Vytvorenie stránok lokality SharePoint

V programe Microsoft SharePoint Designer 2010 môžete rýchlo a jednoducho pridávať stránky na lokalitu SharePoint a potom ich prispôsobiť v prehľadávači alebo v programe SharePoint Designer. Pokiaľ ide o typy nových stránok, ktoré môžete vytvoriť, máte niekoľko možností: môžete vytvoriť stránku webových častí, stránku ASPX alebo stránku HTML.

Poznámka: Ďalším typom stránky, ktorý sa často používa na lokalitách publikovania v aplikácii Microsoft SharePoint Server 2010, je publikačná stránka. Ďalšie informácie o publikačných stránkach nájdete v časti Pozrite tiež.

Tento článok popisuje vytvorenie stránok v programe SharePoint Designer 2010.

Obsah tohto článku

Typy stránok pridávaných na lokalitu

Vytvorenie stránky webových častí

Vytvorenie stránky z predlohy

Vytvorenie samostatných stránok ASPX alebo HTML

Ďalšie kroky

Typy stránok pridávaných na lokalitu

Počas práce na lokalite v programe SharePoint Designer 2010 budete často pridávať stránky, ktoré podporujú vzhľad alebo funkčnosť lokality. Vo väčšine prípadov budete chcieť pridať stránky prispôsobených zobrazení alebo formulárov. Pri vytváraní nového zobrazenia alebo formulára pre zoznam alebo knižnicu zo stránky súhrnu v programe SharePoint Designer 2010 sa preto automaticky vytvorí nová stránka lokality (označovaná aj ako stránka so zoznamom alebo stránka formulára zoznamu). Ďalšie informácie o zobrazeniach a formulároch zoznamov nájdete v časti Pozrite tiež.

Stránky lokality môžete pridávať aj na iné účely, napríklad na vytvorenie zobrazení a formulárov pre ďalšie zdroje údajov alebo na označenie stránok, na ktorých môžu používatelia lokality pridať alebo prispôsobiť webové časti. V týchto prípadoch môžete nové stránky lokality vytvoriť v programe SharePoint Designer 2010. Môžete vytvoriť tri typy stránok, ktoré sú popísané v tejto časti.

Typ stránky

Popis

Stránka webových častí

Vytvorí stránku ASPX so zónami webových častí, ktoré môžete použiť na pridanie webových častí alebo umožnenie používateľom lokality pridať webové časti pomocou prehľadávača. Nová stránka má rovnaký vzhľad a správanie ako zvyšok lokality vrátane okrajov a navigačných prvkov. Stránka sa automaticky priradí k predlohe lokality. Pri vytváraní novej stránky webových častí si môžete vybrať z niekoľkých šablón stránok webových častí s odlišným rozložením zón webových častí.

Stránka ASPX

Vytvorí prázdnu stránku ASPX alebo webovú stránku ASP.NET. Ak vytvoríte stránku ASPX, je potrebné pridať potrebné zóny webových častí a prvky stránky, aby stránka pracovala podľa očakávania. Ak vytvoríte stránku ASPX zo stránok lokality v programe SharePoint Designer, nepriloží sa k predlohe, a preto sa na nej nezobrazí vzhľad a správanie, okraje ani navigácia zo zvyšnej časti lokality.

Stránka HTML

Vytvorí na lokalite stránku HTML. Stránka HTML, ktorú vytvoríte, nemožno zobraziť priamo na lokalite, pretože neobsahuje potrebný kód ASP požadovaný lokalitami SharePoint. Stránku však môžete použiť na ukladanie dokumentov HTML na lokalite.

Poznámka: Aplikácia Microsoft SharePoint Server 2010 a služba Microsoft SharePoint Foundation 2010 využívajú technológiu Microsoft ASP.NET na poskytovanie interaktívneho obsahu a obsahu pre spoluprácu spôsobmi, ktoré napríklad statické lokality HTML nemôžu poskytnúť. Keď pridávate stránku na lokalitu SharePoint, takmer vždy budete pridávať stránku webových častí alebo stránku ASPX, pretože obe sú stránkami, ktoré podporujú plnú funkčnosť služby SharePoint.

Na začiatok stránky

Vytvorenie stránky webových častí

Stránka webových častí je stránka ASPX, ktorá obsahuje jednu alebo viacero zón webových častí. Každá zóna webovej časti sa správa ako kontajner pre webovú časť. Zónu webovej časti možno nakonfigurovať tak, aby riadila usporiadanie a formát webovej časti. Pri vytváraní stránky webových častí v programe SharePoint Designer 2010 si môžete vybrať z niekoľkých dostupných rozložení. Po vytvorení stránky webových častí môžete zmeniť usporiadanie zón webových častí, pridať zobrazenia údajov, formuláre, ďalšie webové časti a vykonať ďalšie činnosti. Návštevníci lokality môžu tiež pridať alebo odstrániť webové časti, ak majú povolenia na úpravu lokality.

