Webová časť Editor obsahu

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Vo webovej časti Editor obsahu môžete použiť na pridanie formátovaného textu, tabuliek, hypertextových prepojení a obrázkov na klasické stránku webových častí.

Dôležité: 

 • Webová časť Editor obsahu je určená na pridávanie HTML obsahu na stránku webových častí, čo môže zahŕňať hypertextové prepojenia. Táto webová časť však nie je určená na pripojenie k webovej lokalite. Ak potrebujete pripojiť webovú časť k webovej lokalite, zvážte použitie webovej časti Zobrazovač stránok.

 • Webová časť Editor obsahu neakceptuje prvok HTML FORM. Ak potrebujete pridať webovú časť, ktorá používa prvok FORM, použite radšej webovú časť Zobrazovač stránok alebo webovú časť Formulár.

 • Publikačné lokality a priradené webových častí, ako je napríklad webová časť Editor obsahu nepodporuje funkciu viacerých jazykov User Interface (MUI) s obsahom lokality SharePoint. Použite funkciu variácie, ktorý presmeruje používateľa na príslušné variácie lokality, na základe nastavenie jazyka svojho webového prehliadača. Ďalšie informácie nájdete v téme Vytvorenie viacjazyčných webových lokalít.

Obsah tohto článku

Možnosti použitia webovej časti Editor obsahu

Pridanie obsahu do webovej časti Editor obsahu

Kombinovanie upraveného a prepojeného obsahu

Prispôsobené vlastnosti webovej časti Editor obsahu

Všeobecné vlastnosti webových častí

Možnosti použitia webovej časti Editor obsahu

Pomocou webovej časti Editor obsahu môžete pridať:

 • úvodný formátovaný odsek na stránku,

 • tabuľku pokynov s vysvetlením grafu na stránke, údajov použitých v grafe a spôsobu vytvorenia grafu,

 • skupinu hypertextových prepojení na ďalšie informácie.

Na začiatok stránky

Pridanie obsahu do webovej časti Editor obsahu

Obsah možno do webovej časti Editor obsahu pridať tromi spôsobmi:

 • Editor RTF    Pomocou editora RTF je možné automaticky zadávať formátovaný obsah bez predchádzajúcich znalostí syntaxe HTML. Po kliknutí na tlačidlá ŠtandardnýFormátovanie na paneli s nástrojmi v hornej časti okna môžete zadávať a formátovať obsah. Kliknutím na položku Pomocník na štandardnom paneli s nástrojmi zobrazíte súhrn úloh, ktoré môžete vykonať, a príslušné tlačidlá.

 • Editor zdroja    Pomocou editora zdroja je možné zadávať a upravovať zdrojový kód HTML. Editor zdroja je editor obyčajného textu určený pre používateľov, ktorí majú skúsenosti s používaním syntaxe HTML.

 • Prepojenie na obsah    Namiesto úpravy obsahu môžete vytvoriť prepojenie na existujúci obsah zadaním hypertextového prepojenia na textový súbor, ktorý obsahuje zdrojový kód HTML. Môžete použiť dva platné hypertextové protokoly:

  • protokol HTTP (http://),

  • protokol HTTP s ochranou osobných údajov, ktorý využíva šifrovanie cez protokol SSL (https://).

   Môžete použiť absolútnu alebo relatívnu URL adresu. Nemôžete však použiť cestu k súboru.

Poznámka: Ak do webovej časti Editor obsahu zadáte URL adresu ako relatívne prepojenie, toto prepojenie sa po uložení údajov skonvertuje na absolútnu URL adresu. Automatická konverzia môže spôsobiť problém pri nasadzovaní obsahu z pracovného prostredia do produkčného prostredia, kde absolútne URL adresy odkazujú na pôvodný názov servera. Tomuto problému s automatickou konverziou sa možno vyhnúť úpravou webovej časti Editor obsahu na produkčnom serveri a manuálnou aktualizáciou URL adresy.

Dôležité: Ak vlastnosť Prepojenie na obsah prepája na súbor, ktorý je umiestnený mimo lokality, a nie je povolený anonymný prístup do lokality, prístup k súboru nemáte. O pomoc požiadajte správcu lokality.

