Webová časť Zobrazovač stránok

Webová časť Zobrazovač stránok sa môže použiť na zobrazenie webovej stránky, súboru alebo priečinka na stránke webových častí. Ak sa chcete pripojiť k obsahu, zadajte hypertextové prepojenie, cestu k súboru alebo názov priečinka.

Poznámky: 

 • Webovú časť Zobrazovač stránok možno použiť len v prehliadači s podporou prvku HTML IFRAME.

 • Na zobrazenie súboru alebo priečinka sa vyžaduje Microsoft Internet Explorer.

Obsah článku

Spôsoby použitia webovej časti Zobrazovač stránok

Spôsob, akým webová časť Zobrazovač stránok zobrazí webovú stránku v rámci webovej časti Stránka

Vlastné vlastnosti webovej časti Zobrazovač stránok

Spoločné vlastnosti webových častí

Spôsoby použitia webovej časti Zobrazovač stránok

Webovú časť Zobrazovač stránok môžete použiť na zobrazenie:

 • obľúbeného internetového zdroja správ vo vyhradenej časti súhrnu správ webovej časti Stránka,

 • zoznamu aktívnych súborov pracovných skupín na sieťovom serveri, ktoré chcete pravidelne zobrazovať,

 • bežne používaného dokumentu alebo tabuľkového hárka.

Na začiatok stránky

Spôsob, akým webová časť Zobrazovač stránok zobrazí webovú stránku v rámci webovej časti Stránka

Prepojený obsah webovej časti Zobrazovač stránok je oddelený od ostatného obsahu na webovej časti Stránka použitím prvku HTML IFRAME. Tento prvok zabezpečuje, že žiadne HTML prvky zobrazené ako obsah vo webovej časti Zobrazovač stránok nie sú v konflikte s ostatnými HTML prvkami na stránke. Webová časť Stránka napríklad už môže obsahovať prvok HTML FORM. Ak by prepojený obsah tiež obsahoval prvok HTML FORM, ktorý by nebol umiestnený v prvku HTML IFRAME, stránka by sa nezobrazovala správne.

Webová časť Zobrazovač stránok zobrazuje obsah asynchrónne od zvyšku stránky. To znamená, že ak sa obsah pomocou prepojenia zobrazuje pomaly, môžete zatiaľ zobrazovať a používať ďalšie webové časti na stránke.

Na začiatok stránky

Vlastné vlastnosti webovej časti Zobrazovač stránok

Vlastné vlastnosti webovej časti Zobrazovač stránok sú uvedené nižšie.

Poznámka: Vo vlastnom zobrazení nemôžete zobraziť ani upraviť žiadne vlastné vlastnosti.

Vlastnosť

Popis

Skupina položiek Webová stránka, Priečinok alebo Súbor

Určuje typ obsahu, ktorý chcete zobraziť vo webovej časti Zobrazovač stránok.

Vyberte niektorú z týchto možností:

 • Webová stránka     Túto možnosť vyberte, ak chcete zobraziť webovú stránku ako obsah webovej časti Zobrazovač stránok. Táto možnosť automaticky vloží protokol HTTP (http://) do textového poľa Prepojenie a skryje tlačidlo Prehľadávať, ak je viditeľné. Táto hodnota je predvolená.

 • Priečinok     Túto možnosť vyberte, ak chcete zobraziť zoznam súborov v priečinku. Táto možnosť skryje tlačidlo Prehľadávať, ak je viditeľné.

 • Súbor     Túto možnosť vyberte, ak chcete zobraziť obsah súboru. Pri tejto možnosti sa zobrazí aj tlačidlo Prehľadávať nachádzajúce sa pod textovým poľom Prepojenie. Súbor sa otvorí v samostatnom okne prehliadača alebo v rámci webovej časti, ak aplikácia použitá na otvorenie súboru podporuje aktiváciu tohto súboru v okne prehliadača.

