Začíname pracovať s programom SharePoint Designer 2010

Program Microsoft SharePoint Designer 2010 je program na navrhovanie webových stránok alebo aplikácií používaný na navrhovanie, budovanie a prispôsobovanie webových lokalít spustených v programoch Microsoft SharePoint Foundation 2010 a Microsoft SharePoint Server 2010. Pomocou programu SharePoint Designer 2010 môžete vytvárať webové stránky bohaté na obsah, účinné riešenia s povolenou funkciou pracovného postupu a navrhovať vzhľad svojich lokalít.

Ďalšie informácie o programe SharePoint Designer 2010 získate prostredníctvom článkov, videí a iných prostriedkov vzdelávania pomocou nižšie uvedených prepojení. Pomocou nasledujúcich postupov môžete získať informácie o základných úlohách vykonávaných v programe SharePoint Designer 2010.

Logo Začíname pracovať

Požadovaná akcia

Kam prejsť

Potrebujete iba vedieť, čo sa zmenilo?    

Zistite, čo je nového v tomto vydaní a ako vyťažiť čo najviac z nových funkcií.

Čo je nové v programe SharePoint Designer 2010

Hľadáte ponuky a príkazy z vydania 2007?    

Pomocou tohto priraďujúceho zošita môžete zobraziť tabuľku s príkazmi ponuky a panela s nástrojmi vo vydaní 2007 a získať informácie o ich novom umiestnení.

Sprievodcovia priradením pre aplikácie balíka Microsoft Office

Používate program SharePoint Designer prvý raz?    

Získajte informácie o programe SharePoint Designer 2010 a o tom, ako ho čo najlepšie využiť v organizácii.

Úvod do programu SharePoint Designer 2010

Hľadáte školenie pre seba a ostatných členov svojho tímu?    

Vďaka školeniu o programe SharePoint Designer 2010 budete s touto verziou pracovať produktívnejšie.

Školenie o programoch balíka Microsoft Office

Základné úlohy v programe SharePoint Designer 2010

Otváranie a vytváranie lokalít SharePoint

Vytváranie zoznamov, knižníc a pripojení k zdrojom údajov

Vytváranie vlastných zobrazení a formulárov

Vytváranie vlastných pracovných postupov

Navrhovanie stránok lokality, strán predlôh a rozložení strán

Ukladanie v podobe šablóny

Otváranie a vytváranie lokalít SharePoint

V programe SharePoint Designer 2010 môžete otvoriť na serveri existujúce lokality SharePoint a prispôsobiť ich, vytvoriť nové lokality na základe šablón lokality SharePoint alebo vytvoriť nové prázdne lokality, ktoré môžete priamo prispôsobiť podľa svojich potrieb.

Otváranie lokalít

Ak chcete otvoriť existujúcu lokalitu, kliknite na kartu Súbor, vyberte položku Lokality a vykonajte jeden z týchto krokov:

 • Ak chcete na serveri prehľadávať dostupné lokality, kliknite na položku Otvoriť lokalitu.

 • Ak chcete otvoriť a prispôsobiť svoju osobnú lokalitu, kliknite na položku Prispôsobiť osobnú lokalitu.

 • V časti Naposledy navštívené lokality vyberte lokalitu, na ktorej ste už pracovali.

Vytváranie lokalít

Ak chcete vytvoriť novú lokalitu, kliknite na kartu Súbor, vyberte položku Lokality a vykonajte jeden z týchto krokov:

 • Ak chcete vytvoriť prázdnu lokalitu SharePoint, kliknite na položku Nová prázdna webová lokalita.

 • Ak chcete vytvoriť novú lokalitu v rámci svojej osobnej lokality, kliknite na položku Pridať podlokalitu na osobnú lokalitu.

 • Ak chcete vytvoriť novú lokalitu na základe šablóny lokality SharePoint, vyberte v časti Šablóny lokality príslušnú šablónu.

