Vytvorenie lokality

Pred vytvorením lokality sa musíte rozhodnúť, či chcete vytvoriť podlokalitu v rámci existujúcej štruktúry lokality alebo novú lokalitu najvyššej úrovne. Tento článok poskytuje základné informácie, ktoré vám pomôžu rozhodnúť sa. Ak potrebujete ďalšie rady alebo ak potrebujete vytvoriť viaceré podlokality či lokality najvyšších úrovní, môžete sa obrátiť na správcu.

Obsah tohto článku

Prehľad

Rozhodovanie o vytvorení podlokality alebo lokality najvyššej úrovne

Vytvorenie podlokality v rámci existujúcej lokality

Vytvorenie lokality najvyššej úrovne pomocou samoobslužného vytvorenia lokality

Ďalšie spôsoby vytvárania lokalít

Lokalita predstavuje skupinu súvisiacich webových stránok, ktoré poskytujú tímu priestor na prácu na projektoch, na uskutočňovanie schôdzí a na zdieľanie informácií. Organizácia môže použiť webová podlokalita alebo lokalita najvyššej úrovne na rozdelenie obsahu lokality do oddelených, samostatne spravovaných lokalít. Môže napríklad vytvoriť samostatné lokality pre každý produkt alebo oblasť.

Webové lokality najvyššej úrovne môžu mať mnoho podlokalít a podlokality môžu mať zasa ďalšie podlokality. Celá štruktúra webovej lokality najvyššej úrovne a všetkých jej podlokalít sa nazýva kolekcia lokalít.

Možnosť vytvárania lokalít a podlokalít závisí od toho, ako organizácia nastavila svoje lokality a povolenia na ich vytváranie. V niektorých organizáciách je potrebná prísna kontrola nad tým, kto, kedy a kde môže vytvárať lokality. Iné organizácie poskytujú používateľom väčšiu voľnosť pri vytváraní lokalít.

Podlokalita

Ak máte úroveň povolení Návrh, môžete vytvoriť novú podlokalitu v rámci existujúcej štruktúry lokality. Na základe predvoleného nastavenia sa ako prvá časť adresy URL novej podlokality používa adresa URL nadradenej lokality. Podlokalita môže dediť povolenia a navigáciu existujúcej lokality, no môžete tiež zadať jedinečné povolenia a navigáciu. Nová podlokalita môže napríklad používať na základe predvoleného nastavenia existujúci panel prepojení v hornej časti a domovskú stránku, ale môžete určiť, aby používala svoj vlastný panel prepojení a domovskú stránku.

Panel prepojení v hornej časti

Panel prepojení v hornej časti sa zobrazuje ako jedna alebo viacero kariet s hypertextovými prepojeniami v hornej časti všetkých stránok. Ak je lokalita pomenovaná napríklad Plánovanie schôdze, prepojenia na lokalitu Plánovanie schôdze sa môžu zobraziť na paneli prepojení v hornej časti nadradenej lokality, takže používatelia, ktorí navštívia nadradenú lokalitu, môžu ľahko nájsť lokalitu Plánovanie schôdze.

Keď vytvoríte novú podlokalitu, môžete ju zahrnúť medzi navigačné prvky nadradenej lokality a pomôcť tak používateľom nájsť vašu lokalitu. Podlokalitu môžete zahrnúť napríklad na panel prepojení v hornej časti a na panel rýchleho spustenia nadradenej lokality. Panel pre rýchle spustenie je umiestnený na bočnej strane väčšiny stránok zobrazených pre používateľa priamo pod prepojením Zobraziť obsah celej lokality.

Rýchle spustenie

Lokalita najvyššej úrovne

Na základe predvoleného nastavenia môže lokality najvyššej úrovne (a kolekcie lokalít založené na lokalitách najvyššej úrovne) vytvárať len správca, ktorý však môže povoliť samoobslužné vytváranie lokalít, čím umožní ďalším používateľom vytvárať lokality najvyššej úrovne. Ak je povolené samoobslužné vytváranie lokalít, používatelia s úrovňami povolení Úplný prístup, Návrh, Prispieť a Čítať môžu vytvárať lokality. Lokalita najvyššej úrovne nemôže dediť navigáciu ani povolenia z inej lokality. Obsahuje vlastné navigačné prvky a povolenia, tieto povolenia však môžete upravovať. Keď vytvoríte novú lokalitu najvyššej úrovne, prepojenia na ňu sa automaticky nepridajú na inú lokalitu. Navigačné prvky iných lokalít môžete neskôr upraviť tak, aby odkazovali na vašu lokalitu.

