Vytvorenie zoznamu možností pomocou zoznamu alebo rozbaľovacieho poľa

Vytvorenie zoznamu možností pomocou zoznamu alebo rozbaľovacieho poľa

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Pri zadávaní údajov vo formulári v počítačových databázach Accessu, môže byť rýchlejšie a jednoduchšie vybrať hodnotu zo zoznamu ako si pamätať všetky zadávané hodnoty. Zoznam možností tiež pomáha zabezpečiť, aby hodnota zadaná v poli je vhodné. Ovládací prvok zoznamu môžete pripojiť na existujúce údaje, alebo ju môžete zobraziť pevné hodnoty, ktoré ste zadali pri vytváraní ovládacieho prvku. Čítajte ďalej a Naučte sa v zozname Ovládacie prvky formulárov programu Access a ako vytvoriť a prispôsobiť ich k dispozícii.

Poznámka : Tento článok sa nevzťahuje na webové aplikácie Accessu.

Čo vás zaujíma?

Informácie o typoch ovládacích prvkov zoznamu

Vytvorenie zoznamu alebo rozbaľovacieho poľa pomocou Sprievodcu

Vytvorenie zoznamu alebo rozbaľovacieho poľa pridaním vyhľadávacieho poľa do formulára

Vytvorenie zoznamu alebo rozbaľovacieho poľa bez použitia Sprievodcu

Úprava zoznamu hodnôt, zatiaľ čo je formulár vo formulárovom zobrazení

Prispôsobenie zoznamu alebo rozbaľovacieho poľa

Typy ovládacích prvkov zoznamu

Access ponúka dva ovládacie prvky zoznamu pre formuláre – zoznam a rozbaľovacie pole.

Zoznam    Ovládací prvok Zoznam znázorňuje zoznam hodnôt alebo možností. Zoznam obsahuje riadky údajov, ktorých veľkosť je upravená tak, aby sa vždy naraz zobrazilo viac riadkov. Riadky môžu obsahovať jeden alebo viac stĺpcov, tie sa zobrazujú s hlavičkou alebo bez nej. Ak zoznam obsahuje viac riadkov ako sa môže v ovládacom prvku zobraziť, Access vytvorí v rámci ovládacieho prvku posúvač. Používateľ zoznamu je obmedzený na možnosti v zozname, pretože do zoznamu nemožno zadať žiadne hodnoty.

Zoznam

Rozbaľovacie pole    Ovládací prvok Rozbaľovacie pole poskytuje kompaktnejší spôsob na prezentovanie zoznamu možností. Zoznam je skrytý, kým nekliknete na rozbaľovaciu šípku. Rozbaľovacie pole povoľuje aj vloženie hodnoty, ktorá sa v zozname nenachádza. Takýmto spôsobom rozbaľovacie pole kombinuje funkcie textového poľa a zoznamu.

Použitie rozbaľovacieho poľa (rozbaľovací zoznam)

1. Kliknutím na šípku zobrazíte rozbaľovací zoznam.

2. Kliknutím môžete vybrať možnosť v rozbaľovacom zozname.

Polia so zoznamom a rozbaľovacích poliach môžete previazať alebo neviazaný ovládacie prvky. Tieto ovládacie prvky môžete vyhľadať hodnoty v pevného zoznamu či zadávate sami, alebo ich môžete vyhľadať hodnoty z inej tabuľky alebo dotazu. Ak chcete vytvoriť viazaný zoznam alebo rozbaľovacie pole, ktoré vyhľadá hodnoty z inej tabuľky alebo dotazu, skontrolujte, či je založený na zdroj záznamov, ktorý obsahuje pole cudzí kľúč alebo vyhľadávacie pole. Umožňuje vytvoriť vzťahy, ktoré sú potrebné na prepojenie údajov do zoznamu alebo rozbaľovacieho poľa na údaje vo formulári.

Vytvorenie zoznamu alebo rozbaľovacieho poľa pomocou sprievodcu

 1. Pravým tlačidlom myši kliknite na formulár na navigačnej table a potom na položku Návrhové zobrazenie.

  Poznámka : Táto procedúra predpokladá, že je formulár viazaný na tabuľku alebo dotaz. Ak je formulár neviazaný, niektoré kroky nebudú fungovať. Ak chcete zistiť, či je formulár viazaný na tabuľku alebo dotaz, stlačte kláves F4 a zobrazte hárok vlastností. V poli vlastnosti Zdroj záznamov na karte Údaje údajového hárka sa zobrazí tabuľka alebo dotaz, na ktorý je formulár viazaný.

