Webová časť Zobrazenie zoznamu

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Webová časť s názvom Zobrazenie zoznamu neexistuje. Pri vytváraní novej lokality zo šablóny lokality sa webové časti automaticky pridávajú na domovskú stránku lokality. Tímová lokalita napríklad obsahuje webové časti Oznamy, Kalendár a Prepojenia. Tieto webové časti sú inštanciami webovej časti Zobrazenie zoznamu, ktorá používa vopred nakonfigurovanú šablónu zoznamu na zobrazenie údajov zoznamu.

Podobne v prípade vytvárania zoznamu alebo knižnice na lokalite sa automaticky vytvorí webová časť Zobrazenie zoznamu s rovnakým názvom, ako je názov zoznamu alebo knižnice. Ak napríklad vytvoríte zoznam s názvom Kontakty, bude v galérii Názov lokality k dispozícii webová časť Zobrazenie zoznamu s rovnakým názvom. Webová časť automaticky zobrazí údaje obsiahnuté vo vytvorenom zozname alebo knižnici.

Obsah tohto článku

Spôsoby použitia webovej časti Zobrazenie zoznamu

Prispôsobenie zobrazenia zoznamu alebo knižnice vo webovej časti

Pripojenie webovej časti Zobrazenie zoznamu k inej webovej časti

Podporované typy zoznamov, ktoré je možné pripojiť

Podporované typy stĺpcov zoznamu, ktoré je možné pripojiť

Prispôsobené vlastnosti webovej časti Zobrazenie zoznamu

Spoločné vlastnosti webových častí

Spôsoby použitia webovej časti Zobrazenie zoznamu

Webovú časť Zobrazenie zoznamu môžete použiť na zobrazenie a upravenie údajov zoznamu alebo knižnice na lokalite a na pripojenie k iným webovým častiam, vrátane iných webových častí Zobrazenie zoznamu. Zoznamy sú informácie, ktoré zdieľate s členmi tímu a často sa zobrazujú v tabuľkovom formáte. Zobrazenia zoznamov zobrazujú tieto informácie rôznymi spôsobmi na rôzne účely, napríklad filtrovanie, zoraďovanie, alebo výber špecifických stĺpcov.

Väčšinu zoznamov a webových častí Zobrazenie zoznamu môžete zobraziť v jednom z dvoch tabuľkových zobrazení: štandardné zobrazenie, ktoré je dostupné ľubovoľnému používateľovi a údajové zobrazenie. Údajové zobrazenie vyžaduje podporu programu alebo ovládacieho prvku kompatibilného so službou Microsoft Windows SharePoint Services, napríklad program Microsoft Office Access 2007 a ovládací prvok ActiveX.

Webovú časť Zobrazenie zoznamu môžete použiť na vykonanie nasledujúcich akcií:

 • Zobrazenie údajov zoznamu na stránke webovej časti v tabuľkovom formáte na rýchle zoradenie, filtrovanie, izolovanie a aktualizáciu údajov.

 • Zobrazenie dokumentov, ktoré sú pripravené na preverenie pre tím alebo dokumentov, ktoré skupina často využíva vo webovej časti Zobrazenie zoznamu.

 • Sledovanie údajov projektu vo webovej časti Zobrazenie zoznamu a filtrovanie alebo zoraďovanie údajov podľa stĺpca, ktorý obsahuje meno osoby alebo pracovné zaradenie zo zhodného stĺpca v pripojenej webovej časti Zobrazenie zoznamu kontaktov.

 • Z webovej časti Zobrazenie zoznamu základných údajov o zamestnancovi, ktorý obsahuje meno a identifikačné číslo zamestnanca, vyhľadanie podrobných informácií o zamestnancovi (napríklad možnosti príspevkov, rodinný stav, zdravotné poistenie), ktoré sa nachádzajú v pripojenej webovej časti Zobrazenie zoznamu podrobností o zamestnancoch.

 • Preskúmať celú objednávku od zákazníka v dvoch spojených webových častiach Zobrazenie zoznamu: webová časť Zobrazenie zoznamu objednávok, ktorá obsahuje informácie o objednávke, a webová časť Zobrazenie zoznamu podrobností objednávky, ktorá obsahuje všetky riadkové položky príslušnej objednávky.

 • Vizuálne zvýraznenie základných informácií o osobe vo webovej časti Zobrazenie zoznamu kontaktov, a to zobrazením fotografie osoby v pripojenej webovej časti Obrázok, alebo mapy s vyznačením obchodnej adresy danej osoby v pripojenej vlastnej webovej časti Mapa.

