Vytvorenie tabuľky

Keď vytvárate databázu v Accesse, ukladáte svoje údaje do tabuliek – tematicky zameraných zoznamov riadkov a stĺpcov. Môžete napríklad vytvoriť tabuľku Kontakty na uloženie zoznamu názvov, adries a telefónnych čísel alebo tabuľku Produkty na uloženie informácií o produktoch.

V tomto článku sa dozviete, ako vytvoriť tabuľku, pridať polia do tabuľky a nastaviť primárny kľúč tabuľky. Vysvetľuje sa v ňom aj postup nastavenia vlastností poľa a tabuľky.

Keďže ďalšie databázové objekty sú do veľkej miery závislé od tabuliek, návrh databázy je potrebné vždy začať vytvorením všetkých tabuliek databázy a až potom vytvoriť ďalšie objekty. Pred vytvorením tabuliek musíte dôkladne zvážiť svoje požiadavky a určiť všetky potrebné tabuľky. Úvod do plánovania a navrhovania databázy nájdete v článku Základy navrhovania databázy.

Obsah tohto článku

Prehľad

Vytvorenie novej tabuľky

Pridanie poľa do tabuľky

Uloženie tabuľky

Prehľad

Tabuľka je databázový objekt, ktorý používate na uloženie údajov o konkrétnom predmete, napríklad o zamestnancoch alebo produktoch. Tabuľku tvoria záznamy a polia.

Každý záznam obsahuje údaje o jednej inštancii predmetu tabuľky, napríklad o jednom konkrétnom zamestnancovi. Záznam sa tiež bežne nazýva riadok alebo inštancia.

Každé pole obsahuje údaje o jednom aspekte predmetu tabuľky, napríklad o mene alebo e-mailovej adrese. Pole sa tiež bežne nazýva stĺpec alebo atribút.

Záznam obsahuje hodnoty poľa, napríklad Contoso, Ltd. alebo meno@example.com. Hodnota poľa sa tiež bežne nazýva fakt.

Tabuľka Zákazníci v Accesse zobrazujúca rozloženie záznamov a polí

1. Záznam

2. Pole

3. Hodnota poľa

Databáza Accessu môže obsahovať mnoho tabuliek, z ktorých každá slúži na uloženie informácií o inom predmete. Každá tabuľka môže obsahovať veľa polí rôznych typov údajov, ako sú napríklad text, čísla, dátumy a hypertextové prepojenia.

Vlastnosti tabuľky a poľa

Tabuľky a polia majú aj vlastnosti, ktoré môžete nastaviť na ovládanie ich charakteristík alebo správania

Hárky vlastností tabuľky a poľa
Tabuľka otvorená v návrhovom zobrazení.

1. Vlastnosti tabuľky

2. Vlastnosti poľa

Vlastnosti tabuľky v databáze Accessu sú atribúty tabuľky, ktoré majú vplyv na vzhľad a správanie tabuľky ako celku. Vlastnosti tabuľky sa nastavujú v hárku vlastností tabuľky v návrhovom zobrazení. Môžete napríklad nastaviť vlastnosť Predvolené zobrazenie tabuľky a určiť, ako sa bude tabuľka predvolene zobrazovať.

Vlastnosť poľa sa vzťahuje na určité pole v tabuľke a definuje jednu z charakteristík poľa alebo niektorý aspekt správania poľa. Aj údajové zobrazenie umožňuje nastavenie niektorých vlastností poľa. Ľubovoľnú vlastnosť poľa môžete tiež nastaviť v návrhovom zobrazení pomocou tably Vlastnosti poľa.

Typy údajov

Každé pole obsahuje určitý typ údajov. Typ údajov poľa označuje druh údajov, ktoré sú v poli uložené, napríklad veľké množstvo textu alebo priložené súbory.

Nastavenie typu údajov

Typ údajov je vlastnosť poľa, ale odlišuje sa od ďalších vlastností poľa takto

 • Typ údajov poľa nastavujete v mriežke návrhu tabuľky, nie v table Vlastnosti poľa.

 • Typ údajov poľa určuje ďalšie vlastnosti poľa.

 • Typ údajov poľa musíte nastaviť pri vytvorení poľa.

  V Accesse môžete vytvoriť nové pole zadaním údajov do nového stĺpca v údajovom zobrazení. Keď vytvoríte pole zadaním údajov v údajovom zobrazení, Access automaticky priradí typ údajov pre dané pole na základe zadanej hodnoty. Ak zadanie nezahŕňa žiadny ďalší typ údajov, Access nastaví typ údajov na hodnotu Text. Typ údajov však môžete v prípade potreby meniť na páse s nástrojmi.

Príklady automatického zisťovania typu údajov

V nasledujúcej tabuľke sa zobrazuje fungovanie automatického zisťovania typu údajov v údajovom zobrazení.

Ak zadáte:

Access vytvorí pole s typom údajov:

Ján

Text

http://www.contoso.com

Môžete použiť ľubovoľnú platnú predponu internetového protokolu. Platné predpony sú napríklad http://, https:// a mailto:

Hypertextové prepojenie

1

Číslo, Long Integer

50 000

Číslo, Long Integer

50 000,99

Číslo, Double

50 000,389

Číslo, Double

12/67

Rozpoznané formáty dátumu a času zodpovedajú miestnym nastaveniam používateľa.

