Vytvorenie kontingenčného diagramu

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Obsah tohto článku

Informácie o kontingenčných diagramov a zdrojov údajov

Časti kontingenčného diagramu

Príklad scenár

Vytvorenie kontingenčného diagramu

Obnovenie údajov v kontingenčného diagramu

Filtrovanie údajov v kontingenčného diagramu

Prispôsobenie údajov v uzly Kontingenčný graf

Obmedzenie počtu uzly úrovne

Čo sú kontingenčné diagramy a zdroje údajov

Kontingenčný diagram je kolekcia tvarov usporiadaných do stromovej štruktúry, ktorá pomáha pri analýze a súhrne údajov vo vizuálnom a jednoducho zrozumiteľnom formáte. Začiatkom kontingenčného diagramu je jeden tvar (hlavný uzol), ktorý obsahuje informácie importované z pracovného hárka, tabuľky, zobrazenia alebo kocky. Hlavný uzol môžete rozdeliť na ďalšie vedľajšie uzly a zobraziť tak údaje rôznymi spôsobmi.

Poznámka: Ak chcete vizuálne prezentujú každý riadok v hárku, tabuľke alebo zobrazení, ale nie je potrebné analyzovať alebo Sumarizácia údajov, použite funkciu Prepojiť údaje s tvarmi na karte údaje . Ďalšie informácie nájdete v téme vylepšenie údajov pomocou údajových grafických prvkov.

Kategórie, úrovne a uzly

Ak chcete porozumieť kategóriám, úrovniam a uzlom, premýšľajte nad každým prvkom v kontexte zdroja údajov:

 • Každý stĺpec zdroja údajov je nečíselný alebo číselný.

 • Premýšľajte o nečíselných stĺpcoch ako o kategóriách  – napríklad Štvrťrok, Predajca alebo Telefónne číslo. Každá z uvedených kategórií sa môže stať úrovňou pod hlavným uzlom. Pamätajte, že hodnoty pod stĺpcom, napr. Telefónne číslo, môžu byť číslami, ale nejde o čísla, ktoré možno sčítavať ani vytvárať ich súhrny.

 • Pokúste sa považovať číselné stĺpce za údaje, ako napríklad čísla alebo mena, ktoré možno sčítavať, vytvárať ich priemery, alebo ktoré majú minimálne a maximálne hodnoty.

 • Každý uzol môžete považovať za skupinu riadkov zo zdroja údajov, ktoré majú bežnú hodnotu v určenom stĺpci. Napríklad v prípade kategórie Štvrťrok možno všetky riadky s hodnotou 4. štvrťrok zoskupiť do jedného uzla.

Zdroje údajov

Na vytvorenie kontigenčného diagramu môžete použiť nasledujúce zdroje údajov:

 • Zošit programu Microsoft Office Excel

 • Databáza programu Microsoft Office Access

 • Microsoft SharePoint zoznam

 • Databáza aplikácie Microsoft SQL Server

 • Analytické služby servera Microsoft SQL Server

 • Iné zdroje údajov OLE DB alebo ODBC

Na začiatok stránky

Časti kontingenčného diagramu

Časti kontingenčného diagramu

1. Názov kontingenčného diagramu

2. Hlavný uzol kontingenčného diagramu

3. Tvar rozdelenia

4. Údajová legenda

5. Tvary 3. štvrťrok a 4. štvrťrok spolu vytvárajú úroveň

6. Uzol s tvarom použité na pridanie efektu

Na začiatok stránky

Ukážkový scenár

Predpokladajme, že máte pracovný hárok programu Excel s informáciami o predaji športového tovaru za posledné dva štvrťroky (pozri obrázok nižšie).

Údaje o predaji v Exceli

Potrebujete vedieť nasledujúce informácie:

 • Koľko zarobilo každé športové oddelenie?

 • Aký bol príjem za jednotlivé štvrťroky?

 • Aký zisk vykázal každý predajca?

Kontingenčný diagram môže zobraziť údaje usporiadané v troch rozličných stromových zobrazeniach ako odpovede na uvedené tri otázky.

Nasledujúci obrázok zobrazuje tri spôsoby zobrazenia zdrojových údajov ako odpovede na špecifické otázky.

