Vytvorenie sekvenčného diagramu UML

Diagram postupnosti UML znázorňuje, ako množina objektov v priebehu časuinteraguje. Zobrazuje správy, ktoré prechádzajú medzi účastníkmi a objektmi v systéme, a poradie, v ktorom sa vyskytujú.

Ukážka diagramu postupnosti UML znázorňujúceho systém ATM.

Ak chcete vytvoriť Sekvenčný diagram, použite šablónu postupnosti UML alebo štartovací diagram, ktorý obsahuje vzorkovnicu sekvencie UML . Presuňte tvary zo vzorkovnice na kresliace plátno a Zostavte diagram.

Spustenie sekvenčného diagramu

 1. Spustite Visio. Ak je už súbor otvorený, kliknite na položky Súbor > Nové.

 2. Do vyhľadávacieho poľa zadajte výraz UML Sequence.

 3. Vyberte diagram postupnosti UML .

 4. V dialógovom okne vyberte prázdnu šablónu alebo jeden z troch úvodných diagramov. (Po výbere sa zobrazí popis každej z nich vpravo.) Potom vyberte buď metrické jednotky alebo americké jednotky.

 5. Vyberte položku Vytvoriť.

 6. Otvorí sa diagram. Vedľa diagramu by sa malo zobraziť okno Tvary. Ak sa nezobrazuje, prejdite na položku zobraziť > pracovné tably a uistite sa, že je vybratá možnosť tvary . Ak sa stále nezobrazuje, kliknite na tlačidlo Rozbaliť okno tvary na ľavej strane.

 7. Na karte Zobraziť skontrolujte, či je začiarknuté políčko vedľa položky Body pripojenia. Táto možnosť umožňuje zobraziť body pripojenia pri spustení pripojenia tvarov.

 8. Teraz presuňte tvary, ktoré sa majú zahrnúť do diagramu, z okna Tvary na stranu. Ak chcete text označení premenovať, dvakrát kliknite na označenie.

Záchranné lano pre hercov a objekty

Použite tvar životného cyklu herca pre každého účastníka a tvar životného cyklu objektu pre každú systémovú súčasť v procese.

Životný cyklus sekvencie UML

Tip: Pri presúvaní životných priestorov na miesto sa na obrazovke zobrazia zelené vodiace čiary zarovnania, ktoré vám pomôžu Zarovnať a posunúť miesto v porovnaní s ostatnými tvarmi životného cyklu.

 • Ak chcete zadať názov alebo názov, dvakrát kliknite do poľa nadpis pre každé lano.

 • Ak chcete predĺžiť alebo skrátiť časovú os, kliknite na záchranné lano a potom presuňte žltý ovládací bod v dolnej časti životného cyklu.

Správy

Tvary správ môžete použiť na znázornenie informácií, ktoré sa odosielajú medzi záchrannými lanami.

Správy v sekvencii UML

Tip: Visio vám pomôže prilepiť koncové body správy do každého životného cyklu. Po prilepení na bod pripojenia sa zobrazí zelený kruh na koncovom bode. Body pripojenia zmiznú po dokončení presúvania.

 • Začiatočný koncový bod priložte k životnému cyklu, v ktorom sa odosiela správa, a potom presuňte koncový bod hlavy k životnému cyklu, ktorý správu dostáva.

 • Dvojitým kliknutím na tvar správy Vytvorte textové pole a zadajte názov správy.

 • Na prezentovanie žiadosti alebo prenosu informácií použite tvar správy (pevnú linku).

 • Ak chcete reprezentovať odpoveď na predchádzajúcu správu, použite tvar spiatočnej správy (Prerušovaná čiara).

 • Použite vlastnú správu , ktorá predstavuje rekurzívny hovor operácie, alebo jednu metódu, ktorá zavolá inú metódu, ktorá patrí do toho istého objektu.

 • Ak chcete zobraziť, kedy sa akcia nemusí stať okamžite, použite tvar asynchrónnej správy .

