Vytvoriť zoznam všetkých lokalitách OneDrive vo vašej organizácii

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Tento článok sa týka globálnych správcov a SharePoint správcov v službách Office 365.

Zobrazenie zoznamu používateľov služby OneDrive a URL adresy vo vašej organizácii

 1. Prihláste sa do služieb Office 365 ako globálny správca alebo správca SharePointu.

 2. Vyberte ikonu spúšťača aplikácií Ikona podobajúca sa na vafľu, ktorá predstavuje tlačidlo zobrazujúce viaceré dlaždice aplikácií na výber. v ľavom hornom rohu a vyberte položku Správca. Otvoríte tým Centrum spravovania služieb Office 365. (Ak sa nezobrazuje dlaždica Správca, nemáte v organizácii povolenia správcu služieb Office 365.)

 3. Na ľavej table vyberte správy a potom vyberte Používanie.

 4. Kliknite na dlaždicu súbory zo služby OneDrive, alebo kliknite na položku vyberte zostavu a kliknite na tlačidlo Používanie OneDrive.

 5. V pravom hornom rohu tabuľky v dolnej časti kliknite na položku Exportovať.

Vytvoriť zoznam všetkých URL adries OneDrive vo vašej organizácii pomocou Microsoft PowerShell

Zoznam môžete vytvoriť v nasledujúcom postupe sa uložia do textového súboru.

 1. Stiahnutie najnovšieho prostredia SharePoint Online Management Shell.

 2. Pripojte sa do SharePointu Online ako globálny správca alebo ako správca SharePointu v Office 365. Informácie o postupe nájdete v téme Začíname s prostredím SharePoint Online Management Shell.

 3. Stiahnuť knižnice lokality SharePoint a klienta modelu projektu VBA.

 4. Uložte tento text do textového súboru. Napríklad mohol ho uložiť do súboru s názvom GetODSites.txt.

  # Specifies the URL for your organization's SPO admin service
  $AdminURI = "https://your organization name-admin.sharepoint.com"
  
  # Specifies the User account for an Office 365 global admin in your organization
  $AdminAccount = "global admin account"
  $AdminPass = "password for global admin account"
  
  # Specifies the location where the list of URLs should be saved
  $LogFile = 'C:\Users\youralias\Desktop\ListOfMysites.txt'
  
  
  # Begin the process
  
  $loadInfo1 = [System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("Microsoft.SharePoint.Client")
  $loadInfo2 = [System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("Microsoft.SharePoint.Client.Runtime")
  $loadInfo3 = [System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("Microsoft.SharePoint.Client.UserProfiles")
  
  # Convert the Password to a secure string, then zero out the cleartext version ;)
  $sstr = ConvertTo-SecureString -string $AdminPass -AsPlainText –Force
  $AdminPass = ""
  
  # Take the AdminAccount and the AdminAccount password, and create a credential
  
  $creds = New-Object Microsoft.SharePoint.Client.SharePointOnlineCredentials($AdminAccount, $sstr)
  
  
  # Add the path of the User Profile Service to the SPO admin URL, then create a new webservice proxy to access it
  $proxyaddr = "$AdminURI/_vti_bin/UserProfileService.asmx?wsdl"
  $UserProfileService= New-WebServiceProxy -Uri $proxyaddr -UseDefaultCredential False
  $UserProfileService.Credentials = $creds
  
  # Set variables for authentication cookies
  $strAuthCookie = $creds.GetAuthenticationCookie($AdminURI)
  $uri = New-Object System.Uri($AdminURI)
  $container = New-Object System.Net.CookieContainer
  $container.SetCookies($uri, $strAuthCookie)
  $UserProfileService.CookieContainer = $container
  
  # Sets the first User profile, at index -1
  $UserProfileResult = $UserProfileService.GetUserProfileByIndex(-1)
  
  Write-Host "Starting- This could take a while."
  
