Vytvorenie tímovej lokality alebo komunikačnej lokality v SharePointe pomocou čítačky obrazovky

Vytvorenie tímovej lokality alebo komunikačnej lokality v SharePointe pomocou čítačky obrazovky

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

Tento článok je určený pre ľudí so zrakovým postihnutím, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

V službe SharePoint Online môžete pomocou klávesnice a Moderátora, vstavanej čítačky obrazovky vo Windowse, vytvoriť tímovú alebo komunikačnú lokalitu a upraviť rozloženie lokality.

Tímová lokalita spája vás a váš tím s obsahom, informáciami a aplikáciami, ktoré používate každý deň. Tímovú lokalitu môžete napríklad použiť na ukladanie a spoluprácu na súboroch, zobrazovanie prepojení na dôležité webové stránky a zobrazenie poslednej aktivity lokality v informačnom kanáli aktivity. Zvyčajne môžu všetci alebo väčšina členov prispieť na tímovú lokalitu a tieto informácie sú obmedzené len na členov tímu alebo projektu a konkrétne zainteresované strany.

Na komunikačnej lokalite môžete informácie zdieľať so širším publikom v rámci svojej spoločnosti. Môžete napríklad zdieľať novinky, správy, stavy a iné informácie. Na komunikačnú lokalitu zvyčajne prispieva len malá skupina členov.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Informácie o klávesových skratkách nájdete v téme Klávesové skratky v službe SharePointe Online.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky Moderátor pre Windows. Ďalšie informácie o používaní Moderátora nájdete v téme Kompletný sprievodca Moderátorom.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v počítači. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu alebo telefónu s Windowsom líšiť.

 • Ak používate SharePoint Online, odporúča sa, aby ste ako webový prehliadač používali Microsoft Edge. Keďže sa SharePoint Online používa vo webovom prehliadači, klávesové skratky sú iné ako v počítačovom programe. Na vstup do príkazov a výstup z nich sa napríklad namiesto klávesu F6 používa kombinácia klávesov Ctrl + F6. Takisto platí, že bežné klávesové skratky, ako napríklad F1 (Pomocník) a Ctrl + O (Otvoriť), sa vzťahujú na webový prehliadač, nie na SharePoint Online.

Obsah tohto článku

Vytvorenie tímovej lokality

 1. Na domovskej stránke služby SharePoint Online stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Create site“ (Vytvoriť lokalitu), a potom stlačte kláves Enter. Ozve sa: „Dialog, Create a new site“ (Dialógové okno, Vytvorenie novej lokality).

 2. Zameranie sa nachádza na možnosti Tímová lokalita. Stlačením klávesu Enter uskutočnite výber. Ozve sa: „Sharepoint, Microsoft Edge, Site name, editing“ (Sharepoint, Microsoft Edge, Názov lokality, úpravy).

 3. Zadajte názov lokality. Moderátor počas písania oznámi, či je názov lokality k dispozícii.

 4. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Site description, editing“ (Popis lokality, úpravy), a potom zadajte popis lokality.

 5. Ak chcete pre lokalitu zmeniť nastavenia ochrany osobných údajov, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve: „Privacy settings, Public“ (Nastavenia ochrany osobných údajov, Verejné). Ak chcete zoznam rozbaliť, stlačte medzerník a potom stlačte kláves so šípkou nadol. Ozve sa: „Private“ (Súkromné). Stlačením klávesu Enter uskutočnite výber.

 6. Ak chcete na lokalite nastaviť klasifikáciu informácií, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Internal only“ (Len interne). Ak chcete zmeniť hodnotu, stlačte medzerník a potom stláčajte kláves so šípkou nahor alebo nadol, kým sa neozve požadovaná možnosť. Stlačením klávesu Enter uskutočnite výber.

 7. Ak chcete zmeniť predvolený návrh lokality, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Choose a design, collapsed, menu“ (Výber návrhu, zbalené, ponuka), a potom stlačením medzerníka ponuku rozbaľte. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve požadovaná možnosť, a potom stlačte kláves Enter.

 8. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Next button“ (Tlačidlo Ďalšie), a potom stlačte kláves Enter. Ozve sa: „Add additional owners“ (Pridať ďalších vlastníkov). Zadajte mená alebo e-mailové adresy ďalších vlastníkov.