Dátum a čas

31. decembra 2016

Dátum a čas

10:50:23

Dátum a čas

10:50

Dátum a čas

17:50

Dátum a čas

12,50 €

Rozpoznaný symbol meny zodpovedá miestnym nastaveniam používateľa.

Mena

21,75

Číslo, Double

123,00 %

Číslo, Double

3,46E + 03

Číslo, Double

Vzťahy tabuľky

Napriek tomu, že v každej tabuľke sú uložené údaje o inom predmete, tabuľky v databáze Accessu zvyčajne obsahujú údaje o predmetoch, ktoré navzájom súvisia. Databáza môže napríklad obsahovať:

 • tabuľku zákazníkov obsahujúcu zoznam zákazníkov vašej spoločnosti a ich adresy,

 • katalóg predávaných produktov vrátane cien a obrázkov každej položky,

 • tabuľku objednávok, ktorá sa používa na sledovanie objednávok zákazníka.

Keďže údaje o rôznych predmetoch sú uložené v samostatných tabuľkách, musíte ich nejakým spôsobom prepojiť, aby bolo možné súvisiace údaje zo samostatných tabuliek ľahko kombinovať. Ak chcete údaje uložené v rôznych tabuľkách prepojiť, musíte vytvoriť vzťahy. Vzťah je logické spojenie medzi dvomi tabuľkami a určuje polia, ktoré majú tabuľky spoločné.

Kľúče

Polia, ktoré sú súčasťou tabuľkového vzťahu, sa nazývajú kľúče. Kľúč sa spravidla skladá z jedného poľa, môže však pozostávať aj z viacerých polí. Existujú dva druhy kľúčov:

 • Hlavný kľúč    Tabuľka môže mať len jeden hlavný kľúč. Hlavný kľúč sa skladá z jedného alebo viacerých polí, ktorými sa jedinečne identifikuje každý záznam uložený v tabuľke. Často ide o jedinečné identifikačné číslo, ako napríklad identifikačné číslo, sériové číslo alebo kód, ktorý slúži ako hlavný kľúč. Môžete mať napríklad tabuľku Zákazníci, v ktorej má každý  zákazník svoje jedinečné identifikačné číslo zákazníka. Pole identifikácie zákazníka je hlavným kľúčom tabuľky Zákazníci. Keď hlavný kľúč obsahuje viac ako jedno pole, zvyčajne sa skladá z už existujúcich polí, ktoré, ktoré spolu tvoria jedinečné hodnoty. Kombináciu priezviska, mena a dátumu narodenia môžete napríklad použiť ako hlavný kľúč pre tabuľku s informáciami o ľuďoch.

 • Cudzí kľúč    Tabuľka môže mať aj jeden alebo viacero cudzích kľúčov. Cudzí kľúč obsahuje hodnoty zodpovedajúce hodnotám v hlavnom kľúči inej tabuľky. Môže napríklad existovať tabuľka Objednávky, v ktorej má každá objednávka identifikačné číslo zákazníka zodpovedajúce záznamu v tabuľke Zákazníci. Pole identifikácie zákazníka je cudzím kľúčom tabuľky Objednávky.

Zhodnosť hodnôt medzi kľúčovými poľami tvorí základ tabuľkového vzťahu. Tabuľkový vzťah sa používa na kombinovanie údajov zo súvisiacich tabuliek. Predpokladajme, že máte tabuľku Zákazníci a tabuľku Objednávky. V tabuľke Zákazníci je každý záznam identifikovaný poľom hlavného kľúča – identifikáciou.

Ak chcete priradiť ku každej objednávke zákazníka, znamená to, že do tabuľky Objednávky pridávate pole cudzieho kľúča, ktoré zodpovedá poľu identifikácie tabuľky Zákazníci, a potom vytvárate vzťah medzi uvedenými dvomi kľúčmi. Keď pridáte záznam do tabuľky Objednávky, používate hodnotu pre identifikačné číslo zákazníka, ktoré pochádza z tabuľky Zákazníci. Vždy keď si budete chcieť zobraziť akékoľvek informácie o zákazníkovi objednávky, použijete vzťah na identifikovanie toho, ktoré údaje z tabuľky Zákazníci zodpovedajú jednotlivým záznamom v tabuľke Objednávky.

Tabuľkový vzťah v Accesse zobrazený v okne Vzťahy
Tabuľkový vzťah zobrazený v okne Vzťahy.

1. Hlavný kľúč identifikovaný ikonou kľúča vedľa názvu poľa.

2. Cudzí kľúč  – všimnite si absenciu ikony kľúča.

Výhody používania vzťahov

Oddelené uchovávanie údajov v súvisiacich tabuľkách poskytuje nasledujúce výhody:

 • Konzistentnosť.    Keďže každý údaj sa zaznamená v jednej tabuľke a iba raz, nejednoznačnosť alebo nekonzistentnosť sa radikálne obmedzí. Napríklad názov zákazníka sa uloží iba jeden raz do tabuľky o zákazníkoch, neukladáte ho opakovane (a potenciálne nekonzistentne) do tabuľky obsahujúcej údaje o objednávke.

 • Efektívnosť.    Zaznamenávanie údajov na jednom mieste znamená, že použijete menej miesta na disku. Okrem toho menšie tabuľky obvykle vrátia údaje rýchlejšie než veľké tabuľky. Ak nepoužívate osobitné tabuľky pre osobitné predmety, do tabuliek zavediete hodnoty null (absencia údajov) a redundantnosť, čo môže viesť k zbytočnému zaberaniu miesta a zhoršovaniu výkonu.

