Vytvorenie dotazu na zdroj údajov

Odoslaním dotazu na zdroj údajov môžete pridať, odstrániť alebo usporiadať polia a tiež filtrovať alebo zoraďovať údaje. Možnosti dotazu sú dostupné len pre tieto zdroje údajov:

 • Zdroje údajov založené na jazyku SQL vrátane zoznamov a knižníc služby Microsoft SharePoint

  Poznámka:  Možnosti dotazu je možné upraviť len v prípade pripojení zdroja údajov, ktoré boli skopírované z existujúceho pripojenia do zoznamu alebo knižnice služby SharePoint.

 • Jednotlivé databázy

 • Prepojené databázy

Poznámka: Výber, filtrovanie a zoraďovanie polí na úrovni zdroja nie sú dostupné pre súbory vo formáte XML, skripty služby REST, technológie RSS, skripty na strane servera ani pre webové služby protokolu SOAP, pretože tieto zdroje údajov nepoužívajú jazyk dotazu, akým je SQL. Pre ne sa výber, filtrovanie a zoraďovanie polí vykonáva po vytvorení zobrazenia údajov s príslušnými údajmi.

Ak chcete upraviť polia, ktoré sú súčasťou predvolených zoznamov alebo knižníc služby SharePoint v zozname zdrojov údajov, alebo chcete prepojiť zoznamy či knižnice s inými zdrojmi údajov, je najprv potrebné pre daný zoznam alebo knižnicu vytvoriť kópiu pripojenia zdroja údajov a následne ju upraviť.

Obsah tohto článku

Jedinečné možnosti dotazu pre rôzne typy zdrojov údajov

Pridanie, odobranie alebo usporiadanie polí

Pridanie, odstránenie alebo úprava filtra

Pridanie alebo odobranie spôsobu zoradenia

Jedinečné možnosti dotazu pre rôzne typy zdrojov údajov

Každý typ zdroja údajov umožňuje nielen vyberať polia, používať filtre a zoraďovať údaje v zdroji údajov, ale ponúka aj dodatočné možnosti na špecifikáciu dotazu.

Zoznamy a knižnice služby SharePoint

Na rozdiel od ostatných zdrojov v zozname zdrojov údajov nie je v prípade zoznamov a knižníc služby SharePoint úprava dotazu možná. Je však možné skopírovať pripojenie pre zoznam alebo knižnicu služby SharePoint a následne vytvoriť vlastný dotaz na zoznam alebo knižnicu, ktorý presne zobrazí požadované údaje. Keď vytvoríte nové pripojenie zdroja údajov pre zoznam služby SharePoint, zdrojové údaje sa neskopírujú. Namiesto toho sa vytvorí dodatočné pripojenie k tým istým údajom.

Keď zadávate dotaz na zoznamy alebo knižnice služby SharePoint, nastavením možností v zozname Rozsah položky a priečinka môžete zadať aj rozsah dotazu.

Vyhľadávanie obrázka ClipArt

V možnostiach zoznamu Rozsah položky a priečinka zadáte, či sa aktuálny dotaz vzťahuje na priečinky a podpriečinky. Užitočné je to najmä pri práci s knižnicami služby SharePoint. Ak napríklad priečinok Zdieľané dokumenty obsahuje okrem súborov aj podpriečinky so súbormi, môžete zadať, na ktoré súbory a priečinky sa dotaz vzťahuje. Máte tieto možnosti:

 • Ak sa má dotaz použiť na všetky súbory a podpriečinky v aktuálnom priečinku, kliknite na položku Predvolené.

 • Ak sa má dotaz použiť len na súbory v aktuálnom priečinku, pričom podpriečinky sa vynechávajú, kliknite na položku Len súbory.

 • Ak sa má dotaz použiť na všetky súbory vo všetkých priečinkoch, no pritom na žiaden z podpriečinkov na celej lokalite, kliknite na položku Rekurzívne.

 • Ak sa má dotaz použiť na všetky súbory vo všetkých priečinkoch a na všetky podpriečinky na celej lokalite, kliknite na položku Všetky rekurzívne.

Databázové pripojenia

Keď zadávate dotaz SQL na databázové pripojenia, môžete tiež zadať, či sa príkazy vstupu a výstupu majú pri úprave dotazu synchronizovať.

