Vytvorenie grafu od začiatku do konca

Základný graf môžete vytvoriť tak, že vyberiete ľubovoľnú časť rozsahu, ktorý chcete zaznamenať, a potom kliknete na požadovaný typ grafu na karte Vložiť v skupine na páse s nástrojmi Grafy. Alebo jednoducho stlačíte kombináciu klávesov Alt + F1 a Excel pre vás automaticky vytvorí jednoduchý stĺpcový graf. V ňom máte viacero možností na zmenu grafu tak, aby bol presne podľa vašich predstáv.

Čo vás zaujíma?

Informácie o grafoch

Vytvorenie alebo úprava grafu

 1. Vytvorenie základného grafu

 2. Zmena rozloženia a štýlu grafu

 3. Pridanie alebo odstránenie názvov alebo označení údajov

 4. Zobrazenie alebo skrytie legendy

 5. Zobrazenie alebo skrytie osí alebo mriežky grafu

 6. Premiestnenie alebo zmena veľkosti grafu

 7. Uloženie grafu ako šablóny

Prehľad grafov

Grafy sa používajú na zobrazovanie radov číselných údajov v grafickom formáte a slúžia na zjednodušenie pochopenia veľkého množstva údajov a súvislostí medzi jednotlivými radmi údajov.

Ak chcete vytvoriť graf v programe Excel, začnite zadaním číselných údajov pre graf do hárok. To vám umožní vyniesť tieto údaje do určitej grafickej závislosti, ak na karte Vložiť v skupine Grafy vyberiete typ grafu, ktorý chcete použiť.

Údaje hárka a graf

1. Údaje hárka

2. Graf vytvorený z údajov hárka

Program Excel podporuje množstvo typov grafov, ktoré vám umožňujú zobrazovať údaje tak, aby čo najúčinnejšie oslovili osoby, ktorým sú určené. Keď vytvoríte alebo zmeníte existujúci graf, môžete si vybrať zo širokej škály typov grafov (ako je napríklad stĺpcový graf alebo koláčový graf) a ich podtypov (ako napríklad skladaný stĺpcový graf alebo priestorový koláčový graf). Môžete tiež vytvoriť kombinovaný graf, ak použijete viacero typov grafov vo svojom grafe.

Graf s formátovaním

Príklad kombinovaného grafu, v ktorom sa používa stĺpcový a čiarový graf.

Ďalšie informácie o typoch grafov, ktoré môžete vybrať v Exceli, nájdete v téme Typy dostupných grafov.

Oboznámenie s prvkami grafu

Graf pozostáva z množstva prvkov. Niektoré z týchto prvkov sa zobrazujú na základe predvoleného nastavenia, iné je možné pridať podľa potreby. Spôsob zobrazovania prvkov grafu môžete zmeniť tak, že ich presuniete na iné miesta v grafe, zmeníte ich veľkosť alebo zmeníte ich formát. Môžete tiež odstrániť tie prvky grafu, ktoré nechcete zobraziť.

Graf a jeho prvky

1. oblasť grafu.

2. zobrazovaná oblasť grafu.

3. údajové bodyrad údajov, ktoré sú vynesené na grafe.

4. Vodorovná os (os kategórií) a zvislá os (os hodnôt), pozdĺž ktorých sú vynesené údaje na grafe.

5. legenda grafu.

6. Názvy grafov a osí, ktoré môžete v grafe použiť.

7. označenie údajov, ktoré môžete použiť na identifikáciu podrobností určitého údajového bodu v rámci určitého radu údajov.

Na začiatok stránky

Úprava základného grafu podľa vlastných požiadaviek

Po vytvorení grafu môžete upraviť ľubovoľné z jeho prvkov. Môžete napríklad zmeniť spôsob zobrazenia osí, pridať názov grafu, premiestniť alebo skryť legendu alebo zobraziť ďalšie prvky grafu.

Ak chcete upraviť určitý graf, môžete vykonať tieto akcie:

 • Zmena zobrazenia osí grafu.    Môžete zadať mierku osí a upraviť interval medzi zobrazenými hodnotami alebo kategóriami. Na uľahčenie čítania grafu môžete k osiam pridať značku a určiť interval, v akom sa budú zobrazovať.

 • Pridanie názvov a označení údajov do grafu.    Na zvýšenie prehľadnosti informácií, ktoré sa zobrazujú v grafe, môžete pridať názov grafu, názvy osí a označenia údajov.

 • Pridanie legendy alebo tabuľky údajov.     Legendu môžete zobraziť alebo skryť, môžete zmeniť jej miesto alebo upraviť jej položky. V niektorých grafoch môžete zobraziť aj tabuľku údajov, v ktorej sa zobrazujú kľúče legendy a hodnoty prezentované v grafe.

 • Používanie špeciálnych možností pre jednotlivé typy grafov.    Pre rôzne typy grafov sú k dispozícii špeciálne čiary (napríklad spojnice extrémov a trendové spojnice), stĺpce (napríklad stĺpce rastu a poklesu a chybové úsečky) a ďalšie možnosti pre iné typy grafov.