Na začiatok stránky

Kombinovanie upraveného a prepojeného obsahu

Na poskytovanie primárnych aj sekundárnych informácií môžete kombinovať upravený a prepojený obsah. Ako sekundárnu informáciu v upravenou obsahu môžete napríklad poskytnúť chybové hlásenie, ktoré sa zobrazí, ak prepojený obsah alebo primárne informácie nie sú k dispozícii. Keď skombinujete upravený aj prepojený obsah, prepojený obsah sa vždy použije ako prvý. Ak prepojený obsah nie je dostupný, použije sa upravený obsah.

Na začiatok stránky

Prispôsobené vlastnosti webovej časti Editor obsahu

Nižšie sú uvedené prispôsobené vlastnosti webovej časti Editor obsahu.

Poznámka: Vo vlastnom zobrazení nemôžete zobraziť ani upraviť žiadne vlastné vlastnosti.

Vlastnosť

Popis

Editor RTF

Používa sa na zadanie formátovaného textu, tabuliek, hypertextových prepojení a obrázkov. Znalosť syntaxe HTML nie je potrebná.

Editor zdroja

Používa sa na zadanie zdrojového kódu HTML do editora obyčajného textu. Znalosť syntaxe HTML je potrebná.

Prepojenie na obsah

Používa sa na zadanie hypertextového prepojenia na textový súbor, ktorý obsahuje zdrojový kód HTML. Môžete použiť dva platné hypertextové protokoly:

 • protokol HTTP (http://),

 • protokol HTTP s ochranou osobných údajov, ktorý využíva šifrovanie cez protokol SSL (https://).

Môžete použiť absolútnu alebo relatívnu URL adresu. Nemôžete však použiť cestu k súboru.

Dôležité: Ak vlastnosť Prepojenie na obsah prepája na súbor, ktorý je umiestnený mimo lokality, a nie je povolený anonymný prístup do lokality, prístup k súboru nemáte. O pomoc požiadajte správcu lokality.

Na začiatok stránky

Spoločné vlastnosti webových častí

Všetky webové časti zdieľajú spoločnú množinu vlastností, ktorými sa ovláda ich vzhľad, rozloženie a pokročilé charakteristiky.

Poznámka:  Spoločné vlastnosti webovej časti, ktoré sa zobrazujú na table s nástrojmi, sa môžu z určitých dôvodov odlišovať od informácií uvedených v tejto časti:

 • Na zobrazenie časti Spresnenie na table s nástrojmi treba mať príslušné povolenie.

 • V prípade špecifickej webovej časti mohol vývojár webovej časti určiť, že sa niektoré z týchto vlastností nebudú zobrazovať, alebo mohol vytvoriť a zobraziť ďalšie vlastnosti, ktoré nie sú uvedené v sekcii Vzhľad, Rozloženie ani Spresnenie na table s nástrojmi.

 • Niektoré nastavenia povolení a vlastností môžu vypnúť alebo skryť vlastnosti webovej časti.

Vzhľad

Vlastnosť

Popis

Nadpis

Určuje nadpis webovej časti, ktorý sa zobrazuje v záhlaví okna webovej časti.

Výška

Určuje výšku webovej časti.

Šírka

Určuje šírku webovej časti.

Stav rozhrania

Určuje, či sa sa na stránke zobrazí celá webová časť, keď používateľ otvorí stránku webovej časti. Predvolene je stav rozhrania nastavený na hodnotu Normálne a zobrazí sa celá webová časť. Ak sa stav nastaví na Minimalizované, zobrazí sa len záhlavie okna.

Typ rozhrania

Určuje, či sa zobrazí záhlavie okna a orámovanie rámu webovej časti.

Rozloženie

Vlastnosť

Popis

Skryté

Určuje, či je webová časť viditeľná, keď používateľ otvorí stránku webovej časti. Ak je začiarkavacie políčko prázdne, webová časť je viditeľná len pri navrhovaní stránky a k názvu má pripojenú príponu (Skryté).

Webovú časť môžete skryť, ak ju chcete použiť na poskytovanie údajov pre druhú webovú časť prostredníctvom pripojenia webovej časti, ale nechcete webovú časť zobraziť.

Smer

Určuje smer textu v obsahu webovej stránky. Napríklad smer textu v arabskom jazyku je sprava doľava, smer textu v anglickom jazyku a vo väčšine európskych jazykov je zľava doprava. Toto nastavenie nemusí byť dostupné v prípade všetkých typov webových častí.

Zóna

Určuje zónu stránky webových častí, v ktorej sa daná webová časť nachádza.

Poznámka: Zóny na stránke webových častí nie sú uvedené v zozname, ak nemáte povolenie na úpravu zóny.

