Základné úlohy v Exceli Online pomocou čítačky obrazovky

Základné úlohy v Exceli Online pomocou čítačky obrazovky

Poznámka: Tento článok už splnil svoju úlohu a čoskoro ho odstránime. S cieľom predísť hláseniam Stránka sa nenašla odstraňujeme známe prepojenia. Ak ste vytvorili prepojenia na túto stránku, odstráňte ich, spoločne tak prispejeme k prepojenému webu.

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

Tento článok je určený pre ľudí, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

Základné úlohy, napríklad zadávanie, sčítavanie  formátovanie údajov, možno v aplikácii Excel Online ľahko vykonať pomocou čítačky obrazovky, ako je napríklad vstavaná čítačka Moderátor pre Windows.

Poznámky: 

 • Ak vo Windowse 10 Fall Creators Update používate Moderátora, musíte pred úpravou dokumentov, tabuľkových hárkov alebo prezentácií v Office Online vypnúť režim skenovania. Ďalšie informácie nájdete v téme Vypnutie virtuálneho režimu alebo režimu prehľadávania v čítačkách obrazovky vo Windowse 10 Fall Creators Update.

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 poskytujú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, prejdite na tému Kedy získam najnovšie funkcie balíka Office 2016 pre Office 365?.

 • Informácie o klávesových skratkách nájdete v téme Klávesové skratky v Exceli Online.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky Moderátor pre Windows. Ďalšie informácie o používaní Moderátora nájdete v téme Začíname s Moderátorom.

 • Táto téma obsahuje aj informácie o funkciách aplikácie JAWS. Ďalšie informácie o aplikácii JAWS pre Windows nájdete v príručke so stručným návodom k aplikácii JAWS pre Windows.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v počítači. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu alebo telefónu s Windowsom líšiť.

 • Ak používate Excel Online, odporúča sa, aby ste ako webový prehliadač používali Microsoft Edge. Keďže Excel Online sa používa vo webovom prehliadači, klávesové skratky sú iné ako v počítačovom programe. Na vstup do príkazov a výstup z nich sa napríklad namiesto klávesu F6 používa kombinácia klávesov Ctrl + F6. Takisto platí, že bežné klávesové skratky, ako napríklad F1 (Pomocník) a Ctrl + O (Otvoriť), sa vzťahujú na webový prehliadač, nie na Excel Online.

Obsah tohto článku

Vytvorenie nového zošita

Nový zošit možno vytvoriť buď zo šablóny, alebo úplne od začiatku.

Vytvorenie zošita pri spustení aplikácie Excel Online

Pri spustení aplikácie Excel Online nájdete na ľavej table naposledy použité zošity a na pravej table šablóny. Stláčajte kláves Tab, až kým sa neozve názov nedávno použitého zošita. Ďalšie názvy zošitov zaznejú, ak budete pokračovať v stláčaní klávesu Tab. Do tably šablón sa dostanete stlačením klávesu Tab. Pri prechádzaní tably šablón prečíta čítačka obrazovky názvy dostupných šablón vrátane šablóny Nový prázdny zošit.

Ak chcete vybrať zošit alebo šablónu a vytvoriť na jej základe nový zošit, stlačte medzerník.

Vytvorenie zošita pri práci v aplikácii Excel Online

Ak chcete vytvoriť nový zošit, musíte byť v režime úprav. To, či ste v režime úprav, zistíte tak, že si pozriete možnosti v ponuke Súbor. Tie sú k dispozícii iba v režime úprav. Do režimu úprav môžete prejsť výberom položky Upraviť na paneli s kartami v Exceli.

 1. Stlačením kombinácie klávesov Alt + Q otvorte dialógové okno Hľadať. Budete počuť hlásenie „Povedzte mi, čo chcete urobiť“.

 2. Zadajte text Nový a stlačte kláves Enter. Zobrazí sa zoznam výsledkov.

 3. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve „New“ (Nový) (prvá položka zo zoznamu), a potom stlačte kláves so šípkou vpravo. Zobrazí sa vedľajšia ponuka.

