Základné informácie o makrách v programe Access 2007

Základné informácie o makrách v programe Access 2007

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Tento článok poskytuje informácie o tom, čo sú makrá a ako môžete automatizáciou často používaných úloh ušetriť čas. Zaoberá sa základnými informáciami o vytváraní a používaní makier a zároveň poskytuje informácie o vylepšeniach makier v programe Microsoft Office Access 2007.

Obsah tohto článku

Čo je makro?

Základné informácie o makrách

Nové funkcie makier v programe Office Access 2007

Vytvorenie makra

Spustenie makra

Čo je to makro?

Makro je nástroj, ktorý umožňuje automatizáciu úloh a pridanie funkcií do formulárov, zostáv a ovládacích prvkov. Ak pridáte príkazové tlačidlo do formulára, priradíte OnClick udalosť tlačidla k makru a makro obsahuje príkazy, ktoré má tlačidlo vykonať pri každom kliknutí.

V programe Access, je užitočné považujte zjednodušený programovací jazyk, ktorý píšete vytvorením zoznam akcií na vykonanie makrá. Pri vytváraní makra, vyberte každú akciu z rozbaľovacieho zoznamu a potom vyplňte požadované informácie pre každú akciu. Makrá slúžia na pridanie funkcií do formulárov, zostáv a ovládacích prvkov bez zápisu kódu v module Visual Basic for Applications (VBA). Makrá poskytujú podmnožinu príkazov, ktoré sú k dispozícii v programe VBA a väčšina ľudí je jednoduchšie vytváranie makier než písanie kódu VBA.

Predpokladajme, že chcete začať zostavy priamo z niektorého formulára na zadávanie údajov. Môžete pridať tlačidlo do formulára a potom vytvoriť makro, ktoré spustí zostavu. Akcia makra môže byť buď samostatné makro (samostatný objekt v databáze), ktorý je potom povinný OnClick udalosť tlačidla alebo môže byť vložené priamo do OnClick udalosť tlačidla – Nová funkcia programu Office Access 2007. Obomi spôsobmi, keď kliknete na tlačidlo makro sa spustí a spustí zostavu.

Makro vytvárate pomocou Zostavovača makier, ktorý je zobrazený na nasledovnom obrázku.

Zostavovač makier

Zobrazenie zostavovača makier:

 • Na karte vytvoriť kliknite v skupine Ďalšie kliknite na položku makro. Ak tento príkaz nie je k dispozícii, kliknite na šípku pod tlačidlom Modul triedy alebo modul, a potom kliknite na položku makro. Vzhľad tlačidla

  Tip: Zostavovač makier sa zmenilo v programe Access 2010 a dokonca uľahčiť vytváranie, úprava a zdieľanie makier programu Access.

Na začiatok stránky

Základné informácie o makrách

Výraz makro sa často používa na označenie k objektom samostatného makra (teda objekty, ktoré sa zobrazujú v časti makrá na navigačnej table), ale v skutočnosti, jeden objekt makra môže obsahovať viacero makier. V tomto prípade je uvedeným v skupine makier. Skupina makier sa zobrazí na navigačnej table ako jedného objektu makra, ale skutočnosti obsahuje viac ako jedno makro. Samozrejme, je možné vytvoriť každé makro v samostatnom objekte makra, ale často má zmysel Zoskupiť viacero súvisiacich makier do jedného objektu makra. V stĺpci Názov makra identifikuje jednotlivé makrá.

Makro pozostáva z jednotlivých akcií makra. Väčšina akcií vyžaduje jeden alebo viacero argumentov. Okrem toho je možné priradiť každému makru v skupine makier vlastný názov a pridať podmienky na kontrolu spustenia každej akcie. Nasledovné časti sa podrobnejšie zaoberajú každou z uvedených funkcií.

Názvy makier

Ak objekt makra obsahuje len jedno makro, názvy makier nie sú potrebné. Podľa konkrétneho názvu objektu makra môžete odkazovať len na makro. Však skupine makier, je potrebné priradiť jedinečný názov na každé makro. Ak stĺpec Názov makra nie je zobrazený v Zostavovači makier, kliknite na Názov makra Vzhľad tlačidla v skupine Zobraziť alebo skryť na karte návrh. Ďalšie informácie o spustení makier v skupinách makier sa zobrazí ďalej v tomto článku.

