Zadanie nákladov na prostriedky

Project vypočíta náklady na zdroje na základe mzdových sadzieb, poplatkov za použitie, pevných nákladov alebo celkových nákladových zdrojov (ako sú napríklad letenky a stravovanie), ktoré sú k úlohám priradené.

Poznámka:  Ak chcete informácie týkajúce sa zmien v nákladoch na podnikový zdroj uložiť, zdroj musí byť otvorený na úpravy.

Čo vás zaujíma?

Zadanie nákladových sadzieb pre pracovný zdroj

Zadanie nákladov na použitie pre pracovný zdroj

Zadanie pevných nákladov na úlohu v rámci projektu

Zadanie nákladov na nákladové zdroje

Zadanie sadzby pre materiálový zdroj

Zadanie nákladov na použitie pre materiálový zdroj

Zadanie nákladových sadzieb pre pracovný zdroj

 1. Na karte Zobraziť kliknite na položku Zoznam zdrojov.

 2. V poli Názov zdroja vyberte zdroj alebo zadajte názov nového zdroja.

 3. V poliach Štandardná sadzba a Sadzba za prácu nadčas zadajte štandardné zdroje a sadzby za prácu nadčas.

Máte zložitejšie sadzby než tieto? Niekedy jedna skupina zdrojových sadzieb nepostačuje na zaznamenanie zložitých schém fakturácie (nazývajú sa spojené sadzby).

Zdroj môže mať napríklad premenlivé sadzby, ktoré závisia od:

 • typu práce,

 • miesta pracoviska,

 • množstvovej zľavy vyplývajúcej z práce,

 • zmeny nadčasov,

 • použitých zdrojov, ako sú napríklad vyškolení verzus talentovaní zamestnanci.

Tieto zložité schémy fakturácie môžete v Projecte modelovať pomocou funkcií určených pre tabuľku sadzieb:

 1. Dvojitým kliknutím na zdroj otvorte dialógové okno Informácie o zdroji a potom kliknite na kartu Náklady.

 2. V časti Tabuľky nákladových sadzieb, na karte A (predvolené) zadajte v stĺpci Dátum účinnosti dátum, odkedy platí zmena sadzby.

 3. V stĺpcoch Štandardná sadzba a Sadzba za prácu nadčas zadajte sadzby zdroja.

 4. Ak chcete zadať zmeny v sadzbách, ktoré sa vyskytujú v iný dátum, v ďalších riadkoch tabuliek nákladových sadzieb zadajte alebo vyberte nový dátum, nové štandardné sadzby a sadzby za prácu nadčas.

 5. Ak chcete pre ten istý zdroj zadať ďalšie skupiny mzdových sadzieb, kliknite na kartu B a potom zopakujte kroky 2 až 4.

Poznámky: 

 • Použitím tabuliek nákladových sadzieb sa prejavia zmeny v sadzbách, ktoré vznikli po určitom dátume. Staré údaje sa tak nebudú vypočítavať.

 • Ak tabuľky nákladových sadzieb používate pravidelne, pridajte stĺpec Tabuľka nákladových sadzieb do zobrazenia Použitie úlohy. Budete tak môcť zobrazovať a vyberať tabuľku sadzieb konkrétneho priradenia.

 • Project vypočíta celkové náklady, keď sú zdroje založené na sadzbách, zdroje s nákladmi na použitie a nákladové zdroje priradené k úlohám. Vplyv na to bude mať aj nastavenie položky Hromadenie nákladov.

 • Zmena štandardnej sadzby pre zdroj ovplyvní aj náklady na úlohy, ktoré sú na 100 % dokončené a ku ktorým je priradený rovnaký zdroj.

 • Keď pomocou tabuľky nákladových sadzieb zadávate pre jeden zdroj viacero sadzieb, môžete prostredníctvom inej tabuľky nákladových sadzieb zmeniť zdrojové sadzby pre daný zdroj pre ľubovoľné priradenie. Ak chcete zmeniť tabuľku nákladových sadzieb pre konkrétne priradenie, vyberte v zobrazení Použitie úloh zdroj, ktorý je priradený k úlohe, a potom kliknutím pravým tlačidlom myši vyberte položku Informácie. Na karte Náklady kliknite v zozname Tabuľka nákladových sadzieb na tú tabuľku nákladových sadzieb, ktorú chcete použiť.

