Webová časť Obrázok

Webovú časť Obrázok je možné použiť na pridanie obrázka alebo grafického objektu na stránku webových častí. Úpravou prispôsobených vlastností obrázka v zdieľanom zobrazení môžete ovládať zvislé a vodorovné zarovnanie a farby pozadia obrázka vo webovej časti, čo umožňuje jednoduchšiu koordináciu obrázka s ostatnými webovými časťami na stránke.

Obsah tohto článku

Spôsoby použitia webovej časti Obrázok

Spôsoby zobrazenia obrázka

Pripojenie webovej časti Obrázok k inej webovej časti

Prispôsobené vlastnosti webovej časti Obrázok

Spoločné vlastnosti webových častí

Spôsoby použitia webovej časti Obrázok

Webovú časť Obrázok je možné použiť na:

 • pridanie loga spoločnosti alebo projektu na stránku,

 • zobrazenie fotografií zamestnancov alebo produktov,

 • vylepšenie vzhľadu stránky.

Na začiatok stránky

Spôsoby zobrazenia obrázka

Existujú dva spôsoby zobrazenia obrázka:

 • Zadanie cesty k súboru alebo hypertextového prepojenia na súbor obrázka v textovom poli vlastnosti Prepojenie na obrázok. V tomto prípade je obrázok statický a nemení sa (pokiaľ sa neupraví vlastnosť).

 • Pripojenie webovej časti Obrázok k inej webovej časti, ktorá poskytuje cestu k súboru alebo hypertextové prepojenie. V tomto prípade môže byť obrázok dynamický a môže sa meniť v dôsledku akcie v inej webovej časti, napríklad ak používateľ vyberie riadok vo webovej časti zobrazenia zoznamu.

  Príkladom je pripojenie webovej časti zobrazenia zoznamu obsahujúcej kontakty k webovej časti Obrázok. Ak vo webovej časti zobrazenia zoznamu Kontakty vyberiete riadok, ktorý obsahuje stĺpec s hypertextovým prepojením na súbor s obrázkom daného kontaktu, obrázok kontaktu sa zobrazí vo webovej časti Obrázok.

Na začiatok stránky

Pripojenie webovej časti Obrázok k inej webovej časti

 1. V ponuke Akcie lokality Obrázok tlačidla kliknite na položku Upraviť stránku.

 2. Kliknite na ponuku Webová časť Ponuka webovej časti a potom ukážte na položku Pripojenia.

 3. Ukážte na položku Získať obrázok z umiestnenia a potom kliknite na názov webovej časti, ku ktorej sa chcete pripojiť.

Poznámka: Ak vlastnosť Prepojenie na obrázok už obsahuje hodnotu a pripojíte webovú časť Obrázok k inej webovej časti, vlastnosť Prepojenie na obrázok sa ignoruje. Ak už je webová časť Obrázok pripojená k inej webovej časti a chcete nastaviť hodnotu pre vlastnosť Prepojenie na obrázok, najprv odstráňte pripojenie.

Na začiatok stránky

Prispôsobené vlastnosti webovej časti Obrázok

Prispôsobené vlastnosti webovej časti Obrázok sú uvedené nižšie.

Poznámka: Vo vlastnom zobrazení nemôžete zobraziť ani upraviť žiadne vlastné vlastnosti.

Vlastnosť

Popis

Prepojenie na obrázok

Určuje cestu k súboru alebo hypertextové prepojenie na obrázok, ktorý sa má zobraziť vo webovej časti Obrázok.

V závislosti od používaného prehliadača môžu byť podporované formáty grafických súborov nasledovné.

Formát grafického súboru

Typ súboru

Bitová mapa systému Windows (BMP)

.bmp

Formát Windows Enhanced Metafile (EMF)

.emf

Formát Graphics Interchange Format (GIF)

.gif

Formát Joint Photographic Experts Group (JPEG)

.jpg, .jpeg

Formát Portable Network Graphics (PNG)

.png

Vlastnosť Prepojenie na obrázok nemusí byť k dispozícii, ak je webová časť Obrázok pripojená k inej webovej časti poskytujúcej obrázok.

Alternatívny text

Určuje text, ktorý sa zobrazí, keď používateľ ukáže ukazovateľom myši na obrázok. Tento text sa zobrazuje, ak obrázok nie je k dispozícii.