Na začiatok stránky

Používanie preddefinovaných rozložení grafu a štýlov grafu na dosiahnutie profesionálneho vzhľadu

Namiesto manuálneho pridávania prvkov, zmeny prvkov alebo formátovania grafu môžete v grafe rýchlo použiť preddefinované rozloženie a štýl grafu. Program Excel poskytuje celú škálu užitočných preddefinovaných rozložení a štýlov. Podľa potreby však môžete ďalej doladiť rozloženie alebo štýly vykonaním manuálnych zmien v rozložení a formáte jednotlivých prvkov grafu, ako je napríklad oblasť grafu, zobrazovaná oblasť, rady údajov alebo legenda.

Pri použití preddefinovaného rozloženia grafu sa v grafe zobrazí určitá množina prvkov grafu (názov, legenda, tabuľka údajov alebo označenia údajov) v určitom usporiadaní. Môžete vyberať z celej škály rozložení, ktoré sú k dispozícii pre jednotlivé typy grafu.

Pri použití preddefinovaného štýlu grafu sa graf formátuje na základe použitého motív dokumentu tak, že v grafe sa použijú zodpovedajúce farby motívu(množina farieb), písma motívu (množina písiem názvov a základného textu) a efekty motívu (množina čiar a efektov výplne) vašej organizácie alebo vášho vlastného motívu.

Nemôžete vytvárať vlastné rozloženia ani vlastné štýly grafov, ale môžete vytvárať šablóny grafov, ktoré zahŕňajú požadované rozloženie a formátovanie.

Na začiatok stránky

Pridanie príťažlivého formátovania do grafu

Okrem použitia preddefinovaného štýlu grafu môžete jednoducho použiť formátovanie na jednotlivé prvky grafu, ako sú napríklad údajové značky, oblasť grafu, zobrazovaná plocha a čísla a text v názvoch a označeniach, vďaka čomu graf získa prispôsobený a príťažlivý vzhľad. Môžete použiť aj špecifické štýly tvarov a štýly WordArt, pričom tieto tvary a text grafu môžete formátovať aj manuálne.

Ak chcete pridať formátovanie, môžete vykonať tieto akcie:

 • Vyplnenie prvkov grafu    Na zvýraznenie určitých prvkov grafu môžete použiť farby, textúry, obrázky a prechodové výplne.

 • Zmena obrysov prvkov grafu    Môžete použiť farby, štýly čiar a hrúbky čiar na zvýraznenie prvkov grafu.

 • Pridanie špeciálnych efektov do prvkov grafu    Na tvary prvkov grafu môžete použiť špeciálne efekty, ako je napríklad tieň, odraz, žiara, mäkké okraje, skosenie a priestorové otočenie, ktoré dodávajú grafu profesionálny vzhľad.

 • Formátovanie textu a čísel    Text a čísla v názvoch, označeniach a textových poliach v grafe môžete formátovať podobným spôsobom ako text a čísla v hárku. Ak chcete, aby boli text a čísla zvýraznené, môžete použiť aj štýly WordArt.

Na začiatok stránky

Opätovné použitie grafov vytvorením šablón grafov

Ak chcete znova použiť graf, ktorý ste prispôsobili tak, aby vyhovoval vašim potrebám, môžete ho uložiť ako šablónu grafu (*.crtx) do priečinka šablón grafu. Pri vytváraní grafu potom môžete túto šablónu použiť presne tak, ako by ste použili ľubovoľný iný vstavaný typ grafu. Šablóny grafov sú v podstate prispôsobené typy grafov. Môžete ich použiť aj na zmenu typu existujúceho grafu. Ak často používate určitú šablónu grafu, môžete ju uložiť ako predvolený typ grafu.

Na začiatok stránky

Krok 1: Vytvorenie základného grafu

V prípade väčšiny grafov (napríklad v stĺpcových a pruhových grafoch) môžete v grafe zobraziť údaje usporiadané do riadkov a stĺpcov v hárok. Niektoré typy grafov (napríklad koláčové a bublinové grafy) však vyžadujú zvláštne usporiadanie údajov.

 1. V hárku usporiadajte údaje, ktoré chcete zobraziť v grafe.

  Údaje je možné usporiadať do riadkov alebo do stĺpcov. Program Excel automaticky určí najvhodnejší spôsob vynesenia údajov v grafe. Niektoré typy grafov (napríklad koláčové a bublinové grafy) vyžadujú zvláštne usporiadanie údajov.

  Usporiadanie údajov v hárku

  Graf

  Usporiadanie údajov

  Stĺpcový graf, pruhový graf, čiarový graf, plošný graf, povrchový graf alebo radarový graf

  Pruhový graf v Exceli

  Do stĺpcov alebo riadkov, napríklad:

  Rok

  Jablká

  Pomaranče

  Banány

  2013

  800

  600

  50

  2014

  600

  700

  550

  2015

  50

  90

  150

  Alebo:

  Ovocie

  2013

  2014

  2015

  Jablká

  800

  600

  50

  Pomaranče

  600

  700

  90

  Banány

  50

  90

  150

  Koláčový alebo prstencový graf

  Do jedného stĺpca alebo riadka údajov a jedného stĺpca alebo riadka označení údajov, ak ide o jeden rad údajov, napríklad:

  A

  1

  B

  2

  C

  3

  Alebo:

  A

  B

  C

  1

  2

  3

  Do viacerých stĺpcov alebo riadkov údajov a jedného riadka označení údajov, ak ide o viacero radov údajov, napríklad:

  A

  1

  2

  B

  3

  4

  C

  5

  6

  Alebo:

  A

  B

  C

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  Graf XY (závislosť) alebo bublinový graf

  Do stĺpcov – hodnoty x do prvého stĺpca a zodpovedajúce hodnoty y a hodnoty veľkosti bublín do susedných stĺpcov, napríklad:

  X

  Y

  Veľkosť bublín

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  Burzový graf

  Do stĺpcov alebo riadkov v nasledovnom poradí, s použitím názvov alebo dátumov ako menoviek:

  najvyššie hodnoty, najnižšie hodnoty a zatváracie hodnoty

  Napríklad:

  Dátum

  Najvyššia

  Najnižšia

  Zatváracia

  1. 1. 2002

  46,125

  42

  44,063

  Alebo:

  Dátum

  1. 1. 2002

  Najvyššia

  46,125

  Najnižšia

  42

  Zatváracia

  44,063

 2. Vyberte ľubovoľnú bunku v rozsahu údajov, ktorý chcete v grafe použiť.

  Tip    Ak vyberiete iba jednu bunku, Excel zobrazí automaticky všetky bunky, ktoré obsahujú údaje a susedia s danou bunkou. Ak bunky, ktoré chcete použiť v grafe, netvoria súvislý rozsah, môžete vybrať bunky alebo rozsahy, ktoré spolu nesusedia pomocou kombinácie klávesov Ctrl + ľavé tlačidlo myši, výber však musí mať pravouhlý tvar. Môžete aj skryť riadky a stĺpce, ktoré nechcete v grafe zobraziť.

  Tip: Ak chcete zrušiť výber buniek, kliknite na akúkoľvek bunku v hárku.

 3. V skupine Grafy na karte Vložiť vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Kliknite na typ grafu a potom na podtyp grafu, ktorý chcete použiť.

  • Ak chcete zobraziť všetky dostupné typy grafov, kliknutím na tlačidlo Použitie metódy čiastočnej migrácie na migrovanie poštových schránok do služieb Office 365 otvorte dialógové okno Vložiť graf a klikaním na šípky sa presúvajte po jednotlivých dostupných typoch grafov.

   Praktické cvičenie v programe PowerPoint 2010

   Tip.    Ak ukazovateľ myši ponecháte nad ľubovoľným typom alebo podtypom grafu, v obrazovkovom komentári sa zobrazí názov typu grafu. Ďalšie informácie o typoch grafov, ktoré môžete použiť, nájdete v téme Typy dostupných grafov.

 4. Graf je v hárku na základe predvoleného nastavenia umiestnený ako vložený graf. Ak chcete graf umiestniť do samostatného hárok s grafom, môžete jeho umiestnenie zmeniť podľa nasledujúceho postupu:

  1. Ak chcete aktivovať vložený graf, kliknite v ňom na ľubovoľné miesto.

   Takto sa zobrazia Nástroje pre grafy s kartami Návrh, RozloženieFormát.

  2. Na karte Návrh v skupine Miesto kliknite na tlačidlo Premiestniť graf.

   Obrázok zobrazujúci začiarkavacie políčko položky Navigačná tabla v rámci karty Zobraziť

  3. V časti Vyberte, kam chcete umiestniť graf vykonajte jeden z nasledovných krokov:

   • Ak chcete graf zobraziť na hárku s grafom, kliknite na položku Nový hárok.

    Tip.    Ak chcete zmeniť navrhovaný názov grafu, môžete do poľa Nový hárok zadať nový názov.

   • Ak chcete zobraziť graf ako vložený v hárku, kliknite na položku Objekt v a potom kliknite na hárok v poli Objekt v.

 5. Program Excel automaticky priradí ku grafu určitý názov, ako je napríklad Graf1, ak ide o prvý graf, ktorý vytvoríte v hárku. Ak chcete zmeniť názov grafu, použite nasledujúci postup:

  1. Kliknite na graf.

  2. Na karte Rozloženie kliknite v skupine Vlastnosti na textové pole Názov grafu.

   Tip.    Ak je to potrebné, kliknite na ikonu Vlastnosti v skupine Vlastnosti, aby sa skupina rozbalila.

  3. Zadajte nový názov.

  4. Stlačte kláves ENTER.

Poznámky    

 • Ak chcete rýchlo vytvoriť graf, ktorý vychádza z predvoleného typu grafu, vyberte údaje, ktoré chcete v grafe použiť, a potom stlačte kombináciu klávesov ALT+F1 alebo kláves F11. Po stlačení kombinácie klávesov ALT+F1 sa graf zobrazí ako vložený graf, po stlačení klávesu F11 sa graf zobrazí na samostatnom hárku s grafom.

 • Ak už graf nepotrebujete, môžete ho odstrániť. Vyberte graf tak, že naň kliknete, a potom stlačte kláves DELETE.

