Vytvorenie alebo zmena zobrazenia

Zobrazenia sa používajú na zobrazovanie položiek zoznamu alebo knižnice, ktoré sú najdôležitejšie alebo najvhodnejšie pre daný účel. Môžete napríklad vytvoriť zobrazenia naposledy vytvorených súborov, položiek zoznamu, ktoré sa týkajú určitého oddelenia, alebo súborov vytvorených jednou osobou. Zobrazenie je po vytvorení vždy k dispozícii, keď si zobrazíte zoznam alebo knižnicu.

Obsah tohto článku

Prehľad

Typy zobrazení

Vytvorenie zobrazenia

Práca s mobilnými zobrazeniami

Pridanie stĺpcov

Zmena nastavení stĺpca

Odstránenie stĺpca

Výber iného zobrazenia alebo zmena zobrazenia

Každý zoznam alebo knižnica má najmenej jedno zobrazenie, ktoré vychádza z ich typu a z použitého nastavenia. Niektoré zoznamy a knižnice majú ďalšie vstavané zobrazenia a môžete vytvoriť aj vlastné zobrazenia. Napríklad zoznam úloh má niekoľko zobrazení, ako sú úlohy s platnosťou do dnes, úlohy priradené vám, všetky úlohy a pod.

Zobrazenia v ponuke Zobraziť

Môžete vytvoriť osobné a verejné zobrazenia. Osobné zobrazenie je pri zobrazení zoznamu alebo knižnice k dispozícii len pre vás. Verejné zobrazenie je k dispozícii pre kohokoľvek, kto si zobrazí zoznam alebo knižnicu. Ak chcete vytvoriť verejné zobrazenie, musíte mať povolenie na zmenu návrhu zoznamu alebo knižnice. Verejné zobrazenie môžete pre zoznam alebo knižnicu nastaviť ako predvolené.

Ak vy alebo niekto iný navrhne lokalitu, môžete vytvoriť prepojenia na iné zobrazenia, alebo môžete navrhnúť stránky s webová časť, ktoré umožňujú používanie iných zobrazení.

Ak chcete, aby boli zoznamy alebo knižnice univerzálnejšie, môžete pridať ďalšie stĺpce. Môžete vytvoriť niekoľko zobrazení, ktoré v závislosti od účelu zobrazenia stĺpce zobrazia alebo skryjú. Používatelia môžu napríklad potrebovať v zobrazení len súbory, ktoré sa týkajú ich oddelenia, alebo súbory zoradené podľa čísla projektu.

Ak máte rozsiahly alebo zložitý zoznam alebo knižnicu, napríklad ak skupina pracuje na viacerých projektoch alebo viacero skupín pracuje na rovnakom projekte, zobrazenia umožnia prispievateľom zobraziť najdôležitejšie údaje pre daný projekt.

Môžete nastaviť, koľko položiek sa má naraz v každom zobrazení zobraziť. Používatelia môžu napríklad prehľadávať zoznam v častiach po 25 alebo 100 položiek na stránku v závislosti od ich nastavení a rýchlosti pripojenia.

Zobrazenia tiež umožňujú spravovať zobrazovanie zoznamov alebo knižníc na mobilných zariadeniach. Niektoré zariadenia môžu mať obmedzenie počtu znakov, ktoré sa v stĺpci zobrazia.

Zobrazenia poskytujú niekoľko spôsobov na zefektívnenie zoznamov a knižníc. Niektoré spôsoby použitia zobrazení:

 • Filtrovanie na základe skupiny kritérií, ako je napríklad názov oddelenia alebo meno osoby.

 • Zoradenie v určitom poradí, napríklad na zobrazenie naposledy upravených súborov.

 • Skrytie alebo zobrazenie stĺpcov, napríklad za účelom získania prehľadnejšieho zobrazenia.

 • Zoskupovanie informácií, ktoré vychádzajú z údajov zoznamu, napríklad zoskupenie podľa oddelenia.

 • Zobrazenie medzisúčtov stĺpcov, napríklad počet zmluvných dokumentov.

 • Zobrazenie kalendára zoznamu, ktorý obsahuje počiatočný a koncový dátum.