 2. Na karte návrh v skupine Ovládacie prvky uistite sa, či je vybratá možnosť Použiť sprievodcov ovládaním Obrázok tlačidla .

 3. Kliknite na položku Bublina 4 nástroj Zoznam alebo Rozbaľovacie pole Obrázok tlačidla nástroj.

 4. Vo formulári kliknite na miesto, kam chcete umiestniť zoznam alebo rozbaľovacie pole.

  • V závislosti od vášho výberu sa spustí Sprievodca zoznamom alebo Sprievodca rozbaľovacím poľom.

 5. Keď sa v sprievodcovi zobrazí otázka o spôsobe načítania údajov do ovládacieho prvku, vyberte niektorú z možností:

  • Ak chcete zobraziť aktuálne údaje zo zdroja záznamov, kliknite na možnosť Hodnoty pre zoznam/rozbaľovacie pole načítať z inej tabuľky alebo dotazu.

  • Ak chcete zobraziť zoznam s konštantnými hodnotami, ktorý sa mení iba zriedka, kliknite na možnosť Hodnoty zadá používateľ.

  • Ak chcete, aby ovládací prvok slúžil skôr na vyhľadávanie položiek ako na ich vkladanie, kliknite na možnosť Nájsť záznam v mojom formulári na základe hodnoty vybratej v zozname Zoznam/zozname rozbaľovacie pole. Takto vytvoríte neviazaný ovládací prvok s vloženým makrom, ktoré spustí operáciu hľadania podľa hodnoty zadanej používateľom.

 6. Postupujte podľa pokynov a zadajte, ako sa budú hodnoty zobrazovať.

 7. Ak si na prvej strane sprievodcu vyberiete niektorú z prvých dvoch možností, sprievodca vás vyzve, aby ste si zvolili akciu, ktorú má program Access vykonať po vybratí hodnoty. Vyberte niektorú z nasledovných možností:

  • Ak chcete vytvoriť neviazaný ovládací prvok, kliknite na položku Zapamätať si hodnotu pre neskoršie použitie. Takto si program Access zapamätá vybratú hodnotu, pokým ju používateľ nezmení alebo kým nezavrie formulár. Túto hodnotu však nezapíše do tabuľky.

  • Ak chcete vytvoriť viazaný ovládací prvok, kliknite na položku Uložiť hodnotu do poľa a potom vyberte pole, na ktoré chcete ovládací prvok naviazať.

 8. Kliknite na tlačidlo Ďalej a zadajte popis pre ovládací prvok. Tento popis sa zobrazí vedľa ovládacieho prvku.

 9. Kliknite na tlačidlo Dokončiť.

Vytvorenie zoznamu alebo rozbaľovacieho poľa pridaním vyhľadávacieho poľa do formulára

Viazaný zoznam alebo rozbaľovacie pole môžete vytvoriť pridaním vyhľadávacieho poľa do formulára.

 1. Vytvorte v tabuľke vyhľadávacie pole. Vytvorené vyhľadávacie pole môže obsahovať jednu alebo viac hodnôt.

  Ďalšie informácie o vytvorení vyhľadávacieho poľa nájdete v článku Pridanie alebo zmena vyhľadávacieho poľa, ktoré umožňuje uloženie viacerých hodnôt.

 2. Použite niektorý z nasledujúcich postupov:

  • Vytvorenie nového formulára, ktorý je založený na zdroji záznamov, ktorý obsahuje vyhľadávacie pole. Napríklad na navigačnej table vyberte tabuľku alebo dotaz, ktorý obsahuje vyhľadávacie pole a potom na karte vytvoriť kliknite v skupine Formuláre kliknite na položku formulár Bublina 4 .

   Access automaticky vytvorí rozbaľovacie pole pre vyhľadávacie pole.

  • Pridajte do formulára zoznam alebo rozbaľovacie pole:

   1. V návrhovom zobrazení otvorte formulár založený na zdroji záznamov, ktorý obsahuje vyhľadávacie pole.

   2. Ak sa tabla Zoznam polí nezobrazuje, stlačte klávesy Alt + F8.

   3. Kliknite dvakrát na vyhľadávacie pole alebo ho do formulára presuňte z tably Zoznam polí pomocou myši. Access automaticky vytvorí rozbaľovacie pole viazané na toto pole.

