Vytvorenie poľa na ukladanie dátumov a časov

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Ak chcete do tabuľky v lokálnej databáze (na pracovnej ploche) pridať pole typu dátum/čas, otvorte túto tabuľku v návrhovom zobrazení, kliknite na prvé prázdne políčko v časti Názov poľa, potom zadajte názov pre nové pole a následne kliknite na susedné políčko Typ údajov a zo zoznamu vyberte možnosť Dátum/čas.

Poznámka: V aplikácii web Access dlaždicu tabla sa používa na vytvorenie tabuliek, ale po vytvorení ten, ktorý ho otvorte v návrhovom zobrazení – kliknite pravým tlačidlom myši a potom kliknite na položku Upraviť tabuľku.

V prípade webovej databázy otvorte tabuľku v údajovom zobrazení, kliknite na položku Polia a potom v skupine Pridať a zmazať kliknite na položku Dátum a čas.

Po vytvorení môžete pole typu dátum/čas pridať do formulára pomocou tably Zoznam polí. Formulár otvorte v návrhovom zobrazení alebo zobrazení rozloženia a tablu Zoznam polí otvorte stlačením kombinácie klávesov Alt + F8. V hornej časti tably kliknite na položku Zobraziť všetky tabuľky a potom dvakrát kliknite na pole Dátum/čas. Pole sa pridá do formulára.

Pri pridávaní poľa typu dátum/čas môžete určiť požadovaný formát dátumu pre toto pole. Je možné použiť vopred definovaný formát alebo vytvoriť vlastný formát. V nasledujúcom texte sa nachádzajú ďalšie informácie

Obsah tohto článku

Prehľad

Pridanie poľa typu dátum/čas do tabuľky

Použitie formátu pre pole typu dátum/čas

Sprievodca zadávaním údajov typu dátum/čas pomocou vstupnej masky

Vopred definované a vlastné formáty, ktoré môžete použiť

Prehľad

Access ukladá údaje typu dátum/čas ako desatinné čísla: tá časť hodnoty, ktorá je celým číslom, predstavuje dátum a zvyšok desatinného čísla udáva čas. Vzhľadom na to, že údaje typu dátum/čas sú číselnými hodnotami, uskutočňovanie výpočtov (napríklad určenie veku) je jednoduché.

Zobrazenie formátov

Používatelia väčšinou nechcú, aby sa zobrazovala skutočná hodnota poľa typu dátum/čas – pretože skutočná hodnota nevyzerá ako dátum alebo čas. Keď používate hodnotu typu dátum/čas, Access ju zobrazuje v jednoducho čitateľnom formáte, napríklad 11/22/2011. Ak Accessu neurčíte formát, ktorý má používať, dátum a čas sa bude automaticky zobrazovať vo formáte všeobecného dátumu a dlhého času.

Platný rozsah hodnôt

Access neprijíma dátumy, ktoré nespadajú do podporovaného rozsahu hodnôt – ak však nie ste archeológ, historik a pod., také dátumy pravdepodobne nebudete potrebovať. Hodnota typu dátum/čas sa môže nachádzať v rozsahu od -657 434,0 (1. január 100 n.l. 00:00:00) do 2 958 465 9999 (31. december 9999 n.l. 23:59:59).

Ak zadáte dátum mimo tohto rozsahu alebo ak Access váš vstup nerozpozná ako dátum, po zobrazení chybového hlásenia budete mať možnosť zadať novú hodnotu alebo skonvertovať toto pole na text.

Ďalšie informácie o type údajov dátum/čas nájdete v článku Úvodné informácie o typoch údajov a vlastnostiach polí.

Rozdiely vo webovej aplikácii Accessu alebo vo webovej databáze

Polia typu dátum/čas v niektorých prípadoch fungujú v aplikácii Accessu alebo vo webovej databáze inak ako v lokálnej databáze (na pracovnej ploche). Pri práci v aplikácii Accessu alebo vo webovej databáze pamätajte na tieto obmedzenia:

 • Nemáte na výber taký počet vopred definovaných formátov dátumu ako v lokálnej databáze – môžete však zadať vlastný formát, ktorý sa podobá na vopred definovaný formát a nahrádza ho.