Zadanie nákladov na použitie pre pracovný zdroj

 1. Na karte Zobraziť kliknite na položku Zoznam zdrojov.

 2. Kliknite na položku Tabuľky > Zadávanie.

 3. Vyplňte stĺpec Náklady na použitie pre zdroj, ktorý má nastavený poplatok pre každé priradenie. Zdroje môžu mať okrem mzdy na základe sadzieb aj náklady na použitie.

Ak chcete, aby sa ovplyvnili aj schémy spojených sadzieb, môžete pre každý zdroj zadať viacero nákladov na použitie.

 1. Dvojitým kliknutím na zdroj otvorte dialógové okno Informácie o zdroji a potom kliknite na kartu Náklady.

 2. V časti Tabuľky nákladových sadzieb, na karte A (predvolené) zadajte v stĺpci Dátum účinnosti dátum, odkedy platí zmena sadzby.

 3. Vyplňte stĺpec Náklady na použitie.

 4. Ak chcete zadať náklady na použitie, ktoré sa vyskytujú v iný dátum, v ďalších riadkoch tabuliek nákladových sadzieb zadajte alebo vyberte nový dátum a nové náklady na použitie.

 5. Ak chcete pre ten istý zdroj zadať ďalšie náklady, kliknite na kartu B a potom zopakujte kroky 2 až 4.

Tip:  Hodnota Nárast nákladov nie je v žiadnej tabuľke nákladových sadzieb daná, pretože je to vlastnosť na úrovni zdroja.

Program Project môže vypočítať celkové náklady, keď sú zdroje založené na sadzbách, zdroje s nákladmi na použitie a nákladové zdroje priradené k úlohám.

Poznámky: 

 • Keď pomocou tabuľky nákladových sadzieb zadávate pre jeden zdroj viacero nákladov, môžete prostredníctvom inej tabuľky nákladových sadzieb zmeniť náklady na zdroje pre daný zdroj na priradenie. Ak chcete zmeniť tabuľku nákladových sadzieb pre konkrétne priradenie, vyberte v zobrazení Použitie úloh zdroj, ktorý je priradený k úlohe, a potom kliknutím pravým tlačidlom myši vyberte položku Informácie. Na karte Náklady kliknite v zozname Tabuľka nákladových sadzieb na tú tabuľku nákladových sadzieb, ktorú chcete použiť.

 • Ak tabuľky nákladových sadzieb používate pravidelne, pridajte stĺpec Tabuľka nákladových sadzieb do zobrazenia Použitie úlohy. Budete tak môcť zobrazovať a vyberať tabuľku sadzieb konkrétneho priradenia.

Zadanie pevných nákladov na úlohu v rámci projektu

Fixné náklady sú priradené k úlohe a slúžia na plánovanie a zaznamenávanie nákladov na úlohu, ktoré vznikajú popri úlohách vznikajúcich v priradených zdrojoch. Pevné náklady sa vzťahujú na úlohu, nie na zdroj.

 1. Na karte Zobraziť kliknite na položku Ganttov graf.

 2. Kliknite na položku Tabuľky > Náklady.

 3. V poli Názov úlohy vyberte úlohu, ktorá má pevné náklady.

 4. Do poľa Pevné náklady zadajte sumu nákladov.

Tip:  Pomocou hodnoty Nárast pevných nákladov môžete kontrolovať čas realizácie nákladov a priradenie Použitie nákladových zdrojov môžete použiť na lepšiu kontrolu nákladov.

Pevné náklady môžete zadať aj pre celý projekt. Túto možnosť si môžete vybrať, ak máte záujem len o náklady týkajúce sa celkového projektu (nie o náklady jednotlivých úrovní projektu) alebo ak chcete pridať režijné náklady projektu (ako sú napríklad náklady na služby).