Argumenty

Argument je hodnota, ktorá poskytuje akcii rôzne informácie, napríklad ktorý reťazec sa má zobraziť v okne s hlásením, aký ovládací prvok je potrebné použiť, a podobne. Niektoré argumenty sú povinné, iné sú voliteľné. Argumenty sa zobrazujú na table Argumenty akcie v dolnej časti Zostavovača makier.

Zadajte argumenty akcie

Nová funkcia programu Office Access 2007 Zostavovač makier je stĺpec argumenty, ktorý umožňuje zobrazenie (ale nie upravovať) argumenty akcie v tom istom riadku ako akcia. Tým sa trochu zjednoduší čitateľné, pretože už nie je potrebné vybrať každú akciu na zobrazenie vlastných argumentov. Ak chcete Zobraziť stĺpec argumenty, kliknite na položku argumenty Vzhľad tlačidla v skupine Zobraziť alebo skryť na karte návrh.

Podmienky

Podmienka špecifikuje určité kritériá, ktoré je potrebné splniť pred vykonaním akcie. Možno použiť ľubovoľný výraz, ktorý nadobúda hodnoty True/False alebo Áno/Nie. Akcia sa nevykoná, ak je hodnota výrazu False, No alebo 0 (nula). Ak je hodnota výrazu iná, akcia sa spustí.

Jeden ovládací prvok podmienky je možné použiť pre viac ako jednu akciu, a to zadaním troch bodiek (...) do stĺpca Podmienka pre každú nesledujúcu akciu, v ktorej sa má podmienka použiť. Ak je hodnota výrazu False, No alebo 0 (nula), nevykoná sa ani jedna akcia. Ak je hodnota výrazu iná, vykonajú sa všetky akcie.

Ak chcete Zobraziť stĺpec podmienok v Zostavovači makier kliknite na karte návrh v skupine Zobraziť alebo skryť kliknite na položku podmienky Vzhľad tlačidla .

Výraz použitý na vykonanie akcie

Ak:

[Mesto]="Paríž"

Paríž predstavuje hodnotu poľa Mesto vo formulári, z ktorého je spustené makro.

DCount("[IdentifikáciaObjednávky]", "Objednávky")>35

Pole IdentifikáciaObjednávky v tabuľke Objednávky obsahuje viac ako 35 položiek.

DCount("*", "Podrobnosti objednávky", "[Identifikácia objednávky]=Formuláre![Objednávky]![Identifikácia objednávky]")>3

V tabuľke Podrobnosti objednávky sa nachádzajú 3 záznamy, ktoré zodpovedajú poľu Identifikácia objednávky vo formulári Objednávky.

[DátumDodania] Between #2-Feb-2006# And #2-Mar-2006#

Hodnota poľa DátumDodania vo formulári, z ktorého sa spustí makro, nie je skoršia ako 2. február 2006 a neskoršia ako 2. marec 2006.

Formuláre![Produkty]![JednotkyNaSklade]<5

Hodnota poľa JednotkyNaSklade vo formulári Produkty je menšia ako 5.

IsNull([Meno])

Hodnota meno vo formulári, z ktorého je spustené makro, je null (nemá žiadnu hodnotu). Tento výraz sa rovná [meno] Is Null.

[Krajina alebo územie]="Veľká Británia" And Formuláre![PredajCelkom]![ObjCelkom]>100

Hodnota poľa Krajina alebo územie vo formulári, z ktorého je spustené makro, je Veľká Británia, a hodnota poľa ObjCelkom vo formulári PredajCelkom je väčšia ako 100.

[Krajina alebo územie] In ("Francúzsko", "Taliansko", "Španielsko") And Len([PSČ])<>5

Hodnota poľa Krajina alebo územie vo formulári, z ktorého je spustené makro, je Francúzsko, Taliansko, Španielsko, a PSČ neobsahuje 5 znakov.

