Základné úlohy pri používaní čítačky obrazovky so službou OneDrive for Business

Základné úlohy pri používaní čítačky obrazovky so službou OneDrive for Business

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

Tento článok je určený pre ľudí so zrakovým postihnutím, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

Pomocou klávesnice a čítačky obrazovky môžete ukladať a zdieľať súbory v priečinku OneDrive for Business v počítači. Otestovali sme ju s moderátorom a ČEĽUSŤami, ale mohlo by to fungovať s inými čítačkami obrazovky, kým sa riadia bežnými normami a pokynmi na zjednodušenie ovládania. Vždy, keď ste online, súbory uložené v OneDrive for Business sa automaticky synchronizujú s týmto priečinkom.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Otvorenie služby OneDrive for Business

Aplikácia OneDrive je vstavaná do Windows 10 a priečinok OneDrive sa automaticky zobrazí v Prieskumníkovi.

Ak sa chcete pripojiť k priečinku OneDrive for Business pomocou Prieskumníka, najprv musíte synchronizovať OneDrive s počítačom. Názov priečinka OneDrive for Business obsahuje názov organizácie Microsoft 365, napríklad OneDrive – contoso alebo OneDrive@Contoso.com.

Ďalšie informácie nájdete v téme Používanie čítačky obrazovky na synchronizáciu OneDrivu for Business.

Otvorenie OneDrivu pomocou vyhľadávania Cortany

 1. Ak chcete prejsť do vyhľadávacieho poľa Cortany, stlačte kláves s logom Windows. Ozve sa: "Search box" (vyhľadávacie pole).

 2. Zadajte výraz OneDrive. Počujete: OneDrive, počítačová aplikácia. Stlačte kláves Enter.

Otvorenie OneDrivu zo súboru Prieskumníka

 1. Ak chcete otvoriť Prieskumníka, stlačte kláves s logom systému Windows spolu s klávesom E. Prieskumník sa otvorí so zameraním na zobrazenie položky .

 2. Stlačením kombinácie klávesov SHIFT + F6 sa presuňte na navigačnú tablu. Počujete: stromové zobrazenie.

 3. Stláčajte klávesy so šípkami, kým sa neozve "OneDrive ", a stlačte kláves ENTER.

Prihlásenie do služby OneDrive for Business

Pri prvom otvorení OneDrive sa zobrazí výzva, aby ste sa prihlásili, vyberte umiestnenie priečinka OneDrive v počítači a vyberte súbory a priečinky, ktoré chcete synchronizovať.

 1. Otvorte OneDrive pomocou vyhľadávania Cortany alebo Prieskumníka, ako je vysvetlené vyššie.

 2. Počujete: "Microsoft OneDrive. Zadajte svoju e-mailovú adresu. Zameranie sa nachádza v poli e-mailová adresa. Zadajte svoju organizačnú adresu a stlačte kláves ENTER.

 3. Ak máte v OneDrive osobné aj pracovné kontá, môže sa stať, že budete počuť: "Táto e-mailová adresa sa používa pre OneDrive aj OneDrive for Business. Ktorý by ste sa chceli prihlásiť do prvej časti? " Stláčajte kláves TAB, kým sa neozve hlásenie "práca alebo škola, tlačidlo", a stlačte medzerník.

 4. Otvorí sa dialógové okno prihlásenia do vašej organizácie. Zameranie sa nachádza v poli Password (heslo). Zadajte heslo. Po dokončení stláčajte kláves TAB, kým sa neozve "Sign in" (Prihlásiť sa), a stlačte medzerník.

 5. Otvorí sa dialógové okno priečinka OneDrive . Predvolene sa priečinok OneDrive nachádza v časti C:\Users.. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak chcete prijať aktuálne umiestnenie a pokračovať, stláčajte kláves TAB, kým sa neozve "Next" (ďalej), a stlačte medzerník.

  • Ak chcete zmeniť umiestnenie priečinka, stláčajte kláves TAB, kým sa neozve "Change location" (zmena umiestnenia), a potom stlačte kláves ENTER.

 6. Otvorí sa dialógové okno synchronizovať súbory vo OneDrive s týmto PC . Predvolene sa na synchronizáciu vyberajú všetky súbory a priečinky v OneDrive for Business. Ak ich nechcete synchronizovať všetky, môžete vybrať súbory a priečinky v tomto dialógovom okne.

  Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak chcete synchronizovať všetky OneDrive for Business súbory a priečinky do počítača, stláčajte kláves TAB, kým sa neozve "Next" (ďalej), a stlačte kláves ENTER.

  • Ak chcete vybrať konkrétne OneDrive for Business súbory a priečinky na synchronizáciu počítača, definujte súbory a priečinky v tomto dialógovom okne. Ak chcete prechádzať medzi oblasťami v dialógovom okne, stlačte kláves TAB alebo kombináciu klávesov SHIFT + TAB. Keď počujete prvú položku v OneDrive for Business, napríklad súbory, ktoré sa nenachádzajú v priečinku, dosiahli ste zoznam priečinkov a súborov v OneDrive for Business. Ak chcete prejsť na zoznam, stlačte kláves so šípkou nadol. Na začiarknutie alebo zrušenie výberu položky alebo začiarkavacieho políčka stlačte medzerník. Po dokončení výberu stlačením klávesu Tab prejdite na tlačidlo ďalej a stlačte medzerník.

  Teraz ste pripojení k OneDrive for Business a otvorí sa dialógové okno Víta vás OneDrive .

 7. Ak chcete synchronizovať a otvoriť OneDrive for Business, najprv si prezrite dialógové okno Víta vás. Stlačte raz kláves Tab. Ozve sa: "Next" (ďalej). Stlačením klávesu ENTER trikrát prechádzajte stranami. Potom stlačte kombináciu klávesov SHIFT + TAB. Ozve sa: "otvoriť priečinok OneDrive". Stlačte kláves Enter. (Vybraté) OneDrive for Business priečinky a súbory sa synchronizujú a priečinok OneDrive sa otvorí v Prieskumníkovi.

Otvorenie položky vo OneDrive for Business

V Prieskumníkovi prejdite na položku, ktorú chcete otvoriť, a potom ju vyberte stlačením medzerníka a stlačením klávesu Enter otvorte.

Tip: Ak chcete vybrať aplikáciu, ktorú chcete použiť na otvorenie položky, keď je na položke, stlačte kombináciu klávesov ALT + H, P + E. Ak chcete prechádzať zoznamom možností, stlačte kláves so šípkou nadol. Keď pristanete na požadovanú aplikáciu, stlačte kláves ENTER.

Nahratie položky do služby OneDrive for Business

Súbor alebo priečinok môžete nahrať do OneDrive for Business skopírovaním alebo presunutím do priečinka OneDrive v Prieskumníkovi alebo uložením súboru priamo do OneDrive for Business pomocou príslušnej aplikácie balíka Office.

Nahratie položky pomocou Prieskumníka

 1. Ak chcete otvoriť Prieskumníka, stlačte kláves s logom systému Windows spolu s klávesom E.

 2. Prejdite na priečinok alebo súbor, ktorý chcete kopírovať alebo premiestniť do OneDrive for Business.

 3. Ak chcete skopírovať súbor alebo priečinok, stlačte kombináciu klávesov CTRL + C. Ak chcete vystrihnutie súboru alebo priečinka, stlačte kombináciu klávesov CTRL + X.

