Zadanie nákladov na prostriedky

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Project vypočíta náklady na zdroje na základe mzdových sadzieb, poplatkov za použitie, pevných nákladov alebo celkových nákladových zdrojov (ako sú napríklad letenky a stravovanie), ktoré sú k úlohám priradené.

Poznámka:  Ak chcete informácie týkajúce sa zmien v nákladoch na podnikový zdroj uložiť, zdroj musí byť otvorený na úpravy.

Čo vás zaujíma?

Zadanie nákladových sadzieb pre pracovný zdroj

Zadanie nákladov na použitie pre pracovný zdroj

Zadanie pevných nákladov na úlohu v rámci projektu

Zadanie nákladov na nákladové zdroje

Zadanie sadzby pre materiálový zdroj

Zadanie nákladov na použitie pre materiálový zdroj

Manuálne zadanie skutočných nákladov

Riešenie problémov

Zadanie nákladových sadzieb pre pracovný zdroj

 1. Vyberte položku Zobraziť hárok prostriedkov>.

  Hárok zdroja na karte Zobraziť

 2. Ak sa nezobrazuje Tabuľka položka, kliknite na položku Zobraziť > tabuľky > položku.

  Tlačidlo Tabuľky na karte Zobraziť

 3. Do poľa názov zdroja zadajte meno osoby alebo ho vyberte, ak sa daná osoba už nachádza v hárku zdroja.

 4. V poli Typ Skontrolujte, či sa zobrazuje Práca .

  Pole Typ s položkou Práca

 5. V STD. sadzba Zadajte štandardnú mzdovú tarifu pre danú osobu. Napríklad $25,00/HRalebo $200,00/Day.

  Stlačením klávesu TAB sa premiestnite do tohto poľa, ak sa nezobrazuje.

 6. Ak plánujete sledovať prácu nadčas v projekte a vaša osoba môže pracovať nadčas, zadajte úrokovú sadzba za prácu nadčas v Ovt. Sadzba pole.

 7. V poli Adjustácia je nárast nákladov nastavený na základe predvoleného nastavenia, ale na začiatku alebo na konci projektu môžete vybrať možnosť začiatok alebo koniec na nárast nákladov na zdroje na základe sadzieb.

 8. Priradenie zdroja k úlohe. Program Microsoft Project automaticky vypočíta náklady na zdroje pre dané nasadenie.

  Tip: Ak chcete zadať viac ako jednu sadzbu pre každý zdroj, pozrite si tému zadanie variabilných sadzieb pre osoby alebo materiálové zdroje na konci tohto článku.

Máte zložitejšie sadzby než tieto? Niekedy jedna skupina zdrojových sadzieb nepostačuje na zaznamenanie zložitých schém fakturácie (nazývajú sa spojené sadzby).

Zdroj môže mať napríklad premenlivé sadzby, ktoré závisia od:

 • typu práce,

 • miesta pracoviska,

 • množstvovej zľavy vyplývajúcej z práce,

 • zmeny nadčasov,

 • použitých zdrojov, ako sú napríklad vyškolení verzus talentovaní zamestnanci.

Tieto zložité schémy fakturácie môžete v Projecte modelovať pomocou funkcií určených pre tabuľku sadzieb:

 1. Dvojitým kliknutím na zdroj otvorte dialógové okno Informácie o zdroji a potom kliknite na kartu Náklady.

 2. V časti Tabuľky nákladových sadzieb, na karte A (predvolené) zadajte v stĺpci Dátum účinnosti dátum, odkedy platí zmena sadzby.

 3. V stĺpcoch Štandardná sadzba a Sadzba za prácu nadčas zadajte sadzby zdroja.

 4. Ak chcete zadať zmeny v sadzbách, ktoré sa vyskytujú v iný dátum, v ďalších riadkoch tabuliek nákladových sadzieb zadajte alebo vyberte nový dátum, nové štandardné sadzby a sadzby za prácu nadčas.

 5. Ak chcete pre ten istý zdroj zadať ďalšie skupiny mzdových sadzieb, kliknite na kartu B a potom zopakujte kroky 2 až 4.

Poznámky: 

 • Použitím tabuliek nákladových sadzieb sa prejavia zmeny v sadzbách, ktoré vznikli po určitom dátume. Staré údaje sa tak nebudú vypočítavať.