MsgBox("Potvrdiť zmeny?",1)=1

V dialógovom okne, v ktorom funkcia MsgBox zobrazí hlásenie „Potvrdiť zmeny?“, môžete kliknúť na tlačidlo OK. Ak v dialógovom okne kliknete na tlačidlo Zrušiť, program Access bude danú akciu ignorovať.

[DočasnéPremenné]![MsgBoxResult]=2

Dočasná premenná použitá na uloženie výsledku okna s hlásením sa porovná s 2 (vbCancel=2).

Tip: Ak chcete, aby program Access dočasne vynechal akciu, zadajte ako podmienku hodnotu False. Dočasné vynechanie akcie je užitočné pri riešení problémov s makrom.

Akcie makra

Akcie sú základné preddefinované bloky makier. Program Access poskytuje veľký počet akcií, z ktorých je možné si vybrať, čo povoľuje širokú škálu príkazov. Niektoré bežne používané príkazy napríklad otvárajú zostavy, hľadajú záznam, zobrazia okno s hlásením alebo vo formulári alebo zostave použijú filter.

Na začiatok stránky

Nové funkcie makier v programe Office Access 2007

Staršie verzie programu Access nepovoľovali vykonanie väčšiny bežne používaných funkcií bez zapísania kódu v jazyku VBA. Do programu Office Access 2007 boli pridané nové funkcie a akcie makier, aby sa odstránila potreba kódu. Týmto sa uľahčí pridanie funkcie do databázy, čo zlepšuje zabezpečenie.

 • Vložené makrá    . Do ľubovoľnej udalosti poskytnutej formulárom, zostavou alebo ovládacím prvkom môžete vložiť makrá. Vložené makro sa na navigačnej table nezobrazí, pretože sa stáva súčasťou formulára alebo ovládacieho prvku, v ktorom bolo vytvorené. Ak vytvoríte kópiu formulára alebo ovládacieho prvku, ktorý obsahuje vložené makrá, makrá sa budú nachádzať aj v kópii.

 • Zvýšená zabezpečenie    pri Vzhľad tlačidla tlačidlo Zobraziť všetky akcie nie je zvýraznená v Zostavovači makier, iba akcie a makra SpustiťPríkaz argumenty, ktoré sú k dispozícii na použitie sú tie, ktoré nevyžadujú dôveryhodné spustiť. Makro vytvorené s tieto akcie sa spustí, aj keď je databáza v režime vypnutia (keď VBA je chránený pred spustením). Databázy, ktoré obsahujú akcií makra, ktoré nie sú v zozname dôveryhodných – alebo databázy, ktoré majú kód VBA – potrebné explicitne prideliť dôveryhodnosť.

 • Chyba spracovanie a ladenie   Office Access 2007 poskytuje nové makro akcie, vrátane PriChybe (podobne ako príkaz "Chyba" v programe VBA) a VymazaťChybuMakraumožňujúce vykonávanie konkrétnych akcií pri výskyte chyby, kým je spustená makro. Okrem toho makra JedenKrok umožňuje režimu jedného kroku kdekoľvek v makre, tak, že môžete sledovať fungovanie makra na jednu akciu naraz. 

 • Dočasné premenné    Tri nové akcie makra (NastaviťDočasnúPremennúNastaviťDočasnúPremennúa OdstrániťVšetkyDočasnéPremenné) umožňujú vytvárať a používať dočasné premenné v makrách. Môžete použiť v podmienečných výrazoch na ovládanie spustenia makier alebo preniesť údaje do zostavy alebo formuláre alebo na žiadne iné účely, ktoré vyžaduje dočasným ukladacím priestorom na hodnotu. Dočasné premenné sú aj so zjednodušeným ovládaním v programe VBA, takže môžete použiť aj na komunikáciu údaje do moduly VBA.

Na začiatok stránky


Vytvorenie makra

V programe Office Access 2007 môže byť makro alebo skupina makier obsahom objektu makra (niekedy nazývaného aj samostatné makro), alebo môže byť vložené do vlastnosti udalosti formulára, zostavy alebo ovládacieho prvku. Vložené makrá sa stávajú súčasťou objektu alebo ovládacieho prvku, v ktorom sú vložené. Samostatné makrá sa na navigačnej table zobrazujú v časti Makrá. Vložené makrá sa nezobrazujú.