Stromové zobrazenie
Generovanie príkazov výstupu SQL pre databázové pripojenie je nastavené predvolene. Táto možnosť okrem príkazov vstupu synchronizuje aj nové príkazy výstupu vždy, keď sa upraví dotaz na databázové pripojenie.

Príkaz vstupu je príkaz SQL, ktorý načítava a zobrazuje údaje, ktoré sa nedajú upravovať. Príkaz výstupu je príkaz SQL, ktorý načítava a zobrazuje údaje, ktoré sa dajú upravovať a následne ukladať do pôvodného zdroja údajov. Keď sa príkazy výstupu generujú automaticky, znamená to, že ich máte k dispozícii, ak by ste niekedy chceli vytvoriť údajový formulár. Ďalšie informácie o vytváraní údajového formulára nájdete v téme Vytváranie údajových formulárov.

Prepojené zdroje údajov

Ako už bolo spomenuté, dotaz na prepojený zdroj údajov je možné upraviť len v prípade, že tento zdroj pozostáva z dvoch databázových pripojení, ktoré nie sú zlúčené, ale spojené. Pri práci s prepojenými databázovými pripojeniami máte okrem toho možnosť vybrať si medzi výstupom dát v podobe tabuľkového alebo hierarchického formulára.

Úprava dotazu na prepojené databázy v Knižnici zdrojov údajov

Tabuľkový formulár je ideálnou voľbou, keď pracujete s dvomi prepojenými databázami, ktoré sú vo vzťahu „one-to-one“, čiže záznam v jednej databáze súvisí práve s jedným záznamom v druhej databáze.

Hierarchický formulár je vhodnejší, ak máte prepojené databázy vo vzťahu „one-to-many“, čiže keď záznam v jednej databáze súvisí s niekoľkými záznamami v druhej databáze.

Horná časť strany

Pridanie, odobranie alebo usporiadanie polí

Polia v zdroji údajov môžete pridať, odstrániť alebo usporiadať. Týmito úkonmi meníte len to, ktoré polia sa dajú zobraziť na pracovnej table Podrobnosti zobrazenia údajov Nedochádza tým k pridaniu, odstráneniu ani usporiadaniu polí v skutočných údajoch.

 1. Na navigačnej table kliknite na kartu Zdroje údajov.

 2. Na karte Zdroje údajov v galérii kliknite pravým tlačidlom na zdroj údajov a vyberte položku Vlastnosti.

  Zobrazí sa dialógové okno Vlastnosti zdroja údajov.

  Sekcia Dotaz v dialógovom okne Vlastnosti zdroja údajov pre zoznam alebo knižnicu služby SharePoint
  Sekcia Dotaz na karte Zdroj v dialógovom okne Vlastnosti zdroja údajov.
 3. Ak je zdrojom údajov zoznam služby SharePoint alebo databázové pripojenie, kliknite na kartu Zdroj a pod položkou Dotaz kliknite na tlačidlo Polia.

  --ALEBO--

  Ak je zdrojom údajov prepojený zdroj údajov, kliknite na kartu Dotaz a pod položkou Dotaz kliknite na tlačidlo Polia.

  Poznámky: 

  • Možnosti pod položkou Dotaz sú dostupné len pre tieto zdroje údajov SQL – zoznamy a knižnice služby SharePoint (keď je zdroj údajov kópiou zoznamu alebo knižnice služby SharePoint), databázy a prepojené zdroje údajov, ktoré sa skladajú z dvoch databázových tabuliek v rámci jednej databázy.

  • Ak zdroj údajov používa vlastný dotaz, namiesto tlačidiel Polia, FilterZoradiť vidíte tlačidlo Upraviť vlastný dotaz. Ak chcete vlastný dotaz odstrániť, postupujte podľa týchto pokynov:

   1. Kliknite na položku Konfigurovať databázové pripojenie, kliknite na tlačidlo Ďalej a potom na tlačidlo Dokončiť.

   2. V dialógovom okne Upraviť vlastné príkazy SQL kliknite na položku Upraviť príkaz pre každú kartu, ktorá zobrazuje príkaz SQL, a potom príkaz SQL odstráňte.

    Ďalšie informácie o úprave vlastného dotazu nájdete v téme Pridanie databázy vo forme zdroja údajov.

 4. V dialógovom okne Zahrnuté polia vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete pridať pole do zdroja údajov, pod položkou Dostupné polia kliknite na požadované pole a potom kliknite na tlačidlo Pridať.

