Základné informácie o makrách v programe Access 2007

Základné informácie o makrách v programe Access 2007

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

V tomto článku sa vysvetľuje, čo sú makrá a ako vám môžu ušetriť čas automatizáciou úlohy, ktoré vykonávate často. Sa zaoberá informáciami o vytváraní a používaní makier a zároveň poskytuje informácie o vylepšeniach makier v Microsoft Office Access 2007.

Obsah tohto článku

Čo je makro?

Základné informácie o makrách

Nové funkcie makier v programe Office Access 2007

Vytvorenie makra

Spustenie makra

Čo je makro?

Makro je nástroj, ktorý umožňuje automatizáciu úloh a pridanie funkcií do formulárov, zostáv a ovládacích prvkov. Ak pridáte príkazové tlačidlo do formulára, priradíte OnClick udalosť tlačidla k makru a makro obsahuje príkazy, ktoré má tlačidlo vykonať pri každom kliknutí.

V programe Access, je užitočné považujte zjednodušený programovací jazyk, ktorý píšete vytvorením zoznam akcií na vykonanie makrá. Pri vytváraní makra, vyberte každú akciu z rozbaľovacieho zoznamu a potom vyplňte požadované informácie pre každú akciu. Makrá slúžia na pridanie funkcií do formulárov, zostáv a ovládacích prvkov bez zápisu kódu v module Visual Basic for Applications (VBA). Makrá poskytujú podmnožinu príkazov, ktoré sú k dispozícii v programe VBA a väčšina ľudí je jednoduchšie vytváranie makier než písanie kódu VBA.

Predpokladajme, že chcete začať zostavy priamo z niektorého formulára na zadávanie údajov. Môžete pridať tlačidlo do formulára a potom vytvoriť makro, ktoré spustí zostavu. Akcia makra môže byť buď samostatné makro (samostatný objekt v databáze), ktorý je potom povinný OnClick udalosť tlačidla alebo môže byť vložené priamo do OnClick udalosť tlačidla – Nová funkcia programu Office Access 2007. Obomi spôsobmi, keď kliknete na tlačidlo makro sa spustí a spustí zostavu.

Makro sa vytvára pomocou Zostavovača makier znázorneného na nasledujúcom obrázku.

Zostavovač makier

Zobrazenie Zostavovača makier:

 • Na karte vytvoriť kliknite v skupine Ďalšie kliknite na položku makro. Ak tento príkaz nie je k dispozícii, kliknite na šípku pod tlačidlom Modul triedy alebo modul, a potom kliknite na položku makro. Vzhľad tlačidla

  Tip: Zostavovač makier sa zmenilo v programe Access 2010 a dokonca uľahčiť vytváranie, úprava a zdieľanie makier programu Access.

Na začiatok stránky

Základné informácie o makrách

Výraz makro sa často používa na označenie k objektom samostatného makra (teda objekty, ktoré sa zobrazujú v časti makrá na navigačnej table), ale v skutočnosti, jeden objekt makra môže obsahovať viacero makier. V tomto prípade je uvedeným v skupine makier. Skupina makier sa zobrazí na navigačnej table ako jedného objektu makra, ale skutočnosti obsahuje viac ako jedno makro. Samozrejme, je možné vytvoriť každé makro v samostatnom objekte makra, ale často má zmysel Zoskupiť viacero súvisiacich makier do jedného objektu makra. V stĺpci Názov makra identifikuje jednotlivé makrá.

Makro pozostáva z jednotlivých akcií makra. Väčšina akcií vyžaduje jeden alebo viac argumentov. Okrem toho môžete priradiť názvy každé makro v skupine makier a môžete pridať podmienky na kontrolu spúšťania každú akciu. Nasledujúce časti obsahujú informácie o každej z týchto funkcií podrobnejšie.