Funkcie nástroja Zostavovač makier

Vytvorenie samostatného makra

Vytvorenie skupiny makier

Vytvorenie vloženého makra

Príklad: Vloženie makra v prípade, že na žiadne údaje v zostave

Úprava makra

Ďalšie informácie o akcií makra

Funkcie Zostavovača makier

Zostavovač makier sa používa na vytvorenie a úpravu makier. Zostavovač makier otvoríte nasledovným spôsobom:

 • Na karte vytvoriť kliknite v skupine Ďalšie kliknite na položku makro. Ak tento príkaz nie je k dispozícii, kliknite na šípku pod tlačidlom Modul triedy alebo modul, a potom kliknite na položku makro. Vzhľad tlačidla

  Program Access zobrazí Zostavovač makier.

Zostavovač makier sa používa na vytvorenie zoznamu akcií, ktoré sa majú vykonať pri spustení makra. Pri prvom otvorení Zostavovača makier sa zobrazia stĺpce Akcia, Argumenty a Poznámka.

Ak sú argumenty pre jednotlivé akcie makra potrebné, zadávajú sa a upravujú v časti Argumenty akcie. Zobrazí sa pole s krátkym popisom jednotlivých akcií alebo argumentov. Kliknutím na jednotlivé akcie alebo argumenty akcií sa v poli zobrazia ich popisy.

Nasledovná tabuľka zobrazuje príkazy, ktoré sú k dispozícii na karte Návrh v Zostavovači makier.

Skupina

Príkaz

Popis

Nástroje   

Spustenie   

Vykonáva akcie zaznamenané v makre.

Krokovanie   

Povolí režim jedného kroku. Ak sa makro spustí v tomto režime, každá akcia sa vykoná samostatne. Po dokončení každej akcie sa zobrazí dialógové okno Krokovanie makra. Kliknutím na položku Krok v dialógovom okne prejdete na ďalšiu akciu. Ak chcete zastaviť toto makro alebo iné spustené makrá, kliknite na položku Zastaviť všetky makrá. Kliknite na tlačidlo Pokračovať, ak chcete zatvoriť režim jedného kroku a vykonať zvyšné akcie bez prerušenia.

Zostavovač   

Ak zadáte argument akcie, ktorý obsahuje výraz, tlačidlo sa aktivuje. Kliknutím na tlačidlo Zostavovač otvoríte dialógové okno Zostavovač výrazov, ktoré sa používa na vytvorenie výrazu.

Riadky   

Vloženie riadkov   

Vloží jeden alebo viacero prázdnych riadkov akcie nad vybratý riadok alebo riadky.

Odstrániť riadky   

Odstráni vybratý riadok alebo riadky akcie.

Zobraziť alebo skryť   

Zobraziť všetky akcie   

Zobrazí viac alebo menej akcií makra v rozbaľovacom zozname Akcia.

 • Ak chcete zobraziť dlhší zoznam akcií makra, kliknite na príkaz Zobraziť všetky akcie. Ak už je k dispozícii dlhší zoznam, tlačidlo Zobraziť všetky akcie sa zobrazí ako vybraté. Ak vyberiete akciu makra z dlhšieho zoznamu akcií makra, bude potrebné explicitne udeliť databáze dôveryhodnosť ešte pre spustením akcie.

 • Ak chcete prepnúť z dlhšieho zoznamu akcií makra na kratší zoznam, ktorý zobrazí len tie akcie makra, ktoré je možné v databáze použiť bez udelenia dôveryhodnosti, uistite sa, že nie je vybraté tlačidlo Zobraziť všetky akcie.

  Tip: Ak je tlačidlo Zobraziť všetky akcie vybraté, jeho výber zrušíte kliknutím na tlačidlo Zobraziť všetky akcie.

  Ak tlačidlo Zobraziť všetky akcie nie je vybraté, je k dispozícii kratší zoznam dôveryhodných akcií makra.

