Vytvorenie vizuálnej zostavy údajov projektu v programe Excel alebo Visio

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Vizuálne zostavy vám umožnia zobraziť informácie o projekte graficky pomocou vylepšené kontingenčné tabuľky v programe Excel 2010. Po exportovaní projektových informácií do programu Excel môžete prispôsobiť správy ďalej s rozšírenými funkciami na kontingenčnej tabuľky programu Excel 2010, ako je napríklad filtrovanie rýchle filtre, vyhľadávanie v kontingenčných tabuľkách, kriviek v kontingenčných tabuľkách na zobrazenie trendov okamžite, a Vylepšenia zapísať späť OLAP.

Obsah tohto článku

Dostupné vizuálne zostavy

Vytvorenie vizuálnej zostavy pomocou šablóny

Úprava existujúcej šablóny vizuálnej zostavy

Vytvorenie novej šablóny vizuálnej zostavy

Export údajov zostavy

Dostupné vizuálne zostavy

Šablóny zostáv sa v dialógovom okne Vizuálne zostavy – vytvorenie zostavy delia do šiestich kategórií, ku ktorým získate prístup kliknutím na položku Vizuálne zostavy v skupine Zostavy na karte Projekt. V nasledujúcich častiach nájdete popis vizuálnych zostáv členených podľa kategórií.

Môžete tiež vytvoriť svoje vlastné zostavy. Vlastné zostavy sa podľa typu použitých údajov zaradia do príslušnej kategórie.

Kategória Použitie úlohy

Nasledujúca tabuľka popisuje vizuálne zostavy v kategórii použitia úloh. Tieto zostavy sú založené na údajoch časovo nastavený úlohy.

Poznámka: Údaje priradenia s časovým usporiadaním sú k dispozícii v zostavách kategórie Použitie nasadení.

Name (Názov)

Typ

Popis

Zostava toku peňažných prostriedkov

Program Excel

Túto zostavu použite na zobrazenie pruhového grafu s hodnotami nákladov a kumulatívnych nákladov zobrazených v čase.

Zostava získanej hodnoty v čase

Program Excel

Túto zostavu použite na zobrazenie grafu vykresľujúceho hodnotu AC (skutočné náklady na vykonanú prácu), plánovanú hodnotu (plánované rozpočtové náklady) a získanú hodnotu (skutočné rozpočtové náklady) v čase.

Kategória Použitie prostriedkov

Nasledujúca tabuľka popisuje vizuálne zostavy patriace do kategórie Použitie prostriedkov. Tieto zostavy sú založené na údajoch prostriedkov s časovým usporiadaním.

Poznámka: Údaje priradenia s časovým usporiadaním sú k dispozícii v zostavách kategórie Použitie nasadení.

Name (Názov)

Typ

Popis

Zostava toku peňažných prostriedkov

Program Visio

Túto zostavu použite na zobrazenie diagramu s plánovanými a skutočnými nákladmi na projekt v čase. Náklady sú rozdelené podľa typu prostriedkov (práca, materiál a náklady). Indikátor zobrazuje, či skutočné náklady prekročili náklady stanovené v pôvodnom pláne.

Zostava dostupnosti prostriedkov

Program Visio

Túto zostavu použite na zobrazenie diagramu vyjadrujúceho určitú prácu a dostupnosť prostriedkov projektu rozdelených podľa typov (práca, materiál a náklady). Vedľa každého z prostriedkov, pri ktorých došlo k preťaženiu, sa zobrazí červený príznak.

Zostava súhrnu nákladov na prostriedky

Program Excel

Túto zostavu použite na zobrazenie koláčového grafu vyjadrujúceho rozdelenie nákladov na prostriedky medzi troma typmi prostriedkov: náklady, materiál a práca.

Zostava dostupnosti pracovných prostriedkov

Program Excel

Túto zostavu použite na zobrazenie pruhového grafu s celkovou kapacitou, prácou a zostávajúcou dostupnosťou pracovných prostriedkov vyjadrujúceho tieto hodnoty v čase.

Zostava súhrnu pracovných prostriedkov

Program Excel

Túto zostavu použite na zobrazenie pruhového grafu s celkovou kapacitou prostriedkov, práce, zostávajúcou dostupnosťou a skutočnou vykonanou prácou vyjadrujúceho tieto hodnoty v pracovných jednotkách.

Kategória Použitie nasadení

Nasledujúca tabuľka popisuje vizuálne zostavy patriace do kategórie Použitie nasadení. Tieto zostavy sú založené na údajoch s časovým usporiadaním, podobne ako údaje zobrazené zostavách kategórie Použitie úlohy a Použitie prostriedkov.