    Tip : Ak chcete rozbaľovacie pole zmeniť na zoznam (alebo opačne), kliknite na daný ovládací prvok pravým tlačidlom myši, v kontextovej ponuke kliknite na príkaz Zmeniť na a potom kliknite na požadovaný typ ovládacieho prvku.

Vytvorenie zoznamu alebo rozbaľovacieho poľa bez použitia sprievodcu

Ak chcete vytvoriť zoznam alebo rozbaľovacie pole bez použitia sprievodcu, bude treba nastaviť veľa vlastností ovládacieho prvku samostatne. Podrobné informácie o konkrétnej vlastnosti získate tak, že kliknete na príslušné pole vlastnosti a stlačíte kláves F1.

 1. Otvorte formulár v návrhovom zobrazení.

 2. Na karte návrh v skupine Ovládacie prvky uistite sa, či Použiť sprievodcov ovládaním nie je vybratá.

  Bublina 4

 3. Kliknite na nástroj Zoznam Bublina 4 alebo Obrázok tlačidla nástroj Rozbaľovacie pole.

 4. Kliknite jedenkrát dovnútra formulára a vytvorte ovládací prvok predvolenej veľkosti alebo potiahnite myšou a vytvorte ovládací prvok požadovanej veľkosti.

 5. Vyberte ovládací prvok a stlačením klávesu F4 otvorte jeho hárok vlastností.

 6. Podľa nasledujúcej tabuľky nastavte vlastnosti Typ zdroja riadka a Zdroj riadka.

Požadovaná akcia

Nastavenie vlastnosti Typ zdroja riadka

Nastavenie vlastnosti Zdroj riadka

Zobrazenie hodnôt z tabuľky alebo dotazu, prípadne výsledkov SQL príkazu

Tabuľka/Dotaz

V rozbaľovacom zozname vyberte tabuľku alebo dotaz s hodnotami, ktoré sa majú zobraziť v zozname alebo v rozbaľovacom poli.

– alebo –

Zadajte SQL príkaz.

– alebo –

Na karte údaje v hárku vlastností kliknite na položku Tlačidlo zostavovača otvorte Zostavovač dotazov. Ďalšie informácie o vytváraní dotazov nájdete v článku Vytvorenie jednoduchého výberového dotazu.

Zobrazenie zoznamu s pevnými hodnotami

Zoznam hodnôt

Zadajte zoznam pevných hodnôt oddelených bodkočiarkami (;). Napríklad: Sever;Juh;Východ;Západ

– alebo –

Na karte údaje v hárku vlastností kliknite na položku Tlačidlo zostavovača otvorte dialógové okno Úprava položiek zoznamu, a potom zadajte položky po jednej na riadok.

Zobrazenie zoznamu polí z tabuľky alebo dotazu

Zoznam polí

V rozbaľovacom zozname vyberte tabuľku alebo dotaz obsahujúce názvy polí, ktoré sa majú zobraziť v zozname alebo v rozbaľovacom poli.

 1. Ak chcete, aby sa v ovládacom prvku zobrazilo viac stĺpcov, kliknite do poľa vlastnosti Počet stĺpcov a zadajte požadovaný počet stĺpcov. Šírku stĺpcov môžete prispôsobiť nastavením vlastnosti Šírky stĺpcov. Ak chcete získať ďalšie informácie o každej vlastnosti, umiestnite kurzor do poľa príslušnej vlastnosti a stlačte kláves F1.

 2. Ak chcete, aby Access uložil vybratú hodnotu, kliknite na pole vlastnosti Zdroj ovládacieho prvku a vyberte pole, na ktoré chcete viazať zoznam alebo rozbaľovacie pole.

Úprava zoznamu hodnôt, keď je formulár otvorený vo formulárovom zobrazení

Ak je vlastnosť Typ zdroja riadka zoznamu alebo rozbaľovacieho poľa nastavená na hodnotu Zoznam hodnôt, zoznam hodnôt môžete upraviť vo formulárovom zobrazení – vyhnete sa tak prepnutiu do návrhového zobrazenia alebo zobrazenia rozloženia, otvoreniu hárka vlastností a úprave vlastnosti Zdroj riadka daného ovládacieho prvku vždy, keď potrebujete vykonať zmenu v zozname.

Poznámka : Ak chcete upraviť zoznam hodnôt, nastavte vlastnosť Povoliť úpravy zoznamu hodnôt pre zoznam alebo rozbaľovacie pole na hodnotu Áno.

Úprava zoznamu hodnôt vo formulárovom zobrazení

Keď vojdete kurzorom do zoznamu alebo rozbaľovacieho poľa (kliknutím do poľa myšou alebo prechodom pomocou klávesu Tab), pod zoznamom sa zobrazí tlačidlo.