Poznámka: Na základe predvoleného nastavenia sa nové lokality najvyššej úrovne a kolekcie týchto lokalít vytvárajú v adresári lokalít, ktorý sa nachádza na ceste servera. Napríklad lokalita s názvom Lokalita_A by mala takúto adresu URL: http://názov_servera/lokality/Lokalita_A/default.aspx. Na základe predvoleného nastavenia sa cesta nazýva /lokality, hoci tento názov sa môže meniť v závislosti od jazyka lokality. Správca môže zmeniť názov alebo umiestnenie tejto cesty definovaním spravovaných ciest. Ak však vytvoríte lokalitu pomocou samoobslužného vytvárania lokalít, nebudete môcť zmeniť cestu k lokalitám.

Na začiatok stránky

Rozhodovanie o vytvorení podlokality alebo lokality najvyššej úrovne

Pri vytváraní lokality musíte vybrať, či vytvoríte podlokalitu v rámci tej istej kolekcie lokalít alebo webovú lokalitu najvyššej úrovne v samostatnej kolekcii lokalít. Toto rozhodnutie by malo vychádzať z toho, koľko prvkov majú lokality spoločných, či chcete mať možnosť spravovať ich jednotlivo a či chcete, aby zdieľali niektoré prvky, napríklad navigáciu alebo vyhľadávanie.

V rámci kolekcie lokalít môžu všetky lokality používať tie isté prvky:

 • navigáciu,

 • typy obsahu,

 • toky činností,

 • skupiny zabezpečenia,

 • vyhľadávacie polia v zoznamoch,

 • rozsah vyhľadávania,

 • množinu funkcií.

V nasledujúcich situáciách vytvorte podlokality v rámci kolekcie lokalít:

 • Chcete zdieľať navigáciu medzi lokalitami.

 • Chcete, aby podlokality dedili povolenia z nadradených lokalít.

 • Chcete zdieľať zoznamy medzi lokalitami.

 • Chcete zdieľať prvky návrhu (napríklad motívy alebo štýly) medzi lokalitami.

V nasledujúcich situáciách zvoľte vytvorenie webových lokalít najvyššej úrovne v samostatných kolekciách lokalít:

 • Potrebujete samostatné zabezpečenie rôznych lokalít.

  Poznámka: Aj keď máte jedinečné povolenia pre podlokalitu, v niektorých prípadoch je potrebné zabezpečiť, aby dve lokality nemali spoločných používateľov ani povolenia. V takých prípadoch by ste mali použiť samostatné kolekcie lokalít.

 • V budúcnosti možno bude potrebné presunúť kolekciu lokalít do odlišnej databázy.

 • Chcete mať možnosť zálohovať alebo obnoviť konkrétnu lokalitu.

 • Chcete obmedziť rozsah toku činností len pre konkrétnu lokalitu.

 • Chcete mať samostatný rozsah vyhľadávania len pre konkrétnu lokalitu.

Na začiatok stránky

Vytvorenie podlokality v rámci existujúcej lokality

Pred vytvorením lokality skontrolujte, či sa v rámci lokality nachádzate na mieste, kde chcete vytvoriť novú podlokalitu.

Na stránke Celý obsah lokality kliknite na položku Zobraziť celý obsah lokality a potom na položku Vytvoriť.

Tip: Vo väčšine prípadov je možné namiesto dokončenia tohto kroku použiť ponuku Akcie lokality Ponuka Akcie lokality .

 1. V zozname Webové stránky kliknite na položku Lokality a pracovné priestory.

 2. V sekcii Názov a popis zadajte názov lokality. Názov je povinný.

  Názov sa zobrazí v hornej časti webovej stránky v navigačných prvkoch, ktoré pomáhajú používateľom nájsť a otvoriť lokalitu.

 3. Do poľa Popis zadajte popis účelu lokality. Popis je nepovinný.

  Popis sa zobrazuje v hornej časti webovej stránky a pomáha používateľom pochopiť účel lokality.

 4. V sekcii Adresa webovej lokality zadajte adresu URL vašej lokality. Prvá časť je už zadaná.

  Ak sa chcete vyhnúť možným problémom pri aktualizácii alebo upravovaní lokality, nezadávajte ako vo webovej adrese žiadny z nasledujúcich špeciálnych znakov.

