Vytvorenie diagramu Visia pomocou čítačky obrazovky

Vytvorenie diagramu Visia pomocou čítačky obrazovky

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

Tento článok je určený pre ľudí s poruchami zraku, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

V programe Visio 2016 môžete použiť klávesnicu a čítačku obrazovky, ako je napríklad JAWS alebo Moderátor (vstavaná čítačka obrazovky vo Windowse), na vytvorenie podrobného a vylepšeného diagramu, a to pomocou šablóny nástroja Vizualizér údajov alebo zošita programu Excel.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Informácie o klávesových skratkách nájdete v téme Klávesové skratky pre Visio.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky Moderátor pre Windows. Ďalšie informácie o používaní Moderátora nájdete v téme Kompletný sprievodca Moderátorom.

 • Táto téma obsahuje aj informácie o funkciách aplikácie JAWS. Ďalšie informácie o aplikácii JAWS pre Windows nájdete v príručke so stručným návodom k aplikácii JAWS pre Windows.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v počítači. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu alebo telefónu s Windowsom líšiť.

Obsah tohto článku

Vytvorenie diagramu zo šablóny nástroja Vizualizér údajov

Ak chcete vytvoriť diagram pomocou nástroja Vizualizér údajov, musíte použiť Visio 2016 aj Excel. Najprv v programe Visio 2016 vyberte šablónu nástroja Vizualizér údajov, potom v programe Excel vytvorte priradený zošit s údajmi diagramu a následne sa vráťte do programu Visio 2016, kde vytváranie diagramu dokončíte.

Šablóny nástroja Vizualizér údajov podporuje program Visio Pro for Office 365.

Výber šablóny nástroja Vizualizér údajov

Môžete si vybrať z dvoch šablón nástroja Vizualizér údajov:

 • základný vývojový diagram,

 • vývojový diagram krížového procesu.

 1. Otvorte Visio 2016.

  Tip: Ak už diagram upravujete, stlačte kombináciu klávesov Alt + F a kláves N. Ozve sa: „Selected, New tab item“ (Vybraté, položka karty Nové).

 2. Šablónu vyberiete jedným z nasledujúcich spôsobov:

  • Ak chcete vybrať šablónu Základný vývojový diagram – Vizualizér údajov, stlačte kombináciu klávesov Alt + M1.

  • Ak chcete vybrať šablónu Vývojový diagram krížového procesu – Vizualizér údajov, stlačte kombináciu klávesov Alt + Z6.

 3. Stlačte kláves Enter. Ozve sa „Template preview“ (Ukážka šablóny) spolu s názvom šablóny.

Vytvorenie priradeného excelového zošita

Ak chcete rýchlo pridať a upraviť vstupné údaje určené pre diagram, použite preddefinovanú tabuľku programu Excel.

 1. V časti Ukážka šablóny vo vybratej šablóne programu Visio 2016 stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Excel data template, hyperlink“ (Šablóna s excelovými údajmi, prepojenie), a potom stlačte kláves Enter. Zameranie sa presunie na Excel, kde sa šablóna otvorí ako nový zošit.

  Poznámka: Ak chcete údaje v programe Excel bezproblémovo skonvertovať na diagram programu Visio 2016, oboznámte sa s pokynmi na priraďovanie údajov. V šablóne programu Excel stláčajte kláves F6, kým sa neozve „Selected, sheet tab, Visio Data Visualizer“ (Vybraté, karta hárka, Vizualizér údajov vo Visiu), a potom stlačte kláves so šípkou doprava. Ozve sa: „Selected, sheet tab, Understand the process map“ (Vybraté, karta hárka, informácie o mape procesu). Stlačte kláves Enter. Otvorí sa karta s informáciami o priraďovaní. Pozrite si ich a prečítajte si obsah.

 2. Ak chcete upraviť nový zošit programu Excel, uložte si šablónu do počítača, sieťového servera alebo knižnice dokumentov služby SharePoint. Podrobné pokyny nájdete v časti Uloženie práce.

 3. Ak chcete prejsť na preddefinovanú tabuľku Mapa procesu, stláčajte kláves F6, kým sa neozve „Selected, sheet tab“ (Vybraté, karta hárka) spolu s aktuálne vybratou kartou. Stláčajte kláves so šípkou doľava alebo doprava, kým sa neozve „Process map“ (Mapa procesu), a potom stlačte kláves Enter.

 4. Na karte Mapa procesu si pozrite tabuľku a zadajte do buniek vstupné údaje. Ak nemáte zapnuté automatické ukladanie, uložte si prácu stlačením kombinácie klávesov Ctrl + S.

Dokončenie diagramu pomocou Sprievodcu Visia

Proces vytvárania diagramu v programe Visio 2016 dokončite pomocou sprievodcu Vytvorenie diagramu z údajov.

 1. V ukážke šablóny programu Visio 2016 stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Create <vybratá šablóna>, button“ (Vytvoriť <vybratá šablóna>, tlačidlo), a potom stlačte kláves Enter. Otvorí sa sprievodca Vytvorenie diagramu z údajov.

 2. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „What diagram do you want to create from data“ (Aký diagram chcete vytvoriť z údajov) spolu s prvým typom diagramu v zozname. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve požadovaný diagram, a potom stlačte kláves Enter.

 3. Ak chcete vybrať práve vytvorený zošit programu Excel, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Browse, button“ (Prehľadávať, tlačidlo), a potom stlačte kláves Enter. Otvorí sa dialógové okno Vytvorenie diagramu z údajov. Prejdite na správny súbor programu Excel a potom stlačte kombináciu klávesov Alt + O.

