Webová časť Obrázok

Webovú časť Obrázok je možné použiť na pridanie obrázka alebo grafického objektu na stránku webovej časti. Úpravou prispôsobených vlastností obrázka v zdieľanom zobrazení môžete riadiť zvislé a vodorovné zarovnanie a farby pozadia obrázka vo webovej časti, čo umožňuje jednoduchšiu koordináciu obrázka s ostatnými webovými časťami na stránke.

Obsah tohto článku

Spôsoby použitia webovej časti Obrázok

Spôsoby zobrazenia obrázka

Pripojenie webovej časti Obrázok k inej webovej časti

Prispôsobené vlastnosti webovej časti Obrázok

Spoločné vlastnosti webových častí

Spôsoby použitia webovej časti Obrázok

Webovú časť Obrázok je možné použiť na:

 • pridanie loga spoločnosti alebo projektu na stránku,

 • zobrazenie fotografií zamestnancov alebo produktov,

 • vylepšenie vzhľadu stránky.

Na začiatok stránky

Spôsoby zobrazenia obrázka

Existujú dva spôsoby zobrazenia obrázka:

 • Zadanie cesty k súboru alebo hypertextového prepojenia na súbor obrázka v textovom poli vlastnosti Prepojenie na obrázok. V tomto prípade je obrázok statický a nemení sa (pokiaľ sa neupraví vlastnosť).

 • Pripojenie webovej časti Obrázok k inej webovej časti, ktorá poskytuje cestu k súboru alebo hypertextové prepojenie. V tomto prípade môže byť obrázok dynamický a môže sa meniť v dôsledku akcie v inej webovej časti, napríklad ak používateľ vyberie riadok vo webovej časti zobrazenia zoznamu.

  Príkladom je pripojenie webovej časti Obrázok k webovej časti zobrazenia zoznamu obsahujúcej kontakty. Ak vo webovej časti zobrazenia zoznamu Kontakty vyberiete riadok, ktorý obsahuje stĺpec s hypertextovým prepojením na súbor s obrázkom daného kontaktu, obrázok kontaktu sa zobrazí vo webovej časti Obrázok.

Na začiatok stránky

Pripojenie webovej časti Obrázok k inej webovej časti

 1. V ponuke Akcie lokality Vzhľad tlačidla kliknite na položku Upraviť stránku.

 2. Kliknite na ponuku Webová časť Ponuka webovej časti a potom ukážte na položku Pripojenia.

 3. Ukážte na položku Získať obrázok z umiestnenia a potom kliknite na názov webovej časti, ku ktorej sa chcete pripojiť.

Poznámka: Ak vlastnosť Prepojenie na obrázok už obsahuje hodnotu a pripojíte webovú časť Obrázok k inej webovej časti, vlastnosť Prepojenie na obrázok sa ignoruje. Ak už je webová časť Obrázok pripojená k inej webovej časti a chcete nastaviť hodnotu pre vlastnosť Prepojenie na obrázok, najprv odstráňte pripojenie.

Na začiatok stránky

Prispôsobené vlastnosti webovej časti Obrázok

Prispôsobené vlastnosti webovej časti Obrázok sú uvedené nižšie.

Poznámka: Vo vlastnom zobrazení nemôžete zobraziť ani upraviť žiadne vlastné vlastnosti.

Vlastnosť

Popis

Prepojenie na obrázok

Určuje cestu k súboru alebo hypertextové prepojenie na obrázok, ktorý sa má zobraziť vo webovej časti Obrázok.

V závislosti od používaného prehľadávača môžu byť podporované formáty grafických súborov nasledovné.

Formáty grafických súborov

Typ súboru

Bitová mapa systému Windows (BMP)

.bmp

Formát EMF

.emf

Formát GIF

.gif

Formát JPEG

.jpg, .jpeg

Formát PNG

.png

Vlastnosť Prepojenie na obrázok nemusí byť k dispozícii, ak je webová časť Obrázok pripojená k inej webovej časti poskytujúcej obrázok.

Alternatívny text

Určuje text, ktorý sa zobrazí, keď používateľ umiestni ukazovateľ myši na obrázok. Tento text je zobrazený, ak obrázok nie je k dispozícii.

