Vytvorenie vlastného zobrazenia zoznamu pomocou programu SharePoint Designer

Zobrazenia zoznamu je možné vytvárať a prispôsobovať pomocou prehľadávača. Zobrazenia je možné vytvoriť aj pomocou programu SharePoint Designer 2010. V prehľadávači je možné vykonať základné prispôsobenie zobrazenia zoznamu, napríklad filtrovanie, zmenu spôsobu zoradenia, ako aj zobrazenie a skrytie stĺpcov. (Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Vytvorenie, úprava alebo odstránenie zobrazenia.) Pomocou programu SharePoint Designer 2010 je možné dosiahnuť rovnakú úroveň prispôsobenia, ale navyše obsahuje ďalšie funkcie, napríklad zmenu rozloženia zoznamu, použitie podmieneného formátovania, pripojenie zobrazenia zoznamu k ďalším zoznamom a mnohé iné.

Zobrazenia zoznamu vytvorené v prehľadávači a zobrazenia zoznamu vytvorené pomocou programu SharePoint Designer 2010 sú zameniteľné. Úvodné zobrazenie je možné vytvoriť v prehľadávači a potom ho prispôsobiť v programe SharePoint Designer 2010. Takisto je možné vytvoriť úvodné zobrazenie pomocou programu SharePoint Designer 2010 a neskôr ho prispôsobiť v prehľadávači.

V tomto článku sa vysvetľuje, čo sú zobrazenia zoznamu a ako sa dajú vytvoriť pomocou programu SharePoint Designer 2010.

Obsah tohto článku

Čo je zobrazenie zoznamu?

Vytvorenie zobrazenia zoznamu

Navrhované ďalšie kroky

Čo je zobrazenie zoznamu?

Každý zoznam alebo knižnica lokality SharePoint má priradené minimálne jedno zobrazenie. Toto zobrazenie je živým, prispôsobiteľným znázornením položiek zoznamu tak, ako je zobrazené na obrázku.

Zobrazenia zoznamu v programe SharePoint Designer

Pomocou zobrazení je možné meniť spôsob zobrazenia zoznamu v prehľadávači. Napríklad je možné vytvoriť filter, aby sa zobrazovali len niektoré položky, vytvoriť vlastné poradie zoradenia, aby sa najdôležitejšie položky zobrazovali ako prvé alebo pridať či odstrániť stĺpce zoznamu, aby bol zoznam čitateľnejší.

Vždy, keď meníte vzhľad zoznamu tak, aby vyhovoval vašim potrebám, mali by ste zvážiť vytvorenie zobrazenia. Ak tak urobíte, môžete si vybrať medzi prispôsobením existujúceho zobrazenia alebo vytvorením nových zobrazení, pričom každé by slúžilo na iný účel. Zoznam Oznamy napríklad obsahuje jedno predvolené zobrazenie znázorňujúce všetky položky zoznamu, zatiaľ čo zoznam Úlohy obsahuje niekoľko predvolených zobrazení a každé slúži na iný účel. Existuje napríklad zobrazenie aktívnych úloh, úloh platných dodnes, úloh pridelených vám, atď. Môžete teda vybrať zobrazenie, ktoré najlepšie vyhovuje vašim potrebám tak, ako je znázornené na obrázku.

Zobrazenia zoznamu v programe SharePoint Designer

Samotné zobrazenie je webovou časťou nazývanou Webová časť zobrazenia zoznamu XSLT (XSLT List View Web Part, skratka XLV). Táto webová časť je uložená na stránke ASPX, ktorá je priradená podľa predvoleného nastavenia k zoznamu alebo knižnici na lokalite tak, aby sa používatelia na túto stránku dostali vždy, keď si v prehľadávači zobrazia zoznam alebo knižnicu. Ak v programe SharePoint Designer 2010 otvoríte nové zobrazenie, údaje zoznamu sa načítajú vo formáte Extensible Markup Language (XML) a zobrazia pomocou transformácií transformácia XSL (XSLT). Na obrázku vidieť zobrazenie zoznamu v programe SharePoint Designer 2010.

