Začíname používať indikátory stavu služby SharePoint

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Indikátor stavu poskytuje potrebné informácie v jednom riadku. Po krátkom zhliadnutí poskytuje indikátor stavu používateľovi informáciu o aktuálnom stave plnenia určitej metriky vo vzťahu k stanovenému cieľu. Dobrý indikátor stavu dokáže bez ďalších výpočtov poskytnúť používateľom informáciu, či dosiahnuté výsledky sú alebo nie sú v súlade s očakávaniami.

Indikátor stavu zobrazuje svoj názov, príslušné číselné výsledky a ikonu. Všimnite si, ako ikona neustále informuje o stave. Zelené ikony zvyčajne označujú dobrý výkon, červené ikony označujú problémové oblasti a žlté ikony upozorňujú na potenciálne problémy. Na tomto obrázku sú iba dva indikátory. Jeden zobrazuje ikonu zeleného kruhu, ktorá informuje, že výkon je v poriadku, druhý indikátor zobrazuje ikonu žltého trojuholníka, ktorá upozorňuje na nižší výkon.

Stav Inidcators Zobraziť názov, číselné hodnoty a ikonu stavu.

Skúsenosti s SharePoint 2007 kľúčových ukazovateľov výkonu?     Zistite, čo je nové pre Microsoft SharePoint Server 2010 od posledného verzie. Čo sa stalo s kľúčovými ukazovateľmi výkonu služby SharePoint 2007?

Nikdy nepoužíval indikátory stavu pred?     Ďalšie indikátory stavu viac o indikátory stavu a čo môžete urobiť pre váš podnik nájdete v téme oboznámenie sa s indikátormi stavu.

Pripravení začať?    Ak chcete začať, kliknite na položku Prehľad – ako vytvoriť indikátory stavu?

Obsah tohto článku

Prehľad – ako vytvoriť indikátory stavu

Vytvorenie zoznamu stavu

Vytvorenie webovej časti so stavovým zoznamom

Pridať indikátor stavu na stav zoznamu

Indikátor stavu na základe zoznamu lokality SharePoint

Indikátor stavu na základe programu Excel

Indikátor stavu na základe SQL Server Analysis Services

Pevné hodnoty na základe indikátor stavu

Prehľad – Postup pri vytváraní indikátorov stavu

Indikátor stavu je položka v stavovom zozname, ktorý je špeciálnym typom služby SharePoint. Stavový zoznam môžete vytvoriť dvomi spôsobmi:

 • Vytvorenie iba samostatného stavového zoznamu. Po vytvorení stavového zoznamu je možné do neho pridať indikátory. Stavový zoznam je tiež možné prispôsobiť pridaním alebo upravením stĺpcov. Pridaný stĺpec môže zobrazovať napríklad kontaktné osoby pre jednotlivé indikátory alebo zdroj údajov.

 • Vytvorenie webovej časti so stavovým zoznamom. Táto webová časť má v sebe automaticky vložený stavový zoznam, takže stačí už len pridať indikátory. Webovú časť potom môžete jednoduchým spôsobom použiť na tabuli alebo inej webovej stránke.

Keď pridáte indikátor, dajte jej názov a zadajte zdroj údajov indikátora. Môžete tiež nastaviť hodnoty, ktoré určujú čo ikonu SharePoint Server 2010 zobrazí na označenie stavu. Môžete napríklad ikona, ktorá zobrazuje zelený kruh, keď skutočná hodnota opatrenie spĺňa alebo presahuje cieľ a zobrazí červený trojuholník vtedy, keď hodnoty spadať pod určitý bod.

Na začiatok stránky

Vytvorenie stavového zoznamu

Stavový zoznam môžete vytvoriť v centre analytických nástrojov na tímovej alebo podnikovej lokalite, kde ho môžu ostatní používatelia jednoducho vyhľadať. Do nového vytvoreného zoznamu môžete pridávať indikátory stavu. Na flexibilnejšie zobrazovanie rôzneho obsahu v stavovom zozname je možné vytvoriť jeho prispôsobené zobrazenia.

Ak chcete vytvoriť nový stavový zoznam, postupujte nasledovne:

 1. Na lokalite, na ktorej chcete vytvoriť stavový zoznam, kliknite na položku Akcie lokality a potom na položku Zobraziť obsah celej lokality. V časti Celý obsah lokality kliknite na položku Vytvoriť.

 2. Na stránke vytvoriť v filtrovať podľa: panel, kliknite na položku zoznam. V hlavnom paneli, kliknite na ikonu Stavu zoznamu.