Názvy makier

Ak objekt makra obsahuje len jedno makro, názvy makier nie sú potrebné. Podľa konkrétneho názvu objektu makra môžete odkazovať len na makro. Však skupine makier, je potrebné priradiť jedinečný názov na každé makro. Ak stĺpec Názov makra nie je zobrazený v Zostavovači makier, kliknite na Názov makra Vzhľad tlačidla v skupine Zobraziť alebo skryť na karte návrh. Ďalšie informácie o spustení makier v skupinách makier sa zobrazí ďalej v tomto článku.

argumenty,

Argument je hodnota, ktorá obsahuje informácie, ktoré akciu, napríklad ktorý reťazec sa má zobraziť v okne s hlásením, ktorý ovládací prvok použiť, a tak ďalej. Niektoré argumenty sú povinné, a iné sú voliteľné. Argumenty sa zobrazujú na table Argumenty akcie v dolnej časti Zostavovača makier.

Zadajte argumenty akcie

Nová funkcia programu Office Access 2007 Zostavovač makier je stĺpec argumenty, ktorý umožňuje zobrazenie (ale nie upravovať) argumenty akcie v tom istom riadku ako akcia. Tým sa trochu zjednoduší čitateľné, pretože už nie je potrebné vybrať každú akciu na zobrazenie vlastných argumentov. Ak chcete Zobraziť stĺpec argumenty, kliknite na položku argumenty Vzhľad tlačidla v skupine Zobraziť alebo skryť na karte návrh.

Podmienky

Podmienky určuje určité kritériá, ktoré musia byť splnené skôr, než sa vykoná akciu. Môžete použiť akýkoľvek výraz, ktorý sa vyhodnotí ako True alebo False alebo áno/nie. Akcia sa nevykoná, ak sa výraz vyhodnotí ako False, nie, alebo 0 (nula). Ak výrazu na inú hodnotu, akcia sa spustí.

Môžete mať jeden ovládací prvok viac ako jednu akciu zadaním tri bodky (…) v stĺpci stav pre jednotlivé následné akcie požadované podmienky, ktoré chcete použiť. Ak sa výraz vyhodnotí ako False, nie, alebo 0 (nula), žiadne z týchto akcií. Ak je podmienka vyhodnotená ako na inú hodnotu, vykonajú sa všetky akcie.

Ak chcete Zobraziť stĺpec podmienok v Zostavovači makier kliknite na karte návrh v skupine Zobraziť alebo skryť kliknite na položku podmienky Vzhľad tlačidla .

Výraz na vykonanie akcie

Ak:

[Mesto]="Prešov"

Prešov predstavuje hodnotu poľa Mesto vo formulári, z ktorého je spustené makro.

DCount ("[Identifikácia objednávky]", "objednávky") > 35

Pole IDobjednávky v tabuľke Objednávky obsahuje viac ako 35 položiek.

DCount ("*", "Podrobnosti objednávky", "[Identifikácia objednávky] = Forms! [ Objednávky]! [Identifikácia objednávky] ") > 3

Existuje viac ako 3 záznamy v tabuľke Podrobnosti objednávky, pre ktorú poľu v tabuľke zodpovedajú poľu Identifikácia objednávky vo formulári objednávky.

[DátumDodania] Od #2-február 2006 # a #2-marec-2006 #

DátumDodania pole vo formulári, z ktorého je spustené makro hodnotu nie skôr než 2-február 2006 a najneskôr 2 – marec 2006.

Forms! [Produkty]! [Posunúť] < 5

Hodnota poľa JednotkyNaSklade vo formulári Produkty je menšia než 5.

IsNull([Meno])

Hodnota meno vo formulári, z ktorého je spustené makro, je null (nemá žiadnu hodnotu). Tento výraz sa rovná [meno] Is Null.

[Krajina alebo oblasť] = "Ukrajina" And formuláre! [Vo]! [ObjednávkyCelkom] > 100

Hodnota v poli krajiny alebo oblasti vo formulári, z ktorého je spustené makro je UK a hodnota poľa ObjednávkyCelkom vo formulári je väčšie než 100.

[Krajina alebo oblasť] V ("Francúzsko", "Taliansko", "Španielsko") a Len([PostalCode]) <> 5

Hodnota v poli krajiny alebo oblasti vo formulári, z ktorého je spustené makro je Francúzsko, Taliansko alebo Španielsko a PSČ je neobsahuje 5 znakov.

