Vytvorenie makra

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Môžete vytvoriť makro na vykonávanie konkrétnych série akcií a môžete vytvoriť skupina makier na vykonávanie súvisiacich sérií akcií.

V programe Microsoft Office Access 2007 môže byť makro obsahom objektov makra (niekedy sa nazývajú aj samostatné makrá) alebo sa vložia do vlastností udalosti formulárov, zostáv alebo ovládacích prvkov. Vložené makrá sa stávajú súčasťou objektu alebo ovládacieho prvku, v ktorom sú vložené. Objekty makier sa na navigačnej table zobrazia v časti Makrá. Vložené makrá sa nezobrazia.

Čo chcete urobiť?

Oboznámenie sa so Zostavovačom makier

Vytvorenie samostatného makra

Vytvorenie skupiny makier

Vytvorenie vloženého makra

Úprava makra

Použitie podmienok na správu akcií makra

Ďalšie informácie o akciách makra

Oboznámenie sa so Zostavovačom makier

Zostavovač makier sa používa na vytvorenie a úpravu makier. Zostavovač makier otvoríte nasledovne:

 • Na karte vytvoriť kliknite v skupine Ďalšie kliknite na položku makro. Ak tento príkaz nie je k dispozícii, kliknite na šípku pod tlačidlom Modul triedy alebo modul, a potom kliknite na položku makro. Vzhľad tlačidla

  Zobrazí sa Zostavovač makier.

Zostavovač makier

V okne Zostavovač makier sa vytvorí zoznam akcií, ktoré sa majú vykonať pri spustení makra. Pri prvom otvorení Zostavovača makier sa zobrazia stĺpce Akcia, Argumenty a Poznámka.

Ak sa pre jednotlivé akcie makra vyžadujú argumenty, zadávajú sa a upravujú na ľavej strane v časti Argumenty akcie. Zobrazí sa pole Popis s krátkym opisom jednotlivých akcií alebo argumentov na pravej strane. Kliknutím na jednotlivé akcie alebo argumenty akcií sa v poli zobrazia popisy.

Príkazy na karte Návrh v Zostavovači makier sa používajú na vytvorenie, testovanie a spustenie makra.

Nasledovná tabuľka opisuje príkazy, ktoré sú k dispozícii na karte Návrh v Zostavovači makier.

Skupina

Príkaz

Popis

Nástroje

Spustiť

Vykonáva akcie uvedené v makre.

Krokovanie makra

Povolí režim krokovania. Ak sa makro spustí v tomto režime, každá akcia sa vykoná samostatne. Po dokončení každej akcie sa zobrazí dialógové okno Krokovanie makra. Kliknutím na položku Krok v dialógovom okne prejdete na ďalšiu akciu. Ak chcete zastaviť toto makro alebo iné spustené makrá, kliknite na položku Zastaviť všetky makrá. Kliknite na tlačidlo Pokračovať, ak chcete zatvoriť režim krokovania a vykonať zvyšné akcie bez prerušenia.

Zostavovač

Ak zadáte argument akcie obsahujúci výraz, tlačidlo sa aktivuje. Kliknutím na položku Zostavovač otvoríte dialógové okno Zostavovač výrazov, ktoré sa používa na vytvorenie výrazu.

Riadky

Vložiť riadky

Vloží jeden alebo viacero prázdnych riadkov akcie nad vybratý riadok alebo riadky.

Odstrániť riadky

Odstráni vybratý riadok alebo riadky akcie.

Zobraziť/Skryť

Zobraziť všetky akcie

Zobrazí viac alebo menej akcií makra v rozbaľovacom zozname Akcia.

 • Ak chcete zobraziť dlhší zoznam akcií makra, kliknite na príkaz Zobraziť všetky akcie. Ak už je k dispozícii dlhší zoznam, tlačidlo Zobraziť všetky akcie sa zobrazí ako vybraté. Ak vyberiete akciu makra z dlhšieho zoznamu akcií makra, bude potrebné explicitne udeliť databáze dôveryhodnosť ešte pre spustením akcie.

