Office
Prihlásenie

Webová časť Zobrazovač stránok

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Webovú časť Zobrazovač stránok možno použiť na zobrazenie webovej stránky, súboru alebo priečinka na stránke webovej časti. Na prepojenie na obsah sa zadáva hypertextové prepojenie, cesta k súboru alebo názov priečinka.

Poznámky: 

 • Webovú časť Zobrazovač stránok možno použiť len v prehľadávači, ktorý podporuje prvok HTML IFRAME.

 • Zobrazenie súboru alebo priečinka vyžaduje program Microsoft Internet Explorer.

Obsah tohto článku

Spôsoby použitia webovej časti Zobrazovač stránok

Spôsob, akým webová časť Zobrazovač stránok zobrazí webovú stránku v rámci webovej časti Stránka

Vlastné vlastnosti webovej časti Zobrazovač stránok

Spoločné vlastnosti webových častí

Spôsoby použitia webovej časti Zobrazovač stránok

Webová časť Zobrazovač stránok zobrazuje:

 • Obľúbené zdroje internetových správ vo vyhradenej sekcii súhrnu správ stránky webovej časti.

 • Zoznam aktívnych súborov pracovných skupín na sieťovom serveri, ktoré chcete pravidelne zobrazovať.

 • Bežne používaný dokument alebo hárok.

Na začiatok stránky

Zobrazenie webovej stránky pomocou webovej časti Zobrazovač stránok v rámci stránky webovej časti

Prepojený obsah webovej časti Zobrazovač stránok je izolovaný od iného obsahu na stránke webovej časti použitím prvku HTML IFRAME. Tento prvok zabezpečuje, že všetky prvky HTML zobrazené ako obsah vo webovej časti Zobrazovač stránok sa nerušia s inými prvkami HTML na stránke webovej časti. Stránka webovej časti môže napríklad už obsahovať prvok HTML FORM, pričom sa táto stránka nezobrazí správne, ak aj prepojený obsah obsahuje prvok HTML FORM, ktorý nie je vo vnútri prvku HTML IFRAME.

Webová časť Zobrazovač stránok zobrazuje obsah asynchrónne od zvyšku stránky. Znamená to, že ak vrátenie obsahu trvá prepojeniu príliš dlho, možno na stránke zobraziť a použiť iné webové časti.

Na začiatok stránky

Vlastné vlastnosti webovej časti Zobrazovač stránok

Vlastné vlastnosti webovej časti Zobrazovač stránok sú uvedené nižšie.

Poznámka: Vo vlastnom zobrazení nemôžete zobraziť alebo upraviť žiadne vlastné vlastnosti.

Vlastnosť

Popis

Skupina Webová stránka, Priečinok alebo Súbor.

Určuje typ obsahu, ktorý chcete zobraziť vo webovej časti Zobrazovač stránok.

Vyberte jednu z nasledujúcich možností:

 • Webová stránka     Túto možnosť vyberte, ak chcete ako obsah webovej časti Zobrazovač stránok zobraziť webovú stránku. Táto možnosť automaticky zadá do textového poľa Prepojenie protokol HTTP (http://) a skryje tlačidlo Prehľadávať, ak je viditeľné. Toto je predvolená hodnota.

 • Priečinok     Túto možnosť vyberte, ak chcete zobraziť zoznam súborov v priečinku. Ak je tlačidlo Prehľadávať viditeľné, táto možnosť ho skryje.

 • Súbor     Túto možnosť vyberte na zobrazenie obsahu súboru. Táto možnosť zobrazí tlačidlo Prehľadávať pod textovým poľom Prepojenie. Súbor sa otvorí v samostatnom okne prehľadávača alebo vo vnútri webovej časti, ak aplikácia otvárajúca súbor podporuje v okne prehľadávača vloženú aktiváciu pre tento súbor.