MsgBox("Potvrdiť zmeny?",1)=1

Kliknite na tlačidlo OK v dialógovom okne v ktorom funkcia MsgBox zobrazí hlásenie "Potvrdiť changes?". Ak kliknete na položku Zrušiť v dialógovom okne, program Access ignoruje akciu.

[Dočasné premenné]! [MsgBoxResult] = 2

Dočasná premenná sa používa na ukladanie výsledok okno s hlásením je v porovnaní s 2 (vbCancel = 2).

Tip: Spôsobiť prístup k dočasne vynechajte akciu, zadajte hodnotu False ako podmienky. Dočasné vynechanie akcie je užitočné pri riešení problémov makra.

Akcií makra

Akcie sú základné preddefinované bloky makier. Program Access poskytuje veľký počet akcií, z ktorých si vybrať, umožňuje širokú škálu príkazov. Napríklad niektoré z najčastejšie používaných akcií môžete otvoriť zostavu, vyhľadajte záznam, zobrazí okno s hlásením alebo použiť filter formulára alebo zostavy.

Na začiatok stránky

Nové funkcie makier v Office Access 2007

V starších verziách programu Access bez kódu v jazyku VBA sa nevykonala bežne používaných funkcií. Nové funkcie a akcie makier pridaní pomôcť odstrániť potrebu kód v Office Access 2007. Tým sa zjednoduší na pridanie funkcií do databázy a pomáha, aby bolo bezpečnejšie.

 • Vložené makrá    Teraz máte možnosť vložiť makrá v ľubovoľnej udalosti poskytované formulára, zostavy alebo ovládacieho prvku. Vloženého makra sa nezobrazuje na navigačnej table; sa stane súčasťou formulára, zostavy alebo ovládací prvok, v ktorom bol vytvorený. Ak vytvoríte kópiu formulára, zostavy alebo ovládací prvok, ktorý obsahuje vložený makrá, makrá sa nachádzajú v aj v kópii.

 • Zvýšená zabezpečenie    pri Vzhľad tlačidla tlačidlo Zobraziť všetky akcie nie je zvýraznená v Zostavovači makier, iba akcie a makra SpustiťPríkaz argumenty, ktoré sú k dispozícii na použitie sú tie, ktoré nevyžadujú dôveryhodné spustiť. Makro vytvorené s tieto akcie sa spustí, aj keď je databáza v režime vypnutia (keď VBA je chránený pred spustením). Databázy, ktoré obsahujú akcií makra, ktoré nie sú v zozname dôveryhodných – alebo databázy, ktoré majú kód VBA – potrebné explicitne prideliť dôveryhodnosť.

 • Chyba spracovanie a ladenie   Office Access 2007 poskytuje nové makro akcie, vrátane PriChybe (podobne ako príkaz "Chyba" v programe VBA) a VymazaťChybuMakraumožňujúce vykonávanie konkrétnych akcií pri výskyte chyby, kým je spustená makro. Okrem toho makra JedenKrok umožňuje režimu jedného kroku kdekoľvek v makre, tak, že môžete sledovať fungovanie makra na jednu akciu naraz. 

 • Dočasné premenné    Tri nové akcie makra (NastaviťDočasnúPremennúNastaviťDočasnúPremennúa OdstrániťVšetkyDočasnéPremenné) umožňujú vytvárať a používať dočasné premenné v makrách. Môžete použiť v podmienečných výrazoch na ovládanie spustenia makier alebo preniesť údaje do zostavy alebo formuláre alebo na žiadne iné účely, ktoré vyžaduje dočasným ukladacím priestorom na hodnotu. Dočasné premenné sú aj so zjednodušeným ovládaním v programe VBA, takže môžete použiť aj na komunikáciu údaje do moduly VBA.

Na začiatok stránky


Vytvorenie makra

V Office Access 2007, makra alebo makra skupiny môžu nachádzať objektu makra (niekedy sa nazýva samostatného makra) alebo môže byť vložené do vlastnosti udalosti formulára, zostavy alebo ovládacieho prvku. Vložené makrá stane súčasťou objektu alebo ovládacieho prvku, v ktorom sú vložené. Samostatné makrá sa zobrazujú v navigačnej table v časti makrá; vložené makrá nie sú.