 • Komplexnosť.    Návrh databázy je zrozumiteľnejší, ak sú predmety správne rozdelené do tabuliek.

Tip: Pri plánovaní tabuliek nezabúdajte na ich vzťahy. Pole cudzieho kľúča môžete vytvoriť pomocou Sprievodcu vyhľadávaním, ak už existuje tabuľka s príslušným hlavným kľúčom. Sprievodca vyhľadávaním vytvorí vzťah za vás.

Na začiatok stránky

Vytvorenie novej tabuľky

V jednoduchej databáze, ako je napríklad zoznam kontaktov, možno použiť len jednu tabuľku. Veľa databáz však používa viacero tabuliek. Keď vytvoríte novú databázu, vytvoríte nový súbor v počítači, ktorý slúži ako kontajner pre všetky objekty v databáze vrátane tabuliek.

Tabuľku môžete vytvoriť vytvorením novej databázy, vložením tabuľky do existujúcej databázy alebo importovaním či prepojením na inú tabuľku z iného zdroja údajov – napríklad zošita Microsoft Excelu, dokumentu Microsoft Wordu, textového súboru alebo inej databázy. Keď vytvoríte novú prázdnu databázu, automaticky sa vloží nová prázdna tabuľka. Potom môžete začať definovať polia zadávaním údajov do tabuľky.

Čo vás zaujíma?

Vytvorenie novej tabuľky v novej databáze

Vytvorenie novej tabuľky v existujúcej databáze

Import alebo prepojenie na vytvorenie tabuľky

Používanie lokality SharePoint na vytvorenie tabuľky

Nastavenie hlavného kľúča tabuľky

Nastavenie vlastností tabuľky

Vytvorenie novej tabuľky v novej databáze

 1. Kliknite na položky Súbor > Nové. Ak používate Access 2007, kliknite na tlačidlo Microsoft Office a položku Nové.

 2. Do poľa Názov súboru zadajte názov súboru pre novú databázu.

 3. Ak chcete prejsť do iného umiestnenia a uložiť tam databázu, kliknite na ikonu priečinka.

 4. Kliknite na položku Vytvoriť.

  Otvorí sa nová databáza a vytvorí nová tabuľka s názvom Tabuľka1, ktorá sa otvorí v údajovom zobrazení.

Vytvorenie novej tabuľky v existujúcej databáze

 1. Kliknite na položky Súbor > Otvoriť. Ak používate Access 2007, kliknite na tlačidlo Microsoft Office a položku Otvoriť.

 2. V dialógovom okne Otvoriť vyberte databázu, ktorú chcete otvoriť, a potom kliknite na tlačidlo Otvoriť.

 3. Na karte Vytvoriť kliknite v skupine Tabuľky na položku Tabuľka.

  Nová tabuľka sa vloží do databázy a tabuľka sa otvorí v údajovom zobrazení.

Import alebo prepojenie na vytvorenie novej tabuľky

Tabuľku môžete vytvoriť importovaním údajov uložených na inom mieste alebo vytvorením prepojenia na ne. Môžete importovať údaje z hárka Excelu, zoznamu SharePoint, súboru XML, inej databázy Accessu, priečinka Microsoft Outlooku a iného umiestnenia alebo vytvoriť na ne prepojenie.

Keď importujete údaje, vytvárate kópiu údajov v novej tabuľke v aktuálnej databáze. Následné zmeny zdrojových údajov nebudú mať žiadny vplyv na importované údaje a zmeny importovaných údajov nebudú ovplyvňovať zdrojové údaje. Po pripojení k zdroju údajov a importovaní jeho údajov môžete používať importované údaje bez pripojenia k zdroju. Môžete zmeniť návrh importovanej tabuľky.

Keď vytvoríte prepojenie na údaje, vytvárate prepojenú tabuľku v aktuálnej databáze, ktorá predstavuje „živé“ prepojenie na existujúce informácie, ktoré sú uložené na ľubovoľnom mieste. Keď zmeníte údaje v prepojenej tabuľke, meníte ich v zdroji. Po každej zmene údajov v zdroji sa daná zmena prejaví v prepojenej tabuľke. Počas každého používania prepojenej tabuľky sa budete musieť pripojiť k zdroju údajov. Návrh prepojenej tabuľky nie je možné meniť.

Poznámka: Údaje v hárku Excelu nie je možné upraviť pomocou prepojenej tabuľky. Namiesto toho importujte zdrojové údaje do databázy Accessu a potom vytvorte prepojenie na databázu z Excelu.

Vytvorenie novej tabuľky importom alebo prepojením na externé údaje

 1. Kliknite na položky Súbor > Otvoriť. Ak používate Access 2007, kliknite na tlačidlo Microsoft Office a položku Otvoriť.

 2. V dialógovom okne Otvoriť vyberte a otvorte databázu, v ktorej chcete vytvoriť novú tabuľku.

 3. Na karte Externé údaje v skupine Importovať a prepojiť kliknite na jeden z dostupných zdrojov údajov. Ak používate Access 2007, zdroje údajov sú v skupine Import.

  Obrázok pásu s nástrojmi

 4. Riaďte sa pokynmi v dialógových oknách, ktoré sa zobrazujú počas jednotlivých krokov.

  V programe Access sa vytvorí nová tabuľka, ktorá sa zobrazí na navigačnej table.

Pomocou príkazu na karte Vytvoriť môžete aj importovať alebo prepojiť zoznam SharePoint.