 • Zobrazenie zoznamu v databázovom programe, ktorý umožňuje analýzy údajov.

 • Zobrazenie všetkých položiek na rovnakej úrovni v jednoúrovňovom zobrazení bez priečinkov.

Na začiatok stránky

Typy zobrazení

Pri vytváraní vlastného zobrazenia v aplikácii Windows SharePoint Services 3.0 začínate nastavením typu zobrazenia, ktorý určuje spôsob zobrazenia položiek zoznamu. Položky môžete zobraziť napríklad v lineárnom zozname, ktorý sa podobá riadkom v zošite, alebo môžete príslušné informácie zobraziť vizuálnejšie, napríklad zobrazením dátumov v mesačnom kalendári. Nové zobrazenie môžete založiť aj na existujúcom zobrazení, čo šetrí čas, ak chcete použiť existujúce zobrazenie ako počiatočný bod.

 • Štandardné zobrazenie.      Zobrazuje položky zoznamu alebo súbory vo forme typického zoznamu na webovej stránke. Štandardné zobrazenie je predvolené zobrazenie pre väčšinu typov zoznamov a knižníc. Toto zobrazenie je možné viacerými spôsobmi prispôsobiť.

 • Kalendár.    Zobrazuje položky kalendára vo vizuálnom formáte, ktorý sa podobá stolnému alebo nástennému kalendáru. V tomto formáte je možné použiť denné, týždenné alebo mesačné zobrazenie. Môžete napríklad vytvoriť kalendár na sledovanie projektových termínov tímu alebo na sledovanie dovoleniek v organizácii.

  Týždenné zobrazenie vybraté v kalendári

  1. Kalendáre majú rôzne zobrazenia.

  2. Celodenné udalosti sa zobrazujú na začiatku kalendára podľa dátumu. Ostatné udalosti sa zobrazujú podľa dátumu a času.

 • Údajový hárok.    Poskytuje údaje vo formáte, ktorý je možné upraviť, ako je tabuľka v databáze alebo tabuľkový hárok. Toto zobrazenie môže byť užitočné, ak potrebujete vykonať rozsiahle úpravy a prispôsobenie, alebo exportovať údaje do tabuľkového hárka alebo databázového programu. Zobrazenie údajového hárka vyžaduje ovládací prvok alebo program kompatibilný so službou Windows SharePoint Services, napríklad program Office Access 2007, a podporu ovládací prvok ActiveX.

 • Ganttovo zobrazenie.    Poskytuje vizuálne zobrazenie údajov s panelmi, na ktorých môžete sledovať priebeh, ak sú údaje založené na časových intervaloch. Ganttovo zobrazenie umožňuje spravovanie projektov a poskytuje rýchly prehľad údajov. Toto zobrazenie môžete použiť napríklad na zobrazenie prekrývajúcich sa úloh a na vizualizáciu celkového priebehu.

  Časť zoznamu v Ganttovom zobrazení

Poznámka: K dispozícii môžete mať ďalšie zobrazenia zoznamu alebo knižnice.

Na začiatok stránky

Vytvorenie zobrazenia

Pri zobrazení zoznamu alebo knižnice je možné dočasne zoradiť alebo filtrovať súbory. Ak to chcete spraviť, ukážte na názov stĺpca a potom kliknite na šípku vedľa jeho názvu. Je to užitočné, ak raz za čas potrebujete súbory zobraziť určitým spôsobom, ale pri ďalšom zobrazení zoznamu alebo knižnice musíte tieto kroky zopakovať.

Zoradenie položiek v zozname alebo knižnici

Ak predpokladáte, že príslušné informácie budete často zobrazovať určitým spôsobom, môžete vytvoriť zobrazenie. Toto zobrazenie môžete použiť vždy pri práci so zoznamom alebo knižnicou. Ak vytvoríte zobrazenie, pridá sa do ponuky Zobraziť Ponuka Zobraziť pre zoznam alebo knižnicu. Ponuka Zobraziť zoskupuje zobrazenia v sekciách, a to vrátane predvoleného zobrazenia, osobných zobrazení, iných verejných zobrazení, zobrazení súvisiacich so schválením obsahu (napríklad zobrazenie Schváliť alebo odmietnuť), plus obsahuje príkazy na úpravu a vytvorenie zobrazení.