Názvy makier   

Zobrazí alebo skryje stĺpec Názov makra. Názvy makier sa požadujú v skupinách makier na rozlíšenie jednotlivých makier od seba, ale v opačnom prípade sú voliteľné. Ďalšie informácie nájdete v časti Vytvorenie skupiny makierďalej v tomto článku.

Podmienky   

Zobrazí alebo skryje stĺpec Podmienka. Tento stĺpec sa používa na zadávanie výrazov, ktoré kontrolujú vykonanie akcie.

Argumenty   

Zobrazí alebo skryje stĺpec Argumenty. Tento stĺpec sa používa na zobrazenie argumentov pre jednotlivé akcie makra a uľahčuje čítanie makier. Ak stĺpec Argumenty nie je zobrazený, musíte kliknúť na každú akciu a prečítať argument v časti Argumenty akcie. Do stĺpca Argumenty nie je možné zadať argumenty.

Na začiatok časti

Vytvorenie samostatného makra

 • Na karte Vytvorenie kliknite v skupine Iné na položku Makro. Ak tento príkaz nie je k dispozícii, kliknite na šípku pod tlačidlom Modul alebo Modul triedy a potom kliknite na položku Makro.

 • Zobrazí sa Zostavovač makier.

 • Pridanie akcie do makra:

  1. V Zostavovači makier kliknite na prvú prázdnu bunku v stĺpci Akcia.

  2. Zadajte požadovanú akciu alebo kliknite na šípku na zobrazenie zoznam akcií a potom vyberte požadovanú akciu.

  3. V časti Argumenty akcie, ak sa vyžaduje zadajte argumenty pre akciu. Ak chcete zobraziť krátky popis jednotlivých argumentov, kliknite na pole argumentu a prečítajte jeho popis na pravej strane argumentu.
   Tipy

   • Pre argumenty akcie, ktorej nastavenia sú názov objektu databázy, môžete nastaviť argument presunutím objektu z navigačnej tably do poľa argumentu akcie Názov objektu.

   • Akciu je možné vytvoriť aj presunutím objektu databázy z navigačnej tably do prázdneho riadku v Zostavovači makier. Ak do Zostavovača makier presuniete tabuľku, dotaz, formulár, zostavu alebo modul, program Access pridá akcia otvárajúcu tabuľku, dotaz, formulár alebo zostavu. Ak do Zostavovača makier presuniete makro, program Access pridá akciu spúšťajúcu makro.

  4. Podľa potreby zadajte k akcii poznámku.

 • Ak chcete do makra pridať viacero akcií, presuňte sa na ďalší riadok akcie a zopakujte krok 2. Akcie sa v programe Access vykonajú v takom poradí, v akom sú zaznamenané.

Na začiatok časti

Vytvorenie skupiny makier

Ak chcete do jedného objektu makra zoskupiť viacero súvisiacich makier, vytvorte skupinu makier.

 • Na karte Vytvorenie kliknite v skupine Iné na položku Makro. Ak tento príkaz nie je k dispozícii, kliknite na šípku pod tlačidlom Modul alebo Modul triedy a potom kliknite na položku Makro.

 • Zobrazí sa Zostavovač makier.

 • Na karte návrh v skupine Zobraziť alebo skryť kliknite na Názov makra Vzhľad tlačidla , ak ešte nie je vybratá. V Zostavovači makier sa zobrazí stĺpec Názov makra.

  Poznámka: V skupine makier sú názvy makier potrebné na identifikáciu jednotlivých makier. Názov makra sa zobrazuje v rovnakom riadku ako prvá akcia makra. Stĺpec Názov makra zostáva prázdny pre ďalšie akcie v makre. Makro končí pri ďalšom zázname v stĺpci Názov makra.

 • Do stĺpca Názov makra zadajte názov prvého makra v skupine makier.