 • Vo webovej databáze nie je dostupné návrhové zobrazenie tabuľky – zmeny v návrhu tabuľky (vrátane pridania poľa typu dátum/čas) však môžete uskutočňovať v údajovom zobrazení.

 • Nedajú sa používať vstupné masky. V aplikácii Accessu možno používať vstupné tipy, tieto tipy však neslúžia ako sprievodca vstupom – keď začnete zadávať údaje, postupne zmiznú.

Na začiatok stránky

Pridanie poľa typu dátum/čas do tabuľky

V aplikácii Accessu alebo v lokálnej databáze sa na pridanie poľa do tabuľky používa návrhové zobrazenie. Vo webovej databáze sa na tento účel používa údajové zobrazenie.

Pridanie poľa do aplikácie alebo lokálnej databázy

 1. Otvorte tabuľku v návrhovom zobrazení.

 2. V ďalšom dostupnom riadku zadajte do poľa Názov poľa názov nového poľa.

 3. V poli Typ údajov vyberte zo zoznamu možnosť Dátum/čas.

Pridanie poľa typu Dátum/čas v návrhovom zobrazení

Pridanie poľa do webovej databázy

 1. Otvorte tabuľku.

 2. Kliknite na položku Polia a následne v skupine Pridať a odstrániť kliknite na položku Dátum a čas.

 3. Zadajte názov nového poľa.

Pridanie poľa typu dátum/čas v údajovom zobrazení

Na začiatok stránky

Použitie formátu pre pole typu dátum/čas

Access poskytuje pre údaje dátumu a času niekoľko vopred definovaných formátov, ak však tieto formáty nevyhovujú vašim potrebám, môžete určiť vlastný formát. Predvoleným formátom je formát všeobecného dátumu — m/dd/rrrr h:mm:ss AM/PM.

Poznámka:  Táto časť sa nevzťahuje na webové databázy. Vo webovej databáze máte na výber iba dva formáty dátumu: krátky dátum a dlhý dátum. Formát sa nastavuje v údajovom zobrazení – vyberte pole typu dátum/čas, kliknite na položku Polia a v skupine Vlastnosti kliknite na položku Formát a vyberte požadovaný formát.

Použitie vopred definovaného formátu

 1. Otvorte tabuľku v návrhovom zobrazení. Ak ešte nemáte pole typu dátum/čas, pridajte takéto pole (postup nájdete v predchádzajúcej časti).

 2. V hornej časti mriežky návrhu vyberte pole typu dátum/čas, ktorého formát chcete určiť.

 3. V časti Vlastnosti poľa kliknite na šípku v poli vlastnosti Formát a vyberte formát z rozbaľovacieho zoznamu.

  Vlastnosť Formát poľa typu dátum/čas

 4. Po výbere formátu sa zobrazí akcia Možnosti aktualizácie vlastností a umožní vám použiť nový formát pre ľubovoľné ostatné polia tabuliek a ovládacie prvky formulárov, ktoré ho logicky zdedia. Ak chcete zmeny použiť v celej databáze, kliknite na akciu a potom kliknite na položku Aktualizovať formát všade, kde sa používa názov poľa. V tomto prípade názov poľa zodpovedá názvu poľa typu dátum/čas.

 5. Ak chcete zmeny použiť v celej databáze, po otvorení dialógového okna Aktualizácia vlastností a zobrazení formulárov a ďalších objektov, ktoré nový formát zdedia, kliknite na tlačidlo Áno.

 6. Uložte zmeny a prepnite na údajové zobrazenie, kde môžete skontrolovať, či vám formát vyhovuje.

Použitie vlastného formátu

Ak chcete vytvoriť vlastný formát, zadajte vzor znakov pre vlastnosť poľa Formát. Vlastné formáty pre polia typu dátum/čas môžu obsahovať dve časti — jednu pre dátum a druhú pre čas — tieto časti sa oddeľujú bodkočiarkou.