 9. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Add additional members“ (Pridať ďalších členov), a potom zadajte ich mená alebo e-mailové adresy.

 10. Dokončite nastavenie tímovej lokality tak, že budete stláčať kláves Tab, kým sa neozve „Finish, button“ (Dokončiť, tlačidlo), a potom stlačte kláves Enter.

  Zameranie sa presunie na novú lokalitu.

Vytvorenie komunikačnej lokality

 1. Na domovskej stránke služby SharePoint Online stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Create site“ (Vytvoriť lokalitu), a potom stlačte kláves Enter. Ozve sa: „Dialog, Create a new site“ (Dialógové okno, Vytvorenie novej lokality). Zameranie sa nachádza na možnosti Tímová lokalita.

 2. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Create a new site, Communication site“ (Vytvoriť novú lokalitu, Komunikačná lokalita), a potom stlačte kláves Enter. Ozve sa: „Sharepoint, Microsoft Edge, Site name, editing“ (Sharepoint, Microsoft Edge, Názov lokality, úpravy).

 3. Zadajte názov lokality. Moderátor počas písania oznámi, či je názov lokality k dispozícii.

 4. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Site description, editing“ (Popis lokality, úpravy), a potom zadajte popis lokality.

 5. Ak chcete na lokalite nastaviť klasifikáciu informácií, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Internal only“ (Len interne). Ak chcete zmeniť hodnotu, stlačte medzerník a potom stláčajte kláves so šípkou nahor alebo nadol, kým sa neozve požadovaná možnosť. Stlačením klávesu Enter uskutočnite výber.

 6. Ak chcete zmeniť predvolený návrh lokality, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Choose a design, collapsed, menu“ (Výber návrhu, zbalené, ponuka), a potom stlačením medzerníka ponuku rozbaľte. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve požadovaná možnosť, a potom stlačte kláves Enter. Dostupné sú nasledujúce možnosti:

  • Téma: predvolený návrh na zdieľanie informácií, akými sú novinky, udalosti a iný obsah.

  • Prezentácia: na použitie fotografií a obrázkov prezentujúcich produkt, tím alebo udalosť.

  • Prázdne: na vytvorenie vlastného nového dizajnu.

 7. Nastavenie komunikačnej lokality dokončíte tak, že budete stláčať kláves Tab, kým sa neozve „Finish, button“ (Dokončiť, tlačidlo), a potom stlačíte kláves Enter.

  Zameranie sa presunie na novú lokalitu.

Úprava rozloženia lokality

Po vytvorení lokality môžete upraviť jej rozloženie, aby to lepšie vyhovovalo vám a vášmu publiku.

Výber rozloženia sekcie

 1. Na domovskej stránke lokality stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „New, collapsed, menu item“ (Nové, zbalené, položka ponuky), a potom stláčajte kombináciu klávesov Caps Lock + šípka doprava, kým sa neozve: „Edit menu item“ (Položka ponuky Upraviť). Stlačením klávesu Enter uskutočnite výber.

 2. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve sekcia, ktorú chcete upraviť.

 3. Stlačením kombinácie klávesov Alt + F10 prejdite na panel s nástrojmi. Ozve sa: „Edit section, button“ (Upraviť sekciu, tlačidlo). Stlačením klávesu Enter uskutočnite výber. Ozve sa: „Dialog, Section settings“ (Dialógové okno, nastavenia Sekcie).

 4. Ak chcete zmeniť predvolené rozloženie, stláčajte kombináciu klávesov Caps Lock + šípka doľava alebo doprava, kým sa neozve požadovaná možnosť, a potom stlačte kláves Enter.

 5. Ak chcete dialógové okno zavrieť, stláčajte kombináciu klávesov Caps Lock + šípka doľava alebo doprava, kým sa neozve „Close, button“ (Zavrieť, tlačidlo), a potom stlačte kláves Enter.

Pridanie novej sekcie alebo webovej časti

 1. Na domovskej stránke lokality stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „New, collapsed, menu item“ (Nové, zbalené, položka ponuky), a potom stláčajte kombináciu klávesov Caps Lock + šípka doprava, kým sa neozve: „Edit menu item“ (Položka ponuky Upraviť). Stlačením klávesu Enter uskutočnite výber.

 2. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve: „Add a new section or a web part“ (Pridať novú sekciu alebo webovú časť), a potom stlačte kláves Enter. Otvorí sa zoznam dostupných prvkov sekcie a webovej časti.