Funkcie nástroja Zostavovač makier

Vytvorenie samostatného makra

Vytvorenie skupiny makier

Vytvorenie vloženého makra

Príklad: Vloženie makra v prípade, že na žiadne údaje v zostave

Úprava makra

Ďalšie informácie o akcií makra

Funkcie nástroja Zostavovač makier

Zostavovač makier sa používa na vytvorenie a úpravu makier. Ak chcete otvoriť nástroj Zostavovač makier:

 • Na karte vytvoriť kliknite v skupine Ďalšie kliknite na položku makro. Ak tento príkaz nie je k dispozícii, kliknite na šípku pod tlačidlom Modul triedy alebo modul, a potom kliknite na položku makro. Vzhľad tlačidla

  Program Access zobrazí Zostavovač makier.

Zostavovač makier sa používa na vytvorenie zoznamu akcií, ktoré sa má vykonať pri spustení makra. Pri prvom otvorení Zostavovača makier, sú zobrazené stĺpci Akcia, stĺpec argumenty a stĺpci komentár.

V časti Argumenty akcie, zadajte a upravte argumenty pre jednotlivé akcie makra, ak sú potrebné. Popis pole, ktoré vám poskytne krátky popis jednotlivých akcií alebo argumentov sa zobrazí. Kliknite na položku akcie alebo argumenty akcií si môžete prečítať jej popis v poli.

Nasledujúca tabuľka zobrazuje príkazy, ktoré sú k dispozícii na karte návrh v časti Zostavovača makier.

Skupina

Príkaz

Popis

Nástroje   

Spustenie   

Vykonáva akcie zaznamenané v makre.

Krokovanie   

Umožňuje režim jedného kroku. Keď spustíte makro v tomto režime, každá akcia sa vykoná samostatne naraz. Po dokončení každej akcie sa zobrazí dialógové okno Krokovanie makra. Kliknite na položku krok v dialógovom okne prejsť na ďalšiu akciu. Kliknite na položku Zastaviť všetky makrá zastaviť tohto aj iných spúšťanie makier. Kliknite na položku pokračovať, ak chcete ukončiť režim jedného kroku a vykonať zvyšné akcie bez prerušenia.

Zostavovač   

Ak zadáte argument akcie, ktoré sa môžu nachádzať výraz, tlačidlo sa aktivuje. Kliknite na položku Zostavovač otvoríte dialógové okno Zostavovač výrazov, ktoré môžete použiť na vytvorenie výrazu.

Riadky   

Vloženie riadkov   

Vloží jeden alebo viacero prázdnych riadkov akcie nad vybratý riadok alebo riadky.

Odstrániť riadky   

Odstráni vybratý riadok alebo riadky akcie.

Zobraziť všetko   

Zobraziť všetky akcie   

Zobrazí viac alebo menej akcií makra v rozbaľovacom zozname Akcia.

 • Ak chcete zobraziť dlhší zoznam akcií makra, kliknite na položku Zobraziť všetky akcie. Keď je k dispozícii dlhší zoznam akcií makra, sa zobrazí tlačidlo Zobraziť všetky akcie vybratého. Ak vyberiete akciu makra z dlhšieho zoznamu akcií makra, potom sa budete musieť prideliť explicitné databáze dôveryhodnosť pred spustením akcie.

 • Prepnúť dlhší zoznam akcií makra na kratší zoznam, ktorý zobrazí iba tieto akcie makra, ktoré možno použiť v databáze, ktorá nebola dôveryhodné, uistite sa, či na tlačidlo Zobraziť všetky akcie nie je začiarknuté.

  Tip: Ak je tlačidlo Zobraziť všetky akcie, kliknite na tlačidlo Zobraziť všetky akcie zrušte výber.

  Ak tlačidlo Zobraziť všetky akcie nie je vybratá, kratší zoznam dôveryhodných akcií makra je k dispozícii.