  Špeciálne znaky, ktoré by sa nemali používať

  Špeciálne znaky, ktoré by sa nemali používať

  /

  \\

  :

  *

  ?

  "

  <

  >

  |

  #

  \t

  {

  }

  %

 5. V sekcii Výber šablóny kliknite na požadovanú kartu a potom vyberte šablónu lokality, ktorú chcete použiť.

  Príklady bežných predvolených šablón lokality

 6. V sekcii Povolenia vyberte, či chcete poskytnúť prístup tým istým používateľom, ktorí majú prístup k príslušnej nadradenej lokalite, alebo jedinečnej množine používateľov.

  Ak kliknete na položku Použiť jedinečné povolenia, môžete nastaviť povolenia neskôr, keď dokončíte zadávanie informácií na aktuálnej stránke.

 7. V sekcii Navigácia vyberte, či sa má nová podlokalita zobrazovať v navigácii nadradenej lokality.

  Na základe predvoleného nastavenia sa panel pre rýchle spustenie zobrazuje na bočnej strane väčšiny stránok zobrazených pre používateľa priamo pod prepojením Zobraziť obsah celej lokality. Panel prepojení v hornej časti sa zobrazuje ako jedna alebo viacero kariet s hypertextovými prepojeniami v hornej časti všetkých stránok.

 8. V sekcii Dedenie navigácie zadajte, či sa má panel prepojení v hornej časti lokality zdediť z nadradenej lokality alebo či sa má na tomto paneli zobrazovať vlastná množina prepojení.

  Toto nastavenie ovplyvní, či sa nová lokalita zobrazí ako súčasť panela podrobností navigácie v nadradenej lokalite. Panel podrobností navigácie poskytuje množinu hypertextových prepojení, ktoré umožňujú používateľom lokality rýchlu navigáciu v hierarchii lokalít v rámci kolekcie lokalít, akou je napríklad Plánovanie schôdze. Keď prejdete na stránku na nižšej úrovni v hierarchii lokalít, na tejto stránke sa zobrazí panel podrobností navigácie. Ak kliknete na tlačidlo Nie, podlokalita nebude obsahovať panel podrobností navigácie nadradenej lokality.

 9. Kliknite na tlačidlo Vytvoriť.

  Ak ste pre podlokalitu zadali rovnaké povolenie, ako má nadradená lokalita, nová lokalita sa vytvorí po kliknutí na položku Vytvoriť. Ak ste zadali jedinečné povolenia, zobrazí sa stránka Nastaviť skupiny pre túto lokalitu, na ktorej môžete nastaviť skupiny pre podlokalitu.

 10. Ak sa zobrazí stránka Nastaviť skupiny pre túto lokalitu, musíte určiť, či sa majú vytvoriť nové skupiny alebo použiť existujúce skupiny návštevníkov, členov a vlastníkov tejto lokality. V každej sekcii vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

  • Ak kliknete na položku Vytvoriť novú skupinu, prijmite automaticky vytvorený názov pre novú skupinu SharePoint alebo zadajte nový názov a následne pridajte požadovaných používateľov. Kliknite na ikonu začiarknutia, ak chcete overiť zadané názvy, alebo kliknite na ikonu adresára a vyhľadajte ďalšie názvy v adresári.

   V sekcii Návštevníci tejto lokality môžete pridať všetkých overených používateľov do skupiny Návštevníci, ktorá na základe predvoleného nastavenia poskytuje svojim členom povolenie na čítanie obsahu danej lokality.

  • Ak kliknete na položku Použiť existujúcu skupinu, vyberte zo zoznamu požadovanú skupinu lokality SharePoint.

   Ak existujú viaceré skupiny lokality SharePoint, zoznam nemusí byť úplný. Kliknite na položku Viac, aby sa zobrazil úplný zoznam, alebo na položku Menej, aby sa zoznam skrátil.

 11. Kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Vytvorenie lokality najvyššej úrovne pomocou samoobslužného vytvorenia lokality

Na vytvorenie lokality pomocou samoobslužného vytvárania lokalít je potrebné, aby správca najprv povolil samoobslužné vytváranie lokalít v centrálnej správe služby SharePoint.

