Základné úlohy s čítačkou obrazovky v Exceli

Základné úlohy s čítačkou obrazovky v Exceli

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

Tento článok je určený pre ľudí s poruchami zraku, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

Vykonajte základné úlohy v Excel pomocou Excel pomocou klávesnice a čítačky obrazovky. Máme skúšať s moderátorom, JAWS a NVDA, ale môže fungovať s inými čítačiek obrazovky ako sledujú bežné štandardmi zjednodušenia ovládania a techník. Dozviete sa, ako spustiť aplikáciu, vytvorte nový zošit vloženie údajov, vytváranie jednoduchých vzorcov, zoradiť alebo filtrovať údaje a pridať grafy na zobrazenie údajov, čo znamená.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Spustenie Excelu

Ak chcete začať Excel, vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

 • Stlačte kláves s logom Windows, zadajte program Excela potom stlačte kláves Enter.

 • Vo svojom zariadení alebo ukladanie súborov, ktoré používate, prejdite do Excel zošita, ktorý chcete otvoriť, a stlačte kláves Enter. Zošit sa otvorí v Excel.

Vytvorenie nového zošita

Excel súbory sa nazývajú zošity. Každý zošit obsahuje hárky, zvyčajne s názvom tabuľkové hárky alebo hárky. Môžete pridať toľko hárky, ako chcete zošita, alebo môžete vytvoriť nové zošity zachovať údaje oddelené.

 1. Ak chcete v programe Excel vytvoriť nový zošit, stlačte klávesy Alt + S, É.

 2. Ak chcete otvoriť prázdny zošit, stlačte kláves Y.

Zadávanie údajov

Počas zadávania údajov do hárku pracujete s riadkami, stĺpcami a bunkami. Na bunky sa odkazuje na základe ich umiestnenia v riadkoch a stĺpcoch hárka, takže bunka A1 sa nachádza v prvom riadku stĺpca A. Bunka A1 je tiež predvolene vybratá v novom hárku.

 1. Vyberte prázdnu bunku, kde chcete začať zadávať údaje, pomocou klávesov so šípkou. Do bunky v zošite v JAWS, pri posúvaní budete počuť obsah bunky a odkaz na bunku. Keď vyberiete prázdnu bunku, budete počuť, napríklad "Prázdne, G4." V programe moderátor, aby bolo počuť odkaz na bunku, nasleduje "vybraté, upravovať" a obsah bunky, ak má ľubovoľný.

 2. Zadajte do bunky text alebo číslo.

 3. AK chcete do bunky vložiť obsah a premiestniť sa do ďalšej bunky stĺpca, stlačte kláves Enter. Ak sa chcete premiestniť na ďalšiu bunku riadka, stlačte kláves Tab. Používať môžete aj klávesy so šípkami.

Pridávanie údajov pomocou funkcie Automatický súčet

Na rýchle sčítanie čísel zadaných do hárka môžete použiť funkciu Automatický súčet.

 1. Vyberte bunku, do ktorej chcete vložiť celkový súčet. Zvyčajne je ňou bunka vpravo od sčítaných čísel alebo bunka pod nimi.

 2. Ak chcete do bunky vložiť funkciu Automatický súčet, stlačte klávesy Alt + D, U a potom S.

  Tip: Výber buniek pre funkciu Automatický súčet môžete zmeniť. Ak chcete vybrať rozsah buniek, ktoré chcete sčítať, podržte kláves Shift a stláčajte klávesy so šípkami.

 3. Po potvrdení, že funkcia Automatický súčet tvorí vzorec pre požadované bunky, stlačte kláves Enter. Automatický súčet sčíta čísla vybratých buniek a celkový súčet sa zobrazí vo vybratej bunke.

 4. Ak si chcete vypočuť výsledok funkcie Automatický súčet, premiestnite sa späť do bunky obsahujúcej funkciu Automatický súčet. Ozve sa číslo, informácia, že ide o výsledok vzorca, a odkaz na bunku. Napríklad „538, has formula, G6“ (538, obsahuje vzorec, G6).

Vytvorenie jednoduchého vzorca

Zadať môžete jednoduché vzorce na sčítanie, odčítanie, násobenie alebo delenie čísel v hárku. Vzorec vytvoríte kombináciou odkazov na bunky (napríklad B4 alebo D6) obsahujúce čísla, ktoré chcete použiť na výpočty pomocou matematických operátorov. Operátormi sú znak plus (+) pre sčítanie, znak mínus (-) pre odčítanie, hviezdička (*) pre násobenie alebo lomka (/) pre delenie.

 1. Vyberte bunku, do ktorej chcete vložiť výsledok vzorca. Zvyčajne je ňou bunka vpravo od čísel používaných na výpočet alebo bunka pod nimi.

 2. Zadajte znak rovnosti (=). Vzorec programu Excel vždy začína znakom rovnosti.

 3. Ak chcete vytvoriť vzorec, zadajte kombináciu odkazov na bunky (napríklad B4 alebo D6) a matematické operátory. Napríklad =B4+B5, =B4-B5, =B4*B5 alebo =B4/B5.

  Tip: Rýchle výpočty vykonáte tak, že namiesto odkazov na bunky zadáte do vzorca čísla, napríklad =20+10, =20-10, =20*10 alebo =20/10.

 4. Stlačte kláves Enter. Vykoná sa výpočet čísel a výsledok sa zobrazí vo vybratej bunke.

  Tip: Ak chcete, aby kurzor ostal na aktívnej bunke, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Enter.

Použitie formátu čísel

Ak chcete rozlišovať medzi rôznymi typmi čísel, pridajte formáty čísel, akými sú napríklad mena, percentá alebo dátumy.

 1. Vyberte bunky obsahujúce čísla, ktoré chcete formátovať.

 2. Ak chcete otvoriť rozbaľovacie pole s formátmi čísel, stlačte klávesy Alt + D, RF.

 3. Prezrite si dostupné formáty čísel, stlačením klávesu šípka nadol alebo nahor alebo kláves so šípkou.

  Tip: Ak nie je nie v tomto zozname, napríklad špeciálne alebo vlastný číselný formát, ktorý chcete ukončiť zoznam formáty čísel, stlačením klávesu Esc. Ak chcete otvoriť na karte číslo v dialógovom okne Formát buniek, stlačte kombináciu klávesov Alt + H, O a E. A Prezrite si zoznam dostupných formátoch čísel, stláčajte kláves Tab, a stlačte kláves šípka nadol alebo nahor alebo kláves so šípkou.

 4. Ak chcete pre dané bunky použiť vybratý formát čísel, stlačte kláves Enter.

Filtrovanie a zoraďovanie údajov v tabuľke

Keď zo svojich údajov v hárku vytvoríte tabuľku, môžete údaje analyzovať rozličnými spôsobmi, vrátane rýchleho filtrovania alebo zoraďovania.

 1. Ak chcete vybrať skupinu údajov, ktorú chcete analyzovať ako tabuľku, vyberte prvú bunku. Potom sa presuňte na poslednú bunku údajov (zvyčajne sa nachádza v protiľahlom rohu skupiny buniek), podržte kláves Shift a potom stláčajte klávesy so šípkami. Po výbere skupiny buniek sa ozve odkaz na prvú bunku v rozsahu a jej obsah. Následne sa ozve odkaz na poslednú bunku v rozsahu a jej obsah. (V Moderátorovi sa ozve odkaz na prvú bunku v rozsahu a jej obsah.)

 2. Ak chcete otvoriť nástroj Rýchla analýza, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Q.

 3. Stlačením klávesu T sa premiestnite na kartu Tabuľky.

 4. Ak chcete vybrať mriežku Tabuľka, stlačte kláves Tab a potom kláves Enter. Vybraté údaje sa formátujú ako tabuľka. Pridajú sa záhlavia stĺpcov a riadky sa formátujú použitím striedajúcich sa farieb.

 5. Tabuľku možno filtrovať na základe obsahu stĺpca.

  1. Premiestnite sa do záhlavia stĺpca s údajmi, na základe ktorých chcete vykonať filtrovanie.

  2. Otvorenie rozbaľovacej ponuky automatického filtra stlačením kombinácie klávesov Alt + šípka nadol kláves so šípkou.

  3. Stláčajte kláves Tab, až kým nebudete počuť: "Manuálny filter." Sa zameriava na začiarknutie políčka Vybrať všetko, ktoré je predvolene začiarknuté.

  4. Zrušte začiarknutie políčka Vybrať všetko, stlačte medzerník.

  5. Prezrite si možnosti filtrovania, stlačením klávesu šípka nadol a začiarknite políčka obsahujúce údaje, ktoré chcete filtrovať, stlačte medzerník. Stlačením klávesu Enter použiť filter výberu.

  6. Ak chcete odstrániť filter a znova Zobraziť všetky údaje, zopakujte kroky z c a vyberte začiarknutie políčka Vybrať všetko stlačením klávesu medzerník. Stlačením klávesu Enter použiť filter výberu.

 6. Zoraďte tabuľku.

  1. Premiestnite sa do záhlavia stĺpca, podľa ktorého chcete tabuľku zoradiť.

  2. Otvorenie rozbaľovacej ponuky automatického filtra stlačením kombinácie klávesov Alt + šípka nadol kláves so šípkou.

  3. Ak chcete vybrať možnosť Zoradiť od najmenšieho po najväčšie (pre čísla), stlačte kláves Z. Ak chcete vybrať možnosť Zoradiť od A po Z (pre text), stlačte kláves A. Ak chcete vybrať možnosť Zoradiť od najväčšieho po najmenšie alebo Zoradiť od Z po A, stlačte kláves O.

