Zástupné znaky v Accesse

Táto téma obsahuje referenčné a obmedzené informácie o postupoch používania zástupných znakov poskytovaných programom Access.

Informácie o vyhľadávaní zástupných znakov v accessovej databáze nájdete v článkoch Používanie dialógového okna Hľadať a nahradiť na zmenu údajov, Vytvorenie jednoduchého výberového dotazu a Aktualizácia údajov v databáze.

Obsah tohto článku

Podporované množiny znakov

Zisťovanie štandardu ANSI podporovaného databázou

Zástupné znaky štandardu ANSI-89

Zástupné znaky štandardu ANSI-92

Typy údajov, ktoré možno vyhľadať pomocou zástupných znakov

Podporované množiny znakov

Access podporuje dve množiny zástupných znakov, pretože podporuje dva štandardy jazyka SQL – ANSI-89 a ANSI-92. Zástupné znaky štandardu ANSI-89 sa zvyčajne používajú pri spúšťaní dotazov a operácií hľadania a nahradenia v databázach Accessu – v súboroch .mdb a .accdb. Zástupné znaky štandardu ANSI-92 sa používajú pri spúšťaní dotazov v projektoch Accessu – v súboroch Accessu pripojených k databázam Microsoft SQL Servera. Projekty Accessu používajú štandard ANSI-92, pretože ho používa SQL Server.

Access však obsahuje aj výnimku z tohto pravidla. Nasledujúca tabuľka obsahuje metódy alebo nástroje, ktoré môžete použiť na hľadanie a nahradenie údajov a zobrazuje predvolený štandard ANSI používaný s jednotlivými nástrojmi.

Metóda alebo nástroj hľadania

Typ hľadaného súboru

Použitá množina zástupných znakov

Dialógové okno Hľadanie a nahradenie

Databáza Accessu (súbory .mdb, .accdb)

ANSI-89

Dialógové okno Hľadanie a nahradenie

Projekt Accessu (súbory .adp a .accdp)

ANSI-92

Výberový alebo aktualizačný dotaz

Databáza Accessu (súbory .mdb, .accdb)

ANSI-89

Výberový alebo aktualizačný dotaz

Projekt Accessu (súbory .adp a .accdp)

ANSI-92

Dialógové okno Hľadanie a nahradenie, výberový alebo aktualizačný dotaz

Databáza Accessu nastavená na podporu štandardu ANSI-92

ANSI-92

Na začiatok stránky

Zisťovanie štandardu ANSI podporovaného databázou

Nastavenie štandardu ANSI v danej databáze môžete vyhľadať a prípadne aj zmeniť podľa nasledujúcich pokynov:

 1. Kliknite na položky Súbor > Možnosti. Ak používate Access 2007, kliknite na tlačidlo Microsoft Office a potom na tlačidlo Možnosti programu Access.

  Zobrazí sa dialógové okno Access – možnosti.

 2. Kliknite na položku Návrhári objektov a v časti Návrh dotazu v okne Syntax kompatibilná so serverom SQL Server (ANSI 92) vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:

  • Výberom položky Táto databáza zmeníte štandard otvorenej databázy na ANSI-92.

   - alebo -

   Zrušením začiarknutia políčka nastavíte štandard otvorenej databázy na ANSI-89.

  • Výberom položky Predvolené hodnoty pre nové databázy nastavíte štandard všetkých nových databáz vytvorených pomocou otvorenej inštancie Accessu na ANSI-92.

   - alebo -

   Zrušením začiarknutia políčka nastavíte štandard všetkých nových databáz na ANSI-89.

 3. Kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Zástupné znaky štandardu ANSI-89

Použite túto skupinu zástupných znakov pri používaní dialógového okna Hľadanie a nahradenie na vyhľadanie alebo nahradenie údajov v databáze Accessu alebo v projekte Accessu. Tieto znaky používate aj pri spúšťaní výberových a aktualizačných dotazov v databáze Accessu, no nepoužívate ich v dotazoch spúšťaných v projekte Accessu. Ďalšie informácie o používaní výberových a aktualizačných dotazov nájdete v článkoch Vytvorenie jednoduchého výberového dotazu a Aktualizácia údajov v databáze.