 • Ak tabuľky nákladových sadzieb používate pravidelne, pridajte stĺpec Tabuľka nákladových sadzieb do zobrazenia Použitie úlohy. Budete tak môcť zobrazovať a vyberať tabuľku sadzieb konkrétneho priradenia.

 • Project vypočíta celkové náklady, keď sú zdroje založené na sadzbách, zdroje s nákladmi na použitie a nákladové zdroje priradené k úlohám. Vplyv na to bude mať aj nastavenie položky Hromadenie nákladov.

 • Zmena štandardnej sadzby pre zdroj ovplyvní aj náklady na úlohy, ktoré sú na 100 % dokončené a ku ktorým je priradený rovnaký zdroj.

 • Keď pomocou tabuľky nákladových sadzieb zadávate pre jeden zdroj viacero sadzieb, môžete prostredníctvom inej tabuľky nákladových sadzieb zmeniť zdrojové sadzby pre daný zdroj pre ľubovoľné priradenie. Ak chcete zmeniť tabuľku nákladových sadzieb pre konkrétne priradenie, vyberte v zobrazení Použitie úloh zdroj, ktorý je priradený k úlohe, a potom kliknutím pravým tlačidlom myši vyberte položku Informácie. Na karte Náklady kliknite v zozname Tabuľka nákladových sadzieb na tú tabuľku nákladových sadzieb, ktorú chcete použiť.

Zadanie nákladov na použitie pre pracovný zdroj

 1. Vyberte položku Zobraziť hárok prostriedkov>.

  Hárok zdroja na karte Zobraziť

 2. Ak sa nezobrazuje Tabuľka položka, kliknite na položku Zobraziť > tabuľky > položku.

  Tlačidlo Tabuľky na karte Zobraziť

 3. Vyplňte stĺpec Náklady na použitie pre zdroj, ktorý má nastavený poplatok pre každé priradenie. Zdroje môžu mať okrem mzdy na základe sadzieb aj náklady na použitie.

Ak chcete, aby sa ovplyvnili aj schémy spojených sadzieb, môžete pre každý zdroj zadať viacero nákladov na použitie.

 1. Dvojitým kliknutím na zdroj otvorte dialógové okno Informácie o zdroji a potom kliknite na kartu Náklady.

 2. V časti Tabuľky nákladových sadzieb, na karte A (predvolené) zadajte v stĺpci Dátum účinnosti dátum, odkedy platí zmena sadzby.

 3. Vyplňte stĺpec Náklady na použitie.

 4. Ak chcete zadať náklady na použitie, ktoré sa vyskytujú v iný dátum, v ďalších riadkoch tabuliek nákladových sadzieb zadajte alebo vyberte nový dátum a nové náklady na použitie.

 5. Ak chcete pre ten istý zdroj zadať ďalšie náklady, kliknite na kartu B a potom zopakujte kroky 2 až 4.

Tip:  Hodnota Nárast nákladov nie je v žiadnej tabuľke nákladových sadzieb daná, pretože je to vlastnosť na úrovni zdroja.

Program Project môže vypočítať celkové náklady, keď sú zdroje založené na sadzbách, zdroje s nákladmi na použitie a nákladové zdroje priradené k úlohám.

Poznámky: 

 • Keď pomocou tabuľky nákladových sadzieb zadávate pre jeden zdroj viacero nákladov, môžete prostredníctvom inej tabuľky nákladových sadzieb zmeniť náklady na zdroje pre daný zdroj na priradenie. Ak chcete zmeniť tabuľku nákladových sadzieb pre konkrétne priradenie, vyberte v zobrazení Použitie úloh zdroj, ktorý je priradený k úlohe, a potom kliknutím pravým tlačidlom myši vyberte položku Informácie. Na karte Náklady kliknite v zozname Tabuľka nákladových sadzieb na tú tabuľku nákladových sadzieb, ktorú chcete použiť.

 • Ak tabuľky nákladových sadzieb používate pravidelne, pridajte stĺpec Tabuľka nákladových sadzieb do zobrazenia Použitie úlohy. Budete tak môcť zobrazovať a vyberať tabuľku sadzieb konkrétneho priradenia.

Zadanie pevných nákladov na úlohu v rámci projektu

Fixné náklady sú priradené k úlohe a slúžia na plánovanie a zaznamenávanie nákladov na úlohu, ktoré vznikajú popri úlohách vznikajúcich v priradených zdrojoch. Pevné náklady sa vzťahujú na úlohu, nie na zdroj.

