Vytvorenie vlastných ponúk a kontextových ponúk pomocou makier

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Makrá programu Access môžete použiť na vytvorenie vlastných kontextových ponúk, ktoré sa zobrazia po kliknutí pravým tlačidlom myši na formuláre, zostavy alebo jednotlivé ovládacie prvky. Môžete tiež vytvoriť vlastné ponuky, ktoré sa zobrazia na páse s nástrojmi pre konkrétne formuláre alebo zostavy.

Ak chcete vytvoriť ponuku pomocou makier, vykonáte tri hlavné kroky:

 1. Vytvorte objekt makra s podmakrami, ktoré obsahujú príkazy ponuky.

 2. Vytvorte ďalší objekt makra, ktorý vytvorí samotnú ponuku.

 3. PriLoženie ponuky k ovládaciemu prvku, formuláru, zostave alebo databáze ako celku.

V nasledujúcich častiach sa podrobne dostanete k týmto postupom.

Poznámka: Používate Access 2007? Ak áno, prejdite na sekciu Vytvorenie vlastných kontextových ponúk v accesse 2007.

Tip: Ak sa chcete dozvedieť, ako vytvoriť vlastné kontextové ponuky v Accesse pomocou kódu Visual Basic for Applications (VBA), pozrite si článok Vytvorenie kontextovej ponuky pre formulár, ovládací prvok formulára alebo zostavu.

Krok 1: vytvorenie objektu makra s podmakrami, ktoré obsahujú príkazy ponuky

V tomto kroku vytvoríte objekt makra s podmakrami, pričom každé podmakro bude samostatným príkazom v kontextovej ponuke.

Čo je to podmakro?

Na definovanie množiny akcií makra môžete použiť podmakro v rámci objektu makra. Podmakro v objekte makra sa môže nazývať oddelene od rôznych kontrolných a objektových udalostí. Jednotlivé podmakrá v objekte makra majú jedinečný názov a môžu obsahovať jednu alebo viacero akcií makra.

 1. Na karte Vytvoriť kliknite v skupine Makrá a kód na položku Makro.

 2. Pre každý príkaz, ktorý chcete použiť vo vlastnej kontextovej ponuke:

  1. Pridajte do okna návrhu makra príkaz podmakro a pomenujte podmakro, čo sa má zobraziť v kontextovej ponuke (napríklad "tlač" alebo "obnoviť").

   Tip: Ak chcete vytvoriť prístupový kláves, aby ste mohli použiť klávesnicu na výber príkazu, zadajte pred písmenom znaku, ktorý má byť prístupovým kľúčom k názvu príkazu (napríklad "&Refresh"), klávesom ampersand (&). Tento list bude v ponuke podčiarknutý.

  2. V rámci podmakra vyberte prvú akciu, ktorú by ste chceli vykonať po kliknutí na príkaz v kontextovej ponuke.

  3. Ak sa vyskytnú ďalšie akcie, ktoré sa majú vykonať po výbere tohto príkazu, pridajte ich ako samostatné akcie makra v rámci toho istého submakra.

 3. Uložiť a pomenovať objekt makra, napríklad mcrShortcutMenuCommands.

  Na nasledujúcom obrázku je znázornený príklad objektu makra s troma podmakrami vlastnej ponuky alebo kontextovej ponuky.

  Snímka obrazovky s oknom návrhu makra programu Access s tromi príkazmi na podmakro.

Krok 2: Vytvorenie druhého objektu makra, ktorý vytvorí ponuku

Tento krok sa môže zdať nadbytočný, ale ak chcete vytvoriť kontextovú ponuku z objektu makra, ktorý ste vytvorili v kroku 1, musíte vytvoriť druhý objekt makra, ktorý obsahuje akciu makra PridaťPonuku. Táto akcia makra sa niekedy nazýva "makro ponuky".