Zobrazenia zoznamu v programe SharePoint Designer

Pri prispôsobení zobrazenia sa pomocou programu SharePoint Designer 2010 vloží na stránku potrebný jazyk Extensible Stylesheet Language (XSL). Ak nie je možné prispôsobiť zobrazenie pomocou nástrojov na úpravu zobrazenia v programe SharePoint Designer 2010, jazyk XSL sa dá vždy upraviť aj priamo v zobrazení kódu.

Okrem vytvorenia zobrazenia zoznamu je pomocou programu SharePoint Designer 2010 možné vytvoriť aj samostatné zobrazenie údajov, ktoré dokáže čítať z ľubovoľného počtu zdrojov údajov vrátane zoznamov a knižníc lokality SharePoint, databáz, webových služieb alebo skriptov na strane servera. Zobrazenie údajov je možné vytvoriť na ľubovoľnej stránke ASPX a zvyčajne sa používa na spojenie údajov na jedno miesto, napríklad na vytvorenie tabule (dashboard) na lokalite tímu. Zobrazenia údajov, na rozdiel od zobrazení zoznamov, je možné vytvárať a upravovať len pomocou programu SharePoint Designer 2010. Ďalšie informácie o zobrazeniach údajov sa nachádzajú v časti Pozrite tiež.

Na začiatok stránky

Vytvorenie zobrazenia zoznamu

Pri vytváraní nového zobrazenia zoznamu v programe SharePoint Designer 2010 sa vytvára nová stránka ASPX, ktorá obsahuje webovú časť zobrazenia zoznamu XSLT. Táto stránka je automaticky priradená k zoznamu. Vytvorené zobrazenie je možné nastaviť ako predvolené, aby ho videl každý, kto bude zoznam prehľadávať, alebo sa dá vytvoriť ako ďalšie zobrazenie, ktoré si budú môcť používatelia pri prehľadávaní zoznamu vybrať.

 1. Ak máte v programe SharePoint Designer 2010 otvorenú svoju lokalitu, kliknite na položku Zoznamy a knižnice na table Navigácia.

 2. V galérii kliknite na požadovaný zoznam, napríklad Úlohy.

 3. Na stránke súhrnu v časti Zobrazenia kliknite na položku Nové.

  Zobrazenia zoznamu v programe SharePoint Designer

  Poznámka : Môžete tiež na karte Nastavenia zoznamu na páse s nástrojmi kliknúť na položku Zobrazenie zoznamu.

 4. V dialógovom okne Vytvorenie nového zobrazenia zoznamu zadajte názov zobrazenia.

  Zobrazenia zoznamu v programe SharePoint Designer

  Poznámka :  Zadaný názov sa pri zobrazení použije ako nadpis aj ako názov súboru.

 5. Ak chcete zobrazenie nastaviť ako predvolené, ktoré budú vidieť používatelia pri prehľadávaní zoznamu, kliknite na položku Nastaviť ako predvolené zobrazenie.

  Ak zobrazenie nenastavíte ako predvolené pre daný zoznam, používatelia ho uvidia ako jedno z dostupných zobrazení, z ktorých si môžu vybrať.

 6. Kliknutím na tlačidlo OK vytvoríte nové zobrazenie. Môžete sa vrátiť na stránku súhrnu svojho zoznamu, kde už bude vytvorené nové zobrazenie.

  Na nasledujúcej ilustrácii je znázornené nové zobrazenie s názvom Moje vlastné zobrazenie zoznamu spolu s ďalšími zobrazeniami pripojenými k zoznamu.

  Zobrazenia zoznamu v programe SharePoint Designer

  Ak chcete vytvoriť viaceré zobrazenia, zopakujte tieto kroky.

