Zapisovanie a formátovanie poznámok

Zapisovanie poznámok v OneNote je rovnako jednoduché ako písanie do papierového poznámkového bloku. V OneNote však môžete podľa potreby kedykoľvek a kdekoľvek jednoducho vytvoriť miesto a pridávať strany, presúvať a formátovať text na strane, vyhľadávať a okamžite nájsť potrebné informácie a označovať dôležité poznámky značkami, ktoré umožňujú ich sledovanie.

V OneNote môžete v poznámkach kombinovať písaný text, obrázky a grafické prvky – vrátane ľubovoľného textu a obrázkov zaznamenaných z webových stránok a iných programov – ako aj digitálny rukopis, zvukové klipy a videoklipy, zoznamy a prepojenia.
 

Čo vás zaujíma?

Zadávanie alebo písanie poznámok na strane

Presúvanie textu v rámci strany

Pridanie miesta na strane

Vytvorenie novej strany

Zmena poradia strán

Vloženie času a dátumu

Vytvorenie zoznamu s odrážkami alebo číslovaného zoznamu

Pridanie alebo úprava prepojenia

Pridanie značiek k dôležitým poznámkam

Ukladanie poznámok

Zadávanie alebo písanie poznámok na strane

Použite niektorý z nasledujúcich postupov:

 • Ak chcete zapisovať poznámky na klávesnici, kliknite na ľubovoľné miesto na strane, na ktorom sa majú poznámky zobraziť, a začnite písať. Môžete pokračovať v písaní do aktuálneho kontajnera na poznámky, ktorý sa zobrazí okolo textu, alebo kliknúť kdekoľvek na stranu a vytvoriť novú poznámku.

 • Ak používate zariadenie na zadávanie textu perom alebo používate OneNote v počítači s dotykovým ovládaním, kliknite alebo ťuknite na kartu Kresliť na páse s nástrojmi a potom v skupine Nástroje kliknite alebo ťuknite na farbu pera, ktoré chcete použiť na písanie poznámok rukou na ľubovoľnom mieste na strane. Ak chcete kedykoľvek prepnúť späť na písanie na klávesnici, kliknite na tlačidlo Zadať na karte Kresliť na páse s nástrojmi.
   

Presúvanie textu v rámci strany

Vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

 • Ak chcete presunúť text v rámci tej istej strany, umiestnite ukazovateľ myši na príslušný text. Po zobrazení kontajnera na poznámky kliknite na jeho horný okraj a potom kliknite na kontajner a presuňte ho na nové miesto v rámci strany.

 • Ak chcete kopírovať alebo premiestniť text z jednej strany na druhú, kliknite pravým tlačidlom na horný okraj kontajnera na poznámky, v kontextovej ponuke kliknite na položku Kopírovať alebo Vystrihnúť a prilepte poznámky na požadovanú stranu.
   

Pridanie miesta na strane

Postupujte takto:

 1. Kliknite na kartu Vložiť.

 2. V skupine Vložiť kliknite na položku Vložiť miesto.

 3. Na príslušnej strane kliknite na pozíciu, kam chcete vložiť nové miesto, a potom podľa potreby pridajte ďalšie miesto na písanie posunom ukazovateľa v smere označenom šípkou.
   

Vytvorenie novej strany

V programe OneNote sa môžete virtuálne navždy presúvať po jednej strane, ale je praktické efektívne využívať pri organizácii poznámkových blokov strany a sekcie. Ak chcete pridať novú prázdnu stranu, postupujte takto:

 1. Na pravej strane okna programu OneNote kliknite na tlačidlo Pridať stranu nad stĺpcom kariet strany.

 2. V hornej časti novej strany zadajte názov do oblasti hlavičky. Názov strany zadaný do tejto oblasti sa zobrazí aj na označení karty strany pre túto novovytvorenú stranu.
   

Zmena poradia strán

Postupujte takto:

 • Ak chcete presunúť stranu v sekcii poznámkového bloku vyššie alebo nižšie v zozname kariet strán, kliknite na kartu tejto strany, podržte ju a presuňte nahor alebo nadol na nové miesto.
   

Vloženie času a dátumu

Po vytvorení novej strany v programe OneNote sa strana automaticky označí aktuálnym dátumom a časom, ktorý uvádza, kedy bola strana vytvorená. V závislosti od spôsobu používania programu OneNote môžete v poznámkach použiť aktuálny dátum a čas počítača, ak chcete označiť alebo sledovať chronologické udalosti. Môžete napríklad uchovať záznam telefonických hovorov prijatých v určitom čase počas dňa, ak pred podrobnosťami o hovoroch uvediete dátum a čas hovoru.