 1. Na karte Formát začiarknite políčko Súhrnná úloha projektu.

 2. Zadajte náklady na projekt v poli Pevné náklady pre súhrnnú úlohu projektu.

Zadanie nákladov na nákladové zdroje

Nákladový zdroj umožňuje používať náklady s úlohou, a to priradením položky nákladu (napríklad veľké výdavky na vybavenie alebo variabilné náklady, ako sú napríklad letenky a ubytovanie) k danej úlohe. Na rozdiel od pevných nákladov môžete v rámci úlohy použiť ľubovoľný počet nákladových zdrojov. Nákladové zdroje poskytujú lepšiu kontrolu pri používaní rôznych typov nákladov v rámci úloh.

Pred zadaním nákladov pre nákladový zdroj musíte nákladový zdroj vytvoriť:

 1. Na karte Zobraziť kliknite na položku Zoznam zdrojov.

 2. V poli Názov zdroja zadajte názov pre nákladový zdroj (napríklad Ubytovanie) a potom kliknite pravým tlačidlom myši a vyberte položku Informácie.

 3. V dialógovom okne Informácie o zdroji vyberte na karte Všeobecné v zozname Typ položku Náklady a kliknite na tlačidlo OK.

Po vytvorení nákladového zdroja ho môžete priradiť k úlohe. Po priradení nákladového zdroja k úlohe môžete pomocou zobrazenia Použitie úlohy zadať náklady na priradenie zdroja.

 1. Na karte Zobraziť kliknite na položku Použitie úlohy.

 2. Dvojitým kliknutím na úlohu, ku ktorej je nákladový zdroj priradený, otvorte dialógové okno Informácie o úlohe.

 3. Kliknite na kartu Zdroje, do poľa Náklady zadajte hodnotu nákladov a kliknite na tlačidlo OK.

Keď sa náklady používajú pomocou nákladového zdroja priradeného k úlohe, množstvo nákladového zdroja sa môže meniť v závislosti od spôsobu používania tohto nákladového zdroja.

Poznámky: 

 • Na rozdiel od pevných nákladov sa nákladové zdroje vytvárajú ako typ zdroja a potom sa priraďujú k úlohe.

 • Na rozdiel od pracovných zdrojov sa s nákladovými zdrojmi nedajú používať kalendáre. Ak však priradíte nákladový zdroj k úlohe a pridáte hodnotu meny k určitému dátumu, ktorý spadá mimo aktuálneho počiatočného alebo koncového dátumu, Project 2010 upraví dátum tak, aby zahŕňal dátum priradenia nákladového zdroja. Ak máte napríklad úlohu, ktorá začína 1. augusta a končí 15. augusta, a priradíte nákladový zdroj s hodnotou 500 EUR na 21. augusta, koncový dátum úlohy sa upraví na 21. augusta, a tak bude tento interval obsahovať priradenie nákladového zdroja.

 • Ak sa v rámci nejakého časového úseku vyskytnú viaceré odhadované hodnoty pre nákladový zdroj a skutočné hodnoty sa od odhadov líšia, nahradí Project odhadované hodnoty skutočnými. Takéto fungovanie nákladového zdroja sa môže v iných typoch nákladov líšiť. Nákladové zdroje totiž nie sú viazané na skutočnú prácu.

 • Hodnota meny nákladových zdrojov nezávisí od množstvo vykonanej práce na úlohe, ktorá vám bola priradená.

 • Náklady vložené do plánu projektu nie sú chránené ako tie, ktoré sú zadané do účtovného systému projektu. Existujú situácie, kedy sa náklady môžu meniť. Môže sa to stať pri zmene úloh vlastníctva. Ak sa zmení trvanie úlohy, je pravdepodobné, že sa časom zmení aj rozloženie údajov.

Zadanie sadzby pre materiálový zdroj

 1. Na karte Zobraziť kliknite na položku Zoznam zdrojov.

 2. Kliknite na položku Tabuľky > Zadávanie.

 3. V poli Názov zdroja vyberte materiálový zdroj alebo zadajte názov nového materiálového zdroja.

 4. V prípade nového materiálového zdroja postupujte nasledovne:

  • Vyberte možnosť Materiál v poli Typ.

  • V poli Materiál zadajte názov mernej jednotky, ako napríklad, l (pre litre), m2 (pre metre štvorcové) alebo ks (pre kus).

