Zameranie obsahu na konkrétne cieľové skupiny

Zameranie obsahu na konkrétne cieľové skupiny

Zoznam alebo položky knižnice dokumentov v službe SharePoint je možné zamerať tak, aby sa zobrazovali iba tým používateľom, ktorí sú členmi konkrétnej skupiny alebo cieľovej skupiny. Cieľovú skupinu možno identifikovať použitím skupín, distribučných zoznamov alebo skupín zabezpečenia služby SharePoint, alebo použitím systému založenom na pravidlách na vytvorenie globálnej cieľovej skupiny.

Aktualizované 3. januára 2017 vďaka pripomienkam od zákazníkov.

Prehľad

Použitím cieľových skupín môžete špecifickým skupinám používateľov zobraziť obsah, akým sú napríklad položky zoznamu alebo knižnice, navigačné prepojenia a iný obsah. Je to užitočné vtedy, keď potrebujete prezentovať informácie, ktoré sú relevantné iba pre konkrétnu skupinu používateľov. Obsah môžete pridať napríklad do knižnice dokumentov, ktorá je viditeľná iba pre používateľov z právneho oddelenia.

Všetky položky v zozname alebo knižnici služby SharePoint je možné nastaviť tak, aby sa zobrazovali iba špecifickým cieľovým skupinám. Na vykonanie tohto kroku sa používa webová časť Dotaz na obsah. Iné typy webových častí a ich obsah je taktiež možné nastaviť pre špecifické cieľové skupiny.

Okrem toho môžete pre špecifické cieľové skupiny nastaviť aj navigačné prepojenia na lokalite. Zameranie prepojení zjednodušuje prácu používateľom, pretože sa zobrazia iba tie navigačné prepojenia, ktoré sú pre nich relevantné.

Na identifikáciu cieľovej skupiny môžete použiť najmenej jednu z týchto položiek:

 • Skupiny služby SharePoint

 • Distribučné zoznamy

 • Skupiny zabezpečenia

 • Globálne cieľové skupiny

  Globálne cieľové skupiny sú cieľové skupiny založené na pravidlách, ktoré spravujú správcovia služby SharePoint.

Ak je známy názov cieľovej skupiny, cieľovú skupinu bude môcť určiť každý používateľ s povoleniami na úrovni najmenej Prispievateľ. Cieľovú skupinu môžete vyhľadávať podľa názvu, aliasu alebo popisu – stačí, ak kliknete na položku Prehľadávať žiadne v zozname Cieľové skupiny.

Na začiatok stránky

Nastavenie položiek zoznamu alebo knižnice pre cieľovú skupinu

Nasledujúci postup uvádza príklad spôsobu zamerania všetkých položiek z konkrétneho zoznamu, kedy je typom zoznamu knižnica dokumentov. Webová časť Dotaz na obsah taktiež umožňuje zobraziť všetky položky z lokality a vedľajších lokalít, alebo všetky položky zo všetkých lokalít v kolekcii lokalít. Potom môžete zostaviť dotaz so zahrnutím zamerania na cieľovú skupinu, ktoré ste pre jednotlivé položky nastavili na lokalitách alebo v kolekcii lokalít.

Zameranie položiek zo zoznamu alebo knižnice na špecifickú cieľovú skupinu vyžaduje vykonanie troch krokov:

Krok 1: Povolenie zamerania na cieľovú skupinu v zozname alebo knižnici

Keď v zozname alebo v knižnici povolíte zamerania na cieľovú skupinu, každú položku v zozname alebo knižnici budete môcť zamerať na cieľovú skupinu.

Poznámka: Ak je v zozname alebo knižnici služby SharePoint už povolené zameranie na cieľovú skupinu, zobrazí sa stĺpec Cieľové skupiny.

 1. Kliknite na zoznam alebo knižnicu obsahujúcu položky, ktorých zameranie chcete nastaviť.

 2. V prípade služby SharePoint Online kliknite na položku Nastavenie a potom na položku Nastavenie zoznamu alebo Nastavenie knižnice dokumentov.

  Ponuka Nastavenie s vybratou možnosťou Nastavenie knižnice alebo Ponuka Nastavenie so zvýraznenými nastaveniami zoznamu

  V prípade SharePointu 2016, 2013, 2010 alebo 2007 kliknite na paneli s nástrojmi zoznamu alebo knižnice na položku Nastavenie a potom na položku Nastavenie zoznamu alebo Nastavenie knižnice dokumentov.

  Položka Nastavenia zoznamu na páse s nástrojmi alebo Tlačidlá nastavení knižnice SharePoint na páse s nástrojmi

 3. V časti Všeobecné nastavenia kliknite na položku Nastavenie zamerania na cieľové skupiny.

  Nastavenie zamerania na cieľovú skupinu v časti Všeobecné na stránke nastavenia knižnice alebo zoznamu
 4. Začiarknite políčko Povoliť zameranie na cieľovú skupinu.