 1. Na karte Vytvoriť kliknite v skupine Makrá a kód na položku Makro.

 2. V rozbaľovacom poli Pridať novú akciu v okne návrhu makra vyberte položku PridaťPonuku.

 3. Do poľa argument názvu ponuky pre akciu makra PridaťPonuku zadajte názov ponuky (napríklad príkazy formulára). Tento argument sa nevyžaduje, ale odporúča sa, ak v kroku 3 plánujete pridať ponuku na kartu pása s nástrojmi (ako je napríklad karta Doplnky formulára alebo zostavy). Ak sa ponuka pridá ako kontextová ponuka v kroku 3, argument názov ponuky sa ignoruje.

 4. Do poľa argument názov makra ponuky zadajte názov objektu makra, ktorý ste vytvorili v kroku 1.

 5. Uložte a pomenujte tento druhý objekt makra, napríklad mcrAddShortcutMenu.

  Na nasledujúcom obrázku je znázornený ukážkový objekt makra v ponuke, v ktorom sa vytvára ponuka navrhnutá v kroku 1.

  Snímka obrazovky s objektom makra programu Access s akciou makra PridaťPonuku.

Krok 3: priLoženie ponuky k ovládaciemu prvku, formuláru, zostave alebo databáze

V závislosti od toho, kde sa má ponuka Zobraziť, použite jeden alebo viaceré z nasledujúcich postupov.

Pridanie ponuky na kartu Doplnky formulára alebo zostavy

Tento postup použite, ak chcete, aby sa ponuka zobrazila na karte Doplnky pre konkrétny formulár alebo zostavu.

 1. Na navigačnej table kliknite pravým tlačidlom myši na formulár alebo zostavu, kde sa má ponuka Zobraziť, a potom kliknite na položku návrhOvé zobrazenie.

 2. Na karte Návrh kliknite v skupine Nástroje na položku Hárok vlastností.

 3. Vyberte celý objekt výberom formulára alebo zostavy v zozname v hornej časti pracovnej tably hárok vlastností.

 4. Na karte iné v hárku vlastností zadajte do poľa vlastnosti panela s ponukami názov objektu makra, ktorý ste vytvorili v kroku 2 (v tomto príklade "mcrAddShortcutMenu").

 5. Uložte zmeny formulára alebo zostavy.

  Pri ďalšom otvorení formulára alebo zostavy sa na páse s nástrojmi zobrazí karta Doplnky . Kliknutím na kartu zobrazíte ponuku, ako je znázornené na nasledujúcom obrázku:

  Snímka obrazovky s pásom s nástrojmi doplnky v Accesse

  Ďalšie informácie o technikách prispôsobenia pása s nástrojmi, ako je napríklad pridanie vlastných kariet alebo skrytie predvolených kariet, nájdete v článku Vytvorenie vlastného pása s nástrojmi v Accesse.

Pridanie ponuky ako kontextovej ponuky formulára, zostavy alebo ovládacieho prvku

Tento postup použite, ak chcete, aby sa ponuka zobrazila po kliknutí pravým tlačidlom myši na konkrétny formulár, zostavu alebo ovládací prvok.

 1. Na navigačnej table kliknite pravým tlačidlom myši na formulár alebo zostavu, kde sa má zobraziť kontextová ponuka, a potom kliknite na položku návrhOvé zobrazenie.

 2. Na karte Návrh kliknite v skupine Nástroje na položku Hárok vlastností.

 3. Vyberte ovládací prvok alebo objekt, ku ktorému chcete priložiť kontextovú ponuku.

  Ak chcete vybrať celý objekt, vyberte v zozname v hornej časti pracovnej tably hárok vlastností položku formulár alebo zostavu .

 4. Na karte iné v hárku vlastností zadajte do poľa vlastnosti panela s vlastnosťami názov makra, ktorý ste vytvorili v kroku 2 (v tomto príklade "mcrAddShortcutMenu").

 5. Skontrolujte, či je vlastnosť kontextovEj ponuky nastavená na možnosť Áno.

 6. Uložte zmeny formulára alebo zostavy.

  Pri ďalšom otvorení formulára alebo zostavy a následnom kliknutí pravým tlačidlom myši na formulár, zostavu alebo ovládací prvok sa zobrazí kontextová ponuka s priradenými príkazmi, ako je to znázornené na nasledujúcom obrázku:

  Snímka obrazovky s kontextovou ponukou vo formulári programu Access

Pridanie ponuky ako globálnej kontextovej ponuky

Týmto postupom sa nahradia všetky predvolené kontextové ponuky v aktuálnej databáze. Vlastné kontextové ponuky, ktoré ste priradili k konkrétnym formulárom, zostavám alebo ovládacím prvkom, nie sú ovplyvnené.

