Vytvorenie vypočítavaného ovládacieho prvku

Vypočítavané ovládacie prvky môžete použiť na zobrazenie výsledkov výpočtu. Ak máte napríklad zostavu, v ktorej sa zobrazuje množstvo predaného tovaru a jednotková cena jednotlivých položiek, môžete do nej pridať vypočítavané textové pole, ktoré vynásobí obe polia a zobrazí výslednú cenu. Vlastnosť Zdroj ovládacieho prvku vypočítavaného textového poľa obsahuje výraz, ktorý násobí obe polia (počet predaných položiek krát jednotková cena) a vypočíta výsledok.

Čo chcete urobiť?

Vytvorenie vypočítavaného ovládacieho prvku

Zmena viazaného ovládacieho prvku na vypočítavaný ovládací prvok

Určovanie vypočítavaných ovládacích prvkov

Vytvorenie vypočítavaného ovládacieho prvku

Tento postup vám umožňuje vytvoriť vypočítavaný ovládací prvok bez použitia sprievodcu.

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na formulár alebo zostavu na navigačnej table a potom kliknite na položku Návrhové zobrazenie Obrázok tlačidla .

 2. V skupine Ovládacie prvky na karte Návrh kliknite na nástroj pre typ ovládacieho prvku, ktorý chcete vytvoriť.

  Obrázok pása s nástrojmi programu Access

  Zoznam typov ovládacích prvkov, ktoré je možné použiť ako vypočítavané ovládacie prvky, nájdete v časti Určovanie vypočítavaných ovládacích prvkov.

 3. Prejdite ukazovateľom myši na miesto vo formulári alebo v zostave, kam chcete ovládací prvok umiestniť, a potom kliknutím na formulár alebo zostavu vložte ovládací prvok.

 4. Ak sa spustí sprievodca ovládacím prvkom, zavrite ho kliknutím na tlačidlo Zrušiť.

 5. Vyberte ovládací prvok, stlačením klávesu F4 zobrazte hárok vlastností a potom zadajte výraz do poľa vlastnosti Zdroj ovládacieho prvku. Ak chcete na vytvorenie výrazu použiť zostavovač výrazov, kliknite na tlačidlo Builder button vedľa poľa vlastnosti Zdroj ovládacieho prvku.

 6. Prejdite do formulárového zobrazenia alebo do zobrazenia zostavy a skontrolujte, či vypočítavaný ovládací prvok pracuje tak, ako to od neho očakávate.

Poznámka: 

 • Pred každý výraz zadajte operátor =. Napríklad: =[Jednotková_cena]*,75.

  Ďalšie informácie o vytváraní výrazov nájdete v článku Vytvorenie výrazu.

 • Ak potrebujete v poli vlastnosti Zdroj ovládacieho prvku viac miesta na zadanie výrazu, stlačením klávesov SHIFT+F2 a otvorte pole Lupa.

 • Ak je formulár alebo zostava založená na dotaze, výraz by ste namiesto vkladania do vypočítavaného ovládacieho prvku mali vložiť radšej do dotazu. Tento krok vám umožní zvýšiť výkon zjednodušiť niektoré operácie. Napríklad pri výpočte súčtov pre skupiny záznamov je v agregačná funkcia jednoduchšie použiť názov pre vypočítavané pole.

 • Ak údaje vo formulári alebo v zostave zoraďujete podľa vypočítavaného ovládacieho prvku, skontrolujte, či je nastavená primeraná hodnota vlastnosti Formát pre daný ovládací prvok. Ak to tak nie je, môže sa stať, že vypočítavané číselné hodnoty alebo hodnoty dátumu sa zoradia podľa abecedy a nie podľa číselnej hodnoty.

Na začiatok stránky

Zmena viazaného ovládacieho prvku na vypočítavaný ovládací prvok

Vhodným spôsobom na vytvorenie vypočítavaného ovládacieho prvku je vytvorenie viazaného ovládacieho prvku (napríklad presunutím poľa myšou z tably Zoznam polí do cieľového formulára alebo zostavy) a potom úprava vlastnosti Zdroj ovládacieho prvku tohto viazaného prvku tak, aby sa vytvoril výraz. Tento postup je veľmi účinný za predpokladu, že dokážete zabezpečiť, aby názov ovládacieho prvku nebol v konflikte s názvami polí obsiahnutých vo výraze. Ďalšie informácie o vytvorení viazaného ovládacieho prvku presunutím poľa myšou z tably Zoznam polí nájdete v článku Pridanie poľa do formulára alebo zostavy.