Postupujte takto:

 1. Umiestnite kurzor na miesto, kam chcete pridať do poznámok označenie dátumu a času.

 2. Vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov.

  • Na karte Vložiť kliknite v skupine Časová pečiatka na tlačidlo Dátum, Čas alebo Dátum a čas.

  • Ak chcete rýchlo vložiť aktuálny dátum, stlačte klávesy ALT + SHIFT + D na klávesnici.

  • Ak chcete rýchlo vložiť aktuálny čas, stlačte klávesy ALT + SHIFT + T na klávesnici.

  • Ak chcete rýchlo vložiť aktuálny dátum a čas, stlačte na klávesnici klávesy ALT + SHIFT + F.
    

OneNote používa formát dátumu a času, ktorý je určený v ovládacom paneli Windowsu. Formát dátumu a času vo OneNote zmeníte pomocou nižšie uvedených krokov pre vašu verziu Windowsu.

 • Windows 10
  Zatvorte OneNote a otvorte ovládací panel vo Windowse 10 (do panela hľadania v ľavom dolnom rohu obrazovky zadajte text ovládací panel). Kliknite na možnosť Hodiny, jazyk a oblasť a potom na položku Oblasť. V dialógovom okne Oblasť na karte Formáty vyberte požadované formáty dátumu a času a potom kliknite na tlačidlo OK. Všetky vykonané zmeny sa prejavia až na dátumových a časových pečiatkach, ktoré vložíte v budúcnosti, formát existujúcich poznámok sa novými nastaveniami automaticky nezmení.

 • Windows 8
  Zatvorte OneNote a otvorte ovládací panel vo Windowse 8 (potiahnite prstom z pravej strany, alebo ak používate myš, ukážte do pravého horného rohu a vyberte ikonu Hľadať. Zadajte text ovládací panel). Kliknite na možnosť Hodiny, jazyk a oblasť a potom na položku Oblasť. V dialógovom okne Oblasť na karte Formáty vyberte požadované formáty dátumu a času a potom kliknite na tlačidlo OK. Všetky vykonané zmeny sa prejavia až na dátumových a časových pečiatkach, ktoré vložíte v budúcnosti, formát existujúcich poznámok sa novými nastaveniami automaticky nezmení.

 • Windows 7
  Zatvorte OneNote a otvorte ovládací panel vo Windowse 7. Kliknite na možnosť Hodiny, jazyk a oblasť a potom na položku Miestne a jazykové nastavenie. V dialógovom okne Miestne a jazykové nastavenie na karte Formáty vyberte požadované formáty dátumu a času a potom kliknite na tlačidlo OK. Všetky vykonané zmeny sa prejavia až na dátumových a časových pečiatkach, ktoré vložíte v budúcnosti, formát existujúcich poznámok sa novými nastaveniami automaticky nezmení.

Vytvorenie zoznamu s odrážkami alebo číslovaného zoznamu

Vytvorenie zoznamu s odrážkami

Zoznamy s odrážkami sú vhodným prostriedkom na vytvorenie zoznamov položiek v náhodnom poradí, napríklad nákupného zoznamu.

Postupujte takto:

 1. V poznámkach umiestnite kurzor na miesto, kde chcete začať zoznam s odrážkami.

 2. Na karte Domov kliknite v skupine Základný text na položku Odrážky.

 3. Zadajte text pre prvú odrážku a potom stlačením klávesu ENTER vytvorte ďalšiu odrážku.

 4. Zoznam s odrážkami ukončite dvoma stlačeniami klávesu ENTER v danom riadku.
   

Tip: Ak chcete automaticky začať zoznam s odrážkami, zadajte * (hviezdičku) na začiatku nového riadka textu a potom stlačte medzerník.

Vytvorenie číslovaného zoznamu

Číslované zoznamy sú praktickou pomôckou na vytvorenie zoznamov položiek v chronologickom poradí, napríklad postupných pokynov.

Postupujte takto:

 • V poznámkach umiestnite kurzor na miesto, kde chcete začať zoznam s odrážkami.

 • Na karte Domov kliknite v skupine Základný text na položku Číslovanie.

 • Zadajte text prvej položky a potom stlačením klávesu ENTER vytvorte ďalšiu položku.