Poznámka: Okrem otvárania a vytvárania lokalít v rámci programu SharePoint Designer 2010 môžete lokalitu SharePoint otvoriť pomocou prehľadávača a následne túto lokalitu otvárať v programe SharePoint Designer 2010 prostredníctvom dostupných prepojení v ponuke Akcie lokality, na páse s nástrojmi, ako aj na iných miestach v programe SharePoint.

Na začiatok stránky

Vytváranie zoznamov, knižníc a pripojení k zdrojom údajov

V programe SharePoint Designer 2010 môžete vytvárať zoznamy a knižnice, ktoré zvyčajne slúžia ako zdroj údajov pre lokality SharePoint. Môžete tiež vytvárať pripojenia zdrojov údajov k súborom XML, externým databázam a webovým službám.

Knižnice a zoznamy lokality SharePoint

Ak chcete vytvoriť knižnicu alebo zoznam lokality SharePoint, kliknite na položku Zoznamy a knižnice na table Navigácia a na karte Zoznamy a knižnice vyberte jednu z týchto možností:

 • Ak chcete vytvoriť úplne nový prázdny zoznam, kliknite na položku Vlastný zoznam.

 • Ak chcete vytvoriť zoznam na základe šablóny zoznamu lokality SharePoint, kliknite na položku Zoznam lokality SharePoint.

 • Ak chcete vytvoriť knižnicu na základe šablóny knižnice lokality SharePoint, kliknite na položku Knižnica dokumentov.

 • Ak chcete vytvoriť externý zoznam na základe typu externého obsahu, kliknite na položku Externý zoznam (typy externého obsahu sú vysvetlené nižšie).

 • Ak chcete vytvoriť zoznam na základe importovaného hárka, kliknite na položku Zoznam z hárka.

Pripojenia zdrojov údajov

Ak chcete vytvoriť pripojenie zdrojov údajov, kliknite na položku Zdroje údajov na table Navigácia a na karte Zdroje údajov vyberte jednu z týchto možností:

 • Ak chcete vytvoriť údajové pripojenie k viacerým zdrojom údajov, kliknite na položku Prepojený zdroj údajov.

 • Ak chcete vytvoriť údajové pripojenie k databáze podporujúcej protokol OLE DB alebo ODBC, kliknite na položku Pripojenie databázy.

 • Ak chcete vytvoriť pripojenie k webovej službe XML pomocou protokolu SOAP (Simple Object Access Protocol), kliknite na položku Pripojenie služby pomocou protokolu SOAP.

 • Ak chcete vytvoriť pripojenie ku skriptu servera pomocou prenosu REST (Representational State Transfer), kliknite na položku Pripojenie služby pomocou prenosu REST.

 • Ak chcete vytvoriť pripojenie k zdrojovému súboru XML, kliknite na položku Pripojenie súboru XML.

Typy externého obsahu

Pomocou typov externého obsahu sa môžete pripojiť k externým zdrojom pracovných údajov a integrovať tieto zdroje s lokalitou SharePoint a podporovanými klientskymi aplikáciami. Keď vytvoríte typ externého obsahu, môžete vytvárať externé zoznamy umožňujúce používateľom upravovať údaje rovnako ako v prípade knižnice alebo zoznamu lokality SharePoint.

Ak chcete vytvoriť typ externého obsahu, vykonajte tieto kroky:

 1. Na table Navigácia kliknite na položku Externé typy obsahu.

 2. Na karte Externé typy obsahu kliknite na položku Typ externého obsahu a potom navrhnite pre tento typ obsahu operácie, polia atď.

Na začiatok stránky

Vytváranie vlastných zobrazení a formulárov

V programe SharePoint Designer 2010 môžete pre svoje zdroje údajov vytvárať vlastné zobrazenia a formuláre, ktoré sa skutočne stanú rozhraním na čítanie a zapisovanie údajov do týchto zdrojov údajov.

