Začíname pracovať so službou Excel Services a webovou časťou Excel Web Access

Služba Excel Services umožňuje zobraziť a pracovať so zošitmi programu Excel (.xlsx, .xslb a .xls) v prehľadávači aj vtedy, ak nemáte v počítači nainštalovaný program Excel. Ak máte v počítači nainštalovaný program Excel, službu Excel Services môžete použiť na publikovanie zošita na lokalite SharePoint. Potom môžete zdieľať zošit v celom podniku a ovládať prístup k nemu pomocou povolení lokality. Údaje zošita budú zabezpečené bez ohľadu na to, či sú uložené v zošite alebo pochádzajú z externého zdroja, napríklad databázy. Pomocou služby Excel Services stačí uchovávať iba jednu kópiu dôležitého zošita namiesto snahy o správu mnohých kópií v mnohých počítačoch. Môžete zabezpečiť, aby zošit mohli meniť iba dôveryhodní autori.

Ak chcete použiť časť zošita alebo celý zošit na tabuli (dashboard) alebo inej stránke lokality, zošit môžete pripojiť k webovej časti Excel Web Access. Môžete prispôsobiť vzhľad a funkciu webovej časti Excel Web Access pomocou konfigurácie vlastností, napríklad veľkosti oblasti, v ktorej sa bude zobrazovať zošit, možností, ktoré sa budú zobrazovať na paneli s nástrojmi, ako aj druhov práce (interakcie), ktoré bude mať používateľ k dispozícii (napríklad zadávanie vstupných hodnôt pre parametre a preberanie). Okrem toho môžte webovú časť Excel Web Access pripojiť k iným webovým častiam, napríklad k webovej časti aktuálneho používateľa alebo k webovej časti filtra.

Obsah tohto článku

Čo je služba Excel Services?

Ako spolupracuje služba Excel Services s programom Excel?

Práca so zošitom v službe Excel Services

Publikovanie zošita na lokalitu SharePoint

Pripojenie k externým údajom

Služby Excel Services a správa prístupových práv k informáciám

Čo je služba Excel Services?

Služba Excel Services je technológiou SharePoint, ktorá rozširuje program Excel pomocou serverovej technológie. Táto služba umožňuje používateľom získať prístup k zošitu z prehľadávača. Pomocou servera sa spravuje zabezpečenie a ukladací priestor zošita a vykonávajú sa všetky požadované výpočty. Používatelia môžu presúvať, zoraďovať alebo filtrovať údaje v zošite priamo v prehľadávači.

Autor zošita môže označiť niektoré bunky v zdrojovom zošite ako parametre, čím umožní používateľom zadávať hodnoty pre výpočty modulu Runtime. Ak je v počítači používateľa nainštalovaný program Excel a používateľ má príslušné povolenia, používateľ môže zachytiť a uložiť snímku zošita v prehľadávači alebo prevziať zošit a pracovať s ním v programe Excel.

Služba Excel Services obsahuje tri hlavné súčasti, ktoré spolupracujú počas publikovania zošita na lokalitu SharePoint:

Prehľad služby Excel Services

1. Služba Excel Calculation Services     je základom servera Microsoft SharePoint Server 2010. Slúži na načítanie zošita, presné výpočty spolu s programom Microsoft Excel 2010, obnovenie externých údajov a uchovávanie relácií. Služba Excel Calculation Services vykonáva výpočty na serveri – používatelia nemajú priamy prístup k funkciám ani vzorcom.

2. Webová časť Excel Web Access    umožňuje zobraziť celý zošit programu Excel alebo jeho časť. Umožňuje tiež pracovať so zošitom v prehľadávači pomocou jazyka DHTML (Dynamic Hierarchical Tag Markup Language) a jazyka JavaScript. Keďže Excel Web Access je webovou časťou, môžete ju pridať na webovú stránku lokality, ako napríklad tímovú lokalitu, a potom ju znova kedykoľvek použiť na inej stránke bez potreby preberania ovládacích prvkov ActiveX do počítača. Okrem toho môžete webovú časť Excel Web Access pripojiť k iným webovým častiam, napríklad k filtrom, grafom a zoznamom.

3. Služba Excel Web Services poskytuje aplikačné programovacie rozhranie (API), ktoré používajú vývojári na zostavovanie vlastných aplikácií na základe zošita programu Excel.