 • Číslovaný zoznam ukončíte dvoma stlačeniami klávesu ENTER v danom riadku.
   

Tip: Ak chcete začať číslovaný zoznam automaticky, zadajte na začiatku nového riadka textu číslo 1. a potom stlačte medzerník.
 

Pridanie alebo úprava prepojenia

OneNote automaticky vytvorí prepojenie (predtým nazývané hypertextové prepojenie) vždy, keď do poznámok napíšete alebo prilepíte internetovú alebo webovú URL adresu. Prepojenie môžete vytvoriť aj z textu v poznámkach pomocou príkazov Vložiť > Prepojenie.
 

Pridanie prepojenia

Vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:

 • Do poznámok napíšte alebo prilepte internetovú adresu, na ktorú má prepojenie odkazovať. Ak chcete napríklad pridať prepojenie na webovú stránku spoločnosti Microsoft, napíšte adresu http://www.microsoft.com (alebo iba www.microsoft.com) a program OneNote automatický umožní kliknutie na prepojenie.

 • Na páse s nástrojmi kliknite na položky Vložiť > Prepojenie. Do poľa Adresa zadajte internetovú adresu, na ktorú má prepojenie odkazovať, a potom kliknite na tlačidlo OK.
   

Poznámka:  Ak chcete vytvoriť prepojenia na iné strany v poznámkovom bloku, kliknite na sekciu poznámkového bloku, ktorá obsahuje stranu, na ktorú chcete vytvoriť prepojenie, kliknite pravým tlačidlom myši na kartu tejto strany, kliknite na položku Kopírovať prepojenie na stranu a potom prilepte prepojenie do poznámok na miesto, kde sa má zobraziť.
 

Úprava prepojenia

Ak chcete zmeniť internetovú adresu, na ktorú odkazuje prepojenie v poznámkach, postupujte takto:

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na prepojenie, ktorého adresu chcete zmeniť, a potom kliknite na položku Upraviť prepojenie.

 2. V dialógovom okne Prepojenie, ktoré sa otvorí, nahraďte URL adresu v poli Adresa požadovanou novou adresou. Podľa potreby zmeňte aj popisný text, ktorý sa zobrazí v poli Zobrazovaný text tak, aby zodpovedal cieľu prepojenia.

 3. Kliknite na tlačidlo OK.
   

Odstránenie prepojenia

Ak chcete odstrániť prepojenie bez toho, aby ste odstránili text, z ktorého bol vytvorený, použite nasledujúci postup:

 • Pravým tlačidlom myši kliknite na prepojenie, ktoré chcete odstrániť, a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Odstrániť prepojenie.
   

Pridanie značiek k dôležitým poznámkam

OneNote obsahuje niekoľko značiek, napríklad Dôležité a Vykonať, ktorými možno označiť poznámky. Značky umožňujú viditeľné označenie priority alebo kategorizáciu poznámok a možno ich použiť na vytváranie skupín poznámok na základe klasifikácie alebo dôležitosti pri vyhľadávaní v poznámkových blokoch.
 

Pridanie značky k poznámke

Postupujte takto:

 1. Kliknite na text v poznámkach, ku ktorému chcete pridať značku.

 2. Na karte Domov kliknite v skupine Značky na ikonu značky, ktorú chcete použiť. V zozname sa presúvajte pomocou šípok alebo zobrazte všetky dostupné značky kliknutím na šípku Ďalšie v pravom dolnom rohu zoznamu.
   

Hľadanie značiek

Ak chcete rýchlo nájsť všetky poznámky označené značkou (napríklad ak chcete zobraziť všetky položky, ktoré ste označili značkou Dôležité), postupujte takto:

 • Kliknite na položky Domov > Nájsť značky. Na otvorenej pracovnej table Súhrn značiek kliknutím na značku v zozname vyhľadáte a otvoríte stranu s poznámkou, ku ktorej bola značka priradená.
   

Ukladanie poznámok

Program Microsoft OneNote na rozdiel od iných počítačových programov automaticky a priebežne ukladá vašu prácu počas toho, ako pracujete, čo znamená, že nemusíte ukladať poznámky ručne.

OneNote môžete kedykoľvek zatvoriť hneď po dokončení zapisovania poznámok. Po ďalšom spustení OneNotu sa automaticky otvorí posledná prezeraná strana a načítajú sa posledné zmeny.
 

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×