Zvislé zarovnanie obrázka

Určuje zvislé umiestnenie obrázka vo webovej časti Obrázok. Vyberte niektorú z nasledujúcich možností: Hore, Stred alebo Dole. Predvolenou hodnotou je hodnota Stred.

Vodorovné zarovnanie obrázka

Určuje vodorovné umiestnenie obrázka vo webovej časti Obrázok. Vyberte niektorú z nasledujúcich možností: Vľavo, V strede alebo Vpravo. Predvolenou hodnotou je hodnota V strede.

Farba pozadia webovej časti

Určuje farbu okna webovej časti Obrázok na pozadí obrázka. Predvolenou farbou je farba pozadia aktuálneho motívu.

Farbu určíte kliknutím na tlačidlo Obrázok tlačidla vpravo od textového poľa a vykonaním jednej z nasledovných možností:

 • Vyberte farbu v mriežke farieb.

 • Zadajte názov farby v jazyku HTML.

 • Zadajte hodnotu RGB farby.

Ak má byť farba pozadia zhodná s farbou motívu lokality, kliknite na položku Priehľadné v dialógovom okne Farba pozadia webovej časti.

Na začiatok stránky

Spoločné vlastnosti webových častí

Všetky webové časti zdieľajú spoločnú množinu vlastností, ktorými sa ovláda ich vzhľad, rozloženie a pokročilé charakteristiky.

Poznámka:  Spoločné vlastnosti webovej časti, ktoré sa zobrazujú na table s nástrojmi, sa môžu z určitých dôvodov odlišovať od informácií uvedených v tejto časti:

 • Na zobrazenie časti Spresnenie na table s nástrojmi treba mať príslušné povolenie.

 • V prípade špecifickej webovej časti mohol vývojár webovej časti určiť, že sa niektoré z týchto vlastností nebudú zobrazovať, alebo mohol vytvoriť a zobraziť ďalšie vlastnosti, ktoré nie sú uvedené v sekcii Vzhľad, Rozloženie ani Spresnenie na table s nástrojmi.

 • Niektoré nastavenia povolení a vlastností môžu vypnúť alebo skryť vlastnosti webovej časti.

Vzhľad

Vlastnosť

Popis

Nadpis

Určuje nadpis webovej časti, ktorý sa zobrazuje v záhlaví okna webovej časti.

Výška

Určuje výšku webovej časti.

Šírka

Určuje šírku webovej časti.

Stav rozhrania

Určuje, či sa sa na stránke zobrazí celá webová časť, keď používateľ otvorí stránku webovej časti. Predvolene je stav rozhrania nastavený na hodnotu Normálne a zobrazí sa celá webová časť. Ak sa stav nastaví na Minimalizované, zobrazí sa len záhlavie okna.

Typ rozhrania

Určuje, či sa zobrazí záhlavie okna a orámovanie rámu webovej časti.

Rozloženie

Vlastnosť

Popis

Skryté

Určuje, či je webová časť viditeľná, keď používateľ otvorí stránku webovej časti. Ak je začiarkavacie políčko prázdne, webová časť je viditeľná len pri navrhovaní stránky a k názvu má pripojenú príponu (Skryté).

Webovú časť môžete skryť, ak ju chcete použiť na poskytovanie údajov pre druhú webovú časť prostredníctvom pripojenia webovej časti, ale nechcete webovú časť zobraziť.

Smer

Určuje smer textu v obsahu webovej stránky. Napríklad smer textu v arabskom jazyku je sprava doľava, smer textu v anglickom jazyku a vo väčšine európskych jazykov je zľava doprava. Toto nastavenie nemusí byť dostupné v prípade všetkých typov webových častí.

Zóna

Určuje zónu stránky webových častí, v ktorej sa daná webová časť nachádza.

Poznámka: Zóny na stránke webových častí nie sú uvedené v zozname, ak nemáte povolenie na úpravu zóny.

Index zóny

Určuje pozíciu webovej časti v zóne, ak zóna obsahuje viac než jednu webovú časť.

Ak chcete určiť poradie, do textového poľa zadajte celé číslo.