Na začiatok stránky

Používanie lokality SharePoint na vytvorenie tabuľky

V databáze môžete vytvoriť tabuľku, ktorá importuje údaje zo zoznamu SharePoint alebo ich naň prepojí. Pomocou preddefinovanej šablóny môžete vytvoriť aj nový zoznam SharePoint. Access obsahuje preddefinované šablóny Kontakty, Úlohy, Problémy a Udalosti.

 1. Kliknite na položky Súbor > Otvoriť. Ak používate Access 2007, kliknite na tlačidlo Microsoft Office a položku Otvoriť.

 2. V dialógovom okne Otvoriť vyberte databázu, v ktorej chcete vytvoriť novú tabuľku, a potom kliknite na tlačidlo Otvoriť.

 3. Na karte Vytvoriť kliknite v skupine Tabuľky na položku Zoznamy SharePoint.

 4. Použite niektorý z nasledujúcich postupov:

  • Vytvorenie zoznamu SharePoint založeného na šablóne

   1. Kliknite buď na položku Kontakty, Úlohy, Problémy, alebo Udalosti.

   2. V dialógovom okne Vytvorenie nového zoznamu zadajte URL adresu lokality SharePoint, na ktorej chcete vytvoriť zoznam.

   3. Do polí Zadajte názov pre nový zoznamPopis zadajte názov nového zoznamu a jeho popis.

   4. Ak chcete, aby sa prepojená tabuľka po vytvorení otvorila, začiarknite políčko Otvoriť zoznam po dokončení (políčko je predvolene začiarknuté).

  • Vytvorenie nového vlastného zoznamu

   1. Kliknite na položku Vlastné.

   2. V dialógovom okne Vytvorenie nového zoznamu zadajte URL adresu lokality SharePoint, na ktorej chcete vytvoriť zoznam.

   3. Do polí Zadajte názov pre nový zoznamPopis zadajte názov nového zoznamu a jeho popis.

   4. Ak chcete, aby sa prepojená tabuľka po vytvorení otvorila, začiarknite políčko Otvoriť zoznam po dokončení (políčko je predvolene začiarknuté).

  • Import údajov z existujúceho zoznamu

   1. Kliknite na položku Existujúci zoznam lokality SharePoint.

   2. V dialógovom okne Získať externé údaje zadajte URL adresu lokality SharePoint obsahujúcej údaje, ktoré chcete importovať.

   3. Kliknite na položku Importovať zdrojové údaje do novej tabuľky v aktuálnej databáze a potom kliknite na položku Ďalej.

   4. Začiarknite políčko každého zoznamu lokality SharePoint, ktorý chcete importovať.

  • Prepojenie na existujúci zoznam

   1. Kliknite na položku Existujúci zoznam lokality SharePoint.

   2. V dialógovom okne Získanie externých údajov – lokalita SharePoint zadajte URL adresu lokality SharePoint obsahujúcej zoznam, na ktorý sa chcete prepojiť.

   3. Kliknite na položku Vytvoriť odkaz na zdroj údajov vytvorením prepojenej tabuľky a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

   4. Začiarknite políčko každého zoznamu lokality SharePoint, na ktorý sa chcete prepojiť.

Na začiatok stránky

Nastavenie hlavného kľúča tabuľky

Ak nemáte dobrý dôvod neurobiť tak, mali by ste zadať hlavný kľúč pre tabuľku. Access automaticky vytvorí register pre hlavný kľúč, čím pomôže zvýšiť výkon databázy. Access tiež skontroluje, či každý záznam obsahuje hodnotu v poli hlavného kľúča a či je táto hodnota vždy jedinečná. Jedinečné hodnoty sú veľmi dôležité, pretože bez nich neexistuje spôsob, ako spoľahlivo odlíšiť konkrétny riadok od ostatných.

Ak vytvoríte novú tabuľku v údajovom zobrazení, Access za vás automaticky vytvorí hlavný kľúč a priradí mu názov poľa identifikácie a typ údajov Automatické číslovanie.

V návrhovom zobrazení je možné zmeniť alebo odstrániť hlavný kľúč alebo nastaviť hlavný kľúč pre tabuľku, ktorá ho zatiaľ nemá.

Určenie polí, ktoré sa majú použiť ako hlavný kľúč

Niekedy už môžete mať údaje, ktoré chcete použiť ako hlavný kľúč. Môžu to byť napríklad existujúce identifikačné čísla zamestnancov. Ak vytvoríte tabuľku na sledovanie informácií o zamestnancoch, môžete sa rozhodnúť použiť existujúcu identifikáciu zamestnanca ako hlavný kľúč pre tabuľku. V niektorých prípadoch môže byť identifikácia zamestnanca jedinečná iba v kombinácii s identifikáciou oddelenia a v takom prípade sa musia ako hlavný kľúč použiť obe polia spolu. Vhodný hlavný kľúč má tieto charakteristické vlastností:

 • Každý záznam má jedinečnú hodnotu pre pole alebo kombináciu polí.

 • Pole alebo kombinácia polí nie je nikdy prázdna, ale vždy obsahuje určitú hodnotu (okrem hodnoty null).

 • Hodnoty sa nemenia.

Ak neexistujú vhodné údaje na funkciu hlavného kľúča, môžete vytvoriť nové pole, ktoré sa použije ako hlavný kľúč. Ak chcete vytvoriť nové pole, ktoré sa použije ako hlavný kľúč, nastavte typ údajov poľa na automatické číslovanie, čím zabezpečíte, že bude mať tri charakteristické vlastnosti z predchádzajúceho zoznamu.