Prepojenia na ďalšie informácie o prispôsobení rôznych typov webových častí nájdete v časti Pozrite tiež.

Na začiatok stránky

Prispôsobenie zobrazenia zoznamu alebo knižnice vo webovej časti

Po pridaní webovej časti Zoznam na stránku webovej časti, zobrazenie sa môže prispôsobiť, aby poskytovalo len tie informácie, ktoré chcete na stránke zobraziť. Aktuálne zobrazenie upravujete zo stránky webovej časti.

Vlastné zobrazenia môžete vytvoriť aj pre zoznam alebo knižnicu. Slúžia na zobrazenie rôznych množín informácií v rozličných inštanciách webovej časti pre daný zoznam alebo knižnicu. Vlastné zobrazenia zoznamu alebo knižnice sa vytvárajú pomocou ponuky Zobrazenie Obrázok tlačidla v zozname alebo knižnici, ktorú chcete prispôsobiť. Ďalšie prepojenia s informáciami o vytváraní vlastných zobrazení zoznamu alebo knižnice nájdete v časti Pozrite tiež.

 1. V ponuke Akcie lokality Vzhľad tlačidla kliknite na príkaz Upraviť stránku.

 2. Kliknite na ponuku webovej časti Ponuka webovej časti tej webovej časti, ktorú chcete prispôsobiť, a potom kliknite na položku Upraviť zdieľanú webovú časť.

 3. Na table s nástrojmi kliknite na položku Upraviť aktuálne zobrazenie.

 4. V sekcii Stĺpce môžete začiarknutím príslušných políčok zobraziť alebo skryť jednotlivé stĺpce. Vedľa názvu stĺpca zadajte poradové číslo stĺpca v zobrazení.

 5. V sekcii Zoradiť vyberte, či sa informácie budú zoraďovať, a ako sa budú zoraďovať. Pri zoraďovaní je možné použiť dva stĺpce, prvý stĺpec bude údaje zoraďovať napríklad podľa autora a druhý podľa názvu súboru pre každého autora.

 6. V sekcii Filter určite, či sa budú informácie filtrovať a akým spôsobom. Filtrované zobrazenie ukazuje menší výber, ako sú napríklad položky vytvorené určitým oddelením alebo so stavom Schválené.

 7. V sekcii Zoskupiť podľa môžete zoskupiť položky s rovnakou hodnotou do vlastnej sekcie, akou je napríklad rozbaľovacia sekcia pre dokumenty od určitého autora.

 8. V sekcii Súčty môžete spočítať počet položiek v stĺpci, napríklad celkový počet problémov. V niektorých prípadoch môžete zhrnúť alebo získať aj ďalšie informácie, ako sú napríklad priemery.

 9. V sekcii Štýl zadajte požadovaný štýl pre zobrazenie, ako je napríklad podfarbený zoznam, v ktorom je každý druhý riadok podfarbený.

 10. Ak zoznam alebo knižnica obsahujú priečinky, môžete vytvoriť zobrazenie, ktoré nezahŕňa tieto priečinky. To sa niekedy nazýva ploché zobrazenie. Ak chcete zobraziť všetky položky zoznamov na rovnakej úrovni, kliknite na položku Zobraziť všetky položky bez priečinkov.

 11. Ak zoznam alebo knižnica sú veľké, môžete obmedziť počet súborov, ktoré sa môžu zobraziť v zozname alebo knižnici, alebo počet súborov, ktoré je možné zobraziť na jednej stránke. V sekcii Obmedzenie počtu položiek vyberte požadované možnosti.

 12. Ak plánujte zobraziť zoznam alebo knižnicu na mobilnom zariadení, vyberte požadované možnosti v sekcii Mobil.

 13. Kliknite na tlačidlo OK

Na začiatok stránky

Pripojenie webovej časti Zobrazenie zoznamu k inej webovej časti

Väčšinu zoznamov a webových častí Zobrazenie zoznamu môžete zobraziť v jednom z dvoch tabuľkových zobrazení: štandardné zobrazenie, ktoré je dostupné ľubovoľnému používateľovi a údajové zobrazenie. Údajové zobrazenie vyžaduje podporu programu alebo ovládacieho prvku kompatibilného so službou Microsoft Windows SharePoint Services, napríklad program Office Access 2007 a ovládací prvok ActiveX.