Zvislé zarovnanie obrázka

Určuje zvislé umiestnenie obrázka vo webovej časti Obrázok. Vyberte jednu z nasledovných možností: Hore, Stred alebo Dole. Predvolenou hodnotou je hodnota Stred.

Vodorovné zarovnanie obrázka

Určuje vodorovné umiestnenie obrázka vo webovej časti Obrázok. Vyberte jednu z nasledovných možností: Vľavo, V strede alebo Vpravo. Predvolenou hodnotou je hodnota V strede.

Farba pozadia webovej časti

Určuje farbu okna webovej časti Obrázok na pozadí obrázka. Predvolenou farbou je farba pozadia aktuálneho motívu.

Farbu určíte kliknutím na tlačidlo Vzhľad tlačidla vpravo od textového poľa a vykonaním jednej z nasledovných možností:

 • Vyberte farbu v mriežke farieb.

 • Zadajte názov farby v jazyku HTML.

 • Zadajte hodnotu RGB farby.

Ak má byť farba pozadia zhodná s farbou motívu lokality, kliknite na položku Priehľadné v dialógovom okne Farba pozadia webovej časti.

Na začiatok stránky

Bežné vlastnosti webových častí

Všetky webové časti zdieľajú všeobecnú množinu vlastností, ktoré ovládajú ich vzhľad, rozloženie a pokročilé charakteristiky.

Poznámka: Bežné vlastnosti webových častí, ktoré sú zobrazené na table s nástrojmi, sa môžu líšiť od tých, ktoré sú uvedené v tejto sekcii, v dôsledku niekoľkých príčin:

 • Na zobrazenie časti Spresnenie na table s nástrojmi treba mať príslušné povolenie.

 • Pri niektorých webových častiach sa vývojár webovej časti môže rozhodnúť nezobraziť jednu alebo viacero bežných vlastností alebo na table s nástrojmi v sekciách Vzhľad, Rozloženie a Spresnenie vytvorí a zobrazí ďalšie vlastnosti, ktoré nie sú nižšie uvedené.

 • Niektoré nastavenia povolení a vlastností môžu zakázať alebo skryť vlastnosti webovej časti.

Vzhľad

Vlastnosť

Popis

Názov

Určuje názov webovej časti, ktorý sa zobrazuje v záhlaví okna webovej časti.

Výška

Určuje výšku webovej časti.

Šírka

Určuje šírku webovej časti.

Stav rozhrania

Určuje, či sa sa na stránke zobrazí celá webová časť, keď používateľ otvorí stránku webovej časti. Predvolene je stav chrome nastavený na hodnotu Normálne a zobrazí sa celá webová časť. Ak sa stav nastaví na Minimalizované, zobrazí sa len záhlavie okna.

Typ rozhrania

Určuje, či sa zobrazí záhlavie okna a orámovanie rámca webovej časti.

Rozloženie

Vlastnosť

Popis

Skryté

Určuje, či je webová časť viditeľná, keď používateľ otvorí stránku webovej časti. Ak je začiarkovacie políčko prázdne, webová časť je viditeľná len pri navrhovaní stránky a k názvu má pripojenú príponu (Skryté).

Webovú časť je možné skryť, ak ju chcete použiť na poskytovanie údajov na inú webovú časť cez pripojenie webovej časti, pričom webovú časť nechcete zobraziť.

Smer

Určuje smer textu v obsahu webovej časti. Arabčina je napríklad jazyk smerujúci sprava doľava. Angličtina a väčšina ostatných európskych jazykov smeruje zľava doprava. Tieto nastavenia nemusia byť dostupné pre všetky typy webových častí.

Zóna

Určuje zónu stránky webových častí, v ktorej sa daná webová časť nachádza.

Poznámka: Zóny na stránke webových častí nie sú uvedené v zozname, ak nemáte povolenie na úpravu zóny.

Index zóny

Určuje pozíciu webovej časti v zóne, ak zóna obsahuje viac než jednu webovú časť.

Ak chcete určiť poradie, do textového poľa zadajte celé číslo.