Name (Názov)

Typ

Popis

Zostava nákladov podľa pôvodného plánu

Program Excel

Túto zostavu použite na zobrazenie pruhového grafu s nákladmi podľa pôvodného plánu, plánovanými nákladmi a skutočnými nákladmi na projekt vytýčenými v rámci jednotlivých úloh.

Zostava základných nákladov

Program Visio

Túto zostavu použite na zobrazenie diagramu projektu rozdeleného na štvrtiny a podľa úloh. Táto zostava porovnáva plánovanú prácu a náklady s prácou a nákladmi podľa pôvodného plánu. Miesta, kde plánovaná práca presahuje prácu podľa pôvodného plánu a plánované náklady presahujú náklady podľa pôvodného plánu, sú označené indikátormi.

Zostava práce podľa pôvodného plánu

Program Excel

Túto zostavu použite na zobrazenie pruhového grafu s prácou podľa pôvodného plánu, plánovanou prácou a skutočnou prácou v projekte vytýčenými v rámci jednotlivých úloh.

Zostava rozpočtových nákladov

Program Excel

Túto zostavu použite na zobrazenie pruhového grafu znázorňujúceho rozpočtové náklady, náklady podľa pôvodného plánu, plánované náklady a skutočné náklady v čase.

Zostava rozpočtovej práce

Program Excel

Túto zostavu použite na zobrazenie pruhového grafu znázorňujúceho rozpočtovú prácu, prácou podľa pôvodného plánu, plánovanú prácu a skutočnú prácu v čase.

Zostava získanej hodnoty v čase

Program Excel

Túto zostavu použite na zobrazenie grafu vykresľujúceho hodnotu AC (skutočné náklady na vykonanú prácu), plánovanú hodnotu (plánované rozpočtové náklady) a získanú hodnotu (skutočné rozpočtové náklady) v čase.

Kategórie súhrnu úloh, prostriedkov a nasadenia

Nasledujúca tabuľka popisuje vizuálne zostavy v kategóriách Súhrn úloh, Súhrn prostriedkov a Súhrn nasadení. Zostavy súhrnov neobsahujú údaje s časovým usporiadaním.

Kategória

Name (Názov)

Typ

Popis

Súhrn úloh

Zostava stavov kritických úloh

Program Visio

Túto zostavu použite na zobrazenie diagramu znázorňujúceho prácu a zostávajúcu prácu kritických úloh a úloh bez kritického významu. Údajový pruh určuje percentuálnu hodnotu vykonanej práce.

Súhrn úloh

Zostava stavov úloh

Program Visio

Túto zostavu použite na zobrazenie diagramu znázorňujúceho prácu a percentuálnu hodnotu vykonanej práce pre jednotlivé úlohy v projekte. Miesta, v ktorých práca podľa pôvodného plánu prekročila prácu, tam, kde práca podľa pôvodného plánu je rovná práci a tam, kde práca prekročila prácu podľa pôvodného plánu, sú označené indikátormi. Údajový pruh určuje percentuálnu hodnotu vykonanej práce.

Súhrn prostriedkov

Zostava prostriedkov vo vzťahu k zostávajúcej práci

Program Excel

Túto zostavu použite na zobrazenie pruhového grafu znázorňujúceho zostávajúcu prácu a skutočnú prácu pre každý z pracovných prostriedkov. Hodnoty sú vyjadrené v pracovných jednotkách.

Súhrn nasadení

Zostava stavov prostriedkov

Program Visio

Túto zostavu použite na zobrazenie diagramu znázorňujúceho hodnoty práce a nákladov pre každý z projektových prostriedkov. Percento vykonanej práce je určené odtieňom každého z polí v diagrame. Čím bližšie je prostriedok k dokončeniu priradenej práce, tým tmavší je odtieň.

Na začiatok stránky

Vytvorenie vizuálnej zostavy pomocou šablóny

 1. Na karte Zobraziť kliknite v skupine zostavy kliknite na položku Vizuálne zostavy.
  Obrázok skupiny zostáv

 2. V dialógovom okne Vizuálne zostavy na karte Všetky kliknite na zostavu, ktorú chcete vytvoriť.

  Ak sa požadovaná zostava na zozname nenachádza, začiarknite políčko Zahrnúť šablóny zostáv z a kliknutím na príkaz Upraviť spustite vyhľadávanie umiestnenia zostavy.

  Tip: Ak viete, ktorá z kategórií obsahuje požadovanú zostavu, môžete kliknúť na kartu tejto kategórie a zobrazí sa kratší zoznam zostáv. Ak chcete zobraziť len tie zostavy, ktoré je možné otvoriť buď v programe Excel, alebo Visio, podľa potreby začiarknite alebo zrušte začiarknutie políčka Microsoft Excel alebo Microsoft Visio.