Ak sú webové časti v zóne usporiadané odhora nadol, hodnota 1 znamená najvyššiu webovú časť v danej zóne. Ak sú webové časti v zóne usporiadané zľava doprava, hodnota 1 znamená webovú časť, ktorá sa nachádza v krajnej ľavej časti zóny.

Ak napríklad pridáte webovú časť do prázdnej zóny s usporiadaním zhora nadol, index zóny bude mať hodnotu 0. Ak do spodnej časti zóny pridáte druhú webovú časť, index zóny bude mať hodnotu 1. Ak chcete premiestniť druhú webovú časť do hornej časti zóny, zadajte hodnotu 0 a potom zadajte hodnotu 1 pre prvú webovú časť.

Poznámka:  Každá webová časť v zóne musí mať jedinečnú hodnotu indexu zóny. Zmena hodnoty indexu zóny pre aktuálnu webovú časť preto môže viesť k zmene hodnoty indexu zóny pre ostatné webové časti v zóne.

Spresnenie

Vlastnosť

Popis

Povoliť minimalizovanie

Určuje, či sa webová časť môže minimalizovať.

Povoliť zatvorenie

Určuje, či možno webovú časť odstrániť zo stránky webových častí.

Povoliť skrytie

Určuje, či webovú časť možno skryť.

Povoliť zmenu zóny

Určuje, či webovú časť možno premiestniť do inej zóny.

Povoliť pripojenia

Určuje, či sa webová časť môže pripájať k iným webovým častiam.

Povoliť úpravy v osobnom zobrazení

Určuje, či možno vlastnosti webovej časti upravovať v osobnom zobrazení.

Režim exportu

Určuje úroveň údajov, ktoré možno exportovať vzhľadom na túto webovú časť. V závislosti od konfigurácie nemusí byť toto nastavenie dostupné.

URL adresa nadpisu

Určuje URL adresu súboru, ktorý obsahuje ďalšie informácie o webovej časti. Súbor sa zobrazí v osobitnom prehliadači po kliknutí na názov webovej časti.

Popis

Určuje obrazovkový komentár, ktorý sa zobrazí, keď sa ukazovateľ myši zastaví na nadpise webovej časti alebo ikone webovej časti. Hodnota tejto vlastnosti sa použije pri hľadaní webových častí pomocou príkazu Hľadať v ponuke Hľadať webové časti tably s nástrojmi v týchto galériách webových častí: Lokalita, Virtuálny server a Stránka webových častí.

URL adresa Pomocníka

Určuje adresu URL súboru, ktorý obsahuje informácie Pomocníka o danej webovej časti. Informácie Pomocníka sa zobrazia v osobitnom okne prehliadača po kliknutí na príkaz Pomocník v ponuke webovej časti.

Režim Pomocníka

Určuje, či sa v prehľadávači zobrazí obsah Pomocníka pre danú webovú časť.

Vyberte niektorú z týchto možností:

 • Modálny Otvorí sa osobitné okno prehliadača (ak je takáto možnosť dostupná v prehliadači). Je potrebné, aby používateľ toto okno pred návratom na webovú stránku zavrel.

 • Nemodálny Otvorí sa osobitné okno prehliadača (ak je takáto možnosť dostupná v prehliadači). Používateľ nemusí zatvárať okno pred návratom na webovú stránku. Toto je predvolená hodnota nastavenia.

 • Navigácia Webová stránka sa otvorí v aktuálnom okne prehliadača.

Poznámka: Hoci prispôsobené webové časti Microsoft ASP.NET podporujú túto vlastnosť, predvolene sa témy Pomocníka programu Windows SharePoint Services 3.0 otvárajú iba v osobitnom okne prehliadača.

URL adresa obrázka ikony katalógu

Určuje umiestnenie súboru s obrázkom, ktorý sa použije ako ikona webovej časti v zozname webových častí. Veľkosť obrázka musí byť 16 x 16 pixelov.

URL adresa obrázka názvu ikony

Určuje umiestnenie súboru obsahujúceho obrázok, ktorý sa použije v záhlaví okna webovej časti. Veľkosť obrázka musí byť 16 x 16 pixelov.

Chybové hlásenie importu

Určuje hlásenie, ktoré sa zobrazí v prípade výskytu problému s importovaním webovej časti.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×