Index zóny

Určuje pozíciu webovej časti v zóne, ak zóna obsahuje viac než jednu webovú časť.

Ak chcete určiť poradie, do textového poľa zadajte celé číslo.

Ak sú webové časti v zóne usporiadané odhora nadol, hodnota 1 znamená najvyššiu webovú časť v danej zóne. Ak sú webové časti v zóne usporiadané zľava doprava, hodnota 1 znamená webovú časť, ktorá sa nachádza v krajnej ľavej časti zóny.

Ak napríklad pridáte webovú časť do prázdnej zóny s usporiadaním zhora nadol, index zóny bude mať hodnotu 0. Ak do spodnej časti zóny pridáte druhú webovú časť, index zóny bude mať hodnotu 1. Ak chcete premiestniť druhú webovú časť do hornej časti zóny, zadajte hodnotu 0 a potom zadajte hodnotu 1 pre prvú webovú časť.

Poznámka:  Každá webová časť v zóne musí mať jedinečnú hodnotu indexu zóny. Zmena hodnoty indexu zóny pre aktuálnu webovú časť preto môže viesť k zmene hodnoty indexu zóny pre ostatné webové časti v zóne.

Spresnenie

Vlastnosť

Popis

Povoliť minimalizovanie

Určuje, či sa webová časť môže minimalizovať.

Povoliť zatvorenie

Určuje, či možno webovú časť odstrániť zo stránky webových častí.

Povoliť skrytie

Určuje, či webovú časť možno skryť.

Povoliť zmenu zóny

Určuje, či webovú časť možno premiestniť do inej zóny.

Povoliť pripojenia

Určuje, či sa webová časť môže pripájať k iným webovým častiam.

Povoliť úpravy v osobnom zobrazení

Určuje, či možno vlastnosti webovej časti upravovať v osobnom zobrazení.

Režim exportu

Určuje úroveň údajov, ktoré možno exportovať vzhľadom na túto webovú časť. V závislosti od konfigurácie nemusí byť toto nastavenie dostupné.

URL adresa nadpisu

Určuje URL adresu súboru, ktorý obsahuje ďalšie informácie o webovej časti. Súbor sa zobrazí v osobitnom prehliadači po kliknutí na názov webovej časti.

Popis

Určuje obrazovkový komentár, ktorý sa zobrazí, keď sa ukazovateľ myši zastaví na nadpise webovej časti alebo ikone webovej časti. Hodnota tejto vlastnosti sa použije pri hľadaní webových častí pomocou príkazu Hľadať v ponuke Hľadať webové časti tably s nástrojmi v týchto galériách webových častí: Lokalita, Virtuálny server a Stránka webových častí.

URL adresa Pomocníka

Určuje adresu URL súboru, ktorý obsahuje informácie Pomocníka o danej webovej časti. Informácie Pomocníka sa zobrazia v osobitnom okne prehliadača po kliknutí na príkaz Pomocník v ponuke webovej časti.

Režim Pomocníka

Určuje, či sa v prehľadávači zobrazí obsah Pomocníka pre danú webovú časť.

Vyberte niektorú z týchto možností:

 • Modálny Otvorí sa osobitné okno prehliadača (ak je takáto možnosť dostupná v prehliadači). Je potrebné, aby používateľ toto okno pred návratom na webovú stránku zavrel.

 • Nemodálny Otvorí sa osobitné okno prehliadača (ak je takáto možnosť dostupná v prehliadači). Používateľ nemusí zatvárať okno pred návratom na webovú stránku. Toto je predvolená hodnota nastavenia.

 • Navigácia Webová stránka sa otvorí v aktuálnom okne prehliadača.

Poznámka: Hoci prispôsobené webové časti Microsoft ASP.NET podporujú túto vlastnosť, predvolene sa témy Pomocníka programu Windows SharePoint Services 3.0 otvárajú iba v osobitnom okne prehliadača.

URL adresa obrázka ikony katalógu

Určuje umiestnenie súboru s obrázkom, ktorý sa použije ako ikona webovej časti v zozname webových častí. Veľkosť obrázka musí byť 16 x 16 pixelov.

URL adresa obrázka názvu ikony

Určuje umiestnenie súboru obsahujúceho obrázok, ktorý sa použije v záhlaví okna webovej časti. Veľkosť obrázka musí byť 16 x 16 pixelov.

Chybové hlásenie importu

Určuje hlásenie, ktoré sa zobrazí v prípade výskytu problému s importovaním webovej časti.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×