 3. Ak chcete zmeniť úroveň údajov využitia zahrnutých do zostavy, vyberte v zozname Vyberte úroveň použitia údajov, ktorú chcete zahrnúť do zostavy položku Roky, Štvrťroky, Mesiace, Týždne alebo Dni.

  Poznámka: Projekt štandardne nastaví úroveň údajov využitia na hodnotu odporúčanú vzhľadom na veľkosť projektu. Pre väčšinu projektov sú to týždne. Ak chcete zahrnúť podrobnejšie údaje, výkon zostavy sa môže znížiť. Pri zobrazovaní viacerých zostáv v danom projekte naraz dosiahnete najlepší výkon, ak nezmeníte úroveň zobrazovaných údajov. Pri zmene úrovne sa musí znova vytvoriť dočasná databáza zostavy. Ak nemusia byť súčasťou zostáv údaje využitia, nastavte úroveň údajov na hodnotu Roky a získate najlepší výkon.

 4. Kliknutím na položku Zobraziť sa vytvorí zostava, ktorú môžete otvoriť v programe Excel alebo Visio.

Na začiatok stránky

Úprava existujúcej šablóny vizuálnej zostavy

 1. Na karte Zobraziť kliknite v skupine zostavy kliknite na položku Vizuálne zostavy.
  Obrázok skupiny zostáv

 2. V dialógovom okne Vizuálne zostavy na karte Všetky kliknite na zostavu, ktorú chcete upraviť.

  Tip: Ak viete, ktorá z kategórií obsahuje požadovanú zostavu, môžete kliknúť na kartu tejto kategórie a zobrazí sa kratší zoznam zostáv. Ak chcete zobraziť len tie zostavy, ktoré je možné otvoriť buď v programe Excel, alebo Visio, podľa potreby začiarknite alebo zrušte začiarknutie políčka Microsoft Excel alebo Microsoft Visio.

 3. Kliknite na tlačidlo Upraviť šablónu.

 4. V dialógovom okne Vizuálne zostavy – výber polí kliknite na polia, ktoré chcete do zostavy pridať alebo ich z nej odstrániť, a potom kliknutím na príkazy Pridať, Odstrániť alebo Odstrániť všetko presúvajte polia medzi zoznamami Dostupné polia a Vybraté polia alebo medzi zoznamami Dostupné vlastné polia a Vybraté vlastné polia.

  Do zostavy sa zahrnú polia vybraté v zozname Vybraté polia a Vybraté vlastné polia.

 5. Kliknutím na príkaz Upraviť šablónu vytvoríte zostavu s upraveným zoznamom polí.

 • V dialógovom okne Vizuálne zostavy – výber polí sú niektoré polia definované ako dimenzie. V zostave by ste mali vybrať menej ako šesť dimenzií. Ak ich vyberiete viac, výkon zostavy sa výrazne zníži.

 • V každej zo zostáv nie sú k dispozícii všetky polia. Niektoré polia sú dostupné len v zostavách programu Visio, ale nie v zostavách programu Excel.

 • Ak sa vám v okne Vizuálne zostavy – výber polí nepodarilo nájsť pole, ktoré chcete zahrnúť, môže byť uložené v inej kategórii údajov. Napríklad mnohé polia, ktoré by ste zaradili do kategórie Súhrn, patria do kategórie Súhrn nasadení.

Na začiatok stránky

Vytvorenie novej šablóny vizuálnej zostavy

 1. Na karte Zobraziť kliknite v skupine zostavy kliknite na položku Vizuálne zostavy.
  Obrázok skupiny zostáv

 2. V dialógovom okne Vizuálne zostavy kliknite na položku Nová šablóna.

 3. V časti Vyberte aplikáciu kliknite na položku Excel, ak chcete vytvoriť šablónu programu Excel, alebo na položku Visio (Metric) a vytvoríte šablónu programu Visio.

 4. V časti Vyberte typ údajov vyberte typ údajov, ktorý chcete použiť pre zostavu.

  Ak chcete zahrnúť údaje s časovým usporiadaním, vyberte v zozname Vyberte typ údajov hodnotu Použitie úlohy, Použitie prostriedkov alebo Použitie nasadení.

 5. Kliknite na položku Výber polí.

 6. V dialógovom okne Vizuálne zostavy – výber polí podržte stlačený kláves Ctrl a kliknite v zozname Dostupné polia na predvolené polia projektu, ktoré sa majú pridať do zostavy.