Ak použijete buď štandardné zobrazenie alebo údajové zobrazenie, môžete pripojiť webovú časť Zobrazenie zoznamu k inej webovej časti, zadať do nej údaje a zmeniť spôsob zobrazenia údajov v inej webovej časti, vrátane inej webovej časti Zobrazenie zoznamu.

 1. V ponuke Akcie lokality Vzhľad tlačidla kliknite na položku Upraviť stránku.

 2. Kliknite na ponuku Webová časť Ponuka webovej časti a potom ukážte na položku Pripojenia.

 3. Ukážte na položku Poskytnúť riadok webovej časti alebo Získať zoradenie alebo filter zo zobrazenia a potom kliknite na názov webovej časti, ku ktorej chcete vytvoriť prepojenie.

Klávesy príkazov na vedľajšej ponuke Pripojenia

Príkaz na vedľajšej ponuke

Popis

Pripojenie typu Provide Row To

Webovú časť Zoznam môžete pripojiť na inú webovú časť tak, že presuniete vybratý riadok s údajmi na inú webovú časť. V závislosti od toho, ako bola iná webová časť vytvorená a ako získava údaje, iná webová časť môže zobraziť riadok s údajmi alebo použiť riadok s údajmi ako je napríklad hodnota filtra alebo parametra.

V štandardnom zobrazení stĺpec Výber položky, ktorý obsahuje prepínače, sa pridá automaticky pri pripojení sa k webovej časti Zoznam, takže je možné označiť riadky, ktoré sa majú odoslať na inú webovú časť. V štandardnom zobrazení s môže vybrať naraz len jeden riadok. Niektoré stĺpce, ako napríklad stĺpec Upraviť, nie sú v prepojení webovej časti dostupné.

V údajovom zobrazení je možné vybrať viacero riadkov, ale len jeden riadok sa odošle na inú webovú časť. Ak sa vybrali viaceré riadky, riadok obsahujúci aktívnu bunku sa odošle na inú webovú časť a všetky ostatné riadky sa ignorujú. Pre inú webovú časť nie je možné poskytnúť údaje v položkách Riadok súhrnu alebo Nový riadok.

S týmto typom pripojenia môžete k webovej časti Zoznam pripojiť viac ako jednu webovú časť.

Poskytnutie údajov

Webovú časť zoznam je možné pripojiť k inej webovej časti, ktorá pracuje s údajmi zoznamu. V tomto prípade webová časť Zoznam je zdrojom údajov pre inú webovú časť.

V štandardnom a údajovom zobrazení sa inej webovej časti poskytnú len údaje v zobrazení.

S týmto typom pripojenia môžete k webovej časti Zoznam pripojiť viac ako jednu webovú časť.

Získať zoradenie/Filtrovať z

V štandardnom a údajovom zobrazení môžete pripojiť webovú časť Zobrazenie zoznamu k inej webovej časti, ktorá jej môže poskytnúť nasledujúce informácie:

 • Jeden alebo viaceré páry údajov názvu a hodnoty stĺpca, ktoré filtrujú údaje webovej časti Zoznam.

 • Stĺpec údajov vo webovej časti Zoznam zoraďuje údaje vo vzostupnom alebo zostupnom poradí.

S týmto typom pripojenia sa k webovej časti Zoznam môže pripojiť iba jedna iná webová časť.

Všetky webové časti Zobrazenie zoznamu sú na vašej lokalite obyčajne k dispozícii v galérii Názov lokality. Po prvom pridaní webovej časti Zobrazenie zoznamu z galérie webových častí na stránku webových častí zobrazuje stránka webových častí predvolené zobrazenie zoznamu vo webovej časti. Ak chcete požadované údaje zobraziť vo webovej časti Zobrazenie zoznamu a tiež v ďalšej pripojenej webovej časti, bude potrebné upraviť zobrazenie zoznamu. Môžete napríklad filtrovať, zoradiť, alebo zoskupiť údaje iným spôsobom alebo zobraziť iné stĺpce.

Zobrazenie zoznamu môžete zmeniť v časti prispôsobených vlastností Zobrazenia zoznamov na table s nástrojmi niektorým z týchto dvoch spôsobov:

 • Vo vlastnosti Vybraté zobrazenie vyberte iné zobrazenie.

 • Kliknite na položku Upraviť aktuálne zobrazenie, ak chcete aktuálne zobrazenie upraviť.

Pri každom výbere alebo zmene zobrazenia zoznamu sa vytvorí kópia návrhu zoznamu z pôvodného návrhu zoznamu lokality a uloží sa vo webovej časti Zobrazenie zoznamu. Údaje zoznamu však ostávajú nezmenené.

