Vytvorenie nového projektu z iného projektu alebo šablóny

Predplatné služieb Office 365, Project Professional 2019, Project Professional 2016, Office 2013, Office 2010

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Ďalší Projektový manažéri sa dostali na cestu, ktorú cestujete. Pri nastavovaní nového projektu môžete ušetriť veľa času tým, že vybuduje svoju prácu – existujúce projekty a šablóny.

Začíname s existujúcim projektom

 1. Otvorte projekt alebo šablónu, ktorú chcete použiť ako základ nového projektu.

 2. Kliknite na položky Súbor > Informácie.

 3. Pod položkou Informácie o projekte zmeňte dátum začatia a dokončenia projektu.

 4. Kliknite na položku Uložiť ako a vyberte nový názov a nové umiestnenie projektu.

Môžete hneď začať pracovať na novom projekte, ale pravdepodobne bude treba najprv odstrániť niektoré z existujúcich informácií o projekte.

Alternatívnou možnosťou, ako sa vyhnúť tomuto odstraňovaniu informácií (najmä ak chcete použiť starý súbor na vytvorenie viacerých projektov), je uložiť starý projekt ako šablónu. Pri uložení môžete vynechať všetky informácie o priebehu a ponechať iba úlohy a zdroje.

Použite šablónu ako východisko

 1. Kliknite na položky Súbor > Nový.

 2. Vyhľadajte šablóny v poli alebo kliknite na požadovanú šablónu nižšie.

 3. V dialógovom okne ukážky kliknite na tlačidlo Vytvoriť.

Dostupné šablóny v Novej oblasti zobrazenia backstage

Skontrolujte, či zdroje, úlohy a trvania v šablóne platia aj pre váš projekt. Samozrejme, môžete ich ľubovoľne zmeniť.

Tieto pokyny sa vzťahujú na Microsoft Project 2007.

Vytvorenie nového projektu zo šablóny

Project 2007 obsahuje množstvo predvolených šablón, ktoré môžete použiť. Ďalšie šablóny sú dostupné na lokalite Microsoft Office Online. Ak vaša organizácia používa vlastné šablóny, môžu byť uložené na podnikovom intranete. Ak chcete získať prístup k týmto šablónam, postupujte podľa nasledujúcich krokov.

 1. V ponuke Súbor kliknite na položku Nový.

 2. Na pracovnej table Nový projekt kliknite v časti Šablóny na položku V počítači.

  – ALEBO –

  Ak má vaša organizácia uložené šablóny na webovej lokalite, v časti Šablóny kliknite na položku Na webových lokalitách.

  Tip: Ďalšie šablóny pre Office Project 2007 môžu byť dostupné na lokalite Microsoft Office Online. Na pracovnej table kliknite v časti Šablóny na položku Šablóny na lokalite Office Online.

 3. V dialógovom okne Šablóny zobrazte kliknutím na karty dostupné šablóny.

 4. Kliknite na požadovanú šablónu a potom na tlačidlo OK.

 5. V ponuke Súbor kliknite na príkaz Uložiť ako.

 6. Do poľa Názov súboru zadajte názov nového projektu a potom kliknite na tlačidlo Uložiť.

Dostupné šablóny

Existuje viacero kategórií šablón, ktoré vám pomôžu začať plánovať projekt. V nasledujúcich častiach sa dozviete, ako identifikovať správnu šablónu pre váš projekt.

Šablóny služieb zákazníkom

Nasledujúce šablóny môžete použiť ako východisko pri tvorbe projektov služieb zákazníkom.

Šablóna

Popis

Monitorovanie pripomienok zákazníkov

Umožňuje vyvíjať procesy na monitorovanie pripomienok zákazníkov v rámci neustálej snahy o vylepšovanie služieb. Táto šablóna je zameraná na procesy monitorovania pripomienok po ich zhromaždení. Obsahuje obmedzené množstvo pokynov týkajúcich sa zhromažďovania údajov.

Nábeh služby pre zákazníka

Pomáha organizáciám služieb zákazníkom nastaviť štruktúru podpory nových produktov. Ide o komplexnú oblasť, ktorá môže na pokrytie všetkých súčastí vyžadovať vypracovanie niekoľkých plánov.