Nastavenie alebo zmena hlavného kľúča

 1. Vyberte tabuľku, ktorej chcete nastaviť alebo zmeniť hlavný kľúč.

 2. Na karte Domov v skupine Zobrazenia kliknite na položku Zobrazenie a potom na položku Návrhové zobrazenie.

 3. V mriežke návrhu tabuľky vyberte pole alebo polia, ktoré chcete použiť ako hlavný kľúč.

  Ak chcete vybrať jedno pole, kliknite na selektor riadka požadovaného poľa.

  Ak chcete vybrať viacero polí, podržte stlačený kláves CTRL a potom kliknite na selektor riadka každého poľa.

 4. Na karte Návrh v skupine Nástroje kliknite na položku Hlavný kľúč.

  Skupina Nástroje na karte Návrh

  Naľavo od poľa alebo polí vybratých ako hlavný kľúč sa zobrazí indikátor kľúča.

Odstránenie hlavného kľúča

 1. Vyberte tabuľku, ktorej hlavný kľúč chcete odstrániť.

 2. Na karte Domov v skupine Zobrazenia kliknite na položku Zobrazenie a potom na položku Návrhové zobrazenie.

 3. Kliknite na selektor riadka aktuálneho hlavného kľúča. Ak sa hlavný kľúč skladá z viacerých polí, podržte stlačený kláves CTRL a potom kliknite na selektor riadka každého poľa.

 4. Na karte Návrh v skupine Nástroje kliknite na položku Hlavný kľúč.

  Skupina Nástroje na karte Návrh

  Kľúčový indikátor sa odstráni z poľa alebo polí určených ako hlavný kľúč.

Poznámka: Keď uložíte novú tabuľku bez nastavenia hlavného kľúča, Access zobrazí výzvu na vytvorenie nového poľa pre hlavný kľúč. Ak kliknete na položku Áno, Access vytvorí pole identifikácie, ktoré používa typ údajov Automatické číslovanie na zabezpečenie jedinečnej hodnoty každého záznamu. Ak tabuľka už obsahuje pole typu Automatické číslovanie, Access ho použije ako hlavný kľúč. Ak kliknete na položku Nie, Access nepridá žiadne pole a nenastaví sa žiadny hlavný kľúč.

Na začiatok stránky

Nastavenie vlastností tabuľky

Okrem nastavenia vlastností polí môžete tiež nastaviť vlastnosti, ktoré sa vzťahujú na celú tabuľku alebo celé záznamy.

 1. Vyberte tabuľku, ktorej vlastnosti chcete nastaviť.

 2. Na karte Domov v skupine Zobrazenia kliknite na položku Zobrazenie a potom na položku Návrhové zobrazenie.

 3. Na karte Návrh kliknite v skupine Zobraziť alebo skryť na položku Hárok vlastností.

  Skupina Zobraziť alebo skryť na karte Návrh v Accesse

  Zobrazí sa hárok vlastností tabuľky.

 4. Na hárku vlastností kliknite na kartu Všeobecné.

 5. Kliknite na pole naľavo od vlastnosti, ktorú chcete nastaviť, a potom zadajte nastavenie tejto vlastnosti.

  Dostupné vlastnosti tabuľky

  Vlastnosť tabuľky

  Požadovaná akcia

  Zobraziť zobrazenia na lokalite SharePoint

  Určenie, či zobrazenia založené na tabuľke možno zobraziť na lokalite SharePoint.

  Poznámka: Efekt tohto nastavenia závisí od nastavenia vlastnosti databázy Zobraziť všetky zobrazenia na lokalite SharePoint.

  Rozbalený podriadený hárok

  Rozbalenie všetkých podriadených údajových hárkov po otvorení tabuľky.

  Výška podriadeného hárka

  Použite niektorý z nasledujúcich postupov:

  • Ak chcete, aby sa okno podriadeného údajového hárka rozbalilo a zobrazili sa v ňom všetky riadky, nechajte túto možnosť nastavenú na hodnotu 0".

  • Ak chcete ovládať výšku podriadeného údajového hárka, zadajte požadovanú výšku v palcoch.

  Orientácia

  Nastavte orientáciu zobrazenia podľa toho, či sa váš jazyk číta zľava doprava alebo sprava doľava.

  Popis

  Poskytnutie popisu tabuľky. Popis sa zobrazí v názvoch tlačidiel tabuľky.

  Predvolené zobrazenie

  Nastavenie možností Údajový hárok, Kontingenčná tabuľka alebo Kontingenčný graf ako predvoleného zobrazenia po otvorení tabuľky. Možnosti Kontingenčná tabuľka a Kontingenčný graf sa už v Accesse verzie Access 2013 nenachádzajú.

  Overovacie pravidlo

  Zadajte výraz, ktorý musí vrátiť hodnotu TRUE po každom pridaní alebo zmene záznamu.

  Text overenia

  Zadajte hlásenie, ktoré sa zobrazí vtedy, keď záznam porušuje výraz vo vlastnosti Overovacie pravidlo.

  Filter

  Definujte kritériá na zobrazenie iba zodpovedajúcich riadkov v zobrazení údajového hárka.

  Zoradiť podľa

  Vyberte polia na určenie predvoleného spôsobu zoradenia riadkov v zobrazení údajového hárka.