 • Zmena tvaru konektorovej správy:

  1. Pravým tlačidlom myši kliknite na spojnicu.

  2. V dolnej časti kontextovej ponuky vyberte z troch možností (pravý uhol, rovné, zaoblené).

  3. Kliknutím a presunutím spojnice zmeníte jej tvar.

Fragmenty

Ak jeden alebo viaceré interakcie vytvárajú slučku alebo vyžadujú splnenie podmienky na ukončenie interakcie, uzavrite tieto interakcie do fragmentového tvaru:

 • Použite fragment slučky pre základnú opakujúcu sa interakciu.

 • Na kroky, ktoré sa vykonajú len v prípade splnenia určitej podmienky, použite voliteľný fragment .

 • Použite alternatívny tvar fragmentu pre IF-then alebo if-else proces alebo interakciu. Fragment obsahuje dve časti, ktoré vám umožnia zobraziť alternatívnu interakciu. Ak chcete pridať ďalšiu podmienku, presuňte na tvar interakčný operand

  Podmienka v sekvencii UML

 • Presuňte tvar fragmentu na interakcie, na ktoré sa vzťahuje. Pomocou rukovätí na zmenu veľkosti v tvare fragmentu sa uistite, že ohraničujú všetky súvisiace interakcie.

 • Dvojitým kliknutím v záhlaví tvaru fragmentu pridajte názov alebo Stručný popis procesu ohraničeného fragmentom. Pod rohom s názvom kliknite na položku [parametre] , ak chcete zadať podmienky, ktoré by ukončili tento proces.

Aktivácia

Umiestnite tvar panela aktivácie na záchranné lano a ukážte, kedy a ako dlho je daný objekt alebo účastník v procese aktívny. Zvyčajne sa v poli aktivácie zobrazia šípky, ktoré budú preukazujúce tok informácií.

Posúvaním koncových bodov panela aktivácie nahor alebo nadol nastavte požadovanú dĺžku.

Aktivácia v sekvencii UML

Zničenie

Zničenie označuje, kedy sa objekt alebo herec vykonáva účasťou v systéme. Na konci jeho životného cyklu sa zobrazí veľké písmeno X. Ak chcete zobraziť zničenie objektu v diagrame:

 • Kliknite pravým tlačidlom myši na objekt a vyberte položku Zobraziť zničenie.

Ak chcete vytvoriť Sekvenčný diagram, použite šablónu modelu UML , ktorá obsahuje množinu tvarov sekvencie UML . Presuňte tvary zo vzorkovnice na kresliace plátno a Zostavte diagram.

Spustenie sekvenčného diagramu

 1. V časti Kategórie šablónkliknite na položku softvér a databázaa potom kliknite na položku Diagram modelu UML.

 2. V stromové zobrazenie v Prieskumníkovi modelu kliknite pravým tlačidlom myši na balík, do ktorého chcete zahrnúť diagram statickej štruktúry, ukážte na položku novéa kliknite na položku postupný diagram.

  Zobrazí sa prázdna strana a Vzorkovnica sekvencie UML sa stane najvyššou vzorkovnicou. Do stromového zobrazenia sa pridá ikona znázorňujúca diagram.

  Poznámka: Ak sa stromové zobrazenie nezobrazuje, v ponuke UML ukážte na položku Zobraziť a potom kliknite na položku Prieskumník modelu.

Ďalšie informácie o práci s sekvenčnými diagrammi nájdete v téme Ďalšie informácie.

Záchranné lano pre hercov a objekty

Použite tvar životného cyklu objektu pre každého účastníka a systémovú súčasť v procese.

Životný cyklus objektu predstavuje existenciu objektu v určitom čase. Ak sa objekt vytvorí alebo zničí v priebehu časového obdobia, ktoré znázorňuje diagram, záchranné lano sa zastaví alebo začne v príslušnom bode. Zničenie objektu je označené veľkým písmenom X.

Použite tvar životného cyklu Lifeline shape icon k podmienenosti v životnom prostredí objektu.

