Základné úlohy pri používaní čítačky obrazovky s aplikáciou Pošta

Základné úlohy pri používaní čítačky obrazovky s aplikáciou Pošta

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

Tento článok je určený pre ľudí so zrakovým postihnutím, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

Použite Pošta pre Windows 10 s klávesnicou a čítačkou obrazovky na základné základné úlohy. Otestovali sme ju s moderátorom, ale mohlo by to fungovať s inými čítačkami obrazovky, kým sa riadia bežnými normami a metódami zjednodušenia ovládania. Dozviete sa, ako vytvoriť a odoslať nové e-maily, čítať, usporiadať a odpovedať na prijaté e-maily, vyhľadávať a filtrovať e-maily, pracovať s prílohami a prioritnou doručenou poštou.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Vytvorenie a odoslanie e-mailu

Pomocou čítačky obrazovky môžete vytvoriť nový e-mail a šíriť svoje správy ďalej.

 1. V priečinku Doručená pošta stlačte kombináciu klávesov CTRL + N. Počujete: "riešenie, komu". Otvorí sa nové okno s prázdnym e-mailom so zameraním na pole Komu s e-mailovou adresou.

 2. Zadajte mená alebo e-mailové adresy príjemcov. Počas zadávania sa zoznam zodpovedajúcich kontaktov aktualizuje. Ak chcete vybrať kontakt, stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve požadovaný názov kontaktu, a potom stlačte kláves ENTER.

 3. Ak chcete odoslať kópiu alebo skrytú kópiu správy, stláčajte kláves TAB, kým sa neozve "CC, BCC button" (tlačidlo Kópia, Skrytá kópia), a potom stlačte kláves ENTER. Ozve sa: „Addressing, Cc editing“ (Riešenie, úpravy Kópie). Pridajte príjemcov kópie.

  Ak chcete odoslať skrytú kópiu, stláčajte kláves TAB, kým sa neozve "Addressing, BCC, editing" (riešenie, Skrytá kópia, úpravy), a potom pridajte príjemcov.

 4. Ak chcete pridať predmet e-mailu, stláčajte kláves TAB, kým sa neozve: "subject, editing" (predmet, úpravy). Zadajte predmet správy.

 5. Ak chcete napísať správu, stláčajte kláves TAB, kým sa neozve: "message, editing" (správa, úpravy). Napíšte správu.

 6. Po dokončení zostavovania správy stlačte kombináciu klávesov ALT + S, čím ju odošlete.

Prečítanie a preposlanie e-mailu alebo odpovedanie na e-mail

Otvorenie a prečítanie e-mailu

Predvolene sa najnovšie e-maily zobrazujú ako prvé.

 1. Stláčajte kláves TAB, kým sa neozve prvá správa v zozname správ.

 2. V zozname správ stlačte kláves so šípkou nadol na prehľadávanie správ. Ozve sa vám informácia o jednotlivých e-mailoch vrátane mena odosielateľa a predmetu.

 3. E-mail otvoríte stlačením klávesu Enter. Ozve sa: „Reading pane, message“ (Tabla na čítanie, správa).

 4. Ak chcete, aby moderátor prečítal správu zhora nadol, stlačte kláves SR + R.

 5. Po dokončení čítania správy sa vráťte do priečinka Doručená pošta stlačením klávesu ESC.

Odpovedanie na e-mail

 1. V otvorenej e-mailovej správe vykonajte jeden z týchto krokov:

  • Ak chcete odpovedať iba pôvodnému odosielateľovi, stlačte kombináciu klávesov CTRL + R.

  • Ak má správa viacero príjemcov a chcete odpovedať všetkým, stlačte kombináciu klávesov CTRL + SHIFT + R.

  Otvorí sa nový e-mail s rovnakým predmetom a nastaví sa, aby odpovedal iba odosielateľovi alebo všetkým zahrnutým do pôvodného e-mailu. Počujete: "tabla na čítanie, správa, úpravy." Zameranie je na tele správy.