 • Ak chcete prepnúť z dlhšieho zoznamu akcií makra na kratší zoznam, ktorý zobrazí len tie akcie makra, ktoré je možné v databáze použiť bez udelenia dôveryhodnosti, uistite sa, že nie je vybraté tlačidlo Zobraziť všetky akcie.

  Tip: Ak je tlačidlo Zobraziť všetky akcie vybraté, jeho výber zrušíte kliknutím na tlačidlo Zobraziť všetky akcie. Ak tlačidlo Zobraziť všetky akcie nie je vybraté, k dispozícii je kratší zoznam dôveryhodných akcií makra.

Názvy makier

Zobrazí alebo skryje stĺpec Názov makra. Názvy makier sa požadujú v skupinách makier na rozlíšenie jednotlivých makier, ale v ostatných prípadoch sú voliteľné. Ďalšie informácie nájdete v časti Vytvorenie skupiny makier.

Podmienky

Zobrazí alebo skryje stĺpec Podmienka. Tento stĺpec sa používa na zadávanie výrazov, ktoré určujú, kedy sa akcia vykoná.

Argumenty

Zobrazí alebo skryje stĺpec Argumenty. Tento stĺpec sa používa na zobrazenie argumentov pre jednotlivé akcie makra a uľahčuje orientáciu v makre. Ak stĺpec Argumenty nie je zobrazený, musíte kliknúť na každú akciu a prečítať si argumenty v časti Argumenty akcie. Do stĺpca Argumenty nie je možné zadať argumenty.

Tip: Zostavovač makier sa zmenilo v programe Access 2010 a dokonca uľahčiť vytváranie, úprava a zdieľanie makier programu Access.

Na začiatok stránky

Vytvorenie samostatného makra

 1. Na karte vytvoriť kliknite v skupine Ďalšie kliknite na položku makro. Ak tento príkaz nie je k dispozícii, kliknite na šípku pod tlačidlom Modul triedy alebo modul, a potom kliknite na položku makro. Vzhľad tlačidla

  Zobrazí sa Zostavovač makier.

 2. Pridanie akcie do makra:

  • V Zostavovači makier kliknite na prvú prázdnu bunku v stĺpci Akcia.

  • Zadajte požadovanú akciu alebo kliknite na šípku na zobrazenie zoznamu akcií, ktoré sú k dispozícii, a potom vyberte požadovanú akciu.

   Vyberte akciu makra

  • Ak sa pre akciu vyžadujú argumenty, zadajte ich v časti Argumenty akcie (v dolnej časti Zostavovača makier).

   Zadajte argumenty akcie

   Poznámka: 

   • Argumenty zadávané na table Argumenty akcie sa zobrazia v stĺpci Argumenty v zozname akcií. Avšak stĺpec Argumenty slúži len na zobrazovanie, nie je možné doň zadávať argumenty.

   • Ak chcete zobraziť krátky popis jednotlivých argumentov, na table Argumenty akcie kliknite na pole argumentu a prečítajte jeho popis v susediacom poli.

    Tipy

    • Pre argument akcie ktorého nastavením je názov objektu databázy, môžete nastaviť argument presunutím objektu z navigačnej tably do poľa argumentu akcie Názov objektu.

    • Akciu je možné vytvoriť aj presunutím objektu databázy z navigačnej tably do prázdneho riadka v Zostavovači makier. Ak do Zostavovača makier presuniete tabuľku, dotaz, formulár, zostavu alebo modul, program Access pridá akciu otvárajúcu tabuľku, dotaz, formulár alebo zostavu. Ak do Zostavovača makier presuniete makro, program Access pridá akciu spúšťajúcu makro.

  • Podľa potreby zadajte k akcii poznámku do stĺpca Poznámka.

 3. Ak chcete do makra pridať viacero akcií, presuňte sa na ďalší riadok akcie a zopakujte krok 2.

Pri spustení makra sa akcie v programe Access vykonajú v takom poradí, v akom sú zaznamenané.

Na začiatok stránky

Vytvorenie skupiny makier

Ak chcete do jedného objektu makra zoskupiť viacero súvisiacich makier, vytvorte skupinu makier.