 4. Pomocou klávesu Tab a klávesov so šípkami prejdite na požadované umiestnenie a stlačte kláves ENTER.

 5. Stlačením kombinácie klávesov CTRL + V prilepte skopírovanú alebo vystrihnutú položku. Položka sa nahrala na OneDrive for Business.

Uloženie súboru priamo do služby OneDrive for Business

Keď pracujete na súbore v aplikácii balíka Office, môžete ho uložiť priamo na OneDrive for Business, aby ste ho nemuseli nahrať samostatne.

 1. Keď je súbor otvorený v príslušnej aplikácii balíka Office, stlačte kombináciu klávesov ALT + F, A. Ozve sa: "Save as" (Uložiť ako).

 2. Ak chcete vybrať OneDrive for Business, stlačte kláves S. Ozve sa: "Selected, OneDrive", za ktorým nasleduje názov vašej organizácie.

 3. Jedenkrát stlačte kláves so šípkou doprava. Ozve sa: "vyberte priečinok". Ak sa chcete presunúť do poľa názov súboru, stlačte kláves so šípkou nadol. Ak je to potrebné, zadajte alebo zmeňte názov súboru. Ak chcete uložiť, vyberte niektorú z týchto možností:

  • Ak chcete súbor uložiť do hlavného priečinka OneDrive for Business, stlačením klávesu TAB sa presuňte na tlačidlo Uložiť a potom stlačte kláves ENTER.

  • Ak chcete súbor uložiť do konkrétneho podpriečinka v OneDrive for Business, stláčajte kláves TAB, kým sa neozve "Sort by name" (Zoradiť podľa názvu), stlačením klávesu so šípkou nadol sa presuňte do priečinka, do ktorého chcete súbor uložiť, a potom stlačte kláves ENTER. Keď počujete názov prvého súboru v priečinku (alebo ak sa v priečinku nenachádzajú žiadne súbory, počujete "Nenašli sme nič na zobrazenie"), stláčajte kláves TAB, kým sa neozve "Save, button" (Uložiť, tlačidlo), a potom stlačte kláves ENTER.

Stiahnutie položky zo služby OneDrive for Business

Na základe predvoleného nastavenia sú všetky priečinky a súbory v priečinku OneDrive for Business k dispozícii online a offline v počítači, ale môžete si tiež stiahnuť položku samostatne.

 1. V Prieskumníkovi prejdite na položku, ktorú chcete stiahnuť z OneDrive for Business. Keď ste na položke, stlačte kombináciu klávesov CTRL + C.

 2. Prejdite do priečinka, do ktorého chcete uložiť položku v počítači, a stlačením kombinácie klávesov CTRL + V ju prilepte.

Zdieľanie položky zo služby OneDrive for Business

Položku môžete zdieľať priamo z OneDrive for Business. Ľudia, s ktorými zdieľate, dostanú e-mailovú pozvánku na zobrazenie a úpravu zdieľaného obsahu v programe OneDrive for Business.

 1. V Prieskumníkovi prejdite do priečinka OneDrive for Business. Vyberte priečinok alebo súbor, ktorý chcete zdieľať, a stlačte kombináciu klávesov SHIFT + F10.

 2. Otvorí sa kontextová ponuka a ozve sa: "kontextová ponuka". Stlačte kláves S a potom stlačte kláves ENTER. Ozve sa: "zobrazenie prehliadača". Pri ČEĽUSTiach sa ozve "Share" (zdieľať), za ktorým nasleduje názov súboru, a "zobrazenie prehliadača". Otvorí sa dialógové okno Odoslať prepojenie .

 3. Stláčajte kláves TAB, kým sa neozve: "ľudia, s ktorými sa majú zdieľať." Stlačte kláves Enter. Zadajte e-mailovú adresu osoby, s ktorou chcete zdieľať, a stlačte kláves ENTER. Ak chcete pozvať inú osobu, zadajte svoju e-mailovú adresu a stlačte kláves ENTER.

 4. Ak chcete zadať poznámku na odoslanie s pozvánkou, stláčajte kláves TAB, kým sa neozve: "add an message" (pridať správu). Pri ČEĽUSTiach sa ozve: "Edit" (Upraviť).

 5. Stlačením klávesu TAB sa presuňte na tlačidlo Odoslať a stlačením klávesu ENTER prepojenie odošlete.

Ukončenie zdieľania položky

 1. V Prieskumníkovi prejdite do priečinka OneDrive for Business. Vyberte položku, ktorú chcete prestať zdieľať.

 2. Stlačte kombináciu klávesov ALT + S, SS. Otvorí sa dialógové okno so zameraním na možnosť ukončiť zdieľanie . Ak chcete ukončiť zdieľanie so všetkými používateľmi, stlačte kláves ENTER.

Pozastavenie synchronizácie OneDrivu for Business

Ak chcete dočasne zastaviť synchronizáciu OneDrive for Business do počítača, stačí pozastaviť synchronizáciu a pokračovať po vybratom časovom období.

 1. Na pracovnej ploche počítača prejdite na ikonu OneDrive for Business na paneli úloh. Ikona sa nachádza v blízkosti pravého dolného rohu na paneli v samom dolnej časti obrazovky počítača. Ak chcete prejsť na panel úloh, stláčajte kláves TAB, kým sa neozve "Notifications Chevron" (oznámenia), a potom stláčajte kláves so šípkou doprava, kým sa neozve hlásenie "OneDrive", za ktorým nasleduje názov vašej organizácie a aktuálny stav synchronizácie.

  Tip: Ak nemôžete nájsť ikonu OneDrive for Business na paneli úloh, môže byť skrytá v ponuke oznámení. Ak chcete otvoriť ponuku, stlačte kláves ENTER, keď sa ozve tlačidlo Chevron oznámenia a pomocou klávesov so šípkami prechádzajte položkami v ponuke.

 2. Stlačením klávesu Enter otvorte ponuku OneDrive for Business. Opakovane stláčajte kláves TAB, kým sa neozve "more, button" (ďalšie, tlačidlo), a stlačte kláves ENTER.

 3. Stlačením klávesu TAB sa posuniete nadol v zozname možností. Keď sa ozve "Pause Syncing" (pozastaviť synchronizáciu), stlačte kláves ENTER.

 4. Stlačením klávesu so šípkou nadol sa vypočujú možnosti. Keď pristanete na požadovanú možnosť, stlačte kláves ENTER.

Pozrite tiež

Synchronizácia OneDrivu for Business pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky pre OneDrive for Business

Nastavenie zariadenia na zjednodušenie ovládania v programe Microsoft 365

Používanie čítačky obrazovky na skúmanie a navigáciu v službe OneDrive for Business

Použite funkciu VoiceOver, vstavanú čítačku obrazovky macOS a klávesové skratky na ukladanie a zdieľanie súborov v priečinku OneDrive for Business v počítači. Vždy, keď ste online, súbory uložené v OneDrive for Business sa automaticky synchronizujú s týmto priečinkom.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Microsoft 365 sa predplatiteľom služieb Microsoft 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky VoiceOver pre macOS. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky VoiceOver nájdete v príručke Začíname s čítačkou obrazovky VoiceOver.

Obsah tohto článku

Otvorenie OneDrivu a nastavenie služby OneDrive for Business

Ak ešte nie je nainštalovaný, Stiahnite si aplikáciu OneDrive z obchodu App Store.

 1. V Macu prejdite do aplikácie OneDrive a stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník otvorte aplikáciu.

 2. Otvorí sa dialógové okno Nastavenie OneDrivu . Zameranie sa nachádza v poli e-mailová adresa. Zadajte svoju organizačnú e-mailovú adresu a stlačte kláves Return.