Skôr ako začnete

Skôr než vytvoríte zobrazenie, môžete pridaním stĺpcov zvýšiť flexibilitu zoraďovania, zoskupovania a filtrovania. Ďalšie informácie o vytvorení stĺpcov nájdete v tomto článku v časti Pridanie stĺpcov.

Ak vytvárate zobrazenie pre mobilné zariadenie, mali by ste vziať do úvahy limity mobilných zariadení skupiny. Ďalšie informácie o určovaní týchto limitov nájdete v tomto článku v časti Práca s mobilnými zobrazeniami.

Vytvorenie zobrazenia

 1. Ak zoznam alebo knižnica nie je otvorená, kliknite na jej názov na paneli pre rýchle spustenie.

  Ak sa nezobrazuje názov zoznamu alebo knižnice, kliknite na príkaz Zobraziť celý obsah lokality a potom kliknite na názov zoznamu alebo knižnice.

 2. V ponuke Zobraziť Ponuka Zobraziť kliknite na položku Vytvoriť zobrazenie.

 3. V časti Vyberte formát zobrazenia kliknite na typ zobrazenia, ktorý chcete vytvoriť. Vo väčšine prípadov sa pre knižnice odporúča kliknúť na položku Štandardné zobrazenie, ale v určitých prípadoch je možné vybrať aj iné zobrazenia.

 4. Do poľa Názov zobrazenia zadajte názov pre zobrazenia, ako napríklad Zoradené podľa priezviska.

 5. Ak chcete toto zobrazenie nastaviť ako predvolené, začiarknite políčko Nastaviť ako predvolené zobrazenie.

  Toto zobrazenie môžete zadať ako predvolené len v prípade, že ide o verejné zobrazenie a máte povolenie na zmeny návrhu zoznamu.

 6. V časti Zobraziť účastníkov v sekcii Účastníci vyberte, či chcete vytvoriť osobné zobrazenie, ktoré môžete použiť len vy, alebo verejné zobrazenie, ktoré môžu používať aj ostatní.

 7. V sekcii Stĺpce môžete začiarknutím príslušných políčok zobraziť alebo skryť jednotlivé stĺpce. Vedľa názvu stĺpca zadajte poradové číslo stĺpca v zobrazení.

 8. V sekcii Zoradiť zadajte, či a ako chcete zoradiť informácie. Na zoradenie môžete použiť dva stĺpce, napríklad prvý podľa autora, druhý podľa názvu súboru pre každého autora.

 9. V sekcii Filter zadajte, či a ako chcete filtrovať súbory. Filtrované zobrazenie vytvorí zmenšený výber, napríklad položky vytvorené v určitom oddelením alebo schválené položky.

 10. V sekcii Zoradiť podľa môžete zoskupiť položky s rovnakou hodnotou vo vlastnej sekcii, ako napríklad rozbaľovaciu sekciu pre dokumenty od určitého autora.

 11. V sekcii Súhrny môžete spočítať počet položiek v stĺpci, ako je napríklad celkový počet problémov. V niektorých prípadoch môžete zhrnúť alebo získať aj ďalšie informácie, ako sú napríklad priemery.

 12. V sekcii Štýl zadajte požadovaný štýl pre zobrazenie, ako je napríklad podfarbený zoznam, v ktorom je každý druhý riadok podfarbený.

 13. Ak zoznam alebo knižnica obsahuje priečinky, je možné vytvoriť zobrazenie, ktoré priečinky neobsahuje, takéto zobrazenie sa nazýva aj jednoúrovňové. Ak chcete zobraziť všetky položky zoznamu na rovnakej úrovni, kliknite na možnosť Zobraziť všetky položky bez priečinkov.

 14. Ak je zoznam alebo knižnica rozsiahla, môžete obmedziť počet súborov, ktoré sa majú zobraziť v zozname alebo knižnici, alebo počet súborov zobrazených na jednej stránke. V sekcii Obmedzenie počtu položiek vyberte požadované možnosti.