Na začiatok stránky

Krok 2: Zmena rozloženia alebo štýlu grafu

Po vytvorení grafu môžete okamžite zmeniť jeho vzhľad. Namiesto manuálneho pridávania alebo zmeny prvkov grafu alebo formátovania grafu môžete na graf rýchlo použiť preddefinované rozloženie a štýl. Program Excel poskytuje celú škálu užitočných preddefinovaných rozložení a štýlov (alebo rýchlych rozložení a rýchlych štýlov), z ktorých môžete vyberať, ale rozloženie alebo štýl môžete podľa potreby prispôsobiť manuálnymi zmenami rozloženia a formátu jednotlivých prvkov grafu.

Použitie preddefinovaného rozloženia grafu

 1. Kliknite na ľubovoľné miesto v grafe, ktorý chcete formátovať použitím preddefinovaného rozloženia grafu.

  Takto sa zobrazia Nástroje pre grafy s kartami Návrh, RozloženieFormát.

 2. Na karte Návrh kliknite v skupine Rozloženia grafov na rozloženie grafu, ktoré chcete použiť.

  Obrázok zobrazujúci začiarkavacie políčko položky Navigačná tabla v rámci karty Zobraziť

  Poznámka.    Ak je okno programu Excel zmenšené, rozloženia grafov sú dostupné v galérii Rýchle rozloženie v skupine Rozloženia grafov.

  Tip.    Ak chcete zobraziť všetky dostupné rozloženia, kliknite na tlačidlo Ďalšie Vzhľad tlačidla .

Na začiatok stránky

Použitie preddefinovaného štýlu grafu

 1. Kliknite na ľubovoľné miesto v grafe, ktorý chcete formátovať použitím preddefinovaného štýlu grafu.

  Takto sa zobrazia Nástroje pre grafy s kartami Návrh, RozloženieFormát.

 2. Na karte Návrh kliknite v skupine Štýly grafu na štýl grafu, ktorý chcete použiť.

  Obrázok zobrazujúci začiarkavacie políčko položky Navigačná tabla v rámci karty Zobraziť

  Poznámka.    Ak je okno programu Excel zmenšené, štýly grafov sú dostupné v galérii Rýchle štýly grafov v skupine Štýly grafov.

  Tip    Ak chcete zobraziť všetky preddefinované štýly grafu, kliknite na tlačidlo Ďalšie Vzhľad tlačidla .

Na začiatok stránky

Manuálna zmena rozloženia prvkov grafu

 1. Kliknite na prvok grafu, pre ktorý chcete zmeniť rozloženie, alebo ho nasledujúcim postupom vyberte v zozname prvkov grafu.

  1. Kliknutím na ľubovoľné miesto v grafe zobrazte Nástroje pre grafy.

  2. Na karte Formát kliknite v skupine Aktuálny výber na šípku v poli Prvky grafu a kliknite na požadovaný prvok grafu.

   Obrázok zobrazujúci začiarkavacie políčko položky Navigačná tabla v rámci karty Zobraziť

 2. Na karte Rozloženie v skupine Menovky, Osi alebo Pozadie kliknite na tlačidlo zodpovedajúce vybratému prvku grafu a potom kliknite na požadovanú možnosť rozloženia.

  Obrázok zobrazujúci začiarkavacie políčko položky Navigačná tabla v rámci karty Zobraziť

  Obrázok zobrazujúci začiarkavacie políčko položky Navigačná tabla v rámci karty Zobraziť

  Obrázok zobrazujúci začiarkavacie políčko položky Navigačná tabla v rámci karty Zobraziť

Poznámka:    Vybraté možnosti rozloženia sa použijú na vybratý prvok grafu. Ak máte napríklad vybratý celý graf, označenia údajov sa použijú pre každý rad údajov. Ak máte vybratý jeden údajový bod, označenia údajov sa použijú len pre vybratý rad údajov alebo údajový bod.

Na začiatok stránky

Manuálna zmena formátu prvkov grafu

 1. Kliknite na prvok grafu, pre ktorý chcete zmeniť štýl, alebo ho nasledujúcim postupom vyberte v zozname prvkov grafu.

  1. Kliknutím na ľubovoľné miesto v grafe zobrazte ponuku Nástroje pre grafy.

  2. Na karte Formát kliknite v skupine Aktuálny výber na šípku v poli Prvky grafu a kliknite na požadovaný prvok grafu.

   Obrázok zobrazujúci začiarkavacie políčko položky Navigačná tabla v rámci karty Zobraziť

 2. Na karte Formát vykonajte nasledovné kroky:

  1. Ak chcete formátovať všetky vybraté prvky grafu, v skupine Aktuálny výber kliknite na položku Formátovať výber a potom vyberte požadované možnosti formátovania.

  2. Ak chcete formátovať tvar vybratého prvku grafu, v skupine Štýly tvarov kliknite na požadovaný štýl, alebo kliknite na položku Výplň tvaru, Obrys tvaru či položku Efekty tvarov a potom vyberte požadované možnosti formátovania.

  3. Ak chcete formátovať text vo vybratom prvku grafu s použitím grafiky WordArt, v skupine Štýly WordArt kliknite na niektorý štýl. Môžete kliknúť aj na položku Výplň textu, Obrys textu alebo Textové efekty a potom vybrať požadované možnosti formátovania.

   Poznámka.    Po použití štýlu WordArt nemôžete odstrániť formát WordArt. Ak nechcete používať priradený štýl WordArt, môžete vybrať iný štýl WordArt, alebo sa môžete kliknutím na položku Späť na paneli Panel s nástrojmi Rýchly prístup vrátiť k predchádzajúcemu formátu textu.