  Názov podriadeného hárka

  Zadajte, či sa má podriadený údajový hárok zobraziť v údajovom zobrazení, a ak áno, ktorá tabuľka alebo dotaz má poskytnúť riadky pre podriadený údajový hárok.

  Prepájať podriadené polia

  Uvedenie polí v tabuľke alebo dotaze, ktoré sa používajú pre podriadený údajový hárok zhodujúci sa s vlastnosťou Prepojiť nadradené polia určenou pre tabuľku.

  Prepájať hlavné polia

  Uvedenie polí v tabuľke, ktoré sa zhodujú s vlastnosťou Prepojiť podriadené polia určenou pre tabuľku.

  Filtrovať podľa hodnoty pri zavedení

  Automatické použitie kritérií filtrovania vo vlastnosti Filtrovať (nastavením na hodnotu Áno) po otvorení tabuľky v údajovom zobrazení.

  Zoradiť podľa hodnoty pri zavedení

  Automatické použitie kritérií zoradenia vo vlastnosti Zoradiť podľa (nastavením na hodnotu Áno) po otvorení tabuľky v údajovom zobrazení.

  Tip: Ak potrebujete viac priestoru na zadanie alebo úpravu nastavenia v poli vlastnosti, stlačením kombinácie klávesov SHIFT + F2 zobrazíte pole Lupa. Ak nastavujete vlastnosť Overovacie pravidlo na výraz a potrebujete pomôcť pri jeho zostavovaní, kliknutím na tlačidlo Tlačidlo zostavovača vedľa poľa vlastnosti OverovaciePravidlo zobrazíte zostavovač výrazov.

 6. Zmeny uložíte stlačením kombinácie klávesov CTRL + S.

Na začiatok časti

Na začiatok stránky

Vloženie, pridanie alebo vytvorenie nového poľa v tabuľke

Každú časť údajov, ktorú chcete sledovať, uchovávate v poli. Napríklad v tabuľke Kontakty vytvoríte polia pre Priezvisko, Krstné meno, Telefónne číslo a Adresu. V tabuľke Produkty vytvoríte polia pre Názov produktu, Identifikáciu produktu a Cenu.

Skôr než vytvoríte polia, pokúste sa rozdeliť údaje na najmenšie užitočné časti. Je omnoho jednoduchšie neskôr údaje skombinovať, než ich rozdeľovať. Napríklad namiesto poľa Celé meno zvážte možnosť vytvorenia osobitných polí pre priezvisko a meno. Potom môžete jednoducho vyhľadávať alebo zoraďovať podľa mena, priezviska alebo obidvoch parametrov. Ak plánujete vytvárať zostavy, vyhľadávať alebo vykonávať výpočty položky údajov, umiestnite túto položku samotnú do poľa.

Po vytvorení poľa môžete nastaviť vlastnosti poľa a ovládať tak jeho vzhľad a správanie.

Čo vás zaujíma?

Pridanie poľa zadaním údajov

Keď vytvoríte novú tabuľku alebo otvoríte existujúcu tabuľku v údajovom zobrazení, môžete pridať pole do tabuľky zadaním údajov do stĺpca Pridať nové pole údajového hárka.

Údajový hárok v Accesse so stĺpcom Pridať nové pole

1. Zadajte údaje do stĺpca Pridať nové pole.

 1. Kliknutím pravým tlačidlom myši na požadovanú tabuľku na navigačnej table vytvorte alebo otvorte tabuľku v údajovom zobrazení a potom kliknite na položku Údajové zobrazenie v kontextovej ponuke.

 2. V stĺpci Pridať nové pole zadajte názov poľa, ktoré chcete vytvoriť.

  Použite opisný názov, aby sa pole dalo jednoduchšie identifikovať.

 3. Zadajte údaje do nového poľa.

Pridanie poľa pomocou šablóny poľa

Niekedy je jednoduchšie vybrať si z preddefinovaného zoznamu polí, ktoré vyhovujú vašim potrebám, ako pole vytvoriť manuálne. Môžete použiť zoznam Viac polí v Accesse 2010, 2013 alebo 2016 alebo pracovnú tablu Šablóna polí v Accesse 2007 a vybrať si zo zoznamu šablón polí. Šablóna polí je preddefinovaná skupina vlastností a charakteristík, ktoré popisujú pole. Definícia šablóny polí obsahuje názov poľa, typ údajov, nastavenie vlastnosti poľa Formát a ďalšie vlastnosti poľa.

Ak používate Access 2010, 2013 alebo 2016, postupujte podľa týchto krokov.

 1. Na karte Domov v skupine Zobrazenia kliknite na položku Zobrazenie a potom na položku Údajové zobrazenie.

 2. Na karte Polia v skupine Pridať a odstrániť kliknite na položku Viac polí.

  Snímka obrazovky skupiny Pridať a odstrániť na páse s nástrojmi Polia.

 3. Na vloženie nového stĺpca vyberte pole zo zoznamu Viac polí. Access umiestni pole napravo od stĺpca, kde sa práve nachádza kurzor. Ak vyberiete niektorú z možností poľa pod nadpisom Rýchly štart, ako je napríklad Adresa, Access vytvorí viaceré polia v tabuľke, ktoré budú obsahovať rôzne časti adresy.

Ak používate Access 2007, postupujte podľa týchto krokov.