Výpočty čísel v tabuľke

Pomocou nástroja Rýchla analýza možno rýchlo vykonať výpočty vašich čísel. Či už ide o súčet, priemer alebo počet čísel, Excel zobrazí výsledky výpočtu pod číslami tabuľky alebo vedľa nich.

 1. Ak chcete vybrať skupinu údajov, ktoré chcete použiť na výpočty, vyberte prvú bunku. Potom sa premiestnite na poslednú bunku údajov (zvyčajne sa nachádza v náprotivnom rohu skupiny buniek), podržte kláves Shift a potom stláčajte klávesy so šípkami.

 2. Ak chcete otvoriť nástroj Rýchla analýza, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Q.

 3. Ak chcete prejsť na kartu Súčty, stlačte kláves S a potom kláves Tab.

 4. A Prezrite si možnosti výpočtu, ktoré zahŕňajú súčet, priemer, Počet, % súčtu a spustený, pre vodorovné údajov alebo zvislý údajov, stlačte kláves so šípkou doprava.

 5. Vyberte možnosť výpočtu a potom stlačte kláves Enter. Vybratá skupina údajov sa vypočíta vybraným spôsobom.

 6. Ak si chcete vypočuť výsledky, vyberte po jednej bunky obsahujúce vzorce. Ozve sa výsledok vzorca, informácia, že bunka obsahuje vzorec, a odkaz na bunku.

Formátovanie alebo zvýraznenie údajov prostredníctvom tabuľky

Podmienené formátovanie alebo krivky môžu zvýrazniť najdôležitejšie údaje alebo zobraziť údajové trendy. Na rýchle vytvorenie týchto stručných prehľadov možno použiť nástroj Rýchla analýza.

 1. Ak chcete vybrať skupinu údajov, ktoré chcete zvýrazniť pomocou podmieneného formátovania alebo kriviek, vyberte prvú bunku. Potom sa premiestnite na poslednú bunku údajov (zvyčajne sa nachádza v náprotivnom rohu skupiny buniek), podržte kláves Shift a potom stláčajte klávesy so šípkami.

 2. Ak chcete otvoriť nástroj Rýchla analýza, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Q.

 3. Ak sa chcete premiestniť na kartu Formátovanie, stlačte kláves F. Ak sa chcete premiestniť na ponuku Krivky, stlačte kláves K. Ak sa chcete premiestniť na možnosti karty, stlačte kláves Tab.

 4. Ak chcete prechádzať možnosťami formátovania a kriviek, stláčajte kláves so šípkou doprava alebo kláves so šípkou doľava. Možnosti formátovania čísel zahŕňajú možnosti ako Údajové pruhy, Farebná..., Množina ikon a ďalšie. Možnosti formátovania textu zahŕňajú možnosti ako Text obsahuje, Duplicitné hodnoty, Jedinečné hodnoty, Rovná sa a Vymazať formát. Možnosti kriviek zahŕňajú možnosti ako Čiara, Stĺpec a Zisk alebo strata a sú k dispozícii len vtedy, keď sú vybraté čísla.

 5. Vyberte možnosť formátovania alebo možnosť kriviek a potom stlačte kláves Enter. Vybratá skupina údajov sa formátuje požadovaným spôsobom.

Poznámka: Získajte ďalšie informácie o analýze trendov vývoja údajov pomocou kriviek.

Zobrazenie údajov v grafe

Nástroj Rýchla analýza odporučí konkrétny graf a rýchlo vytvorí vizuálnu prezentáciu vašich údajov.

 1. Ak chcete vybrať skupinu čísel a označení, ktoré chcete prezentovať v grafe, vyberte prvú bunku. Potom sa premiestnite na poslednú bunku údajov (zvyčajne sa nachádza v náprotivnom rohu skupiny buniek), podržte kláves Shift a potom stláčajte klávesy so šípkami.

 2. Ak chcete otvoriť nástroj Rýchla analýza, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Q.

 3. Ak chcete prejsť na kartu Grafy, stlačte kláves G a potom kláves Enter.

 4. A Prezrite si možnosti grafu, stlačte kláves so šípkou doprava alebo doľava, kým sa na požadovanú možnosť.

 5. Stlačením klávesu Enter vyberte typ grafu. Graf predstavuje vaše vybratej skupiny sa pridá do hárku ako vložený objekt.

Poznámka: Informácie o ďalších spôsoboch vytvoriť graf s Odporúčané grafy.

Uloženie práce

 1. Stlačením kombinácie klávesov Ctrl + S uložte zošit. Ak ide o prvé ukladáte tento zošit, v zobrazení Backstage Uložiť ako otvorí a umožní vám vybrať ukladací priestor pre zošit a pomenujte ho.

 2. Ak chcete prechádzať možnosťami týchto priestorov v zobrazení Uložiť ako, stlačte kláves Tab.

 3. Vyberte miesto uloženia zošita, ako je napríklad OneDrive alebo Tento počítač, stlačte kláves šípka nadol alebo kláves so šípkou nahor až budete počuť ten, ktorý chcete. Prípadne ak chcete otvoriť dialógové okno Uložiť ako, stlačte kláves so šípkou nadol dovtedy, kým počuť "Prehľadávať" a potom stlačte kláves Enter.

 4. Prejdite do priečinka v rámci vašej vybratý ukladací priestor, stláčaním klávesu Tab. Ak chcete premiestniť do priečinka v hierarchii vyššie, vyberte položku Prejsť nahor. Na premiestnenie do zoznamu priečinkov, stlačte kláves Tab, až kým nebudete počuť "Položky" nasleduje názov prvého priečinka. V zozname, stlačením kombinácie klávesov nahor alebo nadol klávesy so šípkami dovtedy, kým budete počuť ten, ktorý chcete. Vyberte priečinok, stlačte kláves Enter.

 5. Zadajte názov súboru, stláčajte tabulátor, až kým nebudete počuť "Zadajte názov súboru tu" a zadajte názov.

 6. Ak chcete uložiť súbor, stláčaním klávesu Tab, až kým nebudete počuť "Tlačidlo Uložiť" a stlačte kláves Enter.

Tlač práce

 1. Ak chcete otvoriť zobrazenie Backstage Tlačiť, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + P.

 2. Stlačte klávesy Tab a Shift + Tab na prehľadávanie nastavenia tlače, vrátane Vlastností pre tlač, Tlač jedného dvojstranové, Orientácia na výšku, Normálne okraje a Nastavenie strany. Ak chcete zmeniť vybraté nastavenie, stlačte kláves Enter. Ak chcete vybrať iné nastavenie, stlačením klávesu šípka nadol alebo nahor alebo kláves so šípkou a potom stlačte kláves Enter.

 3. Po požadovanom sú nastavenia tlače, vyberte tlač, stlačte kombináciu klávesov Shift + Tab budete počuť "Tlač" a potom stlačte kláves Enter. Tlačiareň vytlačí zošit.

Pozrite tiež

Vloženie tabuľky do excelového hárka pomocou čítačky obrazovky

Vytvorenie a výber grafu v Exceli pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky v Exceli pre Windows

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu v programe Excel

Použite Excel pre Mac s klávesnicou a VoiceOver vstavané macOS čítačku obrazovky, vykonávať základné úlohy, ako napríklad vytvorenie nového zošita, zadávanie údajov, vytvoriť jednoduché vzorce a vytlačiť prácu.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Spustenie Excelu

Použite vyhľadávač a VoiceOver jednoducho začať Excel pre Mac.

 1. Ak chcete prejsť na zoznam Aplikácie vo Vyhľadávači, stlačte kombináciu klávesov Shift + Command + A.

 2. Zadajte M prejdite priamo do aplikácie, ktoré začína "M" a potom stláčaním klávesu Tab, až kým nebudete počuť: "Aplikácie Microsoft Excel."

 3. Otvoriť Excel pre Mac, stlačte kláves so šípkou príkaz + šípka nadol.

Vytvorenie nového zošita

Excel súbory sa nazývajú zošity a každý z nich jeden alebo viacero hárkov. Na vytvorenie nového zošita v Excel pre Mac, stlačte kláves Command + N. Excel otvorí prázdny zošit v samostatnom okne, umiestnenie výberu na prvú bunku v hárku. Budete počuť: "Excel pripravené."

Zadávanie údajov

Počas zadávania údajov v hárku, ktorými spolupracujete riadky, stĺpce a bunky. Bunky sa odkazuje na základe ich umiestnenia riadkov a stĺpcov v hárku, takže bunka A1 sa nachádza v prvom riadku stĺpca A. V novom hárku bunky A1 je predvolený výber.

 1. Medzi bunkami, stlačením kombinácie klávesov ovládacieho prvku + Option + kláves so šípkou. Budete počuť bunky názvy, pri posúvaní medzi nimi. Ak bunka obsahuje text v nich, funkcia VoiceOver prečíta text.

 2. Ak chcete zadať alebo nahradiť text v bunke, zadajte text, číslo alebo vzorec.

 3. Stlačením klávesu Enter alebo Tab sa posuniete do ďalšej bunky.

Sčítanie čísel pomocou funkcie Automatický súčet

Ak chcete rýchlo sčítať čísla, ktoré ste zadali v hárku, môžete použiť funkciu Automatický súčet.