 3. Ak máte OneDrive aj OneDrive for Business, otvorí sa zobrazenie výber konta a ozve sa: "osobné, predvolené, tlačidlo". Stlačením klávesu TAB sa presuňte na tlačidlo práca alebo škola a stlačte kláves Return.

 4. Otvorí sa dialógové okno prihlásenia do vašej organizácie. Zameranie sa nachádza v poli Password (heslo). Zadajte svoje heslo a stlačením klávesu Return sa prihláste.

 5. Otvorí sa dialógové okno priečinka OneDrive . Zameranie sa nachádza na tlačidle Výber umiestnenia priečinka OneDrive . Stlačením klávesu Return vyberte položku.

 6. Otvorí sa okno Findera. Pomocou klávesu Tab a klávesov so šípkami prejdite na umiestnenie, do ktorého chcete pridať priečinok OneDrive for Business. Po vybratí umiestnenia opakovane stláčajte kláves TAB, kým sa neozve "Select This Location, button" (vybrať toto umiestnenie, tlačidlo), a stlačte kláves Return.

 7. Okno Finder sa zavrie a vrátite sa na Toto je dialógové okno priečinka OneDrive . Zameranie sa presunie na tlačidlo Ďalej. Stlačením klávesu Return vyberte položku.

 8. Otvorí sa dialógové okno Synchronizácia súborov z OneDrivu. V tomto dialógovom okne môžete vybrať priečinky a súbory, ktoré chcete stiahnuť do priečinka OneDrive for Business v Macu. Na základe predvoleného nastavenia sú všetky vaše OneDrive for Business súbory a priečinky vybraté na synchronizáciu a zameranie sa nachádza na tlačidle ďalej .

  Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak chcete synchronizovať všetky OneDrive for Business súbory a priečinky do Macu, stlačte kláves Return.

  • Ak chcete vybrať, ktoré súbory a priečinky OneDrive for Business sa synchronizujú s Macom, zadefinujte súbory a priečinky v tomto dialógovom okne. Ak chcete prechádzať medzi položkami v dialógovom okne, stláčajte kombináciu klávesov Control + Option + kláves so šípkou doprava alebo doľava. Ak chcete vstúpiť do tabuľky, stlačte kombináciu klávesov Control + Option+ Shift + šípka nadol. Na začiarknutie alebo zrušenie výberu položky alebo začiarkavacieho políčka stlačte medzerník. Ak chcete opustiť tabuľku, stlačte kombináciu klávesov Control + Option+ Shift + šípka nahor. Po dokončení výberu stlačte kombináciu klávesov Control + Option + šípka doprava prejdite na tlačidlo ďalej a stlačte kláves Return.

 9. Otvorí sa dialógové okno OneDrive je pripravené . Zameranie sa nachádza na tlačidle Otvoriť moje OneDrive a ozve sa: "Otvorte môj onedrive – <názov vašej organizácie>, predvolené, tlačidlo."

  Tip: Ak chcete, aby OneDrive for Business otvárali a synchronizovali súbory automaticky po zapnutí počítača, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + kláves so šípkou doľava. Počujete: "otvoriť pri prihlásení, aby sa moje súbory synchronizovali automaticky, nezačiarknuté začiarkavacie políčko." Ak chcete začiarknuť políčko, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník. Ak sa chcete presunúť späť na tlačidlo Otvoriť moje OneDrive , stlačte kombináciu klávesov Control + Option + kláves so šípkou doprava.

  Stlačením klávesu Return sa Synchronizujte súbory a priečinky s Macom a otvorte priečinok OneDrive for Business vo Finderi.

Otvorenie položky vo OneDrive for Business

 1. Vo Finderi prejdite do priečinka OneDrive for Business a stlačením kombinácie klávesov Command + šípka nadol otvorte priečinok.

 2. Ak chcete prejsť do obsahu priečinka, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + SHIFT + kláves so šípkou nadol.

 3. Stlačením klávesu so šípkou doprava alebo doľava prejdite na položku, ktorú chcete otvoriť, a potom stlačte kombináciu klávesov Command + O.

Nahratie položky do služby OneDrive for Business

Súbor alebo priečinok môžete nahrať do OneDrive for Business skopírovaním alebo presunutím do priečinka OneDrive for Business vo Finderi alebo uložením súboru priamo do OneDrive for Business pomocou príslušnej aplikácie balíka Microsoft Office.

Nahratie položky pomocou Findera

 1. Otvorte okno Findera a prejdite do priečinka alebo súboru, ktorý chcete nahrať do OneDrive for Business. Ak chcete napríklad otvoriť domovský priečinok vo Finderi, stlačte kombináciu klávesov Shift + Command + H alebo otvorte priečinok dokumenty, stlačte kombináciu klávesov Shift + Command + O.

 2. Ak je vybratý priečinok alebo súbor, stlačením kombinácie klávesov Command + C skopírujte alebo stlačte kombináciu klávesov Command + X na vystrihnutie.

 3. Vo Finderi prejdite do priečinka OneDrive for Business a stlačením kombinácie klávesov Command + V prilepte súbor alebo priečinok. Položka sa nahráva na OneDrive for Business.

Uloženie súboru priamo do služby OneDrive for Business

Keď pracujete na súbore v aplikácii balíka Microsoft Office, môžete ho uložiť priamo na OneDrive for Business, aby ste ho nemuseli nahrať samostatne.

 1. Otvorte súbor v príslušnej aplikácii balíka Office, stlačte kombináciu klávesov Shift + Command + S. Otvorí sa dialógové okno Uložiť ako.

 2. Zameranie sa nachádza v poli Názov súboru. Ak je to potrebné, zadajte názov súboru, ktorý chcete pridať alebo zmeniť.

 3. Po dokončení stláčajte kláves TAB, kým sa neozve "Places, table, SharePoint". Pomocou klávesov so šípkami prejdite na správne umiestnenie.

  Ak nepočujete OneDrive for Business miesto, ale namiesto toho sa nachádza aktuálne umiestnenie ukladania v Macu, ale "online locations, button". Ak chcete prejsť na OneDrive for Business, postupujte podľa týchto krokov:

  1. Keď sa ozve "online locations, button", stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník, čím sa otvorí zoznam umiestnení.

  2. Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + kláves so šípkou doprava sa presuňte do časti miesta a stlačte kombináciu klávesov Control + Option + Shift + šípka nadol a zadajte tabuľku.

  3. V tabuľke použite klávesy so šípkami na navigáciu v miestach. Keď ste našli správne umiestnenie v priečinku OneDrive for Business, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

 4. Opakovane stláčajte kláves TAB, kým sa neozve "Save, default, button" (Uložiť, predvolené, tlačidlo), a stlačte kláves Return. Súbor sa uloží do priečinka OneDrive for Business a možnosť automatického ukladania je zapnutá. Vrátite sa do aplikácie balíka Office, v ktorej je súbor otvorený.

Stiahnutie položky zo služby OneDrive for Business

Na základe predvoleného nastavenia sú všetky priečinky a súbory v priečinku OneDrive for Business k dispozícii online a offline v počítači, ale môžete si tiež stiahnuť položku samostatne.

 1. Vo Finderi prejdite na položku, ktorú chcete stiahnuť do OneDrive for Business. Keď ste na položke, stlačte kombináciu klávesov Command + C.