 2. Napíšte správu.

 3. Po dokončení zostavovania správy stlačte kombináciu klávesov ALT + S, čím ju odošlete.

Preposlanie e-mailu

 1. V otvorenom e-maile stlačte kombináciu klávesov CTRL + F. Otvorí sa nový e-mail s rovnakým predmetom. Zameranie sa nachádza v poli Komu e-mailová adresa.

 2. Zadajte meno každého príjemcu.

 3. Ak chcete napísať správu, stláčajte kláves TAB, kým sa neozve "message, editovateľné text" (správa, Upraviteľný text), a potom zadajte svoju správu.

 4. Po dokončení zostavovania správy stlačte kombináciu klávesov ALT + S, čím ju odošlete.

Usporiadanie správ

Predvolene Pošta skupiny správy podľa konverzácie. Ak chcete namiesto toho radšej zoznamovať e-maily v chronologickom poradí, môžete zmeniť spôsob usporiadania správ.

 1. Stláčajte kláves TAB, kým sa neozve "Settings button" (tlačidlo nastavenia), a potom stlačte kláves ENTER. Ozve sa: "table Settings" (nastavenia).

 2. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve "message list" (zoznam správ), a potom stlačte kláves ENTER.

 3. Stláčajte kláves TAB, kým sa neozve "Selected, zoskupené podľa konverzácie".

 4. Ak chcete zoznamovať e-maily po jednom, stlačte raz kláves so šípkou nahor. Je vybratá možnosť jednotlivé správy a zameranie sa vráti do priečinka Doručená pošta.

Vyhľadanie e-mailov pomocou vyhľadávania a filtrovania

Nestrácajte žiadny časový úsek prostredníctvom zoznamov alebo archívov pre tento dôležitý e-mail. Ak chcete niečo rýchlo nájsť, použite vyhľadávanie a filtrovanie.

Vyhľadanie e-mailu

 1. V priečinku Doručená pošta stlačte kombináciu klávesov Ctrl + E. Ozve sa: „Search, editing“ (Vyhľadávanie, úpravy). Zameranie sa presunie do poľa Vyhľadávací text.

 2. Zadajte hľadané slová a potom stlačte kláves ENTER.

 3. Ak chcete prehľadávať výsledky vyhľadávania, stlačte kláves so šípkou nadol. Moderátor prečíta výsledky vyhľadávania.

 4. Keď počujete požadovaný e-mail, otvorte ho stlačením klávesu ENTER.

 5. Ak chcete vyhľadávanieukončiť, stlačte kláves ESC.

Vyhľadanie e-mailov pomocou filtrovania

 1. V priečinku doručenej pošty stláčajte kláves TAB, kým sa neozve "filter, všetko, tlačidlo zbalené", a potom stlačte kláves ENTER.

 2. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve požadovaná možnosť filtrovania, a potom stlačte kláves ENTER.

 3. Ak chcete prehľadávať e-maily zodpovedajúce filtru, stlačte kláves so šípkou nadol. Pri posúvaní v zozname Moderátor prečíta podrobnosti správy.

 4. Keď počujete e-mail, ktorý chcete otvoriť, stlačte kláves ENTER.

 5. Ak chcete odstrániť možnosť filtrovania a Zobraziť všetky e-maily v zozname správ, stláčajte kláves TAB, kým sa neozve "filter", za ktorým nasleduje aktuálny filter, a potom stlačte kláves ENTER. Stláčajte kláves so šípkou nahor, kým sa neozve "All" (všetko), a potom stlačte kláves ENTER.

Otvorenie alebo pridanie príloh

V e-mailoch môžete otvoriť a pridať prílohy.

Otvorenie prílohy

Moderátor oznámi, či má prijatý e-mail prílohy.

 1. V zozname správ prejdite na e-mail s jedným alebo s ďalšími prílohami a potom ho otvorte stlačením klávesu ENTER.

 2. Stláčajte kláves TAB, kým sa neozve hlásenie "Hlavička správy, stiahnutie", za ktorým nasleduje názov a veľkosť súboru a "príloha".

 3. Prílohu otvoríte stlačte kláves Enter.

Pridanie prílohy

Môžete odosielať súbory, ako sú napríklad životopisy alebo fotografie.