Zobrazenia

Zobrazenie je živé prispôsobiteľné zobrazenie zdroja údajov, ktoré je možné pridať na ľubovoľnú stránku lokality SharePoint. V programe SharePoint Designer 2010 môžete vytvárať zobrazenia zoznamov (v ktorých sa používa webová časť zobrazenia zoznamu XSLT) a zobrazenia údajov (v ktorých sa používa webová časť údajového formulára). Ak chcete vytvoriť zobrazenie zoznamu alebo údajov, vykonajte jeden z nasledujúcich krokov.

 • Na table Navigácia kliknite na položku Zoznamy a knižnice, vyberte zoznam, pre ktorý chcete vytvoriť zobrazenie, a potom na karte Nastavenia zoznamu kliknite na položku Zobrazenie zoznamu.

  Poznámka: Vytvorí sa zobrazenie priradené k zoznamu alebo knižnici. Používatelia potom budú môcť toto zobrazenie zobraziť a prispôsobovať ho pomocou skupiny položiek Spravovať zobrazenia na páse s nástrojmi lokality SharePoint.

 • Na table Navigácia kliknite na položku Stránky lokality, upravte stránku, na ktorej chcete vytvoriť zobrazenie, kliknite na kartu Vložiť, vyberte položku Zobrazenie údajov a následne vyberte knižnicu alebo zoznam lokality SharePoint, ktoré chcete použiť na zobrazenie.

Formuláre

Formulár je prispôsobiteľné zobrazenie zdroja údajov, ktoré sa používa na odosielanie zdrojov údajov alebo na zapisovanie do zdroja údajov. V programe SharePoint Designer 2010 je možné vytvárať formuláre zoznamov a údajové formuláre (v oboch typoch sa používa webová časť údajového formulára). Ak chcete vytvoriť formulár zoznamu alebo údajový formulár, vykonajte jeden z nasledujúcich krokov.

 • Na table Navigácia kliknite na položku Zoznamy a knižnice, vyberte zoznam, pre ktorý chcete vytvoriť formulár, a potom na karte Nastavenia zoznamu kliknite na položku Formulár zoznamu.

 • Na table Navigácia kliknite na položku Stránky lokality, upravte stránku, kde chcete vytvoriť formulár, kliknite na kartu Vložiť, vyberte položku Formulár novej položky, Úprava formulára položky alebo Zobrazenie formulára položky a vyberte zdroj údajov, ktorý chcete použiť pre formulár.

Poznámka: Okrem použitia nástrojov na návrh formulárov v programe SharePoint Designer 2010 sa formuláre lokality SharePoint dajú vytvoriť a prispôsobiť pomocou programu Microsoft InfoPath 2010.

Na začiatok stránky

Vytváranie vlastných pracovných postupov

V programe SharePoint Designer 2010 môžete riadiť obchodné procesy pomocou vysoko prispôsobených pracovných postupov. Pracovné postupy sa môžu použiť na riadenie procesov aplikácie, ako aj procesov spolupráce ľudského činiteľa. Pri vytváraní pracovných postupov máte rozsiahle možnosti.

Vytváranie pracovných postupov v programe SharePoint Designer 2010

Keď vytvárate pracovný postup, môžete vytvoriť pracovný postup na základe knižnice alebo zoznamu lokality SharePoint. Môžete vytvoriť opakovane použiteľný pracovný postup, ktorý je možné použiť pre ľubovoľný zoznam alebo knižnicu, ako aj pracovný postup lokality, ktorý funguje na úrovni lokality.

Ak chcete vytvoriť tieto pracovné postupy, kliknite na položku Pracovné postupy na table Navigácia a potom na karte Pracovné postupy vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

 • Kliknite na položku Pracovný postup zoznamu a vyberte zoznam, ku ktorému chcete priradiť pracovný postup.

 • Ak chcete vytvoriť opakovane použiteľný pracovný postup, ktorý je možné priradiť k ľubovoľnému zoznamu alebo knižnici, kliknite na položku Opakovane použiteľný pracovný postup.

 • Ak chcete vytvoriť pracovný postup, ktorý sa môže používať na úrovni lokality, kliknite na položku Pracovný postup lokality.