 1. Na karte Domov v skupine Zobrazenia kliknite na položku Zobrazenie a potom na položku Údajové zobrazenie.

 2. Na karte Údajový hárok kliknite v skupine Polia a stĺpce na položku Nové pole.

  Obrázok pásu s nástrojmi

 3. Vyberte jedno alebo viacero polí na table Šablóna polí a presuňte ich do tabuľky, do ktorej chcete vložiť nový stĺpec.

Nastavenie vlastností poľa

Po vytvorení poľa môžete nastaviť vlastnosti poľa a ovládať tak jeho vzhľad a správanie.

Nastavením vlastností poľa môžete vykonávať nasledujúce činnosti:

 • ovládať vzhľad údajov v poli,

 • zabrániť zadávaniu nesprávnych údajov do poľa,

 • určovať predvolené hodnoty poľa,

 • zrýchliť vyhľadávanie a zoraďovanie poľa.

Počas práce v údajovom zobrazení môžete nastaviť niektoré dostupné vlastnosti poľa. Ak však chcete získať prístup k úplnému zoznamu vlastností poľa a nastavovať ich, musíte sa prepnúť do návrhového zobrazenia

Nastavenie vlastností poľa v údajovom zobrazení

Počas práce v údajovom zobrazení môžete pole premenovať, zmeniť jeho typ údajov, vlastnosť Formát a aj niektoré ďalšie vlastnosti poľa.

Otvorenie tabuľky v údajovom zobrazení

 1. Na navigačnej table kliknite pravým tlačidlom myši na tabuľku, ktorú chcete otvoriť.

 2. V kontextovej ponuke kliknite na položku Údajové zobrazenie.

Premenovanie poľa

Keď pridáte pole zadaním údajov v údajovom zobrazení, Access automaticky priradí všeobecný názov poľa. Access priradí názov Pole1 k prvému novému poľu, Pole2 k druhému novému poľu atď. Názov poľa sa predvolene používa ako jeho označenie po každom zobrazení poľa (ako napríklad záhlavie stĺpca v údajovom hárku). Premenovanie polí na opisnejšie názvy zjednodušuje ich používanie pri zobrazovaní alebo úprave záznamov.

 1. Pravým tlačidlom myši kliknite na záhlavie poľa, ktoré chcete premenovať (napríklad Pole1).

 2. V kontextovej ponuke kliknite na položku Premenovať pole. Ak používate Access 2007, kliknite na položku Premenovať stĺpec v kontextovej ponuke.

 3. Do záhlavia poľa zadajte nový názov.

  Názvy polí môžu pozostávať z čísiel a písmen v maximálnej dĺžke 64 znakov vrátane medzier.

Zmena typu údajov poľa

Keď vytvoríte pole zadaním údajov v údajovom zobrazení, Access preskúma tieto údaje a stanoví vhodný typ údajov pre dané pole. Ak napríklad zadáte hodnotu 1/1/2017, Access rozpozná tieto údaje ako dátum a nastaví typ údajov pre pole na dátum a čas. Keď Access nemôže s určitosťou stanoviť typ údajov, typ údajov sa predvolene nastaví na možnosť Text (alebo na možnosť Krátky text, ak používate Access 2016).

Typ údajov poľa určuje, ktoré ďalšie vlastnosti poľa môžete nastaviť. Pre pole s typom údajov Hyperlink alebo Memo môžete nastaviť iba vlastnosť Len priložiť (alebo vlastnosť Dlhý text, ak používate Access 2016).

Môžu sa vyskytnúť prípady, kedy budete chcieť manuálne zmeniť typ údajov poľa. Predpokladajme, že máte čísla miestností, ktoré pripomínajú dátumy (napríklad 10/2017). Ak zadáte hodnotu 10/2017 do nového poľa v údajovom zobrazení, funkcia automatického zisťovania typu údajov pre toto pole vyberie typ údajov Dátum a čas. Keďže čísla miestností sú popisy a nie dátumy, mal by sa použiť typ údajov Text. Ak chcete zmeniť typ údajov poľa, použite nasledujúci postup.

 1. Na páse s nástrojmi kliknite na kartu Polia. Ak používate Access 2007, kliknite na kartu Údajový hárok.

 2. V zozname Typ údajov v skupine Formátovanie vyberte požadovaný typ údajov. Ak používate Access 2007, vyberte požadovaný typ údajov v zozname Typ údajov v skupine Typ a formátovanie údajov.

  Aké typy údajov sú k dispozícii?

  Úplný zoznam dostupných typov údajov v databázach Accessu nájdete v téme Typy údajov v počítačových databázach Accessu.

  Poznámka: Maximálna veľkosť databázového súboru Accessu je 2 GB.

  Tipy pre typy údajov

  • Ak chcete optimalizovať výkon, pri vytváraní poľa typu Text alebo Číslo by ste mali použiť tú najvhodnejšiu veľkosť poľa. Ak chcete uložiť napríklad PSČ, ktorých dĺžku je možné predvídať, zadajte túto dĺžku ako veľkosť poľa. Veľkosť poľa môžete zadať nastavením hodnoty v poli vlastnosti Veľkosť poľa. Ďalšie informácie nájdete v téme Nastavenie ďalších vlastností poľa.

  • Ak chcete uložiť telefónne čísla, čísla dielov a iné čísla, ktoré neplánujete použiť na matematické výpočty, namiesto typu údajov Číslo by ste mali vybrať typ údajov Text. Číselnú hodnotu, ktorá sa uloží ako text, možno logickejšie zoradiť a filtrovať.