údaje rozdelené 3 spôsobov v Kontingenčný graf

Na začiatok stránky

Vytvorenie kontingenčného diagramu

Ak chcete vytvoriť kontingenčný diagram, môžete použiť šablónu Kontingenčný graf alebo Uzol kontingenčného diagramu tvaru môžete vložiť do diagramu naimportovať. Táto téma popisuje pomocou kontingenčný diagram šablóny na vytvorenie jednej Kontingenčný graf. Informácie o vkladaní Pivot uzol tvarov do iných diagramov programu Visio nájdete v téme Vložiť kontingenčný diagram do ľubovoľnej kresby. Ďalšie informácie o vytváraní kresby s viacerými kontingenčných diagramov v téme Pridanie viacerých kontingenčných diagramov do kresby.

Keď vytvárate kontingenčný diagram, Sprievodca výberom údajov vás navedie na výber zdroja údajov. Údaje sa potom importujú do hlavného uzla kontingenčného diagramu, ktorý sa zobrazí v kresbe. Potom rozbaľte hlavný uzol a zobrazte údaje, ktoré chcete analyzovať.

Poznámka: Je vhodné overiť, či je horná bunka každého stĺpca v hárku programu Excel hlavičkou stĺpca – nie riadkom údajov. Hlavičky sa nevyžadujú, zjednodušujú však pochopenie dokončeného kontingenčného diagramu.

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknite na položku Nový, potom na položku Obchodné a potom dvakrát kliknite na položku Kontingenčný diagram.

 3. Postupujte podľa pokynov Sprievodcu výberom údajov.

  Po kliknutí na položku Dokončiť sa na stránke kreslenia zobrazia nasledujúce tri tvary:

  • Legenda údajov obsahujúca informácie o zdroji údajov

  • Textové pole pre názov kontingenčného diagramu

  • Hlavný uzol, ktorý obsahuje importovanú množinu údajov

 4. Kliknite na hlavný uzol na stránke kreslenia a v okne Kontingenčný diagram v časti Pridať kategóriu kliknite na kategóriu (spravidla stĺpec v zdroji údajov), podľa ktorej chcete zoskupiť údaje.

  Poznámka: Je možné, že budete musieť maximalizovať zobrazenie okna Kontingenčný diagram, aby ste videli všetky funkcie.

Ak chcete ďalej rozbaľovať nové vedľajšie uzly a zobraziť ďalšie úrovne, kliknite na uzol, ktorý chcete rozbaliť a opakujte krok 4.

Na začiatok stránky

Obnovenie údajov v kontingenčnom diagrame

Údaje v existujúcom kontingenčnom diagrame je možné obnoviť. Ak kresba obsahuje viac než jeden kontingenčný diagram, môžete ho (alebo všetky) obnoviť.

 • Ak chcete obnoviť kontingenčný diagram, vyberte ho v kresbe. Na karte Kontingenčný diagram v skupine Údaje kliknite na položku Obnoviť.

 • Ak chcete obnoviť všetky kontingenčné diagramy v kresbe, kliknite na šípku pod položkou Obnoviť a kliknite na položku Obnoviť všetko.

Na začiatok stránky

Filtrovanie údajov v kontingenčnom diagrame

Každý uzol na úrovni kontingenčného diagramu predstavuje skupinu riadkov v zdroji údajov, ktoré zdieľajú spoločnú hodnotu. Napríklad uzol pre štvrtý štvrťrok (4. štvrťrok) bude obsahovať všetky číselné údaje pre riadky, ktoré majú hodnotu 4. štvrťrok v stĺpci Štvrťrok.

Môžete použiť filtre na výber uzlov, ktoré sa zobrazia na danej úrovni. Ak napríklad údaje za prvý štvrťrok nie sú predmetom záujmu, uzol 1. štvrťrok môžete skryť:

 1. V okne Kontingenčný diagram v časti Pridať kategóriu kliknite pravým tlačidlom myši na údaje (názov kategórie), ktoré chcete filtrovať a potom kliknite na položku Konfigurovať stĺpec.

 2. V Stĺpci Konfigurácia dialógové okno, v časti Filter v časti údaje zobraziť, kde: názov kategórie, vyberte operácie v ľavom stĺpci a zadajte hodnoty do stĺpca úplne vpravo, ak chcete zadať údaje, ktoré chcete pracovať s.

  V kresbe sa zobrazia iba uzly s informáciami, ktoré spĺňajú vybraté kritériá.

Ak chcete zrušiť filter, nastavte operácie v krajnom ľavom stĺpci zoznamu Zobraziť údaje, kde na hodnotu (Vyberte operáciu).