 1. Na karte vytvoriť kliknite v skupine Ďalšie kliknite na položku makro. Ak tento príkaz nie je k dispozícii, kliknite na šípku pod tlačidlom Modul triedy alebo modul, a potom kliknite na položku makro. Vzhľad tlačidla

  Zobrazí sa Zostavovač makier.

 2. Na karte návrh v skupine Zobraziť alebo skryť kliknite na Názov makra Vzhľad tlačidla , ak ešte nie je vybratá.

  V Zostavovači makier sa zobrazí stĺpec Názvy makier.

  Poznámka: V skupine makier sú názvy makier potrebné na vzájomné odlíšenie jednotlivých makier. Názov makra sa zobrazí v rovnakom riadku, ako je prvá akcia makra. Stĺpec Názov makra ostáva prázdny pre ďalšie akcie v makre. Makro končí až pri výskyte ďalšieho názvu makra.

 3. Do stĺpca Názov makra zadajte názov prvého makra v skupine makier.

 4. Pridajte akcie, ktoré má vykonať prvé makro:

  • V stĺpci Akcia kliknite na šípku, čím sa zobrazí zoznam akcií.

  • Kliknite na požadovanú akciu.

  • Ak sa argumenty požadujú, zadajte ich v časti Argumenty akcie.

   Ak chcete zobraziť krátky popis jednotlivých argumentov, kliknite na pole argumentu a prečítajte si jeho popis na pravej strane argumentu.

   Tipy

   • Pre argument akcie, ktorého nastavením je názov objektu databázy, môžete nastaviť argument presunutím objektu z navigačnej tably do poľa argumentu akcie Názov objektu.

   • Akciu je možné vytvoriť aj presunutím objektu databázy z navigačnej tably do prázdneho riadka v Zostavovači makier. Ak do Zostavovača makier presuniete tabuľku, dotaz, formulár, zostavu alebo modul, program Access pridá akciu otvárajúcu tabuľku, dotaz, formulár alebo zostavu. Ak do Zostavovača makier presuniete makro, program Access pridá akciu spúšťajúcu makro.

  • Podľa potreby zadajte k akcii poznámku.

 5. Prejdite na ďalší prázdny riadok a v stĺpci Názov makra zadajte názov ďalšieho makra.

 6. Pridajte akcie, ktoré má makro vykonať.

 7. Kroky 5 a 6 zopakujte pre každé makro v skupine makier.

Nasledovný obrázok zobrazuje malú skupinu makier. Skupina makier obsahuje dva makrá, ktorých názvy sú zobrazené v stĺpci Názov makra. Každé makro obsahuje dve akcie.

Príklad skupiny makier

Poznámka: 

 • Keď ukladáte skupinu makier, zadaný názov predstavuje názov celej skupiny makier. V predchádzajúcom príklade bol názov skupiny makier Macro3. Tento názov sa zobrazí na navigačnej table v časti Makrá. Odkazy na jednotlivé makrá v skupine makier vytvoríte pomocou nasledovnej syntaxe:

  názovskupinymakier.názovmakra

  Napríklad syntax z predchádzajúceho obrázka Macro3.FoundMsg sa odvoláva na druhé makro v skupine makier.

 • Ak spustíte makro skupiny buď dvojitým kliknutím na navigačnej table, alebo kliknutím na položku Spustiť Vzhľad tlačidla v skupine Nástroje na karte návrh, program Access vykoná len prvé makro v skupine preruší ho po dosiahnutí druhá názov makra.

Na začiatok stránky

Vytvorenie vloženého makra

Vložené makrá sa líšia od samostatných makier v tom, že sú uložené vo vlastnostiach udalosti formulárov, zostavách alebo ovládacích prvkov. Nezobrazujú sa ako objekty na navigačnej table v časti Makrá. Takto sa databáza ľahšie spravuje, pretože nie je potrebné sledovať objekty samostatných makier obsahujúcich makrá z formulára alebo zostavy. Vložené makrá sa zahrnú do formulárov a zostáv pri ich kopírovaní, importe alebo exporte.

