Vytvorenie vzťahov zoznamov pomocou jedinečných a vyhľadávacích stĺpcov

Vytvorenie vzťahov zoznamov pomocou jedinečných a vyhľadávacích stĺpcov

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Môžete vytvoriť vzťahy medzi zoznamami pomocou kombinácie jedinečných stĺpcov, vyhľadávacích stĺpcov a vynútenia vzťahov (kaskádové a obmedzené odstránenie), čo všetko zlepšuje vašu schopnosť vytvárať sofistikovanejšie podnikové riešenia a pomáha zachovať integrita údajov.

Prehľad vzťahov zoznamov

Nasledujúce časti obsahujú dôležité základné informácie o vytváraní vzťahov medzi zdrojovými a cieľovým zoznamom, vytvorením jedinečných a vyhľadávacích stĺpcov, presadzovaním správania vzťahov zoznamov, pridaním primárnych a sekundárnych vyhľadávacích stĺpcov, zobrazením, upravovanie a odstraňovanie položiek v rámci vzťahov zoznamov, spravovanie vzťahov zoznamov v prípade, že zoznamy obsahujú viacero položiek, a ďalšie výhody používania programu na úpravu, ako je napríklad Microsoft SharePoint Designer 2013.

Prehľad vzťahov zoznamov

1. zoznam položiek je zdrojový zoznam a zoznam objednávok je cieľovým zoznamom.

2. každý zoznam obsahuje jedinečné stĺpce na zabezpečenie zhody správnych údajov.

3. primárny vyhľadávací stĺpec v zdrojovom zozname vyhľadá stĺpec Identifikácia objednávky v cieľovom zozname na základe zodpovedajúcej hodnoty.

4. sekundárny vyhľadávací stĺpec v zozname zdrojov automaticky vloží stĺpec Popis objednávok z cieľového zoznamu.

Keď vytvoríte stĺpec, môžete zadať, že stĺpec musí obsahovať jedinečné hodnoty. To znamená, že zoznam nemôže mať v danom stĺpci žiadne duplicitné hodnoty. Nie je možné pridať položku zoznamu, ktorá obsahuje duplicitnú hodnotu, upraviť existujúcu položku zoznamu, ktorá by viedla k vytvoreniu duplicitnej hodnoty, alebo obnoviť položku z koša, ak by to malo za následok duplicitnú hodnotu. Okrem toho, ak vytvoríte vyhľadávací stĺpec v zdrojovom zozname a definujete, že stĺpec bude jedinečný, stĺpec v cieľovom zozname nesmie obsahovať duplicitné hodnoty.

Poznámka:  Jedinečnosť nerozlišuje veľké a malé písmená, takže napríklad ORD-231 a Ord-231 sa považujú za duplicitné hodnoty.

Jedinečný stĺpec musí mať aj index. Pri vytváraní jedinečného stĺpca sa môže zobraziť výzva na vytvorenie indexu a po kliknutí na tlačidlo OKsa automaticky vytvorí. Po tom, ako jedinečný stĺpec obsahuje index, nie je možné odstrániť index z tohto stĺpca, pokiaľ prvý raz predefinujete stĺpec, aby sa povolili duplicitné hodnoty.

V nasledujúcej tabuľke sú zhrnuté typy stĺpcov, ktoré možno použiť na vytvorenie jedinečných stĺpcov.

Podporované typy stĺpcov

Nepodporované typy stĺpcov

Jeden riadok textu

Viacero riadkov textu

Výber (jedna hodnota)

Výber (s viacerými hodnotami)

Číslo

Vypočítavané

Mena

Hypertextové prepojenie alebo obrázok

Dátum a čas

Vlastné stĺpce

Vyhľadávanie (jedna hodnota)

Vyhľadávanie (s viacerými hodnotami)

Osoba alebo skupina (jedna hodnota)

Osoba alebo skupina (s viacerými hodnotami)

Áno/Nie

Ak chcete vytvoriť vzťah medzi dvomi zoznamami, v zdrojovom zozname vytvoríte vyhľadávací stĺpec, ktorý načítava (alebo „vyhľadáva“) jednu alebo viaceré hodnoty z cieľového zoznamu, ak sa dané hodnoty zhodujú s hodnotou vo vyhľadávacom stĺpci v zdrojovom zozname. Keď vytvoríte tento vyhľadávací stĺpec (primárny stĺpec), môžete pokračovať v pridávaní ďalších stĺpcov (sekundárnych stĺpcov) z cieľového zoznamu do zdrojového zoznamu, ak tieto ďalšie stĺpce majú podporovaný typ údajov opísaný nižšie.

V nasledujúcej tabuľke sú zhrnuté typy stĺpcov, ktoré možno použiť na vytvorenie vyhľadávacích stĺpcov.

