Vytvorenie histogramu v Exceli

Vytvorenie histogramu v Exceli

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Histogram je stĺpcový graf, v ktorom sa zobrazuje frekvencia výskytu údajov.

Poznámka: Táto téma hovorí iba o tvorbe histogramu. Informácie o Paretových grafoch (zoradených histogramoch) nájdete v téme Vytvorenie Paretovho grafu.

 1. Vyberte údaje.

  (Toto je typický príklad údajov histogramu.)

  Údaje použité na vytvorenie vzorového histogramu vyššie
 2. Kliknite na položky Vložiť > Vložiť štatistický graf > Histogram.

  Príkaz histogramu, ku ktorému možno získať prístup pomocou tlačidla Vložiť štatistický graf

  Na vytvorenie histogramu môžete použiť aj kartu Všetky grafy v časti Odporúčané grafy.

Tipy: 

 • Pomocou kariet Návrh a Formát môžete prispôsobiť vzhľad grafu.

 • Ak sa vám tieto karty nezobrazujú, kliknutím na ľubovoľné miesto v histograme pridáte na pás s nástrojmi kartu Nástroje pre grafy.

Karty Návrh a Formát pre možnosť Nástroje pre grafy

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na vodorovnú os grafu, kliknite na položku Formátovať Os a potom na položku Možnosti osi.

  Príkaz Formátovať os v kontextovej ponuke
 2. Na základe údajov v nasledujúcej tabuľke sa rozhodnite, ktoré možnosti chcete nastaviť na pracovnej table Formátovať os.

  Možnosť

  Popis

  Podľa kategórie

  Vyberte túto možnosť, ak kategórie (vodorovná os) obsahujú text a nie numerické hodnoty. Histogram zoskupí rovnaké kategórie a vypočíta súčet hodnôt na osi hodnôt.

  Tip: Ak chcete spočítať výskyt textových reťazcov, pridajte stĺpec, doplňte doň hodnotu 1, potom zobrazte histogram a nastavte intervaly na možnosť Podľa kategórie.

  Automaticky

  Toto je predvolené nastavenie pre histogramy. Šírka intervalov sa vypočíta pomocou Scottovho pravidla normálneho rozloženia.

  Šírka intervalu

  Pre číslo údajových bodov v každom rozsahu zadajte kladné desatinné číslo.

  Počet intervalov

  Zadajte počet intervalov pre histogram (vrátane priehradok s pretečením a podtečením).

  Priehradka s pretečením

  Začiarknutím tohto políčka vytvoríte interval pre všetky hodnoty vyššie ako hodnota, ktorá sa nachádza v poli vpravo. Ak chcete túto hodnotu zmeniť, zadajte do poľa iné desatinné číslo.

  Priehradka s podtečením

  Začiarknutím tohto políčka vytvoríte interval pre všetky hodnoty nižšie alebo rovnaké ako hodnota, ktorá sa nachádza v poli vpravo. Ak chcete túto hodnotu zmeniť, zadajte do poľa iné desatinné číslo.

  Pracovná tabla Formátovať os

Tip: Ďalšie informácie o histogramu a o tom, ako pomáha vizualizovať štatistické údaje, sa dočítate v tomto blogovom príspevku týkajúcom sa histogramu, Paretovho grafu a škatuľového grafu od tímu Excelu. Možno budete mať záujem aj o ďalšie informácie o iných nových druhoch grafov, ktoré popisuje tento blogový príspevok.

Možnosť Automaticky (Scottovo pravidlo normálneho rozloženia)   

Vzorec pre možnosť Automatický

Scottovo pravidlo normálneho rozloženia sa pokúsi minimalizovať chyby v odchýlkach histogramu v porovnaní s množinou údajov za predpokladu, že boli údaje rozmiestnené bežným spôsobom.

Možnosť Priehradka s pretečením   

Vzorec možnosti Pretečený obsah

Možnosť Priehradka s podtečením   

Vzorec možnosti Podtečený obsah
 1. Uistite sa, že máte nainštalovaný doplnok Analytické nástroje. Ďalšie informácie nájdete v téme Načítanie doplnku Analytické nástroje v Exceli.

 2. Do jedného stĺpca v hárku zadajte vstupné údaje. Ak chcete, môžete do prvej bunky pridať menovku.

  Zadávajte len kvantitatívne číselné údaje, napríklad počet položiek alebo výsledky testu. Nástroj Histogram nedokáže pracovať s kvalitatívnymi číselnými údajmi, napríklad s identifikačnými číslami zadanými ako text.