Názvy makier   

Zobrazí alebo skryje stĺpec Názov makra. Názvy makier sa požadujú v skupinách makier na rozlíšenie jednotlivých makier od seba, ale v opačnom prípade sú voliteľné. Ďalšie informácie nájdete v časti Vytvorenie skupiny makierďalej v tomto článku.

Podmienky   

Zobrazí alebo skryje stĺpec podmienka. Tento stĺpec sa používa na zadávanie výrazov, ktorými sa ovláda, kedy sa vykoná akciu.

Argumenty   

Zobrazí alebo skryje stĺpec argumenty. Tento stĺpec zobrazuje argumenty pre jednotlivé akcie makra a uľahčuje čítanie makier. Ak stĺpec argumenty nie je zobrazený, musíte kliknúť na každú akciu a prečítať argument v časti Argumenty akcie. Nemôžete zadať argumenty v stĺpci argumenty.

Na začiatok časti

Vytvorenie samostatného makra

 • Na karte <ui>Vytvorenie</ui> kliknite v skupine <ui>Iné</ui> na položku <ui>Makro</ui>. Ak tento príkaz nie je k dispozícii, kliknite na šípku pod tlačidlom <ui>Modul</ui> alebo <ui>Modul triedy</ui> a potom kliknite na položku <ui>Makro</ui>.

 • Zobrazí sa Zostavovač makier.

 • Pridajte akciu makra:

  1. V Zostavovači makier kliknite na prvú prázdnu bunku v stĺpci Akcia.

  2. Zadajte požadovanú akciu, ktorú chcete použiť, alebo kliknutím na šípku zobrazte zoznam akcií, a potom vyberte požadovanú akciu, ktorú chcete použiť.

  3. V časti Argumenty akcie, ak sa vyžaduje zadajte argumenty pre akciu. Ak chcete zobraziť krátky popis jednotlivých argumentov, kliknite na pole argumentu a prečítajte jeho popis na pravej strane argumentu.
   Tipy

   • Pre argumenty akcie, ktorej nastavenia sú názov objektu databázy, môžete nastaviť argument presunutím objektu z navigačnej tably do poľa argumentu akcie Názov objektu.

   • Akciu môžete vytvoriť aj presunutím objektu databázy z navigačnej tably do prázdneho riadka v Zostavovači makier. Ak do Zostavovača makier presuniete tabuľky, dotazu, formulára, zostavy alebo modul, program Access pridá akciu, ktorá sa otvorí tabuľku, dotaz, formulár alebo zostavu. Ak do Zostavovača makier presuniete makro, program Access pridá akciu, ktorá sa spúšťa makro.

  4. Prípadne zadajte komentár na spracovanie.

 • Ak chcete pridať ďalšie akcie makra, premiestniť do inej riadok akcie a potom zopakujte krok 2. Prístup vykonáva akcie v poradí, v ktorom sú zaznamenané.

Na začiatok časti

Vytvorenie skupiny makier

Ak chcete zoskupiť viacero súvisiacich makier do jedného objektu makra, môžete vytvoriť skupinu makier.

 • Na karte <ui>Vytvorenie</ui> kliknite v skupine <ui>Iné</ui> na položku <ui>Makro</ui>. Ak tento príkaz nie je k dispozícii, kliknite na šípku pod tlačidlom <ui>Modul</ui> alebo <ui>Modul triedy</ui> a potom kliknite na položku <ui>Makro</ui>.

 • Zobrazí sa Zostavovač makier.

 • Na karte návrh v skupine Zobraziť alebo skryť kliknite na Názov makra Vzhľad tlačidla , ak ešte nie je vybratá. V Zostavovači makier sa zobrazí stĺpec Názov makra.

  Poznámka: V skupinách makier sú názvy makier potrebné na identifikáciu jednotlivé makrá. Názov makra sa zobrazí v tom istom riadku ako prvá Akcia makra. Stĺpec názov makra je prázdny pre ďalšie akcie v makre. Makro končí pri ďalšom zázname v stĺpci názov makra.

 • V stĺpci Názov makra zadajte názov prvého makra v skupine makier.