 2. Prejdite do priečinka, do ktorého chcete uložiť položku v počítači, a potom ho prilepte stlačením kombinácie klávesov Command + V.

Zdieľanie položky zo služby OneDrive for Business

Položku môžete zdieľať priamo z OneDrive for Business, napríklad prostredníctvom e-mailu, správ alebo AirDrop. Ak chcete položku zdieľať ako prílohu pomocou pošty, postupujte podľa nižšie uvedených krokov.

 1. Vo Finderi prejdite do priečinka OneDrive for Business. Vyberte priečinok alebo súbor, ktorý chcete zdieľať, a stlačením kombinácie klávesov Control + Option + Shift + M otvorte kontextovú ponuku. Ozve sa: „Menu, <the number of items>“ (Ponuka, <počet položiek>.

 2. Opakovane stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve "Share, vedľajšia ponuka", a stlačte kláves so šípkou doprava. Ozve sa: "Share, vedľajšia ponuka, <počet položiek>, pošta."

 3. Stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník. Vytvorí sa nová e-mailová správa a priloží sa položka, ktorú ste vybrali na zdieľanie. Ozve sa: "pošta, nová správa, okno, úprava textu". Zameranie sa nachádza v poli Komu , do ktorého môžete zadať adresu príjemcu.

 4. Ak chcete pridať predmet, stláčajte kláves TAB, kým sa neozve "subject, Edit text" (predmet, upraviť text), a zadajte predmet.

 5. Ak chcete pridať správu, stláčajte kláves TAB, kým sa neozve "Object Replacement Character, Edit text" (zmena textu), stlačte kombináciu klávesov Control + Option + SHIFT + kláves so šípkou nadol. Zameranie sa nachádza na začiatku oblasti textu a za ním priloženého súboru alebo priečinka. Zadajte text správy.

 6. Po dokončení stlačte kombináciu klávesov Command + Shift + D a správu odošlite.

Pozastavenie synchronizácie OneDrivu for Business

Ak chcete dočasne zastaviť synchronizáciu OneDrive for Business do Macu, stačí pozastaviť synchronizáciu a pokračovať po vybratom časovom období.

 1. Ak sa chcete presunúť do prvej ponuky stavu na paneli s ponukami v Macu, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + M + M. Ozve sa: "ponuka doplnky, <názov aplikácie>, ponuka extra." Ak je to potrebné, stláčajte kombináciu klávesov Control + Option + šípka doprava, kým sa neozve: "OneDrive" (OneDrive).

  Tip: Ak nepočujete "OneDrive", aplikácia pravdepodobne nie je spustená a je potrebné ju najskôr spustiť.

 2. Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník otvorte túto ponuku. Počujete: "OneDrive, <aktuálny stav synchronizácie> <názov vašej organizácie>.

 3. Stláčajte kombináciu klávesov Control + Option + šípka doprava, kým sa neozve "more options, button" (ďalšie možnosti, tlačidlo), a stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník

 4. Otvorí sa ponuka. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve "Pause Syncing" (pozastaviť synchronizáciu), a stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

 5. Stlačením klávesu so šípkou nadol sa vypočujú možnosti. Keď sa zobrazí požadovaná možnosť, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník. Synchronizácia je pozastavená pri vybratom časovom období.

Pozrite tiež

Synchronizácia OneDrivu for Business pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušenie ovládania v programe Microsoft 365

Používanie čítačky obrazovky na skúmanie a navigáciu v službe OneDrive for Business

Pomocou funkcie VoiceOver, vstavanej čítačky obrazovky systému iOS, môžete ukladať a zdieľať súbory v OneDrive for Business v iPhone.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Microsoft 365 sa predplatiteľom služieb Microsoft 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky VoiceOver pre iOS. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky VoiceOver nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Apple.

Obsah tohto článku

Otvorte OneDrive a prihláste sa do služby OneDrive for Business

Ak ešte nie je v telefóne nainštalovaný, Stiahnite si aplikáciu Microsoft OneDrive z obchodu App Store. Aplikáciu OneDrive môžete použiť na prihlásenie a prístup k obsahu v OneDrive for Business.

 1. Prejdite na domovskú obrazovku, na ktorej je aplikácia OneDrive. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "OneDrive" (OneDrive), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Otvorí sa okno Prihlásiť sa. Ozve sa: "OneDrive, help button" (tlačidlo Pomocník). Opakovane ťahajte prstom doprava, kým sa neozve: "E-mail alebo telefón, textové pole", a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Otvorí sa klávesnica na obrazovke a môžete zadať svoju organizačnú e-mailovú adresu. Po dokončení potiahnite prstom doprava, kým sa neozve "Go" (prejsť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Ak používate OneDrive aj OneDrive for Business, otvorí sa zobrazenie výber konta. Opakovane ťahajte prstom doprava, kým sa neozve: "Prihláste sa do služby OneDrive for Business, tlačidlo" a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Ozve sa hlásenie "zrušiť, tlačidlo" a otvorí sa prihlasovacie okno vašej organizácie. Opakovane ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Password, Secure text Field" (heslo, zabezpečené textové pole), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 6. Otvorí sa klávesnica na obrazovke a môžete zadať svoje heslo. Po dokončení potiahnite prstom doprava, kým sa neozve "Go" (prejsť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  OneDrive for Business sa otvorí v zobrazení súbory .

Nahratie súboru do OneDrivu for Business

Ak máte v iPhone lokálne uložené súbory balíka Office, môžete ich nahrať na OneDrive for Business na úschovu a jednoduchý prístup z ľubovoľného zariadenia. Môžete tiež uložiť súbory, ktoré vytvárate alebo upravujete v telefóne priamo na OneDrive for Business.

Nahratie súboru uloženého v telefóne

Na jednoduchý prístup z ľubovoľného zariadenia môžete premiestniť lokálne uložený súbor balíka Office do OneDrive for Business.

 1. Skontrolujte, či ste prihlásení do OneDrive for Business v aplikácii OneDrive. Potom otvorte aplikáciu, v ktorej ste súbor vytvorili, ako napríklad Word, Excel alebo PowerPoint, a prejdite na súbor.

  Tip: Ak ste na súbor pracovali nedávno, nájdete ho v zobrazení Naposledy použité .

 2. Keď je zameranie na súbor, ktorý chcete nahrať, ťahajte prstom doprava. Ozve sa: "súbor, tlačidlo, dostupné akcie". Dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Ponuka možností je otvorená. Opakovane ťahajte prstom doprava, kým sa neozve: "Move to cloud, tlačidlo". Dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Otvorí sa dialógové okno miesta . Zameranie sa nachádza na názve súboru. Ak chcete vybrať OneDrive for Business ako miesto uloženia, ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve hlásenie "OneDrive" a názov vašej organizácie. Dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Otvorí sa dialógové okno Uložiť ako. Zameranie sa nachádza na názve súboru.

  Ak chcete zmeniť názov súboru, použite klávesnicu na obrazovke a zadajte nový názov. Po dokončení potiahnite prstom doprava, kým sa neozve "Done" (Hotovo), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Klávesnica na obrazovke sa zavrie.

  Ak je aktuálny názov súboru v pohodě, pokračujte ďalším krokom.

 6. Potiahnutím prstom doprava prejdite na navigáciu. Ak chcete otvoriť priečinok, dvakrát ťuknite na obrazovku. Po dosiahnutí umiestnenia, ktoré chcete uložiť, ťahajte prstom doľava, kým sa neozve "Move, button" (presunúť, tlačidlo), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Súbor sa uloží do OneDrive for Business a vrátite sa do toho istého zobrazenia v aplikácii balíka Office.