Podporované typy stĺpcov

Nepodporované typy stĺpcov

Jeden riadok textu

Viacero riadkov textu

Číslo

Mena

Dátum a čas

Osoba alebo skupina

Vypočítavané

Hypertextové prepojenie alebo obrázok

Vlastné stĺpce

Áno/Nie

Voľba

Vyhľadávanie

Existujú dva typy vyhľadávacích stĺpcov, ktoré môžete vytvoriť, vyhľadávací stĺpec s vynúteným vzťahom a vyhľadávací stĺpec s nevynúteným vzťahom.

Vyhľadávací stĺpec s vynúteným vzťahom

Vo vyhľadávacom stĺpci s vynúteným vzťahom (nazývaný aj referenčná integrita) môžete vyhľadávať jednotlivé hodnoty a zachovať integritu údajov v cieľovom zozname jedným z týchto dvoch spôsobov:

Kaskádové odstránenie    Po odstránení položky v cieľovom zozname sa odstráni aj súvisiaca položka alebo položky v zdrojovom zozname. V tomto prípade sa chcete uistiť, že všetky súvisiace položky sa odstránia ako súčasť jednej databázovej transakcie. Ak napríklad odstránite objednávku v cieľovom zozname, môžete zabezpečiť, aby sa odstránili aj zodpovedajúce položky objednávok v zdrojovom zozname. Nechcete, aby ste poradili položky bez zodpovedajúcej objednávky, pretože to by vytvorilo "sirotské" položky objednávok, ktoré môžu neskôr spôsobiť zmätok.

Obmedziť odstránenie    Keď sa pokúsite odstrániť položku v cieľovom zozname a obsahuje jednu alebo viac súvisiacich položiek v zdrojovom zozname, zabránite v odstránení položky v cieľovom zozname. V tomto prípade chcete zabezpečiť, aby sa súvisiaca položka v cieľovom zozname zachovala. Ak sa napríklad niekto pokúsi odstrániť položku objednávky z cieľového zoznamu, zákazník môže túto objednávku ešte nečaká a vy chcete zabrániť tomu, aby sa operácia odstránenia uskutočnila až po spracovaní objednávky. Nechcete, aby sa zákazník omylom odstránil, pretože by to malo vplyv na možnosť dokončenia objednávky.

Vynútenie vzťahov zoznamov

1. operácia kaskádových odstránení zabezpečuje, že všetky súvisiace položky sa odstránia v jednej databáze transakcie.

2. operácia obmedziť odstránenie zabraňuje odstráneniu položiek v cieľovom zozname, ak existujú súvisiace položky zdrojového zoznamu.

V skratke, presadzovanie správania v zozname vzťahov pomáha udržiavať platné údaje a pomáha zabraňovať nezrovnalostiam, ktoré môžu spôsobovať problémy na ceste.

Poznámka:  Ak chcete vytvoriť alebo upraviť vynútený vzťah, musíte mať v zozname povolenie na spravovanie zoznamov.

Vyhľadávací stĺpec, ktorý vynúti vzťah, musí mať aj index. Keď vytvoríte vyhľadávací stĺpec s vynúteným vzťahom, môže sa zobraziť výzva na vytvorenie indexu a po kliknutí na tlačidlo OKsa automaticky vytvorí. Po tom, ako vyhľadávací stĺpec s vynúteným vzťahom obsahuje index, nie je možné odstrániť index z tohto stĺpca, pokiaľ prvý raz neodstránite vynútený vzťah.

Vyhľadávací stĺpec s nevynúteným vzťahom

Vo vyhľadávacom stĺpci s nevynúteným vzťahom v zdrojovom zozname môžete vyhľadávať jeden alebo viaceré hodnoty v cieľovom zozname. Pri odstránení položky v zdrojovom zozname sa pri odstránení povolenia v zozname nenachádzajú žiadne ďalšie obmedzenia odstraňovania ani operácie odstránenia, ktoré sa vyskytujú v cieľovom zozname.

Jedným z blahodarných účinkov vytvárania vzťahov zoznamov je to, že môžete zobraziť a upraviť stĺpce z dvoch alebo viacerých zoznamov na jednej strane. Keď vytvoríte vyhľadávací stĺpec v zdrojovom zozname, v primárnom stĺpci sa zobrazia hodnoty zo stĺpca cieľový zoznam, ale môžete tiež určiť, aby sa ďalšie sekundárne stĺpce z cieľového zoznamu zobrazovali aj popri primárnom stĺpci a inom zdrojovom zozname. stĺpce.

