Vytvorenie jednoduchej zostavy naformátovaním údajového hárka

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Po otvorení tabuľky alebo Zobraziť výsledky dotazu, Microsoft Office Access 2007 zobrazí výsledok tabuľky alebo dotazu v údajovom zobrazení. Tabuľka údajov alebo dotaz výsledky, ktoré sa zobrazujú v údajovom zobrazení sa bežne označuje ako údajový hárok. Môžete prispôsobiť vzhľad údajového hárka na zobrazenie konkrétnych údajov pre použitie ako jednoduchej zostavy.

Čo vás zaujíma?

Získajte informácie o údajových hárkoch

Usporiadanie údajov úpravou a pohybom stĺpcov alebo riadkov

Zmena farby mriežky štýl a pozadia

Zmena formátu textu

Zhrnutie údajov pridaním riadka súčtu

Použitie zoraďovania a filtrovania

Uložte zmeny rozloženia

Získajte informácie o údajových hárkoch

Údajový hárok je vizuálne znázornenie údajov obsiahnutých v tabuľke alebo výsledkov vrátených dotazom. Zobrazuje polia pre každý záznam z tabuľky, formulára alebo výsledok dotazu v tabuľkovom formáte (riadkov a stĺpcov), ako je znázornené nižšie.

Tabuľka Zamestnanci v údajovom zobrazení

Na základe predvoleného nastavenia tabuliek, dotazov, otvorte v údajovom zobrazení. Na navigačnej table kliknite pravým tlačidlom myši na tabuľku alebo dotaz a potom kliknite na položku Otvoriť v kontextovej ponuke otvorte tabuľku alebo dotaz ako údajový hárok.

Podpísané makro a digitálny certifikát

Keď použitie konkrétnych formátoch riadkov a stĺpcov alebo pridajte riadok súčtu, údajový hárok môžete tiež slúžiť ako jednoduchej zostavy.

Na začiatok stránky

Usporiadanie údajov úpravou a pohybom stĺpcov alebo riadkov

Môžete usporiadať údaje, aby sa ľahšie, ak chcete zobraziť alebo ak chcete zobraziť len požadované údaje v určitom čase v údajovom hárku. Táto časť popisuje niekoľko spôsobov, v ktorom môžete to urobiť.

Zmena veľkosti stĺpcov alebo riadkov

Niekedy nie všetky stĺpce v údajovom hárku sa zmestí na obrazovke alebo výtlačku alebo jednotlivých stĺpcov môžu zaberať viac miesta, než koľko potrebujú pre ich obsah. Okrem toho môžete zmeniť výšku riadkov tak, aby sa text, ktorý sa nehodia do stĺpca môžete pokračovať v novom riadku.

Po otvorení tabuľky, dotazu alebo formulára v údajovom zobrazení, môžete manuálne zmeniť veľkosť jednotlivých stĺpcov alebo automatické prispôsobenie veľkosti stĺpca podľa obsahu.

Manuálna zmena veľkosti stĺpca

 1. Umiestnite ukazovateľ na okraji stĺpca, ktorý chcete zmeniť.

 2. Keď sa ukazovateľ zmení na obojstrannú šípku, presunutím okraja stĺpca, kým nedosiahne požadovanú veľkosť.

.

Automatické prispôsobenie veľkosti stĺpca

 1. Ak chcete zmeniť veľkosť stĺpca, aby čo najlepšie zodpovedal obsahu, umiestnite kurzor na okraji stĺpca, ktorý chcete zmeniť.

 2. Keď sa ukazovateľ zmení na obojstrannú šípku, dvakrát kliknite na okraj stĺpca.

Resizing a column to best fit its text

Zmena veľkosti viacerých stĺpcov

 • Ak chcete zmeniť viaceré stĺpce naraz, podržte stlačený kláves SHIFT, vybrať viaceré susediace stĺpce a potom zmeňte veľkosť vybratých stĺpcov. Môžete tiež vybrať celý údajový hárok a zmena veľkosti stĺpcov.

Zmena veľkosti riadkov

 • Ak chcete zmeniť veľkosť riadkov, umiestnite ukazovateľ medzi akékoľvek dve výberu záznamu údajového hárka a presúvajte dovtedy, kým riadky nebudú požadovanú veľkosť.

Je možné meniť veľkosť každého riadka jednotlivo – pri zmene veľkosti riadka, všetky riadky sú veľkosť.

Office 365 spravuje DNS záznamy.

Zmena veľkosti riadkov na predvolenú výšku

 1. Ak chcete zmeniť predvolenú výšku riadkov, kliknite pravým tlačidlom myši na selektor záznamu a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Výška riadka.