Uloženie súboru priamo do služby OneDrive for Business

Keď vytvoríte nový súbor v aplikácii balíka Microsoft Office, môžete ho uložiť priamo na OneDrive for Business, aby ste ho nemuseli nahrať samostatne.

 1. Po dokončení práce na Word, Excel alebo PowerPoint súboru, ktorý chcete OneDrive for Business uložiť, potiahnite prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve "Close file, button" (zatvorenie súboru, tlačidlo), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Ozve sa: "upozornenie, uložiť zmeny na <názvu dokumentu>?" Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Save, tri bodky, tlačidlo", a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Otvorí sa dialógové okno Uložiť ako. Zameranie sa nachádza na názve súboru.

  Ak chcete zmeniť názov súboru, použite klávesnicu na obrazovke a zadajte nový názov. Po dokončení potiahnite prstom doprava, kým sa neozve "Done" (Hotovo), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Klávesnica na obrazovke sa zavrie.

  Ak je aktuálny názov súboru v pohodě, pokračujte ďalším krokom.

 4. Potiahnutím prstom doľava alebo doprava prejdite na navigáciu. Ak chcete otvoriť priečinok, dvakrát ťuknite na obrazovku. Po dosiahnutí umiestnenia, ktoré chcete uložiť, ťahajte prstom doľava, kým sa neozve "Save, button" (Uložiť, tlačidlo), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Súbor sa uloží do OneDrive for Business a vrátite sa do zobrazenia Naposledy použité v aplikácii.

Zdieľanie súboru z OneDrivu for Business

Súbory uložené v OneDrive for Business môžete zdieľať s ostatnými používateľmi v rámci organizácie.

 1. V aplikácii OneDrive v telefóne prejdite na súbor, ktorý chcete zdieľať, a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Ďalšie akcie, tlačidlo", a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Share, button" (zdieľať, tlačidlo), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve možnosť, ktorú chcete použiť na zdieľanie, a dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Nadchádzajúce dialógové okno závisí od vybratej metódy zdieľania. Ak chcete prejsť, ťahajte prstom doprava alebo doľava. Výber uskutočníte dvojitým ťuknutím na obrazovku.

Ukončenie zdieľania súboru

 1. Prejdite do zdieľaného súboru v aplikáciiOneDrive v telefóne. Keď sa dostanete k súboru, funkcia VoiceOver oznámi názov súboru, časovú pečiatku, veľkosť súboru a stav zdieľania (v tomto prípade sa zdieľa "). Dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Opakovane ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Ďalšie akcie, tlačidlo", a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. V ponuke, ktorá sa otvorí, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Details, button" (Podrobnosti, tlačidlo), a dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa zobrazenie podrobností.

 4. Potiahnite prstom doprava. Keď sa ozve "shared with" (zdieľané s), dosiahli ste zoznam ľudí, s ktorými sa súbor zdieľa. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve meno osoby, s ktorou chcete prestať zdieľať súbor. Dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Opakovane ťahajte prstom doprava, kým sa neozve: "Remove Access" (odstrániť Access). Ak chcete zdieľanie ukončiť, dvakrát ťuknite na obrazovku.

Odhlásenie zo služby OneDrive for Business

 1. V aplikácii OneDrive opakovane ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "ja, Tab, 5 z 5", a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Potiahnite prstom doľava, kým sa neozve "odhlásiť sa z tohto konta", a dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Poznámka: Ak používate viac ako jedno konto, skontrolujte, či sa odhlásite zo správneho konta. Môžete prepínať medzi kontami v zobrazení ja . Ak chcete vybrať konto, opakovane ťahajte prstom doľava, kým sa nedostanete na správne konto v hornej časti zobrazenia, a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Otvorí sa dialógové okno odhlásiť sa a ozve sa: "upozornenie, odhlásiť sa." Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "OK, button" (OK, tlačidlo), a dvojitým ťuknutím na obrazovku sa dokončí odhlásenie.

Pozrite tiež

Nastavenie zariadenia na zjednodušenie ovládania v programe Microsoft 365

Používanie čítačky obrazovky na skúmanie a navigáciu v službe OneDrive for Business

Používajte funkciu TalkBack, vstavanú čítačku obrazovky pre Android, v telefóne na ukladanie a zdieľanie súborov v OneDrive for Business.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Microsoft 365 sa predplatiteľom služieb Microsoft 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky TalkBack pre Android. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky TalkBack nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Androide.

Obsah tohto článku

Prvý raz otvoriť OneDrive a pridať konto OneDrive for Business

Ak ešte nie je v telefóne nainštalovaný, Stiahnite si aplikáciu Microsoft OneDrive z obchodu Play. Aplikáciu OneDrive môžete použiť na prihlásenie a prístup k obsahu v OneDrive for Business.

 1. Prejdite na domovskú obrazovku, na ktorej je aplikácia OneDrive. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "OneDrive" (OneDrive), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Ozve sa "OneDrive" a otvorí sa uvítacia obrazovka. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Sign in" (Prihlásiť sa), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Ak sa zobrazí dialógové okno Go Premium , ťahajte prstom doprava. Počujete: "Navigovať nahor, tlačidlo". Dvakrát ťuknite na obrazovku. Ak sa ozve: "je dostatočne základné pre OneDrive?" ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Stay Basic, button" (zostať základné, tlačidlo), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Na ďalšej uvítacej obrazovke môžete vybrať, či chcete spustiť nahrávanie z fotoaparátu. Potiahnite prstom doprava na možnosť nie teraza dvakrát ťuknite na obrazovku.

  OneDrive sa otvorí v zobrazení súbory .

 5. Ak chcete otvoriť OneDrive for Business, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "account Switcher, button" (prepínač konta, tlačidlo), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 6. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve: "Pridať konto, tlačidlo", a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 7. Otvorí sa dialógové okno prihlásenia. Zameranie sa nachádza v poli e-mailová adresa. Dvojitým ťuknutím na obrazovku zobrazíte klávesnicu na obrazovke a zadajte svoju organizačnú adresu. Po dokončení potiahnite prstom doprava na tlačidlo ďalej a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 8. Otvorí sa prihlasovacia stránka vašej organizácie. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Password, Edit box" (heslo, textové pole), a dvakrát ťuknite na obrazovku. Zadajte svoje heslo pomocou klávesnice na obrazovke. Po dokončení potiahnite prstom doprava, kým sa neozve "Sign in" (Prihlásiť sa), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 9. Potiahnite prstom doprava na tlačidlo prepínača konta a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 10. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve OneDrive for Business konto, ktoré chcete použiť, a dvakrát ťuknite na obrazovku.

  OneDrive for Business sa otvorí v zobrazení súbory .

Uloženie súboru do OneDrivu for Business

Ak máte v telefóne lokálne uložené súbory balíka Office alebo ak v telefóne vytvoríte nové súbory, uložte ich do OneDrive for Business na úschovu a jednoduchý prístup z ľubovoľného zariadenia.

 1. Skontrolujte, či ste prihlásení do konta OneDrive for Business v aplikácii OneDrive. Potom otvorte súbor v aplikácii balíka Office, v ktorej ste súbor vytvorili, napríklad Word, Excel alebo PowerPoint.

  Tip: Ak ste na súbor pracovali nedávno, nájdete ho v zobrazení Naposledy použité .