 • Pridajte akcie, ktoré sa má vykonať prvé makro:

  1. V stĺpci Akcia kliknite na šípku zobrazte zoznam akcií.

  2. Kliknite na akciu, ktorú chcete pridať.

  3. V časti Argumenty akcie, ak sa vyžaduje zadajte argumenty pre akciu. Ak chcete zobraziť krátky popis jednotlivých argumentov, kliknite na pole argumentu a prečítajte jeho popis na pravej strane argumentu.
   Tipy

   • Pre argumenty akcie, ktorej nastavenia sú názov objektu databázy, môžete nastaviť argument presunutím objektu z navigačnej tably do poľa argumentu akcie Názov objektu.

   • Akciu môžete vytvoriť aj presunutím objektu databázy z navigačnej tably do prázdneho riadka v Zostavovači makier. Ak do Zostavovača makier presuniete tabuľky, dotazu, formulára, zostavy alebo modul, program Access pridá akciu, ktorá sa otvorí tabuľku, dotaz, formulár alebo zostavu. Ak do Zostavovača makier presuniete makro, program Access pridá akciu, ktorá sa spúšťa makro.

  4. Prípadne zadajte komentár na spracovanie.

 • Presun do prázdneho riadka pod týmto riadkom stĺpec Názov makra a zadajte názov ďalšieho makra v skupine makier.

 • Pridajte akcie, ktoré má makro vykonávať.

 • Zopakujte kroky 5 a 6 pre každé makro v skupine.

Poznámka: 

 • Ak spustíte makro skupiny dvojitým kliknutím na navigačnej table, alebo kliknutím na položku Spustiť Vzhľad tlačidla v skupine Nástroje na karte návrh, program Access spustí len prvé makro a preruší ho po dosiahnutí názvu druhého makra.

 • Pri ukladaní skupiny makier, je názov, ktorý zadáte názov celej skupiny makier. Tento názov sa zobrazí v časti makrá na navigačnej table. Ak chcete odkazovať na jednotlivé makrá v rámci skupiny makier, použite túto syntax:

  pokúsili

  Napríklad tlačidlá.produkty odkazuje na makro produkty v skupine makier tlačidlá. V zozname makrá, ako je napríklad zoznam argumentov názov makra pre akciu SpustiťMakro, program Access zobrazí makro produkty ako tlačidlá.produkty.

Na začiatok časti

Vytvorenie vloženého makra

Vložené makrá sa líšia od samostatných makier v tom vložené makrá sú uložené v prípade vlastnosti formulárov, zostáv alebo ovládacích prvkov. Nie sú zobrazené ako objekty v časti makrá na navigačnej table. Takto sa databáza jednoduchšie spravovať, pretože nemáte neustály prehľad o objekty samostatných makier, obsahujúce makrá pre formulár alebo zostavu. Vytvorenie vloženého makra, použite nasledujúci postup.

 1. Otvorte formulár alebo zostavu, ktorá bude obsahovať makro v návrhovom zobrazení alebo zobrazení rozloženia. Otvorte formulár alebo zostavu, kliknite pravým tlačidlom myši na navigačnej table a potom kliknite na položku Návrhové zobrazenie Vzhľad tlačidla alebo Zobrazenie rozloženia Vzhľad tlačidla .

 2. Ak sa hárok vlastností ešte nezobrazuje, zobrazte ho stlačením klávesu F4.

 3. Kliknite na položku Ovládací prvok alebo sekciu obsahujúcu vlastnosť udalosti, v ktorom chcete vložiť makro.

  Ak chcete vybrať celý formulár alebo zostavu, kliknite na položku Zostava v rozbaľovacom zozname v hornej časti hárka vlastností.

 4. V hárku vlastností kliknite na kartu udalosť.

 5. Kliknite na vlastnosť udalosti, v ktorom chcete vložiť makro a potom kliknite na položku Tlačidlo zostavovača vedľa poľa.