Ak sa napríklad zostava nemá zobrazovať v prípade, že neobsahuje žiadne údaje, môžete do vlastnosti udalosti zostavy vložiť makro Pri neprítomnosti údajov. Hlásenie sa môže zobraziť pomocou akcie OknoHlásenia a namiesto zobrazenia prázdnej strany sa zostava zruší akciou ZrušiťUdalosť.

 1. Na navigačnej table kliknite pravým tlačidlom myši na formulár alebo zostavu, ktorá bude obsahovať makro, a potom kliknite na položku Návrhové zobrazenie Vzhľad tlačidla alebo Zobrazenie rozloženia Vzhľad tlačidla .

 2. Ak sa hárok vlastností ešte nezobrazuje, zobrazte ho stlačením klávesu F4.

 3. Kliknite na ovládací prvok alebo sekciu obsahujúcu vlastnosť udalosti, v ktorej sa má nachádzať vložené makro. Ovládací prvok alebo sekciu (alebo celý formulár alebo zostavu) môžete vybrať pomocou rozbaľovacieho zoznamu v časti Typ výberu v hornej časti hárka vlastností.

 4. Na hárku vlastností kliknite na kartu Udalosť.

 5. Kliknite na vlastnosť udalosti, v ktorej sa má vložené makro nachádzať, a potom kliknite na tlačidlo Tlačidlo zostavovača .

 6. V dialógovom okne Výber zostavovača kliknite na položku Zostavovač makier a potom kliknite na tlačidlo OK.

 7. V Zostavovači makier kliknite na prvý riadok stĺpca Akcia.

 8. V rozbaľovacom zozname Akcia kliknite na požadovanú akciu.

 9. V časti Argumenty akcie zadajte požadované argumenty.

 10. Ak chcete pridať ďalšiu akciu, kliknite na ďalší riadok v stĺpci Akcia a zopakujte kroky 8 a 9.

 11. Po dokončení makra kliknite na položku Uložiť a potom kliknite na položku Zavrieť.

Makro sa spustí pri každom spustení vlastnosti udalosti.

Poznámka: Access umožňuje vytvoriť skupinu makier ako vloženého makra. Však len prvé makro v skupine sa spustí pri spustení udalosti. Nasledujúce makrá v skupine sa ignorujú.

Na začiatok stránky

Úprava makra

 • Vloženie riadka akcie     Pravým tlačidlom myši kliknite na riadok akcie, nad ktorý chcete vložiť nový riadok akcie a potom kliknite na položku Vložiť riadky Obrázok tlačidla .

 • Odstránenie riadka akcie     Pravým tlačidlom myši kliknite na riadok akcie, ktorý chcete odstrániť, a potom kliknite na položku Odstrániť riadky Vzhľad tlačidla .

 • Presúvanie riadka akcie     Riadok akcie vyberte kliknutím na záhlavie riadka na ľavej strane akcie a potom ho presuňte na novú pozíciu.

Viaceré riadky môžete vložiť, odstrániť alebo premiestniť výberom skupiny riadkov a následným vykonaním požadovanej akcie. Skupinu riadkov vyberiete kliknutím na záhlavie riadka prvého požadovaného riadka, podržíte stlačený kláves SHIFT a potom kliknete na záhlavie riadka posledného požadovaného riadka. (Záhlavie riadka je tieňované pole naľavo od každého riadka akcie).

Viaceré riadky môžete vybrať aj tak, že umiestnite kurzor na záhlavie riadka prvého požadovaného riadka a potom kliknutím a posúvaním nahor alebo nadol vyberiete ďalšie riadky.

Poznámka: Pri výbere riadkov klikaním a presúvaním nesmie byť prvý riadok už vybratý. Ak už je vybratý, program Access predpokladá, že sa ho snažíte premiestniť na nové umiestnenie.

Na začiatok stránky

Použitie podmienok na správu akcií makra

podmienka môže obsahovať ľubovoľný výraz, ktorý nadobúda hodnoty True/False alebo Áno/Nie . Akcia makra sa vykoná, ak podmienka nadobudne hodnotu True (alebo hodnotu Áno).