Prepojene

Určuje hypertextové prepojenie, priečinok alebo súbor, ktorý sa má prepojiť na obsah, ktorý chcete zobraziť vo webovej časti Zobrazovač stránok:

 • Ak vyberiete možnosť Webová stránka, musíte zadať platné hypertextové prepojenie. Použiť možno dva platné hypertextové protokoly:

  • protokol HTTP (http://),

  • protokol HTTP so zabezpečením, ktorý používa šifrovanie SSL (https://).

   Môžete použiť absolútnu alebo relatívnu adresu URL, nie však cestu k súboru.

 • Ak vyberiete možnosť Priečinok, musíte zadať platný lokálny alebo sieťový priečinok. Zobrazenie priečinka vyžaduje program Microsoft Internet Explorer.

 • Ak vyberiete možnosť Súbor, musíte zadať platnú cestu k súboru. Zobrazenie súboru vyžaduje program Microsoft Internet Explorer. Súbor môžete vyhľadať aj pomocou tlačidla Prehľadávať.

Na začiatok stránky

Bežné vlastnosti webových častí

Všetky webové časti zdieľajú bežnú skupinu vlastností, ktorá riadi ich vzhľad, rozloženie a rozšírené charakteristiky.

Poznámka: Bežné vlastnosti webových častí, ktoré sú zobrazené na table s nástrojmi, sa môžu líšiť od tých, ktoré sú uvedené v tejto sekcii, v dôsledku niekoľkých príčin:

 • Ak chcete na table s nástrojmi zobraziť časť Rozšírené, musíte mať príslušné povolenie.

 • Pri niektorých webových častiach sa vývojár webovej časti môže rozhodnúť nezobraziť jednu alebo viacero bežných vlastností alebo na table s nástrojmi v sekciách Vzhľad, Rozloženie a Spresnenie vytvorí a zobrazí ďalšie vlastnosti, ktoré nie sú nižšie uvedené.

 • Niektoré nastavenia povolení alebo vlastností môžu spôsobiť vypnutie alebo skrytie vlastností webovej časti.

Vzhľad

Vlastnosť

Popis

Nadpis

Určuje nadpis webovej časti, ktorý sa zobrazí v záhlaví okna webovej časti.

Výška

Určuje výšku webovej časti.

Šírka

Určuje šírku webovej časti.

Stav Chrome

Určuje, či sa sa na stránke zobrazí celá webová časť, keď používateľ otvorí stránku webovej časti. Predvolene je stav chrome nastavený na hodnotu Normálne a zobrazí sa celá webová časť. Ak sa stav nastaví na Minimalizované, zobrazí sa len záhlavie okna.

Typ Chrome

Určuje, či sa zobrazí záhlavie okna a orámovanie rámu webovej časti.

Rozloženie

Vlastnosť

Popis

Skryté

Určuje, či je webová časť viditeľná, keď používateľ otvorí stránku webovej časti. Ak je začiarkovacie políčko prázdne, webová časť je viditeľná len pri navrhovaní stránky a k názvu má pripojenú príponu (Skryté).

Webovú časť je možné skryť, ak ju chcete použiť na poskytovanie údajov na inú webovú časť cez pripojenie webovej časti, pričom webovú časť nechcete zobraziť.

Smer

Určuje smer textu v obsahu webovej časti. Arabčina je napríklad jazyk smerujúci sprava doľava. Angličtina a väčšina ostatných európskych jazykov smeruje zľava doprava. Tieto nastavenia nemusia byť dostupné pre všetky typy webových častí.

Zóna

Určuje zónu na stránke webovej časti, kde je umiestnená webová časť.

Poznámka: Zóny na stránke webovej časti sa nezobrazia v zozname, ak nemáte povolenie na úpravu zóny.

Index zóny

Určuje pozíciu webovej časti v zóne, keď zóna obsahuje viac ako jednu webovú časť.

Ak chcete určiť poradie, do textového poľa zadajte celé kladné číslo.

Ak webové časti v zóne sú zoradené zhora nadol, hodnota 1 znamená, že webová časť sa zobrazí v hornej časti zóny. Ak webové časti v zóne sú zoradené zľava doprava, hodnota 1 znamená, že webová časť za zobrazí v ľavej časti zóny.