  $NumProfiles = $UserProfileService.GetUserProfileCount()
  $i = 1
  
  # As long as the next User profile is NOT the one we started with (at -1)...
  While ($UserProfileResult.NextValue -ne -1) 
  {
  Write-Host "Examining profile $i of $NumProfiles"
  
  # Look for the Personal Space object in the User Profile and retrieve it
  # (PersonalSpace is the name of the path to a user's OneDrive for Business site. Users who have not yet created a 
  # OneDrive for Business site might not have this property set.)
  $Prop = $UserProfileResult.UserProfile | Where-Object { $_.Name -eq "PersonalSpace" } 
  $Url= $Prop.Values[0].Value
  
  # If "PersonalSpace" (which we've copied to $Url) exists, log it to our file...
  if ($Url) {
  $Url | Out-File $LogFile -Append -Force
  }
  
  # And now we check the next profile the same way...
  $UserProfileResult = $UserProfileService.GetUserProfileByIndex($UserProfileResult.NextValue)
  $i++
  }
  
  Write-Host "Done!"
 5. Nasledovné premenné na začiatku súboru so skriptom upravte a použite informácie, ktoré sú vhodné pre vašu organizáciu. V nasledujúcich príkladoch sa predpokladá, že názov domény vašej organizácie je contoso.com.

  • $AdminURI   Táto možnosť určuje identifikátor URI pre vášho správcu služby SharePoint Online, napríklad https://contoso-admin.sharepoint.com.

  • $AdminAccount   Táto možnosť určuje konto globálneho správcu v organizácii so službami Office 365, napríklad admin@contoso.onmicrosoft.com.

  • $AdminPass   Táto možnosť určuje heslo pre konto určené na základe premennej $AdminAccount, napríklad "J$P1ter1".

  • $LogFile   Určuje úplnú cestu textový súbor, ktorý je vytvorený a obsahuje zoznam všetkých OneDrive URL adries vo vašej organizácii. Napríklad, ak chcete uložiť súbor na pracovnú plochu, použite 'C:\Users\<youralias>\Desktop\ListOfMysites.txt'.

  Poznámka: Vzorové skripty prostredia PowerShell uvedené v tejto téme nie sú podporované v žiadnom štandardnom programe alebo službe spoločnosti Microsoft, pomocou ktorej sa poskytuje podpora. Vzorové skripty sa poskytujú „tak, ako sú“ a bez akejkoľvek záruky. Spoločnosť Microsoft odmieta akékoľvek záruky vrátane, bez obmedzenia, akýchkoľvek implicitných záruk obchodovateľnosti a vhodnosti na konkrétny účel. Celé riziko vyplývajúce z používania a výkonu vzorových skriptov a dokumentácie berie používateľ na seba. Spoločnosť Microsoft ani autori, prípadne iné osoby zúčastnené na tvorbe, produkcii a dodávaní skriptov nie sú v žiadnom prípade zodpovední za akékoľvek iné škody (vrátane, bez obmedzenia, škôd vyplývajúcich zo straty zisku, prerušenia obchodu, straty obchodných informácií alebo iných peňažných strát), ktoré vzniknú pri používaní alebo neschopnosti používať vzorové skriptá alebo dokumentáciu, a to ani za predpokladu, že spoločnosť Microsoft o výskyte možných škôd informovala.

 6. Uložte textový súbor ako súbor skriptu PowerShell zmenou názvu príponu súboru na .ps1. Napríklad, uložte súbor GetODSites.txt ako GetODSites.ps1.

 7. SharePoint Online Management Shell prejdite do priečinka, kde sa nachádza skript, ktorý ste vytvorili v predchádzajúcom kroku, a spustite skript, ako je napríklad:

  .\GetODSites.ps1

  Poznámka: Ak sa zobrazí chybové hlásenie o tom, že nie je možné spustiť skripty, budete musieť zmeniť svoje vykonávania politiky. Informácie nájdete v téme Informácie o zásadách vykonávania.

Po úspešnom dokončení skript textového súboru sa vytvorí v zadanej premennej $LogFile skript. Tento súbor obsahuje zoznam všetkých URL adries OneDrive vo vašej organizácii. Tento text uvedený príklad formátovania zoznam adries URL do tohto súboru.

/personal/annb_contoso_onmicrosoft_com/
/personal/carolt_contoso_onmicrosoft_com/
/personal/esterv_contoso_onmicrosoft_com/
/personal/hollyh_contoso_onmicrosoft_com/
/personal/jeffl_contoso_onmicrosoft_com/
/personal/joeh_contoso_onmicrosoft_com/
/personal/kaia_contoso_onmicrosoft_com/

Ďalšie informácie

Keď budete mať URL adresy pre používateľa v službe OneDrive, môžete získať ďalšie informácie o tom pomocou rutiny typu cmdlet Get-lokalita SPOSite a zmeniť nastavenia pomocou rutiny typu cmdlet Lokalita Set-SPOSite .

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×