslanie WebAIM je umožniť organizáciám ľahšie sprístupniť webový obsah ľuďom s postihnutím.

Okrem toho, osoby, ktoré pracujú na oddelení alebo v agentúre vlády Spojených štátov amerických musia spĺňať federálne pravidlá verejného obstarávania. Ďalšie informácie nájdete v téme Sekcia 508: Štandardy pre webové intranetové a internetové informácie a aplikácie.

Dajte to dokopy: sprístupnenie štandardných prispôsobení na lokalitách vytvorených v SharePointe

Teraz viete, že zjednodušenie ovládania je súčasťou návrhu, a zároveň poznáte dôsledky zmien v štandardných šablónach, ktoré sú súčasťou služby SharePoint. Svoju lokalitu tak môžete prispôsobovať a zároveň uchovať jej zjednodušené ovládanie.

Tu je niekoľko navrhovaných článkov:

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×