Keď vlastný formát použijete pre pole typu dátum/čas, môžete skombinovať rozličné formáty s použitím dvoch častí, jednej pre dátum a druhej pre čas. V takomto prípade tieto časti oddelíte bodkočiarkou. Môžete napríklad nasledovným spôsobom skombinovať formát všeobecného dátumu a dlhého času: m/dd/rrrr;h:mm:ss. Ak chcete použiť vlastný formát dátumu alebo času, postupujte nasledovne:

 1. Na navigačnej table kliknite pravým tlačidlom myši na tabuľku, ktorá má pracovať s a potom kliknite na položku Návrhové zobrazenie.

 2. V hornej časti mriežky návrhu vyberte pole typu dátum/čas.

 3. V dolnej časti, kliknite do poľa vlastnosti Formát a potom zadajte vlastný formát s použitím znakov z tabuľky zástupné znaky a oddeľovačetabuľky.

 4. Po zadaní formátu sa zobrazí akcia Možnosti aktualizácie vlastností a umožní vám použiť formát pre ľubovoľné ostatné polia tabuliek a ovládacie prvky formulárov, ktoré ho logicky zdedia. Ak chcete zmeny použiť v celej databáze, kliknite na akciu a potom kliknite na položku Aktualizovať formát všade, kde sa používa názov poľa. V tomto prípade názov poľa zodpovedá názvu poľa typu dátum/čas.

 5. Ak sa rozhodnete použiť zmeny na celú databázu, otvorí sa dialógové okno Aktualizácia vlastností s formulármi a inými objektmi, ktoré zdedia nový formát. Ak chcete použiť tento formát, kliknite na tlačidlo Áno.

 6. Uložte zmeny a potom prepnite na údajové zobrazenie, kde môžete skontrolovať, či vám formát vyhovuje.

Na začiatok stránky

Sprievodca zadávaním údajov typu dátum/čas pomocou vstupnej masky

Ak chcete, aby používatelia zadávali údaje dátumu/času v určitom konkrétnom formáte, použite vstupnú masku. Vstupné masky možno používať pre polia v tabuľkách, množiny výsledkov dotazu a pre ovládacie prvky vo formulároch a zostavách. Vstupná maska neovplyvňuje priamo spôsob zobrazovania údajov – ten je určený formátom, ako bolo vysvetlené v predchádzajúcich častiach.

Poznámka:  V aplikácii Accessu ani vo webovej databáze nie je možné vytvoriť vstupnú masku.

Pridanie vstupnej masky

 1. Vyberte pole typu dátum/čas a potom v dolnej časti mriežky návrhu na karte Všeobecné kliknite na vlastnosť Vstupná maska.

 2. Otvorí sa Sprievodca vstupnou maskou, ktorý zobrazí postup výberu formátu vstupnej masky.

 3. Ak chcete daný formát použiť, kliknite na tlačidlo Áno a potom kliknite na tlačidlo Uložiť.

Na začiatok stránky

Vopred definované a vlastné formáty, ktoré môžete použiť

Vopred definované formáty s príkladmi

Formát

Popis

Príklady

Všeobecný dátum

(predvolená hodnota) Zobrazuje hodnoty dátumu ako čísla a hodnoty času ako hodiny, minúty a sekundy, za ktorými nasleduje skratka AM alebo PM. Pre oba typy hodnôt sa v Accesse používajú oddeľovače dátumu a času zadané v miestnom nastavení Windowsu. Ak hodnota nemá časovú zložku, v Accesse sa zobrazí iba dátum. Ak hodnota nemá žiadnu dátumovú zložku, v Accesse sa zobrazí iba čas.

30.06.2015 10:10:42

Dlhý dátum

Zobrazuje iba hodnoty dátumu tak, ako to stanovuje formát dlhého dátumu v miestnom nastavení Windowsu.

29.08.12

Stredný dátum

Zobrazuje dátum vo formáte dd/mmm/rr, ale použije oddeľovač dátumu zadaný v miestnom nastavení Windowsu.

29/aug/12
29-aug-2006

Krátky dátum

Zobrazuje hodnoty dátumu tak, ako to stanovuje formát krátkeho dátumu v miestnom nastavení Windowsu.

29/8/2005
29-8-2012

Dlhý čas

Zobrazí hodiny, minúty a sekundy, za ktorými nasleduje skratka AM alebo PM. V Accesse sa používa oddeľovač zadaný v nastavení času miestneho nastavenia Windowsu.