Znak

Popis

Príklad

*

Priradí ľubovoľný počet znakov. Hviezdičku (*) je možné použiť kdekoľvek v reťazci znakov.

bl* nájde slová blok, blížiť, blikať, ale nie slová oblok alebo bublina.

?

Priradí ľubovoľný samostatný abecedný znak.

b?n nájde slová banán, bonus alebo binárny.

[ ]

Priradí ľubovoľný samostatný znak v rámci zátvoriek.

b[oi]l nájde slová bol a bil, ale nie slovo bál.

!

Priradí ľubovoľný znak, ktorý nie je v zátvorkách.

b[!oi]l nájde slovo bál, ale nie slová bol a bil.

-

Priradí ľubovoľný znak z rozsahu znakov. Rozsah je potrebné určiť vo vzostupnom poradí (od A po Z, nie od Z po A).

b[a-c]d nájde slová bad, bbd alebo bcd.

#

Priradí ľubovoľný samostatný číselný znak.

1#3 nájde čísla 103, 113 alebo 123.

Na začiatok stránky

Zástupné znaky štandardu ANSI-92

Použite túto množinu zástupných znakov pri spustení výberových a aktualizačných dotazov v projektoch Accesu (súbory .adp) alebo pri používaní niektorého typu dotazov, alebo pri používaní dialógového okna Hľadanie a nahradenie na vyhľadanie databáz s nastaveným štandardom ANSI-92.

Znak

Popis

%

Priradí ľubovoľný počet znakov. Môže sa použiť ako prvý alebo posledný znak v reťazci znakov.

bl% nájde slová blok, blížiť, blikať, ale nie slová oblok ani bublina.

_

Priradí ľubovoľný samostatný abecedný znak.

b_n nájde slová banán, bonus alebo binárny.

[ ]

Priradí ľubovoľný samostatný znak v rámci zátvoriek.

b[oi]l nájde slová bol a bil, ale nie slovo bál.

^

Priradí ľubovoľný znak, ktorý nie je v zátvorkách.

b[^oi]l nájde slovo bál, ale nie slovo bol ani bil.

-

Priradí ľubovoľný znak z rozsahu znakov. Rozsah je potrebné určiť vo vzostupnom poradí (od A po Z, nie od Z po A).

b[a-c]d nájde slová bad, bbd alebo bcd.

POZNÁMKY:

 • Zástupné znaky nachádzajúce sa v údajoch nájdete tak, že požadovaný znak uzavriete do zátvoriek, a to takto: [#]. Postupujte podľa tohto pravidla pri vyhľadávaní hviezdičiek (*), otáznikov (?), mriežok (#), začiatočných hranatých zátvoriek ([) a spojovníkov (-). Zátvorky nepoužívajte pri vyhľadávaní výkričníkov (!) ani koncových zátvoriek (]). Ak chcete tieto znaky nájsť pomocou dialógového okna Hľadanie a nahradenie, zadajte do pola Hľadať hľadaný znak bez zátvoriek. Rovnaký postup použite aj pri hľadaní znakov pomocou dotazu. Nasledujúci príklad syntaxe nájde napríklad všetky záznamy obsahujúce výkričník bez ohľadu na to, kde v údajoch sa znak nachádza: Like "*!*".

  Ďalšie informácie o používaní dialógového okna Hľadanie a nahradenie nájdete v článku Používanie dialógového okna Hľadať a nahradiť na zmenu údajov. Ďalšie informácie o používaní výberových a aktualizačných dotazov nájdete v článkoch Vytvorenie jednoduchého výberového dotazu a Aktualizácia údajov v databáze.

  Ak hľadáte spojovník a zároveň aj iné znaky, umiestnite spojovník pred ostatné znaky alebo za ne vo vnútri zátvoriek, a to nasledovne: [-#*] alebo [#*-]. Ak však po začiatočnej zátvorke nasleduje výkričník (!), spojovník umiestnite za výkričník: [!-].