 1. Presun na bunku, ktorá je napravo od čísla, ktoré chcete pridať nahor alebo priamo pod nimi.

 2. Ak chcete vložiť vzorec Automatický súčet, stlačte klávesovú skratku Command + Shift + T.

Funkcia Automatický súčet sčíta čísla a výsledok zobrazí vo vybratej bunke.

Vytvorenie jednoduchého vzorca

Zadať môžete jednoduché vzorce na sčítanie, odčítanie, násobenie alebo delenie čísel v hárku. Vzorec vytvoríte kombináciou odkazov na bunky (napríklad B4 alebo D6) obsahujúce čísla, ktoré chcete použiť na výpočty pomocou matematických operátorov. Operátormi sú znak plus (+) pre sčítanie, znak mínus (-) pre odčítanie, hviezdička (*) pre násobenie alebo lomka (/) pre delenie.

 1. Presun na bunku a potom zadajte znamienko rovnosti (=), ktorá hovorí Excel, že bunka bude obsahovať vzorec.

 2. Ak chcete vytvoriť vzorec, zadajte kombináciu čísel a operátory výpočtu, napríklad znak plus (+) pre sčítanie, znak mínus (-) pre odčítanie, hviezdičku (*) pre násobenie alebo lomku (/) pre delenie. Môžete napríklad zadať =2+4, =4-2, =2*4 alebo =4/2.

 3. Na uloženie vzorca a spustenie výpočtu stlačte kláves Enter. Ak chcete spustiť výpočet a zároveň ponechať kurzor v aktívnej bunke, stlačte klávesovú skratku Ctrl + Enter.

 1. Vyberte bunku, do ktorej chcete vložiť výsledok vzorca. Zvyčajne je ňou bunka vpravo od čísel používaných na výpočet alebo bunka pod nimi.

 2. Zadajte znak rovnosti (=). Vzorec programu Excel vždy začína znakom rovnosti.

 3. Ak chcete vytvoriť vzorec, zadajte kombináciu odkazov na bunky (napríklad B4 alebo D6) a matematické operátory. Napríklad =B4+B5, =B4-B5, =B4*B5 alebo =B4/B5.

  Tip: Rýchle výpočty vykonáte tak, že namiesto odkazov na bunky zadáte do vzorca čísla, napríklad =20+10, =20-10, =20*10 alebo =20/10.

 4. Stlačte kláves Enter. Vykoná sa výpočet čísel a výsledok sa zobrazí vo vybratej bunke.

  Tip: Ak chcete, aby kurzor ostal na aktívnej bunke, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Enter.

Excel spustí výpočet a výsledok zobrazí v bunke.

Použitie formátu čísel

Môžete zobraziť rôznymi typmi čísel v Excel použitím formátu, napríklad mena, percentá alebo dátum.

 1. Vyberte bunku alebo bunky, ktoré chcete formátovať. Ak chcete vybrať sériu buniek, stlačte kláves Shift + kláves so šípkou dovtedy, kým sa vyberú všetky bunky, ktoré chcete.

 2. Ak chcete zobraziť okno Formát buniek, stlačte kláves Command + 1. Budete počuť: "Formát buniek".

 3. Na pohyb v zozname používajte kláves Tab.

 4. Vyhľadať typy formátovania, stlačením klávesu šípka nahor alebo šípka nadol. Budete počuť názov kategórie, ako je napríklad mena alebo Dátum.

 5. Niektoré kategórie ponúkajú širokej škály formátov. Napríklad, môžete vybrať konkrétne formát dátumu, napríklad 3/14/15 alebo 14-marec-15. Ak chcete počuť typy formátovania pre danú kategóriu, stláčaním klávesu Tab. Ak chcete počuť možnosti formátu, stlačte kláves šípka nahor alebo klávesu so šípkou nadol.

 6. Na výber určitého formátu a jeho použitie na vybraté bunky stlačte kláves Enter.

Uloženie práce

Ak chcete uložiť zmeny do súboru, ktorý ste uložili predtým, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + S.

Ak tento súbor ukladáte prvýkrát:

 1. Stlačením kombinácie klávesov Ctrl + S. Vykoná sa prechod do textového poľa Uložiť ako.

 2. Zadajte názov, ktorý chcete použiť pre zošit a potom vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  1. Ak chcete uložiť súbor v počítači, stláčajte kláves Tab, až budete počuť: "Ak." Potom stlačte kláves ovládanie + možnosť + medzerník a prejdite na umiestnenie, kam chcete uložiť zošit so šípkou nahor alebo klávesu so šípkou nadol. Potvrďte výber, stlačte kláves ovládanie + možnosť + medzerník.

  2. Ak chcete uložiť súbor online, stláčajte kláves Tab, až budete počuť: "Online umiestnenia tlačidlo". Potom stlačením ovládacieho prvku + možnosť + medzerník a stlačením klávesu šípka ovládacieho prvku + možnosť + šípka doprava premiestniť do zoznamu oblastí, ako je napríklad zoznam OneDrive a SharePoint umiestnenia. Pomocou položiek v zozname, stlačením kombinácie klávesov ŠÍPKA nahor alebo klávesu so šípkou nadol. Ak chcete zobraziť položky v rámci online umiestnenie, stlačte kláves so šípkou doprava. Ak chcete vybrať priečinok alebo názov súboru, použite šípky nahor alebo klávesu so šípkou nadol.

 3. Stlačením klávesu Enter uložte súbor do vybratého umiestnenia.

Tlač práce

 1. Stlačte klávesovú skratku Command + P.

 2. Ak chcete v zozname tlačiareň vyberte tlačiareň, stlačením klávesu šípka ovládacieho prvku + možnosť + šípka doprava a potom stlačením klávesu šípka nadol názvy tlačiarní v zozname.

 3. Vyberte tlačiareň, stlačte kláves Enter.

 4. Stlačte kláves šípka ovládacieho prvku + možnosť + vpravo, kým nebudete počuť "Tlačidlo vytlačiť", a potom stlačte kláves ovládanie + možnosť + medzerník na tlač.

Pozrite tiež

Vloženie tabuľky do excelového hárka pomocou čítačky obrazovky

Vytvorenie a výber grafu v Exceli pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky v Exceli pre Mac

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu v programe Excel

Excel pre iOS pomocou funkcie VoiceOver, vstavané iOS čítačku obrazovky, vykonajte základné úlohy, ako je napríklad otvoriť aplikáciu, vytvorte zošit alebo zadávanie údajov.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Možnosti dotykového ovládania v Excel pre iOS, v téme návod na dotykové ovládanie Excelu pre iPhone.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky VoiceOver pre iOS. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky VoiceOver nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Apple.

 • Dostupnosť možností tlače popísaných v tejto téme závisí od funkcií vašej tlačiarne. Podrobnejšie informácie nájdete v príručke k tlačiarni.

Obsah tohto článku

Otvorte Excel

 1. Na domovskej obrazovke iPhonu, potiahnite jedným prstom po obrazovke dovtedy, kým budete počuť "Excel" a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Pri prvom spustení programu Excel, musíte Prihláste sa do svojho konta Microsoft. Pokyny nájdete v prihlásiť pri prvom použití.

Tip: Ak ste nenahrali nie odhlásiť z aplikácie Excel predchádzajúcom použití, aplikácie sa otvorí bez zobrazenia výzvy sa prihláste.

Prihláste sa do programu Excel

Môžete sa prihlásiť do Excel pre iOS prvého zobrazí pri otvorení aplikácie alebo jeho novšiu verziu. Po prihlásení do Excel, vaše konto je tiež k dispozícii v iných aplikáciách Office. Môžete použiť Excel bez prihlásenia príliš.

Prihláste sa na prvé použitie

 1. Keď otvoríte Excel po prvýkrát, aplikácia sa spustí úvodného nastavenia a potom budete počuť: "Používanie programu Excel na cestách."

 2. Potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "e-mailu alebo telefónne číslo, do textového poľa" a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Použitie klávesnice na obrazovke zadajte svoju e-mailovú adresu alebo telefónne číslo. Keď ste hotoví, potiahnite jedným prstom po obrazovke, kým nebudete počuť "Ďalej, tlačidlo," a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Tlačidlo ďalej sa nachádza v strede obrazovky.

 4. Potiahnite prstom doprava, kým nebudete počuť "Zadajte heslo, heslo, zabezpečené do textového poľa povinné," a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Pomocou klávesnice na obrazovke zadajte heslo.

 6. Keď ste hotoví, potiahnite jedným prstom po obrazovke, kým nebudete počuť ", tlačidlo prihlásenia," a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Tlačidlo Prihlásiť sa nachádza v strede obrazovky. Budete počuť: "Máte všetko nastavené."

  Ak budete počuť "Nič neušlo," potiahnite prstom doprava, kým budete počuť požadovanú možnosť "Zapnutie oznámení" alebo "Nie teraz", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Prihlásenie po prvom prihlásení

Pri rozhodovaní, aby čo najviac zošitov, môžete prihlásiť do Excel pre iOS aj potom, čo ste už použili aplikácie bez prihlásenia.

 1. Otvorte Excel.

 2. Presuňte jeden prst okolo dolnej časti ľavej časti obrazovky, kým nebudete počuť "Kont tlačidlo", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Potiahnite prstom doprava, kým budete počuť ", tlačidlo prihlásenia" a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Potiahnite jedným prstom po obrazovke, kým nebudete počuť "E-mailu, telefónu alebo Skype, textové pole, povinné," a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Použitie klávesnice na obrazovke zadajte e-mailovú adresu, telefónne číslo alebo názov Skype. Keď ste hotoví, potiahnite jedným prstom po obrazovke, kým nebudete počuť "Ďalej, tlačidlo," a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Tlačidlo ďalej sa nachádza v strede obrazovky.

