Office
Prihlásenie

Vytvorenie obálok s použitím hromadnej korešpondencie vo Worde pre Mac

Keď máte hromadnú poštu, ktorú chcete odoslať ľuďom v poštovom zozname, pomocou hromadnej korešpondencie môžete vytvoriť dávku obálok hromadnej korešpondencie. Každá obálka bude obsahovať adresu z poštového zoznamu.

Poznámka: Časť obsahu v tejto téme sa na niektoré jazyky nemusí vzťahovať.

V procese hromadnej korešpondencie sa na vytváraní a tlači obálok podieľajú tri dokumenty:

 • Hlavný dokument
  Ide o dokument, podľa ktorého môžete nastaviť rozloženie obálok hromadnej korešpondencie. Môžete nastaviť akýkoľvek obsah, napríklad firemné logo alebo adresu odosielateľa, ktorý sa má opakovať na každej obálke.

 • Poštový zoznam
  Zoznam adries je zdroj údajov, ktorý Word použije v hromadnej korešpondencii. Tento súbor obsahuje adresy, ktoré sa vytlačia na obálkach.

 • Zlúčený dokument
  Tento dokument je kombináciou hlavného dokumentu a poštového zoznamu, ktorý sa používa na tlač jednotlivých adries na obálkach.

Zoznam adries môže byť tabuľkový hárok programu Excel, adresár s kontaktmi programu Outlook alebo Adresár Apple. Obsahuje záznamy, ktoré Word použije na vytvorenie adries na obálkach.

 • Ak ešte nemáte k dispozícii poštový zoznam, môžete ho vytvoriť v programe Word počas hromadnej korešpondencie. Pred začatím procesu hromadnej korešpondencie zhromaždite všetky zoznamy adries.

 • Ak používate tabuľkový hárok programu Excel, presvedčte sa, či je stĺpec s PSČ formátovaný ako text, aby sa nestratili žiadne nuly.

 • Ak chcete použiť kontakty programu Outlook, uistite sa, že vaším predvoleným e-mailovým programom je Outlook.

  Tip: Ak chcete, aby bol Outlook váš predvolený e-mailový program, otvorte Apple Mail a v ponuke Pošta vyberte možnosť Nastavenia. Na karte Všeobecné vedľa položky Predvolená emailová aplikácia vyberte program Microsoft Outlook.

 1. Na karte Korešpondencia vyberte položky Spustiť hromadnú korešpondenciu > Obálky.

  Na karte Korešpondencia vyberte v zozname Spustiť hromadnú korešpondenciu položku Obálky

 2. V dialógovom okne Obálka nechajte pole Adresa doručenia prázdne a potom v časti Adresa odosielateľa vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Ak chcete použiť svoju adresu zo svojho e-mailového zoznamu kontaktov, vyberte možnosť Použiť moju adresu.

  • Ak chcete ponechajte adresu odosielateľa prázdnu, vyberte možnosť Vynechať.

  • Ak chcete zadať adresu odosielateľa, ktorú chcete použiť, vyberte obe možnosti (Použiť moju adresu aj Vynechať).

  • Adresa odosielateľa sa formátuje výberom položky Písmo alebo Umiestnenie a vykonaním požadovaných zmien.

 3. V dialógovom okne Obálka v časti Možnosti tlače vyberte položku Nastavenie strany.

 4. V dialógovom okne Nastavenie strany vyberte zo zoznamu Veľkosť papiera možnosť zodpovedajúcu veľkosti vašej obálky.

  Tipy: Ak žiadna z možností nezodpovedá veľkosti vašej obálky, postupujte takto:

  • V dolnej časti zoznamu Veľkosť papiera vyberte možnosť Ďalšie veľkosti papiera.

  • Kliknutím na položku + (znamienko plus) môžete do zoznamu pridať novú položku. V dialógovom okne Nastavenie strany dvakrát kliknite na položku Bez názvu a zadajte názov obálky.

  • Zadajte rozmery svojej obálky do polí Šírka a Výška a potom vyberte tlačidlo OK.