 3. Ak chcete prehľadávať zoznam prvky, stláčajte kláves TAB, kým sa neozve "Featured list" (najvýznamnejšie), a potom stlačením kombinácie klávesov CAPS LOCK + kláves so šípkou doľava alebo doprava sa presuňte v zozname, kým sa neozve požadovaný prvok. Ak chcete vybrať a pridať prvok na domovskej stránke, stlačte kláves ENTER.

Úprava webovej časti

 1. Na domovskej stránke lokality stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „New, collapsed, menu item“ (Nové, zbalené, položka ponuky), a potom stláčajte kombináciu klávesov Caps Lock + šípka doprava, kým sa neozve: „Edit menu item“ (Položka ponuky Upraviť). Stlačením klávesu Enter uskutočnite výber.

 2. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve správna sekcia, a potom stláčajte kombináciu klávesov Caps Lock + šípka doľava alebo doprava, kým sa neozve webová časť, ktorú chcete upraviť.

 3. Stlačením kombinácie klávesov Alt + F10 prejdite na panel s nástrojmi. Ozve sa: „Edit web part, button“ (Upraviť webovú časť, tlačidlo). Stlačením klávesu Enter uskutočnite výber. Zameranie sa presunie na dostupné možnosti úprav, ktoré závisia od typu webovej časti.

 4. Ak sa chcete presúvať medzi možnosťami, stlačte kláves Tab. Ak chcete rozbaliť ponuky, stlačte medzerník. Ak chcete vybrať možnosť, stlačte kláves Enter.

 5. Ak chcete dialógové okno možností zavrieť, stláčajte kombináciu klávesov Caps Lock + šípka doľava alebo doprava, kým sa neozve „Close, button“ (Zavrieť, tlačidlo), a potom stlačte kláves Enter.

Premiestnenie webovej časti

 1. Na domovskej stránke lokality stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „New, collapsed, menu item“ (Nové, zbalené, položka ponuky), a potom stláčajte kombináciu klávesov Caps Lock + šípka doprava, kým sa neozve: „Edit menu item“ (Položka ponuky Upraviť). Stlačením klávesu Enter uskutočnite výber.

 2. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve správna sekcia, a potom stláčajte kombináciu klávesov Caps Lock + šípka doľava alebo doprava, kým sa neozve webová časť, ktorú chcete presunúť.

 3. Stlačením kombinácie klávesov Alt + F10 prejdite na panel s nástrojmi. Ozve sa: „Edit web part, button“ (Upraviť webovú časť, tlačidlo).

 4. Stlačte kombináciu klávesov Caps Lock + šípka doľava alebo doprava. Ozve sa: „Press Enter or Space to enter Move mode, button“ (Stlačením klávesu Enter alebo medzerníka prejdete do režimu posúvania, tlačidlo). Stlačením kombinácie klávesov Alt + Enter uskutočnite výber.

 5. Ak chcete presunúť webovú časť nahor alebo nadol, stláčajte kombináciu klávesov Shift + Alt + šípka nahor alebo kombináciu klávesov Shift + Alt + šípka nadol, kým sa neozve požadované umiestnenie. Stlačením kombinácie klávesov Alt + Enter potvrďte presunutie. Ak chcete presunutie zrušiť, stlačte kláves Enter.

Uloženie a publikovanie zmien

 1. Ak chcete zmeny v rozložení obsahu uložiť, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Save and close, menu item“ (Uložiť a zavrieť, položka ponuky), a potom stlačte kláves Enter.

 2. Ak chcete zmeny publikovať, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „New, collapsed, menu item“ (Nové, zbalené, položka ponuky), a potom stláčajte kombináciu klávesov Caps Lock + šípka doprava, kým sa neozve: „Publish, menu item“ (Publikovať, položka ponuky). Stlačením klávesu Enter uskutočnite výber.

Pozrite tiež

Pridanie obsahu a textu na stránku služby SharePoint prispôsobenej na zjednodušenie ovládania pomocou čítačky obrazovky

Pridanie obrázkov a mediálneho obsahu na stránku služby SharePoint pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky v službe SharePoint Online

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Poznámka:  Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Môžete nám dať vedieť, či boli tieto informácie pre vás užitočné? Tu nájdete anglický článok ako referenciu.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×