 3. Zadajte názov stavového zoznamu.

 4. (Voliteľné) Ak chcete zadať popis alebo nastaviť zobrazovanie názvu zoznamu na paneli Rýchle spustenie, kliknite na položku Ďalšie možnosti a vyberte požadované možnosti.

 5. Kliknite na tlačidlo vytvoriť dokončite vytváranie Stavový zoznam. nový Zoznam stavovSharePoint Server 2010 otvorí v režime úprav tak, aby ste mohli pridať jedného alebo viacerých indikátorov stavu.

Na začiatok stránky

Vytvorenie webovej časti so stavovým zoznamom

Môžete vytvoriť špeciálnu webovú časť, ktorá zobrazuje preddefinované zobrazenie stavového zoznamu. Priamo do tejto webovej časti môžete pridať indikátory a potom ju použiť na ľubovoľnej stránke na vašej lokalite.

Ak chcete vytvoriť novú webovú časť so stavovým zoznamom, postupujte nasledovne:

 1. Na lokalite, na ktorej chcete vytvoriť webovú časť so stavovým zoznamom kliknite na paneli Rýchle spustenie na predvolenej stránke centra analytických nástrojov na položku Tabule.

 2. Na stránke Tabuľa: Všetky položky kliknite na kartu Dokumenty v skupine Nástroje knižnice.

 3. Kliknite na položku Nový dokument a potom kliknutím na položku Stránka webovej časti so stavovým zoznamom na otvorenie stranu vlastností pre novú webovú časť.

 4. Na strane vlastností pre novú webovú časť so stavovým zoznamom zadajte v časti Názov stránky názov a popis pre novú stránku. Ak chcete, môžete zadať tiež názov stránky, ktorý sa bude zobrazovať na novej stránke webových častí v pruhu určenom pre názov.

 5. V časti Umiestnenie vyberte v rozbaľovacích zoznamoch knižnicu dokumentov a priečinok, ktoré budú obsahovať novú stránku webových častí.

 6. (Voliteľné) V časti Vytvoriť prepojenie v aktuálnom navigačnom paneli zadajte, či sa má vytvoriť prepojenie odkazujúce z tejto stránky na navigačný panel.

 7. V časti Stránka webovej časti s rozložením stavového zoznamu vyberte v zozname Rozloženie požadované rozloženie.

 8. V časti Stavové indikátory kliknite na prepínač vedľa položky Automaticky vytvoriť zoznam stavových indikátorov, ale môžete tiež vybrať existujúci zoznam neskôr.

 9. Kliknutím na tlačidlo OK zatvorte stranu vlastností a otvorte novú stránku webových častí.

  Stránku webových častí so stavovým zoznamom môžete prispôsobiť. Zmeniť sa dá napríklad ikona, ktorú služba SharePoint používa na zobrazenie stavu indikátora, môžete stránke priradiť zobrazovaný názov, alebo môžete zadať veľkosť webovej časti. Ako postupovať pri týchto operáciách sa dočítate po kliknutí na príslušné prepojenia v časti Pozrite tiež.

Teraz je všetko pripravené na pridanie indikátora stavu do stavového zoznamu v novej vytvorenej webovej časti.

Pridanie indikátora stavu do stavového zoznamu

Kroky v tomto postupe sa predpokladá, aby ste vybrali predtým vytvorený zoznam stav, a že zoznam nachádza v režime úprav alebo, ktorý ste práve vytvorili nový Zoznam stavov. Pri vytváraní nového zoznamu, SharePoint Server 2010 automaticky otvorí zoznam v režime úprav.

 1. Na paneli s nástrojmi Zoznam stavov kliknite na šípku vedľa položky nový.

 2. V rozbaľovacej ponuke vyberte typ indikátora, ktorý závisí od jeho zdroja údajov, na otvorenie strany vlastností pre nový indikátor.

 3. V nasledujúcej tabuľke je zoznam dostupných typov indikátorov a ich krátky popis. Postup pri zadávaní vlastností pre určitý typ indikátora zobrazíte kliknutím na jeho názov.

Typ indikátora

Popis

Indikátor stavu na základe zoznamu lokality SharePoint

Zobrazuje hodnotu založenú na obsahu zoznamu služby SharePoint.

Indikátor stavu na základe programu Excel

Zobrazuje hodnoty importované priamo zo zošita služby Excel Services. Hodnota môžete byť zadaná ako adresa bunky v zošite.

Indikátor stavu na základe SQL Server Analysis Services

Importuje vybratý kľúčový ukazovateľ výkonu z kocky služby SQL Server Analysis Services.

Pevné hodnoty na základe indikátor stavu

Zobrazuje hodnoty, ktoré manuálne zadal autor indikátora.

