Vytvorenie diagramu Visia so zjednodušeným ovládaním pre osoby so zdravotným postihnutím

Vytvorenie diagramu Visia so zjednodušeným ovládaním pre osoby so zdravotným postihnutím

Táto téma obsahuje podrobný návod, ako vytvoriť vlastné diagramy programu Visio so zjednodušeným ovládaním pre ľudí s postihnutím.

Prehľad Visia so základným vývojovým diagramom.

Nevidiaci alebo slabozrakí porozumejú vašim plánom, konceptom a nápadom jednoduchšie, ak vytvoríte diagramy programu Visio so zreteľom na zjednodušené ovládanie.

Nasledujúca tabuľka obsahuje hlavné postupy pri vytváraní diagramov v programe Visio so zjednodušeným ovládaním pre ľudí s postihnutím.

Čo zmeniť

Prečo to zmeniť

Ako to zmeniť

Používajte preddefinované šablóny a vzorové diagramy programu Visio.

Šablóny a vzorové diagramy majú preddefinované poradie navigácie, čo umožňuje používateľom čítačky obrazovky navigácii jednoduchšie porozumieť.

Vytvorenie nového diagramu zo šablóny alebo vzoru

Vytvorte vlastné diagramy v takom poradí, v akom ich má čítačka obrazovky prečítať.

Moderátor prečíta tvary diagramu v poradí, v ktorom boli do diagramu pridané. Po pridaní tvarov v poradí, v ktorom sa má spustiť napríklad vývojový diagram, je jednoduchšie, aby čítačka obrazovky porozumela toku diagramu.

Pridanie tvarov do diagramu v poradí, v ktorom diagram tečie. Moderátor bude čítať tvary diagramu v poradí, v akom boli pridané. Ďalšie informácie o tom, ako čítačka obrazovky číta diagramy, nájdete v téme Používanie čítačky obrazovky na čítanie diagramov visia.

V prípade potreby môžete upraviť poradie čítania tak, aby bolo najlogickejšie. Vyberte položky Zobraziť > Pracovné tably > Navigácia a potom presunutím tvarov zmeňte poradie v zozname Navigácia v diagrame.

Pridajte k všetkým vizuálnym prvkom a na všetky strany alternatívny text.

Alternatívny text umožňuje pochopiť ľuďom, ktorí nevidia obrazovku, čo je dôležité na stranách a vizuálnych prvkoch, ako sú napríklad obrázky, tvary, nadradené tvary, grafy, ilustrácie a údajová grafika.

Nepoužívajte na sprostredkovanie dôležitých informácií len text v obrázkoch.

Pridajte alternatívny text s popisom obrázka a strany pre ľudí, ktorí ho nevidia. Text by mal byť stručný, no mal by obsahovať popis toho, čo je na obrázku a na strane dôležité.

Ak používate obrázok s textom, zopakujte tento text v alternatívny text.

Pridanie alternatívneho textu k obrázkom

Pridanie alternatívneho textu k nadradeným tvarom

Pridanie alternatívneho textu na strany

Pridanie alternatívneho textu k diagramom Vizualizéra údajov

Použite zmysluplný text hypertextového prepojenia.

Používatelia čítačiek obrazovky si niekedy prezerajú zoznam prepojení. Prepojenia by mali poskytovať jasné a presné informácie o cieli. Namiesto toho, aby ako prepojenie slúžil text Kliknite sem, uveďte napríklad úplný názov cieľovej stránky.

Pridanie popisného textu hypertextového prepojenia

Uistite sa, že farba nie je jediný prvok, ktorým sprostredkúvate informácie.

Slabozrakí, nevidiaci alebo farboslepí ľudia môžu prísť o význam vyjadrený určitými farbami.

Uistite sa, že pri vyjadrení významu nepoužívate iba farby. Vytvorte text, ktorý bude vyjadrovať význam konkrétnej farby alebo iných senzorických vlastností.