   Tip.    Ak chcete na formátovanie textu v prvkoch grafu použiť normálne formátovanie textu, môžete na text kliknúť pravým tlačidlom myši alebo ho vybrať a potom na miniatúrnom paneli s nástrojmi kliknúť na požadované možnosti formátovania. Môžete použiť aj formátovacie tlačidlá na páse s nástrojmi (karta Domov, skupina Písmo).

Na začiatok stránky

Krok 3: Pridanie alebo odstránenie názvov alebo označení údajov

Na jednoduchšie pochopenie môžete do grafu pridať názvy, napríklad názov grafu alebo názvy osí. Názvy osí sú zvyčajne k dispozícii pre všetky osi, ktoré je možné zobraziť v grafe, vrátane osi hĺbky (osi radov) v priestorových grafoch. Niektoré typy grafov (napríklad radarové grafy) majú osi, ale nemôžu zobraziť názvy osí. Grafy, ktoré nemajú osi (napríklad koláčové alebo prstencové grafy), tiež nemôžu zobraziť názvy osí.

Vytvorením odkazov na bunky môžete prepojiť názvy grafu a osí na zodpovedajúci text v bunkách hárok. Pri zmenách zodpovedajúceho textu v hárku sa prepojené názvy v grafe automaticky aktualizujú.

Ak chcete rýchlejšie identifikovať rad údajov v grafe, môžete pridať označenia údajov pre údajové body. Označenia údajov sú na základe predvoleného nastavenia prepojené s hodnotami v hárku a pri zmenách týchto hodnôt sa automaticky aktualizujú.

Pridanie názvu grafu

 1. Kliknite na ľubovoľné miesto grafu, ku ktorému chcete pridať názov.

  Takto sa zobrazia Nástroje pre grafy s kartami Návrh, RozloženieFormát.

 2. Na karte Rozloženie v skupine Menovky kliknite na položku Názov grafu.

  Obrázok zobrazujúci začiarkavacie políčko položky Navigačná tabla v rámci karty Zobraziť

 3. Kliknite na položku Centrovaný nadpis v režime prekrytia alebo na položku Nad graf.

 4. Zadajte požadovaný text do textového poľa Názov grafu nad grafom.

  Tip.    Ak chcete vložiť koniec riadka, kliknutím umiestnite ukazovateľ na miesto, kde chcete ukončiť riadok, a stlačte kláves ENTER.

 5. Ak chcete formátovať text, vyberte ho a potom kliknite na požadované formátovacie možnosti na miniatúrnom paneli s nástrojmi.

  Tip.    Môžete použiť aj formátovacie tlačidlá na páse s nástrojmi (karta Domov, skupina Písmo). Ak chcete formátovať celý názov, môžete naň kliknúť pravým tlačidlom myši, kliknúť na príkaz Formátovať názov grafu a potom vybrať požadované formátovacie možnosti.

Na začiatok stránky

Pridanie názvov osí

 1. Kliknite na ľubovoľné miesto grafu, do ktorého chcete pridať názvy osí.

  Takto sa zobrazia Nástroje pre grafy s kartami Návrh, RozloženieFormát.

 2. Na karte Rozloženie v skupine Menovky kliknite na položku Názvy osí.

  Obrázok zobrazujúci začiarkavacie políčko položky Navigačná tabla v rámci karty Zobraziť

 3. Vyberte si niektoré z nasledovných možností:

  • Ak chcete pridať názov hlavnej vodorovnej osi (osi kategórií), kliknite na položku Názov hlavnej vodorovnej osi a potom kliknite na požadovanú možnosť.

   Tip.    Ak graf obsahuje vedľajšiu vodorovnú os, môžete kliknúť na položku Názov vedľajšej vodorovnej osi.

  • Ak chcete pridať názov hlavnej zvislej osi (osi hodnôt), kliknite na položku Názov hlavnej zvislej osi a potom kliknite na požadovanú možnosť.

   Tip.    Ak graf obsahuje vedľajšiu zvislú os, môžete kliknúť na položku Názov vedľajšej zvislej osi.

  • Ak chcete pridať názov osi hĺbky (osi radov), kliknite na položku Názov osi hĺbky a potom kliknite na požadovanú možnosť.

   Poznámka.    Táto možnosť je k dispozícii iba v prípade, ak je vybratý skutočný priestorový graf, napríklad priestorový stĺpcový graf.

 4. Do textového poľa Názov osi v grafe zadajte požadovaný text.

  Tip.    Ak chcete vložiť koniec riadka, kliknutím umiestnite ukazovateľ na miesto, kde chcete ukončiť riadok, a stlačte kláves ENTER.

 5. Ak chcete formátovať text, vyberte ho a potom kliknite na požadované formátovacie možnosti na miniatúrnom paneli s nástrojmi.

  Tip.    Môžete použiť aj formátovacie tlačidlá na páse s nástrojmi (karta Domov, skupina Písmo). Ak chcete formátovať celý názov, môžete naň kliknúť pravým tlačidlom myši, kliknúť na položku Formátovať názov osi a potom vybrať požadované formátovacie možnosti.