Na začiatok stránky

Indikátor stavu založený na zozname služby SharePoint

SharePoint Server 2010 zoznamy sú skvelé spôsoby, ako sledovať položky. Napríklad môžete vytvoriť zoznam, ktorý zobrazuje stav obchodných zmlúv, a vytvoriť indikátor stavu, ktoré správy percentuálny podiel aktívne zmluvy alebo zmluvy, ktoré sú dokončené. Zoznamy môžu obsahovať položky, ktoré sú súčasťou pracovného postupu alebo správa účasti zamestnancov na vzdelávacie programy.

Indikátor stavu môžete použiť na sledovanie doby, počas ktorej boli problémy alebo úlohy otvorené, koľko je ich otvorených a tiež na určenie percenta dokončenia úlohy. Môžete sledovať aj súhrny, ako je napríklad doba, odkedy je položka otvorená, alebo celková hodnota predaja v určitej oblasti.

Poznámka: Skôr ako vyberiete túto možnosť, skontrolujte, či existuje zoznam, ktorý chcete použiť, a v zobrazení, ktoré chcete použiť...

Ak chcete vytvoriť nový indikátor stavu, ktorý je založený na zozname služby SharePoint, postupujte nasledovne:

 1. Na stránke Nová položka zadajte v časti Zobrazenie a zoznam služby SharePoint do poľa Adresa URL zoznamu adresu URL zoznamu alebo knižnice.

  Poznámka: Zoznam lokality SharePoint alebo knižnicu, musíte byť v tom istom mieste.

 2. V poli Zobrazenie vyberte zobrazenie obsahujúce položky, ktoré chcete použiť v indikátore stavu.

 3. V časti Výpočet hodnoty vyberte spôsob výpočtu, ktorý sa má použiť na výpočet cieľa stavového indikátora. Možnosti výpočtu sú opísané v nasledujúcej tabuľke.

Možnosť výpočtu

Popis

Počet položiek zoznamu

Celkový počet položiek v zozname.

Percento položiek zoznamu v zobrazení ktorej

Tento výpočet počíta percento položiek v zadanom zobrazení, ktoré zodpovedajú kritériám, ktoré ste vybrali.

Pri výbere kritérií postupujte nasledovne:

 • V rozbaľovacom zozname Vybrať stĺpec vyberte názov stĺpca.

 • V rozbaľovacom zozname rovná sa vyberte operátor porovnania.

 • Zadajte hodnotu, ktorú chcete použiť pri porovnaní, do textového poľa.

Na pridanie kritérií pre až päť ďalších stĺpcov zopakujte tento postup.

Výpočet s použitím všetkých položiek zoznamu v zobrazení

Tento výpočet počíta hodnotu, ktorú ste vybrali, na základe hodnôt v zadanom stĺpci. V rozbaľovacom zozname vyberte jednu z nasledujúcich možností: Súčet, Priemer, Maximum alebo Minimum. Potom v rozbaľovacom zozname Vybrať stĺpec vyberte stĺpec obsahujúci hodnoty, ktoré sa majú použiť vo výpočte.

 1. V časti Pravidlá pre ikony stavu postupujte nasledovne:

  • V rozbaľovacom zozname Lepšie hodnoty sú vyberte položku vyššie, ak má služba SharePoint meniť ikony, keď narastajúce hodnoty dosahujú alebo prekračujú prahové hodnoty pre cieľ alebo upozornenie. Vyberte položku nižšie, ak má služba SharePoint meniť ikony, keď klesajúce hodnoty dosahujú alebo prekračujú prahové hodnoty pre cieľ alebo upozornenie.

  • Do poľa Ak hodnota spĺňa alebo prekračuje kritériá pre cieľovú hodnotu zadajte cieľovú hodnotu. Keď hodnota indikátora dosiahne túto cieľovú hodnotu, služba SharePoint zmení ikonu tak, aby indikovala, že je výkon v súlade s cieľom.

  • Do poľa ak hodnota spĺňa alebo prekračuje kritériá pre upozornenie zadajte hodnotu, ktorá predstavuje neakceptovateľný výkon a pri ktorej služba SharePoint zmení ikonu tak, aby upozorňovala na potenciálny problém.

 2. (Voliteľné) V časti Prepojenie na podrobnosti zadajte do poľa Stránka s podrobnosťami adresu URL stránky, na ktorej sú k dispozícii podrobnejšie informácie o indikátore uvádzajúce napríklad jeho zdrojový zoznam.

 3. (Voliteľné) v časti Pravidlá aktualizácie, vyberte možnosť, ktorá určuje, či SharePoint Server 2010 aktualizuje indikátor hodnoty každého čas nový používateľ otvorí zoznam alebo aktualizácie indikátor hodnoty, keď používateľ manuálne aktualizuje hodnoty z ponuky.