  Right-clicking a record selector

  Clicking Row Height on the shortcut menu

 2. V dialógovom okne Výška riadkaŠtandardná výška začiarknite políčko a potom kliknite na tlačidlo OK.

Poznámka: Zmeny šírky stĺpca alebo výšky riadkov nie je možné zrušiť tak, že kliknete na tlačidlo späť na paneli s nástrojmi Rýchly prístup. Ak chcete zrušiť zmeny, zavrite údajový hárok a potom kliknite na tlačidlo nie, keď sa zobrazí výzva, uložte zmeny rozloženia údajového hárka. Kliknutím na žiadne zruší iné rozloženie zmeny, ktoré ste vykonali.

Premiestnenie stĺpca

Môžete rýchlo zmeniť poradie stĺpcov v údajovom hárku tak, že presuniete stĺpce na rôzne miesta v údajovom hárku. Napríklad sa môže hodiť sem, ak chcete zabezpečiť, že určitý stĺpec zostane vždy viditeľné.

 • Kliknite na záhlavie stĺpca a vyberte stĺpec, alebo podržte stlačený kláves SHIFT, ak chcete vybrať viaceré susediace stĺpce a potom presuňte stĺpec alebo stĺpce do nového umiestnenia.

Moving the First Name column to the leftmost position

Premenovanie stĺpca

Môžu sa vyskytnúť príležitosti, ak chcete zmeniť názov stĺpca tak, aby sa lepšie popisuje údaje, ktoré obsahuje. Napríklad, ak stĺpec obsahujúci e-mailové adresy s názvom EMAdd, môžete sa stĺpec nadpis ľahšie porozumieť tak, že zmeníte e-mailovú adresu. Na vykonanie tohto kroku kliknite pravým tlačidlom myši na záhlavie stĺpca, v kontextovej ponuke kliknite na položku Premenovať stĺpec a potom zadajte nový názov. Zadajte napríklad E-mailové addrss.

Renaming a column

Zobrazenie alebo skrytie stĺpcov

Ak chcete zobraziť alebo vytlačiť len určité stĺpce jednoduchej zostavy, môžete skryť stĺpce, ktoré nechcete, aby v údajovom hárku. Napríklad, ak pracujete s databázou kontaktné informácie, môžete vidieť iba celý názov a e-mailovú adresu pre každý kontakt. Skrytím všetkých ostatných stĺpcov, môžete vytvoriť zobrazenie.

Skrytie stĺpcov

 1. Kliknite na záhlavie stĺpca, ktorý chcete skryť.

  Ak chcete vybrať susediacich buniek, podržte stlačený kláves SHIFT a kliknite na položku hlavičky ďalších stĺpcov.

  Poznámka: Nie je možné vybrať nesusediace stĺpce. Vyberte akékoľvek ďalšie stĺpce a skryť tie samostatne.

 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na hlavičku stĺpca a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Skryť stĺpce.

Hiding columns on a datasheet

Zobrazenie stĺpcov

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na ľubovoľnú hlavičku stĺpca a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Odkryť stĺpce.

 2. V dialógovom okne Odkryť stĺpce začiarknite políčko vedľa každého stĺpca, ktorý chcete zobraziť, a potom kliknite na tlačidlo Zavrieť.

Na začiatok stránky

Zmena farby mriežky štýl a pozadia

Pri používaní údajového hárka ako jednoduchej zostavy, môžete vylepšiť vzhľad údajov zmenou formátu, napríklad mriežky štýl alebo farbu pozadia alebo vytvorením rôzne farby na striedavé riadky.

Nastavenie štýlu čiary mriežky

 1. Na karte domov v skupine písmo kliknite na šípku vedľa tlačidla mriežky.

 2. Kliknite na požadovaný štýl čiary mriežky.

  Obrázok tlačidla

Nastavenie farby pozadia

 1. Na karte domov v skupine písmo kliknite na šípku vedľa tlačidla Farba výplne alebo pozadia.

 2. Kliknite na požadovanú farbu pozadia.

  Fill/Back Color button in the Font group

Zmena farby pozadia striedavé riadky

Farba pozadia striedavé riadky v údajovom hárku môžete nastaviť nezávisle od predvolenej farby pozadia. Ak nastavíte striedavé farby pozadia, môžete ho jednoduchšie rozlíšiť medzi susediace riadky.