Hodnota primárneho stĺpca je prepojenie, na ktoré môžete kliknúť, ak chcete zobraziť všetky hodnoty stĺpcov danej položky v cieľovom zozname. Každá hodnota sekundárneho stĺpca v cieľovom zozname sa zobrazí ako text v stĺpci zdrojový zoznam. Ak vytvoríte vyhľadávací stĺpec s viacerými hodnotami, každý stĺpec z cieľového zoznamu, či už je primárny alebo sekundárny, zobrazí viacero zodpovedajúcich hodnôt oddelených bodkočiarkou. V zobrazení Zoznam môžete manipulovať s týmito primárnymi a sekundárnymi stĺpcami rovnakým spôsobom ako v stĺpcoch zo zdrojového zoznamu, napríklad pridaním, odstránením, filtrovaním a zoradením.

Názov primárneho stĺpca je názov, ktorý poskytujete pri vytváraní vyhľadávacieho stĺpca. Každý sekundárny názov stĺpca sa predvolene riadi štandardnou konvenciou názvu stĺpca <primary v zdrojovom list>: <column Name v cieľovom list>. Zmenou názvu primárneho stĺpca sa preto zmenia názvy všetkých sekundárnych stĺpcov. Predvolené názvy sekundárnych stĺpcov a popisy však môžete upraviť tak, aby boli názvy pre vás zmysluplnejšie.

Vyhľadávacie stĺpce s viacerými hodnotami

1. primárny vyhľadávací stĺpec s viacerými hodnotami.

2. sekundárny vyhľadávací stĺpec s viacerými hodnotami.

3. názov stĺpca sa zmenil z predvoleného názvu GetID: názov na Nástroje.

Pri vytváraní vzťahov zoznamov pomocou vyhľadávacích stĺpcov, jedinečných stĺpcov a zoznamov s vynútenými vzťahmi môžete dosiahnuť prahovú hodnotu alebo limit zdroja a môže byť blokovaný za týchto okolností:

 • Ak vytvoríte stĺpec jedinečný v existujúcom zozname s viacerými položkami, než je prahová hodnota zobrazenia zoznamu (ale Poznámka: Pridanie jednej položky do zoznamu, v ktorom je zoznam väčší ako prahová hodnota zobrazenia zoznamu, je operácia, ktorá nie je zvyčajne blokovaná).

 • Ak zapnete kaskádové odstránenie alebo obmedzenie odstránenia pre vyhľadávacie pole v zozname s viacerými položkami ako prahová hodnota zobrazenia zoznamu.

 • Prekročili ste limit vyhľadávania zobrazenia zoznamu, ktorý je v predvolenom nastavení dvanásť vyhľadávacích stĺpcov.

 • Počet položiek v operácii odstránenia presahuje 1 000.

Ďalšie informácie o spravovaní zoznamov s mnohými položkami nájdete v téme spravovanie zoznamov a knižníc s mnohými položkami .

Postup: Vytvorenie alebo úprava jedinečného stĺpca

Upozornenie:  Nie je možné vytvoriť jedinečný stĺpec v zozname s definovanými povoleniami na úrovni položiek, nie je možné prerušiť dedenie povolení zo zoznamu na položku zoznamu, ak zoznam obsahuje jedinečný stĺpec, nie je možné vytvoriť jedinečný stĺpec alebo upraviť stĺpec tak, aby bol jedinečný v zozname pokrač ains položky s jedinečnými povoleniami alebo s povolením na schválenie obsahu a súbor nie je možné skopírovať do knižnice pomocou príkazu Otvoriť v programe Prieskumník , ak Táto knižnica obsahuje jedinečný stĺpec.

 1. Prejdite na lokalitu obsahujúcu zoznam.

 2. Kliknite na názov zoznamu na paneli Rýchle spustenie alebo v ponuke nastavenia Tlačidlo Nastavenia v službách Office 365 kliknite na položku Zobraziť obsah celej lokalitya potom v časti zoznam kliknite na názov zoznamu.

 3. Kliknite na položku zoznam _GT_ vytvoriť stĺpec.

 4. Do poľa názov stĺpca zadajte názov stĺpca.

 5. V časti typ informácií v tomto stĺpci kliknite na niektorú z týchto možností:

  • Jeden riadok textu

  • Viacero riadkov textu

  • Voľba

  • Číslo

  • Mena

  • Dátum a čas

  • Áno/Nie

  • Vyhľadávanie (jedna hodnota)

  • Osoba alebo skupina (jedna hodnota)

 6. V časti Ďalšie nastavenia stĺpca v časti Vynútiť jedinečné hodnoty kliknite na položku Áno.
  Ak vyberiete typ údajov, ktorý nie je podporovaný, alebo ak vytvárate vyhľadávací stĺpec, ktorý povoľuje viacero hodnôt, vyNútenie jedinečných hodnôt sa nezobrazuje.