 5. V dialógovom okne Nastavenie strany vedľa položky Orientácia vyberte položky Na šírku > OK.

 6. Výberom tlačidla OK sa dialógové okno Obálka zatvorí.

 7. V ponuke Súbor vyberte položku Uložiť.

 1. Na karte Korešpondencia vyberte položku Vybrať príjemcov.

  Karta Korešpondencia so zvýraznenou položkou Vybrať príjemcov so zoznamom možností

  Možnosť

  Akcia

  Vytvoriť nový zoznam

  Začatie nového zoznamu adries počas nastavovania hromadnej korešpondencie

  Použiť existujúci zoznam

  Použitie tabuľového hárka programu Excel alebo iného typu údajového súboru ako zoznamu adries

  Vybrať z kontaktov Outlooku

  Výber mien do zoznamu adries priamo z kontaktov v programe Outlook

  Kontakty Apple

  Výber mien do zoznamu adries priamo z Adresára Apple

  FileMaker Pro

  Import údajov z databázy programu FileMaker Pro

 2. Vyberte niektorú z možností:

 

 

• Vytvoriť nový zoznam

V dialógovom okne Upravenie polí zoznamu vytvorí program Word automaticky polia pre základné informácie, ako napríklad meno, priezvisko a adresa. Ak chcete pridať nové pole, napríklad pole správy, pridajte ho teraz, aby ste ho mohli vyplniť, keď budete položku zadávať.

 1. V časti Názov nového poľa zadajte názov poľa, ktoré chcete pridať, a kliknite na položku + (znamienko plus).

  Tip: Ak chcete zmeniť poradie polí, vyberte pole, ktoré chcete premiestniť, a presuňte ho pomocou šípok nahor a nadol.

 2. Keď nastavíte všetky polia podľa svojich požiadaviek, výberom položky Vytvoriť vytvoríte nový zoznam.

 

 

• Použiť existujúci zoznam

 1. Vyhľadajte súbor, ktorý chcete použiť, a vyberte položku Otvoriť.

 2. V dialógovom okne Otvoriť zošit vyberte hárok, ktorý chcete použiť, a vykonajte jednu z týchto možností:

  • Ponechajte časť Rozsah buniek prázdnu a použijete celý hárok.

   alebo

  • Zadajte rozsah buniek s údajmi, ktoré chcete použiť.

 3. Kliknite na tlačidlo OK.

 

 

• Vybrať z kontaktov Outlooku

 1. Výberom položky Filtrovať príjemcov vyberte príjemcov, ktorých chcete pridať.

 2. V dialógovom okne Možnosti dotazu vedľa položky Zoradiť príjemcov hromadnej korešpondencie podľa vyberte položku Celý záznam.

 3. V zozname kontaktov vyberte kontakty, ktoré chcete zahrnúť do hromadnej korešpondencie, a potom vyberte položku OK.

 

 

• Kontakty Apple

 1. Výberom položky Filtrovať príjemcov vyberte príjemcov, ktorých chcete pridať.

 2. V dialógovom okne Možnosti dotazu v časti Kontakty v skupinách Apple vyberte skupinu, ktorú chcete zahrnúť do hromadnej korešpondencie, a potom vyberte položku OK.

 

 

File Maker Pro

 1. Vyhľadajte súbor, ktorý chcete použiť, a vyberte položku Otvoriť.

 2. V dialógovom okne Oddeľovače položiek hlavičky vyberte oddeľovač polí, ktorý rozdelí každé údajové pole, a oddeľovač záznamov, ktorý rozdelí každý údajový záznam, a vyberte položku OK.

 1. V dokumente kliknite do poľa Presuňte polia do tohto poľa, alebo napíšte text a kliknite na text, ktorý chcete odstrániť.

 2. Na karte Korešpondencia vyberte položku Vložiť zlučovacie pole a potom vyberte pole, ktoré chcete pridať.

  Karta Korešpondencia so zvýraznenou položkou Vložiť zlučovacie pole

 3. Pridajte a formátujte polia, ktoré chcete zahrnúť na obálku, a vyberte možnosť OK.

  Tipy: 

  • Počas formátovania polí môžete napríklad pridať medzeru medzi polia Meno a Priezvisko a stlačením klávesu Return prejsť na nový riadok s poľom Adresa.

  • Ak chcete zoradiť zoznam príjemcov alebo odstrániť príjemcov, na karte Pošta vyberte položku Filtrovať príjemcov a potom položky Zoradiť záznamy alebo Filtrovať záznamy. Po dokončení vyberte tlačidlo OK.