Plánovanie povýrobného servisu zákazníkom

Poskytuje základné kroky potrebné na vytvorenie povýrobného podporného servisu pre nový spotrebný tovar (CPG). Spotrebný tovar zahŕňa napríklad jedlá a nápoje, obuv a odevy, tabakové výrobky a čistiace produkty.

Finančné a účtovné šablóny

Nasledujúce šablóny môžete použiť ako východisko pri tvorbe finančných a účtovných projektov.

Šablóna

Popis

Príprava výročnej správy

Týka sa všeobecných finančných a účtovných činností potrebných pri príprave ročnej finančnej správy. Medzi tieto činnosti patrí získavanie informácií z viacerých oddelení, spolupráca s inými oddeleniami (napríklad s právnym oddelením a oddelením pre vzťahy s verejnosťou) a ich cieľom je zabezpečiť presnú a správnu prezentáciu všetkých požadovaných informácií, tlač a distribúciu.

Implementácia finančného a účtovného systému

Popisuje kroky potrebné na implementáciu finančného a účtovného systému. Predpokladom tejto šablóny je existujúci systém alebo proces, ktorý bude nahradený novým systémom. Šablóna tiež vyžaduje, aby už bol vybratý nový systém aplikačného softvéru.

Príprava úvodnej súvahy k dátumu prechodu na medzinárodný finančný systém hlásení

Týka sa dôležitých finančných a účtovných činností, ktoré musia spoločnosti vykonať pri príprave úvodnej súvahy k dátumu prechodu na medzinárodný finančný systém hlásení (IFRS) v rámci prechodu z predchádzajúceho štandardu všeobecne uznávaných účtovných princípov (GAAP).

Na začiatok stránky

Šablóny personalistiky a správy zdrojov

Nasledujúce šablóny môžete použiť ako východisko pri tvorbe projektov na správu zdrojov.

Šablóna

Popis

Požiadavky na vyššiu kvalifikáciu – Plán náboru – Prognóza náboru

Poskytuje nástroje na vykonávanie všeobecných personalistických činností, ktoré sú potrebné na analýzu prognózovaných požiadaviek na vyššiu kvalifikáciu, a na vývoj potenciálnych náborových a školiacich plánov, ktorých cieľom je odstrániť určitý nedostatok.

Hodnotenie stratégie presunu personalistických činností do zahraničia

Pokrýva všeobecné činnosti potrebné na vyhodnotenie stratégie presunu personalistických činností do zahraničia. Zahŕňa fázy na analýzu aktuálnej situácie, predbežný prieskum, podrobnú analýzu a spustenie pilotného programu.

Implementácia personalistického informačného systému

Podrobne popisuje kroky potrebné na implementáciu personalistického informačného systému (HRIS). Nevzťahuje sa na žiadny komerčný softvérový systém.

Hodnotenia výkonnosti

Pokrýva všeobecné činnosti, ktoré definujú typický štvrťročný alebo ročný cyklus hodnotenia výkonnosti. Predpokladom tejto šablóny je, aby už bol vytvorený proces hodnotenia výkonnosti a aby výkonnosť nebola naviazaná na odmeňovanie.

Konsolidácia a hodnotenie dodávateľov

Pokrýva proces identifikácie preferovaných dodávateľov.

Vyžiadanie žiadosti o návrh od dodávateľa (RFP)

Poskytuje štandardný proces tvorby, distribúcie a vyhodnotenia žiadostí o návrhy od potenciálnych dodávateľov. Táto šablóna je určená pre organizácie, ktoré musia pri objednávaní služieb dodávateľov dodržiavať formálny súlad so schváleným procesom.

Šablóny predaja a marketingu

Nasledujúce šablóny môžete použiť ako východisko pri tvorbe projektov predaja a marketingu.

Šablóna

Popis

Spustenie ponuky finančnej služby

Pomáha sledovať plánovanie, realizáciu, činnosti po spustení a uzavretie spustenia ponuky finančných služieb. Táto šablóna je zameraná na spustenie ponuky, nie na jej vývoj.

Interné školenie pripravenosti

Predstavuje plán, ktorý pomáha identifikovať požiadavky na školenia, vyvíjať riešenia školení a nasadiť interné programy školení. Táto šablóna je zameraná na interné školenia týkajúce sa predaja, no jej všeobecnú štruktúru možno použiť aj pre iné typy školení.