 1. Kliknite na položky Súbor > Možnosti.

 2. V dialógovom okne Access – možnosti kliknite na položku Aktuálna databáza.

 3. V časti Možnosti pása s nástrojmi a panela s nástrojmizadajte do poľa kontextová ponuka názov makra, ktoré ste vytvorili v kroku 2 (v tomto príklade "mcrAddShortcutMenu").

 4. Kliknutím na tlačidlo OK uložte zmeny v dialógovom okne Možnosti programu Access .

 5. ZaTvorenie a opätovné otvorenie databázy, aby sa zmeny prejavili.

Vlastné kontextové ponuky nahrádzajú predvolené kontextové ponuky pre objekty, ku ktorým sú pripojené. Ak chcete zachovať niektoré príkazy programu Access, ktoré sa majú použiť v týchto ponukách, použite akciu makra SpustiťPríkaz na vloženie príkazov do objektov makier v ponukách, v ktorých chcete.

Vlastná kontextová ponuka, ktorá je pripojená k ovládaciemu prvku, nahrádza všetky ostatné vlastné kontextové ponuky, ktoré sú definované v databáze. Vlastná kontextová ponuka, ktorá je pripojená k formuláru alebo zostave, nahrádza vlastnú globálnu kontextovú ponuku.

Keď zadáte makro ponuky pre formulár alebo zostavu alebo databázu, Access spustí Toto makro ponuky pri otvorení formulára, zostavy alebo databázy. Ak vykonáte zmeny v objekte makra ponuky alebo v objekte makra, ktorý definuje jeho príkazy, kým je formulár, zostava alebo databáza otvorená, musíte formulár, zostavu alebo databázu ukončiť a znova otvoriť, aby sa zmeny zobrazili.

Ak chcete vytvoriť vedľajšiu ponuku v zozname príkazov s kontextovou ponukou, postupujte podľa krokov 1 na vytvorenie samostatného objektu makra, ktorý obsahuje len príkazy vedľajšej ponuky, ako je to znázornené na nasledujúcom obrázku:

Snímka obrazovky s makrom v Accesse s dvomi podmakrami

Potom znova pokračujte krokom 1 a definujte príkazy pre objekt ponuky s vyššou úrovňou. Pridajte vedľajšiu ponuku ako položku v objekte makra vyššej úrovne pomocou akcie makra PridaťPonuku . Na nasledujúcom obrázku je znázornený objekt makra s ponukou, ktorá obsahuje vedľajšiu ponuku. Tretí podmakro v tomto príklade objekt makra vytvorí vedľajšiu ponuku export do... (mcrShortcutSubMenuCommands).

Snímka obrazovky s makrom programu Access so štyrmi podmakrami

Nasledujúci obrázok znázorňuje výslednú dokončenú kontextovú ponuku s vedľajšou ponukou:

Snímka obrazovky s kontextovou ponukou s vedľajšou ponukou

Môžete vytvoriť viacero úrovní podponúk pomocou akcií makra PridaťPonuku v objektoch makra pre každú úroveň ponuky. Uistite sa, že pre každú akciu PridaťPonuku je zadaná hodnota pre argument názov ponuky , v opačnom prípade sa vedľajšia ponuka zobrazí ako prázdny riadkov v ponuke s vyššou úrovňou.

Podmienky výrazu makra, ktoré používajú bloky IF alebo Else , sú podporované iba v objekte makra najvyššej úrovne. Inými slovami, ak chcete zistiť, či sa zobrazí určitá ponuka alebo kontextová ponuka, môžete použiť výraz podmienka v objekte makra ponuky, ale iba v prípade ponúk na najvyššej úrovni. Výrazy podmienky nie je možné použiť na zobrazenie alebo skrytie príkazov alebo vedľajšej ponuky v ponukách. Výraz podmienky môžete použiť aj na skrytie alebo zobrazenie vlastnej kontextovej ponuky alebo globálnej kontextovej ponuky.