Pri prepínaní z aktuálneho na iné zobrazenie postupujte opatrne. Môžete odstrániť zmeny, ktoré ste v súčasnom zobrazení urobili, a tiež vypnúť pripojenia webových častí, ktoré závisia od stĺpcov v súčasnom zobrazení. Pri prepnutí zobrazení sa zobrazí výzva na potvrdenie.

Na začiatok stránky

Podporované typy zoznamov, ktoré je možné pripojiť

Hoci vo webovej časti Zobrazenie zoznamu je možné zobraziť všetky typy zoznamov, iba niektoré z nich sú podporované pri vytváraní spojenia s inou webovou časťou. Vo všeobecnosti sú podporované tie typy zoznamov, ktoré zobrazujú údaje v tabuľkovom formáte, napríklad Kontakty. Zoznamy, ktoré nezobrazujú údaje v tabuľkovom formáte, napríklad zobrazenie priečinka, nie sú podporované. Zoznam podporovaných a nepodporovaných typov zoznamov je uvedený nižšie.

Podporované typy zoznamov

Nepodporované typy zoznamov

 • Oznamy

 • Kontakty

 • Udalosti

 • Problémy

 • Prepojenia

 • Úlohy

 • Vlastné zoznamy

 • Zoznamy, ktoré obsahujú údaje importované z hárka

 • Knižnice dokumentov

 • Knižnice formulárov

 • Kalendárové zobrazenie zoznamu udalostí

 • Diskusné panely

 • Prieskumy

 • Knižnice obrázkov

 • Katalógy lokalít a šablón zoznamov

 • Galérie webových častí

 • Zdroje údajov

Na začiatok stránky

Podporované typy stĺpcov, ktoré je možné pripojiť

Hoci vo webovej časti Zobrazenie zoznamu je možné zobraziť všetky typy stĺpcov, iba niektoré z nich sú podporované pri vytváraní spojenia s inou webovou časťou. Zoznam podporovaných a nepodporovaných typov stĺpcov je uvedený nižšie.

Podporované typy stĺpcov zoznamov

Nepodporované typy stĺpcov zoznamov

 • Jeden riadok textu

 • Voľba

 • Number

 • Currency

 • Dátum a čas

 • Hypertextové prepojenie alebo obrázok (pre zhodné stĺpce)

 • Vyhľadávanie

 • Áno/Nie

 • Výpočtové

 • Hypertextové prepojenie alebo obrázok (pre filtrovanie)

 • Viacero riadkov textu

 • Úpravy

Na začiatok stránky

Prispôsobené vlastnosti webovej časti Zobrazenie zoznamu

Prispôsobené vlastnosti webovej časti Zobrazenie zoznamu stránok sú uvedené nižšie.

Poznámka: Vo vlastnom zobrazení nemôžete zobraziť alebo upraviť žiadne vlastné vlastnosti.

Vlastnosť

Popis

Vybraté zobrazenie

Pri prepínaní z aktuálneho na iné zobrazenie postupujte opatrne. Môžete odstrániť zmeny, ktoré ste v súčasnom zobrazení urobili, a tiež vypnúť pripojenia webových častí, ktoré závisia od stĺpcov v súčasnom zobrazení. Pri prepnutí zobrazení sa zobrazí výzva na potvrdenie.

Určuje zobrazenie zoznamu, ktoré sa zobrazí vo webovej časti. Môžete zvoliť jednu z nasledujúcich možností:

 • Všetky názvy zoznamu alebo Všetky dokumenty     Táto vlastnosť zobrazuje všetky stĺpce v zozname alebo knižnici v závislosti od typu zoznamu.

  Poznámka: Skôr než kliknete na tlačidlo OK alebo Použiť, vyberte položku <Aktuálne zobrazenie>, aby ste sa vrátili k poslednému použitému zobrazeniu a ignorovali neuložené zmeny, ktoré ste vykonali v kópii návrhu informácií zobrazenia zoznamu. Po kliknutí na tlačidlo OK alebo Použiť sa vykonané zmeny použijú na nové aktuálne zobrazenie a uložia sa vo webovej časti Zobrazenie zoznamu.

 • Zobrazenie programu Prieskumník     Táto vlastnosť zobrazuje obsah knižnice dokumentov iba pomocou ikon, podobne ako v programe Windows Prieskumník. Toto zobrazenie je dostupné iba pre knižnice dokumentov.