 6. Potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Heslo, zabezpečené do textového poľa" a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 7. Pomocou klávesnice na obrazovke zadajte heslo.

 8. Keď ste hotoví, potiahnite jedným prstom po obrazovke, kým nebudete počuť ", tlačidlo prihlásenia," a potom zdvihnite prst z obrazovky. Tlačidlo Prihlásiť sa nachádza v strede obrazovky.

Otvorenie zošita

Otvorenie posledného zošita

 1. Otvorte Excel.

 2. Otvoriť naposledy použité zošita, potiahnite jedným prstom okolo dolnej časti obrazovky sa počuť "Naposledy použité tlačidlo", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Potiahnite prstom doprava, kým sa súbor, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Otvorenie zošita programu staršie

 1. Otvorte Excel.

 2. Na otvorenie zošita programu staršie, potiahnite jedným prstom okolo dolnej časti obrazovky dovtedy, kým budete počuť "Tlačidlo Otvoriť" a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Potiahnite prstom doprava, kým nebudete počuť umiestnenie súboru, ktorý má, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Prejdite na súbor, a dvakrát ťuknite na obrazovku a otvorte ho.

Poznámka: Ak už pracujete v zošite a chcete otvoriť iný plán, potiahnite jedným prstom okolo v hornej časti obrazovky až budete počuť "zatvorte súbor, tlačidlo," a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvoriť naposledy použité alebo staršie zošita, postupujte podľa krokov uvedených vyššie.

Vytvorenie nového zošita

Excel súbory sa nazývajú zošity. Každý zošit obsahuje hárky, zvyčajne s názvom tabuľkové hárky alebo hárky. Môžete pridať toľko hárky, ako chcete zošita, alebo môžete vytvoriť nové zošity zachovajte prehľadnosť údajov.

 1. Otvorte Excel.

 2. Potiahnite jedným prstom okolo dolnej časti obrazovky, kým budete počuť "Tlačidlo Nová," a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Budete počuť: "Prázdny zošit."

 3. Ak chcete otvoriť prázdny zošit, dvakrát ťuknite na obrazovku. Ak chcete použiť inú šablónu, potiahnite prstom doprava, kým sa počuť názov zošita šablóny, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Poznámka: Ak už pracujete v zošite a chcete vytvoriť novú, potiahnite jedným prstom okolo v hornej časti obrazovky až budete počuť "zatvorte súbor, tlačidlo," a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ak chcete vytvoriť nový zošit, postupujte podľa krokov 2 – 3 vyššie.

Vytvorenie nového hárka v zošite

 1. V zošite, potiahnite prstom okolo okrajov dolnej časti obrazovky sa počuť "Tlačidlo Pridať list", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí nový hárok a zvýraznenie zostane na tlačidlo Pridať hárok.

 2. Na presun zamerania späť do hárka, potiahnite prstom po obrazovke dovtedy, kým budete počuť názov bunky, napríklad "stĺpec B, riadok 3, B3," a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Zadávanie údajov

Počas zadávania údajov do hárku pracujete s riadkami, stĺpcami a bunkami. Na bunky sa odkazuje na základe ich umiestnenia v riadkoch a stĺpcoch hárka, takže bunka A1 sa nachádza v prvom riadku stĺpca A. Bunka A1 je tiež predvolene vybratá v novom hárku.

 1. V hárku, potiahnite jedným prstom po obrazovke, ak chcete nájsť bunky, ktoré chcete pracovať na.

 2. Dvakrát ťuknite na obrazovku. Budete počuť "Vybraté", nasleduje Podrobnosti bunky. Teraz je vybratá bunka.

 3. Ak chcete otvoriť klávesnicu na obrazovke, dvakrát ťuknite na obrazovku znova. Použitie klávesnice na obrazovke zadajte požadované čísla alebo text, ktorý chcete.

 4. Po dokončení, potiahnite jedným prstom okolo hornej pravej časti obrazovky, kým sa "Tlačidlo Enter", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Použitie formátu čísel

Zobraziť môžete rôzne typy čísel. Stačí na bunku použiť formát, akým je napríklad mena, percento alebo dátum.

 1. V hárku, potiahnite prstom po obrazovke, ak chcete nájsť bunky, ktoré chcete pracovať na a potom dvojitým ťuknutím na obrazovku vyberte bunku.

 2. Ak chcete zavrieť klávesnicu na obrazovke, dvakrát ťuknite na obrazovku znova.

 3. Potiahnite jedným prstom okolo v hornej časti obrazovky, kým sa "Zobraziť pás s nástrojmi", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Budete počuť aktuálnu kartu, napríklad "údaje, karta."

 4. Ak je to potrebné, prejdite na kartu domov dvakrát ťuknite na obrazovku, a potom potiahnite prstom doľava, kým nebudete počuť: "Kartu Domov." Potom dvojité ťuknutie obrazovky.

 5. Potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Tlačidlo číselný formát", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Budete počuť: "Číselného formátu."

 6. Presuňte jedným prstom nadol, kým budete počuť požadovaný formát meny, čas alebo percentuálnu hodnotu.

 7. Ak chcete niektorý formát vybrať, dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Tip: Niektoré možnosti formátovania majú aj vedľajšie, ktoré ponúkajú ďalšie možnosti. Ak chcete skontrolovať, či sú vedľajšie ponuky, potiahnite prstom doprava na požadovanú možnosť. Ak možnosť vedľajšia ponuka, budete počuť: "Ďalšie informácie". Ak chcete otvoriť vedľajšej ponuke, dvakrát ťuknite na obrazovku.

Uloženie práce

Excel pre iOS automaticky ukladá vašu prácu, ale môžete zmeniť názov súboru a vyberte umiestnenie súboru.

Uloženie kópie súboru pod novým názvom

 1. V pracovnom hárku Excel presuňte jedným prstom okolo v hornej časti obrazovky, kým budete počuť "Tlačidlo súbor" a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Potiahnite prstom doprava, kým sa v ponuke na položku "Uložiť tlačidlo Kopírovať", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Budete počuť: "Uložiť ako, názov súboru, textové pole." Klávesnica na obrazovke sa otvorí.

 3. Ak chcete zmeniť názov súboru, použite klávesnicu na obrazovke zadajte nový názov súboru.

 4. Po dokončení, potiahnite jedným prstom okolo pravom dolnom rohu obrazovky sa počuť "Hotovo", a potom dvojitým ťuknutím na obrazovku súbor uložiť.

Výber umiestnenia súboru

 1. V pracovnom hárku Excel presuňte jedným prstom okolo v hornej časti obrazovky, kým budete počuť "Tlačidlo súbor" a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Uložiť kópiu tlačidlo", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Budete počuť: "Uložiť ako, názov súboru, textové pole."

 3. Potiahnutím prstom doprava, kým budete počuť umiestnenie, kam chcete uložiť súbor, ako je napríklad OneDrive alebo iPhone. Dvojitým ťuknutím na obrazovku vyberte umiestnenie.

 4. V umiestnenie možnosť ste vybrali, potiahnite prstom doľava alebo doprava, kým nebudete počuť možné priečinok alebo iné vedľajšia umiestnenie chcete, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Save button“ (Tlačidlo Uložiť), a potom dvojitým ťuknutím súbor uložte na vybratom mieste.

  Tip: Ak sa pokúsite uložiť súbor s názvom, ktorý už existuje, budete počuť „Replace file?“ (Nahradiť súbor?). Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Cancel button“ (Tlačidlo Zrušiť) alebo „Replace button“ (Tlačidlo Nahradiť), v závislosti od toho, čo chcete urobiť. Dvojitým ťuknutím na obrazovku potvrďte svoj výber.

Tlač práce

Tlač hárka priamo z iPhonu na tlačiarni, ktorá podporuje AirPrint. Ďalšie informácie o AirPrint a podporované tlačiarne, označovať Použitie AirPrint na tlač zo svojho iPhonu, iPadu alebo iPodu touch.

 1. Uistite sa, že iPhone a tlačiareň sú pripojené k tej istej Wi-Fi sieti.

 2. V súbore Excel presuňte jedným prstom okolo v hornej časti obrazovky, kým budete počuť "Tlačidlo súbor" a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Potiahnite prstom doprava, kým budete počuť "Tlačiť, tlačidlo" a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Budete počuť: "Súboru, tlačidlo späť."

 4. Potiahnite prstom doprava a budete počuť: "AirPrint, tlačidlo." Dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa stránka Možnosti rozloženia.

 5. Potiahnite prstom nadol na obrazovke prehľadajte zoznam možnosti rozloženia. Ak chcete vybrať niektorú z možností, dvakrát ťuknite na obrazovku.

 6. Vyberte tlačiareň, potiahnite prstom doprava, kým budete počuť ", tlačidlo nasledujúce." Ak sa zobrazí výzva na povolenie online s názvami, potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Povoliť", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa stránka Možnosti tlačiarne.

 7. Vyberte tlačiareň, potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Tlačiareň, vyberte tlačiareň, tlačidlo", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Potiahnite prstom doprava, kým sa tlačiareň chcete a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Vykoná sa vráti na stránku Možnosti tlačiarne.