Prepojenie

Určuje hypertextové prepojenie, priečinok alebo súbor, ktorý chcete prepojiť s obsahom zobrazovaným vo webovej časti Zobrazovač stránok:

 • Ak ste vyššie v tejto časti vybrali možnosť Webová stránka, je potrebné zadať platné hypertextové prepojenie. Toto sú dva platné hypertextové protokoly, ktoré môžete použiť:

  • protokol HTTP (http://),

  • protokol HTTP s ochranou osobných údajov, ktorý využíva šifrovanie cez protokol SSL (https://).

   Môžete použiť absolútnu alebo relatívnu URL adresu. Nemôžete však použiť cestu k súboru.

 • Ak ste vyššie v tejto časti vybrali možnosť Priečinok, je potrebné zadať platný lokálny alebo sieťový priečinok. Na zobrazenie priečinka sa vyžaduje Microsoft Internet Explorer.

 • Ak ste vyššie v tejto časti vybrali možnosť Súbor, je potrebné zadať platnú cestu k súboru. Na zobrazenie súboru sa vyžaduje Microsoft Internet Explorer. Súbor tiež môžete nájsť kliknutím na položku Prehľadávať.

Na začiatok stránky

Spoločné vlastnosti webových častí

Všetky webové časti zdieľajú spoločnú množinu vlastností, ktorými sa ovláda ich vzhľad, rozloženie a pokročilé charakteristiky.

Poznámka:  Spoločné vlastnosti webovej časti, ktoré sa zobrazujú na table s nástrojmi, sa môžu z určitých dôvodov odlišovať od informácií uvedených v tejto časti:

 • Na zobrazenie časti Spresnenie na table s nástrojmi treba mať príslušné povolenie.

 • V prípade špecifickej webovej časti mohol vývojár webovej časti určiť, že sa niektoré z týchto vlastností nebudú zobrazovať, alebo mohol vytvoriť a zobraziť ďalšie vlastnosti, ktoré nie sú uvedené v sekcii Vzhľad, Rozloženie ani Spresnenie na table s nástrojmi.

 • Niektoré nastavenia povolení a vlastností môžu vypnúť alebo skryť vlastnosti webovej časti.

Vzhľad

Vlastnosť

Popis

Nadpis

Určuje nadpis webovej časti, ktorý sa zobrazuje v záhlaví okna webovej časti.

Výška

Určuje výšku webovej časti.

Šírka

Určuje šírku webovej časti.

Stav rozhrania

Určuje, či sa sa na stránke zobrazí celá webová časť, keď používateľ otvorí stránku webovej časti. Predvolene je stav rozhrania nastavený na hodnotu Normálne a zobrazí sa celá webová časť. Ak sa stav nastaví na Minimalizované, zobrazí sa len záhlavie okna.

Typ rozhrania

Určuje, či sa zobrazí záhlavie okna a orámovanie rámu webovej časti.

Rozloženie

Vlastnosť

Popis

Skryté

Určuje, či je webová časť viditeľná, keď používateľ otvorí stránku webovej časti. Ak je začiarkavacie políčko prázdne, webová časť je viditeľná len pri navrhovaní stránky a k názvu má pripojenú príponu (Skryté).

Webovú časť môžete skryť, ak ju chcete použiť na poskytovanie údajov pre druhú webovú časť prostredníctvom pripojenia webovej časti, ale nechcete webovú časť zobraziť.

Smer

Určuje smer textu v obsahu webovej stránky. Napríklad smer textu v arabskom jazyku je sprava doľava, smer textu v anglickom jazyku a vo väčšine európskych jazykov je zľava doprava. Toto nastavenie nemusí byť dostupné v prípade všetkých typov webových častí.

Zóna

Určuje zónu stránky webových častí, v ktorej sa daná webová časť nachádza.

Poznámka: Zóny na stránke webových častí nie sú uvedené v zozname, ak nemáte povolenie na úpravu zóny.

Index zóny

Určuje pozíciu webovej časti v zóne, ak zóna obsahuje viac než jednu webovú časť.

Ak chcete určiť poradie, do textového poľa zadajte celé číslo.

Ak sú webové časti v zóne usporiadané odhora nadol, hodnota 1 znamená najvyššiu webovú časť v danej zóne. Ak sú webové časti v zóne usporiadané zľava doprava, hodnota 1 znamená webovú časť, ktorá sa nachádza v krajnej ľavej časti zóny.