 2. Ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve "files; button" (súbor, tlačidlo) alebo "ponuka", a dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa ponuka.

 3. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Save as, button" (tlačidlo Uložiť ako), a dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa dialógové okno Uložiť ako.

 4. Ťahajte prstom doľava, kým sa neozve OneDrive for Business, a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Ak chcete prejsť do OneDrive for Business, opakovane ťahajte prstom doľava. Dvojitým ťuknutím na obrazovku otvorte priečinky. Keď sa nachádzate v požadovanom umiestnení, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Save, button" (Uložiť, tlačidlo), a dvakrát ťuknite na obrazovku. Súbor je teraz uložený na miesto, ktoré ste vybrali v OneDrive for Business.

Stiahnutie súboru z OneDrivu for Business

 1. Otvorte aplikáciu OneDrive v telefóne a vyhľadajte súbor, ktorý chcete stiahnuť z OneDrive for Business do telefónu. Keď budete počuť názov súboru, ťahajte prstom doprava. Ozve sa: "príkazy súboru, tlačidlo". Dvojitým ťuknutím na obrazovku otvorte ponuku.

 2. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Save" (Uložiť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Predvoleným umiestnením ukladania je priečinok sťahovania . Ak chcete prijať, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Save" (Uložiť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku, čím sa uloží.

  Ak chcete uložiť do iného umiestnenia, ťahajte prstom doľava, kým sa neozve "Navigovať nahor, tlačidlo", a dvakrát ťuknite na obrazovku. Potom ťahajte prstom doprava, kým sa neozve umiestnenie, kam chcete uložiť, a dvojitým ťuknutím na obrazovku priečinok otvorte. Ak chcete uložiť, potiahnite prstom doprava na tlačidlo Uložiť a dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Súbor sa stiahne do vášho zariadenia.

Zdieľanie súboru z OneDrivu for Business

 1. Prejdite na súbor, ktorý chcete zdieľať v OneDrive for Business v telefóne. Keď budete počuť názov súboru, ťahajte prstom doprava. Ozve sa: "príkazy súboru, tlačidlo". Dvojitým ťuknutím na obrazovku otvorte ponuku.

 2. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Share" (zdieľať), a dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa zoznam možností. Ak si chcete vypočuť možnosti, ťahajte prstom doprava. Ak chcete niektorú možnosť vybrať, dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Nadchádzajúce dialógové okno závisí od vybratej metódy zdieľania. Ak chcete prejsť, ťahajte prstom doprava alebo doľava. Výber uskutočníte dvojitým ťuknutím na obrazovku.

Ukončenie zdieľania súboru

 1. Prejdite na súbor, ktorý chcete prestať zdieľať v OneDrive for Business. Keď budete počuť názov súboru, ťahajte prstom doprava. Ozve sa: "príkazy súboru, tlačidlo".

 2. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Details, button" (Podrobnosti, tlačidlo), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve: "zdieľané s". Dosiahli ste zoznam ľudí, s ktorými sa súbor momentálne zdieľa. Potiahnutím prstom doprava sa presúvajte v zozname.

 4. Keď počujete osobu, s ktorou chcete prestať zdieľať, dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa dialógové okno. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "stop sharing" (ukončiť zdieľanie), a dvojitým ťuknutím na obrazovku vyberte.

 5. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „OK, button“ (OK, tlačidlo), a dvakrát ťuknite na obrazovku. Zastavili ste zdieľanie súboru s vybratou osobou.

Odhlásenie zo služby OneDrive for Business

 1. V aplikácii OneDrive v telefóne ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "ja, Pivot" (ja, Pivot), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Poznámka: Ak máte v OneDrive viac kont, odhláste sa na konto, v ktorom ste v súčasnosti prihlásení. Ak chcete zmeniť konto, ktoré používate, v OneDrive potiahnite prstom doľava alebo doprava, kým sa nedostanete na tlačidlo prepínača konta v ľavom hornom rohu obrazovky, a dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa ponuka so zoznamom kont. Potiahnutím prstom doprava sa presuňte cez ponuku a dvojitým ťuknutím na obrazovku vyberte.

 2. Otvorí sa ponuka ja . Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Sign out" (Odhlásiť sa), a dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa dialógové okno odhlásiť sa. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "OK, button" (OK, tlačidlo), a dvojitým ťuknutím na obrazovku dokončite odhlásenie. Odhlásili ste sa z OneDrive for Business a vrátite sa do zobrazenia súbory .

Pozrite tiež

Nastavenie zariadenia na zjednodušenie ovládania v programe Microsoft 365

Používanie čítačky obrazovky na skúmanie a navigáciu v službe OneDrive for Business

Pomocou moderátora, vstavanej čítačky obrazovky vo Windowse, môžete v telefóne ukladať a zdieľať obsah vo svojom OneDrive for Business.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Prvý raz otvoriť OneDrive a pridať konto OneDrive for Business

Aplikácia OneDrive v telefóne je predvolene pripojená k osobnému kontu Microsoft, ktoré ste použili pri nastavovaní telefónu. Ak chcete získať prístup k obsahu OneDrive for Business, pridajte svoje konto organizácie do aplikácie OneDrive.

 1. Na domovskej obrazovke telefónu potiahnutím prstom doľava s dvomi prstami prejdite do zoznamu aplikácií. Potiahnutím prstom doľava môžete použiť vyhľadávanie alebo potiahnite prstom doprava, kým sa neozve "OneDrive" (OneDrive), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Otvorí sa aplikácia zobrazujúca obsah OneDrive v zobrazení všetky súbory . Opakovane ťahajte prstom doľava, kým sa neozve "ponuka", a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Otvorí sa ponuka a ozve sa: "account and Settings menu" (ponuka konto a nastavenie). Opakovane ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Account Settings". Pridajte alebo odstráňte kontá a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Počujete konto, ktoré sa práve používa. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Add Account" (Pridať konto), a dvakrát ťuknite na obrazovku. Počujete: "Poďme sa prihlásili."

 5. Otvorí sa zoznam dostupných kont. Ak sa chcete presúvať v zozname, ťahajte prstom doprava.

  Ak ste už konto organizácie pridali do tohto telefónu, môžete ho vybrať v zozname. Ak chcete vybrať, dvakrát ťuknite na obrazovku, keď sa ozve konto. Potom opakovane ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Continue" (Pokračovať), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. OneDrive for Business sa otvorí v zobrazení všetky súbory .

  Ak ste sa ešte neprihlásili s kontom organizácie, pokračujte podľa týchto krokov:

  1. Opakovane ťahajte prstom doprava, kým sa neozve: "pracovné alebo školské konto. Priradená vašou organizáciou. Dvakrát ťuknite na obrazovku.

  2. Opakovane ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Continue" (Pokračovať), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: "Prihláste sa do svojho konta."

  3. Pomocou klávesnice na obrazovke zadajte svoju organizačnú e-mailovú adresu. Po dokončení opakovane ťahajte prstom doprava, čím sa presuniete na kláves Enter v pravom dolnom rohu klávesnice, a dvakrát ťuknite na obrazovku.

  4. Ozve sa: "Prihláste sa do svojho konta. Zadajte heslo. Pomocou klávesnice na obrazovke zadajte heslo. Po dokončení opakovane ťahajte prstom doprava, čím sa presuniete na kláves Enter v pravom dolnom rohu klávesnice, a dvakrát ťuknite na obrazovku.