 8. Ak chcete nastaviť počet kópií, ktoré chcete byť tlače, potiahnite prstom doprava, kým nebudete počuť "Jednej kópie" alebo aktuálny výber. Ak chcete zmeniť aktuálny počet kópií, potiahnite prstom doprava, kým nebudete počuť "Zmenšiť" alebo "Prírastok", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 9. Potiahnite prstom doľava, kým sa "Tlač tlačidlo", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Pokyny na vykonanie zložitejších úloh tlače, prejdite na Používanie čítačky obrazovky, ak chcete vytlačiť zošit programu Excel.

Pozrite tiež

Tlač excelového zošita pomocou čítačky obrazovky

Používanie externej klávesnice v Exceli pre iPhone

Používanie externej klávesnice v Exceli pre iPad

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu v programe Excel

Pomocou Excel s TalkBack, vstavané Android obrazovky, vykonávať základné úlohy, ako napríklad vytvorenie, úprava alebo tlač zošita.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Informácie o dotykových funkciách v aplikácii Excel pre Android nájdete v téme Návod na dotykové ovládanie v Exceli pre Android.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky TalkBack pre Android. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky TalkBack nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Androide.

Obsah tohto článku

Otvorenie Excelu pre Android

 1. Na domovskej obrazovke zariadenia so systémom Android, potiahnite jedným prstom po obrazovke sa počuť "Aplikácie", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ikona sa nachádza v strede dolnej časti obrazovky.

 2. Potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Excel", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Keď začnete Excel po prvýkrát, musíte Prihláste sa do svojho konta Microsoft. Pokyny nájdete v prihlásiť pri prvom použití.

Tip: Ak ste zapli Ok Google hlas zisťovania v aplikácii Google, môžete povedať "Ok Google, otvorené Excel."

Tip: Ak ste nenahrali nie odhlásiť z aplikácie Excel predchádzajúcom použití, aplikácie sa otvorí bez zobrazenia výzvy sa prihláste.

Prihláste sa do programu Excel

Môžete sa prihlásiť do Excel prvého zobrazí pri otvorení aplikácie alebo jeho novšiu verziu. Po prvom prihlásení do Excel, vaše konto je tiež k dispozícii v iných aplikáciách balíka Office. Môžete použiť Excel bez prihlásenia príliš.

Prihláste sa na prvé použitie

 1. Keď otvoríte Excel po prvýkrát, aplikácia sa spustí úvodného nastavenia a potom budete počuť: "Prihláste sa do konta Microsoft".

 2. Potiahnite prstom doprava, kým nebudete počuť "Zadajte svoj E-mail, telefón alebo Skype, textové pole", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Použitie klávesnice na obrazovke zadajte e-mailovú adresu, telefónne číslo alebo mena v Skype. Keď ste hotoví, potiahnite jedným prstom na obrazovke, kým sa "Tlačidlo, spustiť" a potom zdvihnite prst z obrazovky. Tlačidlo kam sa nachádza v pravom dolnom rohu obrazovky.

 4. Potiahnite prstom doprava, kým budete počuť "Heslo", textové pole, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Pomocou klávesnice na obrazovke zadajte heslo.

 6. Keď ste hotoví, potiahnite jedným prstom na obrazovke, kým sa "Tlačidlo, spustiť" a potom zdvihnite prst z obrazovky. Tlačidlo kam sa nachádza v pravom dolnom rohu obrazovky.

Prihlásenie po prvom prihlásení

Pri rozhodovaní, aby čo najviac zošitov, môžete prihlásiť do Excel aj potom, čo ste už použili aplikácie bez prihlásenia.

 1. Otvorenie Excel.

 2. Potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "V", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Budete počuť: "si splniť na cestách. Prihláste sa."

 3. Potiahnite prstom doprava, kým budete počuť "Tlačidla Prihlásiť sa," a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa okno Prihlásenie.

 4. Potiahnite prstom doprava, kým nebudete počuť "Zadajte svoj E-mail, telefón alebo Skype, textové pole", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Pomocou klávesnice na obrazovke zadajte e-mailovú adresu, telefónne číslo alebo mena v Skype. Po dokončení, handrová jedným prstom na obrazovke, kým nebudete počuť "Tlačidlo, spustiť" a potom zdvihnite prst z obrazovky. Tlačidlo kam sa nachádza v pravom dolnom rohu obrazovky.

 6. Potiahnite prstom doprava, kým budete počuť "Heslo", textové pole, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 7. Pomocou klávesnice na obrazovke zadajte heslo.

 8. Keď ste hotoví, potiahnite jedným prstom na obrazovke, kým sa "Tlačidlo, spustiť" a potom zdvihnite prst z obrazovky. Tlačidlo kam sa nachádza v pravom dolnom rohu obrazovky.

Otvorenie zošita

Po otvorení Excel sa dostanete na stránke programu Excel. Zobrazí zoznam najnovších zošitov. Môžete otvoriť jedným z nich alebo staršie zošita.

 • Otvorenie posledného zošita, potiahnite jedným prstom na obrazovke, kým sa súbor, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 • Na otvorenie zošita programu staršie, potiahnite prstom doľava alebo doprava, kým nebudete počuť "Tlačidlo Otvoriť" a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Potiahnite prstom doprava, kým sa počuť informáciu o umiestnení súbor a dvakrát ťuknite na obrazovku. Prejdite na súbor, a dvakrát ťuknite na obrazovku a otvorte ho.

Poznámka: Ak už pracujete v zošite a chcete na otvorenie iného jeden, potiahnite prstom nadol ľavú potom. Sa dostanete na stránke programu Excel. Otvoriť naposledy použité alebo staršie zošita, postupujte podľa krokov uvedených vyššie.

Vytvorenie nového zošita

Excel súbory sa nazývajú zošity. Každý zošit obsahuje hárky, zvyčajne s názvom tabuľkové hárky alebo hárky. Môžete pridať toľko hárky, ako chcete zošita, alebo môžete vytvoriť nové zošity zachovajte prehľadnosť údajov.

 1. Otvorenie Excel.

 2. Potiahnutím prstom doľava alebo doprava, kým sa počuť "Nové", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Budete počuť: "Nový prázdny zošit."

 3. Ak chcete otvoriť prázdny zošit, dvakrát ťuknite na obrazovku. Ak chcete použiť inú šablónu, potiahnite prstom doprava, kým sa počuť názov šablónu zošita, ktorý chcete použiť, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Poznámka: Ak už pracujete v zošite a chcete vytvoriť nový jedného, potiahnite prstom nadol ľavú potom. Sa dostanete na stránke programu Excel. Ak chcete vytvoriť nový zošit, postupujte podľa krokov 2 – 3 vyššie.

Vytvorenie nového hárka v zošite

V zošite presúvajte prst pozdĺž ľavej dolnej časti obrazovky, kým sa neozve „Add sheet button“ (Tlačidlo Pridať hárok), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Zadávanie údajov

Počas zadávania údajov do hárku pracujete s riadkami, stĺpcami a bunkami. Na bunky sa odkazuje na základe ich umiestnenia v riadkoch a stĺpcoch hárka, takže bunka A1 sa nachádza v prvom riadku stĺpca A. Bunka A1 je tiež predvolene vybratá v novom hárku.

 1. V hárku, potiahnite prstom po obrazovke, ak chcete nájsť bunky, ktoré chcete pracovať na.

 2. Ak chcete otvoriť kontextovej ponuky, dvakrát ťuknite na obrazovku. Budete počuť: "Tlačidlo Vystrihnúť."

 3. Potiahnite prstom doprava, kým sa "Tlačidlo Upraviť", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Budete počuť napríklad "Zobrazujúce < jazyk klávesnice >", "Anglickej US klávesnice."

 4. Použitie klávesnice na obrazovke zadajte požadované čísla alebo text, ktorý chcete.

 5. Po dokončení, potiahnite prstom okolo pravom hornom rohu obrazovky, kým sa "Tlačidlo Enter", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Použitie formátu čísel

Zobraziť môžete rôzne typy čísel. Stačí na bunku použiť formát, akým je napríklad mena, percento alebo dátum.

 1. V hárku, potiahnite prstom po obrazovke, ak chcete nájsť bunky, ktoré chcete pracovať na a potom dvojitým ťuknutím na obrazovku aktivovať bunky.

 2. Ak chcete zavrieť kontextovej ponuky, potiahnite prstom nadol a potom.

 3. Potiahnutím prstom doľava alebo doprava, kým sa počuť "Tlačidlo Ďalšie možnosti", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Budete počuť: "Kartu ponuke < aktuálnu kartu > vybratá."

 4. Potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Číselný formát ponuky", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Budete počuť: "Číselného formátu."

 5. Potiahnite prstom doprava, kým nebudete počuť požadovaný formát meny, čas alebo percentuálnu hodnotu.

 6. Ak chcete niektorý formát vybrať, dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Tip: Niektoré možnosti formátovania majú tiež vedľajšie ponuky. Budete počuť napríklad: „Number menu“ (Ponuka Číslo). Ak chcete otvoriť vedľajšiu ponuku, dvakrát ťuknite na obrazovku.

Vytvorenie jednoduchého vzorca

Môžete vytvoriť jednoduché vzorce na sčítanie, odčítanie, násobenie alebo delenie čísel.

 1. V hárku, potiahnite prstom po obrazovke, ak chcete nájsť bunky, ktoré chcete pracovať na.

 2. Ak chcete otvoriť kontextovej ponuky, dvakrát ťuknite na obrazovku. Budete počuť: "Tlačidlo Vystrihnúť."

 3. Potiahnite prstom doprava, kým nebudete počuť "Tlačidlo Upraviť" a potom dvojitým ťuknutím na obrazovku Otvorenie klávesnice na obrazovke.