 1. Vyberte položku Zobraziť _GT_Ganttov graf.

  Tlačidlo Ganttov graf na karte Zobraziť

 2. Vyberte položku tabuľky > náklady.

  Tabuľka nákladov v ponuke Tabuľky

 3. V poli Názov úlohy vyberte úlohu, ktorá má pevné náklady.

 4. Do poľa Pevné náklady zadajte sumu nákladov.

Tip:  Pomocou hodnoty Nárast pevných nákladov môžete kontrolovať čas realizácie nákladov a priradenie Použitie nákladových zdrojov môžete použiť na lepšiu kontrolu nákladov.

Pevné náklady môžete zadať aj pre celý projekt. Túto možnosť si môžete vybrať, ak máte záujem len o náklady týkajúce sa celkového projektu (nie o náklady jednotlivých úrovní projektu) alebo ak chcete pridať režijné náklady projektu (ako sú napríklad náklady na služby).

 1. Na karte Formát začiarknite políčko Súhrnná úloha projektu.

  Súhrnná úloha projektu na karte Formát

 2. Zadajte náklady na projekt v poli Pevné náklady pre súhrnnú úlohu projektu.

Zadanie nákladov na nákladové zdroje

Nákladový zdroj umožňuje používať náklady s úlohou, a to priradením položky nákladu (napríklad veľké výdavky na vybavenie alebo variabilné náklady, ako sú napríklad letenky a ubytovanie) k danej úlohe. Na rozdiel od pevných nákladov môžete v rámci úlohy použiť ľubovoľný počet nákladových zdrojov. Nákladové zdroje poskytujú lepšiu kontrolu pri používaní rôznych typov nákladov v rámci úloh.

Pred zadaním nákladov pre nákladový zdroj musíte nákladový zdroj vytvoriť:

 1. Vyberte položku Zobraziť hárok prostriedkov>.

  Hárok zdroja na karte Zobraziť

 2. V poli Názov zdroja zadajte názov pre nákladový zdroj (napríklad Ubytovanie) a potom kliknite pravým tlačidlom myši a vyberte položku Informácie.

 3. V dialógovom okne Informácie o zdroji vyberte na karte Všeobecné v zozname Typ položku Náklady a kliknite na tlačidlo OK.

Po vytvorení nákladového zdroja ho môžete priradiť k úlohe. Po priradení nákladového zdroja k úlohe môžete pomocou zobrazenia Použitie úlohy zadať náklady na priradenie zdroja.

 1. Vyberte položku Zobraziť Používanie úloh>.

 2. Dvojitým kliknutím na úlohu, ku ktorej je nákladový zdroj priradený, otvorte dialógové okno Informácie o úlohe.

 3. Kliknite na kartu Zdroje, do poľa Náklady zadajte hodnotu nákladov a kliknite na tlačidlo OK.

Keď sa náklady používajú pomocou nákladového zdroja priradeného k úlohe, množstvo nákladového zdroja sa môže meniť v závislosti od spôsobu používania tohto nákladového zdroja.

Poznámky: 

 • Na rozdiel od pevných nákladov sa nákladové zdroje vytvárajú ako typ zdroja a potom sa priraďujú k úlohe.

 • Na rozdiel od pracovných zdrojov pri nákladových zdrojoch nemožno použiť kalendár. Ak však priradíte k úlohe nákladový zdroj a pridáte hodnotu meny k určitému dátumu, ktorý nepatrí do aktuálneho počiatočného alebo koncového dátumu úlohy, program Project upraví dátum tak, aby zahŕňal dátum priradenia nákladových zdrojov. Ak máte napríklad úlohu, ktorá sa začína 1. augusta a končí sa 15. augusta, a priradíte nákladový zdroj s hodnotou $500 v auguste 21, koncový dátum úlohy sa upraví na august 21, aby odrážal priradenia nákladových zdrojov.

 • Ak ste v priebehu určitého časového obdobia odhadli viaceré hodnoty nákladového zdroja a skutočné hodnoty sa v porovnaní s odhadmi odlišujú, projekt nahradí odhady skutočnými hodnotami. Toto správanie nákladového zdroja sa líši od iných typov zdrojov, pretože náklady na zdroje nie sú viazané na skutočnú prácu.