 • Pridajte akcie, ktoré má vykonať prvé makro:

  1. V stĺpci Akcia kliknite na šípku, čím sa zobrazí zoznam akcií.

  2. Kliknite na akciu, ktorú chcete pridať.

  3. V časti Argumenty akcie, ak sa vyžaduje zadajte argumenty pre akciu. Ak chcete zobraziť krátky popis jednotlivých argumentov, kliknite na pole argumentu a prečítajte jeho popis na pravej strane argumentu.
   Tipy

   • Pre argumenty akcie, ktorých nastavením je názov objektu databázy, môžete nastaviť argument presunutím objektu z navigačnej tably do poľa argumentu akcie Názov objektu.

   • Akciu je možné vytvoriť aj presunutím objektu databázy z navigačnej tably do prázdneho riadku v Zostavovači makier. Ak do Zostavovača makier presuniete tabuľku, dotaz, formulár, zostavu alebo modul, program Access pridá akcia otvárajúcu tabuľku, dotaz, formulár alebo zostavu. Ak do Zostavovača makier presuniete makro, program Access pridá akciu spúšťajúcu makro.

  4. Podľa potreby zadajte k akcii poznámku.

 • V nasledujúcom prázdnom riadku sa presuňte na stĺpec Názov makra a zadajte názov ďalšieho makra v skupine makier.

 • Pridajte akcie, ktoré má makro vykonať.

 • Kroky 5 a 6 zopakujte pre každé makro v skupine.

Poznámka: 

 • Ak spustíte makro skupiny dvojitým kliknutím na navigačnej table, alebo kliknutím na položku Spustiť Vzhľad tlačidla v skupine Nástroje na karte návrh, program Access spustí len prvé makro a preruší ho po dosiahnutí názvu druhého makra.

 • Keď ukladáte skupinu makier, zadaný názov predstavuje názov celej skupiny makier. Tento názov sa zobrazuje na navigačnej table v časti Makrá. Odkazy na jednotlivé makrá v rámci skupiny makier vytvoríte pomocou nasledovnej syntaxe:

  pokúsili

  Napríklad tlačidlá.produkty odkazuje na makro produkty v skupine makier tlačidlá. V zozname makrá, ako je napríklad zoznam argumentov názov makra pre akciu SpustiťMakro, program Access zobrazí makro produkty ako tlačidlá.produkty.

Na začiatok časti

Vytvorenie vloženého makra

Vložené makrá sa líšia od samostatných makier v tom, že vložené makrá sú uložené vo vlastnostiach udalosti formulárov, zostavách alebo ovládacích prvkov. Nezobrazujú sa ako objekty na navigačnej table v časti Makrá. Takto sa databáza ľahšie ovláda, pretože nie je potrebné sledovať objekty samostatných makier formulára alebo zostavy. Vložené makro vytvoríte pomocou nasledovného postupu.

 1. Otvorte formulár alebo zostavu, ktorá bude obsahovať makro v návrhovom zobrazení alebo zobrazení rozloženia. Otvorte formulár alebo zostavu, kliknite pravým tlačidlom myši na navigačnej table a potom kliknite na položku Návrhové zobrazenie Vzhľad tlačidla alebo Zobrazenie rozloženia Vzhľad tlačidla .

 2. Ak hárok vlastností nie je zobrazený, zobrazte ho stlačením klávesu F4.

 3. Kliknite na ovládací prvok alebo sekciu obsahujúcu vlastnosť udalosti, v ktorej sa má nachádzať vložené makro.

  Celý formulár alebo zostavu vyberiete kliknutím na položku Zostava v rozbaľovacom zozname v hornej časti hárka vlastností.

 4. Na hárku vlastností kliknite na kartu Udalosť.

 5. Kliknite na vlastnosť udalosti, v ktorom chcete vložiť makro a potom kliknite na položku Tlačidlo zostavovača vedľa poľa.

 6. V dialógovom okne Výber zostavovača kliknite na položku Zostavovač makier a potom kliknite na tlačidlo OK.

 7. V Zostavovači makier kliknite na prvý riadok stĺpca Akcia.

 8. V rozbaľovacom zozname Akcia kliknite na požadovanú akciu.

 9. Na karte Argumenty akcie vyplňte požadované argumenty a presuňte sa na nasledujúci riadok akcie.

 10. Zopakujte kroky 8 a 9, až kým makro nebude dokončené.

 11. Kliknite na položku Uložiť Vzhľad tlačidla a potom kliknite na položku Zavrieť Vzhľad tlačidla .

Makro sa spustí pri každom spustení udalosti.