Na sprostredkovanie informácií, ako je napríklad tvar alebo označenie, použite ďalšie prostriedky. Namiesto zeleného a červeného podfarbenia zvážte napríklad použitie zeleného znaku začiarknutia na označenie úspešnej akcie a červeného znaku X na označenie zlyhania.

Používanie formátovania textu so zjednodušeným ovládaním

Použite dostatočne kontrastné farby textu a pozadia.

Text v diagramoch by sa mal dať čítať v režime s vysokým kontrastom, aby bol dobre viditeľný pre každého, aj pre ľudí so zrakovým postihnutím.

Používajte napríklad jasné farby alebo farebné schémy s vysokým kontrastom z opačného konca farebného spektra. Čierno-biele schémy umožňujú slabozrakým ľuďom jednoduchšie rozlíšiť text a tvary.

Používanie farby textu na zjednodušenie ovládania

Používajte písmo s väčšou veľkosťou (minimálne 18 bodov), bezpätkové písma a dostatok voľného priestoru.

Ľudia s dyslexiou vnímajú text spôsobom, ktorý môže komplikovať rozlišovanie písmen a slov. Môžu napríklad vnímať riadok textu tak, že bude splývať s riadkom pod ním, alebo sa im môže zdať, že susediace písmená sa zlučujú.

Ak chcete obmedziť zaťaženie pri čítaní, môžete napríklad:

 • Používať známe bezpätkové písma, akými sú napríklad Arial alebo Calibri.

 • Nepoužívať iba veľké písmená a nadmerné množstvo kurzívy alebo podčiarknutia.

 • Zahrnúť dostatočné medzery medzi riadkami a odsekmi.

 • Odseky zarovnať doľava namiesto zarovnania. Pomáha to vyhnúť sa nerovnomerným medzerám medzi slovami, vďaka čomu môžete vytvoriť vizuálny efekt rieky bieleho priestoru, ktorý tečie cez odsek.

Používanie formátovania textu so zjednodušeným ovládaním

Používanie vhodného riadkovania textu

Použite zoznam vstavaných štýlov.

Použite vstavané nástroje na formátovanie, aby ste uľahčili čítačke obrazovky čítanie vašich diagramov.

Pre ľudí s poruchami čítania, ako je napríklad dyslexia, je zoznam navyše aj dôležitý. Pomocou neho môžu informácie štruktúrovať a rozdeliť ich do menších blokov, ktoré sa dajú ľahšie spracovať.

Používanie zoznamov s odrážkami

Vytvorenie nového diagramu zo šablóny alebo vzoru

 1. Otvorte Visio a v zozname šablón vyberte položku šablóny alebo vzorové diagramy.

  Zobrazenie stránky šablóny vo Visiu

  Poznámka: Ak už máte otvorený diagram a chcete pomocou šablóny alebo vzorového diagramu vytvoriť nový, vyberte položky Súbor > Nové.

 2. Vyberte požadovanú šablónu. Ak sa zobrazí výzva, vyberte jednotky, ktoré chcete použiť, a potom vyberte položku vytvoriť.

 3. Pomocou prvkov v šablóne alebo vzore pridajte údaje do nového diagramu.

Pridanie alternatívneho textu k diagramom Vizualizéra údajov

Pridajte alternatívny text k prvkom a tvarom v diagrame Vizualizéra údajov. Podrobné pokyny na vytvorenie diagramu pomocou Vizualizéra údajov nájdete v téme Vytvorenie diagramu pomocou nástroja Vizualizér údajov.

 1. Začnite vytvárať diagram vizualizácie údajov podľa pokynov na vyššie uvedenom prepojení. Alternatívne texty môžete pridať po dosiahnutí fázy 2: vytvorenie excelového zošita.

 2. V preddefinovanej tabuľke programu Excel vyberte na karte Mapa procesu prvú bunku v stĺpci s hlavičkou Alternatívny popis a zadajte alternatívny text. Postup zopakujte pre všetky prvky a tvary v diagrame.

