Vytvorenie diagramu postupností UML

Príklad

 1. V ponuke File ukážte na položku New, ukážte na položku Software a potom kliknite na položku UML Model Diagram.

 2. V tree view kliknite pravým tlačidlom myši na tree viewpackage alebo podsystém, do ktorého chcete zaradiť tree viewpackagesequence diagram, potom ukážte na položku New a kliknite na príkaz Sequence Diagram.

  Zobrazí sa prázdna stránka a vzorkovnica UML Sequence sa umiestni na prvé miesto. Pracovný priestor zobrazí „Sequence“ ako vodotlač. Ikona, ktorá predstavuje diagram, sa pridá do stromového zobrazenia.

  Poznámka: Ak sa stromové zobrazenie nezobrazí, v ponuke UML ukážte na položku View a potom kliknite na položku Model Explorer.

 3. Pre každý tree viewpackagesequence diagramobject zahrnutý v interakcii, ktorú diagram sekvencií predstavuje, presuňte tvar Object Lifeline na stranu kreslenia. Nastavte dĺžky životných ciest odpovedajúce dĺžkam životnosti objektov v interakcii a pridajte označovače deštrukcie k životným cestám objektov, ktoré sú zničené.

  Tvar Object Lifeline

  Znázornenie zničeného objektu v diagrame postupností

  1. V tree viewpackagesequence diagram presuňte tvar Object Lifeline na stranu kreslenia na znázornenie, že objekt je zničený počas interakcie, ktorú diagram postupností predstavuje.

  2. Kliknite pravým tlačidlom myši na tvar Object Lifeline, kliknite na položku Shape Display Options a potom vyberte položku Destruction marker.

   Poznámka: Ak chcete túto zmenu použiť len na vybratý tvar, zrušte výber možnosti Použiť na rovnaké vybraté tvary UML v aktuálnom okne kresliacej strany v dialógovom okne UML Shape Display Options.

   Na konci životnej cesty objektu sa zobrazí čierny znak X.

 4. Dvakrát kliknite na tvar Object Lifeline. V dialógovom okne UML Classifier Role Properties kliknite na položku ClassifierRole. Vykonajte jeden z nasledovných krokov:

  1. V časti Classifiervyberte klasifikátor, ktorý objekt predstavuje, a potom kliknite na tlačidlo OK.

  2. Nový klasifikátor v systéme vytvoríte kliknutím na tlačidlo New.

   Vzhľad ikony objektu sa zmení v závislosti od vybratého klasifikátora.

 5. Na znázornenie, kedy objekt vykonáva akciu, presuňte tvar Activation na životnú cestu objektu. Prilepte koncové body tvaru Activation na spojovacie body tvaru Object Lifeline. Nastavte dĺžku aktivačného trojuholníka, aby zodpovedala dobe činnosti objektu.

  Tvar Activation

  Znázornenie údajov času prechodu na diagrame postupností

  1. V tree view dvakrát kliknite na ikonu prestavujúcu tree viewpackagesequence diagram, na ktorý chcete pridať údaje o čase prechodu.

   Zobrazí sa strana kreslenia s diagramom postupností.

  2. Na paneli s nástrojmi vyberte nástroj Text Tlačidlo nástroja textu .

  3. Na strane kreslenia kliknite na miesto, kam chcete pridať názov inštancie správy, ktorá predstavuje čas odoslania tree viewpackagesequence diagramobjectmessage, a potom zadajte názov.

   Názov sa obyčajne zobrazí pri ľavom okraji správy zarovnaný so správou, ku ktorej patri. Názvom môže byť jediné písmeno, napríklad a alebo b.

  4. Na paneli s nástrojmi vyberte nástroj Pointer Obrázok tlačidla .

  5. Presuňte tvar Constraint na stranu kreslenia vedľa názvu správy. Dvakrát kliknite na tento tvar a v časti Text zadajte informácie o obmedzení doby správy (napríklad b – a < 1 s). Kliknite na tlačidlo OK.

   Tip: Ak doručenie správy nie je okamžité, nakloňte riadok správy a označte čas prijatia správy rovnakým písmenom ako čas odoslania správy, ale k názvu pridajte znak ' (napríklad a pre čas odoslania a a' pre čas prijatia).

   Information about messages can be added to the left margin

   Diagram postupností s názvami časov odoslania a prijatia správ.

  Znázornenie podmienečnosti objektu v diagrame postupností

  1. V tree viewpackagesequence diagram preneste tvar Lifeline na stranu kreslenia k tvaru tree viewpackagesequence diagramobjectmessageobject lifeline, na ktorom chcete znázorniť podmienečnosť.

  2. Prilepte koncové body tvaru Lifeline na spojovacie body spojovací bod – modrý znak X tvaru Object Lifeline. Podmienečnú životnú cestu zväčšite premiestnením ovládacej rukoväte Obrázok ovládacej rukoväte – žltý kosoštvorec tvaru Lifeline.

  3. Kliknutím dvakrát na tvar Lifeline otvoríte dialógové okno UML Properties, v ktorom pre tvar Lifeline pridáte názov a iné hodnoty vlastností.

   Tip: Môžete tiež prilepiť koncové body tvaru Lifeline na spojovacie body tvaru Activation priradeného k tvaru Lifeline.

 6. Na znázornenie komunikácie medzi objektmi použite tvary Message.

  Tvary Message

  Znázornenie správy medzi objektmi na diagrame postupností

  1. V tree viewpackagesequence diagram preneste tvar Message na stranu kreslenia.

   Vyberte tvar správy zodpovedajúci typu odosielanej správy (obyčajná, asynchrónna, volanie procedúry alebo návrat).

  2. Prilepte koncový bod správy bez šípky na spojovací bod spojovací bod – modrý znak X životnej cesty objektu odosielajúceho správu.

  3. Prilepte koncový bod správy so šípkou na spojovací bod tvaru životnej cesty objektu prijímajúceho správu.

  4. Dvakrát kliknite na správu a potom zadajte alebo vyberte názov, stereotyp, vyjadrenie postupnosti a typ toku.

  5. Pre prázdnu správu alebo volanie procedúry vyberte operáciu, ktorú bude správa generovať. Ak operácia neexistuje, vytvorte ju kliknutím na tlačidlo New.

   Pre asynchrónnu správu vyberte signál, ktorý bude správa generovať. Ak neexistuje príjem signálu v klasifikátore, na ktorom je životná cesta objektu prijímajúceho správu založená, kliknutím na tlačidlo New vytvorte príjem.

   Tip: Ak chcete znázorniť správu odoslanú objektom pre seba, prilepte dva koncové body oblúkovitého tvaru Message na dva spojovacie body toho istého tvaru Lifeline.

 7. Kliknutím dvakrát na ktorýkoľvek tvar sa otvorí dialógové okno UML Properties, v ktorom pridáte názov a iné hodnoty vlastností.

 8. Uložte diagram.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×