  • Ak chcete vytvoriť nový prázdny zošit, stlačte kláves Tab. Ozve sa „Blank Workbook button“ (Tlačidlo Prázdny zošit). Stlačte kláves Ctrl a medzerník.

  • Ak chcete vytvoriť nový zošit zo šablóny, ďalej stláčajte kláves Tab. Zaznejú popisy dostupných šablón. Šablónu pre nový zošit vyberiete stlačením klávesu Ctrl a medzerníka.

Zadávanie údajov

Tip: Ak sa tabuľkový hárok otvorí v aplikácii Excel Online v zobrazení na čítanie, príkazy na úpravy nebudú fungovať. Na prepnutie do zobrazenia na úpravy presuňte zameranie z hárka stlačením klávesu F6 alebo kombinácie klávesov Ctrl + F6. V Internet Exploreri stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Toolbar“ (Panel s nástrojmi), a potom stlačte medzerník. Prejdite na zoznam Upraviť zošit. Najskôr stlačte medzerník, potom kláves so šípkou nadol, nakoniec vyberte položku Upraviť v Exceli Online a stlačte medzerník.

 1. Na presun medzi bunkami používajte klávesy so šípkami. Pri prechádzaní buniek prečíta čítačka obrazovky ich názvy. Na bunky sa odkazuje na základe ich umiestnenia v riadkoch a stĺpcoch hárka, takže bunka A1 sa nachádza v prvom riadku stĺpca A. Ak bunka obsahuje text, čítačka ho prečíta.

 2. Ak chcete zadať alebo nahradiť text v bunke, zadajte text, číslo alebo vzorec.

 3. Stlačením klávesu Enter alebo Tab sa posuniete do ďalšej bunky.

Pridávanie údajov pomocou funkcie Automatický súčet

Po pridaní čísel do hárka ich možno budete chcieť spočítať.

 1. Prejdite na bunku napravo od čísel, ktoré chcete pridať, alebo tesne pod nimi.

 2. Zadajte text =Sum (a potom sa stlačením klávesu so šípkou doľava alebo nahor presuňte na prvú bunku obsahujúcu číslo, ktoré chcete zahrnúť do súčtu.

 3. Vyberte celú množinu buniek, ktoré chcete sčítať. Bunky môžete vybrať stláčaním klávesu Shift + klávesu so šípkou dovtedy, kým neprejdete na koniec množiny. (O ďalších možnostiach výberu buniek sa dočítate v téme Klávesové skratky v Exceli Online.)

 4. Stlačením klávesu Enter vykonáte výpočet.

Funkcia Excel Online sčíta čísla a výsledok zobrazí vo vybratej bunke.

Vytvorenie jednoduchého vzorca

Excel Online dokáže oveľa viac matematických operácií ako len sčítanie čísel. Tu je návod na vytvorenie jednoduchých vzorcov na sčítanie, odčítanie, násobenie alebo delenie čísel.

 1. Prejdite na bunku napravo od čísel, ktoré chcete použiť pri výpočte, alebo tesne pod nimi.

 2. Vyberte znamienko rovnosti (=). (JAWS povie „Plus“ a nie „equals“ (rovná sa).) Týmto spôsobom aplikácii Excel Online určíte, že bunka bude obsahovať vzorec.

 3. Ak chcete vytvoriť vzorec, zadajte kombináciu čísel a operátory výpočtu, napríklad znak plus (+) pre sčítanie, znak mínus (-) pre odčítanie, hviezdičku (*) pre násobenie alebo lomku (/) pre delenie. Môžete napríklad zadať =2+4, =4-2, =2*4 alebo =4/2.

 4. Stlačte kláves Enter.

Excel Online spustí výpočet a výsledok zobrazí v bunke.

Použitie formátu čísel

V aplikácii Excel Online môžete zobraziť rôzne typy čísel. Stačí použiť formát, akým je napríklad Mena, Percento alebo Dátum.

 1. Vyberte jednu alebo viac buniek, ktoré chcete formátovať. (Ak chcete vybrať postupnosť buniek, stlačte klávesy Shift + šípka.)

 2. Ak chcete presunúť výber z hárka na pás s nástrojmi Domov , stlačte kláves F6 alebo klávesy Ctrl + F6. V Internet Exploreri sa prečíta URL. Potom stláčajte kláves Tab dovtedy, kým sa neozve „Home tab“ (Karta domov). Stlačte medzerník.