  Začiarkavacie políčko, ktoré umožňuje zameranie sa na cieľovú skupinu

Krok 2: Určenie cieľovej skupiny v položkách

Keď povolíte zameranie zoznamu alebo knižnice na cieľovú skupinu, môžete nastaviť jednotlivé položky v zozname alebo knižnici tak, aby sa zobrazili jednej alebo viacerým cieľovým skupinám.

 1. V prípade služby SharePoint Online kliknite naľavo od položky, ktorej cieľové skupiny chcete zmeniť, kliknite na ikonu podrobností Tlačidlo Informácie alebo tlačidlo Otvoriť tablu s podrobnosťami , a potom na položku Upraviť všetko podľa vlastností.

  Pokiaľ ide o SharePoint 2016, 2013, 2010 a 2007, kliknite na šípku alebo tri bodky (...) vedľa názvu položky v zozname alebo knižnici, a potom na položku Upraviť vlastnosti alebo Vlastnosti. V niektorých verziách SharePointu bude potrebné kliknúť na ďalší súbor troch bodiek (...).

 2. Do zoznamu Cieľové skupiny pridajte najmenej jednu cieľovú skupinu.

  Vlastnosti dokumentu so zameraním na cieľovú skupinu

  Poznámka: Ak je v zozname alebo knižnici povolené schválenie obsahu alebo pracovný postup, je možné, že danú položku bude potrebné schváliť.

 3. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Krok 3: Zobrazenie položky vo webovej časti pre SharePoint 2016, 2013, 2010 alebo 2007

Ak chcete zobraziť položku zoznamu alebo knižnice SharePointu špecifickej cieľovej skupine, môžete použiť webovú časť Dotaz na obsah. Webová časť Dotaz na obsah umožňuje zostaviť dotaz, ktorý bude filtrovať položky zoznamu a knižnice.

Poznámka: V prípade služby SharePoint Online nemusia byť webové časti viditeľné.

V tomto príklade sa dozviete, ako cieľovej skupine zobraziť všetky položky zo špecifického zoznamu. Typom zoznamu je knižnica dokumentov.

 1. Na stránke, na ktorej chcete položku zobraziť, kliknite na položku Obrázok tlačidla alebo na položku Nastavenie Tlačidlo Nastavenia v záhlaví okna v SharePointe 2016. a potom na možnosť Upraviť stránku.

 2. V prípade programu SharePoint 2010, 2013 a 2016 kliknite na kartu Vložiť, a potom kliknite na položku Webová časť.

  Vloženie webovej časti

  V programe SharePoint 2007 kliknite na položku Pridať webovú časť a potom v časti Predvolené na položku Webová časť Dotaz na obsah.

  V časti Súhrn obsahu kliknite na položku Dotaz na obsah.

  Pridanie webovej časti Dotaz na obsah

  Poznámka: Ak dotaz na obsah neexistuje, obráťte sa na správcu služby SharePoint.

 3. Kliknite na tlačidlo Pridať.

 4. V prípade programu SharePoint 2010, 2013 a 2016 kliknite na šípku nadol Šípka nadol na úpravu webovej časti na pravej strane webovej časti a potom v ponuke na položku Upraviť webovú časť.

  V programe SharePoint 2007 kliknite na položku Upraviť a kliknutím na položku Upraviť zdieľanú webovú časť otvorte možnosť tabla s nástrojmi pre danú webovú časť.

  Ponuka webovej časti na výber položky Upraviť webovú časť
 5. V časti Dotaz na table s nástrojmi vykonajte nasledujúce kroky

  Zoznam vlastností webovej časti dotaz na obsah s tromi bublinami
  1. Kliknite na položku Zobraziť položky zo zoznamu a potom zadajte umiestnenie zoznamu.

   Poznámka: V tomto príklade zadávame konkrétny zoznam. Rozsah môžete rozšíriť a kliknutím na niektorú z ďalších možností môžete zahrnúť položky v zoznamoch z viacerých lokalít.

  2. V požadovanej časti Typ zoznamu vyberte typ zoznamu, ktorého členom daná položka je. V tomto príklade kliknite na položku Knižnica dokumentov. Dotaz spracuje iba položky vo vybratom type zoznamu.

  3. V časti Zameranie na cieľovú skupinu vykonajte nasledujúce kroky.

   Požadovaná akcia

   Vykonajte nasledovné

   Zobrazenie položiek zoznamu cieľovej skupine, ktorú ste určili v kroku 2: Určenie cieľovej skupiny v položkách, keď je aktuálny používateľ členom cieľovej skupiny.

   Začiarknite políčko Použiť filtrovanie pre cieľovú skupinu. Tento krok sa vyžaduje na správnu funkčnosť dotazu.

   Zobrazia sa aj položky v zozname, pre ktoré nie je určená žiadna cieľová skupina. Tieto položky sa zobrazujú všetkým používateľom.

   Začiarknite políčko Zahrnúť aj nezamerané položky. Táto možnosť je voliteľná.

   Keď sa vykreslí stránka, obsah vo webovej časti sa zobrazí iba aktuálnym používateľom, ktorí sú členmi stanovených cieľových skupín.