 3. Do ďalšieho stĺpca zadajte čísla tried vo vzostupnom poradí. Ak chcete, môžete do prvej bunky pridať menovku.

  Vhodné je používať vlastné čísla tried, pretože tie môžu byť pri vašej analýze vhodnejšie. Ak nezadáte žiadne čísla tried, nástroj Histogram vytvorí rovnomerne rozložené intervaly tried tak, že ako počiatočný a koncový bod použije minimálnu a maximálnu hodnotu vstupného rozsahu.

 4. Kliknite na položky Údaje > Analýza údajov.

  Analýza údajov a Riešiteľ

 5. Kliknite na položky Histogram > OK.

  Dialógové okno Analýza údajov

 6. V časti Vstup postupujte nasledovne:

  1. Do poľa Vstupný rozsah zadajte odkaz na bunku rozsahu údajov so vstupnými číslami.

  2. Do poľa Rozsah tried zadajte odkaz na bunku rozsahu s číslami tried.

   Ak ste v hárku použili označenia stĺpcov, môžete ich zahrnúť do odkazov na bunky.

   Tip: Namiesto manuálneho zadania odkazov môžete kliknutím na tlačidlo Tlačidlo Zbaliť dialógové okno dočasne zbaliť a vybrať v hárku rozsah buniek. Opätovným kliknutím na tlačidlo sa dialógové okno rozbalí.

 7. Ak ste do odkazov na bunky zahrnuli označenia stĺpcov, začiarknite políčko Menovky.

 8. V časti Možnosti výstupu vyberte umiestnenie výstupu.

  Histogram môžete umiestniť do aktuálneho hárka, do nového hárka, do aktuálneho zošita alebo do nového zošita.

 9. Začiarknite aspoň jedno z nasledujúcich políčok:

  Pareto (triedený histogram) Zobrazia sa údaje podľa frekvencie výskytu v zostupnom poradí.

  Kumulatívny percentuálny podiel     Zobrazí sa kumulatívny percentuálny podiel a do histogramu sa pridá čiara s hodnotami kumulatívneho percentuálneho podielu.

  Vytvoriť graf     Zobrazí sa vložený histogram.

 10. Kliknite na tlačidlo OK.

  Ak chcete prispôsobiť svoj histogram, môžete zmeniť názvy tlačidiel a kliknite na ľubovoľné miesto v grafe histogram pomocou tlačidiel Prvky grafov, Štýly grafov a Filtre grafov na pravej strane grafu.

 1. Vyberte údaje.

  (Toto je typický príklad údajov histogramu.)

  Údaje použité na vytvorenie vzorového histogramu vyššie
 2. Kliknite na položky Vložiť > Graf.

  Tlačidlo Graf v skupine Ilustrácie na karte Vložiť vo Worde
 3. V dialógovom okne Vložiť graf v časti Všetky grafy kliknite na položku Histogram a potom na položku OK.

Tipy: 

 • Pomocou kariet Návrh a Formát na páse s nástrojmi môžete prispôsobiť vzhľad grafu.

 • Ak sa vám tieto karty nezobrazujú, kliknutím na ľubovoľné miesto v histograme pridáte na pás s nástrojmi kartu Nástroje pre grafy.

Karty Návrh a Formát pre možnosť Nástroje pre grafy

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na vodorovnú os grafu, kliknite na položku Formátovať Os a potom na položku Možnosti osi.

  Príkaz Formátovať os v kontextovej ponuke
 2. Na základe údajov v nasledujúcej tabuľke sa rozhodnite, ktoré možnosti chcete nastaviť na pracovnej table Formátovať os.

  Možnosť

  Popis

  Podľa kategórie

  Vyberte túto možnosť, ak kategórie (vodorovná os) obsahujú text a nie numerické hodnoty. Histogram zoskupí rovnaké kategórie a vypočíta súčet hodnôt na osi hodnôt.

  Tip: Ak chcete spočítať výskyt textových reťazcov, pridajte stĺpec, doplňte doň hodnotu 1, potom zobrazte histogram a nastavte intervaly na možnosť Podľa kategórie.

  Automaticky

  Toto je predvolené nastavenie pre histogramy.

  Šírka intervalu

  Pre číslo údajových bodov v každom rozsahu zadajte kladné desatinné číslo.

  Počet intervalov

  Zadajte počet intervalov pre histogram (vrátane priehradok s pretečením a podtečením).

  Priehradka s pretečením

  Začiarknutím tohto políčka vytvoríte interval pre všetky hodnoty vyššie ako hodnota, ktorá sa nachádza v poli vpravo. Ak chcete túto hodnotu zmeniť, zadajte do poľa iné desatinné číslo.