Ak napríklad pridáte webovú časť do prázdnej zóny s usporiadaním zhora nadol, index zóny bude mať hodnotu 0. Ak do spodnej časti zóny pridáte druhú webovú časť, index zóny bude mať hodnotu 1. Ak chcete premiestniť druhú webovú časť do hornej časti zóny, zadajte hodnotu 0 a potom zadajte hodnotu 1 pre prvú webovú časť.

Poznámka: Každá webová časť v zóne musí mať jednoznačnú hodnotu indexu zóny. Preto zmena hodnoty indexu zóny pre aktuálnu webovú časť môže tiež zmeniť hodnotu indexu zóny pre iné webové časti v zóne.

Spresnenie

Vlastnosť

Popis

Povoliť minimalizáciu

Určuje, či webovú časť je možné minimalizovať.

Povoliť skončenie

Určuje, či je možné webovú časť odstrániť zo stránky webovej časti.

Povoliť skrytie

Určuje, či je možné webovú časť skryt.

Povoliť zmenu zóny

Určuje, či je možné webovú časť presunúť do inej zóny.

Povoliť pripojenia

Určuje, či sa webová časť môže zúčastniť pripojenia s inými webovými časťami.

Povoliť úpravy vo vlastnom zobrazení

Určuje, či je možné upravovať vlastnosti webovej časti v osobnom zobrazení.

Režim exportu

Určuje úroveň údajov s povolením na exportovanie pre túto webovú časť. V závislosti od vašej konfigurácie, toto nastavenie nemusí byť dostupné.

Adresa URL nadpisu

Určuje adresu URL súboru s ďalšími informáciami o webovej časti. Po kliknutí na nadpis webovej časti sa súbor zobrazí v samostatnom okne prehľadávača.

Popis

Určuje obrazovkový komentár, ktorý sa zobrazí, keď sa ukazovateľ myši zastaví na nadpise webovej časti alebo ikone webovej časti. Hodnota tejto vlastnosti sa použije pri hľadaní webových častí pomocou príkazu Hľadať v ponuke Hľadať webové časti tably s nástrojmi v týchto galériách webových častí: Lokalita, Virtuálny server a Stránka webových častí.

Adresa URL Pomocníka

Určuje umiestnenie súboru obsahujúceho informácie Pomocníka o webovej časti. Informácie Pomocníka sa zobrazia v samostatnom okne prehľadávača po kliknutí na položku Pomocník v ponuke webovej časti.

Režim Pomocníka

Určuje, ako bude prehľadávač zobrazovať obsah Pomocníka pre webovú časť.

Vyberte jednu z nasledujúcich možností:

 • Modálne Otvorí samostatné okno prehľadávača, ak takáto možnosť existuje.

 • Nemodálne Otvorí oddelené okno prehľadávača, ak táto možnosť existuje. Používateľ nemusí zatvoriť okno pred návratom na webovú stránku. Toto je predvolená hodnota.

 • Navigácia Webová stránka sa otvorí v aktuálnom okne prehliadača.

Poznámka: Hoci prispôsobené webové časti Microsoft ASP.NET podporujú túto vlastnosť, predvolene sa témy Pomocníka programu Windows SharePoint Services 3.0 otvárajú iba v osobitnom okne prehliadača.

Adresa URL katalógového obrázka ikony

Určuje umiestnenie súboru obsahujúceho obrázok, ktorý sa použije ako ikona webovej časti v zozname webovej časti. Veľkosť obrázka musí byť 16 x 16 pixelov.

Adresa URL obrázka ikony nadpisu

Určuje umiestnenie súboru obsahujúceho obrázok, ktorý sa použije v záhlaví okna webovej časti. Veľkosť obrázka musí byť 16 x 16 pixelov.

Chybové hlásenie importu

Určuje hlásenie, ktoré sa zobrazí v prípade výskytu problému s importovaním webovej časti.

Na začiatok stránky

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×