Na začiatok stránky

Zameranie webovej časti na cieľovú skupinu

Webové časti služby SharePoint je možné zamerať tak, aby sa zobrazovali iba konkrétnym používateľom, ktorí sú členmi konkrétnej skupiny alebo cieľovej skupiny. Týmto spôsobom môžete vytvoriť prispôsobené stránky pre špecifické skupiny.

Poznámka: Rovnako ako v prípade všetkých webových častí obsahuje aj webová časť Dotaz na obsah zoznam Cieľové skupiny, ktorý sa nachádza na table s nástrojmi v časti Rozšírené. Toto nastavenie určuje, či je samotná webová časť viditeľná pre aktuálneho používateľa. Ak nie je, žiadne z ďalších nastavení sa nepoužijú.

Cieľovú skupinu možno identifikovať použitím skupiny, distribučného zoznamu, skupiny zabezpečenia alebo globálnej cieľovej skupiny služby SharePoint.

 1. Na stránke, na ktorej chcete položku zobraziť, kliknite na položku Obrázok tlačidla alebo na položku Nastavenie Tlačidlo Nastavenia v záhlaví okna v SharePointe 2016. a potom na možnosť Upraviť stránku.

 2. V prípade programu SharePoint 2010, 2013 a 2016 kliknite na šípku nadol Šípka nadol na úpravu webovej časti na pravej strane webovej časti a potom na položku Upraviť webovú časť.

  Ponuka webovej časti na výber položky Upraviť webovú časť

  V programe SharePoint 2007 kliknite na položku Upraviť a kliknutím na položku Upraviť zdieľanú webovú časť otvorte možnosť tabla s nástrojmi pre danú webovú časť.

 3. V časti Rozšírené pridajte do zoznamu Cieľové skupiny najmenej jeden názov cieľovej skupiny.

  Rozšírená časť s vlastnosťami webovej časti so zvýraznenou cieľovou skupinou

Keď sa vykreslí stránka, webová časť sa zobrazí iba používateľom, ktorí sú členmi stanovených cieľových skupín.

Na začiatok stránky

Zameranie navigačného prepojenia na cieľovú skupinu

Navigačné prepojenie na serveri SharePoint je možné zamerať tak, aby sa zobrazilo iba používateľom, ktorí sú členmi konkrétnej skupiny alebo cieľovej skupiny. Ak chcete upravovať nastavenie navigácie na lokalite, musíte disponovať povolením najmenej na úrovni Návrh.

 1. Na stránke, na ktorej chcete zobraziť túto položku, kliknite na položku Obrázok tlačidla alebo Nastavenie Tlačidlo Nastavenia v záhlaví okna v SharePointe 2016. , kliknite na položku Nastavenie lokality a potom na položku Navigácia v časti Vzhľad a prostredie alebo na položku Upraviť navigáciu.

 2. Na stránke Nastavenie navigácie na lokalite v časti Štrukturálna navigácia: Úpravy a zoradenie kliknite na položku Pridať prepojenie.

  V časti Štruktúrovaná navigácia v rámci nastavenia navigácie je zvýraznená položka Pridať prepojenie
 3. V dialógovom okne Navigačné prepojenie zadajte Názov a URL adresu prepojenia a potom do zoznamu Cieľové skupiny zadajte najmenej jeden názov cieľovej skupiny.

  Vlastnosti navigačného prepojenia so zvýrazneným tlačidlom OK.

  URL adresu môžete skopírovať do Schránky kliknutím pravým tlačidlom myši na prepojenie a následným kliknutím na položku Kopírovať odkaz. Ak v prehliadači nemáte k dispozícii túto možnosť, prejdite na stránku, na ktorú chcete vytvoriť prepojenie, a skopírujte panel s adresou.

Keď sa vykreslí stránka, navigačné prepojenie sa zobrazí iba používateľom, ktorí sú členmi stanovených cieľových skupín.

Domovská obrazovka s prepojením, webovou časťou a dokumentmi zameranými na cieľovú skupinu
Cieľová skupina bude môcť zobraziť tieto ďalšie položky: 1. Zamerané dokumenty. 2. Zameranú webovú časť Informačný kanál s aktualizáciami. 3. Zamerané prepojenie.
Domovská stránka s položkami zameranými na cieľovú skupinu, ktoré sa zobrazujú cieľovej skupine, na ktorú nie je zameranie určené
Cieľovej skupine bez zamerania sa zobrazia iba tie položky, ktoré neboli zamerané.

Na začiatok stránky

Odošlite nám komentár

Bol tento článok užitočný? Ak áno, môžete nám o tom dať vedieť na konci tejto stránky. Ak nebol užitočný, dajte nám vedieť, čo vám robilo problém alebo čo chýbalo. Zahrňte verziu aplikácie SharePoint, operačného systému a prehliadača.Na základe vašich pripomienok skontrolujeme skutočnosti, pridáme informácie a aktualizujeme tento článok.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×