Stránka webových častí je takisto priradená k predlohe lokality, a preto bude zahŕňať okraje, navigáciu a ďalšie zdieľané prvky lokality, aby mala rovnaký vzhľad ako všetky ostatné stránky lokality.

Poznámka:  Ak chcete pridať stránku na lokalitu SharePoint, musíte byť členom skupiny lokality, ktorá má povolenie na pridávanie a prispôsobovanie stránok. Toto povolenie je predvolene zahrnuté v úrovniach povolení Úplný prístup a Návrhár.

Ak chcete vytvoriť stránku webových častí, otvorte lokalitu v programe SharePoint Designer 2010 a vykonajte nasledovné kroky:

 1. Na navigačnej table kliknite na položku Stránky lokality.

 2. Na karte Stránky kliknite v skupine Nový na položku Stránka webových častí.

 3. Na základe zobrazených ukážok vyberte rozloženie stránky webových častí.
  Pridávanie stránok v programe SharePoint Designer 2010

 4. Nová stránka webových častí sa vytvorí v galérii stránok lokality.
  Pridávanie stránok v programe SharePoint Designer 2010

 5. Ak potrebujete stránku premenovať, kliknite na jej názov (predvolený názov je Bez nadpisu_1.aspx).

 6. Ak chcete stránku upraviť, znova na ňu kliknite, čím otvoríte stránku súhrnu, a potom kliknite na položku Upraviť súbor.

 7. Stránka sa otvorí v editore stránok programu SharePoint Designer 2010, v ktorom je možné na stránku pridávať zobrazenia, formuláre a ďalšie webové časti.
  Pridávanie stránok v programe SharePoint Designer 2010

Na začiatok stránky

Vytvorenie stránky z predlohy

V programe SharePoint Designer 2010 môžete vytvoriť novú stránku ASPX založenú na existujúcej predlohe. Ak sa novú stránku lokality rozhodnete vytvoriť týmto spôsobom, budete musieť vykonať niekoľko ďalších krokov, aby ste na stránku pridali obsah. Budete napríklad musieť vyhľadať na stránke hlavný zástupný symbol, do ktorého môžete pridať obsah. Potom budete musieť pridať zóny webových častí a prispôsobiť ich rozloženie tak, aby vyhovovali vašim potrebám.

Poznámka:  Na vykonanie týchto krokov môže byť potrebné kontaktovať správcu lokality, aby na nej umožnil úpravu predlohy. Vytvorenie novej stránky týmto spôsobom okrem toho vedie k vzniku nezástupnej stránky na lokalite, ktorú kvôli problémom s výkonom možno nebudete chcieť používať.

Ak chcete vytvoriť stránku lokality z predlohy, otvorte svoju lokalitu v programe SharePoint Designer 2010 a vykonajte nasledovné kroky:

 1. Na navigačnej table kliknite na položku Strany predlohy.

 2. Zvýraznite stránku predlohy, ktorú chcete použiť pri vytváraní novej stránky lokality.

 3. Na karte Predlohy kliknite v skupine Nová na položku Strana z predlohy.
  Pridávanie stránok v programe SharePoint Designer 2010

  Poznámka:  Môžete tiež kliknúť pravým tlačidlom myši na stránku predlohy a potom v kontextovej ponuke kliknúť na položku Nový z predlohy alebo môžete novú stránku vytvoriť z predlohy na karte Súbor.

 4. V dialógovom okne Vybrať predlohu vykonajte jednu z nasledovných možností:

  • Ak chcete použiť predlohu, ktorá je aktuálne nastavená ako predvolená predloha lokality, kliknite na položku Predvolená stránka predlohy.

  • Ak chcete použiť predlohu, ktorá je aktuálne nastavená ako vlastná predlohy lokality, kliknite na položku Vlastná stránka predlohy.

  • Ak chcete použiť predlohu podľa vlastného výberu, ktorá aktuálne nie je nastavená ako predvolená alebo vlastná predloha, kliknite na položku Určitá stránka predlohy. Kliknite na tlačidlo Prehľadávať a vyhľadajte a vyberte požadovanú predlohu. (Predloha sa musí nachádzať v rovnakej kolekcii lokality ako aktuálna lokalita.)