Poznámka: Ak je zdrojom údajov služieb SQL Server Analysis Services kocky, kliknite pravým tlačidlom, ktorý chcete filtrovať, kliknite na položku Konfigurovať rozmeru a v dialógovom okne Konfigurácia dimenzie, kliknite na tlačidlo Konfigurovať úroveň. Konfigurácia úrovne dialógové okno, v časti Filter v časti Zobraziť údaje kde názov kategórie, vyberte operácie v ľavom stĺpci a zadajte hodnoty do stĺpca úplne vpravo, ak chcete zadať údaje, ktoré chcete pracovať s.

Na začiatok stránky

Prispôsobenie údajov v uzloch kontingenčného diagramu

Keď rozbalíte uzol kontingenčného diagramu, v každom uzle sa zobrazí predvolená množina údajov. Môžete zmeniť zobrazené údaje, názov údajov a spôsob vytvárania súhrnu číselných údajov.

Zobrazenie alebo skrytie špecifických údajov

Keď zobrazíte alebo skryjete číselné údaje (spravidla stĺpec v zdroji údajov), zmena sa použije vo všetkých uzloch vo vybratom kontingenčnom diagrame.

 1. Vyberte ľubovoľný uzol kontingenčného diagramu.

 2. V okne Kontingenčný diagram v časti Pridať súčet začiarknite alebo zrušte začiarknutie políčok pre údaje, ktoré chcete zobraziť alebo skryť.

Zmena súhrnu číselných údajov

Predvolené údaje zobrazené v uzle kontingenčného diagramu predstavujú súčet prvého stĺpca zo zdroja údajov. Môžete zmeniť funkciu súhrnu z hodnoty Súčet na Priemer, Minimálna hodnota, Maximálna hodnota alebo Počet.

Poznámka: Tento krok sa nevzťahuje na analytické služby servera SQL Server.

 • V okne Kontingenčný diagram v časti Pridať súčet kliknite pravým tlačidlom myši na položku, ktorú chcete zmeniť a vyberte funkciu súhrnu, ktorú chcete použiť.

Zmena názvu položiek v zoznamoch Pridať kategóriu a Pridať súčty

 1. V okne Kontingenčný diagram v časti Pridať kategóriu alebo Pridať súčet kliknite pravým tlačidlom myši na položku, ktorú chcete zmeniť a potom kliknite na položku Konfigurovať stĺpec.

 2. Do poľa Názov dialógového okna Konfigurácia stĺpca zadajte nový názov.

  Ak sa chcete vrátiť k pôvodnému názvu, kliknite na položku Použiť názov zdroja.

Na začiatok stránky

Obmedzenie počtu uzlov na úrovniach

Môžete vybrať počet uzlov, ktoré sa zobrazia na jednej úrovni alebo na všetkých úrovniach kontingenčného diagramu. Ide o užitočnú pomôcku, keď pracujete s veľkými hárkami, tabuľkami alebo zobrazeniami a nechcete, aby sa všetky údaje rozdelili do jednotlivých uzlov.

Predpokladajme, že chcete zobraziť iba prvých 5 uzlov na úrovni predajcov alebo prvých 20 uzlov na úrovni objednávok.

Obmedzenie počtu uzlov zobrazených na všetkých úrovniach

 1. Kliknite na hlavný uzol kontingenčného diagramu, ktorý chcete zmeniť.

 2. Na karte Kontingenčný diagram v skupine Údaje kliknite na spúšťač dialógového okna Možnosti údajov.

 3. V dialógovom okne Možnosti kontingenčného diagramu v časti Možnosti údajov začiarknite políčko Obmedziť položky v každom rozdelení.

 4. Do poľa Maximálny počet položiek zadajte maximálny počet uzlov, ktoré chcete zobraziť.

  Za každú úroveň sa v kontingenčnom diagrame zobrazí nový uzol s tromi bodkami (...) v záhlaví okna. Tieto tvary obsahujú skryté uzly pre každú úroveň.

Obmedzenie počtu uzlov zobrazených na jednej úrovni

 1. V diagrame, vyberte tvar rozdelenia úrovne, ktorú chcete obmedziť.

 2. Na karte Kontingenčný diagram v skupine Zoradiť a filtrovať kliknite na položku Zoradiť a filtrovať.

 3. V dialógovom okne Možnosti rozdelenia v časti Zobraziť začiarknite políčko Obmedziť položky v tomto rozdelení.

 4. Do poľa Maximálny počet položiek zadajte maximálny počet uzlov, ktoré chcete zobraziť.

  V kontingenčnom diagrame sa zobrazí nový uzol s tromi bodkami (...) v záhlaví okna. Tento tvar obsahuje skryté údaje za danú úroveň.

Na začiatok stránky

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×