 15. Ak plánujete zobraziť zoznam alebo knižnicu na mobilnom zariadení, vyberte požadované možnosti v sekcii Mobilné.

 16. Kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Práca s mobilnými zobrazeniami

V aplikácii Windows SharePoint Services 3.0 je možné zobraziť a aj aktualizovať niektoré zoznamy a knižnice z mobilného zariadenia, ako je PDA alebo mobilný telefón.

Dĺžka a veľkosť niektorých častí zoznamu alebo knižnice sú na mobilných zariadeniach limitované kvôli šírke obrazovky a možným problémom s výkonom. Pre mobilné zariadenie môžete vytvoriť zobrazenia, ktoré z týchto limitov vychádzajú.

Niektoré typy zoznamov, napríklad diskusné panely, nie sú v mobilnom zobrazení k dispozícii. V tomto zobrazení nie sú k dispozícii aj niektoré typy stĺpcov, napríklad Mena, Áno/Nie a Osoba alebo skupina. Po dosiahnutí limitu sa v mobilnom zobrazení nezobrazený obsah vyznačí zátvorkami (…).

Ak osoby v skupine zobrazujú zoznamy alebo knižnice na oboch typoch mobilných zariadení, mali by ste pri návrhu mobilného zobrazenia vziať do úvahy limity zoznamov mobilných zariadení.

Limity zobrazení zoznamov a knižníc sú na mobilných zariadeniach nasledovné.

Položka

Limit

Počet znakov webového názvu zoznamu alebo knižnice

20

Počet znakov v názve zoznamu alebo knižnice

20

Počet mobilných zobrazení

10

Počet položiek v zobrazení

100

Počet znakov v názve položky zoznamu

20

Počet znakov v názve stĺpca

20

Typ jednoriadkového textového poľa

256

Typ viacriadkového textového poľa

256

Počet jednotlivých volieb v poli typu Voľba

10

Počet možností v poli typu Voľba

10

Počet znakov každej položky vo vyhľadávacom poli

20

Počet možností vo vyhľadávacom zozname

20

Počet znakov v poli hypertextového prepojenia alebo obrázka

20

Počet znakov v názve súboru prílohy

20

Počet zobrazených príloh (položiek zoznamu)

3

Počet znakov vo vypočítanom poli

20


Na začiatok stránky

Pridanie stĺpcov

Stĺpce pomáhajú skupine kategorizovať a sledovať informácie, napríklad názov oddelenia alebo číslo projektu. Existuje niekoľko možností pre vytvorený typ stĺpca vrátane jedného riadku textu, rozbaľovacieho zoznamu s možnosťami, čísla vypočítaného z iných stĺpcov alebo hoci aj mena a fotografie osoby v spoločnosti.

Poznámka: Nasledovný postup začína na stránke zoznamu alebo knižnice, kam sa má stĺpec pridať. Ak zoznam alebo knižnica ešte nie sú otvorené, kliknite na ich názov na paneli pre rýchle spustenie. Ak sa názov zoznamu alebo knižnice nezobrazuje, kliknite na možnosť Zobraziť obsah celej lokality a potom kliknite na názov zoznamu alebo knižnice.

 1. V ponuke Nastavenia Settings menu kliknite na položku Vytvoriť stĺpec.

 2. V sekcii Názov a typ zadajte požadovaný názov v poli Názov stĺpca.

 3. V časti Typ informácií v stĺpci vyberte typ informácií, ktorý sa má v stĺpci zobraziť.

 4. Do poľa Popis v sekcii Ďalšie nastavenia stĺpca zadajte popis, ktorý vysvetľuje účel stĺpca a informuje, aké údaje by mal stĺpec obsahovať. Zadanie popisu nie je povinné.

 5. V závislosti od vybratého typu stĺpca sa v sekcii Ďalšie nastavenia stĺpca môžu zobraziť ďalšie možnosti. Vyberte ďalšie požadované nastavenia.

 6. Ak chcete pridať stĺpec do predvoleného zobrazenia, ktoré sa používateľom automaticky zobrazí pri prvom otvorení zoznamu alebo knižnice, kliknite na položku Pridať do predvoleného nastavenia.