  • Ak chcete odobrať pole zo zdroja údajov, pod položkou Zahrnuté polia kliknite na požadované pole a potom kliknite na tlačidlo Odstrániť.

  • Ak chcete zmeniť poradie polí v zdroji údajov, pod položkou Zahrnuté polia kliknite na pole, ktoré chcete presunúť, a potom kliknite buď na tlačidlo Posunúť nahor, alebo na tlačidlo Posunúť nadol.

   Poznámka: Posunutím poľa v zozname nahor sa stĺpec v tabuľke údajov presunie doľava. Posunutím poľa v zozname nadol sa stĺpec v tabuľke údajov presunie doprava.

  • Kliknite na tlačidlo OK.

   Tip: Ak chcete naraz vybrať viac polí, podržte stlačený kláves CTRL a klikajte na jednotlivé polia.

   Zahrnuté dialógové okno Polia

Horná časť strany

Pridanie, odstránenie alebo úprava filtra

Údaje môžete filtrovať vytvorením dotazu filtra. Pri filtrovaní zdroja údajov použitý filter zobrazí iba údaje, ktorá spĺňajú vami zadané kritériá. Môžete mať napríklad zdroj údajov, ktorý obsahuje stovky či tisícky záznamov. Vy si však chcete pozrieť len ich podmnožinu. Môžete vytvoriť filter, na základe ktorého sa v zdroji údajov zobrazí len táto podmnožina.

 1. Na navigačnej table kliknite na kartu Zdroje údajov.

 2. Na karte Zdroje údajov v galérii kliknite pravým tlačidlom na zdroj údajov a vyberte položku Vlastnosti.

  Zobrazí sa dialógové okno Vlastnosti zdroja údajov.

  Sekcia Dotaz v dialógovom okne Vlastnosti zdroja údajov pre zoznam alebo knižnicu služby SharePoint
  Sekcia Dotaz na karte Zdroj v dialógovom okne Vlastnosti zdroja údajov.
 3. Ak je zdrojom údajov zoznam služby SharePoint alebo databázové pripojenie, kliknite na kartu Zdroj a pod položkou Dotaz kliknite na tlačidlo Filter.

  --ALEBO--

  Ak je zdrojom údajov prepojený zdroj údajov, kliknite na kartu Dotaz a pod položkou Dotaz kliknite na tlačidlo Filter.

  Poznámky: 

  • Možnosti pod položkou Dotaz sú dostupné len pre tieto zdroje údajov SQL – zoznamy a knižnice služby SharePoint (keď je zdroj údajov kópiou zoznamu alebo knižnice služby SharePoint), databázy a prepojené zdroje údajov, ktoré sa skladajú z dvoch databázových tabuliek v rámci jednej databázy.

  • Ak zdroj údajov používa vlastný dotaz, namiesto tlačidiel Polia, FilterZoradiť vidíte tlačidlo Upraviť vlastný dotaz. Ak chcete vlastný dotaz odstrániť, postupujte podľa týchto pokynov:

   1. Kliknite na položku Konfigurovať databázové pripojenie, kliknite na tlačidlo Ďalej a potom na tlačidlo Dokončiť.

   2. V dialógovom okne Upraviť vlastné príkazy SQL kliknite na položku Upraviť príkaz pre každú kartu, ktorá zobrazuje príkaz SQL, a potom príkaz SQL odstráňte.

    Ďalšie informácie o úprave vlastného dotazu nájdete v téme Pridanie databázy vo forme zdroja údajov.

 4. V dialógovom okne Vlastnosti zdroja údajov kliknite na tlačidlo Filter. Zobrazí sa dialógové okno Kritériá pre filter.

Teraz môžete pridať, vymazať alebo upraviť filter.

Pridanie filtra

Odstránenie filtra

Úprava filtra

Pridanie klauzuly k existujúcemu filtru

Zoskupenie klauzúl vo filtri

Úprava klauzuly

Odstránenie klauzuly

Pridanie filtra

 1. V dialógovom okne Kritéria pre filter kliknite na položku Kliknutím sem pridajte novú klauzulu.

 2. Kliknite na pole Názov poľa a potom na pole, ktoré obsahuje požadované hodnoty.

 3. Kliknite na pole Porovnanie a potom kliknite na požadovaný operátor.

 4. Kliknite na pole Hodnota a zadajte alebo vyberte požadované kritériá.

 5. Kliknite na tlačidlo OK.

Odstránenie filtra

 • V dialógovom okne Kritériá pre filter kliknite na šípku v ľavom krajnom stĺpci klauzuly a potom stlačte kláves DELETE.