Na začiatok stránky

Navrhované ďalšie kroky

Po vytvorení zobrazenia zoznamu ste pripravení spustiť prispôsobenie zobrazenia. Existujúce zobrazenie je možné prispôsobiť pomocou kliknutia na zobrazenie na stránke súhrnu. Otvorí sa stránka ASPX, ktorá obsahuje príslušné zobrazenie. Po výbere zobrazenia sa na páse s nástrojmi sprístupnia viaceré príkazy na prispôsobenie zobrazenia.

Niekoľko spôsobov prispôsobenia zobrazenia zoznamu v programe SharePoint Designer 2010.

 • Pridať alebo odstrániť stĺpce    Slúži na rýchle a jednoduché pridávanie, odstraňovanie alebo usporiadanie stĺpcov zobrazenia. Umožňuje napríklad používateľov vytvoriť jednoduchšie zobrazenie a z každého zoznamu zobraziť len nadpis a hlavné polia.

 • Filtrovať údaje    Slúži na filtrovanie údajov zoznamu zobrazovaním len tých položiek, ktoré spĺňajú určité kritériá. Umožňuje napríklad v zozname Úlohy zobraziť len položky platné dodnes.

 • Zoradiť a zoskupiť    Slúži na zoradenie alebo zoskupenie údajov zobrazenia. Umožňuje napríklad usporiadať položky zoznamu tak, aby sa zobrazovali v abecednom alebo v číselnom poradí.

 • Použiť podmienené formátovanie    Slúži na použitie špecifického formátovania zobrazenia, ak údaje spĺňajú určité kritériá. Umožňuje napríklad zvýrazniť na červeno všetky úlohy, ktoré ešte nezačali.

 • Použiť iný štýl zobrazenia    Slúži na rýchlu a jednoduchú zmenu celého rozloženia zobrazenia výberom iného štýlu zobrazenia. Umožňuje napríklad vybrať štýl, v ktorom je každý druhý riadok podfarbený.

 • Vytvoriť stĺpec so vzorcom    Slúži na vytvorenie vypočítaného stĺpca, v ktorom sa zobrazuje výsledok výpočtov z iných stĺpcov zobrazenia, podobne ako hárok. Umožňuje napríklad násobiť jednotkovú cenu počtom jednotiek na sklade a zobraziť celkovú hodnotu položiek v samostatnom stĺpci.

 • Zmeniť stránkovanie    Slúži na zmenu stránkovania zobrazenia. Umožňuje zobraziť napríklad množiny po 5 položiek alebo obmedziť zobrazenie na 5 položiek.

 • Zobraziť údaje z viacerých zdrojov    Slúži na prepojenie dvoch alebo viacerých súvisiacich zdrojov údajov a ich znázornenie v jedinom zobrazení. Umožňuje napríklad zobraziť kategórie produktov z jedného zoznamu a informácie o produkte z druhého zoznamu spolu v jednom zobrazení.

 • Použiť asynchrónne aktualizácie    Slúži na zapnutie asynchrónnych aktualizácií (alebo technológie AJAX) v zobrazení, aby sa zmeny v zozname dali vidieť okamžite bez nutnosti obnovenia celej stránky prehľadávača.

 • Pridať parametre    Slúži na vytvorenie a odovzdanie parametrov zo zobrazenia. Umožňuje napríklad odovzdať parameter z ponuky údajov zadávaných používateľom a použiť ho na zmenu spôsobu zobrazenia.

 • Použiť ovládacie prvky jazyka HTML, ASP.NET a lokality SharePoint    Slúži na vytvorenie väzby medzi ovládacími prvkami a zdrojom údajov priradeným k zobrazeniu. Používateľom potom môžete dovoliť meniť vzhľad zobrazenia založeného na týchto ovládacích prvkoch.

Ďalšie informácie o týchto úlohách a ďalších spôsoboch prispôsobenia zobrazenia sa nachádzajú v časti Pozrite tiež.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×