Poznámky    

 • Ak prepnete na iný typ grafu, ktorý nepodporuje názvy osí (napríklad koláčový graf), názvy osí sa nebudú zobrazovať. Názvy sa znova zobrazia po prepnutí späť na typ grafu, ktorý podporuje názvy osí.

 • Názvy vedľajších osí sa po prepnutí na typ grafu, ktorý nepodporuje vedľajšie osi, stratia.

Na začiatok stránky

Prepojenie názvu s bunkou hárka

 1. V grafe kliknite na názov grafu alebo osi, ktorý chcete prepojiť s bunkou hárka.

 2. V hárku kliknite na riadok vzorcov a zadajte znak rovnosti (=).

 3. Vyberte bunku hárka obsahujúcu údaje alebo text, ktorý chcete zobraziť v grafe.

  Tip.    Do riadka vzorcov je možné tiež zadať odkaz na bunku hárka. Zadajte znak rovnosti, názov hárka a výkričník, ako napríklad: =Hárok1!F2

 4. Stlačte kláves ENTER.

Na začiatok stránky

Pridanie označení údajov

 1. V grafe vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete pridať označenie údajov ku všetkým údajovým bodom vo všetkých radoch údajov, kliknite na oblasť grafu.

  • Ak chcete pridať označenie údajov ku všetkým údajovým bodom v jednom rade údajov, kliknite na ľubovoľné miesto v rade údajov, ku ktorému chcete pridať označenia údajov.

  • Ak chcete pridať označenie údajov k jednému údajovému bodu v rade údajov, kliknite na rad údajov obsahujúci údajový bod, ku ktorému chcete priradiť označenie, a potom kliknite na údajový bod, ku ktorému chcete priradiť označenie.

   Takto sa zobrazia Nástroje pre grafy s kartami Návrh, RozloženieFormát.

 2. Na karte Rozloženie kliknite v skupine Menovky na položku Menovky údajov a potom kliknite na požadovanú možnosť.

  Obrázok zobrazujúci začiarkavacie políčko položky Navigačná tabla v rámci karty Zobraziť

  Poznámka.    V závislosti od použitého typu grafu budú dostupné rozličné možnosti označenia údajov.

Na začiatok stránky

Odstránenie názvov alebo označení údajov z grafu

 1. Kliknite na graf.

  Takto sa zobrazia Nástroje pre grafy s kartami Návrh, RozloženieFormát.

 2. Na karte Rozloženie prejdite do skupiny Menovky a vykonajte niektorú z nasledujúcich akcií:

  • Ak chcete odstrániť názov grafu, kliknite na položku Názov grafu a potom kliknite na položku Žiadne.

  • Ak chcete odstrániť názov osi, kliknite na položku Názov osi, kliknite na názov typu osi, ktorý chcete odstrániť, a potom kliknite na položku Žiadne.

  • Ak chcete označenia údajov odstrániť, kliknite na položku Menovky údajov a potom na položku Žiadne.

   Obrázok zobrazujúci začiarkavacie políčko položky Navigačná tabla v rámci karty Zobraziť

Tip.    Ak chcete rýchlo odstrániť názov alebo označenie údajov, kliknite naň a potom stlačte kláves DELETE.

Na začiatok stránky

Krok 4: Zobrazenie alebo skrytie legendy

Pri vytváraní grafu sa zobrazí legenda. Po vytvorení grafu ju môžete skryť alebo zmeniť jej umiestnenie.

 1. Kliknite na graf, v ktorom sa má zobraziť alebo skryť legenda.

  Takto sa zobrazia Nástroje pre grafy s kartami Návrh, RozloženieFormát.

 2. Na karte Rozloženie kliknite v skupine Označenia na položku Legenda.

  Obrázok zobrazujúci začiarkavacie políčko položky Navigačná tabla v rámci karty Zobraziť

 3. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak chcete legendu skryť, kliknite na položku Žiadne.

   Tip.    Ak chcete rýchlo odstrániť legendu alebo položku legendy z grafu, vyberte ju a stlačte kláves DELETE. Môžete tiež kliknúť pravým tlačidlom myši na legendu alebo na jej položku a kliknúť na príkaz Odstrániť.

  • Ak chcete zobraziť legendu, kliknite na požadovanú možnosť zobrazenia.

   Poznámka.    Ak kliknete na niektorú z možností zobrazenia, legenda sa posunie a zobrazovaná oblasť sa automaticky upraví, aby sa pre ňu vytvoril priestor. Ak legendu posuniete alebo zmeníte jej veľkosť pomocou myši, zobrazovaná oblasť sa neupraví automaticky.

  • Ak chcete použiť ďalšie možnosti, kliknite na položku Ďalšie možnosti legendy a vyberte požadovanú možnosť zobrazenia.

   Tip.    Legenda sa na základe predvoleného nastavenia neprekrýva s grafom. Ak máte k dispozícii obmedzený priestor, môžete zmenšiť veľkosť grafu zrušením začiarknutia políčka Zobraziť legendu bez prekrytia grafu.