Rozbaľovacie pole s tlačidlom Upraviť položky zoznamu

 1. Kliknutím na tlačidlo otvorte dialógové okno Úprava položiek zoznamu.

 2. Upravte položky zoznamu, pričom zachovajte len jednu položku na riadok.

 3. Ak chcete pre nové záznamy vybrať predvolenú hodnotu, kliknite na rozbaľovaciu šípku v poli Predvolená hodnota a potom kliknite na hodnotu, ktorá sa má použiť.

 4. Kliknite na tlačidlo OK.

Zabránenie úprave hodnôt zoznamu vo formulárovom zobrazení

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na formulár na navigačnej table a kliknite na možnosti Návrhové zobrazenie alebo Zobrazenie rozloženia.

 2. Kliknutím vyberte ovládací prvok a stlačením klávesu F4 zobrazte hárok vlastností.

 3. Na karte Údaje v hárku vlastností nastavte vlastnosť Povoliť úpravy zoznamu hodnôt na hodnotu Nie.

 4. Kliknite na položky súbor a potom kliknite na tlačidlo Uložiť alebo stlačte kombináciu klávesov Ctrl + s. Obrázok tlačidla .

Určenie iného formulára na úpravu hodnôt zoznamu

Access predvolene poskytuje na úpravu hodnôt zoznamu vstavaný formulár. Ak chcete na tento účel používať iný formulár, zadajte názov tohto formulára do vlastnosti Formulár na úpravu položiek zoznamu. Postupujte takto:

 1. Na navigačnej table kliknite pravým tlačidlom myši na požadovaný formulár a v kontextovej ponuke kliknite na možnosť Návrhové zobrazenie alebo Zobrazenie rozloženia.

 2. Kliknutím vyberte ovládací prvok a stlačením klávesu F4 zobrazte hárok vlastností.

 3. Na karte Údaje v hárku vlastností kliknite na rozbaľovaciu šípku v poli vlastnosti Formulár na úpravu položiek zoznamu.

 4. Kliknite na formulár, ktorý chcete použiť na úpravu hodnôt zoznamu.

 5. Kliknite na položky súbor a potom kliknite na tlačidlo Uložiť alebo stlačte kombináciu klávesov Ctrl + s. Obrázok tlačidla .

Prispôsobenie zoznamu alebo rozbaľovacieho poľa

Vo formulári otvorenom v návrhovom zobrazení vyberte zoznam alebo rozbaľovacie pole a stlačením klávesu F4 otvorte hárok vlastností daného ovládacieho prvku. Potom postupujte takto:

 • Zmena spôsobu zoradenia v zozname alebo rozbaľovacom poli    Ak ste na vytvorenia zoznamu alebo rozbaľovacieho poľa použili sprievodcu, Access automaticky zoradí riadky v zozname podľa prvého viditeľného stĺpca. Ak chcete určiť iný spôsob zoradenia alebo ak ste nastavili vlastnosť Zdroj riadka ovládacieho prvku na uložený dotaz, použite tento postup:

  • Kliknite na kartu Údaje a kliknite do poľa vlastnosti Zdroj riadka.

  • Na karte údaje v hárku vlastností kliknite na položku Tlačidlo zostavovača otvorte Zostavovač dotazov.

  • V riadku Zoradiť požadovaného stĺpca zadajte spôsob zoradenia, ktorý chcete použiť.

 • Naviazanie stĺpca zo zoznamu alebo rozbaľovacieho poľa   

  V poli vlastnosti Viazaný stĺpec zo zoznamu alebo rozbaľovacieho poľa zadajte číslo, ktoré korešponduje s umiestnením stĺpca do zoznamu alebo rozbaľovacieho poľa. Zadajte napríklad 1 väzba prvého stĺpca v zozname alebo pole so zoznamom s podkladového poľa zadaný vo vlastnosti Zdroj ovládacieho prvku . Zahrnúť skryté stĺpce, keď sa počet stĺpcov.

  Ak nastavíte vlastnosť Viazaný stĺpec na hodnotu 0, program Access uloží index zoznamu namiesto hodnoty zo stĺpca. Toto je užitočná procedúra v prípade, ak chcete uložiť poradie čísiel namiesto zoznamu hodnôt.

 • Skrytie stĺpca v zozname alebo pole so zoznamom vo formulári   

  • Do poľa vlastnosti Šírky stĺpcov, zadajte 0 pre stĺpec alebo stĺpce, ktoré chcete skryť.