 7. Kliknutím na položku Pridať ich presuniete do zoznamu Vybraté polia.

 8. Podržte stlačený kláves CTRL a kliknite v zozname Dostupné vlastné polia na vlastné polia, ktoré chcete pridať do zostavy.

 9. Kliknutím na položku Pridať ich presuniete do zoznamu Vybraté vlastné polia.

 • Ak máte anglickú verziu Office Project 2007 nainštalovaný, máte možnosť na vytvorenie šablóny programu Visio, ktorý používa americké jednotky.

 • Ak chcete zo zostavy pole odstrániť, v dialógovom okne Vizuálne zostavy – výber polí kliknite na požadované polia v zozname Vybraté polia alebo Vybraté vlastné polia a potom na príkaz Odstrániť. Ak chcete zo zostavy odstrániť všetky predvolené alebo vlastné polia, kliknite na príkaz Odstrániť všetko v časti okna Vybrať polia alebo Vybrať vlastné polia.

 • V každej zo zostáv nie sú k dispozícii všetky polia. Niektoré polia sú dostupné len v zostavách programu Visio, ale nie v zostavách programu Excel.

 • Ak sa vám v dialógovom okne Vizuálne zostavy – výber polí nepodarilo nájsť pole, ktoré chcete zahrnúť, môže byť uložené v inej kategórii údajov. Napríklad mnohé polia, ktoré by ste zaradili do kategórie Súhrn, patria do kategórie Súhrn nasadení.

 • V dialógovom okne Vizuálne zostavy – výber polí sú niektoré polia definované ako dimenzie. V zostave by ste mali vybrať menej ako šesť dimenzií. Ak ich vyberiete viac, výkon zostavy sa výrazne zníži.

 • Ak ste skončili vytváranie svojej vizuálnej zostavy, môžete ju uložiť do predvoleného umiestnenia šablón (c:\Program Files\Microsoft Office\Templates) alebo na iné miesto v počítači alebo sieti. Šablóny uložené v predvolenom umiestnení sa automaticky zobrazujú v dialógovom okne Vizuálne zostavy – výber polí.

 • Ak po uložení vlastnej šablóny vizuálnej zostavy začnete používať iný jazykový balík, šablóna zostane dostupná, ale nebude obsahovať položky. Pôvodné názvy polí sa v novom jazyku nerozpoznávajú, a preto nebudú do šablóny zahrnuté.

Na začiatok stránky

Export údajov zostavy

V rámci kategórie (údajovej kocky OLAP) môžete vybrať špecifické údaje na export, alebo môžete exportovať všetky údaje projektu ako databázu zostavy.

Export údajov vo forme kocky OLAP

 1. Na karte Zobraziť kliknite v skupine zostavy kliknite na položku Vizuálne zostavy.
  Obrázok skupiny zostáv

 2. V dialógovom okne Vizuálne zostavy kliknite na položku Uložiť údaje.

 3. V časti oknaUložiť kocku zostáv vyberte kategóriu obsahujúcu typ údajov, ktoré chcete uložiť.

 4. Kliknite na položku Výber polí, ak chcete upraviť polia zahrnuté v zozname údajov určených na export.

 5. V dialógovom okne Vizuálne zostavy – výber polí vyberte polia, ktoré chcete do zoznamu údajov určených na export pridať alebo ich z neho odstrániť, a kliknutím na príkazy Pridať, Odstrániť alebo Odstrániť všetko presúvajte polia medzi zoznamami Dostupné polia a Vybraté polia alebo medzi zoznamami Dostupné vlastné polia a Vybraté vlastné polia.

  Medzi exportované údaje sa zahrnú polia vybraté v zozname Vybraté polia a Vybraté vlastné polia.

 6. V dialógovom okne Vizuálne zostavy – výber polí kliknite na tlačidlo OK a potom na položku Uložiť kocku.

 7. Prejdite do umiestnenia, do ktorého chcete uložiť údaje kocky a kliknite na tlačidlo Uložiť.

 • Údaje kocky sa uložia v súbore s príponou .cub.

 • Ak k údajom kocky pristupujete prostredníctvom programu Visio, súbor .cub sa nedá uložiť v sieti na zdieľanie.

Export údajov vo formáte databázy zostavy

 1. Na karte Zobraziť kliknite v skupine zostavy kliknite na položku Vizuálne zostavy.
  Obrázok skupiny zostáv

 2. V dialógovom okne Vizuálne zostavy kliknite na položku Uložiť údaje.

 3. Kliknite na tlačidlo Uložiť databázu.

 4. Vyhľadajte umiestnenie, kam chcete uložiť databázu, a kliknite na príkaz Uložiť.

  Údaje sa uložia v súbore databázy Microsoft Office Access (.mdb).

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×