 3. Ak chcete otvoriť ponuku Formátovať bunky, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Number edit, Number format“ (Upraviť číslo, Číselný formát). Stlačte kláves so šípkou nadol.

 4. Formát vyberiete stlačením klávesu so šípkou nadol. Čítačka obrazovky prečíta dostupné formáty, napríklad Mena alebo Dátum. Formát môžete vybrať stlačením medzerníka.

Zadávanie údajov do tabuľky

Ak chcete jednoduchým spôsobom využiť potenciál aplikácie Excel Online, zadajte svoje údaje do tabuľky, aby ste ich mohli rýchlo filtrovať a zoraďovať.

 1. V aplikácii Excel Online vyberte bunky, ktoré chcete zahrnúť do tabuľky. (Ak chcete vybrať postupnosť buniek, stlačte klávesy Shift + šípka.)

 2. Stlačením kombinácie klávesov Ctrl + L otvorte dialógové okno Vytvorenie tabuľky.

 3. V dialógovom okne Vytvorenie tabuľky stlačte kombináciu klávesov Shift + Tab, čím sa presuniete na začiarkavacie políčko Tabuľka obsahuje hlavičky.

 4. Stlačením medzerníka políčko začiarknite alebo jeho začiarknutie zrušte, podľa toho, či chcete, aby sa horný riadok použil ako hlavička tabuľky.

  Dôležité: Hlavičky tabuliek sú potrebné na to, aby tabuľka bola dostupná pre čítačky obrazovky. Čítačky obrazovky používajú informácie z hlavičky, ktoré určujú spôsob vyhľadávania buniek tabuľky.

 5. Stláčajte kláves Tab, až kým sa nedostanete na tlačidlo OK, a potom stlačte kláves Enter.

Zoraďovanie a filtrovanie tabuľky

Poznámka: Tento postup funguje v prípade čítačky obrazovky Moderátor, ale momentálne nefunguje v prípade čítačky obrazovky JAWS.

 1. Ak chcete otvoriť rozbaľovací zoznam filtra, stlačte kombináciu klávesov Alt + šípka nadol. Na prechádzanie po poliach a použitie zoradenia alebo filtra použite kláves so šípkou nadol.

  • Ak chcete zoradiť údaje, prechádzajte po poliach dovtedy, kým sa neozve „Sort Ascending“ (Zoradiť vzostupne) alebo „Sort Descending“ (Zoradiť zostupne), a potom stlačte kláves Enter.

  • Ak chcete použiť jednoduchý filter, stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve „Filter“, a potom stlačte kláves Enter. Zobrazí sa dialógové okno Filter. Položky na filtrovanie vyberiete stlačením šípky nadol a položku potom vyberiete stlačením medzerníka.

  • Ak chcete použiť komplexný filter, stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve „Text filters“ (Textové filtre), a potom stlačte kláves Enter. Zobrazí sa ponuka filtrov. Názvy filtrov sa prečítajú po stlačení klávesu so šípkou nadol. Filter vyberiete stlačením klávesu Enter. Vyplňte zobrazené dialógové okno, prejdite na tlačidlo OK a stlačte kláves Enter.

Excel Online použije vybraté zoradenie alebo filter.

Zobrazenie výpočtov čísel

Poznámka: Tento postup funguje v prípade čítačky obrazovky Moderátor, ale momentálne nefunguje v prípade čítačky obrazovky JAWS.

 1. Do bunky, v ktorej sa má zobraziť súčet, zadajte znamienko rovnosti (=).

 2. Začnite zadávať vzorec alebo funkciu, ktorú chcete použiť. Výber sa presunie na riadok vzorcov.

  • Ak chcete použiť funkciu, zadajte prvé písmeno funkcie, napríklad „S“ pre SUM alebo „A“ pre AVERAGE. Otvorí sa ponuka funkcií a zaznie názov prvej funkcie. Ak chcete počuť názvy ďalších funkcií, stláčajte kláves so šípkou nadol. Stlačením klávesu Tab vyberte funkciu.