  Snímka obrazovky zobrazujúca vytváranie diagramu v Exceli pomocou Vizualizéra údajov
 3. Pokračujte vo vytváraní diagramu pomocou pokynov v prepojení uvedenom vyššie.

Pridanie alternatívneho textu k obrázkom

Pridajte alternatívny text k obrázkom, ako sú fotografie, tvary, údajová grafika, grafy a ilustrácie, aby mohli používatelia čítačky obrazovky vypočuť Popis obrázka.

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na obrázok v kresbe a vyberte položku Formátovať tvar.

 2. Na table Formátovať tvar vyberte položku Tlačidlo Vlastnosti na zmenu veľkosti (Veľkosť a vlastnosti).

 3. Na table alternatívny text zadajte názov a popis obrázka do textových polí.

  Veľmi sa nerozpisujte a začnite s najdôležitejšou informáciou s cieľom poskytnúť obsah a funkcie obrázka. Keď ste pripravení, zatvoríte tablu alternatívny text .

  Tip: Vyplňte polia názov aj Popis , pretože spôsob čítania týchto informácií sa líši v závislosti od čítačky obrazovky.

  Dialógové okno Formátovanie tvaru vo Visiu.

Pridanie alternatívneho textu k nadradeným tvarom

Ak ste vytvorili vlastnú vzorkovnicu, môžete pridať alternatívne texty k nadradeným tvarom vo vzorkovnici, aby mohli používatelia čítačky obrazovky vypočuť Popis tvaru.

 1. Vo vašej novej vzorkovnici kliknite pravým tlačidlom myši na nadradený tvar.

 2. V kontextovej ponuke vyberte položky Upraviť predlohu > Upraviť nadradený tvar.

 3. V okne úprav kliknite pravým tlačidlom myši na nadradený tvar a vyberte položku Formátovať tvar.

 4. Na table Formátovať tvar vyberte položku Tlačidlo Vlastnosti na zmenu veľkosti (Veľkosť a vlastnosti).

 5. Na table Alternatívny text zadajte názov a popis pre nadradený tvar.

  Dialógové okno Alternatívny text pre nadradený tvar vo Visiu.
 6. Zatvorenie okna Úprava nadradeného tvaru a v dialógovom okne potvrdenia vyberte položku Áno.

Pridanie alternatívneho textu na strany

Pridajte alternatívne texty na stránky, aby mohli používatelia čítačky obrazovky vypočuť Popis stránky.

 1. Na strane stlačte kombináciu klávesov Shift + F5. Otvorí sa dialógové okno Nastavenie strany.

 2. V dialógovom okne vyberte kartu Alternatívny text .

 3. Zadajte názov a popis strany a potom vyberte položku OK.

  Dialógové okno Alternatívny text pre stranu vo Visiu.

Vytvorenie hypertextových prepojení a textu so zjednodušeným ovládaním

Nasledujúce postupy popisujú, ako v diagramoch programu Visio vytvoriť hypertextové prepojenia a texty so zjednodušeným ovládaním.

Pridanie popisného textu hypertextového prepojenia

Pridajte popis k hypertextovým prepojením, aby ste používateľom umožnili vedieť, čo sa skrýva za prepojením.

 1. Vyberte prvok, ku ktorému chcete pridať hypertextové prepojenie, a stlačte kombináciu klávesov Ctrl + K.

 2. V dialógovom okne Hypertextové prepojenia zadajte do poľa Adresa URL adresu hypertextového prepojenia. Vybratý text sa zobrazí v poli Text na zobrazenie. Toto je text hypertextového prepojenia. V prípade potreby ho môžete zmeniť.

  Tip: Adresu môžete skopírovať a prilepiť alebo môžete použiť tlačidlo Prehľadávať v rámci dialógového okna na vyhľadanie cieľovej stránky alebo súboru.

 3. Do poľa Popis zadajte popis hypertextového prepojenia.

  Dialógové okno Hypertextové prepojenia na pridanie popisu prepojenia vo Visiu.
 4. Vyberte tlačidlo OK.