 5. V poliach Štandardná sadzba zadajte sadzbu.

Na jeden materiálový zdroj môžete zadať viacero sadzieb:

 1. Dvojitým kliknutím na zdroj otvorte dialógové okno Informácie o zdroji a potom kliknite na kartu Náklady.

 2. V časti Tabuľky nákladových sadzieb, kliknite na kartu A (predvolené) a potom v stĺpci Štandardná sadzba zadajte sadzbu.

 3. V ďalšom riadku zadajte zmenu hodnoty alebo percent z predchádzajúcej sadzby nachádzajúcej sa v stĺpci Štandardná sadzba. Ak napríklad zadáte + 10 %, znamená to, že sa sadzba od poslednej sadzby zvýšila o 10 %.

 4. V stĺpci Dátum účinnosti zadajte dátum, kedy sa zmeny v sadzbách prejavili.

 5. Ak chcete zadať ďalšie náklady, kliknite na kartu B a potom zopakujte kroky 2 až 4.

Poznámky: 

 • Ak chcete, aby Project uskutočnil výpočet nákladov na materiálový zdroj na základe sadzieb materiálového zdroja, musíte tieto sadzby materiálového zdroja zadať. Ak chcete napríklad k úlohe priradiť materiálový zdroj s názvom cement s jednotkovou cenou 100 EUR za tonu, v poli Typ vyberte typ zdroja Materiál a potom zadajte alebo vyberte názov zdroja Cement, značku Tona a štandardnú sadzbu s hodnotou 100 EUR.

 • Ak pracujete s viacerými druhmi materiálu alebo ak potrebujete zahrnúť zmeny v sadzbách za materiál v konkrétnych dátumoch, zadajte pre materiálový zdroj viacero sadzieb. Karty Tabuľka nákladových sadzieb môžete napríklad použiť na zadávanie sadzieb pre rozličné druhy kobercov a na zahrnutie zvýšenia alebo zníženia nákladov, ktoré počas trvania projektu očakávate.

Zadanie nákladov na použitie pre materiálový zdroj

 1. Na karte Zobraziť kliknite na položku Zoznam zdrojov.

 2. Kliknite na položku Tabuľky > Zadávanie.

 3. V poli Názov zdroja vyberte materiálový zdroj alebo zadajte názov nového materiálového zdroja.

 4. V prípade nového materiálového zdroja vyberte možnosť Materiál v poli Typ.

 5. V prípade nového materiálového zdroja zadajte v poli Označenie materiálu názov mernej jednotky, ako napríklad, l (pre litre), m2 (pre metre štvorcové) alebo ks (pre kus).

 6. V poli Náklady na použitie zadajte sumu nákladov.

Pre každý zdroj môžete zadať viacero nákladov na použitie.

 1. V prípade nového materiálového zdroja vyberte možnosť Materiál v poli Typ.

 2. Do poľa Materiál zadajte názov mernej jednotky.

 3. Dvojitým kliknutím na zdroj otvorte dialógové okno Informácie o zdroji a potom kliknite na kartu Náklady.

 4. V časti Tabuľky nákladových sadzieb, kliknite na kartu A (predvolené) a potom v stĺpci Náklady na použitie zadajte hodnotu nákladov.

 5. V ďalšom riadku zadajte zmenu hodnoty alebo percent z predchádzajúcich nákladov nachádzajúcich sa v stĺpci Náklady na použitie.

 6. V stĺpci Dátum účinnosti zadajte dátum, kedy sa zmeny v nákladoch prejavili.

 7. Ak chcete zadať ďalšie skupiny nákladov na použitie, kliknite na kartu B a potom zopakujte kroky 4 až 6.

Poznámky: 

 • Ak chcete pre materiálový zdroj zadať len jedny náklady na použitie a nechcete zahrnúť budúce zmeny v nákladoch, zadajte pre materiálový zdroj len jedny náklady na použitie.

 • Ak chcete pre tento zdroj zadať viacero nákladov na použitie a chcete zahrnúť budúce zmeny v nákladoch na použitie materiálu, zadajte pre materiálový zdroj viacero zdrojov na použitie.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×