 4. Ak chcete vytvoriť vzorec, zadajte kombináciu čísel a operátory výpočtu potiahnutím prstom na klávesnici a zrušenie prst na ten, ktorý potrebujete.

  Zadajte znamienko plus (+) pre sčítanie, znak mínus (-) pre odčítanie, hviezdičku (*) pre násobenie alebo lomku (/) pre delenie. Zadajte napríklad = 2 + 4, = 4-2, = 2 * 4alebo = 4/2.

 5. Po dokončení, potiahnite prstom okolo pravom hornom rohu obrazovky, kým sa "Tlačidlo Enter", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Excel sa spustí výpočet a výsledok vloží do bunky.

Uloženie práce

Excel ukladá vašu prácu automaticky, môžete však zmeniť názov súboru a vybrať umiestnenie súboru.

Uloženie kópie dokumentu

 1. V súbore Excel, ak chcete zmeniť názov súboru, potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Tlačidlo súbor" a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Budete počuť: "Ponuku súbor otvorený."

 2. Potiahnite prstom doprava, kým nebudete počuť položku ponuky „Save as button“ (Tlačidlo Uložiť ako), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Enter file name“ (Zadajte názov súboru).

 3. Ak chcete zmeniť názov súboru, potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Tlačidlo Vymazať" a potom dvojitým ťuknutím na obrazovku odstrániť aktuálny názov súboru.

 4. Ak potiahnete prstom doľava, kým sa počuť "Zadajte názov súboru, panel s nástrojmi", a potom dvojitým ťuknutím na obrazovku Otvorenie klávesnice na obrazovke.

 5. Zadajte názov súboru. Po dokončení, potiahnutím prstom doprava, kým nebudete počuť "tlačidlo" Uložiť a potom dvojitým ťuknutím na uloženie súboru.

Výber umiestnenia súboru

 1. V súbore Excel, ak chcete zmeniť umiestnenie súboru, potiahnite prstom doľava alebo doprava, kým sa počuť "Tlačidlo súbor" a potom dvojitým ťuknutím na obrazovku otvorenie ponuky súbor. Budete počuť: "Ponuku súbor otvorený."

 2. Potiahnite prstom doprava, kým nebudete počuť položku ponuky „Save as button“ (Tlačidlo Uložiť ako), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Budete počuť „Enter file name“ (Zadajte názov súboru).

 3. Potiahnutím prstom doľava alebo doprava, kým budete počuť umiestnenie, kam chcete uložiť súbor, ako je napríklad OneDrive alebo Toto zariadenie. Dvojitým ťuknutím na obrazovku vyberte umiestnenie.

 4. V umiestnenie možnosť ste vybrali, potiahnite prstom doľava alebo doprava, kým nebudete počuť možné priečinok alebo iné vedľajšia umiestnenie chcete, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Save button“ (Tlačidlo Uložiť), a potom dvojitým ťuknutím súbor uložte na vybratom mieste.

  Tip: Ak sa pokúsite uložiť súbor s názvom, ktorý už existuje, budete počuť „Replace file?“ (Nahradiť súbor?). Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Cancel button“ (Tlačidlo Zrušiť) alebo „Replace button“ (Tlačidlo Nahradiť), v závislosti od toho, čo chcete urobiť. Dvojitým ťuknutím na obrazovku potvrďte svoj výber.

Tlač práce

Skontrolujte, či máte k svojmu zariadeniu pripojenú tlačiareň.

 1. V súbore Excel, potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Tlačidlo súbor" a potom dvojitým ťuknutím na obrazovku otvorenie ponuky súbor. Budete počuť: "Ponuku súbor otvorený."

 2. Potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Print", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Budete počuť: "Rozloženie možnosti, ponuka súbor zatvorený." Otvorí sa stránka Možnosti tlače.

 3. Ak chcete vytlačiť s predvolenými nastaveniami, potiahnite prstom doprava, kým budete počuť "Vytlačiť, tlačidlo," a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Budete počuť: "Povoliť Excel použiť online služby od spoločnosti Microsoft na prípravu súborov na printing?" potiahnite prstom doprava, kým budete počuť "Povoliť tlačidlo", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Potiahnite prstom doprava, kým budete počuť "rozbaľovacieho zoznamu. Vyberte tlačiareň", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 6. Potiahnite prstom doprava, kým nebudete počuť názov tlačiarne chcete a dvojitým ťuknutím na obrazovku aktivovať.

 7. Potiahnite prstom doprava, kým sa "Tlač tlačidlo", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Pokyny na vykonanie zložitejších úloh tlače, prejdite na Používanie čítačky obrazovky, ak chcete vytlačiť zošit programu Excel.

Pozrite tiež

Vloženie tabuľky do excelového hárka pomocou čítačky obrazovky

Tlač excelového zošita pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu v programe Excel

Použiť Excel s moderátorom vstavanej čítačky obrazovky Windows, základných úloh, ako sa prihlásiť do Excel a otvorenie zošita.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Otvorte Excel

 1. V zariadení, v zozname všetky aplikácie potiahnutím prstom doprava, kým Moderátor oznamuje "Excel".

 2. Dvojitým ťuknutím na obrazovku otvorte aplikáciu.

Poznámka: Excel automaticky prihlásení pomocou konta Microsoft, ktoré ste nastavili svojho telefónu pomocou. Budete počuť "Úvodnej stránky", za ktorou nasleduje názov konta a "Tlačidlo". Ak ste sa neprihlásili z aplikácie Excel predchádzajúcom použití, alebo ak chcete použiť iné konto, odkazovať na prihlásenie do programu Excel.

Tip: Ak pripnuté dlaždice pre Excel na domovskej obrazovke zariadenia, môžete tiež otvoriť aplikácie odtiaľ. Potiahnite prstom doprava, kým nebudete počuť "Excel" nasleduje veľkosť dlaždíc, napríklad "malé, 1 do 1." Dvakrát ťuknite na obrazovku.

Prihláste sa do programu Excel

Sa môžete prihlásiť rýchlo pomocou toho istého konta Microsoft nastavili svojho telefónu pomocou alebo vybrať inú Microsoft, pracovného alebo školského konta.

Prihláste s kontom, navrhované

 1. Po otvorení Excel, potiahnite prstom doprava, kým budete počuť "Tlačidla Prihlásiť sa," a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Budete počuť "Nech sa vám prihlásení," nasleduje názov nastavení svojho telefónu pomocou konta Microsoft.

 2. Ak chcete použiť konto, potiahnite prstom doprava, kým sa "Tlačidlo pokračovať", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Budete počuť "Úvodnej stránky", za ktorou nasleduje názov konta a "Tlačidlo".

  Teraz ste prihlásení a sa zameriava na úvodnej strane.

Prihlásenie s kontom Microsoft

 1. Po otvorení Excel, potiahnite prstom doprava, kým budete počuť "Tlačidla Prihlásiť sa," a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Budete počuť "Nech sa vám prihlásení," nasleduje názov nastavení svojho telefónu pomocou konta Microsoft.

 2. Ak chcete použiť iné konto Microsoft, potiahnite prstom doprava, kým budete počuť "Konto Microsoft, Outlook.com, Hotmail, Live.com, MSN," a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Potiahnite prstom doprava, kým sa "Tlačidlo pokračovať", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Budete počuť: "Zadajte e-mailu, telefónu alebo Skype."

 4. Použitie klávesnice na obrazovke zadajte svoje e-mailovú adresu, telefónne číslo alebo Skype meno používateľa, miesto výberu na kláves Enter a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Budete počuť: "Zadajte heslo."

 5. Použitie klávesnice na obrazovke zadajte svoje heslo, umiestniť dôraz na kláves Enter a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 6. Ak budete počuť "Tlačidlo OK", možno musieť povoliť konta Microsoft zadaním zariadenia PIN kód. Dvakrát ťuknite na obrazovku a potom pomocou klávesnice na obrazovke zadajte svoj PIN kód.

 7. Keď budete počuť "Úvodná stránka, tlačidlo Nová" Excel dokončilo ste prihlásení. Sa zameriava na úvodnej strane.

Prihláste sa pomocou pracovného alebo školského konta

 1. Po otvorení Excel, potiahnite prstom doprava, kým budete počuť "Tlačidla Prihlásiť sa," a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Budete počuť "Nech sa vám prihlásení," nasleduje názov nastavení svojho telefónu pomocou konta Microsoft.

 2. Ak chcete použiť iné konto, potiahnite prstom doprava, kým budete počuť "pracovného alebo školského konta," a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Potiahnite prstom doprava, kým sa "Tlačidlo pokračovať", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Budete počuť: "Tlačidlo Zrušiť."

 4. Potiahnite prstom doľava, kým sa "E-mailová adresa, upravovať text" a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Použitie klávesnice na obrazovke zadajte svoju e-mailovú adresu, stlačte kláves Enter a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 6. Potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Heslo", možno upravovať text, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 7. Použitie klávesnice na obrazovke zadajte svoje heslo, umiestniť dôraz na kláves Enter a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 8. Zariadenia sa zobrazí výzva, ak Windows mali pamätať Toto konto. V závislosti od toho, ktorú možnosť si prstom doprava sa počuť "Vynechajte nateraz, prepojenie" alebo "Áno tlačidlo", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 9. Budete počuť "Konta, ktoré ste pridali do tejto aplikácie" nasleduje informácií o konte. Potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Tlačidlo Zavrieť", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Budete počuť "Úvodnej stránky", za ktorou nasleduje názov konta a "Tlačidlo".