Používanie formátovania textu so zjednodušeným ovládaním

Ak chcete optimalizovať zjednodušenie ovládania formátovania textu, vyberte obyčajný typ písma sans-serif, použite väčšiu veľkosť písma, upravte medzery medzi riadkami a vyhýbajte sa nadmernému použitiu blokovaných veľkých písmen a kurzívy.

 1. Vyberte text, ktorý chcete formátovať.

 2. V ponuke domov vyberte napríklad väčšiu veľkosť písma a písmo sans-serif. Môžete použiť aj iné možnosti formátovania, napríklad tučné písmo na zvýraznenie.

  Tlačidlo Typ písma vo Visiu.

Používanie farby textu na zjednodušenie ovládania

Ak chcete zabezpečiť, aby sa text zobrazil správne aj v režime vysokého kontrastu, použite predvolenú farbu písma.

 1. Vyberte text.

 2. V ponuke Domov rozbaľte ponuku Farba písma a vyberte položku Použiť predvolenú farbu.

  Ponuka Farba písma vo Visiu.

Používanie zoznamov s odrážkami

Ak je to možné, rozdeľte text do odrážok na zlepšenie čitateľnosti a navigácie.

 1. Umiestnite kurzor na miesto, kde chcete pridať zoznam do diagramu, alebo vyberte text, ktorý chcete zahrnúť do zoznamu.

 2. V ponuke Domov vyberte položku Obrázok tlačidla Odrážky (Odrážky).

 3. Ak chcete štýl odrážok zmeniť, rozbaľte skupinu Odsek, a potom vyberte kartu Odrážky.

 4. Vyberte požadovaný štýl odrážok a vyberte položku OK.

  Karta Odrážka s rôznymi štýlmi odrážok vo Visiu.
 5. V prípade potreby zadajte zoznam položiek.

  Tip: Ak chcete, aby sa čítačky obrazovky zastavili, použite bodku alebo čiarku na konci každej položky zoznamu.

Používanie vhodného riadkovania textu

Medzi vetami a odsekmi zväčšite alebo zmenšite prázdny priestor na zlepšenie čitateľnosti.

 1. Vyberte text, ktorý chcete upraviť.

 2. V ponuke Domov rozbaľte skupinu Odsek.

 3. Na karte Odsek zadajte v časti Medzery požadované hodnoty, ktoré sa majú použiť.

  Dialógové okno Medzery medzi odsekmi vo Visiu.

Kontrola diagramu pomocou Kontroly zjednodušenia ovládania

Vďaka vstavanej kontrole zjednodušenia ovládaniamôžete jednoducho overiť, či je diagram dostupný.

 1. V programe Visio prejdite na kartu Revízia.

 2. Vyberte položku Skontrolovať dostupnosť.

  Tlačidlo Kontrola zjednodušenia ovládania vo Visiu.
 3. Na table Kontrola zjednodušenia ovládania zobrazte chyby a upozornenia. Vyberte nahlásenú položku, čím zobrazíte ďalšie informácie o chybe týkajúcej sa zjednodušeného ovládania a pokyny na jej vyriešenie.

  Tabla Kontrola zjednodušenia ovládania vo Visiu.
 4. Chybu v diagrame opravte.

Konverzia diagramu do súboru vo formáte PDF so zjednodušeným ovládaním

Po vyriešením všetkých chýb so zjednodušeným ovládaním v diagrame môžete daný diagram skonvertovať do súboru vo formáte PDF.

 1. V programe Visio vyberte položku Súbor.

 2. Vyberte položku Exportovať.

 3. Vyberte položku Vytvoriť dokument PDF alebo XPS.

  Možnosť Exportovať do formátu PDF na karte Súbor vo Visiu.
 4. Vyberte umiestnenie súboru, zadajte názov súboru a potom vyberte položku Publikovať.

Pozrite tiež

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Poznámka:  Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Môžete nám dať vedieť, či boli tieto informácie pre vás užitočné? Tu nájdete anglický článok ako referenciu.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×