Voliteľne môže byť makro ponuky, ktoré vytvoríte v kroku 2, súčasťou objektu makra. Ak máte napríklad niekoľko kontextových ponúk pre rôzne objekty alebo ovládacie prvky, môžete vytvoriť jeden objekt makra, ktorý obsahuje všetky potrebné makrá ponuky. Presvedčte sa, či máte jedinečný názov pre každé podmakro. V kroku 3 použite nasledujúci zápis na odkazovanie na makro: MacroObjectName. názovsubmakra. Napríklad mcrAddShortcutMenus. AddMenu2.

Na začiatok stránky

Vytvorenie vlastných kontextových ponúk v Accesse 2007

V Accesse 2007 sa v porovnaní s novšími verziami líši okno návrhu makra, aby sa v prípade, že používate Access 2007, rozbalili nasledujúce časti.

V tomto kroku vytvoríte skupinu makier, pričom každé makro bude v kontextovej ponuke samostatným príkazom.

Čo je skupina makier?

Skupina makier je jedným objektom makra, ktorý obsahuje dva alebo viac nezávislých makier. Jednotlivé makrá sa identifikujú zadaním názvu pre každé makro v stĺpci názvy makier. Macro3 je na nasledujúcom obrázku skupina makier. NotFoundMsg a FoundMsg sú jednotlivé makrá v rámci skupiny, pričom každé makro sa skladá z dvoch akcií makra.

Príklad skupiny makier

Poznámka: Stĺpec názov makra je predvolene skrytý. Ak chcete Zobraziť stĺpec názov makra , na karte návrh v skupine Zobraziť alebo skryť kliknite na položku názvy makier.

 1. Prejdite na kartu Vytvoriť a v skupine Iné kliknite na položku Makro. Ak tento príkaz nie je k dispozícii, kliknite na šípku pod tlačidlom Modul alebo Modul triedy a potom kliknite na položku Makro.

 2. Na karte návrh v skupine Zobraziť alebo skryť kliknite na položku názvy makier , čím zobrazíte stĺpec názov makra .

 3. Pre každý príkaz, ktorý chcete použiť vo vlastnej kontextovej ponuke:

  • V stĺpci názov makra zadajte text, ktorý sa má zobraziť v kontextovej ponuke (napríklad tlač zostavy alebo Uložiť).

   1. Poznámka: Ak chcete vytvoriť prístupový kláves, aby ste mohli použiť klávesnicu na výber príkazu, zadajte pred písmenom znaku, ktorý má byť prístupovým kľúčom k názvu príkazu (napríklad "&Save"), klávesom ampersand (&). Tento list bude v ponuke podčiarknutý.

  • V stĺpci Akcia vyberte prvú akciu, ktorú by ste chceli vykonať po kliknutí na príkaz v kontextovej ponuke.

  • Ak sa vyskytnú ďalšie akcie, ktoré sa majú vykonať po výbere tohto príkazu, pridajte ich do nasledujúcich riadkov. Pri každej ďalšej akcii ponechajte bunku s názvom makra prázdnu.

   1. Poznámka: Ak chcete vytvoriť riadok medzi dvomi príkazmi ponuky, zadajte spojovník (-) do stĺpca názov makra medzi príslušnými príkazmi ponuky.

 4. Uložiť a pomenovať makro, napríklad mcrShortcutMenuCommands.

Na nasledujúcom obrázku je znázornený príklad skupiny makier pre vlastnú ponuku alebo kontextovú ponuku.

Vybratý zástupný objekt päty v predlohe podkladov

Tento krok sa môže zdať nadbytočný, ale ak chcete vytvoriť kontextovú ponuku zo skupiny makier, ktorú ste vytvorili v kroku 1, musíte vytvoriť druhé makro, ktoré obsahuje akciu makra PridaťPonuku . Toto makro sa niekedy nazýva "makro ponuky".