   Ozve sa "Pridanie konta" a OneDrive for Business sa otvorí v zobrazení všetky súbory .

Nahratie súboru do OneDrivu for Business

Ak máte vo Windows Phone lokálne uložené súbory balíka Office, môžete ich nahrať na OneDrive for Business na úschovu a jednoduchý prístup z ľubovoľného zariadenia. Môžete tiež uložiť súbory, ktoré vytvárate alebo upravujete v telefóne priamo na OneDrive for Business.

Nahratie súboru uloženého v telefóne

Na jednoduchý prístup z ľubovoľného zariadenia môžete premiestniť lokálne uložený súbor balíka Office do OneDrive for Business.

 1. Skontrolujte, či používate konto OneDrive for Business v aplikácii OneDrive. Potom otvorte aplikáciu Prieskumník v zozname aplikácií alebo na domovskej obrazovke telefónu, ak je pripnutá.

 2. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "this device" (Toto zariadenie), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Tip: Ak ste na súbor pracovali v poslednej dobe, nájdete ho aj na karte nedávne .

 3. Ak chcete prechádzať medzi priečinkami a súbormi, ťahajte prstom doprava alebo doľava. Ak chcete otvoriť priečinok, dvakrát ťuknite na obrazovku. Keď počujete položku, ktorú chcete nahrať, dvakrát ťuknite na obrazovku dvoma prstami. Otvorí sa kontextová ponuka.

 4. Opakovane ťahajte prstom doprava, kým sa neozve: "Share" (zdieľať). Dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Otvorí sa stránka zdieľať . Ak chcete vybrať OneDrive for Business ako miesto uloženia, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "OneDrive" (OneDrive), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 6. OneDrive sa otvorí. Zameranie sa nachádza na prvej položke obsahu. Opakovane ťahajte prstom doľava, kým sa neozve "Add, button Bar App" (tlačidlo Pridať), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Súbor sa nahrá do OneDrive for Business.

Uloženie súboru priamo do služby OneDrive for Business

Pred uložením do OneDrive for Business Skontrolujte, či ste v telefóne prihlásení do OneDrive for Business.

 1. Po dokončení úprav Word, Excel alebo PowerPoint súboru, ktorý chcete OneDrive for Business uložiť, potiahnite prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve "Quick Access commands, File" (príkazy rýchleho prístupu, súbor), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Opakovane ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Save" (Uložiť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Otvorí sa zobrazenie Uložiť . Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve hlásenie "Uložiť kópiu tohto súboru" alebo "exportovať tento súbor", v závislosti od toho, čo chcete urobiť. Potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Otvorí sa zobrazenie aplikácie . Potiahnite prstom doprava do služby OneDrive a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Aplikácia OneDrive sa otvorí v zobrazení všetky súbory . Prejdite na umiestnenie, kam chcete súbor uložiť. Potom ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Next" (ďalej), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 6. Ak chcete uložiť súbor s rovnakým názvom súboru a typom súboru, stačí dvakrát ťuknúť na obrazovku a súbor sa uloží. Ak chcete zmeniť názov alebo typ súboru, pokračujte ďalším krokom.

 7. Ak chcete zmeniť názov súboru, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "File Name" (názov súboru), a dvakrát ťuknite na obrazovku. Pomocou klávesnice na obrazovke zadajte nový názov.

  Ak chcete zmeniť typ súboru, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "type file" (typ súboru), za ktorým nasleduje aktuálny typ súboru a "rozbaľovacie pole", a dvakrát ťuknite na obrazovku. Ak sú k dispozícii aj ďalšie možnosti, potiahnite prstom doprava, čím sa v zozname posuniete nadol. Výber vykonajte dvojitým ťuknutím na obrazovku.

 8. Po dokončení potiahnite prstom doľava, kým sa neozve "Uložiť kópiu" alebo "Exportovať", a dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Súbor sa uloží do OneDrive for Business.

Stiahnutie súboru z OneDrivu for Business

 1. Otvorte aplikáciu OneDrive v telefóne a vyhľadajte súbor, ktorý chcete stiahnuť z OneDrive for Business do telefónu. Keď budete počuť názov súboru, dvakrát ťuknite na obrazovku dvoma prstami. Otvorí sa kontextová ponuka.

 2. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Download" (Stiahnuť), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Otvorí sa Prieskumník. Ak chcete prehľadávať priečinky, ťahajte prstom doprava alebo doľava. Ak chcete otvoriť priečinok, dvakrát ťuknite na obrazovku. Keď sa nachádzate v umiestnení, v ktorom chcete uložiť, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Done" (Hotovo), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Súbor sa uloží do vybratého umiestnenia v telefóne.

Zdieľanie súboru z OneDrivu for Business

 1. Otvorte aplikáciu OneDrive v telefóne a prejdite na súbor, ktorý chcete zdieľať z OneDrive for Business. Keď budete počuť názov súboru, dvakrát ťuknite na obrazovku dvoma prstami. Otvorí sa kontextová ponuka.

 2. Počujete: "ponuka, kontextové okno, zdieľať." Dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa zoznam možností. Ak si chcete vypočuť možnosti, ťahajte prstom doprava. Ak chcete niektorú možnosť vybrať, dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Nadchádzajúce dialógové okno závisí od vybratej metódy zdieľania. Ak chcete prejsť, ťahajte prstom doprava alebo doľava. Výber uskutočníte dvojitým ťuknutím na obrazovku.

Ukončenie zdieľania súboru

 1. Otvorte aplikáciu OneDrive v telefóne a vyhľadajte súbor, ktorý chcete prestať zdieľať v OneDrive for Business. Keď budete počuť názov súboru, dvakrát ťuknite na obrazovku dvoma prstami. Otvorí sa kontextová ponuka.

 2. Počujete: "ponuka, kontextové okno, zdieľať." Dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa zoznam možností. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Zobraziť ľudí, s ktorými zdieľate", a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Ozve sa meno prvej osoby, s ktorou sa súbor zdieľa, a aktuálnu úroveň povolení. Ak máte viac ľudí, môžete sa v zozname presúvať potiahnutím prstom doprava. Keď počujete meno a úroveň povolení osoby, s ktorou chcete prestať zdieľať, dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "nie je začiarknuté, odstrániť povolenie", a dvojitým ťuknutím na obrazovku vyberte. Potiahnite prstom doprava na tlačidlo OK a dvakrát ťuknite na obrazovku. Povolenia sa aktualizujú a prestali ste zdieľať súbor s vybratou osobou.

Odhlásenie zo služby OneDrive for Business

 1. Otvorte aplikáciu OneDrive v telefóne. Opakovane ťahajte prstom doľava, kým sa neozve "ponuka", a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Otvorí sa ponuka a ozve sa "account and Settings menu", za ktorým nasleduje konto, s ktorým ste sa prihlásili. Ak ste prihlásení s viacerými kontami, počujete počet kont. Opakovane ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Account Settings". Pridajte alebo odstráňte kontá a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Zameranie sa nachádza na konte, do ktorého ste sa prihlásili. Ak ste prihlásení s viacerými kontami, zameranie sa nachádza na prvom konte.

  Ak sa chcete odhlásiť z prvého konta, ťahajte prstom doprava. Ozve sa: "odhlásiť sa". Dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Ak sa chcete odhlásiť z iného konta, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve názov konta, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Potiahnite prstom doprava. Ozve sa: "odhlásiť sa". Dvakrát ťuknite na obrazovku.