Na začiatok stránky

Indikátor stavu založený na programe Excel

Indikátor stavu môžete založiť na údaje v zošite programu Excel, ktoré uložiť alebo publikovať na lokalitu SharePoint Server 2010. Ako údaje v zošite zmeny SharePoint Server 2010 automaticky aktualizuje hodnoty v poli indikátor stavu. Okrem toho môžete zobraziť zošit na tej istej webovej stránke.

Ak chcete vytvoriť nový indikátor stavu, ktorý je založený na zošite Excel Services, postupujte nasledovne:

 1. Na stránke Nová položka zadajte do polí Názov a Popis názov a voliteľný popis indikátora.

 2. (Voliteľné) Do poľa Komentáre zadajte ľubovoľné komentáre. Môžu obsahovať napríklad informácie, ktoré používateľov sledujúcich indikátor informujú o jeho účele.

 3. V časti Hodnota indikátora do poľa Adresa URL pracovného zošita, zadajte URL ADRESU zošit programu Excel, ktorá obsahuje údaje a výpočty indikátora. Zošit programu Excel Services musí byť uložený v knižnici lokality SharePoint, ktorý sa nachádza v tom istom mieste.

 4. Do poľa Adresa bunky pre hodnotu indikátora zadajte adresu bunky, ktorá obsahuje skutočnú hodnotu pre indikátor. Môžete tiež kliknúť na tlačidlo Prehľadávať, prejsť na zošit, na ktorý odkazuje adresa URL zadaná v kroku 3, a potom vybrať bunku s hodnotou, ktorá sa má používať v indikátore stavu.

 5. V časti Pravidlá pre ikony stavu postupujte nasledovne:

  • V rozbaľovacom zozname Lepšie hodnoty sú vyberte položku vyššie, ak má služba SharePoint meniť ikony, keď narastajúce hodnoty dosahujú alebo prekračujú prahové hodnoty pre cieľ alebo upozornenie. Vyberte položku nižšie, ak má služba SharePoint meniť ikony, keď klesajúce hodnoty dosahujú alebo prekračujú prahové hodnoty pre cieľ alebo upozornenie.

  • Do poľa Ak hodnota spĺňa alebo prekračuje kritériá pre cieľovú hodnotu zadajte cieľovú hodnotu. Keď hodnota indikátora dosiahne túto cieľovú hodnotu, služba SharePoint zmení ikonu tak, aby indikovala, že je výkon v súlade s cieľom.

  • Do poľa ak hodnota spĺňa alebo prekračuje kritériá pre upozornenie zadajte hodnotu, ktorá predstavuje neakceptovateľný výkon a pri ktorej služba SharePoint zmení ikonu tak, aby upozorňovala na potenciálny problém.

 6. (Voliteľné) V časti Prepojenie na podrobnosti zadajte do poľa Stránka s podrobnosťami adresu URL stránky, na ktorej sú k dispozícii podrobnejšie informácie o indikátore uvádzajúce napríklad jeho zdrojový zoznam.

 7. (Voliteľné) v časti Pravidlá aktualizácie, vyberte možnosť, ktorá určuje, či SharePoint Server 2010 aktualizuje indikátor hodnoty každého čas nový používateľ otvorí zoznam alebo aktualizácie indikátor hodnoty, keď používateľ manuálne aktualizuje hodnoty z ponuky.

Na začiatok stránky

Indikátor stavu založený na službe SQL Server Analysis Services

SharePoint Server 2010 môžete importovať kľúčové ukazovatele výkonu z SQL Server Analysis Services (SSAS), súčasťou balíka SQL Server 2005 a SQL Server 2008. Systémy správcu alebo databázový analytik zvyčajne nastaví tieto kľúčové ukazovatele výkonu a pridá súbor pripojenia údajov ku knižnici pripojenia údajov na lokalite centra analytických nástrojov. Potom s príslušnými oprávneniami prístupné komukoľvek databázy a prepojenie na Analysis Services KPI

Služba SSAS umožňuje analytikom definovať výkonné a flexibilné kľúčové ukazovatele výkonu, ktoré sú založené na multidimenzionálnych údajoch. Kľúčové ukazovatele výkonu služby SSAS sa ale dajú definovať a spravovať iba pri používaní služby SSAS. Analytik má možnosť používať príkazy v službe SSAS na vytvorenie a správu vlastností kľúčových ukazovateľov výkonu, ako sú napríklad cieľ, ikona stavu a prahové hodnoty, pri ktorých sa mení farba ikony a indikuje sa zmena stavu výkonu.