Ak chcete zadať podmienku akcie makra, najprv v Zostavovači makier zobrazte stĺpec Podmienka:

 • Na karte Návrh v skupine Zobraziť/Skryť kliknite na položku Podmienky Vzhľad tlačidla .

Do stĺpca Podmienka zadajte výraz. Pred výraz nezadávajte znak rovnosti (=). Ak sa má podmienka použiť pre viacero akcií naraz, zadajte ... do každého nasledujúceho riadka. Napríklad:

Podmienka používaná pre viacero akcií makra

Tip: Ak chcete, aby program Access dočasne ignoroval akciu, ako podmienku zadajte hodnotu False. Dočasné ignorovanie akcie môže byť užitočné vtedy, keď sa snažíte nájsť v makre problémy.

Príklady podmienok makra

Použite tento výraz

na vykonanie akcie, ak

[Mesto]="Paríž"

Paríž predstavuje hodnotu poľa Mesto vo formulári, z ktorého je spustené makro.

DCount("[IdentifikáciaObjednávky]", "Objednávky")>35

Pole IdentifikáciaObjednávky v tabuľke Objednávky obsahuje viac ako 35 položiek.

DCount("*", "Podrobnosti objednávky", "[Identifikácia objednávky]=Formuláre![Objednávky]![IdentifikáciaObjednávky]")>3

V tabuľke Podrobnosti objednávky sa nachádzajú najmenej tri položky, ktorých hodnota poľa IdentifikáciaObjednávky v tabuľke zodpovedá hodnote poľa IdentifikáciaObjednávky vo formulári Objednávky.

[DátumDodania] Between #2-Feb-2007# And #2-Mar-2007#

Hodnota poľa DátumDodania vo formulári, z ktorého sa makro spúšťa, nie je skoršia než 2. februára 2007 ani neskoršia než 2. marca 2007.

Formuláre![Produkty]![JednotkyNaSklade]<5

Hodnota poľa JednotkyNaSklade vo formulári Produkty je menšia ako 5.

IsNull([Meno])

Hodnota meno vo formulári, z ktorého je spustené makro, je Null (nemá žiadnu hodnotu). Tento výraz sa rovná [meno] je Null.

[Krajina]="Veľká Británia" And Formuláre![PredajCelkom]![ObjednávkyCelkom]>100

Hodnota poľa Krajina vo formulári, z ktorého sa spúšťa makro, je Veľká Británia a hodnota poľa ObjednávkyCelkom vo formulári PredajCelkom je väčšia ako 100.

[Krajina] In ("Francúzsko", "Taliansko", "Španielsko") And Len([PSČ])<>5

Hodnota poľa Krajina vo formulári, z ktorého je spustené makro, je Francúzsko, Taliansko, Španielsko a PSČ neobsahuje 5 znakov.

MsgBox("Potvrdiť zmeny?",1)=1

Kliknete na tlačidlo OK v dialógovom okne, v ktorom funkcia MsgBox zobrazí výzvu Potvrdiť zmeny?. Ak v dialógovom okne kliknete na tlačidlo Zrušiť, program Access akciu ignoruje.

[DočasnéPremenné]![MojaPremenná]=43

Hodnota dočasnej premennej MyVar (vytvorené pomocou makra NastaviťDočasnúPremennú ) sa rovná 43.

[ChybaMakra]<>0

Hodnota vlastnosti ChybaMakračíslo nie je rovný 0, čo znamená, že v makre sa vyskytla chyba. Táto podmienka možno použiť v spojení s VymazaťChybuMakra a akcií makra PriChybe na kontrolu, čo sa stane, keď sa vyskytne chyba.

Ďalšie informácie o výrazoch nájdete v článku Vytvorenie výrazu.

Na začiatok stránky

Ďalšie informácie o akciách makier

Počas práce so Zostavovačom makier ďalšie informácie o akciách a argumentoch získate kliknutím na ne a čítaním opisov, ktoré sa zobrazia v poli v pravom dolnom rohu okna Zostavovač makier. Ku každej akcii makra je taktiež priradená téma Pomocníka. Ďalšie informácie o akciách nájdete pomocou výberu akcie zo zoznamu akcií a následným stlačeným klávesu F1.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×