Správa prijatých žiadostí o cenové ponuky (RFQ)

Manažérom predaja poskytuje kontrolovaný spôsob správy procesu žiadostí o cenové ponuky (RFQ).

Plánovanie marketingovej kampane

Popisuje rôzne faktory, ktoré môže byť potrebné zvážiť pri plánovaní marketingovej kampane organizácie, vrátane určenia postavenia na trhu, zhromaždenia údajov a analýzy efektívnosti kampane.

Plánovanie a realizácia marketingovej kampane

Popisuje hlavné kategórie, ktoré by ste mali zvážiť pri plánovaní marketingového podujatia.

Veľtrh – plánovanie, realizácia a súhrnná správa

Poskytuje prehľad krokov, ktoré je potrebné realizovať pri plánovaní účasti na veľtrhu. Keď sa budete zúčastňovať na ďalších veľtrhoch a vybudujete si určitý rytmus, jednotlivé úlohy by sa mali skrátiť.

Šablóny životného cyklu vývoja produktov

Nasledujúce šablóny môžete použiť ako východisko pri tvorbe projektov v rámci životného cyklu vývoja produktov.

Šablóna

Popis

Externé školenie technickej pripravenosti

Zahŕňa všetky aktivity od plánovania až po nasadenie externých programov školení s ohľadom na vyhodnocovanie potrieb, vývoj materiálov a obsahu, generovanie dopytu a realizáciu aktivít.

Vývoj aplikácie MSF

Pochádza z riešenia Process Model for Application Development, čo je kľúčová súčasť softvéru Microsoft Solutions Framework (MSF). Tento flexibilný model zlepšuje kontrolu nad projektom, minimalizuje riziko, zvyšuje kvalitu produktu a zrýchľuje vývoj v oblasti vývoja softvéru.

Nový produkt

Poskytuje základ pre vývoj nového produktu s využitím disciplinovaného prístupu, ktorý by mal zvýšiť mieru úspešnosti.

Uvedenie nového produktu

Umožňuje určiť a spravovať kľúčové komponenty plánu uvedenia produktu na trh – jasne definované ciele predaja, zabezpečenie pripravených predajných kanálov, propagácia (styk s verejnosťou, marketing a reklama) a zdroje na sledovanie, monitorovanie a realizačné účtovanie.

Plánovanie vývoja produktov

Popisuje strategický prístup k vývoju produktu. Táto šablóna vám umožňuje pracovať s vaším postavením na trhu, vytvoriť infraštruktúru produktu a využívať informácie o cieľových skupinách a konkurentoch, čím vytvára základ, pomocou ktorého môžete začať s vývojom produktu.

Hodnotenie pozície produktu po uvedení na trh

Popisuje kľúčové oblasti hodnotenia výkonnosti produktu po jeho uvedení na trh.

Vývoj softvéru

Zameriava sa na kroky a procesy potrebné na úspešnú inicializáciu procesu vývoja softvéru. Túto šablónu môžete použiť v nezmenenej podobe alebo ju môžete upraviť a využiť v rámci rekurzívneho vývoja.

Lokalizácia softvéru

Zameriava sa na kroky a procesy potrebné na úspešnú lokalizáciu softvéru.

Na začiatok stránky

Šablóny na zefektívnenie procesov a zabezpečenie ich súladu s predpismi

Nasledujúce šablóny môžete použiť ako východisko pri tvorbe projektov a sledovanie aktivít spojených so zefektívnením procesov a zabezpečením ich súladu s predpismi.

Šablóna

Popis

Revízia systému riadenia podľa normy ISO 9001

Táto šablóna obsahuje kroky procesu revízie systému riadenia na zabezpečenie súladu s normou ISO 9001 vrátane plánovaných intervalov a prísnych predpisov na revíziu.

Projektová kancelária

Zameriava sa na kroky a procesy potrebné na úspešnú inicializáciu, monitorovanie a vytvorenie podnikovej projektovej kancelárie.

Cyklus Six Sigma DMAIC

Popisuje fázy, kľúčové činnosti a výstupy štandardného životného cyklu Six Sigma.