Môžete zmeniť zobrazovaný názov kľúčového ukazovateľa VÝKONU, ktoré chcete importovať do zoznamu stav, ale nie je možné zmeniť ďalšie vlastnosti výkonu pri práci v SharePoint Server 2010.

Pri importe kľúčového ukazovateľa výkonu zo služby SSAS postupujte nasledovne:

 1. Na stránke Nová položka zadajte do poľa Pripojenie údajov adresu URL súboru .odc (Microsoft Office Data Connection), alebo kliknite na tlačidlo Prehľadávať na otvorenie dialógového okna na výber súboru a prejdite na požadovaný súbor .odc.

 2. V poli Zobraziť iba indikátory KPI z priečinka zobrazenia vyberte priečinok zobrazenia v databáze služby Analysis Services, ktorý obsahuje indikátor KPI.

 3. V poli Zoznam indikátorov KPI vyberte požadovaný indikátor KPI, napríklad Celková tržba alebo Priemerná marža.

 4. Začiarknite políčko Zahrnúť podriadené indikátory, ak chcete zobraziť všetky podriadené indikátory vybratého indikátora KPI. Ak je vybratý VÝKONU podriadené indikátory, stavový zoznam zobrazí nadriadené aj podriadené indikátory v hierarchii.
  Na tomto obrázku importované KPI (Čistý príjem ) obsahuje tri podriadené indikátory (zisku prevádzkové, prevádzkové výdavky a finančné hrubú maržu ).

Kľúčové ukazovatele výkonu môžete importovať z SSAS, ktoré zahŕňajú nadradený-podradený.

 1. Do polí Názov a Popis zadajte názov a voliteľný popis indikátora.

 2. (Voliteľné) Do poľa Komentáre zadajte ľubovoľné komentáre. Môžu obsahovať napríklad informácie, ktoré používateľov sledujúcich kľúčový ukazovateľ výkonu informujú o jeho účele.

 3. (Voliteľné) V časti Prepojenie na podrobnosti zadajte do poľa Stránka s podrobnosťami adresu URL stránky, na ktorej sú k dispozícii podrobnejšie informácie o indikátore uvádzajúce napríklad jeho zdroj údajov.

 4. (Voliteľné) v časti Pravidlá aktualizácie, vyberte možnosť, ktorá určuje, či SharePoint Server 2010 aktualizuje indikátor hodnoty každého čas nový používateľ otvorí zoznam alebo aktualizácie indikátor hodnoty, keď používateľ manuálne aktualizuje hodnoty z ponuky.

  Poznámka: Pravidlá pre ikony stavu indikátora importuje indikátor KPI Analysis Services sú prednastavené analytik databázy...

Na začiatok stránky

Indikátor stavu založený na pevnej hodnote

V niektorých situáciách môže byť užitočné manuálne zadanie hodnôt pre indikátor stavu. Môže ísť napríklad o situáciu, kedy je indikátor založený na neštruktúrovaných informáciách z e-mailov, alebo keď potrebujete sledovať jednorazový projekt.

 1. Na stránke Nová položka zadajte do polí Názov a Popis názov a voliteľný popis indikátora.

 2. (Voliteľné) Do poľa Komentáre zadajte ľubovoľné komentáre. Môžu obsahovať napríklad informácie, ktoré používateľov sledujúcich indikátor informujú o jeho účele.

 3. Zadajte číselnú hodnotu dosiahnutého napredovania.

 4. V časti Pravidlá pre ikony stavu postupujte nasledovne:

  • V rozbaľovacom zozname Lepšie hodnoty sú vyberte položku vyššie, ak má služba SharePoint meniť ikony, keď narastajúce hodnoty dosahujú alebo prekračujú prahové hodnoty pre cieľ alebo upozornenie. Vyberte položku nižšie, ak má služba SharePoint meniť ikony, keď klesajúce hodnoty dosahujú alebo prekračujú prahové hodnoty pre cieľ alebo upozornenie.

  • Do poľa Ak hodnota spĺňa alebo prekračuje kritériá pre cieľovú hodnotu zadajte cieľovú hodnotu. Keď hodnota indikátora dosiahne túto cieľovú hodnotu, služba SharePoint zmení ikonu tak, aby indikovala, že je výkon v súlade s cieľom.

  • Do poľa ak hodnota spĺňa alebo prekračuje kritériá pre upozornenie zadajte hodnotu, ktorá predstavuje neakceptovateľný výkon a pri ktorej služba SharePoint zmení ikonu tak, aby upozorňovala na potenciálny problém.

Na začiatok stránky

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×