Otvorenie posledného zošita

Naposledy použité zošity môžete nájsť priamo na úvodnej stránke Excel.

 1. Na Excel Úvodná stránka, potiahnite prstom doprava, kým nebudete počuť "Nedávne vybratá." Zoznam naposledy otvorené zošity sa začína tu.

 2. Potiahnite prstom doprava, kým nenájdete zošit, ktorý chcete otvoriť, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Vyhľadajte v zošite

 1. Ak hľadáte zošit nie je na Excel nespustíte stranu, potiahnite prstom doprava alebo doľava budete počuť "Tlačidlo Prehľadávať", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Budete počuť: "Vyberte aplikáciu, nedávne."

 2. Potiahnite prstom doprava, kým nenájdete požadovanú možnosť, napríklad Toto zariadenie alebo OneDrive, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Potiahnite prstom doprava, kým nenájdete správneho priečinka, napríklad dokumenty, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Potiahnite prstom doprava, kým nenájdete správneho súboru, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Budete počuť: "Sťahovanie."

 5. Potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "otvoreného zošita tlačidlo na paneli aplikácie", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Budete počuť "Otvorenie", za ktorou nasleduje názov zošita.

Pozrite tiež

Tlač excelového zošita pomocou čítačky obrazovky

Používanie klávesových skratiek s externou klávesnicou v Exceli Mobile pre Windows 10

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu v programe Excel

Pomocou klávesnice a čítačky obrazovky Excel Online vykonávať základné úlohy, ako napríklad vytvorenie nového zošita, Úprava zošita a vytlačiť prácu. Máme skúšať s moderátorom, JAWS a NVDA, ale môže fungovať s inými čítačiek obrazovky ako sledujú bežné štandardmi zjednodušenia ovládania a techník.

Poznámky: 

 • Ak vo Windowse 10 Fall Creators Update používate Moderátora, musíte pred úpravou dokumentov, tabuľkových hárkov alebo prezentácií v Office Online vypnúť režim skenovania. Ďalšie informácie nájdete v téme Vypnutie virtuálneho režimu alebo režimu prehľadávania v čítačkách obrazovky vo Windowse 10 Fall Creators Update.

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Ďalšie informácie o čítačkách obrazovky nájdete v téme Fungovanie čítačiek obrazovky s balíkom Microsoft Office.

 • Ak používate Excel Online, odporúča sa, aby ste ako webový prehliadač používali Microsoft Edge. Keďže Excel Online sa používa vo webovom prehliadači, klávesové skratky sú iné ako v počítačovom programe. Na vstup do príkazov a výstup z nich sa napríklad namiesto klávesu F6 používa kombinácia klávesov Ctrl + F6. Takisto platí, že bežné klávesové skratky, ako napríklad F1 (Pomocník) a Ctrl + O (Otvoriť), sa vzťahujú na webový prehliadač, nie na Excel Online.

Obsah tohto článku

Otvorte Excel Online

 1. Prejdite na https://www.office.com.

 2. Stláčajte kláves Tab, až kým nebudete počuť "Prihláste sa do svojho konta", a potom stlačte kláves Enter. Otvorí sa okno vyberte konto.

 3. Stláčaním klávesu Tab, až kým nebudete počuť zákazníka alebo používateľa meno, ktoré chcete použiť na prihlásenie, a potom stlačte kláves Enter. Budete počuť: "zadajte heslo, úpravy."

  Ak nepočujete požadované konto, stlačte kláves karte Kľúčové až budete počuť "Pomocou iného konta, tlačidlo" a stlačte kláves Enter. Zadajte e-mailu alebo telefónne číslo konta a potom stlačte kláves Enter.

 4. Zadajte svoje heslo a potom stlačte kláves Enter. Budete počuť: "Microsoft Office, domáci."

 5. Ak chcete otvoriť Excel Online, stláčajte kláves Tab, kým sa "prejdite na Excel, prepojenie," a stlačte kláves Enter. Otvorí sa Excel Online.

Otvorenie zošita

Môžete otvoriť súbor, aby pracovali na naposledy alebo prejdite na preferovaný úložisko napríklad OneDrive a otvorte súbor odtiaľ.

Otvorenie zošita pri spustení programu Excel Online

 1. Otvorte a prihláste sa do Excel Online. Otvorí aplikácie a zamerania je nová možnosť prázdny zošit.

 2. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak chcete otvoriť naposledy použité súbor, stlačte kombináciu klávesov Shift + Tab budete počuť naposledy použité súbor, a potom stlačte kláves Enter. Súbor sa otvorí v Zobrazení na úpravy alebo v Zobrazení na čítanie.

  • Otvorenie dokumentu z online úložiska, stláčajte kláves Tab, až budete počuť "otvorenie z <the odkladacím priestorom online >," a potom stlačte kláves Enter. Prejdite na požadovaný súbor a potom stlačte kláves Enter. Súbor sa otvorí v Zobrazení na čítanie.

Otvorenie zošita pri práci v Exceli Online

Poznámka: Otvorenie zošita, keď už pracujete v Excel Online, musíte byť v Zobrazení na úpravy. Možnosť nie je k dispozícii v Zobrazení na čítanie. Návod, ako sa dostať na Zobrazení na úpravy, prejdite na Prepnúť do zobrazenia na úpravy.

 1. Stlačte kláves s logom Alt + Windows. Vykoná sa prechod na páse s nástrojmi.

 2. Otvorte ponuku súbor, stlačte kláves F. Budete počuť: "Zavrieť ponuku, položka ponuky." Ak nepočujete to, nie ste v Zobrazení na úpravy.

 3. Otvorte ponuku otvoríte stlačením tlačidla O.

 4. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Stláčaním klávesu Tab, kým sa posledné dokumentu má, a potom stlačte kláves Enter. Súbor sa otvorí v Zobrazení na úpravy alebo v Zobrazení na čítanie.

  • Na otvorenie dokumentu z online úložiska, stláčajte kláves Tab, kým nebudete počuť "Ďalšie informácie o online úložiska <the >," a potom stlačte kláves Enter. Prejdite na požadovaný súbor a potom stlačte kláves Enter. Súbor sa otvorí v Zobrazení na čítanie.

Otvorenie zošita v plnej verzie programu Excel

Ak máte nainštalovanú úplnú počítačovú verziu Excel, ponúkne vám oveľa viac možností pri práci so súbormi. Je jednoduché otvorenie úplnej verzie z Excel Online.

 1. V Excel Online po otvorení zošita, ktorý chcete upraviť s plnú verziu, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + F6 až budete počuť: "Vybraná položka karty domov."

 2. Stláčajte kláves Tab, až kým nebudete počuť "úpravy v programe Excel, tlačidlo," a potom stlačením klávesu Enter otvorte zošit v Excel. Budete počuť "Dialógové okno, sme otvorení to v programe Microsoft Excel" načítavania program.

 3. Po Excel je otvorený, môže sa výzva na prihlásenie. Zadajte e-mailovú adresu a stlačte kláves Enter, a potom zadajte svoje heslo a stlačte kláves Enter.

  Poznámka: Ak používate pracovné alebo školské konto, prihlásiť krokov môže byť mierne odlišné. Budete musieť použiť PIN kód, alebo pomocou karty Smart Card na prihlásenie.

  V Excel sa zameriava na prvú bunku v prvom riadku zošita.

Prepnutie na zobrazenie na úpravy

Ak ste otvorili zošit v Zobrazení na čítanie a chcete upraviť súbor, musíte prepnúť do Zobrazenia na úpravy.

 1. V Zobrazení na čítanie, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + F6, až budete počuť meno alebo meno používateľa.

 2. Stláčajte kláves Tab, až kým nebudete počuť "Upraviť zošit, tlačidlo zbalené." Stlačením klávesu Enter rozbaľte ponuku.

 3. Stlačením klávesu šípka nadol, kým nebudete počuť "Upraviť v prehliadači", a potom stlačte kláves Enter. Súbor sa otvorí v Zobrazení na úpravy.

Vytvorenie nového zošita

Nový zošit možno vytvoriť buď zo šablóny, alebo úplne od začiatku.

Vytvorenie zošita pri spustení programu Excel Online

 1. Otvorte a prihláste sa do Excel Online. Otvorí aplikácie a zamerania je nová možnosť prázdny zošit. Táto možnosť zošit neobsahuje žiadne preddefinované formátovania.

 2. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Otvorte nový prázdny zošit a začať pracovať na to, stlačte kláves Enter.

  • Prehľadajte zoznam dostupných šablón, stláčajte tabulátor, kým nebudete počuť šablóny, a potom stlačte kláves Enter.

  Otvorí nový zošit a sa zameriava na prvú bunku v hárku.

Vytvorenie zošita pri práci v Exceli Online

Poznámka: Ak chcete vytvoriť nový zošit, keď už pracujete v Excel Online, musíte byť v Zobrazení na úpravy. Možnosť nie je k dispozícii v Zobrazení na čítanie. Návod, ako sa dostať na Zobrazení na úpravy, prejdite na Prepnúť do zobrazenia na úpravy.

 1. Ak už pracujete v zošite a chcete vytvoriť nový obrázok, stlačte kláves Alt + Windows. Vykoná sa prechod na páse s nástrojmi.

 2. Otvorte ponuku súbor, stlačte kláves F. Budete počuť: "Zavrieť ponuku, položka ponuky." Ak nepočujete to, nie ste v Zobrazení na úpravy.