 1. Prejdite na kartu Vytvoriť a v skupine Iné kliknite na položku Makro. Ak tento príkaz nie je k dispozícii, kliknite na šípku pod tlačidlom Modul alebo Modul triedy a potom kliknite na položku Makro.

 2. V prvom riadkom makra vyberte položku PridaťPonuku v zozname akcií .

 3. V časti Argumenty akciezadajte do poľa názov ponuky názov ponuky (napríklad príkazy zostavy). Tento argument sa nevyžaduje, ale odporúča sa, ak v kroku 3 plánujete pridať ponuku na kartu pása s nástrojmi (ako je napríklad karta Doplnky formulára alebo zostavy). Ak sa ponuka pridá ako kontextová ponuka v kroku 3, argument názov ponuky sa ignoruje.

 4. Do poľa názov makra ponuky zadajte názov makra, ktoré ste vytvorili v kroku 1.

 5. Uložiť a pomenovať makro, napríklad mcrAddShortcutMenu.

Na nasledujúcom obrázku je znázornený príklad ponuky makro vytvárajúce ponuku, ktorú sme vytvorili v kroku 1.

Netfirms-Konfigurácia-5

V závislosti od toho, kde sa má ponuka Zobraziť, použite jeden alebo viaceré z nasledujúcich postupov.

 • Pridanie ponuky na kartu Doplnky formulára alebo zostavy

  Tento postup použite, ak chcete, aby sa ponuka zobrazila na karte Doplnky pre konkrétny formulár alebo zostavu, ako je znázornené na nasledujúcom obrázku:

  Rozšírené funkcie IF

  1. Na navigačnej table kliknite pravým tlačidlom myši na formulár alebo zostavu, kde sa má ponuka Zobraziť, a potom kliknite na položku návrhOvé zobrazenie.

  2. Na karte Návrh kliknite v skupine Zobraziť alebo skryť na položku Hárok vlastností.

  3. Vyberte celý objekt výberom formulára alebo zostavy v zozname v hornej časti pracovnej tably hárok vlastností.

  4. Na karte iné v hárku vlastností zadajte do poľa vlastnosti kontextová ponuka názov makra, ktoré ste vytvorili v kroku 2 (v tomto príklade "mcrAddShortcutMenu").

   Pri ďalšom otvorení formulára alebo zostavy sa na páse s nástrojmi zobrazí karta Doplnky . Kliknutím na kartu zobrazíte ponuku.

   Ďalšie informácie o technikách prispôsobenia pása s nástrojmi, ako je napríklad pridanie vlastných kariet alebo skrytie predvolených kariet, nájdete v článku Vytvorenie vlastného pása s nástrojmi v Accesse.

   Pás s nástrojmi je súčasťou rozhrania používateľské rozhranie Microsoft Office Fluent.

 • Pridanie ponuky ako kontextovej ponuky formulára, zostavy alebo ovládacieho prvku

  Tento postup použite, ak chcete, aby sa ponuka zobrazila po kliknutí pravým tlačidlom myši na konkrétny formulár, zostavu alebo ovládací prvok, ako je znázornené na nasledujúcom obrázku:

  A simple shortcut menu

  1. Na navigačnej table kliknite pravým tlačidlom myši na formulár alebo zostavu, kde sa má zobraziť kontextová ponuka, a potom kliknite na položku návrhOvé zobrazenie.

  2. Na karte Návrh kliknite v skupine Zobraziť alebo skryť na položku Hárok vlastností.

  3. Vyberte ovládací prvok alebo objekt, ku ktorému chcete priložiť kontextovú ponuku.

   Poznámka: Ak chcete vybrať celý objekt, vyberte v zozname v hornej časti pracovnej tably hárok vlastností položku formulár alebo zostavu .

  4. Na karte iné v hárku vlastností zadajte do poľa vlastnosti panela s ponukami názov makra, ktoré ste vytvorili v kroku 2 (v tomto príklade "mcrAddShortcutMenu").