Úprava filtra

 1. V dialógovom okne Kritériá pre filter kliknite na existujúcu klauzulu a vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Kliknite na pole Názov poľa a potom na pole, ktoré obsahuje požadované hodnoty.

  • Kliknite na pole Porovnanie a potom kliknite na požadovaný operátor.

  • Kliknite na pole Hodnota a zadajte alebo vyberte požadované kritériá.

 2. Kliknite na tlačidlo OK.

Pridanie klauzuly k existujúcemu filtru

V rámci jedného filtra sa dá použiť niekoľko výrazov. Na to je potrebné pridať nové klauzuly určujúce ďalšie kritériá, ktoré musia údaje spĺňať.

 1. Kliknite na pole A/Alebo na konci existujúcej klauzuly v dialógovom okne Kritériá pre filter a potom vykonajte jeden z uvedených krokov:

  • Ak chcete vytvoriť filter, v ktorom musia údaje spĺňať kritériá oboch klauzúl, kliknite na položku A.

  • Ak chcete vytvoriť filter, v ktorom musia údaje spĺňať kritériá iba jednej klauzuly, kliknite na položku Alebo.

 2. V ďalšom riadku kliknite na položku Kliknutím sem pridajte novú klauzulu.

 3. Kliknite na pole Názov poľa a potom na pole, ktoré obsahuje požadované hodnoty.

 4. Kliknite na pole Porovnanie a potom kliknite na požadovaný operátor.

 5. Kliknite na pole Hodnota a zadajte alebo vyberte požadované kritériá.

 6. Kliknite na tlačidlo OK.

Zoskupenie klauzúl vo filtri

Ak filter obsahuje niekoľko klauzúl, je možné zoskupiť dve alebo viaceré klauzuly, aby sa použili pred inou klauzulou.

 1. Kliknite na pole A/Alebo na konci druhej klauzuly v dialógovom okne Kritériá pre filter a potom kliknite na položku Alebo.

 2. V dialógovom okne Kritéria pre filter kliknite na položku Kliknutím sem pridajte novú klauzulu.

 3. Kliknite na pole Názov poľa a potom na pole, ktoré obsahuje požadované hodnoty.

 4. Kliknite na pole Porovnanie a potom kliknite na požadovaný operátor.

 5. Kliknite na pole Hodnota a zadajte alebo vyberte požadované kritériá.

 6. Podržte stlačený kláves SHIFT a kliknite na šípky v ľavom krajnom stĺpci všetkých klauzúl, ktoré chcete zoskupiť. Potom kliknite na tlačidlo Zoskupiť. (Na odstránenie zoskupenia kliknite na tlačidlo Oddeliť.)

  Dialógové okno Výber krajiny alebo oblasti
  Zátvorka, ktorá spája dve klauzuly, označuje, že sú zoskupené.
 7. Kliknite na tlačidlo OK.

Úprava klauzuly

 • V dialógovom okne Kritériá pre filter kliknite na existujúcu klauzulu a vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • V poli Názov poľa kliknite na pole, ktoré obsahuje požadované hodnoty.

  • Kliknite na pole Porovnanie a potom kliknite na požadovaný operátor.

  • Kliknite na pole Hodnota a zadajte alebo vyberte požadované kritériá.

  • Kliknite na tlačidlo OK.

Odstránenie klauzuly

 • V dialógovom okne Kritériá pre filter kliknite na šípku v ľavom krajnom stĺpci klauzuly, ktorú chcete odstrániť, a potom stlačte kláves DELETE.

Horná časť strany

Pridanie alebo odobranie spôsobu zoradenia

Keď zoraďujete údaje v zdroji údajov, môžete upraviť poradie, v akom sa zobrazujú. Zoraďovanie je postup, ktorý sa dá použiť, ak chcete zmeniť usporiadanie záznamov tak, aby sa vám v údajoch lepšie orientovalo. Bežnými spôsobmi zoradenia sú zoradenia podľa abecedy a podľa čísel.

Pridaním ďalších polí do zoznamu spôsobu zoradenia môžete zoraďovať aj podľa viacerých polí. Keď zoraďujete podľa viacerých polí, spôsob zoradenia určuje poradie, v akom dochádza k ich zoraďovaniu, a to môže ovplyvniť výstupné údaje.