   Predpokladajme napríklad, že existuje viazané rozbaľovacie pole, ktoré obsahuje dva stĺpce: stĺpec Identifikácia dodávateľa so šírkou 0.5" a stĺpec Meno dodávateľa so šírkou 2". Ak je stĺpec Identifikácia dodávateľa prvým stĺpcom v zozname, vlastnosť Šírky stĺpcov je nastavená na hodnotu 0.5";2". Ak chcete skryť stĺpec Identifikácia dodávateľa, nastavte vlastnosť Šírky stĺpcov na hodnotu 0";2". Stĺpec Identifikácia dodávateľa môže byť viazaný stĺpec aj napriek tomu, že je skrytý.

 • Poznámka : Ak nie je v rozbaľovacom poli zobrazená časť zoznamu, v textovom poli je zobrazený prvý viditeľný stĺpec. V predchádzajúcom príklade sa napríklad zobrazí stĺpec Meno dodávateľa, pretože stĺpec Identifikácia dodávateľa je skrytý. Ak by nebol skrytý stĺpec Identifikácia dodávateľa, zobrazil by sa tento stĺpec namiesto stĺpca Meno dodávateľa.

 • Pridanie hlavičiek stĺpcov do rozbaľovacieho poľa vo formulári   

  • Kliknutím na položku Áno v poli vlastnosti Hlavičky stĺpcov zobrazíte hlavičky stĺpcov. Hlavičky sa v rozbaľovacích poliach zobrazia iba pri otvorení zoznamu.

   Ak rozbaľovacieho poľa alebo zoznamu je založená na zdroji záznamov, program Access použije ako hlavičky stĺpcov názvy polí zo zdroja záznamov. Ak rozbaľovacieho poľa alebo zoznamu je založené na zozname s konštantnými hodnotami, program Access použije prvých n položiek údajov zo zoznamu hodnôt (vlastnosťZdroj riadka ) ako hlavičky stĺpcov, kde n = počet zadaný vo vlastnosti Počet stĺpcov .

 • Vypnutie funkcie dopĺňania-v ako-písania pre rozbaľovacie pole vo formulári   

  • V poli vlastnosti Automaticky rozbaliť kliknutím vyberte možnosť Nie.

   Ak vlastnosť Automaticky rozbaliť nastavíte na hodnotu Nie, hodnotu treba vybrať zo zoznamu alebo ju zadať celú.

 • Nastavenie šírky textového zoznamu v rozbaľovacom poli vo formulári   

  • V poli vlastnosti Šírka zoznamu zadajte požadovanú šírku, pomocou aktuálneho mernej jednotky (nastavenie v ovládacom paneli). Ak chcete použiť mernú jednotku ako je predvolený, zahrňte aj indikátor miery. Zadajte napríklad 2 cm. Skontrolujte, či chcete nechať dostatok voľného miesta pre posúvač.

   Časť so zoznamom môže byť v rozbaľovacom poli širšia ako časť s textovým poľom, nemôže však byť užšia. V rozbaľovacom poli je pri predvolenom nastavení (Automaticky) časť so zoznamom rovnako široká ako časť s textovým poľom.

 • Nastavenie maximálneho počtu zobrazených riadkov pre rozbaľovacie pole vo formulári   

  • Zadajte počet do poľa vlastnosti Riadky zoznamu.

   Ak aktuálny počet riadkov prekračuje počet zadaný vo vlastnosti Riadky zoznamu, v rozbaľovacom poli sa zobrazí zvislý posúvač.

 • Obmedzenie položiek na položky v časti so zoznamom vo formulári   

  • V poli vlastnosti Obmedziť na zoznam kliknite na možnosť Áno.

   Poznámka : 

  • Ak nie je prvý zobrazený stĺpec v rozbaľovacom poli viazaný, Access obmedzí položky v rozbaľovacom poli iba na zoznam, a to dokonca aj vtedy, ak je vlastnosť Obmedziť na zoznam nastavená na hodnotu Nie.

  • Ak je vlastnosť Obmedziť na zoznam nastavená na hodnotu Nie a rozbaľovacie pole je viazané, pri zadaní položky, ktorá sa nenachádza v zozname, vloží Access položku do poľa v pozadí formulára, ale nepridá ju do zoznamu. Ak chcete nové položky pridať do zoznamu, použite vlastnosť Pri neprítomnosti v zozname a udalosť Nie je v zozname.

Na začiatok stránky

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×