Tip.    Ak sa v grafe zobrazuje aj legenda, jednotlivé položky tejto legendy môžete pozmeniť úpravou zodpovedajúcich údajov v hárku. Ak chcete použiť ďalšie možnosti úprav alebo ak chcete upraviť položky legendy bez zmeny údajov v hárku, môžete položky legendy zmeniť v dialógovom okne Výber zdroja údajov (karta Návrh, skupina Údaje, tlačidlo Vybrať údaje).

Na začiatok stránky

Krok 5: Zobrazenie alebo skrytie osí alebo mriežky grafu

Pri vytváraní grafu sa pre väčšinu typov grafov zobrazia hlavné osi. Túto možnosť môžete podľa potreby zapnúť alebo vypnúť. Ak pridávate osi, môžete zadať úroveň podrobností, ktoré sa majú na osiach zobraziť. Pri vytváraní priestorového grafu sa zobrazuje aj os hĺbky.

Ak je rozsah hodnôt v grafe pre rôzne rad údajov veľmi veľký alebo ak používate zmiešané typy údajov (napríklad cenu a množstvo), môžete niektoré rady údajov zobraziť na vedľajšej zvislej osi (osi hodnôt). Mierka vedľajšej zvislej osi zohľadňuje hodnoty pre priradené rady údajov. Po pridaní vedľajšej zvislej osi do grafu môžete pridať aj vedľajšiu vodorovnú os (os kategórií), ktorá môže byť užitočná v ľubovoľnom grafe XY (závislosť) alebo bublinovom grafe.

Na uľahčenie čítania údajov v grafe môžete zobraziť alebo skryť mriežku vodorovnej alebo zvislej osi, ktoré siahajú od vodorovných a zvislých osí naprieč celou zobrazovaná oblasť grafu.

Zobrazenie alebo skrytie hlavných osí

 1. Kliknite na graf, v ktorom chcete zobraziť alebo skryť osi.

  Takto sa zobrazia Nástroje pre grafy s kartami Návrh, RozloženieFormát.

 2. Na karte Rozloženie v skupine Osi kliknite na položku Osi a potom použite jeden z nasledujúcich postupov:

  • Ak chcete zobraziť os, kliknite na položku Hlavná vodorovná os, Hlavná zvislá os alebo Os hĺbky (ak ide o priestorový graf) a potom kliknite na požadovanú možnosť zobrazenia osi.

  • Ak chcete skryť os, kliknite na položku Hlavná vodorovná os, Hlavná zvislá os alebo Os hĺbky (ak ide o priestorový graf) a potom kliknite na položku Žiadne.

  • Ak chcete zadať podrobné možnosti zobrazenia a mierky osi, kliknite na položku Hlavná vodorovná os, Hlavná zvislá os alebo Os hĺbky (ak ide o priestorový graf) a potom kliknite na položku Ďalšie možnosti hlavnej vodorovnej osi, Ďalšie možnosti hlavnej zvislej osi alebo Ďalšie možnosti osi hĺbky.

   Obrázok zobrazujúci začiarkavacie políčko položky Navigačná tabla v rámci karty Zobraziť

Na začiatok stránky

Zobrazenie alebo skrytie vedľajších osí

 1. V grafe kliknite na rad údajov, ktorý chcete zobraziť pozdĺž vedľajšej zvislej osi, alebo použite nasledujúci postup na výber radu údajov v zozname prvkov grafu:

  1. Kliknite na graf.

   Takto sa zobrazia Nástroje pre grafy s kartami Návrh, RozloženieFormát.

  2. Na karte Formát v skupine Aktuálny výber kliknite na šípku v poli Prvky grafu a potom kliknite na rad údajov, ktoré chcete zobraziť pozdĺž vedľajšej zvislej osi.

   Obrázok zobrazujúci začiarkavacie políčko položky Navigačná tabla v rámci karty Zobraziť

 2. Na karte Formát kliknite v skupine Aktuálny výber na položku Výber formátu.

 3. Ak políčko Možnosti radu nie je začiarknuté, začiarknite ho a potom v časti Vykresliť rad údajov na kliknite na položku Na vedľajšiu os a potom na tlačidlo Zavrieť.

 4. Na karte Rozloženie v skupine Osi kliknite na položku Osi.

  Obrázok zobrazujúci začiarkavacie políčko položky Navigačná tabla v rámci karty Zobraziť

 5. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak chcete zobraziť vedľajšiu zvislú os, kliknite na položku Vedľajšia zvislá os a potom kliknite na požadovanú možnosť zobrazenia.

   Tip.    Na jednoduchšie rozlíšenie vedľajšej zvislej osi môžete zmeniť typ grafu pre jeden rad údajov. Jeden rad údajov môžete napríklad zmeniť na čiarový graf.

 6. Ak chcete zobraziť vedľajšiu vodorovnú os, kliknite na položku Vedľajšia vodorovná os a potom kliknite na požadovanú možnosť zobrazenia.

  Poznámka.    Táto možnosť je k dispozícii len po zobrazení vedľajšej zvislej osi.

 7. Ak chcete skryť vedľajšiu os, kliknite na položku Vedľajšia zvislá os alebo na položku Vedľajšia vodorovná os a potom kliknite na položku Žiadne.

Tip.    Môžete tiež kliknúť na vedľajšiu os, ktorú chcete odstrániť, a potom kliknúť na kláves DELETE.