Správy

 1. Presuňte tvar správy na stránku kresby.

  Tvar správy, ktorý vyberiete, závisí od typu správy, ktorú chcete odoslať (bežné, asynchrónne, volanie procedúr alebo vrátenie).

 2. Prilepenie koncového bodu správy bez šípky na bod pripojenia spojovací bod – modrý znak X na záchranné lano objektu odoslania správy.

 3. Prilepenie koncového bodu správy pomocou šípky na bod pripojenia na životnom cyklu objektu, ktorým sa správa dostáva.

 4. Dvakrát kliknite na správu a potom zadajte alebo vyberte názov správy, stereotyp, sekvenčný výraz a typ toku.

 5. Ak chcete vytvoriť plochú správu alebo hovor procedúr, vyberte operáciu, ktorú má správa generovať. Ak operácia neexistuje, kliknite na položku nové a vytvorte ju.

  V prípade asynchrónnej správy vyberte signál, ktorý má správa generovať. Ak na triedení neexistuje žiadny príjem signálu na základe toho, či je životný cyklus objektu, na základe ktorého sa správa zobrazuje, kliknite na položku nové a vytvorte príjem.

Tip: Ak chcete označiť správu z objektu na samotnú, prilepíte dva koncové body na tvar správy v tvare oblúka na dve spojovacie body na tom istom životnom prostredí objektu.

Obmedzenia

Ak jedna alebo viaceré interakcie vyžadujú splnenie podmienky na ukončenie interakcie, uzavrite tieto interakcie do niektorého z tvarov obmedzenia:

 • Constraint shape icon obmedzenia je špecifikácia podmienok a faktov, ktoré je potrebné zachovať ako pravdivé, aby bol systém platný. Obmedzenia sa vyjadrujú ako text v zložených zátvorkách ({}) a môžu byť zapísané v preddefinovanom jazyku, napríklad v jazyku obmedzenia objektov (OCL) alebo v prirodzenom jazyku.

  Presuňte rukoväť ovládacieho prvku Ovládací manipulátor v strede tvaru obmedzenia a prilepíte ho na bod pripojenia v inom prvku.

 • Obmedzenie 2 prvok Two Element Constraint shape icon sa vzťahuje na dva prvky, ako sú napríklad dve triedy alebo dve združenia. Obmedzenie sa zobrazí ako prerušovaná šípka z jedného prvku na druhý s označením reťazec obmedzenia v zložených zátvorkách ({}).

 • OR Constraint shape icon alebo obmedzenie označuje, že každá inštancia triedy sa môže súčasne zúčastňovať iba jedného priradenia. Obmedzenie sa zobrazuje ako Prerušovaná čiara spájajúca dve alebo viac priradení, ktoré musia mať spoločnú triedu. Táto položka je označená reťazcom obmedzenia alebo v zložených zátvorkách ({}).

Aktivácia

Umiestnite tvar panela aktivácie na záchranné lano a ukážte, kedy a ako dlho je daný objekt alebo účastník v procese aktívny. Zvyčajne sa v poli aktivácie zobrazia šípky, ktoré budú preukazujúce tok informácií.

Posúvaním koncových bodov panela aktivácie nahor alebo nadol nastavte požadovanú dĺžku.

Aktivácia v sekvencii UML

Zničenie

Zničenie označuje, kedy sa objekt alebo herec vykonáva účasťou v systéme. Na konci jeho životného cyklu sa zobrazí veľké písmeno X. Ak chcete zobraziť zničenie objektu v diagrame:

 • Kliknite pravým tlačidlom myši na objekt, vyberte položku Možnosti zobrazenia tvarua v dialógovom okne vyberte pole značka zničenia .

Pozrite tiež

Diagramy UML v programe Visio

Vytvorenie implementačného diagramu UML

Vytvorenie komunikačného diagramu UML

Vytvorenie diagramu nasadenia UML

Poznámka:  Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Môžete nám dať vedieť, či boli tieto informácie pre vás užitočné? Tu nájdete anglický článok ako referenciu.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×