 • Index jedinečného stĺpca nie je možné odstrániť. Ak chcete odstrániť index, musíte zmeniť stĺpec z jedinečného stĺpca na ten, ktorý najprv povoľuje duplicitné hodnoty, a potom odstráňte index.

 • Ak sa pokúsite zmeniť existujúci stĺpec z duplicitných hodnôt na jedinečné hodnoty, je možné, že v tejto operácii zabránite, ak existujúci stĺpec obsahuje duplicitné hodnoty. V tomto prípade musíte najprv odstrániť všetky duplicitné hodnoty a potom zmeniť stĺpec tak, aby povoľoval duplicitné hodnoty na jedinečný stĺpec.

 • Ak chcete zmeniť typ údajov jedinečného stĺpca, musíte vykonať nasledovné kroky: Zmena stĺpca na povolenie duplicitných hodnôt, odstránenie indexu, zmenu stĺpca na iný podporovaný typ údajov a vytvorenie jedinečného stĺpca.

Ako na to: Vytvorenie vyhľadávacieho stĺpca

Pomocou týchto krokov môžete nastaviť stĺpec na vyhľadanie, v ktorom sa zobrazí primárny stĺpec, a voliteľne aj sekundárny stĺpec do zoznamu. Primárny stĺpec možno indexovať, ale keďže sekundárny stĺpec (alebo pole) je riadený primárnou položkou, nie je možné ho jedinečnosť ani indexovať.

 1. Prejdite na lokalitu obsahujúcu zoznam.

 2. Kliknite na názov zoznamu na paneli Rýchle spustenie alebo v ponuke nastavenia Tlačidlo Nastavenia v službách Office 365 kliknite na položku Zobraziť obsah celej lokalitya potom v časti zoznam kliknite na názov zoznamu.

 3. Kliknite na položku zoznama potom kliknite na položku vytvoriť stĺpec.

 4. Do poľa názov stĺpca zadajte názov stĺpca.

 5. V časti typ informácií v tomto stĺpcikliknite na položku Lookup (vyhľadávanie).

 6. V poli získať informácie z vyberte cieľový zoznam.

 7. V poli v tomto stĺpci vyberte primárny stĺpec.

 8. V časti pridať stĺpec na zobrazenie každého z týchto doplnkových políkliknite v prípade každého sekundárneho stĺpca, ktorý chcete pridať, kliknite na začiarkavacie políčko vedľa názvu stĺpca. V zozname sú uvedené iba stĺpce s podporovanými typmi údajov.

 9. Neskôr, ak chcete pridať alebo odstrániť sekundárne stĺpce, upravte vyhľadávací stĺpec a vykonajte požadované výbery.

  Poznámka:  Nie je možné indexovať sekundárny stĺpec, ani môžete nastaviť jedinečný sekundárny stĺpec.

 10. Ak chcete, aby sa vyhľadávacie stĺpce zobrazili v predvolenom zobrazení, vyberte položku pridať do predvoleného zobrazenia.

 11. Ak chcete vytvoriť vynútený vzťah, vyberte položku vynútiť správanie vzťahov a potom kliknite na položku obmedziť odstránenie alebo kaskádové odstránenie.

 12. Kliknite na tlačidlo OK.

Postup: Vytvorenie vzťahov vo formulároch zobrazenia a úprav

Po vytvorení vyhľadávacieho stĺpca môžete upraviť zobrazenie a upraviť formuláre cieľového zoznamu tak, aby sa zobrazovali súvisiace údaje zo zdrojového zoznamu. Môžete napríklad upraviť obrazovku Zobraziť alebo upraviť v zozname objednávky a pridať zoznam súvisiacich položiek a automaticky prepojiť dva príslušné webové časti zobrazenia zoznamu spolu s hodnotou prechádzajúceho vyhľadávacieho stĺpca.

 1. V cieľovom zozname (napríklad objednávky) kliknite na kartu zoznam , v časti prispôsobiť zoznam kliknite na položku webové časti formulára a potom kliknite na položku predvolený formulár zobrazenia alebo predvolený formulár úprav.

 2. V hlavnej zóne webových častí kliknite na položku Pridať webovú časť.

 3. Kliknite na položku Vložiť, potom na položku súvisiaci zoznama potom vyberte súvisiaci zoznam (napríklad položky).

  Poznámka:  Zobrazujú sa len zoznamy, pre ktoré máte povolenie na zobrazenie položiek .

Tieto dva zoznamy sa automaticky pripoja. Po uložení stránky, keď zobrazíte alebo upravujete položku zo zoznamu objednávok, zobrazia sa aj súvisiace položky v zozname položiek.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×