Poznámka: Access umožňuje vytvoriť skupinu makier ako vloženého makra. Však len prvé makro v skupine sa spustí pri spustení udalosti. Nasledujúce makrá sa ignorujú, pokiaľ sa nazývajú z v rámci vloženého makra samotnú (napríklad podľa PriChybe akcie).

Na začiatok časti

Príklad: Vloženie makra do udalosti Pri neprítomnosti údajov v zostave

Keď spustíte zostavu, ktorej zdroj údajov neobsahuje žiadne záznamy, zostava zobrazí prázdnu stránku – to znamená stránku bez údajov. Pravdepodobne by bolo lepšie, ak by namiesto toho zobrazila okno s hlásením a zostava sa vôbec nezobrazila. Použitie vloženého makra predstavuje ideálne riešenie pre takúto situáciu.

 1. Otvorte zostavu v návrhovom zobrazení alebo v zobrazení rozloženia.

 2. Ak hárok vlastností nie je zobrazený, zobrazte ho stlačením klávesu F4.

 3. Na hárku vlastností kliknite na kartu Udalosť.

 4. Kliknite na položku Pri neprítomnosti údajov.

 5. Kliknite na položku Tlačidlo zostavovača .

 6. V dialógovom okne Výber zostavovača kliknite na položku Zostavovač makier a potom kliknite na tlačidlo OK.

 7. Zadajte akcie a argumenty z nasledovnej tabuľky.

Akcia

Argumenty

OknoHlásenia

Nenašli sa žiadne záznamy, Áno, Informácie, Žiadne údaje

ZrušiťUdalosť

[žiadne argumenty]

 1. Všimnite si, že v predchádzajúcej tabuľke sú argumenty zobrazené podľa toho, ako sa zobrazovali v stĺpci Argumenty. V skutočnosti boli zadané v časti Argumenty akcie, ako zobrazuje nasledovná tabuľka.

Argument akcie

Hodnota

Hlásenie

Nenašli sa žiadne záznamy.

Zvukový signál

Áno

Typ

Informačné

Názov

Žiadne údaje

 1. Kliknite na tlačidlo Zavrieť.

  Zatvorí sa Zostavovač makier a udalosť Pri neprítomnosti údajov zobrazí reťazec [Vložené makro].

 2. Uložte a zatvorte zostavu.

Pri nasledujúcom spustení zostavy sa okno s hlásením zobrazí, ak sa nenájdu žiadne záznamy. Kliknutím na tlačidlo OK v okne s hlásením sa zostava zruší bez zobrazenia prázdnej stránky.

Na začiatok časti

Úprava makra

 • Ak chcete vložiť riadok akcie     Kliknite na makro riadok, nad ktorý chcete vložiť novú akciu, a potom na karte návrh v skupine riadkov kliknite na položku Vložiť riadky Obrázok tlačidla .

 • Ak chcete odstrániť riadok akcie     Kliknite na riadok akcie, ktorú chcete odstrániť, a potom na karte návrh v skupine riadkov kliknite na položku Odstrániť riadky Vzhľad tlačidla .

 • Presúvanie riadka akcie    . Akciu vyberte kliknutím na selektor riadka na ľavej strane názvu akcie. Presunutím selektora riadka presuniete akciu na nové miesto.

Na začiatok stránky

Ďalšie informácie o akciách makier

Ak chcete počas práce so Zostavovačom makier získať ďalšie informácie o akciách a argumentoch, kliknite na ne, čím sa v poli v pravom dolnom rohu okna Zostavovača makier zobrazí ich popis. Ku každej akcii makra je priradený aj článok v Pomocníkovi. Ďalšie informácie o akciách získate kliknutím na akciu v zozname akcií a následným stlačeným klávesu F1.