 • <Súhrnné zobrazenie>     Táto vlastnosť zobrazuje súhrnné zobrazenie zoznamu. Toto zobrazenie sa líši podľa typov zoznamu.

 • Zobrazenie ďalších zoznamov    Táto vlastnosť zobrazuje zobrazenia definované používateľom alebo iné predvolené zobrazenia v závislosti od typu zoznamu.

Úprava aktuálneho zobrazenia

Ak chcete upraviť aktuálne zobrazenie použité vo webovej časti (vrátane zobrazených stĺpcov), poradia zoradenia a použitého filtra, možnosti zobrazenia súčtov a obmedzenia počtu položiek, vyberte položku Upraviť aktuálne zobrazenie.

Pri každom výbere alebo zmene zobrazenia zoznamu sa vytvorí kópia návrhu informácií zoznamu z pôvodného návrhu zoznamu lokality a uloží sa vo webovej časti Zobrazenie zoznamu. Údaje zoznamu však ostávajú nezmenené.

Typ panela s nástrojmi

Určuje spôsob zobrazenia panela s nástrojmi zoznamu a jeho zobrazenie vôbec. Vyberte jednu z troch nasledujúcich možností:

Súhrnný panel s nástrojmi     Táto možnosť zobrazuje súhrnný panel s nástrojmi pre aktuálne vybraté zobrazenie zoznamu. Je to predvolená hodnota pre väčšinu typov zoznamov, okrem vlastných zoznamov.

Celý panel s nástrojmi     Táto možnosť zobrazuje celý panel s nástrojmi pre aktuálne vybraté zobrazenie zoznamu. Je to predvolená hodnota pre vlastné zoznamy.

K dispozícii nie je žiadny panel s nástrojmi     Nezobrazí sa žiadny panel s nástrojmi.

Na začiatok stránky

Bežné vlastnosti webových častí

Všetky webové časti zdieľajú bežnú skupinu vlastností, ktorá riadi ich vzhľad, rozloženie a rozšírené charakteristiky.

Poznámka: Bežné vlastnosti webových častí, ktoré sú zobrazené na table s nástrojmi, sa môžu líšiť od tých, ktoré sú uvedené v tejto sekcii, v dôsledku niekoľkých príčin:

 • Ak chcete na table s nástrojmi zobraziť časť Rozšírené, musíte mať príslušné povolenie.

 • Pri niektorých webových častiach sa vývojár webovej časti môže rozhodnúť nezobraziť jednu alebo viacero bežných vlastností alebo na table s nástrojmi v sekciách Vzhľad, Rozloženie a Spresnenie vytvorí a zobrazí ďalšie vlastnosti, ktoré nie sú nižšie uvedené.

 • Niektoré nastavenia povolení a vlastností môžu vypnúť alebo skryť vlastnosti webovej časti.

Vzhľad

Vlastnosť

Popis

Nadpis

Určuje nadpis webovej časti, ktorý sa zobrazí v záhlaví okna webovej časti.

Výška

Určuje výšku webovej časti.

Šírka

Určuje šírku webovej časti.

Stav Chrome

Určuje, či sa sa na stránke zobrazí celá webová časť, keď používateľ otvorí stránku webovej časti. Predvolene je stav chrome nastavený na hodnotu Normálne a zobrazí sa celá webová časť. Ak sa stav nastaví na Minimalizované, zobrazí sa len záhlavie okna.

Typ Chrome

Určuje, či sa zobrazí záhlavie okna a orámovanie rámu webovej časti.

Rozloženie

Vlastnosť

Popis

Skryté

Určuje, či je webová časť viditeľná, keď používateľ otvorí stránku webovej časti. Ak je začiarkovacie políčko prázdne, webová časť je viditeľná len pri navrhovaní stránky a k názvu má pripojenú príponu (Skryté).

Webovú časť je možné skryť, ak ju chcete použiť na poskytovanie údajov na inú webovú časť cez pripojenie webovej časti, pričom webovú časť nechcete zobraziť.

Smer

Určuje smer textu v obsahu webovej časti. Arabčina je napríklad jazyk smerujúci sprava doľava. Angličtina a väčšina ostatných európskych jazykov smeruje zľava doprava. Tieto nastavenia nemusia byť dostupné pre všetky typy webových častí.

Zóna

Určuje zónu na stránke webovej časti, kde je umiestnená webová časť.

Poznámka: Zóny na stránke webovej časti sa nezobrazia v zozname, ak nemáte povolenie na úpravu zóny.