Ak je povolené samoobslužné vytváranie lokalít, zobrazí sa oznam s prepojením na vytváranie lokalít v zozname Oznamy na danej lokalite. Ak sa tento oznam nezobrazuje, obráťte sa na správcu, ktorý vám poskytne informácie o adrese URL pre samoobslužné vytváranie lokalít.

 1. V kolekcii lokalít prejdite na lokalitu najvyššej úrovne.

  Ak ste na podlokalite lokality najvyššej úrovne, kliknite na domovskú stránku na paneli prepojení v hornej časti alebo na prvú lokalitu v hierarchii na paneli podrobností navigácie. Ak sa napríklad nachádzate na stránke Projekty v rámci lokality Marketing a na paneli podrobností sa zobrazuje cesta Tímová lokalita>Marketing>Projekty, kliknite na položku Tímová lokalita.

 2. Na domovskej stránke lokality najvyššej úrovne zobrazte zoznam Oznamy.

  Ak na domovskej stránke nevidíte oznam pre samoobslužné vytváranie lokalít, zobrazte úplný zoznam kliknutím na položku Oznamy. Ak sa nezobrazí zoznam Oznamy, kliknite na položku Zobraziť obsah celej lokality a potom v časti Zoznamy vyhľadajte položku Oznamy.

  Tip: Ak poznáte adresu URL pre samoobslužné vytváranie lokalít, môžete ju zadať alebo prilepiť priamo na panel adries v prehľadávači a nemusíte vyhľadávať oznam pre vytváranie lokalít.

 3. V ozname s názvom Samoobslužné vytváranie lokalít kliknite na adresu URL pre vytvorenie novej webovej lokality. Ak sa nezobrazí adresa URL, kliknite na oznam, aby sa celý otvoril.

  Na základe predvoleného nastavenia sa oznam nazýva Samoobslužné vytváranie lokalít, no správca ho môže prispôsobiť.

 4. Na stránke Nová lokalita SharePoint v sekcii Názov a popis zadajte názov lokality. Názov je povinný.

  Názov sa zobrazí v hornej časti webovej stránky v navigačných prvkoch, ktoré pomáhajú používateľom nájsť a otvoriť lokalitu.

 5. V sekcii Názov a popis zadajte popis účelu lokality do poľa Popis. Popis je nepovinný.

  Popis sa zobrazuje v hornej časti webovej stránky a pomáha používateľom pochopiť účel lokality.

 6. V sekcii Adresa webovej lokality zadajte adresu URL vašej lokality. Prvá časť je už zadaná.

  Ak sa chcete vyhnúť možným problémom pri aktualizácii alebo upravovaní lokality, nezadávajte ako vo webovej adrese žiadny z nasledujúcich špeciálnych znakov.

  Špeciálne znaky, ktoré by sa nemali používať

  Špeciálne znaky, ktoré by sa nemali používať

  /

  \\

  :

  *

  ?

  "

  <

  <

  |

  #

  \t

  {

  }

  %

 7. V sekcii Výber šablóny kliknite na požadovanú kartu a potom vyberte šablónu lokality, ktorú chcete použiť.

  Príklady bežných predvolených šablón lokality

  • Tímová lokalita     Túto šablónu lokality vyberte vtedy, keď chcete vytvoriť lokalitu, ktorú môžu tímy použiť na vytváranie, organizovanie a zdieľanie informácií. Šablóna obsahuje knižnicu dokumentov a základné zoznamy ako sú Oznamy, Kalendár, Kontakty alebo Prepojenia.

  • Prázdna lokalita     Túto šablónu lokality vyberte vtedy, keď chcete vytvoriť lokalitu s prázdnou domovskou stránkou, ktorú plánujete neskôr prispôsobiť. Môžete použiť program na návrh webu, ktorý je kompatibilný so aplikáciou Windows SharePoint Services, ako je napríklad program Microsoft Office SharePoint Designer 2007, na pridanie interaktívných zoznamov alebo iných funkcií.

  • Lokalita pracovného priestoru dokumentu     Túto šablónu lokality vyberte vtedy, keď chcete vytvoriť lokalitu, ktorá členom tímu pomôže pri spolupráci s dokumentmi. Táto šablóna poskytuje knižnicu dokumentov pre uloženie hlavného dokumentu a podporných súborov, zoznam Úlohy pre pridelenie položiek úloh a zoznam Prepojenia pre získanie zdrojov súvisiacich s dokumentom.