Po vytvorení pracovného postupu pomocou návrhára pracovného postupu vytvorte štruktúru podmienok, akcií a krokov v pracovnom postupe. Pomocou návrhára úlohy môžete spravovať udalosti priradené k jednotlivým úlohám.

Importovanie pracovných postupov z programu Microsoft Visio 2010

Okrem možnosti vytvorenia pracovných postupov v programe SharePoint Designer 2010 máte možnosť importovať pracovný postup navrhnutý v programe Microsoft Visio 2010 pomocou dodávaných vzorkovníc a šablón pracovného postupu.

Ak chcete importovať pracovný postup, kliknite na položku Pracovné postupy na table Navigácia a potom na karte Pracovné postupy vykonajte nasledujúce kroky:

 1. Kliknite na položku Importovať z programu Visio a potom vyhľadajte v systéme súborov alebo v knižnici dokumentov lokality SharePoint súbor vo formáte Visio Workflow Interchange (.vwi).

 2. Vyberte možnosť priradenia pracovného postupu k zoznamu alebo vytvorenia opakovane použiteľného pracovného postupu a kliknite na položku Dokončiť.

 3. Pracovný postup začnite prispôsobovať v programe SharePoint Designer.

Na začiatok stránky

Navrhovanie stránok lokality, strán predlôh a rozložení strán

V programe SharePoint Designer 2010 môžete vytvárať a prispôsobovať stránky lokality, strany predlôh a rozloženia strán. Hoci každý z týchto typov stránok slúži na iné účely, upravovanie stránok je podobné. Môžete pridať a odstrániť text, obrázky, prepojenia, tabuľky, webové časti, ovládacie prvky servera a iné. Ak chcete zmeniť vzhľad a štýl lokality alebo ju upraviť tak, aby odrážala identitu podniku, na strany predlôh a rozloženie strán použite definície štýlu a štýly CSS (Cascading Style Sheets).

Stránky lokality

Ak chcete vytvoriť stránku lokality, kliknite na položku Stránky lokality na table Navigácia a potom na karte Stránky lokality vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

 • Ak chcete vytvoriť stránku, ktorá má webové časti hlavičky a tela a okrem toho bude priradená k strane predlohy vašej lokality, kliknite na položku Stránka webových častí.

 • Ak chcete vytvoriť prázdnu stránku lokality, ktorá nie je priradená k strane predlohy vašej lokality, kliknite na položku Stránka a vyberte položku ASPX alebo HTML.

Strany predlôh

 • Kliknite na položku Strany predlohy na table Navigácia a potom na karte Strany predlohy kliknite na položku Prázdna predloha.

Rozloženia strán

 • Kliknite na položku Rozloženia strán na table Navigácia a potom na karte Rozloženia strán kliknite na položku Nové rozloženie strany a vyberte názov a skupinu typu obsahu, od ktorého má závisieť rozloženie strany.

Poznámka: Strany predlôh a rozloženie strán sú predvolene vypnuté pre všetkých používateľov s výnimkou správcov kolekcie lokalít. Ak sa vám v programe SharePoint Designer 2010 nezobrazuje možnosť zobrazenia alebo úpravy strán predlôh alebo rozložení strán, obráťte sa na správcu lokality a požiadajte ho o zapnutie týchto možností.

Na začiatok stránky

Ukladanie v podobe šablóny

Keď dokončíte prispôsobovanie lokality, svoju lokalitu alebo časti lokality môžete uložiť ako šablónu, aby aj ostatní členovia organizácie mohli túto šablónu používať na vytváranie zoznamov, zobrazení, pracovných postupov, stránok lokalít atď.

Šablónu tiež môžete použiť na ďalšie prispôsobenie lokality v inom prostredí alebo inými používateľmi, ako napríklad v prehľadávači alebo v programe Microsoft Visual Studio.

Ak chcete využiť túto funkciu, vyhľadajte možnosť Uložiť ako šablónu v programe SharePoint Designer 2010.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×