 • Hodnota meny nákladových zdrojov nezávisí od množstvo vykonanej práce na úlohe, ktorá vám bola priradená.

 • Náklady zadané do plánu projektu nie sú chránené ako tie, ktoré sú zadané do systému účtovníctva projektu. Existujú situácie, kedy sa náklady môžu zmeniť na základe zmien v vlastniacich úlohách. Ak sa trvanie úlohy zmení, je možné, že rozdelenie nákladov sa časom zmení.

Zadanie sadzby pre materiálový zdroj

 1. Vyberte položku Zobraziť hárok prostriedkov>.

  Hárok zdroja na karte Zobraziť

 2. Ak sa nezobrazuje Tabuľka položka, kliknite na položku Zobraziť > tabuľky > položku.

  Tlačidlo Tabuľky na karte Zobraziť

 3. V poli Názov zdroja vyberte materiálový zdroj alebo zadajte názov nového materiálového zdroja.

 4. V prípade nového materiálového zdroja postupujte nasledovne:

  • Vyberte možnosť Materiál v poli Typ.

  • Do poľa materiál zadajte názov mernej jednotky, napríklad lit (pre litre), cu. m (pri metroch kubických) alebo EA (pre každého).

 5. V STD. sadzba pole, zadajte frekvenciu.

Na jeden materiálový zdroj môžete zadať viacero sadzieb:

 1. Dvojitým kliknutím na zdroj otvorte dialógové okno Informácie o zdroji a potom kliknite na kartu Náklady.

 2. V časti Tabuľky nákladových sadzieb, kliknite na kartu A (predvolené) a potom v stĺpci Štandardná sadzba zadajte sadzbu.

 3. V ďalšom riadku zadajte zmenu hodnoty alebo percent z predchádzajúcej sadzby nachádzajúcej sa v stĺpci Štandardná sadzba. Ak napríklad zadáte + 10 %, znamená to, že sa sadzba od poslednej sadzby zvýšila o 10 %.

 4. V stĺpci Dátum účinnosti zadajte dátum, kedy sa zmeny v sadzbách prejavili.

 5. Ak chcete zadať ďalšie náklady, kliknite na kartu B a potom zopakujte kroky 2 až 4.

Poznámky: 

 • Ak chcete, aby Project uskutočnil výpočet nákladov na materiálový zdroj na základe sadzieb materiálového zdroja, musíte tieto sadzby materiálového zdroja zadať. Ak chcete napríklad k úlohe priradiť materiálový zdroj s názvom cement s jednotkovou cenou 100 EUR za tonu, v poli Typ vyberte typ zdroja Materiál a potom zadajte alebo vyberte názov zdroja Cement, značku Tona a štandardnú sadzbu s hodnotou 100 EUR.

 • Ak pracujete s viacerými druhmi materiálu alebo ak potrebujete zahrnúť zmeny v sadzbách za materiál v konkrétnych dátumoch, zadajte pre materiálový zdroj viacero sadzieb. Karty Tabuľka nákladových sadzieb môžete napríklad použiť na zadávanie sadzieb pre rozličné druhy kobercov a na zahrnutie zvýšenia alebo zníženia nákladov, ktoré počas trvania projektu očakávate.

Zadanie nákladov na použitie pre materiálový zdroj

 1. Vyberte položku Zobraziť hárok prostriedkov>.

  Hárok zdroja na karte Zobraziť

 2. Ak sa nezobrazuje Tabuľka položka, kliknite na položku Zobraziť > tabuľky > položku.

  Tlačidlo Tabuľky na karte Zobraziť

 3. V poli Názov zdroja vyberte materiálový zdroj alebo zadajte názov nového materiálového zdroja.

 4. V prípade nového materiálového zdroja vyberte možnosť Materiál v poli Typ.

 5. Ak ide o nový materiálový zdroj, zadajte do poľa označenie materiálu názov mernej jednotky, napríklad lit (pre litre), cu. m (pri metroch kubických) alebo EA (pre každého).

 6. V poli Náklady na použitie zadajte sumu nákladov.

Pre každý zdroj môžete zadať viacero nákladov na použitie.