  Priehradka s podtečením

  Začiarknutím tohto políčka vytvoríte interval pre všetky hodnoty nižšie alebo rovnaké ako hodnota, ktorá sa nachádza v poli vpravo. Ak chcete túto hodnotu zmeniť, zadajte do poľa iné desatinné číslo.

  Pracovná tabla Formátovať os

Tip: Ďalšie informácie o histogramu a o tom, ako pomáha vizualizovať štatistické údaje, sa dočítate v tomto blogovom príspevku týkajúcom sa histogramu, Paretovho grafu a škatuľového grafu od tímu Excelu. Možno budete mať záujem aj o ďalšie informácie o iných nových druhoch grafov, ktoré popisuje tento blogový príspevok.

Postupujte podľa týchto krokov na vytvorenie histogramu v Exceli pre Mac:

 1. Vyberte údaje.

  (Toto je typický príklad údajov histogramu.)

  Údaje použité na vytvorenie vzorového histogramu vyššie
 2. Na páse s nástrojmi kliknite na kartu Vložiť, potom na položku Ikona štatistického grafu (ikona Štatistické) a v časti Histogram vyberte položku Histogram.

Tipy: 

 • Pomocou kariet Návrh grafu a Formát môžete prispôsobiť vzhľad grafu.

 • Ak sa vám karty Návrh grafu a Formát nezobrazujú, kliknutím na ľubovoľné miesto v histograme ich pridáte na pás s nástrojmi.

Ak chcete vytvoriť histogram v Exceli for Mac 2011, budete si musieť stiahnuť aplikáciu tretej strany. Podrobnosti nájdete v téme: Neviem nájsť doplnok Analytické nástroje v Exceli for Mac 2011.

V Excel Online môžete zobraziť histogram (stĺpcový graf, ktorý zobrazuje frekvencia výskytu údajov), ale nie je možné vytvoriť, pretože vyžaduje analytické nástroje Excel doplnok, nie je podporovaná v Excel Online.

Ak máte počítačovú aplikáciu Excel, môžete použiť na tlačidlo Upraviť v programe Excel Otvorte Excel na pracovnej ploche a vytvorte histogram.

Tlačidlo Upraviť v Exceli

 1. Ťuknutím vyberte údaje.

  Údaje použité na vytvorenie vzorového histogramu vyššie
 2. Ak používate telefón, ťuknite na ikonu Upraviť Ikona Upraviť a zobrazí sa pás s nástrojmi. Potom ťuknite na položku Domov.

 3. Ťuknite na položky Vložiť > Grafy > Histogram.

  V prípade potreby môžete prvky grafu upraviť.

  Poznámka: Táto funkcia je k dispozícii len vtedy, ak máte predplatné na Office 365. Ak ste predplatiteľom služieb Office 365, uistite sa, že používate najnovšiu verziu balíka Office.

  Vyskúšajte Office 365 alebo najnovšiu verziu Excelu

 1. Ťuknutím vyberte údaje.

  Údaje použité na vytvorenie vzorového histogramu vyššie
 2. Ak používate telefón, ťuknite na ikonu Upraviť Ikona Upraviť a zobrazí sa pás s nástrojmi. Potom ťuknite na položku Domov.

 3. Ťuknite na položky Vložiť > Grafy > Histogram.

Ak chcete vytvoriť histogram v Excel, predložíte dva typy údajov – údaje, ktoré chcete analyzovať a čísel tried, ktoré predstavujú intervalov, podľa ktorého chcete zmerať frekvenciu. Musíte usporiadať údaje v dvoch stĺpcov v hárku. Tieto stĺpce musia obsahovať tieto údaje:

 • Vstupné údaje    – ide o údaje, ktoré chcete analyzovať pomocou nástroja Histogram.

 • Čísla intervalov    – tieto čísla znázorňujú intervaly, ktoré má nástroj Histogram použiť na zmeranie vstupných údajov v analýze údajov.

Pri používaní nástroja Histogram Excel spočíta počet údajových bodov v každej údajov Kôš. Údajový bod je súčasťou konkrétneho Kôš, ak je číslo väčšie než najmenšia hraničná hodnota a rovná alebo menšia ako najväčší viazané pre údaje Kôš. Ak vynecháte rozsah tried, Excel vytvorí množinu rovnomerne rozložených medzi minimálne a maximálne hodnoty vstupných údajov.

Výstup analýzy histogramu sa zobrazí v novom hárku (alebo v novom zošite) v podobe tabuľky histogramu a stĺpcového grafu, ktorý odráža údaje v tabuľke histogramu.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Vždy sa môžete opýtať odborníka v komunite technikov pre Excel, získať podporu v rámci komunity lokality Answers alebo navrhnúť novú funkciu či vylepšenie na lokalite Excel User Voice.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×