 • Pridanie ponuky ako globálnej kontextovej ponuky

  Týmto postupom sa nahradia všetky predvolené kontextové ponuky v aktuálnej databáze. Vlastné kontextové ponuky, ktoré ste priradili k konkrétnym formulárom, zostavám alebo ovládacím prvkom, nie sú ovplyvnené.

  1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office a potom na položku Možnosti programu Access.

  2. V dialógovom okne Access – možnosti kliknite na položku Aktuálna databáza.

  3. V časti Možnosti pása s nástrojmi a panela s nástrojmizadajte do poľa kontextová ponuka názov makra, ktoré ste vytvorili v kroku 2 (v tomto príklade "mcrAddShortcutMenu").

 • Vlastné kontextové ponuky nahrádzajú predvolené kontextové ponuky pre objekty, ku ktorým sú pripojené. Ak chcete zachovať niektoré príkazy programu Access, ktoré sa majú použiť v týchto ponukách, použite akciu SpustiťPríkaz na vloženie príkazov do skupín makier v ponukách, v ktorých sa majú použiť.

 • Vlastná kontextová ponuka, ktorá je pripojená k ovládaciemu prvku, nahrádza všetky ostatné vlastné kontextové ponuky, ktoré sú definované v databáze. Vlastná kontextová ponuka, ktorá je pripojená k formuláru alebo zostave, nahrádza vlastnú globálnu kontextovú ponuku.

 • Keď zadáte makro ponuky pre formulár alebo zostavu alebo databázu, Access spustí Toto makro ponuky pri otvorení formulára, zostavy alebo databázy. Ak vykonáte zmeny v makre ponuky alebo v skupine makier, ktorá definuje jej príkazy pri otvorení formulára, zostavy alebo databázy, musíte formulár, zostavu alebo databázu ukončiť a znova otvoriť, aby sa zmeny zobrazili.

 • Ak chcete vytvoriť vedľajšia ponuka, postupujte podľa krokov 1 a vytvorte samostatnú skupinu makier, ktorá obsahuje len príkazy vedľajšej ponuky. Potom znova použite krok 1 na definovanie príkazov v ponuke s vyššou úrovňou. Pridajte vedľajšiu ponuku ako položku v skupine makier vyššej úrovne pomocou akcie makra PridaťPonuku . Na nasledujúcom obrázku sa zobrazuje skupina makier v ponuke obsahujúcej vedľajšiu ponuku a potom sa zobrazí výsledná kontextová ponuka. Tretí príkaz v skupine makro vytvorí vedľajšiu ponuku export do... (mcrSubMenu).

  A shortcut menu that contains a submenu

  Pomocou akcií PridaťPonuku v skupinách makier pre každú úroveň ponuky môžete vytvoriť viacero úrovní podponúk. Uistite sa, že pre každú akciu PridaťPonuku je zadaná hodnota pre argument názov ponuky , v opačnom prípade sa vedľajšia ponuka zobrazí ako prázdny riadkov v ponuke s vyššou úrovňou.

 • Podmienky makra sú podporované len v makre ponuky najvyššej úrovne. Inými slovami, ak chcete zistiť, či sa zobrazí určitá ponuka alebo kontextová ponuka, môžete použiť podmienku v makre ponuky, ale iba v prípade ponúk na najvyššej úrovni. Nie je možné použiť podmienky na zobrazenie alebo skrytie príkazov alebo vedľajšej ponuky v ponukách. Môžete tiež použiť podmienku na skrytie alebo zobrazenie vlastnej kontextovej ponuky alebo globálnej kontextovej ponuky.

 • Voliteľne môže byť makro ponuky, ktoré vytvoríte v kroku 2, súčasťou skupiny makier. Ak máte napríklad niekoľko kontextových ponúk pre rôzne objekty alebo ovládacie prvky, môžete vytvoriť jeden objekt makra, ktorý obsahuje všetky potrebné makrá ponuky. Uistite sa, že chcete Zobraziť stĺpec názov makra , a zadajte jedinečný názov pre každé makro. V kroku 3 použite nasledujúci zápis na odkazovanie na makro: názovskupinymakier. macroname. Napríklad mcrAddShortcutMenus. AddMenu2.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×