 1. V prípade nového materiálového zdroja vyberte možnosť Materiál v poli Typ.

 2. Do poľa Materiál zadajte názov mernej jednotky.

 3. Dvojitým kliknutím na zdroj otvorte dialógové okno Informácie o zdroji a potom kliknite na kartu Náklady.

 4. V časti Tabuľky nákladových sadzieb, kliknite na kartu A (predvolené) a potom v stĺpci Náklady na použitie zadajte hodnotu nákladov.

 5. V ďalšom riadku zadajte zmenu hodnoty alebo percent z predchádzajúcich nákladov nachádzajúcich sa v stĺpci Náklady na použitie.

 6. V stĺpci Dátum účinnosti zadajte dátum, kedy sa zmeny v nákladoch prejavili.

 7. Ak chcete zadať ďalšie skupiny nákladov na použitie, kliknite na kartu B a potom zopakujte kroky 4 až 6.

Poznámky: 

 • Ak chcete pre materiálový zdroj zadať len jedny náklady na použitie a nechcete zahrnúť budúce zmeny v nákladoch, zadajte pre materiálový zdroj len jedny náklady na použitie.

 • Ak chcete pre tento zdroj zadať viacero nákladov na použitie a chcete zahrnúť budúce zmeny v nákladoch na použitie materiálu, zadajte pre materiálový zdroj viacero zdrojov na použitie.

Manuálne zadanie skutočných nákladov

Chcete zadať skutočné náklady, ale zistíte, že nemôžete urobiť. Je to preto, lebo Project automaticky vypočítava skutočné náklady na základe skutočnej nahromadenej práce alebo materiálov spotrebovaných na úlohách.

Môžete zadať skutočné náklady na priradené úlohy, ktoré boli dokončené (zostávajúca práca je nula) v ľubovoľnom zobrazení, v ktorom je použitá tabuľka nákladov.

Ak chcete zadať alebo upraviť skutočné náklady manuálne, keď je práca stále prebiehajúca, vypnite automatický výpočet skutočných nákladov.

 1. Vyberte položku Možnosti > súboru > plán.

 2. V časti Možnosti výpočtu pre tento projektzrušte začiarknutie políčka skutočné náklady sa vždy vypočítavajú podľa Projectu .

  Karta Plán v dialógovom okne Project – možnosti

Riešenie problémov

Problém Zdroje, ktoré sú priradené k projektovej úlohe, majú priradené náklady, ale celkové náklady na priradenia zdrojov zobrazujú nulovú hodnotu.

Príčina Na svoju úlohu sa môže použiť nesprávny tabuľka nákladových sadzieb.

Riešenie:

 • Skontrolujte, či sú všetky zdroje priradené k úlohám. Všimnite si, že náklady sa vypočítavajú až po priradení zdrojov k úlohám.

 • Skontrolujte tabuľku nákladových sadzieb, ktorú ste použili v úlohe. Môže sa použiť Tabuľka nákladových sadzieb, ktorá neobsahuje sadzby. Tabuľku nákladových sadzieb môžete zmeniť pre priradenia zdrojov.

  1. Vyberte položku ZobraziťPoužívanie úlohy.

   V zobrazení použitie úlohy sú zdroje zoskupené podľa úloh, ku ktorým sú priradené.

  2. Dvakrát kliknite na zdroj, ktorý je priradený k úlohe, pre ktorú chcete overiť priradenú tabuľku nákladových sadzieb.

  3. V dialógovom okne informácie o priradení v zozname tabuľky nákladových sadzieb Skontrolujte, či je v tabuľke nákladová sadzba správna pre danú úlohu.

Problém Po zadaní nákladových sadzieb a pevných nákladov na zdroje nie je možné zadávať skutočné náklady.

Príčina Project na základe predvoleného nastavenia automaticky vypočítava skutočné náklady podľa skutočnej nahromadenej práce alebo materiálu spotrebovaného na úlohách. Ak chcete upraviť informácie o skutočných nákladoch, musíte vypnúť automatické výpočet skutočných nákladov.

Poznámka: Ak je priradená úloha dokončená (zostávajúca práca je nula), skutočné náklady na nasadenie je možné zadať v ľubovoľnom zobrazení, v ktorom sa používa tabuľka nákladov.

Riešenie:

 1. Vyberte položku Možnosti > súboru >plán.

 2. Zrušte začiarknutie políčka skutočné náklady vždy vypočítavané v Projecte .

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office