Na začiatok stránky

Zobrazenie alebo skrytie mriežky

 1. Kliknite na graf, v ktorom chcete zobraziť alebo skryť mriežku grafu.

  Takto sa zobrazia Nástroje pre grafy s kartami Návrh, RozloženieFormát.

 2. Na karte Rozloženie v skupine Osi kliknite na položku Mriežka.

  Obrázok zobrazujúci začiarkavacie políčko položky Navigačná tabla v rámci karty Zobraziť

 3. Postupujte nasledovne:

  • Ak chcete do grafu pridať vodorovnú mriežku, ukážte na položku Hlavné vodorovné čiary mriežky a potom kliknite na požadovanú možnosť. Ak graf obsahuje vedľajšiu vodorovnú os, môžete kliknúť aj na položku Vedľajšia vodorovná mriežka.

  • Ak chcete do grafu pridať zvislú mriežku, ukážte na položku Hlavné zvislé čiary mriežky a potom kliknite na požadovanú možnosť. Ak graf obsahuje vedľajšiu zvislú os, môžete kliknúť aj na položku Vedľajšia zvislá mriežka.

  • Ak chcete do priestorového grafu pridať hĺbkovú mriežku, ukážte na položku Hĺbkové čiary mriežky a potom kliknite na požadovanú možnosť. Táto možnosť je k dispozícií len v prípade, ak je vybratý skutočný priestorový graf, ako je napríklad priestorový stĺpcový graf.

  • Ak chcete skryť mriežky grafu, ukážte na položku Hlavné vodorovné čiary mriežky, Hlavné zvislé čiary mriežky alebo Hĺbkové čiary mriežky (ak ide o priestorový graf) a potom kliknite na položku Žiadne. Ak má graf vedľajšie osi, môžete kliknúť aj na položky Vedľajšia vodorovná mriežka alebo na položku Vedľajšia zvislá mriežka a potom kliknúť na položku Žiadne.

  • Ak chcete rýchlo odstrániť mriežku v grafe, vyberte ju a potom stlačte kláves DELETE.

Na začiatok stránky

Krok 6: Premiestnenie alebo zmena veľkosti grafu

Určitý graf môžete premiestniť na ľubovoľné miesto v hárok alebo na nový alebo existujúci hárok. Okrem toho môžete zmeniť veľkosť grafu tak, aby sa lepšie prispôsobil okolitému prostrediu.

Premiestnenie grafu

 • Ak chcete premiestniť graf, presuňte ho myšou na požadované miesto.

Na začiatok stránky

Zmena veľkosti grafu

Ak chcete zmeniť veľkosť grafu, vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

 • Kliknite na graf a potom posúvaním rukovätí na zmenu veľkosti nastavte požadovanú veľkosť.

 • Na karte Formát prejdite do skupiny Veľkosť a zadajte veľkosť do polí Výška tvaru a Šírka tvaru.

  Obrázok zobrazujúci začiarkavacie políčko položky Navigačná tabla v rámci karty Zobraziť

Tip.    Ak chcete mať k dispozícii ďalšie možnosti na zmenu veľkosti, na karte Formát v skupine Veľkosť kliknite na tlačidlo Použitie metódy čiastočnej migrácie na migrovanie poštových schránok do služieb Office 365 a otvorte dialógové okno Formátovať plochu grafu. Na karte Veľkosť môžete vybrať možnosti na zmenu veľkosti, otáčanie alebo zmenu mierky grafu. Na karte Vlastnosti môžete zadať premiestnenie alebo zmenu veľkosti grafu pomocou buniek v hárku.

Na začiatok stránky

Krok 7: Uloženie grafu ako šablóny

Ak chcete vytvoriť ďalší podobný graf, aký ste práve vytvorili, môžete graf uložiť ako šablónu, ktorá bude slúžiť ako základ pre vytváranie ďalších podobných grafov.

 1. Kliknite na graf, ktorý chcete uložiť ako šablónu.

 2. Na karte Návrh kliknite v skupine Typ na tlačidlo Uložiť ako šablónu.

  Pás s nástrojmi v programe Excel

 3. Zadajte názov šablóny do poľa Názov súboru.

  Tip.    Pokiaľ nezadáte iný priečinok, súbor šablóny (.crtx) sa uloží do priečinka Grafy a šablóna bude dostupná v časti Šablóny v dialógovom okne Vložiť graf (karta Vložiť, skupina Grafy, spúšťač dialógového okna Použitie metódy čiastočnej migrácie na migrovanie poštových schránok do služieb Office 365 ) aj v dialógovom okne Zmeniť typ grafu (karta Návrh, skupina Typ, tlačidlo Zmeniť typ grafu).

Poznámka.    Šablóna grafu obsahuje formátovanie grafu a uchováva tie farby, ktoré boli použité pri uložení grafu ako šablóny. Keď použijete šablónu grafu na vytvorenie grafu v inom zošite, tento nový graf bude používať farby šablóny grafu a nie farby motívu dokumentu, ktorý sa aktuálne používa v zošite. Ak chcete použiť farby motívu dokumentu namiesto farieb šablóny grafu, kliknite pravým tlačidlom myši na oblasť grafu a potom kliknite na položku Obnoviť na štýl zhody.

Na začiatok stránky

Pozrite tiež

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×