Ak webové časti v zóne sú zoradené zhora nadol, hodnota 1 znamená, že webová časť sa zobrazí v hornej časti zóny. Ak webové časti v zóne sú zoradené zľava doprava, hodnota 1 znamená, že webová časť za zobrazí v ľavej časti zóny.

Ak napríklad pridáte webovú časť do prázdnej zóny s usporiadaním zhora nadol, index zóny bude mať hodnotu 0. Ak do spodnej časti zóny pridáte druhú webovú časť, index zóny bude mať hodnotu 1. Ak chcete premiestniť druhú webovú časť do hornej časti zóny, zadajte hodnotu 0 a potom zadajte hodnotu 1 pre prvú webovú časť.

Poznámka: Každá webová časť v zóne musí mať jednoznačnú hodnotu indexu zóny. Preto zmena hodnoty indexu zóny pre aktuálnu webovú časť môže tiež zmeniť hodnotu indexu zóny pre iné webové časti v zóne.

Spresnenie

Vlastnosť

Popis

Povoliť minimalizáciu

Určuje možnosť minimalizácie webovej časti.

Povoliť zatvorenie

Určuje, či možno webovú časť odstrániť zo stránky webových častí.

Povoliť skrytie

Určuje možnosť skrytia webovej časti.

Povoliť zmenu zóny

Určuje možnosť premiestnenia webovej časti do inej zóny.

Povoliť pripojenia

Určuje, či sa webová časť môže pripájať k iným webovým častiam.

Povoliť úpravy v osobnom zobrazení

Určuje možnosť úprav vlastností webovej časti v osobnom zobrazení.

Režim exportu

Určuje úroveň údajov s povolením na exportovanie pre túto webovú časť. V závislosti od vašej konfigurácie, toto nastavenie nemusí byť dostupné.

Adresa URL názvu

Určuje adresu URL súboru s ďalšími informáciami o webovej časti. Po kliknutí na nadpis webovej časti sa súbor zobrazí v samostatnom okne prehľadávača.

Popis

Určuje obrazovkový komentár, ktorý sa zobrazí, keď sa ukazovateľ myši zastaví na nadpise webovej časti alebo ikone webovej časti. Hodnota tejto vlastnosti sa použije pri hľadaní webových častí pomocou príkazu Hľadať v ponuke Hľadať webové časti tably s nástrojmi v týchto galériách webových častí: Lokalita, Virtuálny server a Stránka webových častí.

Adresa URL Pomocníka

Určuje umiestnenie súboru obsahujúceho informácie Pomocníka o webovej časti. Informácie Pomocníka sa zobrazia v samostatnom okne prehľadávača po kliknutí na položku Pomocník v ponuke webovej časti.

Režim Pomocníka

Určuje, či sa v prehliadači zobrazí obsah Pomocníka pre danú webovú časť.

Vyberte niektorú z nasledujúcich možností:

 • Modálne Otvorí samostatné okno prehľadávača, ak takáto možnosť existuje.

 • Nemodálne Otvorí oddelené okno prehľadávača, ak táto možnosť existuje. Používateľ nemusí zatvoriť okno pred návratom na webovú stránku. Toto je predvolená hodnota.

 • Navigácia Webová stránka sa otvorí v aktuálnom okne prehliadača.

Poznámka: Hoci prispôsobené webové časti Microsoft ASP.NET podporujú túto vlastnosť, predvolene sa témy Pomocníka programu Windows SharePoint Services 3.0 otvárajú iba v osobitnom okne prehliadača.

Adresa URL obrázka ikony katalógu

Určuje umiestnenie súboru obsahujúceho obrázok, ktorý sa použije ako ikona webovej časti v zozname webovej časti. Veľkosť obrázka musí byť 16 x 16 pixelov.

Adresa URL obrázka názvu ikony

Určuje umiestnenie súboru obsahujúceho obrázok, ktorý sa použije v záhlaví okna webovej časti. Veľkosť obrázka musí byť 16 x 16 pixelov.

Importovať chybové hlásenie

Určuje hlásenie, ktoré sa zobrazí v prípade výskytu problému s importovaním webovej časti.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×