Keďže služba Excel Services je technológiou SharePoint, môžete využívať výhody, ako napríklad správu zabezpečenia a prístupu, správu serverovej výkonnosti a škálovateľnosť.

Na začiatok stránky

Na začiatok stránky

Ako spolupracuje služba Excel Services s programom Excel?

Keď program Excel spolupracuje so službou Excel Services, program Excel je nástrojom na vytváranie a služba Excel Services je nástrojom na vytváranie zostáv. To znamená, že zošit vytvoríte v programe Excel a potom ho uložíte na lokalitu SharePoint. Potom môžete zošit otvoriť v prehľadávači alebo ho použiť vo webovej časti.

Ako spolupracuje služba Excel Services s programom Excel 2007

1. Autor zošita použije program Excel na vytvorenie zošita. Autor si môže vybrať spomedzi mnohých rôznych funkcií programu Excel, ako napríklad tabuľky alebo kontingenčné tabuľky, grafy a filtre. Okrem toho môže autor určiť pomenované položky na selektívne zobrazenie, alebo zadefinovať parametre na akceptovanie používateľského zadania v službe Excel Services.

2. Autor zošita uloží zošit do knižnice dokumentov (alebo na sieť, prípade do webového priečinka), kde ho spravuje a riadi jeho zabezpečenie správca.

3. Autor zošita a ostatní používatelia môžu vytvárať zostavy a stránky webových častí, ktoré používajú daný zošit.

4. Firemní používatelia môžu získať prístup k zošitu pomocou jeho zobrazenia v prehľadávači. Ak autor vytvoril prepojenia na externé údaje, používatelia môžu obnovovať údaje. Správcovia môžu ovládať zabezpečenie a prístup k zošitu.

5. Používatelia s príslušnými povoleniami môžu kopírovať aktuálny stav zošita a výsledky všetkých interakcií (napríklad zoraďovania a filtrovania), ktoré sa uskutočnili v priebehu aktuálnej relácie, do lokálneho počítača na účely analýzy v programe Excel.

Na začiatok stránky

Práca so zošitom v službe Excel Services

Aj napriek tomu, že nie je možné upravovať údaje v zošite programu Excel v službe Excel Services, s údajmi môžete pracovať rôznymi spôsobmi. Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam článkov, ktoré môžu byť užitočné ako pomoc na začiatku práce so zošitom v službe Excel Services.

Článok

Popis

Otvorenie zošita v prehľadávači

Informácie o spôsobe otvorenia zošita v prehľadávači na zobrazenie, alebo o spôsobe otvorenia zošita v programe Excel na úpravy.

.Výpočet vzorcov v zošitoch v prehľadávači

Zobrazenie posledných výsledkov vzorca prepočítaním údajov pracovného zošita.

Obnovenie externých údajov v zošite v prehľadávači

Obnovenie živých údajov zo zdroja externých údajov, napríklad z databázy alebo údajovej kocky Online Analytical Processing (OLAP).

Zoradenie údajov v zošite v prehľadávači

Zoraďovanie informácií v stĺpcoch zošita.

Filtrovanie údajov v zošite v prehľadávači

Použitie filtrov na výber iba tých hodnôt, ktoré plnia zadané kritériá.

Vyhľadávanie textu, čísel alebo dátumov v zošite v prehľadávači

Používanie vyhľadávania na vyhľadanie cieľových hodnôt v zošite.

Používanie grafov a zostáv kontingenčných grafov v zošite v prehľadávači

Zvýšenie užitočnosti zošita zapracovaním grafov alebo zostáv kontingenčných grafov.

Používanie parametrov v zošite v prehľadávači

Dočasná zmena hodnôt buniek zadaním hodnôt parametrov s cieľom aktualizovať výsledky vzorca alebo vykonať jednoduchú analýzu citlivosti.

Tlač zošita programu Excel v prehľadávači

Kopírovanie zošita do programu Excel a následné použitie všetkých funkcií programu Excel na získanie dobre naformátovanej tlače.

Na začiatok stránky

Na začiatok stránky

Publikovanie zošita na lokalitu SharePoint

Ak chcete publikovať zošit na lokalitu SharePoint, najskôr musíte vytvoriť zošit v programe Excel. Môžete zahrnúť mnohé funkcie programu Excel, ako napríklad tabuľky, grafy a kontingenčné tabuľky.