 5. Po dokončení kliknite na tlačidlo OK.

 6. V dialógovom okne Nová stránka webových častí zadajte názov stránky lokality a vyberte jej umiestnenie.

 7. Kliknutím na tlačidlo Áno otvorte stránku v rozšírenom režime.

 8. Stránka sa otvorí v editore stránky programu SharePoint Designer 2010, v ktorom môžete na stránku pridať zobrazenia, formuláre a ďalšie webové časti.

 9. Umiestnite zástupný symbol obsahu na miesto, kde chcete pridať vlastný obsah.

Poznámka:  Ak chcete pridať webové časti do hlavnej časti stránky, pravdepodobne použijete zástupný symbol obsahu PlaceHolderMain. Ak chcete do tohto zástupného symbolu pridať obsah, kliknite na šípku napravo od položky PlaceHolderMain (Predloha) a potom kliknite na položku Vytvoriť vlastný obsah..

Pridávanie stránok v programe SharePoint Designer 2010
Oblasť obsahu bude možné editovať, ako je znázornené pomocou textu (Vlastný) vedľa zástupného symbolu obsahu.

 1. Teraz môžete na stránku pridať vlastný obsah. Môžete napríklad pridať vlastné zobrazenia, formuláre, webové časti alebo zóny webových častí.

Na začiatok stránky

Vytvorenie samostatných stránok ASPX alebo HTML

Niekedy môžu nastať situácie, kedy budete chcete vytvoriť samostatnú stránku ASPX alebo HTML namiesto stránky webových častí alebo stránky priradenej k predlohe. Môžete potrebovať napríklad stránku ASPX, ktorá bude slúžiť ako automaticky otvárané okno, alebo stránku, ktorá bude podporovať inú stránku na lokalite. Môžete tiež potrebovať vytvoriť stránku HTML, ktorú bude možné prevziať z lokality.

Ak chcete vytvoriť samostatnú stránku ASPX alebo HTML, otvorte lokalitu v programe SharePoint Designer 2010 a vykonajte nasledovné kroky:

 1. Na navigačnej table kliknite na položku Stránky lokality.

 2. Na karte Strany kliknite v skupine Nový na položku Strana a vyberte jednu z nasledovných možností:

  • Ak chcete na lokalite vytvoriť samostatnú stránku ASPX, kliknite na možnosť ASPX.

  • Ak chcete na lokalite vytvoriť samostatnú stránku HTML, kliknite na možnosť HTML.

Poznámka:  Keďže stránky HTML neobsahujú potrebnú technológiu ASP.NET, ktorú vyžaduje služba SharePoint, stránka sa na lokalite nemusí správne vykresliť.

 1. V galérii stránok lokality sa vytvorí nová stránka.
  Pridávanie stránok v programe SharePoint Designer 2010

 2. Ak potrebujete stránku premenovať, kliknite na jej názov.

 3. Ak chcete stránku upraviť, znova na ňu kliknite, čím otvoríte stránku súhrnu, a potom kliknite na položku Upraviť súbor.

 4. Kliknutím na tlačidlo Áno otvorte stránku v rozšírenom režime.

  Poznámka:  Rozšírený režim je stav úpravy stránky v programe SharePoint Designer 2010, ktorý umožňuje úpravu celého obsahu stránky lokality a následné prispôsobenie (známe aj ako zrušenie zástupnej položky) stránky z kolekcie lokality.

 5. Stránka sa otvorí v editore stránok programu SharePoint Designer 2010, v ktorom je možné pridávať text, obrázky, prepojenia a v prípade stránok ASPX aj zobrazenia, formuláre a ďalšie webové časti.
  Pridávanie stránok v programe SharePoint Designer 2010

 6. Stránku môžete použiť samostatne alebo – v prípade stránok ASPX – ju môžete priložiť k predlohe lokality. Ďalšie informácie o pripojení stránok lokality k predlohám nájdete v časti Pozrite tiež.

Na začiatok stránky

Ďalšie kroky

Na lokalitu SharePoint je možné pridať ľubovoľný počet stránok. Môžete vytvoriť stránky hosťujúce vaše vlastné zobrazenia, formuláre a ďalšie webové časti používané návštevníkmi lokality. Ak sa stránka lokality zakladá na predlohe, môžete si vybrať z niekoľkých predlôh. Ďalšie informácie o stránkach predlôh nájdete v časti Pozrite tiež.

Okrem stránok lokality môžete vytvoriť lokalitu povoľujúcu publikovanie, na ktorej môžu používatelia lokality vytvárať publikačné stránky založené na rozložení stránky alebo predlohe, ktoré na lokalite vytvoríte. Publikovanie je jednou z funkcií aplikácie Microsoft SharePoint Server 2010. Ďalšie informácie nájdete v časti Pozrite tiež.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×