 1. Na karte Korešpondencia vyberte položku Ukážka výsledkov a zobrazí sa ukážka menoviek.

  Karta Korešpondencia so zvýraznenou položkou Ukážka výsledkov

  Poznámka: Na posúvanie medzi obálkami použite šípky doľava a doprava na karte Korešpondencia.

 2. Ak chcete vykonať ďalšie zmeny formátovania, znova vyberte položku Ukážka výsledkov a budete môcť pridať alebo odstrániť zlučovacie polia.

 3. Keď budú obálky zodpovedať vašim predstavám, na karte Korešpondencia výberom položiek Dokončiť a zlúčiť > Tlačiť dokumenty dokončite spracovanie hromadnej korešpondencie.

  Karta Korešpondencia sú zvýraznenými položkami Dokončiť a zlúčiť a Tlačiť dokumenty

  Tip: Ak chcete každú obálku pred tlačou jednotlivo skontrolovať a aktualizovať, na karte Pošta vyberte položky Dokončiť a zlúčiť > Upraviť jednotlivé dokumenty. Po dokončení v ponuke Súbor výberom možnosti Tlačiť obálky vytlačte.

Ak nemáte k dispozícii poštový zoznam, budete ho musieť vytvoriť pred spustením spracovania hromadnej korešpondencie. Poštový zoznam môže byť tabuľkový hárok programu Excel, adresár Apple, databáza programu FileMaker Pro, dokument programu Word alebo súbor s textom s oddeľovačmi.

Krok 1: Príprava hlavného dokumentu

 1. V programe Word v ponuke Súbor vyberte položku Nový prázdny dokument.

 2. V ponuke Zobrazenie vyberte položku Rozloženie pri tlači.

 3. V ponuke Nástroje vyberte položku Správca hromadnej korešpondencie.

 4. V časti 1. Vyberte typ dokumentu, vyberte položku Vytvoriť nový a potom vyberte položku Obálky.

 5. V poli Spiatočná adresa zadajte svoju adresu.

  Tipy: 

  • V tomto bode by sa nemali zadať nič (vrátane medzier) do poľa Adresa doručenia.

  • Ak nemôžete písať do poľa Spiatočná adresa, zrušte začiarknutie políčka Použiť moju adresu a potom to skúste znova.

 6. V časti Možnosti tlače potvrďte správne nastavenia tlače obálok, ktoré ste vybrali.

 7. Po dokončení vyberte tlačidlo OK.

Krok 2: Výber poštového zoznamu

 1. V ponuke Nástroje vyberte položku Správca hromadnej korešpondencie.

 2. V časti 2. Vyberte zoznam príjemcov vyberte položku Získanie zoznamu a potom vyberte zdroj poštového zoznamu (napríklad tabuľkový hárok programu Excel alebo dokument programu Word).

 3. V časti 3. Vložte zástupné symboly vyberte položku Kontakty.

 4. Presuňte meno poľa zo zoznamu Kontakty (napríklad Meno) do poľa s adresou obálky.

 5. Zopakujte krok 4 pre všetky polia, ktoré sa majú zobrazovať na obálkach.

 6. V hlavnom dokumente upravte pole obálky s adresou a pridajte medzery a konce riadkov na požadované miesto.

 7. Ak chcete dokončiť vytváranie obálok, vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Ak chcete vytlačiť obálky okamžite, v položke Správca hromadnej korešpondencie, v časti 6. Dokončite hromadnú korešpondenciu vyberte položku Zlúčiť do tlačiarne  Tlačidlo Zlúčiť do tlačiarne .

   alebo

  • Ak chcete vytvoriť dokument, ktorý obsahuje zlúčené obálky, ktoré môžete uložiť, v položke Správca hromadnej korešpondencie, v časti 6. Dokončite hromadnú korešpondenciu vyberte položku Zlúčiť do nového dokumentu  Tlačidlo Dokončiť hromadnú korešpondenciu .

Pozrite tiež

Vytváranie menoviek s adresami pomocou hromadnej korešpondencie

Vytvorenie zdroja údajov pre hromadnú korešpondenciu

Príprava zdroja údajov v Exceli na hromadnú korešpondenciu vo Worde

Vytvorenie a vytlačenie jednej obálky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×