 1. Na karte domov v skupine písmo kliknite na šípku vedľa tlačidla Alternatívny Farba výplne alebo pozadia.

  Alternate Fill/Back Color button in the Font group

 2. Kliknite na farbu pozadia, ktoré chcete použiť.

Na začiatok stránky

Zmena formátu textu

Po otvorení tabuľky, dotazu alebo formulára v údajovom zobrazení, môžete zmeniť vzhľad textu, vrátane formátovania. Všimnite si, že vaše zmeny sa použijú na celý údajový hárok. Ak chcete zmeny automaticky zobraziť pri ďalšom otvorení údajového hárka, nezabudnite po zatvorení údajového hárka a sa zobrazí výzva na uloženie zmien rozloženia kliknite na tlačidlo Áno.

Nasledujúci príklad zobrazuje skupine písmo na karte domov. Ak chcete vykonať zmeny vlastností písma v údajovom hárku použijete príkazy v tejto skupine.

Pás s nástrojmi v programe Word so zobrazenou kartou Domov a skupinou Písmo

 1. Kliknite na ľubovoľnú bunku v údajovom hárku.

 2. Na karte domov v skupine písmo vykonajte niektoré z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete zmeniť písmo, zadajte alebo kliknite na tlačidlo Písmo v poli písmo.

  • Ak chcete zmeniť veľkosť písma, zadajte alebo kliknite na položku veľkosť písma v poli Veľkosť písma.

  • Ak chcete zmeniť štýl písma, kliknite na tlačidlo tučné, kurzíva alebo podčiarknutie (alebo ľubovoľnú kombináciu týchto troch).

  • Ak chcete zmeniť farbu písma, kliknite na šípku vedľa tlačidla Farba písma a potom vyberte farbu z palety.

Na začiatok stránky

Zhrnutie údajov pridaním riadka súčtu

Riadok súčtu pridáte do údajového hárka, môžete rýchlo zobraziť celkovej vypočítavaného stĺpca. Okrem súčtu stĺpca údajov, môžete použiť riadok celkom iné výpočty, ako je napríklad vyhľadávanie priemery, počítajúc počet položiek v stĺpci a vyhľadanie minimálne alebo maximálne hodnoty v stĺpci údajov.

Ak chcete zobraziť riadok celkom, postupujte takto:

 1. Prejdite na kartu Domov a v skupine Záznamy kliknite na tlačidlo Súčty.

  V dolnej časti údajového hárka sa vytvorí nový riadok a v prvom stĺpci sa zobrazí názov Celkom.

 2. Kliknite na ľubovoľnú bunku, ktorá sa nachádza v tom istom riadku ako bunku, ktorá obsahuje slovo celkom.

 3. Kliknite na zobrazenú šípku a potom kliknite na typ výpočtu, ktorý chcete zobraziť v tejto bunke.

  Zoznam funkcií alebo typy výpočtov, ktoré sú k dispozícii, závisí od typ údajov stĺpca. Napríklad, ak stĺpec obsahuje hodnoty meny, sa zobrazí zoznam funkcií, ktoré sa týkajú meny výpočty, napríklad minimálne a maximálne.

Príklad vzorca na výpočet percentuálnej hodnoty

Ďalšie informácie o používaní funkcie riadok súčtu, pozrite si prepojenia v časti Pozrite tiež.

Použitie zoraďovania a filtrovania

Existujú nejaké ďalšie rýchle zmeny, ktoré uľahčia údajového hárka na zobrazenie alebo tlač. Napríklad na nasledujúcom obrázku názvov spoločností sú zoradené podľa abecedy.

A datasheet with a column sorted alphabetically

 • Ak chcete použiť zoradenie, kliknite pravým tlačidlom myši na stĺpec (alebo kliknite na šípku v záhlaví stĺpca), a potom kliknite na požadovanú možnosť zoradenia.

 • Ak chcete použiť filter, kliknite na šípku v záhlaví stĺpca a začiarknite políčka pre hodnoty, ktoré chcete zobraziť. Prípadne môžete kliknúť Textové filtre alebo Filtre čísel na vytvorenie podrobnejšie filtrov.

Na začiatok stránky

Uložte zmeny rozloženia

Keď zmeníte rozloženie a vzhľad v údajovom hárku, musíte uložiť zmeny, ak chcete zachovať zmeny pri ďalšom otvorení údajového hárka. Po zatvorení údajového hárka po vykonaní zmien na jeho rozloženie, sa zobrazí výzva na uloženie týchto zmien. Ak kliknete na možnosť Áno, zmeny sa uložia a použijú pri ďalšom otvorení údajového hárka. Ak kliknete na tlačidlo nie, zmeny sa zrušia a údajového hárka sa otvorí s predvolené rozloženie (alebo poslednú uloženú nastavenia) ďalší čas, aby ste ju otvoriť.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×