10:10:42

Stredný čas

Zobrazuje hodiny a minúty, po ktorých nasleduje skratka AM alebo PM. V Accesse sa používa oddeľovač zadaný v nastavení času miestneho nastavenia Windowsu.

10:10:00

Krátky čas

Zobrazuje iba hodiny a minúty. V Accesse sa používa oddeľovač zadaný v nastavení času miestneho nastavenia Windowsu.

10:10:00

Zástupné znaky a oddeľovače vo vlastnom formáte

Použitím ľubovoľnej kombinácie týchto súčastí môžete vytvoriť vlastný formát. Ak chcete napríklad zobraziť týždeň v roku a deň v týždni, zadajte výraz tt/t.

Dôležité: Vlastné formáty, ktoré nie sú konzistentné s nastavením dátumu a času určeným v miestnom nastavení Windowsu, sa ignorujú. Ďalšie informácie o miestnom nastavení Windowsu sa nachádzajú v Pomocníkovi Windowsu.

Súčasti formátu dátumu

Formát

Popis

d

Deň v mesiaci ako jednomiestne alebo dvojmiestne číslo (1 až 31).

dd

Deň v mesiaci ako dvojmiestne číslo (01 až 31).

ddd

Prvé tri písmena dňa v týždni (pon až ned).

dddd

Úplný názov dňa v týždni (pondelok až nedeľa).

t

Deň v týždni (1 až 7).

tt

Týždeň v roku (1 až 53).

m

Mesiac v roku vyjadrený podľa potreby jednomiestnym alebo dvojmiestnym číslom (1 až 12).

mm

Mesiac v roku vyjadrený dvojmiestnym číslom (01 až 12).

mmm

Prvé tri písmená názvu mesiaca (jan až dec).

mmmm

Úplný názov mesiaca (január až december).

š

Štvrťrok v roku (1 až 4).

r

Číslo dňa v roku (1 až 366).

rr

Posledné dve číslice roka (01 až 99).

rrrr

Úplné zobrazenie roka (0100 až 9999).

Súčasti formátu času

Formát

Popis

h

Hodina vyjadrená podľa potreby jednomiestnym alebo dvojmiestnym číslom (0 až 23).

hh

Hodina vyjadrená dvojmiestnym číslom (00 až 23).

m

Minúta vyjadrená podľa potreby jednomiestnym alebo dvojmiestnym číslom (0 až 59).

mm

Minúta vyjadrená dvojmiestnym číslom (00 až 59).

s

Sekunda vyjadrená podľa potreby jednomiestnym alebo dvojmiestnym číslom (0 až 59).

ss

Sekunda vyjadrená dvojmiestnym číslom (00 až 59).

Súčasti formátu hodín

Formát

Popis

AM/PM

Čas v dvanásťhodinovom formáte s označením veľkými písmenami AM alebo PM (podľa potreby). Príklad: 9:34 PM.

am/pm

Čas v dvanásťhodinovom formáte s označením malými písmenami am alebo pm (podľa potreby). Príklad: 9:34 pm.

A/P

Čas v dvanásťhodinovom formáte s označením veľkými písmenami A alebo P (podľa potreby). Príklad: 9:34 P.

a/p

Čas v dvanásťhodinovom formáte s označením malými písmenami a alebo p (podľa potreby). Príklad: 9:34 p.

AMPM

Čas v dvanásťhodinovom formáte so symbolom označovania dopoludnia/odpoludnia podľa nastavenia určeného v miestnom nastavení Windowsu.

Oddeľovače

Poznámka: Oddeľovače je možné nastaviť v miestnych nastaveniach Windowsu.

Oddeľovače sa zobrazujú ako súčasť hodnoty typu dátum/čas. Okrem štandardných oddeľovačov dátumu (/) a času (:) môžete ako vlastný oddeľovač použiť ľubovoľný krátky reťazec znakov uzavretý v úvodzovkách. Úvodzovky sa nezobrazujú. Napríklad po zadaní reťazca "," sa zobrazí iba čiarka.

Oddeľovač

Popis

:

Oddeľovač pre formáty času, napr. hh:mm

/

Oddeľovač pre formáty dátumu, napr. mmm/rrrr

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×