 1. Pri vytváraní správy stlačte kombináciu klávesov ALT + I. Otvorí sa dialógové okno Windowsu Otvoriť .

 2. Prejdite na súbor, ktorý chcete priložiť, a keď sa súbor zobrazí, stlačte kláves ENTER. Súbor je priložený k e-mailu.

Zapnutie alebo vypnutie oznámení

Všetky alebo len zvukové oznámenia môžete zapnúť alebo vypnúť.

 1. Stláčajte kláves TAB, kým sa neozve "Settings button" (tlačidlo nastavenia), a potom stlačte kláves ENTER. Ozve sa: "table Settings" (nastavenia).

 2. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve "Notifications" (oznámenia), a potom stlačte kláves ENTER.

 3. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak chcete zapnúť alebo vypnúť všetky oznámenia, stláčajte kláves TAB, kým sa neozve hlásenie "Zobraziť banner s oznámeniami", a stlačte medzerník.

  • Ak chcete zapnúť alebo vypnúť len oznámenie o zvuku, stláčajte kláves TAB, kým sa neozve "Play Sound" (prehrať zvuk), a stlačte medzerník.

 4. Ak sa chcete vrátiť do priečinka Doručená pošta, dvakrát stlačte kláves ESC.

Práca s prioritnou doručenou poštou

Zamerajte sa na e-maily, ktoré sú pre vás najdôležitejšie. Pre všetkyMicrosoft 365 kontá Pošta vytvorí dve priečinky doručenej pošty: prioritné a iné. Najdôležitejšie e-maily sú v priečinku Prioritná pošta, zatiaľ čo ostatné ostávajú jednoducho prístupné, ale nezavadzajú, v priečinku Iná.

Prepínanie medzi priečinkami Prioritná doručená pošta a Iná doručená pošta

Predvolene Poštaotvorí prioritnú doručenú poštu.

 1. Ak sa chcete presunúť do inej doručenej pošty, stláčajte kláves TAB, kým sa neozve "other button" (tlačidlo iné), a potom stlačte kláves ENTER.

 2. Ak sa chcete presunúť späť do priečinka prioritná Doručená pošta, stláčajte kláves TAB, kým sa neozve "Zaostrené tlačidlo". Stlačením klávesu Enter uskutočnite výber.

Premiestnenie e-mailu z priečinka Iná doručená pošta do priečinka Prioritná doručená pošta

 1. V priečinku Iná doručená pošta prejdite na e-mail, ktorý chcete presunúť do priečinka Prioritná doručená pošta.

 2. Keď máte e-mail, stlačte kombináciu klávesov SHIFT + F10. Otvorí sa kontextová ponuka.

 3. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve "Move to Oriented" (prejsť na prioritné) a potom stlačte kláves ENTER. E-mail sa presunie a zameranie sa vráti do priečinka Doručená pošta.

Skrytie priečinka Prioritná doručená pošta

Priečinok Prioritná doručená pošta môžete skryť a pracovať iba s jedným zoznamom správ.

 1. Stláčajte kláves TAB, kým sa neozve "Settings button" (tlačidlo nastavenia), a potom stlačte kláves ENTER. Ozve sa: "table Settings" (nastavenia).

 2. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve "prioritná Doručená pošta", a potom stlačte kláves ENTER.

 3. Stláčajte kláves TAB, kým sa neozve: "zapnuté, zoradiť správy na prioritné a iné."

 4. Ak chcete skryť prioritnú doručenú poštu, stlačte medzerník.

 5. Ak sa chcete vrátiť do priečinka Doručená pošta, dvakrát stlačte kláves ESC.

Pozrite tiež

Používanie aplikácie Pošta pre Windows 10 pomocou Moderátora

Práca s priečinkami v pošte pomocou čítačky obrazovky

Vykonávanie základných úloh v kalendári pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky v pošte

Nastavenie zariadenia na zjednodušenie ovládania v programe Microsoft 365

Používanie čítačky obrazovky na skúmanie a navigáciu v pošte

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Poznámka:  Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Môžete nám dať vedieť, či boli tieto informácie pre vás užitočné? Tu nájdete anglický článok ako referenciu.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×