 1. Na navigačnej table kliknite na kartu Zdroje údajov.

 2. Na karte Zdroje údajov v galérii kliknite pravým tlačidlom na zdroj údajov a vyberte položku Vlastnosti.

  Zobrazí sa dialógové okno Vlastnosti zdroja údajov.

  Sekcia Dotaz v dialógovom okne Vlastnosti zdroja údajov pre zoznam alebo knižnicu služby SharePoint
  Sekcia Dotaz na karte Zdroj v dialógovom okne Vlastnosti zdroja údajov.
 3. Ak je zdrojom údajov zoznam služby SharePoint alebo databázové pripojenie, kliknite na kartu Zdroj a pod položkou Dotaz kliknite na tlačidlo Polia.

  --ALEBO--

  Ak je zdrojom údajov prepojený zdroj údajov, kliknite na kartu Dotaz a pod položkou Dotaz kliknite na tlačidlo Polia.

  Poznámky: 

  • Možnosti pod položkou Dotaz sú dostupné len pre tieto zdroje údajov SQL – zoznamy a knižnice služby SharePoint (keď je zdroj údajov kópiou zoznamu alebo knižnice služby SharePoint), databázy a prepojené zdroje údajov, ktoré sa skladajú z dvoch databázových tabuliek v rámci jednej databázy.

  • Ak zdroj údajov používa vlastný dotaz, namiesto tlačidiel Polia, FilterZoradiť vidíte tlačidlo Upraviť vlastný dotaz. Ak chcete vlastný dotaz odstrániť, postupujte podľa týchto pokynov:

   1. Kliknite na položku Konfigurovať databázové pripojenie, kliknite na tlačidlo Ďalej a potom na tlačidlo Dokončiť.

   2. V dialógovom okne Upraviť vlastné príkazy SQL kliknite na položku Upraviť príkaz pre každú kartu, ktorá zobrazuje príkaz SQL, a potom príkaz SQL odstráňte.

    Ďalšie informácie o úprave vlastného dotazu nájdete v téme Pridanie databázy vo forme zdroja údajov.

 4. V dialógovom okne Vlastnosti zdroja údajov kliknite na tlačidlo Zoradiť. Zobrazí sa dialógové okno Zoradenie.
  Dialógové okno Zoradenie

Teraz môžete pridať alebo odstrániť spôsob zoradenia.

Pridanie spôsobu zoradenia

 1. V dialógovom okne Zoradenie, pod položkou Dostupné polia kliknite na pole, ktoré chcete zoradiť, a potom kliknite na tlačidlo Pridať.

  Poznámka:  Ak sa pod položkou Dostupné polia nezobrazia žiadne polia, dvakrát kliknite na položku Viac polí, kliknite na pole, ktoré chcete zoradiť, a potom na tlačidlo OK

 2. V sekcii Vlastnosti zoradenia vykonajte jeden z týchto krokov:

  • Ak chcete zoradiť pole od najnižšej hodnoty po najvyššiu (napríklad A, B, C alebo 1, 2, 3), kliknite na položku Vzostupne.

  • Ak chcete zoradiť pole od najvyššej hodnoty po najnižšiu (napríklad C, B, A alebo 3, 2, 1), kliknite na položku Zostupne.

   Tip: Ak chcete zmeniť spôsob zoradenia poľa zo vzostupného na zostupné alebo opačne, dvakrát kliknite na pole v zozname Spôsob zoradenia. Všimnite si, že trojuholník vedľa názvu poľa označuje, či je pole zoradené vo vzostupnom alebo zostupnom poradí.

 3. Ak chcete zoraďovať podľa viacerých polí, pridajte do zoznamu Spôsob zoradenia ďalšie polia.

 4. Kliknite na tlačidlo OK.

 5. Takisto je možné zmeniť aj spôsob, akým sú polia zoradené. Ak chcete zmeniť poradie polí, kliknite na pole v zozname Spôsob zoradenia a potom na tlačidlo Posunúť nahor alebo Posunúť nadol.

Odobranie spôsobu zoradenia

 • V dialógovom okne Zoradenie, pod položkou Spôsob zoradenia kliknite na pole, ktoré chcete odstrániť zo spôsobu zoradenia, a potom kliknite na tlačidlo Odstrániť. Ak z databázy chcete odstrániť celé zoradenie, odstráňte zo spôsobu zoradenia všetky polia.

Horná časť strany

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×