Ak už máte vytvorený viazaný ovládací prvok, nasledovný postup vám umožní zmeniť tento prvok na vypočítavaný ovládací prvok a vyhnúť sa pri tom konfliktu názvov.

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na formulár alebo zostavu na navigačnej table a potom kliknite na položku Návrhové zobrazenie Obrázok tlačidla .

 2. Kliknite na pole, ktoré chcete zmeniť, a stlačením klávesu F4 otvorte hárok vlastností.

 3. Ak sa na hodnota vlastnosti Názov na karte Všetky v hárku vlastností zhoduje s hodnotou vlastnosti Zdroj ovládacieho prvku, upravte vlastnosť Názov tak, aby sa tieto dve vlastnosti nezhodovali. Skontrolujte, či zadaný názov nie je rezervovaným slovom alebo názvom iného poľa v databáze. Ďalšie informácie o rezervovaných slovách nájdete v článku Rezervované slová a symboly programu Access 2007.

 4. Upravte reťazec v poli vlastnosti Zdroj ovládacieho prvku tak, aby obsahoval požadovaný výraz.

 5. Uložte zmeny stlačením klávesov CTRL+S.

 6. Prejdite do formulárového zobrazenia alebo do zobrazenia rozloženia a skontrolujte, či vypočítavaný ovládací prvok pracuje tak, ako to od neho očakávate.

Ak ovládací prvok nezobrazuje požadované údaje (ak sa v ovládacom prvku v programe Access zobrazuje napríklad hodnota #Názov?), skontrolujte zdroj záznamov formulára alebo zostavy a overte, či sú dostupné všetky polia použité vo výraze. Ak je zdrojom záznamov dotaz, je možné, že výraz bude funkčný až po pridaní určitých polí.

Poznámka: 

 • Pred každý výraz zadajte operátor =. Napríklad: =[Jednotková_cena]*,75.

 • Ak potrebujete v poli vlastnosti Zdroj ovládacieho prvku viac miesta na zadanie výrazu, stlačením klávesov SHIFT+F2 otvorte pole Lupa.

 • Ak je formulár alebo zostava založená na dotaze, výraz by ste namiesto vkladania do vypočítavaného ovládacieho prvku mali vložiť radšej do dotazu. Tento krok vám umožní zvýšiť výkon zjednodušiť niektoré operácie. Napríklad pri výpočte súčtov pre skupiny záznamov je v v agregačnej funkcii jednoduchšie použiť názov pre vypočítavané pole.

 • Ak údaje vo formulári alebo v zostave zoraďujete podľa vypočítavaného ovládacieho prvku, skontrolujte, či je nastavená primeraná hodnota vlastnosti Formát pre daný ovládací prvok. Ak to tak nie je, môže sa stať, že vypočítavané číselné hodnoty alebo hodnoty dátumu sa zoradia podľa abecedy a nie podľa číselnej hodnoty.

Na začiatok stránky

Určovanie vypočítavaných ovládacích prvkov

Najčastejšie sa ako vypočítavané ovládacie prvky používajú textové polia, pretože je v nich možné zobraziť množstvo rôznych typov údajov. Ako vypočítavaný ovládací prvok je však možné použiť každý ovládací prvok s vlastnosťou Zdroj ovládacieho prvku. V mnohých prípadoch nemá význam použiť určitý typ ovládacieho prvku ako vypočítavaný prvok, pretože ovládací prvok nemôžete aktualizovať tak, ako môžete aktualizovať viazaný alebo neviazaný ovládací prvok. Ak do formulára umiestnite napríklad začiarkavacie políčko a potom zadáte výraz do vlastnosti Zdroj ovládacieho prvku, začiarknutie políčka už nebude možné nastaviť ani zrušiť kliknutím. Políčko bude alebo nebude začiarknuté v závislosti od výsledkov výrazu. Ak kliknete na začiarkavacie políčko, v stavovom riadku programu Access sa zobrazí upozornenie: Ovládací prvok sa nedá upraviť, pretože je viazaný na výraz váš výraz. Ak však ovládací prvok začiarkavacieho políčka, ktorý je založený na výsledkoch výpočtu, použijete v zostave, môže to byť užitočné, pretože v zostavách sa ovládacie prvky používajú iba na zobrazovanie informácií.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×