Ak napríklad pridáte webovú časť do prázdnej zóny s usporiadaním zhora nadol, index zóny bude mať hodnotu 0. Ak do spodnej časti zóny pridáte druhú webovú časť, index zóny bude mať hodnotu 1. Ak chcete premiestniť druhú webovú časť do hornej časti zóny, zadajte hodnotu 0 a potom zadajte hodnotu 1 pre prvú webovú časť.

Poznámka:  Každá webová časť v zóne musí mať jedinečnú hodnotu indexu zóny. Zmena hodnoty indexu zóny pre aktuálnu webovú časť preto môže viesť k zmene hodnoty indexu zóny pre ostatné webové časti v zóne.

Spresnenie

Vlastnosť

Popis

Povoliť minimalizovanie

Určuje, či sa webová časť môže minimalizovať.

Povoliť zatvorenie

Určuje, či možno webovú časť odstrániť zo stránky webových častí.

Povoliť skrytie

Určuje, či webovú časť možno skryť.

Povoliť zmenu zóny

Určuje, či webovú časť možno premiestniť do inej zóny.

Povoliť pripojenia

Určuje, či sa webová časť môže pripájať k iným webovým častiam.

Povoliť úpravy v osobnom zobrazení

Určuje, či možno vlastnosti webovej časti upravovať v osobnom zobrazení.

Režim exportu

Určuje úroveň údajov, ktoré možno exportovať vzhľadom na túto webovú časť. V závislosti od konfigurácie nemusí byť toto nastavenie dostupné.

URL adresa nadpisu

Určuje URL adresu súboru, ktorý obsahuje ďalšie informácie o webovej časti. Súbor sa zobrazí v osobitnom prehliadači po kliknutí na názov webovej časti.

Popis

Určuje obrazovkový komentár, ktorý sa zobrazí, keď sa ukazovateľ myši zastaví na nadpise webovej časti alebo ikone webovej časti. Hodnota tejto vlastnosti sa použije pri hľadaní webových častí pomocou príkazu Hľadať v ponuke Hľadať webové časti tably s nástrojmi v týchto galériách webových častí: Lokalita, Virtuálny server a Stránka webových častí.

URL adresa Pomocníka

Určuje adresu URL súboru, ktorý obsahuje informácie Pomocníka o danej webovej časti. Informácie Pomocníka sa zobrazia v osobitnom okne prehliadača po kliknutí na príkaz Pomocník v ponuke webovej časti.

Režim Pomocníka

Určuje, či sa v prehľadávači zobrazí obsah Pomocníka pre danú webovú časť.

Vyberte niektorú z týchto možností:

 • Modálny Otvorí sa osobitné okno prehliadača (ak je takáto možnosť dostupná v prehliadači). Je potrebné, aby používateľ toto okno pred návratom na webovú stránku zavrel.

 • Nemodálny Otvorí sa osobitné okno prehliadača (ak je takáto možnosť dostupná v prehliadači). Používateľ nemusí zatvárať okno pred návratom na webovú stránku. Toto je predvolená hodnota nastavenia.

 • Navigácia Webová stránka sa otvorí v aktuálnom okne prehliadača.

Poznámka: Hoci prispôsobené webové časti Microsoft ASP.NET podporujú túto vlastnosť, predvolene sa témy Pomocníka programu Windows SharePoint Services 3.0 otvárajú iba v osobitnom okne prehliadača.

URL adresa obrázka ikony katalógu

Určuje umiestnenie súboru s obrázkom, ktorý sa použije ako ikona webovej časti v zozname webových častí. Veľkosť obrázka musí byť 16 x 16 pixelov.

URL adresa obrázka názvu ikony

Určuje umiestnenie súboru obsahujúceho obrázok, ktorý sa použije v záhlaví okna webovej časti. Veľkosť obrázka musí byť 16 x 16 pixelov.

Chybové hlásenie importu

Určuje hlásenie, ktoré sa zobrazí v prípade výskytu problému s importovaním webovej časti.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×