 6. V dialógovom okne Výber Zostavovača kliknite na položku Zostavovač makier a potom kliknite na tlačidlo OK.

 7. V Zostavovači makier kliknite v prvom riadku stĺpca Akcia.

 8. V rozbaľovacom zozname akcie, kliknite na požadovanú akciu.

 9. Vyplňte všetky povinné argumenty na table Argumenty akcie a potom presunúť do ďalšieho riadka akcie.

 10. Zopakujte kroky 8 a 9, kým sa nedokončí makro.

 11. Kliknite na položku Uložiť Vzhľad tlačidla a potom kliknite na položku Zavrieť Vzhľad tlačidla .

Makro sa spustí pri každom či akcie je spustená.

Poznámka: Access umožňuje vytvoriť skupinu makier ako vloženého makra. Však len prvé makro v skupine sa spustí pri spustení udalosti. Nasledujúce makrá sa ignorujú, pokiaľ sa nazývajú z v rámci vloženého makra samotnú (napríklad podľa PriChybe akcie).

Na začiatok časti

Príklad: Vloženie makra v prípade, že na žiadne údaje v zostave

Pri pokuse o spustenie zostavy a zdroja údajov neobsahuje žiadne záznamy, zostava zobrazí prázdnu stránku – strany, ktorý neobsahuje žiadne údaje. Ak chcete mať namiesto toho zobrazí okno s hlásením a správa sa nezobrazí vôbec. Použitie vloženého makra je ideálne riešenie pre túto situáciu.

 1. Zostavu otvorte v zobrazení Návrh alebo Rozloženie.

 2. Ak sa hárok vlastností ešte nezobrazuje, zobrazte ho stlačením klávesu F4.

 3. Na hárku vlastností kliknite na kartu Udalosť.

 4. Kliknite na žiadne údaje.

 5. Kliknite na položku Tlačidlo zostavovača .

 6. V dialógovom okne Výber Zostavovača kliknite na položku Zostavovač makier a potom kliknite na tlačidlo OK.

 7. Zadajte akcie a argumenty z nasledujúcej tabuľky.

Akcia

Argumenty

MsgBox

Nenašli sa žiadne záznamy., áno, informácie, žiadne údaje

ZrušiťUdalosť

[žiadne argumenty]

 1. Všimnite si, že v predchádzajúcej tabuľke argumenty ako sú zobrazené v stĺpci argumenty. V skutočnosti boli zadané v časti Argumenty akcie, ako je uvedené v nasledujúcej tabuľke.

Argument akcie

Value (Hodnota)

Správa

Nenašli sa žiadne záznamy.

Zvukový signál

Áno

Typ

Informácie

Nadpis

Žiadne údaje

 1. Kliknite na tlačidlo Zavrieť.

  Zatvorí Zostavovač makier a udalosť Pri neprítomnosti údajov zobrazí [Vložené makro].

 2. Uložte a zatvorte zostavu.

Pri ďalšom spustení zostavy a žiadne záznamy sa nachádzajú, sa zobrazí v okne s hlásením. Keď kliknete na tlačidlo OK v okne s hlásením, sa zostava zruší bez zobrazenia prázdnej stránky.

Na začiatok časti

Úprava makra

 • Ak chcete vložiť riadok akcie     Kliknite na makro riadok, nad ktorý chcete vložiť novú akciu, a potom na karte návrh v skupine riadkov kliknite na položku Vložiť riadky Obrázok tlačidla .

 • Ak chcete odstrániť riadok akcie     Kliknite na riadok akcie, ktorú chcete odstrániť, a potom na karte návrh v skupine riadkov kliknite na položku Odstrániť riadky Vzhľad tlačidla .

 • Ak chcete premiestniť riadok akcie    Vyberte akciu, kliknite na selektor riadka naľavo od názov akcie. Presuňte na selektor riadka presuniete akciu na nové miesto.

Na začiatok stránky

Ďalšie informácie o akcií makra

Počas práce so Zostavovačom makier, ktorý môžete ďalšie informácie o akcií alebo argumentov tak, že naň kliknete a ich popis v poli v pravom dolnom rohu okna Zostavovač makier. Aj jednotlivé akcie makra má priradený článku Pomocníka. Ďalšie informácie o akciu, kliknite na akciu v zozname akcií a stlačte kláves F1.