Index zóny

Určuje pozíciu webovej časti v zóne, keď zóna obsahuje viac ako jednu webovú časť.

Ak chcete určiť poradie, do textového poľa zadajte celé kladné číslo.

Ak webové časti v zóne sú zoradené zhora nadol, hodnota 1 znamená, že webová časť sa zobrazí v hornej časti zóny. Ak webové časti v zóne sú zoradené zľava doprava, hodnota 1 znamená, že webová časť za zobrazí v ľavej časti zóny.

Ak napríklad pridáte webovú časť do prázdnej zóny s usporiadaním zhora nadol, index zóny bude mať hodnotu 0. Ak do spodnej časti zóny pridáte druhú webovú časť, index zóny bude mať hodnotu 1. Ak chcete premiestniť druhú webovú časť do hornej časti zóny, zadajte hodnotu 0 a potom zadajte hodnotu 1 pre prvú webovú časť.

Poznámka: Každá webová časť v zóne musí mať jednoznačnú hodnotu indexu zóny. Preto zmena hodnoty indexu zóny pre aktuálnu webovú časť môže tiež zmeniť hodnotu indexu zóny pre iné webové časti v zóne.

Spresnenie

Vlastnosť

Popis

Povoliť minimalizáciu

Určuje, či webovú časť je možné minimalizovať.

Povoliť skončenie

Určuje, či je možné webovú časť odstrániť zo stránky webovej časti.

Povoliť skrytie

Určuje, či je možné webovú časť skryt.

Povoliť zmenu zóny

Určuje, či je možné webovú časť presunúť do inej zóny.

Povoliť pripojenia

Určuje, či sa webová časť môže zúčastniť pripojenia s inými webovými časťami.

Povoliť úpravy vo vlastnom zobrazení

Určuje, či je možné upravovať vlastnosti webovej časti v osobnom zobrazení.

Režim exportu

Určuje úroveň údajov s povolením na exportovanie pre túto webovú časť. V závislosti od vašej konfigurácie, toto nastavenie nemusí byť dostupné.

Adresa URL nadpisu

Určuje adresu URL súboru s ďalšími informáciami o webovej časti. Po kliknutí na nadpis webovej časti sa súbor zobrazí v samostatnom okne prehľadávača.

Popis

Určuje obrazovkový komentár, ktorý sa zobrazí, keď sa ukazovateľ myši zastaví na nadpise webovej časti alebo ikone webovej časti. Hodnota tejto vlastnosti sa použije pri hľadaní webových častí pomocou príkazu Hľadať v ponuke Hľadať webové časti tably s nástrojmi v týchto galériách webových častí: Lokalita, Virtuálny server a Stránka webových častí.

Adresa URL Pomocníka

Určuje umiestnenie súboru obsahujúceho informácie Pomocníka o webovej časti. Informácie Pomocníka sa zobrazia v samostatnom okne prehľadávača po kliknutí na položku Pomocník v ponuke webovej časti.

Režim Pomocníka

Určuje, ako bude prehľadávač zobrazovať obsah Pomocníka pre webovú časť.

Vyberte jednu z nasledujúcich možností:

 • Modálne Otvorí samostatné okno prehľadávača, ak takáto možnosť existuje.

 • Nemodálne Otvorí oddelené okno prehľadávača, ak táto možnosť existuje. Používateľ nemusí zatvoriť okno pred návratom na webovú stránku. Toto je predvolená hodnota.

 • Navigácia Webová stránka sa otvorí v aktuálnom okne prehliadača.

Poznámka: Hoci prispôsobené webové časti Microsoft ASP.NET podporujú túto vlastnosť, predvolene sa témy Pomocníka programu Windows SharePoint Services 3.0 otvárajú iba v osobitnom okne prehliadača.

Adresa URL katalógového obrázka ikony

Určuje umiestnenie súboru obsahujúceho obrázok, ktorý sa použije ako ikona webovej časti v zozname webovej časti. Veľkosť obrázka musí byť 16 x 16 pixelov.

Adresa URL obrázka ikony nadpisu

Určuje umiestnenie súboru obsahujúceho obrázok, ktorý sa použije v záhlaví okna webovej časti. Veľkosť obrázka musí byť 16 x 16 pixelov.

Chybové hlásenie importu

Určuje hlásenie, ktoré sa zobrazí v prípade výskytu problému s importovaním webovej časti.

Na začiatok stránky

Posledná aktualizácia 2014-6-16

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×