 3. Otvorte ponuku nové stlačte kláves N.

 4. Stláčaním klávesu Tab, kým nebudete počuť šablóny požadovanú možnosť, a potom stlačte kláves Enter.

Úprava zošita

Ak chcete upraviť zošit, musíte byť v Zobrazení na úpravy. Návod, ako sa dostať na Zobrazení na úpravy, prejdite na Prepnúť do zobrazenia na úpravy.

Zadávanie údajov

 1. Ak chcete presúvať medzi bunkami, pomocou klávesov so šípkou. Čítačka obrazovky oznamuje bunky, pri posúvaní podľa ich umiestnenia riadkov a stĺpcov v hárku. Bunka A1 sa nachádza v prvom riadku stĺpca A. Ak bunka obsahuje text v nich, čítačka obrazovky číta text.

 2. Ak chcete zadať alebo nahradiť text v bunke, zadajte text, číslo alebo vzorec.

 3. Stlačením klávesu Enter alebo Tab sa posuniete do ďalšej bunky.

Sčítať čísla pomocou funkcie Automatický súčet

Sčítanie čísel v hárku.

 1. Prejde do bunky napravo od alebo priamo pod čísla, ktoré chcete sčítať.

 2. Stlačte kláves s logom Alt + Windows, H, U, S. Ak chcete vykonať výpočet, stlačte kláves Enter.

  Excel Online sčíta čísla a umiestni výsledok vo vybratej bunke.

Vytvorenie jednoduchého vzorca

Môžete vytvoriť jednoduché vzorce na sčítanie, odčítanie, násobenie alebo delenie čísel.

 1. Prejdite na bunku napravo od čísel, ktoré chcete použiť pri výpočte, alebo tesne pod nimi.

 2. Zadajte znak rovnosti (=). Budete počuť: "Úpravy, znak rovnosti."

 3. Ak chcete vytvoriť vzorec, zadajte kombináciu čísel a operátory výpočtu, napríklad znamienko plus (+) pre sčítanie, znak mínus (-) pre odčítanie, hviezdičku (*) pre násobenie alebo lomku (/) pre delenie. Zadajte napríklad niektorý z týchto krokov:

  • Ak chcete pridať čísla, zadajte = 2 + 4.

  • Odčítanie čísel, zadajte = 4-2.

  • Násobenie čísel, zadajte = 2 * 4.

  • Delenie čísel, zadajte = 4/2.

 4. Stlačením klávesu Enter vykonáte výpočet.

Excel Online sa spustí výpočet a výsledok zobrazí vo vybratej bunke.

Použitie formátu čísel

Môžete zobraziť rôznymi typmi čísel v Excel Online použitím formátu, napríklad mena, percentá alebo Dátum.

 1. Vyberte bunku alebo bunky, ktoré chcete formátovať. Ak chcete vybrať niekoľko susediacich buniek, stlačte kombináciu klávesov Shift + šípka skratky.

 2. Ak chcete otvoriť kontextovej ponuky, stlačte kombináciu klávesov Shift + F10. Budete počuť: "Vystrihnúť, položka ponuky."

 3. Stlačením klávesu šípka nadol, kým sa počuť "Číselného formátu", a potom stlačte kláves Enter. Budete počuť: "Dialógové okno, číselného formátu."

 4. Ak chcete vybrať formát, stlačením klávesu šípka nadol dovtedy, kým budete počuť formátu, napríklad "Meny" alebo "Date", a potom stlačením klávesu Enter vyberte.

Vytvorenie tabuľky z údajov

Môžete vytvoriť tabuľku z údajov tak, aby sa môže, napríklad rýchlo filtrovať a zoraďovať údaje.

 1. Vyberte bunky, ktoré chcete zahrnúť do tabuľky. Ak chcete vybrať niekoľko susediacich buniek, stlačte kombináciu klávesov Shift + šípka skratky.

 2. Ak chcete otvoriť dialógové okno formátovať ako tabuľku, stlačte kláves s logom Alt + Windows, H, T, L. Budete počuť: "Dialógové okno, formátovať ako tabuľku."

 3. Stlačte kombináciu klávesov Shift + Tab. Budete počuť "políčko Tabuľka obsahuje hlavičky," a ak je políčko začiarknuté, alebo nie. Ak chcete zmeniť výber, stlačte medzerník.

  Poznámka: Pomocou hlavičky tabuľky na sprístupnenie tabuľky pre používatelia čítačiek obrazovky. Čítačka obrazovky pomocou informácií o hlavičke pochopiť, ako vyhľadať buniek tabuľky.

 4. Ak chcete vytvoriť tabuľku, stlačte kláves Enter.

Zoraďovanie a filtrovanie údajov v tabuľke

 1. V tabuľke chcete zoradiť alebo filtrovať, prejde do bunky s Zoradiť a filtrovať rozbaľovacej ponuky. Budete počuť bunky Podrobnosti, za ktorou nasleduje "Má zoraďovať a filtrovať drop-down menu."

 2. Otvoriť rozbaľovaciu ponuku, stlačte kombináciu klávesov Alt + šípka nadol kláves so šípkou.

 3. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak chcete údaje zoradiť, stlačením klávesu šípka nadol dovtedy, kým počuť "Zoradiť vzostupne" alebo "Zoradiť zostupne", a potom stlačte kláves Enter.

  • Ak chcete použiť jednoduché filtrovanie, stlačením klávesu šípka nadol dovtedy, kým počuť "Filter" a potom stlačte kláves Enter. Otvorí sa dialógové okno Filter. Stlačením klávesu šípka nadol, kým sa možnosti, a potom stlačením klávesu MEDZERNÍK vyberte alebo zrušenie výberu možností. Ak chcete použiť filter, stlačte kláves Enter.

  • Použiť zložitých filtra, stlačte kláves so šípkou nadol dovtedy, kým počuť "Textové filtre", a potom stlačte kláves so šípkou doprava. Otvorí sa ponuka filtre. Stlačením klávesu šípka nadol, kým budete počuť požadovanú možnosť a potom stlačte kláves Enter. Otvorí sa dialógové okno. Zadajte hodnoty chcete a potom stlačte kláves Enter.

  • Ak chcete vymazať filter, stlačením klávesu šípka nadol, kým sa "Vymazať filter z," nasleduje názov filtrované bunku a stlačte kláves Enter.

Zobrazenie výpočtov čísel

 1. Do bunky, v ktorej sa má zobraziť súčet, zadajte znamienko rovnosti (=).

 2. Zadajte názov vzorec alebo funkcia, ktorú chcete použiť ako napríklad sum alebo average. Zoznam funkcií otvorí a sa aktualizuje pri písaní. Budete počuť prvú funkciu v zozname.

 3. Stlačením klávesu šípka nadol, kým nebudete počuť funkciu, ktorú má, a potom stláčaním klávesu Tab vyberte.

 4. Zadajte rozsah buniek alebo iné čísla, ktoré sa majú použiť funkciu, za ktorou nasleduje pravú zátvorku a potom stlačte kláves Enter.

Uloženie práce

Excel Online automaticky ukladá vašu prácu, ale môžete zmeniť umiestnenie alebo názov súboru a môžete si stiahnuť kópiu súboru.

Uložiť kópiu online

 1. V Zobrazení na úpravy, stlačte kláves s logom Alt + Windows, F, A odpovede. Otvorí sa dialógové okno Uložiť ako.

 2. Zadajte nový názov súboru.

 3. Stláčaním klávesu Tab. Budete počuť "Nahradiť existujúci súbor, začiarknite políčko", a ak je začiarknuté políčko alebo nie. Ak chcete zmeniť výber, stlačte medzerník.

 4. Ak chcete uložiť kópiu online, stlačte kláves Enter.

Premenovanie zošita

 1. V Zobrazení na úpravy, stlačte kláves s logom Alt + Windows, F, A R. Otvorí sa dialógové okno premenovať.

 2. Zadajte nový názov súboru.

 3. Stláčaním klávesu Tab, až kým nebudete počuť "OK, tlačidlo", a potom stlačte kláves Enter.

Uloženie kópie do lokálneho počítača

 1. V Zobrazení na úpravy, stlačte kláves s logom Alt + Windows, F, A, C. Vykoná sa prechod aktívna karta na zošit.

 2. Stláčajte kombináciu klávesov Ctrl + F6, až kým budete počuť "A" nasleduje názov aktuálnej karte.

 3. Stlačte kláves Caps Lock + šípka doprava alebo kláves so šípkou doľava až budete počuť: "text upozornenia, čo chcete robiť s < názov súboru >."

 4. Stláčaním klávesu Tab, až kým nebudete počuť "Tlačidlo Uložiť" a potom stlačte kláves Enter. Pridanie obrázka do albumu na stiahnutie priečinok vo vašom počítači.

Tlač práce

 1. V Zobrazení na úpravy, stlačte kláves s logom Alt + Windows, F, P, P. Otvorí sa dialógové okno Nastavenie tlače.

 2. Ak chcete vytlačiť použitím predvolených nastavení, stláčaním klávesu Tab, kým nebudete počuť "Tlačidlo vytlačiť", a potom stlačte kláves Enter.

Pokyny na vykonanie zložitejších úloh tlače, prejdite na Používanie čítačky obrazovky, ak chcete vytlačiť zošit programu Excel.

Pozrite tiež

Pridávanie komentárov do hárka Excelu pomocou čítačky obrazovky

Tlač excelového zošita pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky v Exceli Online

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu v programe Excel

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×