Na začiatok stránky

Spustenie makra

Samostatné makrá je možné spustiť v ktoromkoľvek z týchto spôsobov: priamo (napríklad z navigačnej tably), v skupine makier, z iného makra z modulu VBA alebo ako odpoveď na udalosť, ktorá sa uskutoční vo formulári, zostave alebo ovládací prvok. Makro vložené do formulára, zostavy alebo ovládací prvok je možné spustiť kliknutím spustite Vzhľad tlačidla na karte návrh, zatiaľ čo bolo makro v návrhovom zobrazení, v opačnom prípade makro sa spustí len pri každom jeho priradenú udalosti.

Priame spustenie makra

Ak chcete spustiť makro priamo, vykonajte jeden z týchto krokov:

 • Prejdite na makro na navigačnej table a potom dvakrát kliknite na názov makra.

 • Na karte Databázové nástroje v skupine makro kliknite na položku Spustiť makro Vzhľad tlačidla , kliknite na makro v zozname Názov makra a potom kliknite na tlačidlo OK.

 • Ak makro je otvorená v návrhovom zobrazení, kliknite na položku Spustiť Vzhľad tlačidla na karte návrh v skupine Nástroje. Ak chcete otvoriť makro v návrhovom zobrazení, kliknite pravým tlačidlom myši na navigačnej table a potom kliknite na položku Návrhové zobrazenie Vzhľad tlačidla .

Spustenie makra, ktoré sa v skupine makier

Ak chcete spustiť makro, ktoré sa v skupine makier, vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

 • Na karte Databázové nástroje v skupine makro kliknite na položku Spustiť makro Vzhľad tlačidla a potom kliknite na makro v zozname Názov makra.

  Access obsahuje položky pre každé makro v každej skupine makier vo formáte pokúsili.

 • Kliknite na tlačidlo OK.

 • Zadajte makro vlastnosť udalosti nastavenia ovládacieho prvku vo formulári alebo zostave alebo ako argument Názov makra SpustiťMakro . Odkaz na makro pomocou nasledovnej syntaxe:

  pokúsili

  Nasledovné nastavenie vlastnosti udalosti napríklad spustí makro s názvom kategórie v skupine makier s názvom Tlačidlá prepínacieho panela formulárov:

  Prepínacieho panela formulárov

 • Spustenie makra, ktoré sa v skupine makier z procedúry jazyka VBA pomocou metódy SpustiťMakro objektu DoCmd a pomocou syntaxe makro.

Spustenie makra z iného makra alebo z procedúry jazyka VBA

Pridanie SpustiťMakro do makra alebo do procedúry.

 • Ak chcete pridať akciu SpustiťMakro k makru, kliknutím na položku SpustiťMakro v zozname akcií v prázdnom riadku akcie a potom nastavte argument Názov makra na názov makra, ktoré chcete spustiť.

 • Ak chcete pridať akciu SpustiťMakro procedúru VBA, pridajte SpustiťMakro metódu objektu DoCmd váš postup a zadajte názov makra, ktoré chcete spustiť. Napríklad nasledujúca inštancia metódu SpustiťMakro spustí makro s názvom moje makro:

DoCmd.RunMacro "My Macro"

Spustenie makra v odpovedi na udalosť vo formulári, zostave alebo ovládacieho prvku

Hoci makrá teraz môžete vložiť priamo do vlastností udalosti formulárov, zostáv a ovládacích prvkov, môžete aj naďalej vytvárať samostatné makrá a potom ich spojiť to udalostí, ktoré je spôsob používania makier v starších verziách programu Access.

 1. Po vytvorení samostatného makra, otvorte formulár alebo zostavu v návrhovom zobrazení alebo zobrazení rozloženia.

 2. Otvorte hárok vlastností pre formulár alebo zostavu, alebo sekcie alebo ovládacieho prvku vo formulári alebo zostave.

 3. Kliknite na kartu udalosť.

 4. Kliknite na vlastnosť udalosti, ktorá sa má spustiť makro. Napríklad, ak chcete spustiť makro na udalosť zmeny , kliknite na vlastnosť Pri zmene .

 5. V rozbaľovacom zozname kliknite na názov samostatného makra.

 6. Uložte formulár alebo zostavu.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×