Pozrite tiež

Používanie čítačky obrazovky na skúmanie a navigáciu v službe OneDrive for Business

Pomocou klávesnice a čítačky obrazovky môžete ukladať a zdieľať súbory na OneDrive for Business. Otestovali sme ju s moderátorom, ale mohlo by to fungovať s inými čítačkami obrazovky, kým sa riadia bežnými normami a pokynmi na zjednodušenie ovládania.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Microsoft 365 sa predplatiteľom služieb Microsoft 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Ďalšie informácie o čítačkách obrazovky nájdete v téme Fungovanie čítačiek obrazovky s balíkom Microsoft Office.

 • Ak používate OneDrive for Business vo webovom prehliadači, klávesové skratky sa odlišujú od používania pracovnej plochy. Na vstup do príkazov a výstup z nich sa napríklad namiesto klávesu F6 používa kombinácia klávesov Ctrl + F6. Všeobecné klávesové skratky ako F1 (Pomocník) a CTRL + O (otvorené) sa tiež používajú na webový prehliadač – nie na OneDrive for Business.

Obsah tohto článku

Otvorenie služby OneDrive for Business

 1. V prehliadači prejdite na prihlasovaciu stránku balíka Office a prihláste sa pomocou poverení organizácie.

 2. Stláčajte kláves TAB, kým sa neozve "Apps, Go to OneDrive for Business", a stlačte kláves ENTER. OneDrive for Business sa otvorí na novej karte prehliadača.

Otvorenie položky vo OneDrive for Business

 1. V OneDrive for Business stláčajte kláves TAB, kým sa neozve: "zoznam priečinkov a súborov." Pomocou klávesu Tab a klávesov so šípkami nahor a nadol prejdite na položku, ktorú chcete otvoriť.

 2. Keď sa ozve názov položky, otvorte ho stlačením klávesu ENTER.

Nahratie položky do služby OneDrive for Business

Nahratie súboru alebo priečinka z počítača do OneDrive for Business.

 1. V OneDrive for Business prejdite na umiestnenie, do ktorého chcete položku nahrať.

 2. Stláčajte kombináciu klávesov SHIFT + TAB, kým sa neozve: "commands" (príkazy). Stláčajte kláves so šípkou doprava, kým sa neozve hlásenie "nahrať", a stlačte kláves ENTER.

 3. Otvorí sa ponuka a ozve sa "ponuka" alebo "nahrať". Stlačením klávesu so šípkou nadol sa presúvajte medzi položkami. Keď počujete typ položky, ktorú chcete nahrať, stlačte kláves ENTER.

 4. Otvorí sa okno Prieskumníka súborov. Zameranie je na poli Názov súboru. Prejdite na súbor, ktorý chcete nahrať pomocou klávesu Tab a klávesov so šípkami, alebo zadajte názov súboru do poľa (ak sa súbor nachádza v práve otvorenom priečinku). Stlačením klávesu ENTER sa nahrá. Okno Prieskumníka sa zavrie a súbor sa nahrá do OneDrive for Business.

Stiahnutie položky zo služby OneDrive for Business

Stiahnite si súbor alebo priečinok z OneDrive for Business do počítača.

 1. V OneDrive for Business prejdite na položku, ktorú chcete stiahnuť, a stlačením klávesu ENTER vyberte položku, ak už nie je vybratá.

 2. Stláčajte kombináciu klávesov SHIFT + TAB, kým sa neozve: "commands" (príkazy). Stláčajte kláves so šípkou doprava, kým sa neozve "Download" (Stiahnuť), a stlačte kláves ENTER.

 3. Ozve sa upozornenie s upozornením na to, čo je potrebné urobiť s položkou, ktorú sťahujete. Stláčajte kláves TAB, kým sa neozve "Save" (Uložiť), a stlačte kláves ENTER.

 4. Položka sa stiahne do počítača. Ak chcete otvoriť položku alebo umiestnenie priečinka, stláčajte kombináciu klávesov SHIFT + TAB, kým sa neozve požadovaná možnosť, a stlačte kláves ENTER.

Zdieľanie položky zo služby OneDrive for Business

Súbory a priečinky uložené v OneDrive for Business môžete zdieľať s ostatnými používateľmi v organizácii, napríklad odoslaním prepojenia na položku priamo z OneDrive for Business. Prepojenie sa odošle e-mailom.

 1. V OneDrive for Business prejdite na položku, ktorú chcete zdieľať, a stlačením klávesu ENTER vyberte položku, ak ešte nie je vybratá.

 2. Stláčajte kombináciu klávesov SHIFT + TAB, kým sa neozve: "commands" (príkazy). Ak sa prvý príkaz zdieľa, stlačte kláves ENTER. Ak je prvý príkaz iný, stláčajte kláves so šípkou doprava, kým sa neozve "Share" (zdieľať), a stlačte kláves ENTER.

 3. Otvorí sa dialógové okno Odoslať prepojenie . Zameranie sa nachádza v poli e-mailová adresa. Zadajte e-mailovú adresu osoby, s ktorou chcete zdieľať, a stlačte kláves ENTER. Ak chcete pozvať ďalších používateľov, zadajte inú e-mailovú adresu a stlačte kláves ENTER.

 4. Ak chcete pridať správu na odoslanie spolu s prepojením, stláčajte kláves TAB, kým sa neozve hlásenie "pridať správu, voliteľné", a stlačte kláves ENTER. Napíšte správu. Po dokončení stlačte kláves TAB, čím sa presuniete na tlačidlo Odoslať . Stlačením klávesu ENTER odošlete.

Ukončenie zdieľania položky

 1. V OneDrive for Business prejdite na položku, ktorej zdieľanie chcete ukončiť, a stlačením klávesu ENTER vyberte položku, ak ešte nie je vybratá.

 2. Stláčajte kláves so šípkou doprava, kým sa neozve hlásenie "tlačidlo, zdieľanie stĺpca, zdieľané, zdieľanie hlavičiek stĺpcov", a stlačte kláves ENTER.

 3. Otvorí sa tabla informácie o podrobnostiach . Stláčajte kláves TAB, kým sa neozve "View permissions" (Zobraziť povolenia), a stlačte kláves ENTER.

 4. Otvorí sa dialógové okno Spravovať prístup . Stláčajte kláves TAB, kým sa neozve "stop sharing" (ukončiť zdieľanie), a stlačte kláves ENTER.

 5. Otvorí sa dialógové okno ukončiť zdieľanie? Stlačte kláves Tab. Ozve sa: "ukončiť zdieľanie". Stlačením klávesu ENTER vyberte a zastavte zdieľanie. Ak chcete dialógové okno Spravovať prístup ukončiť, stlačte kláves ESC.

Odhlásenie zo služby OneDrive for Business

Keď sa odhlásite z OneDrive for Business, odhlásili ste sa z konta Microsoft 365.

 1. V OneDrive for Business stláčajte kláves TAB alebo kombináciu klávesov SHIFT + TAB, kým sa neozve: "User Settings" (nastavenia používateľa). Stlačte kláves Enter.

 2. Otvorí sa tabla moje kontá . Stláčajte kláves TAB, kým sa neozve "Sign out" (Odhlásiť sa), a stlačte kláves ENTER.

Pozrite tiež

Klávesové skratky pre OneDrive for Business

Používanie čítačky obrazovky na skúmanie a navigáciu v službe OneDrive for Business

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Poznámka:  Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Môžete nám dať vedieť, či boli tieto informácie pre vás užitočné? Tu nájdete anglický článok ako referenciu.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×