 4. Ozve sa „Select a table or a custom range in the workbook“ (Vyberte tabuľku alebo vlastný rozsah v zošite) spolu s prvou tabuľkou v zozname. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve požadovaná tabuľka, napríklad „Process Map Data“ (Údaje mapy procesu), a potom stlačte kláves Enter.

 5. Ak chcete diagram dokončiť, stlačte kombináciu klávesov Alt + F. Visio 2016 použije na vyplnenie ďalších strán sprievodcu predvolené hodnoty a vytvorí diagram.

 6. Ak chcete diagram uložiť, stlačte kombináciu klávesov Alt + 1. Ozve sa: „Back stage view, selected Save As tab item“ (Zobrazenie Back stage, vybratá položka karty Uložiť ako). Stlačte kláves Tab. Ozve sa: „Saving features“ (Funkcie ukladania) spolu s prvým miestom uloženia v zozname. Stláčajte klávesy so šípkami a kláves Tab, kým sa neozve požadované umiestnenie, pomenujte súbor a potom stlačte kombináciu klávesov Alt + S.

  Tip: Keďže súbory programov Visio 2016 a Excel spolupracujú, je vhodné, aby sa nachádzali v tom istom umiestnení.

Vytvorenie diagramu z údajov v Exceli

Môžete vytvoriť zošit v programe Excel a potom pomocou programu Visio 2016 skonvertovať údaje v zošite na diagram.

Ak chcete, aby konverzia prebehla bezproblémovo, hlavičky stĺpcov a hodnoty v tabuľke programu Excel musia spĺňať špecifické požiadavky. Ak sa chcete oboznámiť s pokynmi na priraďovanie údajov, prejdite na tému Interakcia excelových stĺpcov s komponentmi vývojového diagramu Visia.

Ak chcete, môžete použiť aj predvolenú vzorovú šablónu programu Excel a vložiť údaje pomocou nej. Ak si chcete stiahnuť vzorovú šablónu, nižšie vyberte požadovanú šablónu a uložte ju do svojho zariadenia:

Vytvorenie excelového zošita s údajmi

Ak používate vzorové šablóny uvedené vyššie, pokračujte podľa pokynov v časti Vytvorenie priradeného excelového zošita a potom pokračujte časťou Dokončenie diagramu vo Visiu.

 1. Vložte tabuľku do hárka programu Excel. Postup vloženia tabuľky nájdete v téme Vloženie tabuľky v excelovom hárku pomocou čítačky obrazovky.

 2. Podľa pokynov uvedených vyššie pridajte do novej tabuľky hlavičky stĺpca a hodnoty. Informácie o vytvorení hlavičky stĺpca nájdete v téme Vytvorenie hlavičiek stĺpcov v tabuľke v Exceli pomocou čítačky obrazovky.

 3. Po vložení údajov hárok uložte. Informácie o ukladaní hárka nájdete v téme Uloženie práce.

Dokončenie vytvárania diagramu vo Visiu

Proces vytvárania diagramu v programe Visio 2016 dokončite pomocou sprievodcu Vytvorenie diagramu z údajov.

 1. Otvorte Visio 2016.

 2. Ak chcete vybrať a otvoriť základný diagram, stlačte kombináciu klávesov Alt + L a kláves C. V oblasti hlavného obsahu sa otvorí základný diagram.

 3. Stlačte kombináciu klávesov Alt + A a kláves C1. Otvorí sa sprievodca Vytvorenie diagramu z údajov.

 4. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „What diagram do you want to create from data“ (Aký diagram chcete vytvoriť z údajov) spolu s prvým typom diagramu v zozname. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve požadovaný diagram, a potom stlačte kláves Enter.

 5. Ak chcete vybrať práve vytvorený zošit programu Excel, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Browse, button“ (Prehľadávať, tlačidlo), a potom stlačte kláves Enter. Otvorí sa dialógové okno Vytvorenie diagramu z údajov. Prejdite na správny súbor programu Excel a potom stlačte kombináciu klávesov Alt + O.

 6. Ozve sa „Select a table or a custom range in the workbook“ (Vyberte tabuľku alebo vlastný rozsah v zošite) spolu s prvou tabuľkou v zozname. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve požadovaná tabuľka, napríklad „Process Map Data“ (Údaje mapy procesu), a potom stlačte kláves Enter.

 7. Ak chcete diagram dokončiť, stlačte kombináciu klávesov Alt + F. Visio 2016 použije na vyplnenie ďalších strán sprievodcu predvolené hodnoty a vytvorí diagram.

 8. Ak chcete diagram uložiť, stlačte kombináciu klávesov Alt + 1. Ozve sa: „Back stage view, selected Save As tab item“ (Zobrazenie Back stage, vybratá položka karty Uložiť ako). Stlačte kláves Tab. Ozve sa: „Saving features“ (Funkcie ukladania) spolu s prvým miestom uloženia v zozname. Stláčajte klávesy so šípkami a kláves Tab, kým sa neozve požadované umiestnenie, pomenujte súbor a potom stlačte kombináciu klávesov Alt + S.

  Tip: Keďže súbory programov Visio 2016 a Excel spolupracujú, je vhodné, aby sa nachádzali v tom istom umiestnení.

Pozrite tiež

Čítanie diagramov Visia pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky pre Visio

Informácie o navigácii vo Visiu pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×