  Excel Online otvorí textové pole a automaticky zahrnie očakávaný rozsah buniek (bunky, ktoré budete s najväčšou pravdepodobnosťou sčítavať).

 3. Na vykonanie funkcie zadajte ľubovoľné rozsahy buniek alebo iné požadované čísla a stlačte kláves Enter.

Výber sa vráti do hárka na bunku s funkciou, ktorú ste práve pridali.

Uloženie práce

Excel Online ukladá vašu prácu automaticky, môžete však zmeniť umiestnenie alebo názov súboru a môžete si stiahnuť kópiu súboru.

 1. Ak chcete presunúť výber z hárka na pás s nástrojmi Súbor, stlačte kláves F6 alebo klávesy Ctrl + F6. V Internet Exploreri sa prečíta URL. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „File tab“ (Karta Súbor), a potom stlačte medzerník. Otvorí sa ponuka Súbor.

 2. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve „Save As tab selected“ (Vybratá karta Uložiť ako), a potom stlačte kláves so šípkou vpravo. Nachádzate sa v ponuke Uložiť ako.

 3. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve požadovaná možnosť Uložiť, a potom stlačte kláves Enter:

  • Možnosť Uložiť kópiu online umožňuje uložiť súbor v inom umiestnení a prípadne aj pod iným názvom. Zobrazí sa dialógové okno. Na pohyb v dialógovom okne a vyplnenie polí použite kláves Tab a klávesy Shift + Tab. Potom prejdite na tlačidlo Uložiť a stlačte kláves Enter.

  • Možnosť Premenovať tento zošit umožňuje uložiť súbor do rovnakého umiestnenia a zároveň ho premenovať. Po výbere tejto možnosti sa zobrazí dialógové okno. Na pohyb v dialógovom okne a vyplnenie polí použite kláves Tab a klávesy Shift + Tab. Potom prejdite na tlačidlo Uložiť a stlačte kláves Enter.

  • Možnosť Stiahnuť kópiu umožňuje uložiť kópiu súboru v lokálnom počítači. Súbor sa stiahne do priečinka Prevzaté súbory vo vašom počítači a v prehliadači sa otvorí panel oznámení. Na panel oznámení prejdete stlačením klávesu F6 a medzi tlačidlami (Otvoriť, Uložiť, Zrušiť alebo Zavrieť) sa môžete pohybovať pomocou klávesu Tab alebo klávesov Shift + Tab. Tlačidlo vyberiete stlačením klávesu Enter.

Tlač práce

 1. Ak chcete presunúť výber z hárka na pás s nástrojmi Súbor, stlačte kláves F6 alebo klávesy Ctrl + F6. V Internet Exploreri sa prečíta URL. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „File tab“ (Karta Súbor), a potom stlačte medzerník. Otvorí sa ponuka Súbor.

 2. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve „Print tab selected“ (Vybratá karta Tlačiť), a potom stlačte kláves so šípkou vpravo. Ozve sa „Print, Show a print-friendly view“ (Tlačiť, Zobraziť zobrazenie na tlač) a vyberie sa tlačidlo Tlačiť.

 3. Stlačte kláves Enter. Otvorí sa dialógové okno Možnosti tlače a v dialógovom okne sa vyberie tlačidlo Tlačiť.

 4. Podľa predvoleného nastavenia Excel Online tlačí celý hárok. Ak ste na tlač vybrali len časť hárka, stlačením klávesov Shift + Tab prejdite na možnosti tlače, vyberte možnosť Aktuálny výber a stlačte kláves so šípkou nahor. Prejdite na tlačidlo Tlačiť a potom stlačte kláves Enter.

 5. Otvorí sa nové okno tlače. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Print button“ (Tlačidlo Tlačiť), a potom stlačte kláves Enter. Otvorí sa štandardné dialógové okno Tlačiť.

 6. Dokončite tlač zmenou potrebných nastavení v dialógovom okne a potom prejdite na tlačidlo Tlačiť a stlačte kláves Enter.

Pozrite tiež

Zjednodušenie ovládania tabuľkových hárkov v Exceli

Klávesové skratky v Exceli Online

Informácie o navigácii v Exceli pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×