Zhoda s požiadavkami SOX a technologické možnosti

Pokrýva všeobecné činnosti pri revízii existujúcej vnútornej kontroly a hodnotení potenciálnych technologických možností s cieľom efektívnejšie splniť požiadavky sekcie 404 zákona Sarbanes-Oxley (SOX). Predpokladom tohto projektu je, aby organizácia už pracovala v súlade so zákonom SOX.

Šablóny projektov v oblasti IT

Nasledujúce šablóny môžete použiť ako východisko pri tvorbe projektov v oblasti IT.

Šablóna

Popis

Nasadenie infraštruktúry

Zameriava sa na kroky a procesy potrebné na úspešnú inicializáciu, návrh a nasadenie novej infraštruktúry.

Plán zlepšenia infraštruktúry zabezpečenia

Popisuje prístup k identifikácii, plánovaniu a nasadeniu opatrení na zlepšenie infraštruktúry. Zameriava sa na infraštruktúru zabezpečenia a ilustruje plán, ktorý vyžaduje rovnováhu medzi dvomi potrebami: zachovaním zabezpečenia a umožnením podnikania. Tento prístup však možno použiť v rámci mnohých programov súvisiacich s infraštruktúrou.

Šablóny strategického obchodného rozvoja

Nasledujúce šablóny môžete použiť ako východisko pri tvorbe projektov strategického obchodného rozvoja.

Šablóna

Popis

Nový obchod

Popisuje proces rozvoja podnikateľskej príležitosti na novú fungujúcu firmu. Túto šablónu možno prispôsobiť a používať v rôznych konkrétnych obchodných situáciách.

Hodnotenie strategickej fúzie alebo akvizície

Pokrýva všeobecné činnosti súvisiace s návrhom stratégie rastu firmy. Plán postupu zahŕňa pochopenie postavenia na trhu, posúdenie prínosov fúzie či akvizície a samostatného rozvoja, posúdenie kandidátov na fúziu či akvizíciu a ohodnotenie cieľových spoločností.

Ďalšie šablóny

Nasledujúce šablóny môžete použiť ako východisko pri tvorbe niekoľkých ďalších typov projektov.

Šablóna

Popis

Plán projektu komerčnej výstavby

Obsahuje základné úlohy potrebné na stavbu viacposchodového obchodného priestoru a znázorňuje vzťahy medzi jednotlivými úlohami. Túto šablónu môžete použiť výhradne ako školiaci nástroj, na tvorbu prispôsobených plánov pre vlastné projekty alebo ju môžete upraviť a použiť ako základ na tvorbu počiatočného plánu projektu.

Projekt elektronickej správy (E-Gov)

Poskytuje ukážkovú aplikáciu elektronickej správy pre úrady štátnej alebo miestnej správy. Táto ukážková aplikácia je elektronickým platobným systémom a slúži ako príklad projektu elektronickej správy, ktorá občanom umožňuje komunikovať s úradmi štátnej správy. Má štruktúru programu s tromi projektmi (technická architektúra, bezpečnostný extranet a elektronické platby) a znázorňuje jeden zo spôsobov usporiadania zložitých projektov.

Technika

Pomáha identifikovať štandardné činnosti potrebné na vytvorenie efektívneho technického projektu a ich prepojenie s bežným formátom plánu. Túto šablónu môžete použiť na školenie alebo ju môžete upraviť a použiť ako základ na tvorbu počiatočného plánu projektu.

Sťahovanie z domu

Zameriava sa na kroky potrebné na úspešné presťahovanie do novej domácnosti.

Spracovanie poistnej reklamácie

Popisuje spracovanie reklamácie v oblasti poistenia majetku a úrazového poistenia z pohľadu poisťovne. Táto šablóna bola navrhnutá pre oblasť poistenia vozidiel, možno ju však použiť aj v oblasti poistenia domácnosti.

Sťahovanie kancelárie

Zameriava sa na kroky potrebné na úspešné presťahovanie kancelárie z jedného miesta na iné.

Projekt obytnej výstavby

Obsahuje základné úlohy potrebné na stavbu domu pre jednu rodinu a popisuje logické vzťahy medzi týmito úlohami. Túto šablónu môžete použiť na školenie, na tvorbu prispôsobených plánov pre vlastné projekty alebo ako základ na tvorbu počiatočného plánu projektu.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×