 • Ak chcete vyhľadať začiatočné aj koncové zátvorky ([]), musíte oba znaky umiestniť do zátvoriek takto: [[]]. Je to potrebné, pretože Access interpretuje nezdvojené zátvorky ako reťazec nulovej dĺžky.

Na začiatok stránky

Typy údajov, ktoré možno vyhľadať pomocou zástupných znakov

Počas navrhovania tabuľky môžete nastaviť typ údajov pre každé pole danej tabuľky. Pre polia obsahujúce informácie o dátume nastavíte napríklad typ údajov Date/Time. Nasledujúca tabuľka obsahuje typy údajov, ktoré môžete vyhľadávať pomocou zástupných znakov. Nezabudnite, že v niektorých prípadoch môžete použiť zástupné znaky v dialógovom okne Hľadanie a nahradenie, ale nie v dotazoch a naopak.

Typ údajov

Použitie

Text

Dialógové okno Hľadanie a nahradenie, dotazy

Memo

Dialógové okno Hľadanie a nahradenie, dotazy

Number

Dialógové okno Hľadanie a nahradenie, dotazy

Date/Time

Dialógové okno Hľadanie a nahradenie, dotazy

Poznámka: Miestne nastavenia môžu mať vplyv na spôsob používania zástupných znakov. Ďalšie informácie nájdete v poznámkach na konci tejto časti.

Currency

Dialógové okno Hľadanie a nahradenie, dotazy

AutoNumber

Dialógové okno Hľadanie a nahradenie, dotazy

OLE Object

Žiadne.

Yes/No

Dotazy, ale nie sú potrebné. Ďalšie informácie nájdete v poznámkach na konci tejto časti.

Hyperlink

Dialógové okno Hľadanie a nahradenie, dotazy

Lookup Wizard

Závisí od typu zdroja údajov.

POZNÁMKY:

 • Zástupné znaky je možné použiť v dialógovom okne Hľadanie a nahradenie na hľadanie polí typu Date/Time, ak formát použitý v daných poliach zobrazuje časť dátumu alebo celý dátum ako text. Napríklad pri hľadaní pomocou reťazca *ár*-10-2007 obsahujú výsledky ktorýkoľvek mesiac s písmenami „ár“ – január, február atď. Nezabudnite, že je potrebné vyhľadávať vo formáte použitom v údajoch. V dialógovom okne preto začiarknite políčko Vyhľadávať podľa formátu. Ďalšie informácie o tomto začiarkavacom políčku nájdete v článku Používanie dialógového okna Hľadať a nahradiť na zmenu údajov.

 • Dátum a čas určený miestnymi nastaveniami Windowsu vplýva na to, čo je zobrazené a ako hľadáte. Dátumy sa u niektorých používateľov môžu zobraziť napríklad rímskymi číslicami, napríklad 07-IX-1997 namiesto 07-Sept-1997. Zvyčajne platí, že môžete vyhľadávať to, čo vidíte a čo si myslíte, že je uložené v tabuľke Accessu. Inými slovami, môžete hľadať napríklad pomocou reťazca *-IX-2007, ak chcete nájsť všetky záznamy za september v danom roku.

  Ak sa v texte v poli s dátumom nachádzajú diakritické znamienka, napríklad á alebo ä, je potrebné ich zahrnúť do hľadaného reťazca, inak nebude hľadanie úspešné. Prítomnosť interpunkčných znamienok môžete obísť pomocou zástupných znakov. Ak sa dátum zobrazuje napríklad ako 3-heinä-2007, môžete vyhľadávať pomocou reťazca *-hein*-2007.

 • Ak hľadáte pole typu Yes/No pomocou dialógového okna Hľadanie a nahradenie, Access ignoruje pole a dialógové okno nevráti žiadne záznamy. Ak hľadáte pole typu Yes/No pomocou dotazu, môžete použiť zástupné znaky, ale nezabudnite, že polia typu Yes/No vrátia len dve hodnoty (0 pre hodnotu False a hodnotu -1 pre hodnotu True), takže zástupné znaky nepridajú hľadaniu žiadnu hodnotu. Použitie kritéria = 1 tak napríklad vráti rovnaký výsledok ako "Like *1".

 • Nie je možné vyhľadávať polia objektov OLE.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×