  • Lokalita wiki     Túto šablónu lokality vyberte vtedy, keď chcete vytvoriť lokalitu, kde používatelia môžu webové stránky rýchlo a jednoducho pridať, upraviť alebo prepojiť.

  • Lokalita blogu     Túto šablónu lokality vyberte vtedy, keď chcete vytvoriť lokalitu, kde používatelia môžu posielať informácie a ostatným povoliť komentovať ich.

  • Lokalita pre základné centrum schôdzí     Túto šablónu lokality vyberte vtedy, keď chcete vytvoriť lokalitu, ktorá pomáha pri plánovaní, organizovaní a sledovaní schôdzí s ostatnými členmi tímu. Šablóna obsahuje nasledovné zoznamy: Ciele, Účastníci, Agenda a Knižnica dokumentov.

  • Prázdna lokalita pre centrum schôdzí     Túto šablónu lokality vyberte vtedy, keď chcete vytvoriť prázdnu lokalitu pre centrum schôdzí, ktorú si môžete prispôsobiť podľa vlastných požiadaviek.

  • Lokalita pre rozhodnutia centra schôdzí     Túto šablónu lokality vyberte vtedy, keď chcete vytvoriť lokalitu, ktorá je dobrým miestom pre kontrolu dokumentov a zaznamenanie ľubovoľných rozhodnutí, ktoré boli v rámci schôdze prijaté. Šablóna obsahuje nasledovné zoznamy: Ciele, Účastníci, Agenda, Knižnica dokumentov, Úlohy a Rozhodnutia.

  • Lokalita pre centrum spoločenských udalostí     Túto šablónu lokality vyberte vtedy, keď chcete vytvoriť lokalitu, ktorá pomáha pri plánovaní a koordinovaní spoločenských udalostí. Šablóna obsahuje nasledovné zoznamy: Účastníci, Smery, Veci na prinesenie, Diskusie a Knižnica obrázkov.

  • Lokalita pre viacero centier schôdzí     Túto šablónu lokality vyberte vtedy, keď chcete vytvoriť lokalitu, ktorá poskytuje všetky základy pre plánovanie, organizovanie a sledovanie schôdzí s viacerými stránkami. Šablóna obsahuje nasledovné zoznamy: Ciele, Účastníci a Agenda, a okrem toho aj dve prázdne stránky na prispôsobenie podľa vlastných požiadaviek.

 8. Kliknite na tlačidlo Vytvoriť.

  Zobrazí sa stránka Nastaviť skupiny pre túto lokalitu, na ktorej môžete nastaviť skupiny pre lokalitu.

 9. V jednotlivých sekciách stránky Nastaviť skupiny pre túto lokalitu prijmite automaticky vytvorený názov pre novú skupinu SharePoint alebo zadajte nový názov a následne pridajte požadovaných používateľov alebo skupiny. Ak chcete overiť zadané názvy, kliknite na ikonu začiarknutia, alebo kliknite na ikonu adresára a vyhľadajte ďalšie názvy v adresári.

 10. Kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Ďalšie spôsoby vytvárania lokalít

Ak ste správca alebo vývojár, alebo ak máte program na navrhovanie webových lokalít, ktorý je kompatibilný so službou Windows SharePoint Services, môžete vytvárať lokality aj inými spôsobmi.

 • Vytváranie lokalít v centrálnej správe služby SharePoint    Ak ste správcom servera, môžete vytvárať kolekcie lokalít pomocou centrálnej správy služby SharePoint. Ďalšie informácie nájdete v Pomocníkovi centrálnej správy a v príručke Planning Guide služby Windows SharePoint Services.

 • Vytváranie lokalít pomocou operácie príkazového riadka    Ak ste správcom, môžete vytvárať lokality pomocou príkazu createsites a parametrov. Ďalšie informácie nájdete v Pomocníkovi centrálnej správy a v príručke Planning Guide služby Windows SharePoint Services.

 • Vytváranie lokalít pomocou programovania    Ak ste vývojárom, môžete vytvárať a prispôsobovať lokality pomocou programovania. Ďalšie informácie nájdete v stredisku Microsoft Windows SharePoint Services Developer Center.

 • Vytváranie lokalít v kompatibilnom programe pre navrhovanie webových lokalít    Ak máte program pre navrhovanie webových lokalít, ktorý je kompatibilný so službou Windows SharePoint Services, môžete pomocou neho vytvárať a prispôsobovať lokality. Ďalšie informácie nájdete v Pomocníkovi tohto programu.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×