 7. Kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Zmena nastavení stĺpca

Nastavenia stĺpca, napríklad jeho názov, je možné zmeniť. V závislosti od typu stĺpca a typu zoznamu je možné vykonať aj ďalšie zmeny. Môžete napríklad zmeniť typ údajov, ktoré určité stĺpce obsahujú, alebo v nich obmedziť počet znakov. Ak zmeníte nastavenia, skontrolujte, či existujúce údaje zodpovedajú aplikovaným nastaveniam.

 1. Ak zoznam alebo knižnica nie je otvorená, kliknite na jej názov na paneli pre rýchle spustenie.

  Ak sa nezobrazuje názov zoznamu alebo knižnice, kliknite na príkaz Zobraziť celý obsah lokality a potom kliknite na názov zoznamu alebo knižnice.

 2. V časti Stĺpce kliknite na názov stĺpca, ktorý chcete zmeniť.

 3. Zmeňte požadované nastavenia a kliknite na tlačidlo OK.

Poznámka: Stĺpec je možné indexovať. Môžete tak urýchliť prepínanie zobrazení zoznamov alebo knižníc s viacerými priečinkami. Ak chcete zobraziť nastavenia zoznamu alebo knižnice, kliknite na položku Indexované stĺpce. Vyberte stĺpec, ktorý chcete indexovať, a kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Odstránenie stĺpca

Dôležité: Tento postup odstráni stĺpec a všetky jeho údaje.

 1. Ak zoznam alebo knižnica nie je otvorená, kliknite na jej názov na paneli pre rýchle spustenie.

  Ak sa nezobrazuje názov zoznamu alebo knižnice, kliknite na príkaz Zobraziť celý obsah lokality a potom kliknite na názov zoznamu alebo knižnice.

  Použite jeden z nasledovných postupov:

  • V ponuke Nastavenie Settings menu kliknite na položku Nastavenie zoznamu alebo na požadovanú možnosť nastavenia.

  • V časti Prepojenia správcov na lokalite blogu kliknite na položku Správa príspevkov a zobrazí sa zoznam príspevkov. V ponuke Nastavenie kliknite na položku Nastavenie zoznamu.

 2. V časti Stĺpce kliknite na názov stĺpca, ktorý chcete odstrániť.

 3. Kliknite na tlačidlo Odstrániť.

  Tlačidlo Odstrániť sa môže zobrazovať až v spodnej časti stránky.

 4. Ak sa zobrazí výzva s upozornením a ste si istí, že chcete stĺpec odstrániť, kliknite na tlačidlo OK.

Poznámka: Zoznamy a knižnice obsahujú určité povinné stĺpce, ktoré nie je možné odstrániť, napríklad Názov alebo Meno. Ak sa stĺpec nedá odstrániť, tlačidlo Odstrániť nie je k dispozícii. Ak súbor nie je možné odstrániť, ale nechcete, aby bol v zobrazení, môžete ho skryť. Ďalšie informácie o skrytí stĺpcov nájdete v prepojeniach, ktoré sú uvedené v časti Pozrite tiež.

Na začiatok stránky

Výber iného zobrazenia alebo zmena zobrazenia

Dostupné zobrazenia závisia od nastavení zoznamu alebo knižnice a od toho, či niekto vytvoril ďalšie zobrazenia. Veľa zoznamov alebo knižníc má viac ako jedno predvolené zobrazenie. Zoznam úloh má napríklad zobrazenia pre úlohy, ktoré sú pridelené len vám, a pre všetky úlohy s platnosťou do dnes.

 1. Ak zoznam alebo knižnica nie je otvorená, kliknite na jej názov na paneli pre rýchle spustenie.

  Ak sa nezobrazuje názov zoznamu alebo knižnice, kliknite na príkaz Zobraziť celý obsah lokality a potom kliknite na názov zoznamu alebo knižnice.

 2. Vyberte jednu z nasledujúcich možností:

  • Ak chcete vybrať iné zobrazenie, v ponuke Upraviť Ponuka Zobraziť kliknite na požadované zobrazenie.

  • Ak chcete vykonať zmeny v zobrazení, kliknite na ponuku Zobraziť a potom kliknite na položku Upraviť toto zobrazenie.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×