Tip: Služba Excel Services podporuje väčšinu funkcií programu Excel, ale niektoré z nich odlišným spôsobom. Ďalšie informácie o podporovaných a nepodporovaných funkciách sa nachádzajú v časti Rozdiely medzi používaním zošita v prehľadávači a v programe Excel.

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam článkov, ktoré môžete použiť ako pomôcku na publikovanie zošita do služby Excel Services.

Článok

Popis

Publikovanie zošita do služby Excel Services

Tento článok uvádza spôsob publikovania zošita a informácie o tom, ako používať možnosti typu parametre a pomenované položky.

Návod na publikovanie zošita programu Excel ako „jedinej pravdivej verzie“

Tento článok obsahuje komplexný prehľad publikovania zošita spolu s konfiguráciou nastavení správy.

Úprava alebo odstránenie zošita zo služby Excel Services

Informácie o možnostiach úprav publikovaného zošita.

Na začiatok stránky

Pripojenie k externým údajom

V zošite programu Excel sa môžu uchovávať všetky údaje priamo v zošite, alebo sa môžu používať údajové pripojenia na prístup k externe uloženým údajom. Keď publikujete zošit do služby Excel Services, ukladanie údajov je podobné, či už je zošit uložený v knižnici dokumentov alebo sa používa vo webovej časti Excel Web Access. Niektoré zošity v službe Excel Services ukladajú všetky údaje do zošita a ďalšie zošity majú jedno alebo viacero pripojení k zdrojom externých údajov (napríklad databáza alebo kocka OLAP).

Pripojenie údajov zahŕňa informácie o tom, ako vyhľadávať, prihlasovať sa, zadávať dotazy a pristupovať k zdroju externých údajov. Aj keď sa informácie o pripojení dajú uložiť do zošita, často sa ukladajú do súboru .odc (Office Data Connection), a to najmä vtedy, keď údaje zdieľa mnoho používateľov a informácie o pripojení je potrebné pravidelne aktualizovať. Autor zošita alebo správca môže vytvoriť informácie o pripojení pomocou programu Microsoft Excel vytvorením pripojenia a exportovaním informácií o pripojení do súboru .odc. Ďalšie informácie o spôsobe vytvorenia pripojení na externé údaje v zošite programu Excel nájdete v časti Prehľad pripojenia k údajom (importovanie).

S cieľom zjednodušiť ukladanie, zabezpečenie, zdieľanie a správu súborov .odc môže správca určiť knižnicu údajových pripojení SharePoint Server 2010 ako knižnicu v dôveryhodnom umiestnení (DCL). Potom môže správca spravovať všetky revízie informácií o pripojení z jedného centrálneho súboru (napríklad zmena z testovacieho servera na produkčný server). Operácia obnovenia (bez ohľadu na to, či sa vykonáva v klientskom alebo serverovom počítači) načíta aktuálne zmeny súboru pripojenia. Môžete nastaviť službu SharePoint Services a klientsky počítač používateľa na automatické zisťovanie zmien súboru pripojenia. Ďalšie informácie o knižniciach údajových pripojení nájdete v časti Zdieľanie a správa pripojení k externým údajom.

Na začiatok stránky

Na začiatok stránky

Služby Excel Services a správa prístupových práv k informáciám

Správa prístupových práv k informáciám (IRM) je technológia, ktorá chráni informácie pred neoprávneným prístupom. Správa IRM môže zabezpečiť ochranu dokumentu alebo zošita a zaistiť zobrazenie citlivých informácií len pre určitých používateľov. Správu IRM môžete použiť napríklad na zabezpečenie prístupu k niektorým finančným informáciám pred ich zverejnením len pre vybratých členov výkonného výboru.

Služba Windows SharePoint Services, verzia 3.0 alebo novšia, podporujú službu IRM v knižnici dokumentov a vo všetkých dokumentov tejto knižnice (či už sú tieto jednotlivé dokumenty povolené službou IRM alebo nie). Keď odovzdáte dokument do knižnice dokumentov s povolenou správou IRM, dokument sa stane dokumentom s povolenou správou IRM.

Služba Excel Services nenačíta zošit programu Excel s povolenou službou IRM alebo vtedy, ak dokument pochádza z knižnice dokumentov s povolenou službou IRM. Ďalšie informácie nájdete v časti Správa prístupových práv k informáciám v balíku Office 2010.

Na začiatok stránky

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×