Zmena formátu poľa

Okrem stanovenia typu údajov nového poľa môže program Access nastaviť aj vlastnosť Formát pre dané pole (v závislosti od zadaných údajov). Ak napríklad zadáte hodnotu 10:50, program Access nastaví typ údajov na Date/Time a vlastnosť Formát na hodnotu Stredný čas. Ak chcete manuálne zmeniť vlastnosť poľa Formát, postupujte takto:

 1. Na páse s nástrojmi kliknite na kartu Polia. Ak používate Access 2007, kliknite na kartu Údajový hárok.

 2. V zozname Formát v skupine Formátovanie zadajte požadovaný formát. Ak používate Access 2007, v zozname Formát v skupine Typ a formátovanie údajov zadajte požadovaný formát.

  Poznámka: Zoznam Formát nemusí byť v závislosti od typu údajov poľa dostupný pre niektoré polia (napríklad pre pole Text).

Nastavenie ďalších vlastností poľa

 1. V údajovom zobrazení kliknite na pole, pre ktoré chcete nastaviť vlastnosť.

 2. Ak používate Access 2010, 2013 alebo 2016, vyberte požadované vlastnosti na karte Polia v skupine Vlastnosti, Formátovanie alebo Overenie poľa.

 3. Ak používate Access 2007, vyberte požadované vlastnosti na karte Údajový hárok v skupine Typ a formátovanie údajov.

Nastavenie vlastností poľa v návrhovom zobrazení

Pri práci s tabuľkou v návrhovom zobrazení môžete nastaviť ľubovoľnú vlastnosť poľa. V návrhovom zobrazení typ údajov poľa nastavujete v mriežke návrhu tabuľky a ostatné vlastnosti nastavujete na table Vlastnosti poľa.

Otvorenie tabuľky v návrhovom zobrazení

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na tabuľku na navigačnej table.

 2. V kontextovej ponuke kliknite na položku Návrhové zobrazenie.

Zmena typu údajov poľa

 1. V mriežke návrhu tabuľky vyhľadajte pole, ktorého typ údajov chcete nastaviť.

 2. V stĺpci Typ údajov vyberte typ údajov zo zoznamu.

  Aké typy údajov sú k dispozícii?

  Úplný zoznam dostupných typov údajov v databázach Accessu nájdete v téme Typy údajov v počítačových databázach Accessu.

  Poznámka: Maximálna veľkosť databázového súboru Accessu je 2 GB.

  Tipy pre typy údajov

  • Ak chcete uložiť telefónne čísla, čísla dielov a iné čísla, ktoré neplánujete použiť na matematické výpočty, namiesto typu údajov Číslo by ste mali vybrať typ údajov Text. Číselnú hodnotu, ktorá sa uloží ako text, možno logickejšie zoradiť a filtrovať, ale nemožno ju jednoducho použiť vo výpočtoch.

  • Pri typoch údajov Text a Číslo môžete veľkosť poľa alebo typ údajov presnejšie určiť nastavením hodnoty v poli vlastnosti Veľkosť poľa.

Nastavenie ďalších vlastností poľa

 1. V mriežke návrhu tabuľky vyberte pole, ktorého vlastnosti chcete nastaviť. Access zobrazí vlastnosti pre toto pole na table Vlastnosti poľa.

  Vlastnosti, ktoré môžete nastaviť, závisia od typu údajov poľa.

 2. Na table Vlastnosti poľa zadajte požadované nastavenia pre jednotlivé vlastnosti alebo stlačte kláves F6 a potom vyberte vlastnosti pomocou klávesov so šípkami.

  Aké vlastností poľa sú k dispozícii?

  Úplný zoznam vlastností poľa, ktoré sú k dispozícii pre jednotlivé typy údajov v databázach Accessu, nájdete v téme Úvodné informácie o typoch údajov a vlastnostiach polí

  Poznámka: Niektoré vlastnosti nie sú k dispozícii pre každé pole. Vlastnosti, ktoré pole obsahuje, závisia od typu údajov poľa.

 3. Ak chcete získať viac priestoru na zadávanie alebo úpravu nastavenia vlastnosti v poli vlastnosti, stlačte kombináciu klávesov SHIFT + F2 a zobrazí sa pole Lupa.

  Tip: Ak zadávate vstupnú masku alebo výraz kontroly a potrebujete pomoc pri zostavovaní, vhodný zostavovač zobrazíte kliknutím na tlačidlo Tlačidlo zostavovača vedľa poľa vlastnosti.

 4. Zmeny uložíte stlačením kombinácie klávesov CTRL + S.

Uloženie tabuľky

Po vytvorení alebo úprave tabuľky by ste mali uložiť jej návrh. Pri prvom uložení dajte tabuľke taký názov, ktorý popisuje údaje nachádzajúce sa v tejto tabuľke. Môžete použiť až 64 alfanumerických znakov vrátane medzier. Tabuľku môžete nazvať napríklad Zákazníci, Zásoby alebo Produkty.

Tip: Mali by ste si premyslieť pravidlá tvorby názvov objektov v databáze a konzistentne ich dodržiavať.

 1. Ak používate Access 2010, 2013 alebo 2016, kliknite na položky Súbor > Uložiť alebo stlačte kombináciu klávesov CTRL + S.

 2. Ak používate Access 2007, kliknite na tlačidlo Microsoft Office a potom na tlačidlo Uložiť alebo stlačte kombináciu klávesov CTRL + S.

 3. Ak ukladáte tabuľku prvýkrát, zadajte názov tabuľky a potom kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×