Na začiatok stránky

Spustenie makra

Samostatné makrá je možné spustiť v ktoromkoľvek z týchto spôsobov: priamo (napríklad z navigačnej tably), v skupine makier, z iného makra z modulu VBA alebo ako odpoveď na udalosť, ktorá sa uskutoční vo formulári, zostave alebo ovládací prvok. Makro vložené do formulára, zostavy alebo ovládací prvok je možné spustiť kliknutím spustite Vzhľad tlačidla na karte návrh, zatiaľ čo bolo makro v návrhovom zobrazení, v opačnom prípade makro sa spustí len pri každom jeho priradenú udalosti.

Priame spustenie makra

Ak chcete makro spustiť priamo, vykonajte jeden z nasledovných krokov:

 • Na navigačnej table prejdite na makro a potom dvakrát kliknite na názov makra.

 • Na karte Databázové nástroje v skupine makro kliknite na položku Spustiť makro Vzhľad tlačidla , kliknite na makro v zozname Názov makra a potom kliknite na tlačidlo OK.

 • Ak makro je otvorená v návrhovom zobrazení, kliknite na položku Spustiť Vzhľad tlačidla na karte návrh v skupine Nástroje. Ak chcete otvoriť makro v návrhovom zobrazení, kliknite pravým tlačidlom myši na navigačnej table a potom kliknite na položku Návrhové zobrazenie Vzhľad tlačidla .

Spustenie makra nachádzajúceho sa v skupine makier

Makro nachádzajúce sa v skupine makier spustíte vykonaním jedného z nasledovných krokov:

 • Na karte Databázové nástroje v skupine makro kliknite na položku Spustiť makro Vzhľad tlačidla a potom kliknite na makro v zozname Názov makra.

  Access obsahuje položky pre každé makro v každej skupine makier vo formáte pokúsili.

 • Kliknite na tlačidlo OK.

 • Zadajte makro vlastnosť udalosti nastavenia ovládacieho prvku vo formulári alebo zostave alebo ako argument Názov makra SpustiťMakro . Odkaz na makro pomocou nasledovnej syntaxe:

  názovskupinymakier.názovmakra

  Nasledovné nastavenie vlastnosti udalosti napríklad spustí makro s názvom Kategórie v skupine makier s názvom Tlačidlá prepínacieho panela formulárov:

  Tlačidlá kategórií prepínacieho panela formulárov

 • Spustenie makra, ktoré sa v skupine makier z procedúry jazyka VBA pomocou metódy SpustiťMakro objektu DoCmd a pomocou syntaxe makro.

Spustenie makra z iného makra alebo z procedúry jazyka VBA

Pridanie SpustiťMakro do makra alebo do procedúry.

 • Ak chcete pridať akciu SpustiťMakro k makru, kliknutím na položku SpustiťMakro v zozname akcií v prázdnom riadku akcie a potom nastavte argument Názov makra na názov makra, ktoré chcete spustiť.

 • Ak chcete pridať akciu SpustiťMakro procedúru VBA, pridajte SpustiťMakro metódu objektu DoCmd váš postup a zadajte názov makra, ktoré chcete spustiť. Napríklad nasledujúca inštancia metódu SpustiťMakro spustí makro s názvom moje makro:

DoCmd.RunMacro "My Macro"

Spustenie makra ako odpoveď na udalosť vo formulári, zostave alebo ovládacom prvku

Hoci už existuje možnosť priameho vloženia makier do vlastností udalosti formulárov, zostáv alebo ovládacích prvkov, naďalej môžete vytvárať samostatné makrá a potom ich spojiť to udalostí, čo predstavuje spôsob používania makier v starších verziách programu Access.

 1. Po vytvorení samostatného makra otvorte formulár alebo zostavu v návrhovom zobrazení alebo v zobrazení rozloženia.

 2. Otvorte hárok vlastností formulára alebo zostavy, alebo sekcie či ovládacieho prvku vo formulári alebo zostave.

 3. Kliknite na kartu Udalosť.

 4. Kliknite na vlastnosť udalosti, ktorá sa má spustiť makro. Napríklad, ak chcete spustiť makro na udalosť zmeny , kliknite na vlastnosť Pri zmene .

 5. Kliknite na názov samostatného makra v rozbaľovacom zozname.

 6. Uložte formulár alebo zostavu.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×